Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 10 (1988) Analiza strukturalna w krzywym zwierciadle Abstrakt   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 32, No 3 (1984) Analiza tektoniczna uskoków w okolicy Lipna i Sierpca wyznaczonych metodą sejsmiczną Abstrakt   PDF
Ewa Herbich
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT Abstrakt   PDF
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Analiza wahań zwierciadła płytkich wód podziemnych na obszarze sandru Brdy Abstrakt   PDF
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Adam Szymkiewicz, Anna Gumuła-Kawęcka, Wioletta Gorczewska-Langner
 
Vol 36, No 12 (1988) Analiza widmowa emisji akustycznej dolomitów i piaskowców Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt   PDF
Hanna Mazurkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża "R" Abstrakt   PDF
Maria Bała
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza wpływu oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-komunalnych ze źródeł rozproszonych na jakość wód podziemnych na przykładzie prac zespołu interwencyjnego państwowej służby hydrogeologicznej Abstrakt   PDF
Anna Kuczyńska, Rafał Janica
 
Vol 48, No 12 (2000) Analiza wpływu parametrów sprężystości na warunki szczelinowania hydraulicznego w skałach rejonu Stężycy Abstrakt   PDF
Sławomir Jarzębski
 
Vol 12, No 6 (1964) Analiza wpływu warunków hydrodynamicznych na stateczność walów ziemnych Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska, Lech Wysokiński
 
Vol 13, No 2 (1965) Analiza wpływu warunków przeprowadzania badań wodochłonności skał litych na wyniki dla potrzeb inżyniersko-geologicznych Abstrakt   PDF
J. Muchowski, J. Stochlak
 
Vol 12, No 9 (1964) Analiza wskaźników bilansowości złóż piasków szklarskich Abstrakt
Erwin Żabiński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza współzależności stężenia jonów w wodach podziemnych i ciśnienia piezometrycznego w punktach monitoringowych nr 6, 226 i 581 sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB w wieloleciu 1991–2014 Abstrakt   PDF
Monika Zielińska-Sitkiewicz, Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 3, No 6 (1955) Analiza wykonania planu prac geologicznych w roku 1954 Abstrakt   PDF
Alojzy Dutkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Analiza wyników badań fizyczno-chemicznych i biologicznych wód rzeki Mała Panew Abstrakt   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 27, No 8 (1979) Analiza wyników obliczeń normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metodą B Abstrakt
Marek Tarnawski
 
Vol 24, No 9 (1976) Analiza wyników pomiarów gęstości skał dla obszarów NW Polski Abstrakt   PDF
Aleksander Kozera
 
Vol 19, No 3 (1971) Analiza wyników profilowania prędkości w otworach synklinorium pomorskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaruk
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Analiza własności fizycznych gruntu zapaory ziemnej w świetle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Jan Adamczyk, Konstanty Czepulis, Bohdan Marciniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Analiza zasad, kryteriów i metod regionalizacji dla potrzeb komputerowo zorientowanego systemu przechowywania przetwarzania informacji geologicznych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Liszkowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstrakt   PDF
Anna Piątkowska, Jacek Kasiński, Marek Graniczny
 
Vol 46, No 4 (1998) Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji Abstrakt   PDF
Lech Poprawski, Teresa Jasiak, Mirosław Wąsik
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza zmienności cech zbiornikowych osadów fluwialnych czerwonego spągowca w NW części wału pomorskiego Abstrakt   PDF
Ewa Iwanowska, Paweł Jagosiak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Analiza zmienności chemizmu i wydajności wybranych wycieków I poziomu Bono Kopalni Soli Wieliczka Abstrakt   PDF
Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Analiza związku warunków hydrogeologicznych w utworach mioceńskich z występowaniem w nich złóż siarki na obszarze zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 12 (1995) Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne Abstrakt
Mariusz o. Jędrysek, Grzegorz Skrzypek, Eitaro Wada, Bernadeta Doroszko, Teresa Kral, Anna Pazdur, Pisoot Vijarnsorn, Yasuo Takai
 
Vol 22, No 9 (1974) Analizator termoluminescencji jako spektrometr filtrowy Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Analizy derywatograficzne kolemanitu jako przykład analizowania substancji pylącej w czasie ogrzewania Abstrakt
Kazimierz Bednarczyk, Karol Kowol
 
Vol 12, No 11 (1964) Analogie budowy geologicznej waryscydów antyklinorium śląsko-krakowskiego z Sudetami i Górami Świętokrzyskimi Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 46, No 7 (1998) Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Andaluzyt w granicie strzelińskim Abstrakt
Bogusław Bereś
 
Vol 51, No 2 (2003) Andrzej Bolewski 1906–2002 Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Andrzej Drągowski (1937–2014) Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 48, No 11 (2000) Andrzej F. Adamczyk 1950–2000 Abstrakt
Przyjaciele PG
 
Vol 41, No 11 (1993) Andrzej Paulo, Adam Piestrzeński – Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Abstrakt
Jacek R. Kasiński
 
Vol 47, No 10 (1999) Andrzej Sadurski Nominacje profesorskie Abstrakt
Jacek Motyka
 
Vol 27, No 10 (1979) Andy – model łańcucha geoliminarnego Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 4 (1999) Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 17, No 1 (1969) Aniony jaka charakterystyczne składniki zasolenia wód kapalnianych południowej części Rybnickiego Okręgu Wodnego Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 33, No 4 (1985) Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 43, No 5 (1995) Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich Abstrakt
Andrzej Gaździcki, Michał Lipiec
 
Vol 65, No 3 (2017) Anna Langer-Kuźniar 1931–2016 Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 32, No 12 (1984) Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce Abstrakt
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi Abstrakt   PDF
Anna Wolanin, Stanisław Chmiel, Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz, Justyna Janusz, Stanisław Hałas, Andrzej Trembaczowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Anomalia irydowa na granicy jury środkowej i górnej Abstrakt   PDF
W. Brochwicz-Lewiński, A. Gąsiewicz, W.E. Krumbein, G. Melendez, L. Sequeiros, S. Suffczyński, K. Szatkowski, R. Tarkowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas, Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 11, No 7 (1963) Anomalia magnetyczna od pioruna na górze Wżar koło Czorsztyna i projekt utworzenia rezerwatu im. St. Małkowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM) Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 2 (1968) Anomalie magnetyczne składowej pionowej w okolicach Starachowic i Słupi Nowej Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim Abstrakt   PDF
Paweł Pomianowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Anomalne ciśnienia złożowe na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro, Katarzyna Sobol
 
Vol 17, No 10 (1969) Anormalne miąższości utworów czwartorzędowych w okolicy Łęczycy i ich geneza Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Grażyna Wójcik
 
Vol 47, No 11 (1999) Anorogeniczne piaskowce karbonu z północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘ Abstrakt
Tadas Jankauskas
 
Vol 1, No 4 (1953) Anthropozoikum Abstrakt
W. Mioduszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Antoni Marian Żelichowski 1936-1996 Abstrakt
Przyjaciele Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 9 (1993) Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.) Abstrakt
Jan Malinowski, Jarosław Pich
 
Vol 22, No 11 (1974) Antonina Halicka (13 II 1908-30 XII 1973) Abstrakt
K. Jakubowski
 
Vol 60, No 11 (2012) Antropocen – nowa epoka geologiczna? Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 38, No 12 (1990) Antropogeniczne przeobrażenia • środowiska geologicznego: zadania geologii inżynierskiej Abstrakt
Stanisław Rybicki, Janusz Herzig
 
Vol 43, No 9 (1995) Antropogeniczne zanieczyszczenia azbestem środowiska na Dolnym Śląsku Abstrakt
Michał Sachanbiński, Tomasz Kuder
 
Vol 47, No 8 (1999) Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach Abstrakt   PDF
Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 44, No 6 (1996) Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Antymon pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 8, No 1 (1960) Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku Abstrakt
Helena Dziedzicowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 9, No 9 (1961) Aparat do oznaczania CO2 w skałach Abstrakt
Jan Calikowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Apatite-Fission Track dating on sandstones of the Petrosani Basin Abstrakt   PDF
Franz Moser
 
Vol 24, No 10 (1976) APEL do mineralogów i petrografów Abstrakt
J. Burchart
 
Vol 46, No 7 (1997) Apel- Pomóżmy studiować w kraju młodym Polakom z Rosji i Kazachstanu Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 6 (1999) Apel w sprawie ochrony stanowisk paleontologicznych Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 46, No 10 (1998) Aplikacje wspomagające realizację MGGP Abstrakt   PDF
Tomasz Nałęcz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Jacek Rubinkiewicz, Paulina Leonowicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 Arabia Saudyjska – kraina surowców Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 17, No 8 (1969) Aragonit w kopalni węgla kamiennego "Rymer" Abstrakt   PDF
Zofia Duźniak
 
Vol 10, No 11 (1962) Aragonit w utworach czapy wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 49, No 1 (2001) Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Monika Małek-Szela
 
Vol 10, No 7 (1962) Archeocjaty południowo-wschodniego krańca Kotliny Wielkich Jezior w Mongolii Abstrakt
Stefan Cieśliński, Edmund Rutkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Archiwum geologiczne byłego urzędu kuratora państwowych pól górniczych Abstrakt
Tadeusz Huczyński
 
Vol 42, No 4 (1994) ARCTO-TERTIARY'93 - Londyn, 12 -13.11.1993 Abstrakt
Barbara Słodkowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Argility w okolicach Nowej Rudy Abstrakt   PDF
Bronisław Bandurski, Zygmunt Górzyński
 
Vol 48, No 10 (2000) Arsen pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Arsen w osadach Odry Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKU£Y GEOTURYSTYCZNE Inwentaryzacja geostanowisk w projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” Abstrakt   PDF
Katarzyna Kamieńska, Aleksandra Giemza
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych Abstrakt   PDF
Marek Markowiak, Paweł Czarniak, Ryszard Habryn
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Jan Golonka, Michał Krobicki, Krzysztof Miśkiewicz, Tadeusz Słomka, Anna Waśkowska, Marek Doktor
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne Abstrakt   PDF
Marek Krąpiec, Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban, Paweł Krąpiec
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geoparki i geoturystyka na Tajwanie Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Granitowy krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej – dopełnienie Geoparku Karkonosze Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery! Abstrakt   PDF
Paweł Woźniak, Monika Krzeczyńska
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas” Abstrakt   PDF
Radosław Wasiluk
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne Abstrakt   PDF
Rafał Siuda, Robert Borzęcki
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne Abstrakt   PDF
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej Abstrakt   PDF
Wojciech Zgłobicki, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Leszek Gawrysiak, Andrzej Pawłowski
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Jan Malec
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE 50-lecie odkrycia złoża węgla brunatnego w Złoczewie Abstrakt   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Andrzej Paulo
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Bolesław Bujalski – geolog o bohaterskim życiorysie Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych Abstrakt   PDF
Piotr W. Saługa, Robert Uberman, Sławomir Mazurek
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chińska polityka surowcowa Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? Abstrakt   PDF
Maciej T. Krajcarz
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dyskusja o państwowej służbie geologicznej – trochę historii Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ekspedycja IODP 360: pierwszy etap odwiertu do płaszcza Ziemi Abstrakt   PDF
Jakub Ciążela, Henry J.B. Dick, Chris J. MacLeod, Peter Blum, Naukowcy Ekspedycji 360 .
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ferdynand Rabowski – wybitny tektonik i człowiek gór Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologia miejsc niezwykłych – Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon w Australii Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 63, No 4 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologiczne pomniki przyrody Karkonoszy i obszarów przyległych – w 100-lecie dzieła Georga Güricha Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 66, No 5 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Bakony – Balaton na Węgrzech Abstrakt   PDF
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Papuk w Chorwacji Abstrakt   PDF
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 6 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Globalna rola KGHM Polska Miedź S.A. Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia i najstarsze okazy minerałów w kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt   PDF
Iwona Korybska-Sadło
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Małgorzata Manowska
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego Abstrakt   PDF
Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jean-Philippe Graffenauer (1775–1838), alzacki przyrodnik i napoleoński lekarz w Polsce – mało znane, interesujące dla historii geologii prace oficera Wielkiej Armii Abstrakt   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – Góra Stołowa w RPA Abstrakt   PDF
Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE KGHM: ziemia się trzęsie… Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 61, No 10 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Komunikacja i dialog społeczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków – doświadczenia PGNiG Abstrakt   PDF
Aneta Stelmaszczyk
 
Vol 63, No 12/2 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej – nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki Abstrakt   PDF
Tomasz Bartuś
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Mieczysław Limanowski – poeta geologii Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Moai i geoturystyka naWyspieWielkanocnej Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 65, No 11/3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW Abstrakt   PDF
Sławomir Sitek
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Naturtejo – pierwszy portugalski geopark Abstrakt   PDF
Ewa Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka a państwowa służba geologiczna Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 66, No 7 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka o surowcach kołem zamachowym chińskiej gospodarki Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska dotyczących zakazu szczelinowania hydraulicznego i monitoringu ryzyka – implikacje do wydobycia gazu z łupków Abstrakt   PDF
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe doniesienia z wnętrza Ziemi Abstrakt   PDF
Anna Grabarczyk, Janina Wiszniewska, Michał Ruszkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Parki narodowe Polski – seria map geologiczno-turystycznych Abstrakt   PDF
Magdalena Kucharska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768 Abstrakt   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUłY INFORMACYJNE Polska polityka surowcowa za granicą Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Porfirowe złoże Cu-Mo-(Au) Sierra Gorda – inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Chile Abstrakt   PDF
Tomasz Bieńko
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem Abstrakt   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwany świadek naoczny impaktu – kwarc wstrząsowy Abstrakt   PDF
Patrycja Wójcik-Tabol
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Profesor Stanisław Józef Thugutt – arystokrata nauki Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie” Abstrakt   PDF
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Przyszła struktura energetyczna oraz rola CCS w Polsce – wnioski z ostatnich konferencji w Niemczech i w Polsce Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Realizacja zadań publicznych a ramy prawne instytutów badawczych Abstrakt   PDF
Hanna Wolska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej Abstrakt   PDF
Janusz Badura, Dariusz Ciszek, Adam Kotowski, Bogusław Przybylski, Urszula Ratajczak, Krzysztof Stefaniak, Krzysztof Urbañski
 
Vol 64, No 4 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A. Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE U Źródeł geologicznych zainteresowań Mariana Smoluchowskiego Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwęglony i zsylifikowany pień kordaita w warstwach libiąskich (westfal D – moskow) koło Chrzanowa, Górnośląskie Zagłębie Węglowe Abstrakt   PDF
Ireneusz Lipiarski, Maciej Pawlikowski
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wstępne wyniki badań mineralizacji Au-Ag-Te, REE i PGM w złożach Fe-Ti-V suwalskiego masywu anortozytowego (północno-wschodnia Polska) Abstrakt   PDF
Michał Ruszkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wulkanizm rejonu Auckland, Nowa Zelandia Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990–2017 Abstrakt   PDF
Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych Abstrakt   PDF
Joanna Kulczycka, Jan Kudełko, Herbert Wirth
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Złoża rud niklu w redeponowanych laterytach w Grecji, ich wykorzystanie i zagospodarowanie pogórnicze Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne ” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) Abstrakt   PDF
Michał Zatorski
 
Vol 65, No 8 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Bar, miedź, cynk i ołów w glebach strefy hipergenicznej Radzimowic w Górach Kaczawskich Abstrakt   PDF
Maciej Swęd
 
Vol 62, No 7 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie) Abstrakt   PDF
Jacek Szczygieł, Urszula Borowska, Piotr Jaglarz
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ) Abstrakt   PDF
Piotr Czubla, Jacek Forysiak, Joanna Petera-Zganiacz, Mateusz Grajoszek, Marta Wiśniewska
 
Vol 63, No 8 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Ciśnienie hydrostatyczne w oceanach przyczyną dryfu płyt tektonicznych i przyczyną trzęsień Ziemi? Hipoteza klinów hydrostatycznych Abstrakt   PDF
Stefan Wyciszczok
 
Vol 63, No 12/2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Cyfrowa analiza fotogrametryczna tempa i charakteru ruchów masowych skarpy rzecznej doliny Bugu w rejonie Drohiczyna (południowe Podlasie) Abstrakt   PDF
Mirosław Kamiński, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna Abstrakt   PDF
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu „Nad Moreną” (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronikum w Tatrach Abstrakt   PDF
Andrzej Gaździcki, Alfred Uchman
 
Vol 61, No 12 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych Abstrakt   PDF
Maciej G. Śliwiński, Anna Żylińska2
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Filtracyjno-konsolidacyjne właściwooeci iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach stale wzrastającego obciążenia Abstrakt   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Fluor w wodach podziemnych i powierzchniowych w okolicy Skawiny k. Krakowa Abstrakt   PDF
Marek Górnik
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Formacja grabowska – podstawowa jednostka litostratygraficzna kajpru Górnego Śląska Abstrakt   PDF
Joachim Szulc, Grzegorz Racki
 
Vol 64, No 12 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim Abstrakt   PDF
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Ryszard Habryn
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Paweł Urbański, Marek Widera
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik, Piotr Wężyk, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Szymon Maczuga
 
Vol 67, No 4 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Geometryzacja form zjawisk krasowych na podstawie badań metodą georadarową Abstrakt   PDF
Łukasz Ortyl
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża Abstrakt   PDF
Stanisław Dubiel, Mirosław Rzyczniak, Marek L. Solecki, Michał Maruta
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Infiltracja do wód podziemnych na podstawie pomiarów lizymetrycznych w Górach Sowich Abstrakt   PDF
Stanisław Staśko, Michał Chodacki
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Lantan i cer w glebach Polski Abstrakt   PDF
Paweł Kwecko
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Metale w glebach dzielnicy Włochy m.st.Warszawy Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna, Wojciech Markowski
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Meteorytowy krater Mjølnir na Morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbowski, Jacek Grabowski
 
Vol 63, No 4 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Maciej Pawlikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Model litofacjalny stożka ujściowego Wisły jako zapis interakcji środowiska lądowego i morskiego Abstrakt   PDF
Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Możliwoości wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie analizy iłów mio-plioceńskich Abstrakt   PDF
Łukasz Kaczmarek
 
Vol 62, No 4 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Muszloraczkowa stratygrafia pogranicza permu i triasu – rzeczywistość czy mit? Abstrakt   PDF
Anna Becker
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe dane o litologii i biostratygrafii akritarchowej skał kambryjskich na Łysicy, najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Szczepanik, Jan Malec
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe elementy w tektonice płaszczowiny kriżniańskiej między Doliną Bystrej a Doliną Strążyską w Tatrach Abstrakt   PDF
Ryszard Zabielski, Andrzej Iwanow
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Dawid Mazurek, Aleksander Majchrzyk, Aleksandra P. Giza
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko Abstrakt   PDF
Maria Bała, Marta Waliczek
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena możliwości zwiększenia wydajności ujęć brzegowych na przykładzie zlewni potoku Rybnika w Sękowej koło Gorlic Abstrakt   PDF
Marta Dendys
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena właściwości ekspansywnych iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich Abstrakt   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Rafał Siuda
 
Vol 60, No 4 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Planowane wiercenie badawcze w Karkonoszach dla potrzeb modelowania termicznego systemów gorących suchych skał (HDR) Abstrakt   PDF
Wiesław Bujakowski, Antoni Przemysław Barbacki, Robert Skrzypczak, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Problem tsunamitów. Dlaczego tak mało jest kopalnych osadów tsunami? Abstrakt   PDF
Piotr Łuczyński
 
Vol 63, No 6 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Przegląd głównych minerałów pierwiastków ziem rzadkich – złoto XXI wieku Abstrakt   PDF
Paweł Ryder, Monika Nowak
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry Abstrakt   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 62, No 9 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcje paleotemperatur w strefie Frontu Polarnego Oceanu Południowego (sektor atlantycki) na podstawie środkowo-górnoplejstoceńskich promienic z odwiertu ODP Leg 177 Site 1091 Abstrakt   PDF
Bartosz Kotrys
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Reżim wydajności wybranych źródeł Austrii, Czech, Niemiec i Polski Abstrakt   PDF
Piotr Moniewski
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych Abstrakt   PDF
Anna Sowiżdżał, Bartosz Papiernik, Grzegorz Machowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola skali w geologicznej interpretacji obrazu satelitarnego (na przykładzie lineamentów) Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY NAUKOWE Rola wód podziemnych w zasilaniu mokradeł w różnych warunkach geomorfologicznych Abstrakt   PDF
Krzysztof Jóźwiak, Tatiana Solovey
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozmieszczenie i geneza form osuwiskowych w przełomowej dolinie Bobru w okolicach Wlenia (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 63, No 5 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych Abstrakt   PDF
Bernadetta Pasierb, Wiesław Nawrocki
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ruchy masowe a interpretacja budowy geologicznej – przykład osuwiska na górze Drogosz w paśmie Zaworów (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY NAUKOWE Rzeźba osuwiskowa południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, Sudety Środkowe Abstrakt   PDF
Wioletta Kotwicka, Kacper Jancewicz, Piotr Migoń
 
Vol 63, No 10/3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Shale gas in China – how much and when? Abstrakt   PDF
Che Changbo, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skały syderytowe jury środkowej Kujaw – studium petrologiczne Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skład gazów rozpuszczonych w wodzie termalnej eksploatowanej odwiertem KT-1 w Karpnikach na obszarze granitu karkonoskiego w Sudetach Abstrakt   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak, Agata Kowalska, Elżbieta Domin
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu Abstrakt   PDF
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego Abstrakt   PDF
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli Abstrakt   PDF
Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Termomonitoring przecieków oraz procesów erozyjnych w analizie konstrukcji wykopów i budowli piętrzących Abstrakt   PDF
Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski, Jürgen Dornstädter
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Uwagi o wyznaczaniu współczynnika kompakcji ksylitów dla pierwszego środkowopolskiego pokładu węgla brunatnego w centralnej Polsce Abstrakt   PDF
Marek Widera
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania Abstrakt   PDF
Paweł Kuć
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Wanda Ginalska-Prokop
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wczesnopiastowskie problemy z wykorzystaniem surowców skalnych Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wieloetapowa dolomityzacja w sukcesji triasu dolnego i środkowego serii wierchowej (Tatry Zachodnie, Polska) Abstrakt   PDF
Piotr Jaglarz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Wposzukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze Abstrakt   PDF
Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca Abstrakt   PDF
Maciej Liro
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu Abstrakt   PDF
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 62, No 11 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w badaniach tempa erozji wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza) Abstrakt   PDF
Piotr Majecki
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Mirosław Kamiński, Anna Piątkowska, Maria Surała
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku Abstrakt   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Występowanie i reżim Źródeł szczaw i wód kwasowęglowych w zlewni górnej Muszynki Abstrakt   PDF
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska, Marek Wcisło
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Ewa Julia Demianiuk, Wojciech Majewski
 
Vol 66, No 12 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale Abstrakt   PDF
Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 63, No 3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Zmiany współczynnika filtracji gytii i kredy jeziornej na skutek ich etapowej konsolidacji – metodyka szacowania Abstrakt   PDF
Jan Damicz
 
Vol 62, No 5 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Znaczenie ekonomiczne kraterów meteorytowych Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Dlaczego Autorzy „Mapy geologicznej północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” (PIG-PIB,Warszawa 2011) rozmijają się z prawdą? Abstrakt   PDF
Henryk Banaszuk
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) – uwagi polemiczne Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – zapytania i komentarze Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY POLEMICZNE Odpowiedź na recenzje książki "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstrakt   PDF
Jan Koziar
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY POLEMICZNE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – uwagi polemiczne Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Regionalizacja tektoniczna Polski – uwagi krytyczne i polemiczne Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY POLEMICZNE Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym... – polemika Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” PIG-PIB,Warszawa 2011 Abstrakt   PDF
Henryk Banaszuk
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie? Abstrakt   PDF
Tomasz Zieliński, Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mezozoiczne pożary – ich rozprzestrzenienie i znaczenie w trakcie zdarzeń globalnych Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mikromorfologia glin lodowcowych jako narzędzie w rekonstrukcji procesów subglacjalnych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Narloch, Jan A. Piotrowski
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Podstawy metodyki poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż w odniesieniu do złóż gazu ziemnego w łupkach gazonośnych Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problem granicy pliocen/plejstocen w słodkowodnych osadach Mizernej na Podhalu Abstrakt   PDF
Ewa Zastawniak-Birkenmajer, Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problemy oceny gospodarki zasobami złóż kopalin w Polsce (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz siarki) Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Współczesne głębokomorskie budowle węglanowe – nieznany świat podmorskich oaz Abstrakt   PDF
Michał Jakubowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYLUŁY NAUKOWE Pierwiastki ziem rzadkich w kwaśnych wodach kopalnianych – zarys problematyki Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 41, No 3 (1993) Ascenzyjne zagrożenie poziomów wód zwykłych solankami paleozoiku i mezozoiku Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Asocjacje paragenetyczne typów genetycznych morskich osadów dennych w ujęciu W. T. Frołowa Abstrakt   PDF
Feliks B. Pieczka
 
Vol 36, No 9 (1988) Aspekty ochrony odsłonięć geologicznych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 11 (1989) Astroblem Kościerzyny Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Robert Kucharski
 
Vol 34, No 2 (1986) Astylospongia Roemer (Porifera) z żywetu w Górnie (Polska) Abstrakt
Helena Hurcewicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Aszaryt z kłodawskiego wysadu solnego Abstrakt
Jerzy Fijał
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Krzysztof Korzeniewski
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Eugeniusz Andrulewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Helmar Kunzendorf
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Cees Laban, Jan Ebbing
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Birger Larsen
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Ingemar Cato
 
501 - 750 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>