Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 4 (1967) Analiza czasów pionowych w otworach wschodniej części synklinorium brzeżnego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaruk
 
Vol 69, No 12 (2021) Analiza czynników metodycznych w aspekcie wyznaczania minimalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w świetle normy PN-B-04481:1988 Abstract   PDF
Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Wojciech Tymiński
 
Vol 17, No 6 (1969) Analiza czynników wpływających na ocenę środowiska inżyniersko-geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Adam Postawa
 
Vol 21, No 1 (1973) Analiza czynnikowa - sposób R Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Analiza czynnikowa jako metoda identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon, Justyna Jażdzewska
 
Vol 23, No 11 (1975) Analiza czynnikowa wybranych "przedmiotowych" i "zdarzeniowych" populacji geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr
 
Vol 35, No 11 (1987) Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Marzena Sadowska
 
Vol 60, No 4 (2012) Analiza deformacji powierzchniowych wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem satelitarnych danych interferometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Czarnogórska, Marek Graniczny, Szymon Uścinowicz, Raffaele Nutricato, Saverio Triggiani, Davide Oscar Nitti, Fabio Bovenga, Janusz Wąsowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Analiza dokładności dwupunktowej metody wyznaczania granicy płynności gruntów Abstract   PDF (Polish)
Nina Lipińska, Roman Dudzikowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Analiza dokładności rozpoznania złóż węgla kamiennego w wybranym rejonie GZW Abstract   PDF (Polish)
Marta Górecka
 
Vol 9, No 3 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (I) Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 9, No 4 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (II) Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 9, No 5 (1961) Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (III) Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 49, No 9 (2001) Analiza dynamiki uskoku MvtoTisovec Abstract   PDF (Polish)
Frantisek Marko
 
Vol 36, No 8 (1988) Analiza facjalna naj wyższego triasu i liasu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz perspektywy występowania surowców ilastych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Analiza facjalna podgrupy wielkopolskiej (górny czerwony spągowiec) w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 2 (2001) Analiza facjalna utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Abstract   PDF (Polish)
Paweł Zdanowski, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz
 
Vol 44, No 5 (1996) Analiza formalnych wydzieleń litostratygraficznych oraz propozycja podziału jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Malata
 
Vol 46, No 11 (1998) Analiza fraktalnej struktury przestrzeni porowej przy wykorzystaniu krzywych ciśnień kapilarnych otrzymywanych metodą porozytmetrii rtęciowej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 53, No 4 (2005) Analiza funkcjonowania nowego systemu opłaty eksploatacyjnej Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 48, No 5 (2000) Analiza funkcjonowania systemu opłat eksploatacyjnych Abstract
Krzysztof Szamałek, Agnieszka Jędrzejewska
 
Vol 54, No 7 (2006) Analiza gospodarki wybranymi surowcami metalicznymi w Polsce z uwzględnieniem trendów na rynku światowym Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Agnieszka Malon, Marcin Tymiński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Analiza hydrogeochemiczna wód siarczkowych obszaru Niecki Nidziańskiej na podstawie badań ich naturalnych wypływów Abstract   PDF (Polish)
Iwona Lipiec
 
Vol 57, No 4 (2009) Analiza inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał czerwonego spągowca w wybranych rejonach Niżu Polskiego Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Analiza izotopów argonu i innych gazów szlachetnych w meteorycie z Baszkówki Abstract   PDF (Polish)
Artur Wójtowicz, Stanisław Hałas, Marian Stępniewski
 
Vol 53, No 9 (2005) Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej Abstract   PDF
Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, Marek Markowiak, Milan Slobodník, Jens Schneider
 
Vol 53, No 4 (2005) Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki Abstract   PDF
Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 48, No 7 (2000) Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek, Anita Weber-Weller
 
Vol 42, No 10 (1994) Analiza jakości wód podziemnych w województwie kieleckim pod względem ich przydatności do produkcji naturalnych wód mineralnych Abstract
Gertruda Herman
 
Vol 47, No 2 (1999) Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Analiza kierunków rozwoju przemysłu surowcowego na świecie i na tym tle ocena konkurencyjności gospodarki krajowej Abstract
Anna Dziedzic, Marcin Tymiński
 
Vol 62, No 4 (2014) Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie badań ich jakości na młodoglacjalnym obszarze Pojezierza Kaszubskiego Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka
 
Vol 20, No 1 (1972) Analiza korelacyjna związków statystycznych między wielkościami oporności R i procentowej zawartości żelaza CFe Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 39, No 4 (1991) Analiza litofacjalna utworów siarczanowych badenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 41, No 6 (1993) Analiza metacech jako metoda oznaczania skamieniałości Abstract
Rafał Kudrewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Analiza mezostruktur tektonicznych w kamieniołomie amfibolitu "Podgórze" - Abstract   PDF (Polish)
Irena Wojciechowska
 
Vol 67, No 3 (2019) Analiza mikrofacjalna dolomitu głównego (Ca2) we wschodniej części wielkopolskiej platformy węglanowej Abstract   PDF (Polish)
Ewelina Krzyżak
 
Vol 41, No 5 (1993) Analiza mikrofacjalna jako wskaźnik genetyczny sedymentacji cyklicznej typu "Yoredale" Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 1, No 9 (1953) ANALIZA MIKROSKOPOWA NA USŁUGACH GEOLOGII Abstract   PDF (Polish)
Julian Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Analiza mikrostrukturalna osadów lessowych z Klępicza, Pomorze Zachodnie Abstract   PDF (Polish)
Julita Biernacka, Katarzyna Issmer
 
Vol 3, No 8 (1955) Analiza minerałów strontowych Abstract
Augustyn Jęczalik
 
Vol 32, No 5 (1984) Analiza morfologiczna czarnych ziarn kulistych wydzielonych z frakcji magnetycznej gruntu w miejscu tunguskiej katastrofy (1908) Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 65, No 7 (2017) Analiza możliwości detekcji niekontrolowanego dopływu wód gruntowych do głębokiego wykopu Abstract   PDF (Polish)
Adam Kasprzak, Paweł Popielski, Krzysztof Radzicki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych na potrzeby eksploatacji gazu z formacji łupkowych na obszarze objętym pracami poszukiwawczo-rozpoznawczymi Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajków, Magdalena Nidental, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I Abstract   PDF (Polish)
Justyna Mazurkiewicz, Ewa Kmiecik, Barbara Tomaszewska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Część II. Przykład ujęcia Zawoja-3 Abstract   PDF (Polish)
Justyna Mazurkiewicz, Ewa Kmiecik, Barbara Tomaszewska
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza możliwości występowania różnych typów pułapek złożowych w czerwonym spągowcu w SE części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Gliniak, Rafał Laskowicz, Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 64, No 4 (2016) Analiza możliwości zastosowania metody tomografii elektrooporowej (ERT) do rozpoznania miąższości pokrywy laterytowej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pacanowski, Paweł Czarniak, Arkadiusz Piechota, Radosław Mieszkowski
 
Vol 21, No 11 (1973) Analiza nabłonkowa jako nowa samodzielna metoda badawcza w paleobotanice Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Borecka, Szymon Ostrowski
 
Vol 46, No 12 (1998) Analiza obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 13, No 12 (1965) Analiza odkształceń skał górnokredowych synklinorium lubelskiego w badaniach wytrzymałościowych na zgniatanie Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 34, No 3 (1986) Analiza paleotektoniczna i rozwój utworów saksonu w środkowej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Tomasik
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Analiza paleotektoniczna paleogeńskiej i neogeńskiej aktywności północnych fragmentów strefy dyslokacyjnej Poznań–Oleśnica Abstract   PDF
Marek Widera, Justyna Banaszak, Sylwia Cepińska, Rafał Derdowski
 
Vol 58, No 12 (2010) Analiza palinologiczna mioceńskich wypełnień lejów krasowych w Tarnowie Opolskim na Wyżynie Śląskiej – wyniki wstępne Abstract   PDF
Elżbieta Worobiec, Joachim Szulc
 
Vol 69, No 1 (2021) Analiza petrograficzna narzutniaków w żwirowni Łubienica-Superunki oraz ich skandynawskie obszary alimentacyjne Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska, Ewa Smolska, Lucyna Wachecka-Kotkowska
 
Vol 4, No 4 (1956) Analiza piasku cyrkonowego Abstract   PDF (Polish)
Marian Akst
 
Vol 50, No 12 (2002) Analiza pól potencjalnych brzeżnej strefy platformy wschodnioeuropejskiej w południowo-wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marta Wróblewska, Olga Polechońska
 
Vol 25, No 3 (1977) Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonofizycznych i hydrogeotermalnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 16, No 12 (1968) Analiza pomiarów naprężeń naturalnych i modułów sprężystości w podłożu projektowanej zapory w Niedzicy Abstract   PDF
Kazimierz Thiel
 
Vol 16, No 8 (1968) Analiza pomiarów wytrzymałości na ścinanie w podłożu projektowanej zapory w Niedzicy Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Thiel
 
Vol 53, No 4 (2005) Analiza porównawcza faz fosforanowych zawartych w meteorycie Baszkówka z fosforanami ziemskimi w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstract   PDF
Ewa Starnawska
 
Vol 30, No 9 (1982) Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych Abstract
Marek Tarnawski, Franciszek T. Skała
 
Vol 40, No 3 (1992) Analiza porównawcza ramienionogów z utworów kambru Gór Świętokrzyskich i platformy prekambryjskiej w Polsce Abstract
Bronisława Jendryka-Fuglewicz
 
Vol 63, No 2 (2015) Analiza porównawcza wyników badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby ustalania modelu geologicznego – przykład poligonu badawczego Kępa Włocławska Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko
 
Vol 64, No 4 (2016) Analiza porównawcza wytrzymałości rezydualnej powierzchni pozniszczeniowych na przykładzie wybranych struktur geometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Domonik, Przemysław Wilczyński
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Analiza powtarzalności wydzieleń geologiczno-inżynierskich w dolinie rzecznej Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Wierzbicki, Agnieszka Smaga
 
Vol 51, No 4 (2003) Analiza półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego w rejonie bloku Gorzowa w celu rozpoznania budowy utworów przypowierzchniowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski
 
Vol 5, No 11 (1957) Analiza prawidłowości odniesienia kosztów Abstract
Stefan Mendykowski
 
Vol 31, No 6 (1983) Analiza prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w utworach kredy, jury i karbonu w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 62, No 6 (2014) Analiza procesów deformacji zboczy z uwzględnieniem nieciągłego charakteru masywu Abstract   PDF (Polish)
Lesław Zabuski, Gianluca Marcato
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza przepływów fazowych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej i południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such, Grzegorz Leśniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza przestrzeni porowej skał zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu i modeli perkolacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 69, No 12 (2021) Analiza przyczyn katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w świetle dotychczasowych ustaleń Abstract   PDF
Marek Tarnawski, Tomasz Godlewski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Analiza przydatności metody georadarowej do badania stropów budynków Abstract   PDF (Polish)
Bernadeta Rajchel
 
Vol 43, No 7 (1995) Analiza pyłkowa osadów interglacjału eemskiego z Proniewicz na Podlasiu Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 56, No 12 (2008) Analiza pyłkowa osadów interglacjału mazowieckiego w Malicach (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska) Abstract   PDF
Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Analiza pyłkowa osadów z otworu wiertniczego Pagórki Abstract   PDF (Polish)
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 21, No 6 (1973) Analiza rentgenostrukturalna minerału o mieszanej strukturze pakietowej montmorylonitowo-illitowe z Milowic Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Mejsner, Zofia Pentlakowa
 
Vol 22, No 8 (1974) Analiza rentgenostrukturalna minerału o mieszanej strukturze pakietowej montmorylonitowo-illitowej z Milowic Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Mejsner
 
Vol 49, No 4 (2001) Analiza rozkładu grubości cząstek illitowych metodą rentgenowską oraz za pomocą obserwacji w HRTEM jako sposób poznania mechanizmu illityzacji smektytu Abstract   PDF (Polish)
Teresa Dudek, Jan Środoń
 
Vol 70, No 7 (2022) Analiza rozwoju leja depresji odkrywki węgla brunatnego Tomisławice w latach 2009–2019 i jego wpływu na stosunki gruntowo-wodne Pojezierza Kujawskiego Abstract   PDF
Jan Przybyłek
 
Vol 62, No 5 (2014) Analiza ściśliwości warstwowanych iłów krakowieckich Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wilk
 
Vol 58, No 3 (2010) Analiza sedymentologiczna drobnoziarnistych osadów górnoordowicko-dolnosylurskich basenu podlasko-lubelskiego Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Analiza specjacyjna w badaniach środowiska naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Adam Hulanicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Analiza statystyczna głównych parametrów hydrogeologicznych południowej części synkliny brzeżnej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Krajewska-Pinińska
 
Vol 53, No 4 (2005) Analiza statystyczna i geostatystyczna zróżnicowania przestrzennego parametrów położenia warstw w NW części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Urszula Dębowska, Jarosław Zawadzki
 
Vol 36, No 8 (1988) Analiza statystyczna spękań w złożach soli Bochnia i Siedlec Abstract
Remigiusz Tarka
 
Vol 28, No 12 (1980) Analiza statystyczna wybranych parametrów fizyczno-chemicznych rop karpackich Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ryłko
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych Abstract   PDF (Polish)
Anna Rojek, Karolina Piskorek, Anna Kuczyńska, Dorota Palak-Mazur
 
Vol 41, No 9 (1993) Analiza strat eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Wojciech Salski, Andrzej Rydzewski, Sławomir Oszczepalski
 
Vol 36, No 10 (1988) Analiza strukturalna w krzywym zwierciadle Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 55, No 3 (2007) Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych Abstract   PDF
Andrzej J. Krawczyk, Lucyna Rajchel
 
Vol 32, No 3 (1984) Analiza tektoniczna uskoków w okolicy Lipna i Sierpca wyznaczonych metodą sejsmiczną Abstract   PDF (Polish)
Ewa Herbich
 
Vol 21, No 10 (1973) Analiza tektonicznych pól naprężeń jako kryterium poszukiwawcze Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 54, No 10 (2006) Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz Słomka, Jan Golonka, Michał Krobicki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Analiza wahań zwierciadła płytkich wód podziemnych na obszarze sandru Brdy Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Adam Szymkiewicz, Anna Gumuła-Kawęcka, Wioletta Gorczewska-Langner
 
Vol 36, No 12 (1988) Analiza widmowa emisji akustycznej dolomitów i piaskowców Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Hanna Mazurkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża "R" Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza wpływu oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-komunalnych ze źródeł rozproszonych na jakość wód podziemnych na przykładzie prac zespołu interwencyjnego państwowej służby hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Anna Kuczyńska, Rafał Janica
 
Vol 48, No 12 (2000) Analiza wpływu parametrów sprężystości na warunki szczelinowania hydraulicznego w skałach rejonu Stężycy Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Jarzębski
 
Vol 12, No 6 (1964) Analiza wpływu warunków hydrodynamicznych na stateczność walów ziemnych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Lech Wysokiński
 
Vol 13, No 2 (1965) Analiza wpływu warunków przeprowadzania badań wodochłonności skał litych na wyniki dla potrzeb inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
J. Muchowski, J. Stochlak
 
Vol 12, No 9 (1964) Analiza wskaźników bilansowości złóż piasków szklarskich Abstract
Erwin Żabiński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza współzależności stężenia jonów w wodach podziemnych i ciśnienia piezometrycznego w punktach monitoringowych nr 6, 226 i 581 sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB w wieloleciu 1991–2014 Abstract   PDF (Polish)
Monika Zielińska-Sitkiewicz, Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 3, No 6 (1955) Analiza wykonania planu prac geologicznych w roku 1954 Abstract   PDF (Polish)
Alojzy Dutkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Analiza wyników badań fizyczno-chemicznych i biologicznych wód rzeki Mała Panew Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 27, No 8 (1979) Analiza wyników obliczeń normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metodą B Abstract
Marek Tarnawski
 
Vol 24, No 9 (1976) Analiza wyników pomiarów gęstości skał dla obszarów NW Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera
 
Vol 19, No 3 (1971) Analiza wyników profilowania prędkości w otworach synklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaruk
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Analiza własności fizycznych gruntu zapaory ziemnej w świetle badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Jan Adamczyk, Konstanty Czepulis, Bohdan Marciniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Analiza zasad, kryteriów i metod regionalizacji dla potrzeb komputerowo zorientowanego systemu przechowywania przetwarzania informacji geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Liszkowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Piątkowska, Jacek Kasiński, Marek Graniczny
 
Vol 46, No 4 (1998) Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Lech Poprawski, Teresa Jasiak, Mirosław Wąsik
 
Vol 54, No 8 (2006) Analiza zmian ilościowych odpadów pogórniczych i przeróbczych oraz solanek i wód zasolonych w Polsce Abstract
Stanisław Przeniosło, Agnieszka Malon, Marcin Tymiński
 
Vol 70, No 6 (2022) Analiza zmian warunków gruntowo-wodnych we Wrocławiu w odniesieniu do klas agresywności wód podziemnych na podstawie danych archiwalnych Abstract   PDF
Marta Trałka, Marek Błachowicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza zmienności cech zbiornikowych osadów fluwialnych czerwonego spągowca w NW części wału pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Iwanowska, Paweł Jagosiak
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Analiza zmienności chemizmu i wydajności wybranych wycieków I poziomu Bono Kopalni Soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Analiza związku warunków hydrogeologicznych w utworach mioceńskich z występowaniem w nich złóż siarki na obszarze zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 12 (1995) Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne Abstract
Mariusz o. Jędrysek, Grzegorz Skrzypek, Eitaro Wada, Bernadeta Doroszko, Teresa Kral, Anna Pazdur, Pisoot Vijarnsorn, Yasuo Takai
 
Vol 22, No 9 (1974) Analizator termoluminescencji jako spektrometr filtrowy Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Analizy derywatograficzne kolemanitu jako przykład analizowania substancji pylącej w czasie ogrzewania Abstract
Kazimierz Bednarczyk, Karol Kowol
 
Vol 12, No 11 (1964) Analogie budowy geologicznej waryscydów antyklinorium śląsko-krakowskiego z Sudetami i Górami Świętokrzyskimi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy
 
Vol 46, No 7 (1998) Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Andaluzyt w granicie strzelińskim Abstract
Bogusław Bereś
 
Vol 5, No 9 (1957) Andezyty okolic Szczawnicy na tle badań magnetycznych Abstract   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Andrzej Bolewski 1906–2002 Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Andrzej Drągowski (1937–2014) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 48, No 11 (2000) Andrzej F. Adamczyk 1950–2000 Abstract
Przyjaciele PG
 
Vol 52, No 5 (2004) Andrzej J. Witkowski prezydentem Międzynarodowej Asocjacji Wód Kopalnianych (IMWA) Abstract
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk
 
Vol 59, No 5 (2011) Andrzej Kühn 1932–2010 Abstract   PDF (Polish)
Przyjaciele i Koledzy .
 
Vol 41, No 11 (1993) Andrzej Paulo, Adam Piestrzeński – Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Abstract
Jacek R. Kasiński
 
Vol 47, No 10 (1999) Andrzej Sadurski Nominacje profesorskie Abstract
Jacek Motyka
 
Vol 53, No 5 (2005) Andrzej Skowroński podsekretarz stanu — Główny Geolog Kraju Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 27, No 10 (1979) Andy – model łańcucha geoliminarnego Abstract
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 4 (1999) Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 17, No 1 (1969) Aniony jaka charakterystyczne składniki zasolenia wód kapalnianych południowej części Rybnickiego Okręgu Wodnego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 69, No 6 (2021) Anizotropia akustyczna w utworach wapienia cechsztyńskiego (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Anna Poszytek, Paweł Łukaszewski, Marcin Włodarczyk
 
Vol 33, No 4 (1985) Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 43, No 5 (1995) Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich Abstract
Andrzej Gaździcki, Michał Lipiec
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Anizyjskie skamieniałości śladowe z formacji Vysoka Abstract   PDF
Vladimir Simo
 
Vol 65, No 3 (2017) Anna Langer-Kuźniar 1931–2016 Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 32, No 12 (1984) Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce Abstract
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolanin, Stanisław Chmiel, Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz, Justyna Janusz, Stanisław Hałas, Andrzej Trembaczowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Anomalia irydowa na granicy jury środkowej i górnej Abstract   PDF (Polish)
W. Brochwicz-Lewiński, A. Gąsiewicz, W.E. Krumbein, G. Melendez, L. Sequeiros, S. Suffczyński, K. Szatkowski, R. Tarkowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 11, No 7 (1963) Anomalia magnetyczna od pioruna na górze Wżar koło Czorsztyna i projekt utworzenia rezerwatu im. St. Małkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM) Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 2 (1968) Anomalie magnetyczne składowej pionowej w okolicach Starachowic i Słupi Nowej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Pomianowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Anomalne ciśnienia złożowe na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro, Katarzyna Sobol
 
Vol 17, No 10 (1969) Anormalne miąższości utworów czwartorzędowych w okolicy Łęczycy i ich geneza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Grażyna Wójcik
 
Vol 47, No 11 (1999) Anorogeniczne piaskowce karbonu z północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘ Abstract
Tadas Jankauskas
 
Vol 1, No 4 (1953) Anthropozoikum Abstract
W. Mioduszewska
 
Vol 55, No 11 (2007) Antoni Graniczny (14.03.1916–2.05.1957) i Jego wkład w poszukiwania złoźowe w Polsce Abstract   PDF
Halina Urban
 
Vol 47, No 1 (1999) Antoni Marian Żelichowski 1936-1996 Abstract
Przyjaciele Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 9 (1993) Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.) Abstract
Jan Malinowski, Jarosław Pich
 
Vol 22, No 11 (1974) Antonina Halicka (13 II 1908-30 XII 1973) Abstract
K. Jakubowski
 
Vol 60, No 11 (2012) Antropocen – nowa epoka geologiczna? Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 55, No 1 (2007) Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geochemicznego aluwiów Zagożdżonki (Puszcza Kozienicka) Abstract   PDF
Józef Lis, Jan Parafiniuk, Anna Pasieczna, Małgorzata Rajchel
 
Vol 38, No 12 (1990) Antropogeniczne przeobrażenia • środowiska geologicznego: zadania geologii inżynierskiej Abstract
Stanisław Rybicki, Janusz Herzig
 
Vol 43, No 9 (1995) Antropogeniczne zanieczyszczenia azbestem środowiska na Dolnym Śląsku Abstract
Michał Sachanbiński, Tomasz Kuder
 
Vol 47, No 8 (1999) Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 54, No 11 (2006) Antropomineralne wody źródeł Warszawy Abstract   PDF
Robert Dziedziczak
 
Vol 44, No 6 (1996) Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Antymon pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 8, No 1 (1960) Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku Abstract
Helena Dziedzicowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 9, No 9 (1961) Aparat do oznaczania CO2 w skałach Abstract
Jan Calikowski
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Aparaty brachialne ramienionogów — kolekcja G. Dubara (1896–1977) Abstract   PDF
Adam T. Halamski, Mikołaj K. Zapalski, Denise Brice, Bruno Mistiaen
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Apatite-Fission Track dating on sandstones of the Petrosani Basin Abstract   PDF (Polish)
Franz Moser
 
Vol 24, No 10 (1976) APEL do mineralogów i petrografów Abstract
J. Burchart
 
Vol 46, No 7 (1997) Apel- Pomóżmy studiować w kraju młodym Polakom z Rosji i Kazachstanu Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 6 (1999) Apel w sprawie ochrony stanowisk paleontologicznych Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 53, No 3 (2005) Aplikacje badań kwarcu jako znacznika migracji fluidów Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 46, No 10 (1998) Aplikacje wspomagające realizację MGGP Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Application of digital elevation models to geological and geomorphological studies—some examples Abstract   PDF
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Jacek Rubinkiewicz, Paulina Leonowicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Application of remote sensing methods in geological mapping Abstract   PDF
Marek Graniczny
 
Vol 67, No 11 (2019) Arabia Saudyjska – kraina surowców Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 17, No 8 (1969) Aragonit w kopalni węgla kamiennego "Rymer" Abstract   PDF (Polish)
Zofia Duźniak
 
Vol 10, No 11 (1962) Aragonit w utworach czapy wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 49, No 1 (2001) Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Monika Małek-Szela
 
Vol 10, No 7 (1962) Archeocjaty południowo-wschodniego krańca Kotliny Wielkich Jezior w Mongolii Abstract
Stefan Cieśliński, Edmund Rutkowski
 
Vol 55, No 7 (2007) Architektura depozycyjna warstw magurskich w strefie Siar na południe od Gorlic (płaszczowina magurska, polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Michał Warchoł
 
Vol 68, No 6 (2020) Architektura i geneza iłów w górnym poziomie węgli brunatnych formacji poznańskiej (środkowy miocen) – odkrywka Tomisławice k. Konina w środkowej Polsce Abstract   PDF
Lilianna Chomiak, Paweł Urbański, Marek Widera
 
Vol 53, No 5 (2005) Archiwa rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2004 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Halina Urban
 
Vol 7, No 6 (1959) Archiwum geologiczne byłego urzędu kuratora państwowych pól górniczych Abstract
Tadeusz Huczyński
 
Vol 52, No 7 (2004) Archiwum Rdzeni Wiertniczych CAG PIG w Leszczach — wczoraj i dziś Abstract
Marek Graniczny, Stanisław Doktór
 
Vol 53, No 6 (2005) Archiwum rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych w Hołownie Abstract   PDF
Marek Graniczny, Stanisław Doktór
 
Vol 42, No 4 (1994) ARCTO-TERTIARY'93 - Londyn, 12 -13.11.1993 Abstract
Barbara Słodkowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Argility w okolicach Nowej Rudy Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bandurski, Zygmunt Górzyński
 
Vol 48, No 10 (2000) Arsen pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Arsen w osadach Odry Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKU£Y GEOTURYSTYCZNE Inwentaryzacja geostanowisk w projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kamieńska, Aleksandra Giemza
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Markowiak, Paweł Czarniak, Ryszard Habryn
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Krzysztof Miśkiewicz, Tadeusz Słomka, Anna Waśkowska, Marek Doktor
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Krąpiec, Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban, Paweł Krąpiec
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geoparki i geoturystyka na Tajwanie Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Granitowy krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej – dopełnienie Geoparku Karkonosze Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery! Abstract   PDF (Polish)
Paweł Woźniak, Monika Krzeczyńska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Domonik, Marcin Machalski, Joanna Pinińska, Justyna Warowna, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas” Abstract   PDF (Polish)
Radosław Wasiluk
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Rafał Siuda, Robert Borzęcki
 
Vol 59, No 9 (2011) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Miśkiewicz, Jan Golonka, Anna Waśkowska, Marek Doktor, Tadeusz Słomka
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Zgłobicki, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Leszek Gawrysiak, Andrzej Pawłowski
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Jan Malec
 
Vol 69, No 11 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Borkowice – światowej klasy stanowisko paleontologiczne z tropami i kośćmi wczesnojurajskich dinozaurów Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 68, No 1 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Ciepło właściwe i ciepło atomowe chondrytu Jezersko Abstract   PDF
Marian A. Szurgot
 
Vol 68, No 7 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne źródło REE – badania wstępne Abstract   PDF
Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Sylwester Salwa, Irena Górska
 
Vol 69, No 10 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Geneza i geologiczne uwarunkowania rozwoju form osuwiskowych w środkowej części Obniżenia Noworudzkiego w Sudetach Abstract   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 68, No 11 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Grawimetryczno-hydrometryczny system monitoringu wstrząsów górniczych na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Andrzej Kotyrba, Adam Frolik, Łukasz Kortas, Sławomir Siwek
 
Vol 68, No 10 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej reaktywności alkalicznej Abstract   PDF
Wiktor Jasiński, Andrzej Duszyński, Łukasz Jórdeczka, Aneta Pryga-Szulc
 
Vol 70, No 3 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Określanie zmienności mineralogicznej utworów kajpru za pomocą metod petromagnetycznych Abstract   PDF
Kamil Kobyliński
 
Vol 70, No 8 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Początki królestwa zwierząt – preludium eksplozji kambryjskiej Abstract   PDF
Aleksander Majchrzyk, Anna Żylińska
 
Vol 68, No 6 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Przejawy mineralizacji polimetalicznej w strukturze elewacji Brudzowic (Siewierza) na bloku górnośląskim (południowa Polska) Abstract   PDF
Marek Markowiak, Ryszard Habryn
 
Vol 69, No 1 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Rozwój wybrzeża mierzejowego we wschodniej części Zatoki Pomorskiej Abstract   PDF
Paweł Sydor
 
Vol 70, No 11 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Spektrometryczne profilowanie gamma w odsłonięciach geologicznych – metody i przykłady zastosowania Abstract   PDF
Damian Moskalewicz
 
Vol 70, No 10 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Szybkość uwalniania się 222Rn z wód podziemnych do atmosfery Abstract   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Piotr Maciejewski, Katarzyna G. Zagożdżon, Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 69, No 4 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Temperatura wód podziemnych i jej znaczenie w badaniach hydrogeologicznych Abstract   PDF
Stanisław Staśko, Sebastian Buczyński, Marek Błachowicz
 
Vol 68, No 12 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Trzeci wymiar geologii złoża rud miedzi Abstract   PDF
Mateusz Twardowski, Wojciech Kaczmarek, Robert Rożek
 
Vol 70, No 1 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Uwarunkowania stratygraficzno-środowiskowe występowania nagromadzeń złożowych bursztynu na północnej Lubelszczyźnie Abstract   PDF
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński, Marcin Żarski
 
Vol 70, No 5 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wpływ przerostów piaszczystych w węglu brunatnym na działalność górniczą – przykład ze złoża „Pątnów IV” (okolice Konina) w środkowej Polsce Abstract   PDF
Mariusz Dziamara, Veronika Glacová, Jakub Klęsk, Marian Marschalko, Robert Wachocki, Marek Widera
 
Vol 68, No 9 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Współczesne procesy osuwiskowe na klifie w Jastrzębiej Górze Abstract   PDF
Lesław Zabuski, Marek Kulczykowski
 
Vol 68, No 3 (2020) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Współczesne ruchy wysadu solnego Inowrocławia w świetle badań geodezyjnych Abstract   PDF
Zbigniew Szczerbowski, Rafał Gawałkiewicz
 
Vol 70, No 6 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępna ocena możliwości pozyskiwania pierwiastków wartościowych z wód kopalnianych oraz wód termalnych i leczniczych w Polsce Abstract   PDF
Lidia Razowska-Jaworek, Marcin Pasternak, Marcin Karpiński, Zbigniew Będkowski, Zbigniew Kaczorowski, Irena Wysocka, Przemysław Drzewicz
 
Vol 70, No 12 (2022) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Zmiana dotychczasowego obszaru występowania polskich mołdawitów na podstawie nowego znaleziska z rejonu Opola Abstract   PDF
Karolina Paszcza
 
Vol 69, No 3 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Zmienność cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w zlewni Zagórzańskiego Potoku (Pogórze Spisko-Gubałowskie) Abstract   PDF
Gabriela Czarny, Joanna Pociask-Karteczka, Zenon Nieckarz
 
Vol 69, No 5 (2021) ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Złoża kopalin w systemach planowania przestrzennego – przegląd praktyk w wybranych krajach europejskich Abstract   PDF
Alicja Kot-Niewiadomska
 
Vol 70, No 12 (2022) ARTYKUŁY INFORMACYJNE 50 lat Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych – Banku HYDRO w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Sylwiusz Pergół, Aleksandra Paszkiewicz, Magdalena Regulska, Magdalena Przybycin, Szymon Forst
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE 50-lecie odkrycia złoża węgla brunatnego w Złoczewie Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 52, No 3 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Badania geologiczne w ocenach ich wykonawców i zleceniodawców Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 52, No 9 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Bajkał 2003 — wyprawa studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Abstract
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 52, No 12 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Bazaltowy płaskowyż Dariganga (SE Mongolia) — wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Anna Szynkiewicz, Dawid Białek
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Andrzej Paulo
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Bolesław Bujalski – geolog o bohaterskim życiorysie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych Abstract   PDF (Polish)
Piotr W. Saługa, Robert Uberman, Sławomir Mazurek
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chińska polityka surowcowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? Abstract   PDF (Polish)
Maciej T. Krajcarz
 
Vol 68, No 12 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dokumentacja znalezisk meteorytu Morasko w latach 2011–2014 – problemy metodyczne i uzyskane efekty Abstract   PDF
Monika Nowak, Andrzej Muszyński
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dyskusja o państwowej służbie geologicznej – trochę historii Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ekspedycja IODP 360: pierwszy etap odwiertu do płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jakub Ciążela, Henry J.B. Dick, Chris J. MacLeod, Peter Blum, Naukowcy Ekspedycji 360 .
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ferdynand Rabowski – wybitny tektonik i człowiek gór Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologia miejsc niezwykłych – Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon w Australii Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
501 - 750 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>