Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 12 (1980) Analiza statystyczna wybranych parametrów fizyczno-chemicznych rop karpackich Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ryłko
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych Abstract   PDF (Polish)
Anna Rojek, Karolina Piskorek, Anna Kuczyńska, Dorota Palak-Mazur
 
Vol 41, No 9 (1993) Analiza strat eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Wojciech Salski, Andrzej Rydzewski, Sławomir Oszczepalski
 
Vol 36, No 10 (1988) Analiza strukturalna w krzywym zwierciadle Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 32, No 3 (1984) Analiza tektoniczna uskoków w okolicy Lipna i Sierpca wyznaczonych metodą sejsmiczną Abstract   PDF (Polish)
Ewa Herbich
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Analiza wahań zwierciadła płytkich wód podziemnych na obszarze sandru Brdy Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Adam Szymkiewicz, Anna Gumuła-Kawęcka, Wioletta Gorczewska-Langner
 
Vol 36, No 12 (1988) Analiza widmowa emisji akustycznej dolomitów i piaskowców Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Hanna Mazurkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża "R" Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Analiza wpływu oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-komunalnych ze źródeł rozproszonych na jakość wód podziemnych na przykładzie prac zespołu interwencyjnego państwowej służby hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Anna Kuczyńska, Rafał Janica
 
Vol 48, No 12 (2000) Analiza wpływu parametrów sprężystości na warunki szczelinowania hydraulicznego w skałach rejonu Stężycy Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Jarzębski
 
Vol 12, No 6 (1964) Analiza wpływu warunków hydrodynamicznych na stateczność walów ziemnych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Lech Wysokiński
 
Vol 13, No 2 (1965) Analiza wpływu warunków przeprowadzania badań wodochłonności skał litych na wyniki dla potrzeb inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
J. Muchowski, J. Stochlak
 
Vol 12, No 9 (1964) Analiza wskaźników bilansowości złóż piasków szklarskich Abstract
Erwin Żabiński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Analiza współzależności stężenia jonów w wodach podziemnych i ciśnienia piezometrycznego w punktach monitoringowych nr 6, 226 i 581 sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB w wieloleciu 1991–2014 Abstract   PDF (Polish)
Monika Zielińska-Sitkiewicz, Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 3, No 6 (1955) Analiza wykonania planu prac geologicznych w roku 1954 Abstract   PDF (Polish)
Alojzy Dutkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Analiza wyników badań fizyczno-chemicznych i biologicznych wód rzeki Mała Panew Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 27, No 8 (1979) Analiza wyników obliczeń normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metodą B Abstract
Marek Tarnawski
 
Vol 24, No 9 (1976) Analiza wyników pomiarów gęstości skał dla obszarów NW Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera
 
Vol 19, No 3 (1971) Analiza wyników profilowania prędkości w otworach synklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaruk
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Analiza własności fizycznych gruntu zapaory ziemnej w świetle badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Jan Adamczyk, Konstanty Czepulis, Bohdan Marciniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Analiza zasad, kryteriów i metod regionalizacji dla potrzeb komputerowo zorientowanego systemu przechowywania przetwarzania informacji geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Liszkowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Piątkowska, Jacek Kasiński, Marek Graniczny
 
Vol 46, No 4 (1998) Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Lech Poprawski, Teresa Jasiak, Mirosław Wąsik
 
Vol 47, No 5 (1999) Analiza zmienności cech zbiornikowych osadów fluwialnych czerwonego spągowca w NW części wału pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Iwanowska, Paweł Jagosiak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Analiza zmienności chemizmu i wydajności wybranych wycieków I poziomu Bono Kopalni Soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Analiza związku warunków hydrogeologicznych w utworach mioceńskich z występowaniem w nich złóż siarki na obszarze zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 12 (1995) Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne Abstract
Mariusz o. Jędrysek, Grzegorz Skrzypek, Eitaro Wada, Bernadeta Doroszko, Teresa Kral, Anna Pazdur, Pisoot Vijarnsorn, Yasuo Takai
 
Vol 22, No 9 (1974) Analizator termoluminescencji jako spektrometr filtrowy Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Analizy derywatograficzne kolemanitu jako przykład analizowania substancji pylącej w czasie ogrzewania Abstract
Kazimierz Bednarczyk, Karol Kowol
 
Vol 12, No 11 (1964) Analogie budowy geologicznej waryscydów antyklinorium śląsko-krakowskiego z Sudetami i Górami Świętokrzyskimi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy
 
Vol 46, No 7 (1998) Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Andaluzyt w granicie strzelińskim Abstract
Bogusław Bereś
 
Vol 51, No 2 (2003) Andrzej Bolewski 1906–2002 Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Andrzej Drągowski (1937–2014) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 48, No 11 (2000) Andrzej F. Adamczyk 1950–2000 Abstract
Przyjaciele PG
 
Vol 59, No 5 (2011) Andrzej Kühn 1932–2010 Abstract   PDF (Polish)
Przyjaciele i Koledzy .
 
Vol 41, No 11 (1993) Andrzej Paulo, Adam Piestrzeński – Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Abstract
Jacek R. Kasiński
 
Vol 47, No 10 (1999) Andrzej Sadurski Nominacje profesorskie Abstract
Jacek Motyka
 
Vol 27, No 10 (1979) Andy – model łańcucha geoliminarnego Abstract
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 47, No 4 (1999) Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 17, No 1 (1969) Aniony jaka charakterystyczne składniki zasolenia wód kapalnianych południowej części Rybnickiego Okręgu Wodnego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 33, No 4 (1985) Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 43, No 5 (1995) Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich Abstract
Andrzej Gaździcki, Michał Lipiec
 
Vol 65, No 3 (2017) Anna Langer-Kuźniar 1931–2016 Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 32, No 12 (1984) Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce Abstract
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Ryszard Strzelecki, Stanisław Suffczynski, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Marek Żbik
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolanin, Stanisław Chmiel, Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz, Justyna Janusz, Stanisław Hałas, Andrzej Trembaczowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Anomalia irydowa na granicy jury środkowej i górnej Abstract   PDF (Polish)
W. Brochwicz-Lewiński, A. Gąsiewicz, W.E. Krumbein, G. Melendez, L. Sequeiros, S. Suffczyński, K. Szatkowski, R. Tarkowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 11, No 7 (1963) Anomalia magnetyczna od pioruna na górze Wżar koło Czorsztyna i projekt utworzenia rezerwatu im. St. Małkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM) Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 2 (1968) Anomalie magnetyczne składowej pionowej w okolicach Starachowic i Słupi Nowej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Pomianowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Anomalne ciśnienia złożowe na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro, Katarzyna Sobol
 
Vol 17, No 10 (1969) Anormalne miąższości utworów czwartorzędowych w okolicy Łęczycy i ich geneza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Grażyna Wójcik
 
Vol 47, No 11 (1999) Anorogeniczne piaskowce karbonu z północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński
 
Vol 41, No 5 (1993) Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘ Abstract
Tadas Jankauskas
 
Vol 1, No 4 (1953) Anthropozoikum Abstract
W. Mioduszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Antoni Marian Żelichowski 1936-1996 Abstract
Przyjaciele Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 9 (1993) Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.) Abstract
Jan Malinowski, Jarosław Pich
 
Vol 22, No 11 (1974) Antonina Halicka (13 II 1908-30 XII 1973) Abstract
K. Jakubowski
 
Vol 60, No 11 (2012) Antropocen – nowa epoka geologiczna? Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 38, No 12 (1990) Antropogeniczne przeobrażenia • środowiska geologicznego: zadania geologii inżynierskiej Abstract
Stanisław Rybicki, Janusz Herzig
 
Vol 43, No 9 (1995) Antropogeniczne zanieczyszczenia azbestem środowiska na Dolnym Śląsku Abstract
Michał Sachanbiński, Tomasz Kuder
 
Vol 47, No 8 (1999) Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Anna Ochmann, Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 44, No 6 (1996) Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Antymon pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 8, No 1 (1960) Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku Abstract
Helena Dziedzicowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 9, No 9 (1961) Aparat do oznaczania CO2 w skałach Abstract
Jan Calikowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Apatite-Fission Track dating on sandstones of the Petrosani Basin Abstract   PDF (Polish)
Franz Moser
 
Vol 24, No 10 (1976) APEL do mineralogów i petrografów Abstract
J. Burchart
 
Vol 46, No 7 (1997) Apel- Pomóżmy studiować w kraju młodym Polakom z Rosji i Kazachstanu Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 6 (1999) Apel w sprawie ochrony stanowisk paleontologicznych Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 46, No 10 (1998) Aplikacje wspomagające realizację MGGP Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Jacek Rubinkiewicz, Paulina Leonowicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 Arabia Saudyjska – kraina surowców Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 17, No 8 (1969) Aragonit w kopalni węgla kamiennego "Rymer" Abstract   PDF (Polish)
Zofia Duźniak
 
Vol 10, No 11 (1962) Aragonit w utworach czapy wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 49, No 1 (2001) Aragonit ze złoża serpentynitu w Nasławicach koło Jordanowa Śląskiego (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Monika Małek-Szela
 
Vol 10, No 7 (1962) Archeocjaty południowo-wschodniego krańca Kotliny Wielkich Jezior w Mongolii Abstract
Stefan Cieśliński, Edmund Rutkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Archiwum geologiczne byłego urzędu kuratora państwowych pól górniczych Abstract
Tadeusz Huczyński
 
Vol 42, No 4 (1994) ARCTO-TERTIARY'93 - Londyn, 12 -13.11.1993 Abstract
Barbara Słodkowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Argility w okolicach Nowej Rudy Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bandurski, Zygmunt Górzyński
 
Vol 48, No 10 (2000) Arsen pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Arsen w osadach Odry Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKU£Y GEOTURYSTYCZNE Inwentaryzacja geostanowisk w projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kamieńska, Aleksandra Giemza
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Markowiak, Paweł Czarniak, Ryszard Habryn
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Krzysztof Miśkiewicz, Tadeusz Słomka, Anna Waśkowska, Marek Doktor
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Krąpiec, Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban, Paweł Krąpiec
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geoparki i geoturystyka na Tajwanie Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Granitowy krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej – dopełnienie Geoparku Karkonosze Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery! Abstract   PDF (Polish)
Paweł Woźniak, Monika Krzeczyńska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Domonik, Marcin Machalski, Joanna Pinińska, Justyna Warowna, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas” Abstract   PDF (Polish)
Radosław Wasiluk
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Rafał Siuda, Robert Borzęcki
 
Vol 59, No 9 (2011) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Miśkiewicz, Jan Golonka, Anna Waśkowska, Marek Doktor, Tadeusz Słomka
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Zgłobicki, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Leszek Gawrysiak, Andrzej Pawłowski
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska-Mader, Jan Malec
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE 50-lecie odkrycia złoża węgla brunatnego w Złoczewie Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Andrzej Paulo
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Bolesław Bujalski – geolog o bohaterskim życiorysie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych Abstract   PDF (Polish)
Piotr W. Saługa, Robert Uberman, Sławomir Mazurek
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chińska polityka surowcowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? Abstract   PDF (Polish)
Maciej T. Krajcarz
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dyskusja o państwowej służbie geologicznej – trochę historii Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ekspedycja IODP 360: pierwszy etap odwiertu do płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jakub Ciążela, Henry J.B. Dick, Chris J. MacLeod, Peter Blum, Naukowcy Ekspedycji 360 .
 
Vol 61, No 3 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ferdynand Rabowski – wybitny tektonik i człowiek gór Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologia miejsc niezwykłych – Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon w Australii Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 63, No 4 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geologiczne pomniki przyrody Karkonoszy i obszarów przyległych – w 100-lecie dzieła Georga Güricha Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Telecka
 
Vol 59, No 10 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Gonera, Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof Bukowski, Dominik Mikulski, Krzysztof Dudek
 
Vol 66, No 5 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Bakony – Balaton na Węgrzech Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geopark Papuk w Chorwacji Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
 
Vol 64, No 6 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Globalna rola KGHM Polska Miedź S.A. Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia i najstarsze okazy minerałów w kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Iwona Korybska-Sadło
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Manowska
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jean-Philippe Graffenauer (1775–1838), alzacki przyrodnik i napoleoński lekarz w Polsce – mało znane, interesujące dla historii geologii prace oficera Wielkiej Armii Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – Góra Stołowa w RPA Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE KGHM: ziemia się trzęsie… Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 61, No 10 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Komunikacja i dialog społeczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków – doświadczenia PGNiG Abstract   PDF (Polish)
Aneta Stelmaszczyk
 
Vol 63, No 12/2 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej – nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Bartuś
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Mieczysław Limanowski – poeta geologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Moai i geoturystyka naWyspieWielkanocnej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Telecka
 
Vol 65, No 11/3 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Sitek
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Naturtejo – pierwszy portugalski geopark Abstract   PDF (Polish)
Ewa Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka a państwowa służba geologiczna Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 66, No 7 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka o surowcach kołem zamachowym chińskiej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska dotyczących zakazu szczelinowania hydraulicznego i monitoringu ryzyka – implikacje do wydobycia gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe doniesienia z wnętrza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Anna Grabarczyk, Janina Wiszniewska, Michał Ruszkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Parki narodowe Polski – seria map geologiczno-turystycznych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUłY INFORMACYJNE Polska polityka surowcowa za granicą Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Porfirowe złoże Cu-Mo-(Au) Sierra Gorda – inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Chile Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Bieńko
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwany świadek naoczny impaktu – kwarc wstrząsowy Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Wójcik-Tabol
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Profesor Stanisław Józef Thugutt – arystokrata nauki Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie” Abstract   PDF (Polish)
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Przyszła struktura energetyczna oraz rola CCS w Polsce – wnioski z ostatnich konferencji w Niemczech i w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Realizacja zadań publicznych a ramy prawne instytutów badawczych Abstract   PDF (Polish)
Hanna Wolska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Sposoby użytkowania górotworu na świecie i w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Barbara Uliasz-Misiak, Ludwik Zawisza
 
Vol 59, No 9 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Studia geologiczne w Paryżu w dziewiętnastowiecznym emigracyjnym poradniku dla młodzieży polskiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Dariusz Ciszek, Adam Kotowski, Bogusław Przybylski, Urszula Ratajczak, Krzysztof Stefaniak, Krzysztof Urbañski
 
Vol 64, No 4 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A. Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE U Źródeł geologicznych zainteresowań Mariana Smoluchowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwęglony i zsylifikowany pień kordaita w warstwach libiąskich (westfal D – moskow) koło Chrzanowa, Górnośląskie Zagłębie Węglowe Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Lipiarski, Maciej Pawlikowski
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wstępne wyniki badań mineralizacji Au-Ag-Te, REE i PGM w złożach Fe-Ti-V suwalskiego masywu anortozytowego (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wulkanizm rejonu Auckland, Nowa Zelandia Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990–2017 Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kulczycka, Jan Kudełko, Herbert Wirth
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Złoża rud niklu w redeponowanych laterytach w Grecji, ich wykorzystanie i zagospodarowanie pogórnicze Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne ” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Michał Zatorski
 
Vol 65, No 8 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Bar, miedź, cynk i ołów w glebach strefy hipergenicznej Radzimowic w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd
 
Vol 62, No 7 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szczygieł, Urszula Borowska, Piotr Jaglarz
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla, Jacek Forysiak, Joanna Petera-Zganiacz, Mateusz Grajoszek, Marta Wiśniewska
 
Vol 63, No 8 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Ciśnienie hydrostatyczne w oceanach przyczyną dryfu płyt tektonicznych i przyczyną trzęsień Ziemi? Hipoteza klinów hydrostatycznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wyciszczok
 
Vol 63, No 12/2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Cyfrowa analiza fotogrametryczna tempa i charakteru ruchów masowych skarpy rzecznej doliny Bugu w rejonie Drohiczyna (południowe Podlasie) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna Abstract   PDF (Polish)
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu „Nad Moreną” (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronikum w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Alfred Uchman
 
Vol 61, No 12 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych Abstract   PDF (Polish)
Maciej G. Śliwiński, Anna Żylińska2
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Filtracyjno-konsolidacyjne właściwooeci iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach stale wzrastającego obciążenia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stajszczak
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Fluor w wodach podziemnych i powierzchniowych w okolicy Skawiny k. Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Górnik
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Formacja grabowska – podstawowa jednostka litostratygraficzna kajpru Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc, Grzegorz Racki
 
Vol 64, No 12 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Ryszard Habryn
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Paweł Urbański, Marek Widera
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Piotr Wężyk, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Szymon Maczuga
 
Vol 67, No 4 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Geometryzacja form zjawisk krasowych na podstawie badań metodą georadarową Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Ortyl
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dubiel, Mirosław Rzyczniak, Marek L. Solecki, Michał Maruta
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Infiltracja do wód podziemnych na podstawie pomiarów lizymetrycznych w Górach Sowich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Staśko, Michał Chodacki
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Lantan i cer w glebach Polski Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kwecko
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Metale w glebach dzielnicy Włochy m.st.Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna, Wojciech Markowski
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Meteorytowy krater Mjølnir na Morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Jacek Grabowski
 
Vol 63, No 4 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Maciej Pawlikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Model litofacjalny stożka ujściowego Wisły jako zapis interakcji środowiska lądowego i morskiego Abstract   PDF (Polish)
Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Możliwoości wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie analizy iłów mio-plioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Kaczmarek
 
Vol 62, No 4 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Muszloraczkowa stratygrafia pogranicza permu i triasu – rzeczywistość czy mit? Abstract   PDF (Polish)
Anna Becker
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe dane o litologii i biostratygrafii akritarchowej skał kambryjskich na Łysicy, najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Szczepanik, Jan Malec
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe elementy w tektonice płaszczowiny kriżniańskiej między Doliną Bystrej a Doliną Strążyską w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Zabielski, Andrzej Iwanow
 
Vol 59, No 7 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan, Danuta Zdebska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowy zespół kręgowców z marginalnomorskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Niedźwiedzki, Dawid Surmik, Michał Stachacz
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Dawid Mazurek, Aleksander Majchrzyk, Aleksandra P. Giza
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Marta Waliczek
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena możliwości zwiększenia wydajności ujęć brzegowych na przykładzie zlewni potoku Rybnika w Sękowej koło Gorlic Abstract   PDF (Polish)
Marta Dendys
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena właściwości ekspansywnych iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stajszczak
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Rafał Siuda
 
Vol 59, No 8 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska, Jerzy Zasadni, Aneta Siemińska
 
Vol 60, No 4 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Planowane wiercenie badawcze w Karkonoszach dla potrzeb modelowania termicznego systemów gorących suchych skał (HDR) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bujakowski, Antoni Przemysław Barbacki, Robert Skrzypczak, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Problem tsunamitów. Dlaczego tak mało jest kopalnych osadów tsunami? Abstract   PDF (Polish)
Piotr Łuczyński
 
Vol 63, No 6 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Przegląd głównych minerałów pierwiastków ziem rzadkich – złoto XXI wieku Abstract   PDF (Polish)
Paweł Ryder, Monika Nowak
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Salamon
 
Vol 62, No 9 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcje paleotemperatur w strefie Frontu Polarnego Oceanu Południowego (sektor atlantycki) na podstawie środkowo-górnoplejstoceńskich promienic z odwiertu ODP Leg 177 Site 1091 Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Kotrys
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Reżim wydajności wybranych źródeł Austrii, Czech, Niemiec i Polski Abstract   PDF (Polish)
Piotr Moniewski
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Anna Sowiżdżał, Bartosz Papiernik, Grzegorz Machowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola skali w geologicznej interpretacji obrazu satelitarnego (na przykładzie lineamentów) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 ARTYKUŁY NAUKOWE Rola wód podziemnych w zasilaniu mokradeł w różnych warunkach geomorfologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak, Tatiana Solovey
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozmieszczenie i geneza form osuwiskowych w przełomowej dolinie Bobru w okolicach Wlenia (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski
 
Vol 63, No 5 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych Abstract   PDF (Polish)
Bernadetta Pasierb, Wiesław Nawrocki
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ruchy masowe a interpretacja budowy geologicznej – przykład osuwiska na górze Drogosz w paśmie Zaworów (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY NAUKOWE Rzeźba osuwiskowa południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, Sudety Środkowe Abstract   PDF (Polish)
Wioletta Kotwicka, Kacper Jancewicz, Piotr Migoń
 
Vol 63, No 10/3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Shale gas in China – how much and when? Abstract   PDF (Polish)
Che Changbo, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skały syderytowe jury środkowej Kujaw – studium petrologiczne Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skład gazów rozpuszczonych w wodzie termalnej eksploatowanej odwiertem KT-1 w Karpnikach na obszarze granitu karkonoskiego w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak, Agata Kowalska, Elżbieta Domin
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Termomonitoring przecieków oraz procesów erozyjnych w analizie konstrukcji wykopów i budowli piętrzących Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski, Jürgen Dornstädter
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Uwagi o wyznaczaniu współczynnika kompakcji ksylitów dla pierwszego środkowopolskiego pokładu węgla brunatnego w centralnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kuć
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Wanda Ginalska-Prokop
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wczesnopiastowskie problemy z wykorzystaniem surowców skalnych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wieloetapowa dolomityzacja w sukcesji triasu dolnego i środkowego serii wierchowej (Tatry Zachodnie, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Jaglarz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Wposzukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze Abstract   PDF (Polish)
Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Maciej Liro
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 62, No 11 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w badaniach tempa erozji wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Majecki
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Mirosław Kamiński, Anna Piątkowska, Maria Surała
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Występowanie i reżim Źródeł szczaw i wód kwasowęglowych w zlewni górnej Muszynki Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska, Marek Wcisło
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Julia Demianiuk, Wojciech Majewski
 
Vol 66, No 12 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale Abstract   PDF (Polish)
Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 63, No 3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Zmiany współczynnika filtracji gytii i kredy jeziornej na skutek ich etapowej konsolidacji – metodyka szacowania Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 62, No 5 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Znaczenie ekonomiczne kraterów meteorytowych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Telecka
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Dlaczego Autorzy „Mapy geologicznej północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” (PIG-PIB,Warszawa 2011) rozmijają się z prawdą? Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaszuk
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) – uwagi polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – zapytania i komentarze Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY POLEMICZNE Odpowiedź na recenzje książki "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY POLEMICZNE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – uwagi polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Regionalizacja tektoniczna Polski – uwagi krytyczne i polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 ARTYKUŁY POLEMICZNE Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym... – polemika Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” PIG-PIB,Warszawa 2011 Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaszuk
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie? Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zieliński, Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mezozoiczne pożary – ich rozprzestrzenienie i znaczenie w trakcie zdarzeń globalnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mikromorfologia glin lodowcowych jako narzędzie w rekonstrukcji procesów subglacjalnych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Narloch, Jan A. Piotrowski
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Podstawy metodyki poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż w odniesieniu do złóż gazu ziemnego w łupkach gazonośnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problem granicy pliocen/plejstocen w słodkowodnych osadach Mizernej na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zastawniak-Birkenmajer, Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problemy oceny gospodarki zasobami złóż kopalin w Polsce (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz siarki) Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Współczesne głębokomorskie budowle węglanowe – nieznany świat podmorskich oaz Abstract   PDF (Polish)
Michał Jakubowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYLUŁY NAUKOWE Pierwiastki ziem rzadkich w kwaśnych wodach kopalnianych – zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 41, No 3 (1993) Ascenzyjne zagrożenie poziomów wód zwykłych solankami paleozoiku i mezozoiku Abstract
Leszek Bojarski
 
501 - 750 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>