Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstrakt   PDF
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstrakt
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstrakt   PDF
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstrakt
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstrakt
Jan Żytka
 
Vol 18, No 1 (1970) Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie rozwoju górnictwa skalnego Abstrakt
, ,
 
Vol 44, No 6 (1996) Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG Abstrakt
Danuta Gientka, Jan Szewczyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Opoka - nowym surowcem dla przemysłu cementowego Abstrakt   PDF
Danuta Tchórzewska, Kazimierz Piekarski
 
Vol 21, No 4 (1973) Opoka lekka (ziemia krzemionkowa) z Polanowic na Kujawach Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Oporność filtracyjna koryt rzecznych w świetle badań terenowych i modelowych zlewni Krzny Abstrakt   PDF
Dariusz Kuberski
 
Vol 9, No 6 (1961) Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 4 (1965) Opornościowe mikroprofilowanie zmian zwilżalności skał Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa, Stanisław Plewa
 
Vol 46, No 7 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 49, No 4 (2001) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 43, No 2 (1995) Opracowania geologiczne wyróżnione przez komisje statutowe ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 44, No 5 (1996) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 45, No 5 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin, Komisję Dokumentacji Geologicznych i Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Opracowania geologiczne wyróżnione w 1999 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 51, No 4 (2003) Opracowania geologiczne wyróżnione w 2002 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 41, No 3 (1993) Opracowanie baz danych kartograficznych złóż kopalin Abstrakt
Stanisław Przeniosło, Marlena Wilczek
 
Vol 48, No 6 (2000) Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych Abstrakt
Tomasz Janicki, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 31, No 12 (1983) Opracowanie strukturalno-facjalne i perspektywy gazonośności utworów mi ocen u autochtonicznego na obszarze przedgórza Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Tadeusz Lenk
 
Vol 26, No 6 (1978) Opracowywanie map powierzchni zwierciadła wód podziemnych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Jacek Owczarczyk, Przemysław Stenzel
 
Vol 42, No 5 (1994) Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny) Abstrakt
Robert Duda, Jacek Mucha
 
Vol 26, No 4 (1978) Opróbowanie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Barbara Romanowska, Wojciech Salski
 
Vol 49, No 9 (2001) Oprogramowanie dla bazy złóż Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt
Tomasz Gliwicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych - Bogatynia, 27 - 29.10.1999 Abstrakt
Roman Kuś
 
Vol 22, No 12 (1974) Optymalna gęstość siatki otworów rozpoznawczych na złożu miedzi Izdremec (Bułgaria) Abstrakt   PDF
Petr A. Wasilew
 
Vol 30, No 3 (1982) Optymalny sposób obliczania anomalii resztkowych a ocena dokładności rozpoznania pomiarami potencjalnych pól geofizycznych Abstrakt   PDF
Stefan Wronicz
 
Vol 3, No 3 (1955) Opłacalność odbudowy złóż kruszywa Abstrakt   PDF
Kazimierz Paszyński
 
Vol 50, No 12 (2002) Ordowickie Chitinozoa jako wskaźnik pochodzenia paleogeograficznego terranu łysogórskiego Abstrakt   PDF
Ryszard Wrona
 
Vol 26, No 11 (1978) Orenburskie złoże gazu ziemnego Abstrakt
Ewa Sieciarz
 
Vol 31, No 11 (1983) Organiczne związki miedzi w łupkach miedzionośnych obszaru Lubina i Polkowic Abstrakt   PDF
Izabella Szczepkowska-Mamczarczyk
 
Vol 27, No 1 (1979) Organizacja badań geologicznych w Szwecji Abstrakt
Witold Salamon
 
Vol 33, No 3 (1985) Organizacja badań i poszukiwań geologicznych w Chinach Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 2, No 12 (1954) Organizacja badań mikroflorystycznych w budownictwie wodnym Abstrakt   PDF
Julia Rejmanowa
 
Vol 29, No 3 (1981) Organizacja baz danych dla faktograficznych systemów archiwizacji i przetwarzania informacji geologicznych Abstrakt
Przemysław Stenzel, Maciej Krajecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Organizacja bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych: jej stan obecny i plany na przyszłość Abstrakt   PDF
Elżbieta Cieśla, Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 4 (1970) Organizacja Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Organizacja i dorobek Pracowni Geologii Czwartorzędu ZNG PAN Abstrakt
Stefan Zbigniew Rożycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Organizacja i działalność naukowa Federalnej Służby Geologicznej St. Zj. w geofizyce stosowanej Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 22, No 12 (1974) Organizacja i działalność służby hydrogeologicznej Cypru Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 8, No 10 (1960) Organizacja i kierunki działania polskiej służby geologicznej Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Organizacja i zakres obowiązków Biura Ochrony Środowiska - stan Tennessee, USA Abstrakt   PDF
Artur Kołodziejski
 
Vol 44, No 9 (1996) Organizacja przedsięwzięć w RFN dla sanacji środowiska na terenach użytkowanych militarnie przez byłe wojska radzieckie Abstrakt
Krzysztof Marszalik, Jerzy Stawin, Katarzyna Kuna
 
Vol 34, No 5 (1986) Organizacja resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstrakt
Anna Ciecierska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ORGANIZACJA ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH NA ZŁOŻACH RUD Abstrakt
Zbigniew Gruszczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) Organizacja szkolnictwa geologicznego oraz geologicznych badań naukowych w Japonii Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 11, No 3 (1963) Organizacja służby geologicznej i poszukiwania złożowe w krajach słabo rozwiniętych Abstrakt
Karim Fofana, Antoni Morawiecki, Jerzy Szawdyn
 
Vol 8, No 6 (1960) Organizacja służby geologicznej w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Piotr Kvetoň
 
Vol 26, No 2 (1978) Organizacja służby geologicznej w Zairze Abstrakt
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja ciosu w utworach węglanowych triasu obszaru pomiędzy Brudzowicami a Olkuszem Abstrakt   PDF
Marek Król
 
Vol 42, No 8 (1994) Orientacja fałdów gliwickich Abstrakt
Ryszard Kuzak
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstrakt   PDF
Roman Żurawek
 
Vol 25, No 11 (1977) Orientacja przestrzenna i wykształcenie spękań w utworach triasowych kopalni "Bolesław" k. Olkusza Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki
 
Vol 47, No 11 (1999) Orientacja spękań i uskoków w południowo-wschodniej części zapadliska orawskiego Abstrakt   PDF
Józef Kukulak
 
Vol 10, No 9 (1962) Orientacja struktur linijnych w serii łupkowej kambru Gór Pieprzowych Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 2, No 8 (1954) ORTOGENEZA Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 11, No 10 (1963) Osadowa, czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 4 (1984) Osady barierowe w górnym miocenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Osady caliche w cechsztyńskim dolomicie głównym (Ca2) okolic Kalisza Abstrakt   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 39, No 2 (1991) Osady czwartorzędowe południowego Spitsbergenu Abstrakt
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Osady czwartorzędowe w rejonie Garwolina Abstrakt   PDF
Stefania Gadomska
 
Vol 46, No 6 (1998) Osady czwartorzędowe w rejonie Krynicy (zachodnie Karpaty zewnętrzne): wyniki wstępnych badań Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego (Wyżyna Miechowska Abstrakt
Leszek Lindner, Elżbieta Siennicka
 
Vol 28, No 10 (1980) Osady fitogeniczne w dolinach rzek nizinnych w Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Laskowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Osady, geneza i ewolucja jeziora Garbaś, Pojezierze Suwalskie Abstrakt
Anna Wysocka
 
Vol 17, No 8 (1969) Osady ilaste a młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstrakt   PDF
Wojciech Walczak
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady interglacjalne w Pozezdrzu koło Giżycka Abstrakt   PDF
Krzysztof Krupiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Osady interglacjału eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceńskiej w profilu Lisówek (koło Grodziska Mazowieckiego) Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 7 (2001) Osady interglacjału eemskiego w Dobrem na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej Abstrakt   PDF
Krzysztof M. Krupiński, Magdalena Kucharska
 
Vol 48, No 9 (2000) Osady interglacjału eemskiego w Rakowie Nowym k. Kolna Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Osady interglacjału eemskiego w Studzieńcu i Babcu Piasecznym k. Sierpca Abstrakt
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 38, No 1 (1990) Osady interglacjału eemskiego w Warszawie Odolanach Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) Abstrakt   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Hanna Winter
 
Vol 51, No 5 (2003) Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 46, No 2 (1998) Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 44, No 2 (1996) Osady interglacjału mazowieckiego w Pawłowie Nowym na Podlasiu Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Osady interglacjału w Zwierzyńcu na Kurpiach Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk, Zofia Dłużakowa, Sylwester Skompski
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady jeziorne i biogeniczne oraz zapis zmian roślinności okresu 18000 - 8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 18, No 3 (1970) Osady karbonu i dolnego permu z wiercenia Polaki-1 Abstrakt   PDF
Violetta Błaszkowska, Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 10, No 10 (1962) Osady liasu górnego w Lubieni koło Starachowic Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 32, No 10 (1984) Osady Małego Stawu w Karkonoszach Abstrakt
Bogumił Wicik
 
Vol 26, No 8 (1978) Osady metalonośne na grzbietach śródoceanicznych - geneza, klasyfikacja i implikacje geochemiczne Abstrakt   PDF
Salman Bloch
 
Vol 44, No 9 (1996) Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały Abstrakt   PDF
Krzysztof Grzybowski, Jan Śniadek
 
Vol 23, No 8 (1975) Osady paleogenu w wierceniu Miechów (monoklina przedsudecka) w świetle badań mikroparleontologicznych Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 48, No 2 (2000) Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997 Abstrakt   PDF
Adolf Szponar
 
Vol 33, No 4 (1985) Osady redeponowane w spągu łupku miedzionośnego kopalni „Rudna" (LGOM) Abstrakt
Sławomir Tusiński
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 18000 - 8000 lat BP w południowej Polsce Abstrakt
Leszek StarkeI, Piotr Gębica
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20000- 8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych obszarach Polski Abstrakt
Krystyna Turkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Osady trzeciorzędowe w Radawcu koło Lublina Abstrakt   PDF
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 35, No 4 (1987) Osady turbulentnych spływów kohezyjnych w warstwach menilitowych płaszczowiny skolskiej (Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 27, No 6 (1979) Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego Abstrakt
F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński
 
Vol 10, No 2 (1962) Osady w dolinie rzeki Gołdapy Abstrakt
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 48, No 12 (2000) Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Oscylacje środowisk depozycyjnych w górnym emsie i eiflu z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Michał Szulczewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) Abstrakt   PDF
Zbigniew Perski
 
Vol 7, No 1 (1959) Osiadanie dodatkowe mad wiślanych Abstrakt   PDF
WITOLD CEZARIUSZ KOWALSKI
 
Vol 31, No 3 (1983) Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia geofizyki poszukiwawczej w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Osiągnięcia Instytutu Naftowego w okresie 15-lecia Polski Ludowej Abstrakt
Feliks Mitura
 
Vol 16, No 7 (1968) Osiągnięcia kartografii geologicznej w Czechosłowacji Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 51, No 1 (2003) Osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego w dziedzinie geologii złóż węgla brunatnego Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 13, No 10 (1965) Osiągnięcia służby geologicznej Demokratycznej Republiki Wietnamu Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w dziedzinie petrografii skał osadowych w XX-leciu PRL Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w prawodawstwie geologicznym w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Osiem lat działalności i dziesięć konferencji Sekcji Sozologicznej PTG Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 2 (1993) Osiemdziesięciolecie nestora polskiej geologii - prof. Dr Stanisława Siedleckiego Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Tyskiego Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 37, No 3 (1989) Osobliwości źródeł Ras El Ein Abstrakt   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 51, No 10 (2003) Osobowość Profesora Henryka Teisseyre’a a środowisko, w którym wyrósł Abstrakt
Barbara Teisseyre
 
Vol 9, No 3 (1961) Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 20, No 11 (1972) Ostatnie cztery lata geologii inżynierskiej w Związku Radzieckim Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 9 (1995) Ostra walka o przyszłość Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 8 (2003) Osuwiska Karpat Abstrakt   PDF
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski) Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju Abstrakt   PDF
Jan Niemczyk
 
Vol 46, No 11 (1998) Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r. Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Włodzimierz Margielewski, Andrzej Domagała
 
Vol 27, No 8 (1979) Osuwisko w Brzeźnie powstałe w wyniku prac geofizycznych Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Osuwisko w Lipowicy koło Dukli Abstrakt   PDF
Jerzy Badak, Ryszard Pawłowski
 
Vol 10, No 11 (1962) Osuwisko w Pcimiu Abstrakt   PDF
Krzysztof Jakubowski, Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 9, No 3 (1961) Osuwisko we wsi Wapienne koło Muszyny Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Osuwiskowe toczeńce zwijane z Sobkowa Abstrakt   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 4 (1995) Oświetlanie pseudorzeźby układem trzech kolorowych słońc jako metoda filtracji wielokierunkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 3 (1970) Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli Abstrakt   PDF
Leszek Stoch, Zbigniew Sartowski, Piotr Wyszomirski
 
Vol 8, No 9 (1960) Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego Abstrakt
Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer
 
Vol 21, No 4 (1973) Otwarcie jaskini Raj Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Otwarcie nowej siedziby Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Otwarcie wystawy - Kamienie z nieba - meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 51, No 2 (2003) Otwarcie wystawy Bryły bursztynu — fenomen przyrody w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Iwona Puźniak
 
Vol 51, No 8 (2003) Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 47, No 12 (1999) Otwarcie zmodernizowanego Muzeum Geologicznego PIG - uroczystość obchodów 80-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 12 (2003) Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Ain Settara, Tunezja Abstrakt   PDF
Danuta Peryt, Laia Alegret, Eustoquio Molina
 
Vol 24, No 6 (1976) Otwornice kambryjskie z Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Otwornice w polskich iłach warwowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 51, No 11 (2003) Otwornice z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu w Kamiennym Dole koło Kazimierza Dolnego Abstrakt   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 7, No 5 (1959) Otwornice z warstw magurskich i podmagurskich w rejonie Pielgrzymki Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 13, No 3 (1965) Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 9 (1976) Ozdobny chalcedon w okolicy Świerków na Dolnym Śląsku Abstrakt
Ryszard Kryza
 
Vol 4, No 11 (1956) Oznaczanie ceru w piasku monacytowym Abstrakt
Marian Akst
 
Vol 24, No 7 (1976) Oznaczanie cynku w dolomitach kruszconośnych metodą rentgenowską niedyspersyjną Abstrakt   PDF
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie fluoru i innych nieorganicznych związków w powietrzu z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej Abstrakt   PDF
Rajmund Michalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Oznaczanie gatunków rodzaju Balanus da Costa, 1778 na podstawie przekrojów poprzecznych płytek korony Abstrakt   PDF
Stefan J. Dawidowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA Abstrakt
Marcin Wojciechowski, Justyna Filip, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali ciężkich w tkankach leszczy z Wisły i Sanu - badania biomonitoringowe Abstrakt   PDF
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali śladowych w wodach metodą podwójnej ekstrakcji Abstrakt   PDF
Eligiusz Serafin, Janusz Mazur
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Oznaczanie miedzi na ociosie i w rdzeniach wiertniczych metodą fluorescencji rentgenowskiej Abstrakt   PDF
Mirosław Kazimierczyk, Jerzy Niewodniczański
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym Abstrakt   PDF
Ryszard Dobrowolski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie parametru sumarycznego AOX w badaniach wód i osadów Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie pierwiastków śladowych w skałach ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków ziem rzadkich Abstrakt   PDF
Iwona Iwanejko, Zdzisław Hebda
 
Vol 9, No 12 (1961) Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach Abstrakt
Jan Calikowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie różnych form azotu w wodach naturalnych -metody stosowane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Anna Maksymowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego Abstrakt   PDF
Mieczyslaw Korolczuk, Małgorzata Grabarczyk
 
Vol 9, No 10 (1961) Oznaczanie uziarnienia gruntu metodą U-rurki Abstrakt   PDF
Ewa Paszyc-Stępkowska
 
Vol 28, No 10 (1980) Oznaczanie węglowodorów izoprenoidowych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstrakt
Zofia Pomykała
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gruntach metodą HPLC Abstrakt   PDF
Krystyna Łukasik, Brygida Dziewięcka
 
Vol 17, No 10 (1969) Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach glebowych pobranych z otoczenia zakładów przemysłowych Abstrakt   PDF
Jan Kiepul
 
Vol 33, No 12 (1985) Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego Abstrakt
Piotr Janko
 
Vol 16, No 8 (1968) Oznaczenia w geofizyce wiertniczej Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 39, No 2 (1991) Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych Abstrakt
Jean L. Duthou, Jean P. Couturie, Michał P. Mierzejewski, Christian Pin
 
Vol 43, No 3 (1995) Ołów z początkiem ostatniej dekady XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Augusthinis Styliano-Stavas - Atlas of the textural patterns of ore minerals and metallogenetic processes Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) P. Bella & P. Holúbek (red.) - Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 12 (2003) P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Crowson - Minerals Handbook 1994--1995. Statistics and Analyses ofthe World's MineraIs Industry Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 5 (1997) P. Czepiel, B. Iwańska & A. Wasilewski - Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne ze skorowidzem Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 8 (2003) P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna Abstrakt
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 5 (2001) P. DOBAK - Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 3 (1953) P. Dorn - Geologia Europy Środkowej Abstrakt
J. Głodek
 
Vol 1, No 6 (1953) P. Dorn - Geologia Europy środkowej Abstrakt
J. Głodek
 
Vol 48, No 11 (2000) P. Karnkowski — Oil and Gas Deposits in Poland Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 3 (1995) P. Kearey - The EncycIopediaofthe Solid Earth Sciences Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) P. Kłysz - Polscy polarnicy. Zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992 Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 3 (1994) P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu Abstrakt
Hubert Sylwestrzak, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 2 (2002) P. Müller, Z. Novák et al. - Geologie Brna a okolí Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 47, No 6 (1999) P. Roniewicz & A. Wierzbowski - Przez Karpaty Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 4 (2001) P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstrakt   PDF
Elżbieta Porębska
 
Vol 49, No 1 (2001) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleobiogeography of the Lower Cambrian deposits of Abstrakt
Luba V. Piskun, Gala V. Zinovenko
 
Vol 6, No 3 (1958) Paleocen płaszczowiny magurskiej Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 26, No 11 (1978) Paleodelta w miocenie przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Paleodoliny w pradolinie Warty - Noteci pod Gorzowem Wlkp. i ich znaczenie hydrogeologiczne Abstrakt   PDF
Andrzej Romanek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Paleoecology and organie matter in the Late Badenian and Early Sarmatian marine basin of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Iwona Czepiec, Maciej J. Kotarba
 
Vol 33, No 4 (1985) Paleoekologia angielskiego cechsztynu Abstrakt   PDF
Tim H. Pettigrew
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleoekologia i biogeografia kredowych amonitów Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły Abstrakt   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 31, No 7 (1983) Paleogen i podłoże mezozoiczne w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie woj. szczecińskie Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 2 (1984) Paleogeńskie węgle brunatne i mułowce węgliste w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie, woj . szczecińskie Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego Abstrakt   PDF
Jan Golonka, Michał Krobicki, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 27, No 1 (1979) Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego Abstrakt   PDF
Wiesław Studencki
 
Vol 8, No 9 (1960) Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny Abstrakt
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Kazimierz Żytko, Tomasz Malata
 
Vol 29, No 11 (1981) Paleogeograficzne powiązania między epikontynentalnym a geosynklinalnym basenem w kredzie górnej i paleocenie Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 46, No 7 (1998) Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hateg Basin, Romania Abstrakt   PDF
Ulrich Hambach, Cristian Panaiotu, Cristina E. Panaiotu
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe Abstrakt   PDF
Elżbieta Król, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Jadwiga Kruczyk, Maria Jeleńska, Marta Rauch, Antoni K. Tokarski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna) Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki, Jaromír Leichmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Paleomagnetyzm skał mezozoicznych i trzeciorzędowych Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Paleontologia polska w latach 1945-1966 Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 40, No 10 (1992) Paleontologiczny zapis zdarzeń późnego dewonu i karbonu. XV Konferencja Paleontologów Abstrakt
Barbara Studencka, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Paleooceanografia Morza Waryscyjskiego na podstawie składu izotopowego konodontów - Abstrakt   PDF
Jolanta Dopieralska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleophytic characteristics of the Upper Vendian and Cambrian of the Podlasie-Brest Depression Abstrakt
Luba V. Piskun
 
Vol 45, No 10 (1997) Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych Abstrakt   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 28, No 3 (1980) Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Paleotemperatury minerałów węglanowych i barytów na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 2, No 8 (1954) PALEOZOICZNE RUDY ŻELAZA NA OBSZARZE STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA GÓRNICZEGO Abstrakt   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 24, No 7 (1976) Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego Abstrakt   PDF
Jolanta Markiewicz
 
Vol 31, No 7 (1983) Palinoflora i plankton paleogeński z NW Polski Abstrakt   PDF
Irena Grabowska
 
Vol 33, No 8 (1985) Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa) Abstrakt
Ewa Rębas
 
Vol 47, No 4 (1999) Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne Abstrakt   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 40, No 8 (1992) Palinostratygrafia osadów cechsztynu i dolnego pstrego piaskowca w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Anna Fijałkowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej na obszarze przedsudeckim Abstrakt   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Pamięci inż. Wacława Iwaszkiewicza (1902 - 1993 Abstrakt
Anna Maliszwska
 
Vol 9, No 1 (1961) Pamięci Mikołaja Siergiejewicza Szatskiego Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 12 (1988) Pamięci Profesora dr Edwarda Ruhlego (1905-1988) Abstrakt
W. Jurkiewicz, S. Tyski, B. Barej
 
Vol 48, No 2 (2000) Pamięci świętokrzyskiego geologa Abstrakt
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 46, No 3 (1998) PANCARDI'97 - pierwsze spotkanie w Karpatach polskich - Kraków - Zakopane, 20-26.10.1997 Abstrakt
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Pannonian Basin syn- and post-rift evolution; dynamic modelling of the transition from passive to active rifting Abstrakt   PDF
Ritske S. Huismans, Y.Y. Podladchikov, Sierd A.P.L. Cloetingh
 
Vol 2, No 8 (1954) PAŃSTWOWA KOMISJA GEOLOGICZNA NRD Abstrakt
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 4 (1961) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
J. Szawdyn
 
Vol 8, No 11 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 7, No 1 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 51, No 5 (2003) Państwowa służba geologiczna Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 6 (2002) Państwowa służba geologiczna jako zadanie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Jacek Koźma
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA W ŚWIETLE UCHWAŁ IX PLENUM KOMITETU CENTRALNEGO PZPR Abstrakt
, ,
 
Vol 41, No 1 (1993) Państwowe służby geologiczne w krajach zachodnich Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 12 (1998) Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - kartki z kalendarza Abstrakt
Wacław Ryka
 
5001 - 5250 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>