Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Żebrak IG I Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 62, No 6 (2014) KOMUNIKATY NAUKOWE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 65, No 4 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela, Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 65, No 3 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2) Abstract   PDF (Polish)
Petr Bujok, Sylwia Lutyńska, Martin Klempa, Michal Porzer
 
Vol 60, No 7 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Polskie Solnhofen Abstract   PDF (Polish)
Adrian Kin, Błażej Błażejowski
 
Vol 60, No 12 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Warstwy kościonośne z Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia) z retu (trias dolny, olenek) Opolszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Monika Kowal-Linka, Adam Bodzioch
 
Vol 67, No 10 (2019) KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępne dane o spinelu właściwym (MgAl2O4) z kopalni granodiorytu Łażany II w masywie Strzegom–Sobótka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Łobos, Tomasz Pawlik, Michał Klukowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Koncentracja helu w gazonośnych partiach złóż solnych na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Emil Zieliński
 
Vol 45, No 5 (1997) Koncentracja radonu w wodzie na obszarze północnowschodniej Polski Radon concentration in water in NE Poland Abstract   PDF (Polish)
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 9 (1992) Koncentracja rtęci w osadach aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Kłodzkiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze bloku przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Wojciech Markowski
 
Vol 42, No 1 (1994) Koncentracje cezu w Polsce Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Koncepcja ekorozwoju dawnego województwa skierniewickiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Koncepcja hybrydowej siłowni geotermalnej w Uniejowie Abstract   PDF
Paweł Hanausek, Piotr Klonowicz, Jan Krysiński
 
Vol 53, No 6 (2005) Koncepcja mapy terenów podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1 : 10 000 dla terenów podgórskich i górskich Abstract   PDF
Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Koncepcja mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego — skala 1 : 10 000 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej Abstract   PDF (Polish)
Daniel Zaszewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Koncepcja monitoringu wód podziemnych Abstract
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski, Tadeusz Hordejuk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 40, No 4 (1992) Koncepcja poszukiwania, rozpoznawania i ochrony złóż surowców skalnych Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 57, No 8 (2009) Koncepcja rozwoju ciepłowni geotermalnych wspomagających miejskie systemy ciepłownicze Abstract   PDF
Zdzisław Bociek
 
Vol 48, No 6 (2000) Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Piotr Herbich, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Koncepcja Tetydy po 100 latach Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 28, No 6 (1980) Koncepcja zabudowy hydrotechnicznej Wisły i jej dorzecza oraz potrzeby rozpoznania geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Łaski
 
Vol 22, No 10 (1974) Koncepcja zagospodarowania nowego okręgu górniczego surowców skalnych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 47, No 1 (1999) Koncepcja zmian naliczania opłat eksploatacyjnych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 34, No 5 (1986) Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 44, No 7 (1996) Koncesjanowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce przez firmy krajowe Abstract
Maciej Nowakowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Koncesje na poszukiwanie bursztynu Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 58, No 3 (2010) Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 43, No 10 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część I) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 43, No 11 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część II) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 9 (1996) Koncesjonowanie działalności eksploatacyjnej i poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż surowców budowlanych i drogowych Abstract
Maria Mariańska, Ewa Zaleska
 
Vol 44, No 8 (1996) Koncesjonowanie eksploatacji złóż węgla kamiennego Abstract
Przemysław Krogulec
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Koncesjonowanie poszukiwań i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 66, No 3 (2018) Koncesjonowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin a wymagania racjonalnej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 44, No 12 (1996) Koncesjonowanie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacji wód leczniczych i termalnych na terenie Polski - Abstract
Małgorzata Zawadzka
 
Vol 19, No 1 (1971) Końcowa faza realizacji międzynarodowego programu badań górnego płaszcza Ziemi Abstract
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Końcowa konferencja Projektu IGCP "Bio-Events" - Getynga, 1992.02.16-19. Abstract
M. Narkiewicz
 
Vol 46, No 3 (1998) Końcowe spotkanie uczestników 362 Projektu IGCP Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation - Stara Lesna, Słowacja, 29.09-05.10.1997 Abstract
Marta Bąk, Krzysztof Bąk, Adam Gasiński, Michał Krobicki
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja - Środowiskowe i techniczno-ekonomiczne uwarunkowania górnictwa skalnego - Polanica Zdrój, 24-26.09.1997 Abstract
Ryszard Hutnik
 
Vol 58, No 1 (2010) Konferencja 50 lat geomorfologii w Uniwersytecie Gdańskim Gdańsk-Sobieszewo, 23–24.10.2009 Abstract   PDF
Radosław Dobrowolski, Wojciech Tylmann
 
Vol 57, No 1 (2009) Konferencja AGC/GAC, AMC/MAC, SEG i SGA 2008 Quebec City, Kanada, 25–28.05.2008 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych - Wiedeń, Austria, 02-10.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Konferencja analizy termicznej w Davos Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 2 (1997) Konferencja Baltic Marine Science - Ronne na Bornholmie,Dania, 22-26.10.1996 Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 42, No 11 (1994) Konferencja Biotic recovery from mass extinction events - Plymouth, 05-07.09.1994 Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Konferencja DEUQUA -- Poczdam, Niemcy, 26-28.08.2002 Abstract
Maria Górska, Ryszard Dobracki, Andrzej Piotrowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Konferencja EurosyberyjskiejSubkomisji Holocenu INQUA nt. Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Sprewą i Odrą - Bautzen­Dychów, 01­05.05.2001 Abstract
Magdalena Ratajczak
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocenu – holocenu (20 000 - 8000 lat BP), 1-3 października 1992 r. Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Konferencja GEODE/ESF/NGU — The Fennoscandian Shield Precambrian Province — Moi, Rogaland, Norwegia, 08–12.07.2001 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 26 – 27 czerwca 1992 r. Abstract
Wacław Florek
 
Vol 48, No 10 (2000) Konferencja GEOSCIENCE 2000 - Manchester, W. Brytania, 17–20.04.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 9, No 4 (1961) Konferencja grupy geologiczno-inżynierskiej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Konferencja Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii – forum dyskusji w hydrogeologii Abstract   PDF
Przemysław Bukowski, Ewa Krogulec, Jacek Szczepiński
 
Vol 55, No 9 (2007) Konferencja hydrograficzna Obieg wody w naturalnym i przekształconym środowisku Lublin, Krasnobród, 4–6.06.2007 Abstract   PDF
Zdzisław Michalczyk, Joanna Sposób, Beata Zielińska
 
Vol 47, No 1 (1999) Konferencja i warsztaty grupy roboczej projektu Analizaprzestrzenna obszarów zlodowaconych Komisji ZlodowaceńINQUA - Warszawa, 25-27.09.1998 Abstract
Leszek Marks
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego, Pułtusk, 27-28.11.1995 Abstract
Ryszard Strzelecki, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Młoda tektonika w kształtowaniu rzeźby i osadów Kotliny Orawskiej - Zakopane-Kiry, 14-17.05.1997 Abstract
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 56, No 3 (2008) Konferencja Meteoryt Pułtusk— w 140. rocznicę spadku deszczu meteorytowego Warszawa, 26.01.2008 Abstract   PDF
Małgorzata Wacholska, Janusz W. Kosiński
 
Vol 43, No 4 (1995) Konferencja międzynarodowa - Zagadnienia ekspandującej Ziemi - Wrocław-Sosnówka, 14-17.11.1994 Abstract
Stefan Cwojdziński, Jan Koziar
 
Vol 44, No 11 (1996) Konferencja międzynarodowa Karst - Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability - KatowiceUstroń, 10-13.06.1996 Abstract
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja Migration'95, Saint-Malo, Francja, 10-15.09.1995 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 22, No 9 (1974) Konferencja na temat zastosowania izotopów uranu w hydrogeologii Abstract
Andrzej Róźkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Konferencja NA TO ASI poświęcona skaleniom, 29 czerwca - 10 lipca 1993 r. Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 5 (1994) Konferencja naukowa - granice fizyki podstawowej (Frontiers of fundamental physics) - Olimpia, Grecja 27 - 30.09.1993 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Konferencja Naukowa Komisji Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej w Sofii Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 66, No 6 (2018) Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 Abstract   PDF (Polish)
Patryk Banasiak
 
Vol 41, No 1 (1993) Konferencja naukowa na temat złóż mineralnych Europy, 21 marca-4 kwietnia 1992 r. Abstract
J. Wiszniewska, S. Oszczepalski
 
Vol 52, No 3 (2004) Konferencja naukowa nt. Kamień architektoniczny i dekoracyjny — Kraków, 23–24.09.2003 Abstract
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 54, No 3 (2006) Konferencja naukowa nt. Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał Kraków, 01.12.2005 Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 42, No 1 (1994) Konferencja naukowa PIG " Trzeciorzędowa Formacja Siarkonośna zapadliska przedkarpackiego", 7 października 1993 r. Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 54, No 12 (2006) Konferencja Naukowa Polska Mineralogia 2006 W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego Kraków, 18–20.09.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 59, No 1 (2011) Konferencja naukowa Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego – model budowy geologicznej – jego aspekt utylitarny Kraków, 19.11.2010 Abstract   PDF
Monika Jachowicz-Zdanowska, Józef Chowaniec
 
Vol 41, No 8 (1993) Konferencja naukowa w Chełmie, 25 lutego 1993 r. Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Konferencja naukowa Złoża rud miedzi - geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań perspektywy - Lublin, 17-18.09.1998 Abstract
Jadwiga Pieczonka
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowa: Geologiczne i geofizyczne badania podstawowe w poszukiwaniach, rozpoznawaniu i ocenie złóż surowców skalnych, Krynica, 28-30.09.1995 Abstract
Anna Smoleńska
 
Vol 45, No 4 (1997) Konferencja naukowo-techniczna Nowe projekty głębokich badań geologicznych i geofizycznych na obszarze Polski - Warszawa, 27.01.1997 Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Konferencja naukowo-techniczna nt.: Perspektywy poszukiwań węglowodorów w utworach czerwonego spągowca oraz węglanowych osadach cechsztynu w basenie permskim Niżu Polskiego - Warszawa, 24.10.1996 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowo-techniczna w Oddziale Warszawa II SITPNiG, Warszawa, 08.11.1995 – Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja neotektoniczna w Sudetach, 15 -17 października 1992 r. Abstract
D. Krzyszkowski, P. Migoń, W. Sroka
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja nt. Problemy międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w obszarach przygranicznych Białorusi, Czecho-Słowacji, Litwy, Polski i Ukrainy, Tomaszów Lubelski 24-27.09.1992 Abstract
K.H. Wojciechowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Konferencja paleontologiczna w Lyonie, 7 – 9 lipca 1993 Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja Perytetydy, Paryż, Francja, 23–24.11.2000 Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 10 (2010) Konferencja PIG-PIB pt. Działania państwowej służby geologicznej w zakresie geozagrożeń – osuwiska karpackie oraz konferencja prasowa pt. Uniknąć zagrożenia – geolodzy o osuwiskach Kraków, 6.09.2010 Abstract   PDF
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal
 
Vol 42, No 3 (1994) Konferencja Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Europy - Rzym, 20 - 22.09.1993 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Konferencja prasowa głównego geologa kraju dr Michała Wilczyńskiego na temat nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Ewa Madurowicz, Cezary Janczyn
 
Vol 52, No 7 (2004) Konferencja prasowa Ministerstwa Środowiska i Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 55, No 3 (2007) Konferencja prasowa ministra środowiska prof. Jana Szyszko pt. Zmiany klimatu — fakty i mity Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 44, No 7 (1996) Konferencja prasowa w MOŚZNiL nt. realizacji ustawowych zadań PIOŚ w 1995 r. Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Problemy ekologiczne poligonów wojskowych - Żagań, 29.07-02.08.1996 Abstract
Jerzy Stawin, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu - Lublin, 10-11.04.1995 Abstract
Władysław Pożaryski, Jan Rzechowski
 
Vol 2, No 3 (1954) KONFERENCJA PROGRAMOWA NAUCZYCIELI TECHNIKÓW GEOLOGICZNYCH CUG Abstract   PDF
Jan Janczyk
 
Vol 59, No 5 (2011) Konferencja pt. Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 28–29.03.2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz
 
Vol 59, No 1 (2011) Konferencja pt. Gaz łupkowy jako nowy element polskiego rynku energii Warszawa, 30.11.2010 Abstract   PDF
Katarzyna Pliszczyńska
 
Vol 58, No 10 (2010) Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu Szklarska Poręba, 10.09.2010 Abstract   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 58, No 3 (2010) Konferencja pt. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce — gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) Warszawa, 27.01.2010 Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Ewa Zalewska
 
Vol 55, No 3 (2007) Konferencja pt. Piaszczyste osady międzymorenowe na Niżu Polskim jako źródło informacji o środowiskach depozycji i paleogeografii Warszawa, 23–24.11.2006 r. Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 25, No 10 (1977) Konferencja robocza poświęcona matematycznej analizie anomalii i ich interpretacji geologicznej w rozpoznaniu geomagnetycznym Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Konferencja Rozwój poskiej myśli w poszukiwaniach naftowych - Kraków, 25-26.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 8 (2019) Konferencja specjalistyczna. Osuwiska–19 seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019 Abstract   PDF (Polish)
Anna MAŁKA
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Systemy Informacji Geograficznej GIS w praktyce - Kraków, 14-15.11.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 56, No 12 (2008) Konferencja Tatrzańskie Mapy Geologiczne Zakopane, 27–29.05.2008 Abstract   PDF
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 50, No 6 (2002) Konferencja Tectonics and Magma 2001 - Budziszyn, 22­24.06.2001 Abstract
Michał Mierzejewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja terenowa geologów w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego — przeł. Tąpadła, Sudety, 01–04.10.2000 Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) Konferencja terenowa podgrupy Projektu IGCP nr 369 Przejawy magmatyzmu w basenach ryftowych - Budapest-Mecsek-Biikk, 14-21.07.1996 Abstract
Wojciech Narębski, Ryszard Kryza
 
Vol 48, No 3 (2000) Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - Bełchatów, 15–16.10.1999 Abstract
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 40, No 8 (1992) Konferencja UNESCO - IGCP Projekt 262 w AIbani - Tirana, 1991.10.11-18 Abstract
M.A. Gasiński
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja UNESCO-IGCP projektu 362 Tethyan and Boreal Cretaceous, Maastricht, Holandia, 17-18.09.1995 Abstract
M. Adam Gasiński
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja w 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26-28.09.1994 Abstract
Piotr Wyszomirski, Witold Żabiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Konferencja — Barwa w przyrodzie, nauce i technice — Wrocław, 27-28.11.1998 Abstract
Jacek Bogdański
 
Vol 61, No 8 (2013) Konferencja „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georóżnorodności w regionie świętokrzyskim” – Chęciny, 14.06.2013 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 63, No 4 (2015) Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy” – Chełm, 12–13.02.2015 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” –Warszawa, 30.09.2015 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja: Projekt IGCP nr 369 - Ewolucja porównawcza basenów ryftowych Paratetydy - drugie coroczne międzynarodowe spotkanie i wycieczka terenowa, Mamaja, Rumunia, 29.09-03.10.1995 Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 25, No 2 (1977) Konferencje naukowe na temat badań k konkrecji •i analizy konkrecyjnej w ZSRR Abstract
Piotr Wasilewicz Zarickij
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencje naukowe zorganizowane w 1992 r. pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 43, No 9 (1995) Konferencje pt. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 15-17.11.1995 Abstract
Joanna Budka
 
Vol 41, No 1 (1993) Kongres geofizyczny w Paryżu, 30 maja - 5 czerwca 1992 r. Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 5, No 12 (1957) Kongres INQUA V w 1957 roku Abstract
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 43, No 1 (1995) Kongres jurajski w Argentynie - Mendoza, Argentyna, 19-23.10.1994 Abstract
Andrzej Wierzbowski, Michał Krobicki
 
Vol 49, No 3 (2001) Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych — Ustroń, 11–15.09.2000 Abstract
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Kongresy karbońsko-permskie – aspekty historyczne i inne.. Abstract
Eva Paproth
 
Vol 60, No 12 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 12th International Symposium on Pseudokarst – 11–14.09.2012, Tui, Galicja (Hiszpania) Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 64, No 2 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 13. Międzynarodowe Sympozjum Pseudokrasowe – Kuncice pod Ondrejnikem, Czechy, 16–19.09.2015 Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 56, No 8/2 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 14. Sesja Zgromadzenia i Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Kingston, Jamajka, 16.05–6.06.2008 Abstract   PDF
Andrzej Przybycin
 
Vol 52, No 10 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców — Brno, Czechy, 19–24.07.2004 Abstract
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 61, No 5 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 20. Międzynarodowe Sympozjum Badaczy Bursztynu „Bursztyn. Złoża – kolekcje – rynek” – Gdańsk, 22–23.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska
 
Vol 62, No 12 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 23. Konferencja „Intruzje Wód Słonych” – Husum, Niemcy, 16–20.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 58, No 3 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 27. Międzynarodowa Konferencja Sedymentologiczna—IAS 2009 Alghero, Włochy, 20–23.09.2009 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 64, No 11 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 3. Polski Kongres Geologiczny –Wrocław, 14–18.09.2016 Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 12 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 33. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Oslo, 6–14.08.2008 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Ilona Śmietańska, Ewa Zalewska
 
Vol 60, No 11 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 34. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Brisbane, Australia, 5–10.08.2012 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 61, No 4 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry – Kraków, 10–15.02.2013 Abstract   PDF (Polish)
Irena Wysocka, Irena Jaroń
 
Vol 55, No 1 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geopetrol 2006 Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów dla zrównoważonego rozwoju gospodarki Zakopane, 18–21.09.2006 Abstract   PDF
Anna Poszytek, Dorota Wolicka
 
Vol 54, No 4 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 49. Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia Paleontologicznego Oksford,W. Brytania, 18–21.12.2005 Abstract   PDF
Michał Zatoń, Mariusz A. Salamon
 
Vol 53, No 7 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 5. Międzynarodowe Sympozjum Larwooda — Aberystwyth, W. Brytania, 05–08.04.2005 Abstract   PDF
Urszula Hara
 
Vol 54, No 5 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 6. Bałtycka Konferencja Stratygraficzna Sankt Petersburg, Rosja, 23–25.08.2005 Abstract   PDF
Joanna Rychel
 
Vol 54, No 12 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 7. Międzynarodowy Kongres Jurajski Kraków, 6–18.09.2006 Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 58, No 12 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Międzynarodowy Kongres Jurajski Syczuan, Chiny, 9–13.08.2010 Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Andrzej Wierzbowski, Piotr Ziółkowski
 
Vol 57, No 11 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Sympozjum IGCP 506 Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events Bukareszt i Południowe Karpaty, 28.08–03.09.2009 Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8th International Symposium on Pseudokarst — Teply Vrch, Slovakia, 26–29.05.2004 Abstract
Jan Urban
 
Vol 66, No 12 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9. Międzynarodowe Warsztaty SHRIMP na temat zastosowania wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej Ochang i Gyeongju, Korea Południowa, 10–15.09.2018 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szopa, Monika A. Kusiak, Daniel J. Dunkley, Piotr Król
 
Vol 64, No 10 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9th Geosymposium of Young Researches "Silesia 2016" Kroczyce, 31.08–02.09.2016 Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Skreczko, Kinga Mazurek, Dorota Środek, Michał Glazer
 
Vol 59, No 5 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Gliwice, 22–26.11.2010 Abstract   PDF (Polish)
Iwona Jonczy, Łukasz Gawor
 
Vol 57, No 5 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Co słychać w polskiej paleontologii? Sprawozdanie z konferencji naukowej Młodzi w paleontologii próbą odpowiedzi Abstract   PDF
Michał Rakociński, Tomasz Borszcz
 
Vol 55, No 7 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Continental Tectonics and Mountain Building — The Peach and Horn Meeting Ullapool, Szkocja, 12–19.05.2007 Abstract
Barbara Rybak-Ostrowska, Piotr Krzywiec
 
Vol 58, No 5 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Dziesięciolecie współpracy polsko-wietnamskiej w zakresie geologii (1999–2009) — seminarium pt. Tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej a geologia północnego Wietnamu Hanoi–SaPa, 23–30.11.2009 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Nguyen Quoc Cuong, Anna Świerczewska, Anna Wysocka
 
Vol 63, No 4 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej Dublin, 28–30.01.2015 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 62, No 9 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej –Wilno, 3–6.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 58, No 2 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE European Current Research on Fluid Inclusions — XX ECROFI Grenada, Hiszpania, 21–27.09.2009 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 60, No 10 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Geoshale 2012 – konferencja naukowa poświęcona osadom drobnoziarnistym –Warszawa, 14–16.05.2012 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Lis, Michał Krobicki, Anna Bagińska
 
Vol 63, No 2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Michał Kuszyk, Rafał Szkop
 
Vol 63, No 9 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Sympozjum Geoparków w Arequipa – Peru, 14–17.07.2015 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 64, No 8 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Warsztaty naukowe pt. „Dziedzictwo i historia górnictwa” Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 59, No 10 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów Złoty Potok, 10–12.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 54, No 10 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Międzynarodowy Kongres Paleontologiczny, Pekin, Chiny, 17–21.06.2006 Abstract   PDF
Teresa Podhalańska
 
Vol 59, No 6 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Polski Kongres Górniczy Gliwice, Kraków, Zakopane, IX 2010 Abstract   PDF (Polish)
Marian Dolipski
 
Vol 55, No 6 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych Lutynia k. Lądka Zdroju, 11–13.04.2007 Abstract   PDF
Paweł Zagożdżon
 
Vol 61, No 8 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja Naukowa Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka – Gdynia, 8–10.05.2013 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska
 
Vol 62, No 8 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja ShaleScience, Centrum Nauki Kopernik –Warszawa, 9–10.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 56, No 9 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Międzynarodowa Konferencja nt. Geoparków UNESCO Osnabrück, Niemcy, 22–26.06.2008 Abstract   PDF
Jacek Koźma
 
Vol 54, No 7 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE International Geoscience Programme—IGCP Geoscience in the service of society— 34th Session of the IGCP Scientific Board Paryż, Francja, 15–17.02.2006 Abstract   PDF
Leszek Marks, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 60, No 6 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Konferencja Naukowa z cyklu Młodzi w Paleontologii – co nowego w paleontologii w Polsce? – Sopot, 19–20.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borszcz, Magdalena Łącka
 
Vol 57, No 12 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Jeziorowskie, 16–19.06.2009 Abstract   PDF
Sławomir Żurek
 
Vol 54, No 9 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Reginalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem i Jodełka w Świętej Katarzynie, 11–13.05.2006 Abstract   PDF
Roman Chlebowski
 
Vol 61, No 10 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych” – Lublin–Chełm, 5–7.06.2013 Abstract   PDF (Polish)
Filip Duszyński
 
Vol 58, No 10 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IX Konferencja z cyklu Kopaliny Towarzyszące i Złoża Antropogeniczne Ślesin, 19–21.05.2010 Abstract   PDF
Ryszard Sałaciński, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 59, No 8 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IX Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Kraków, 24–25.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Jerzy Zasadni
 
Vol 59, No 3 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Kolekcje naukowe świata – przyszłość interdyscyplinarnych badań naukowych Spotkanie SciColl – Melbourne, Australia, 31.01–9.02.2011 Abstract   PDF
Piotr Szrek
 
Vol 55, No 8 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja GAZ 2007 Warszawa, 18–20.06.2007 Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 62, No 11 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja GeoShale 2014 i jej znaczenie dla debaty o gazie z łupków – Warszawa, 24–26.09.2014 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 57, No 7 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja naukowo-techniczna Ropa i gaz a skały klastyczne Polski Czarna k. Ustrzyk Dolnych, 17–20.03.2009 Abstract   PDF
Karolina Wojnicka
 
Vol 56, No 5 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja naukowo-techniczna Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski Czarna k. Ustrzyk Dolnych, 16–18.04.2008 Abstract   PDF
Karolina Wojnicka
 
Vol 55, No 3 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja Polityka energetyczna dla Europy Warszawa, 12.02.2007 Abstract   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja SEPM-CES — SEDIMENT 2005 Gwatt, Szwajcaria, 18–20.07.2005 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska, Anna Maliszewska
 
Vol 65, No 11/3 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017 Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka, Jörg Grunert
 
Vol 63, No 1 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja surowcowa pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” –Warszawa, 19.11.2014 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik
 
Vol 61, No 1 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Polski gaz ziemny 2020 – prawo, perspektywy, podatki Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25–28.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 67, No 1 (2019) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Kongres Surowcowy, 20–23.11.2018 Rytro Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek, Krzysztof Galos
 
Vol 60, No 2 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Żagań, 23–25.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz, Adam Ihnatowicz, Stefan Cwojdziński
 
Vol 56, No 10 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja "Ewolucja i zróżnicowanie ryb chrzęstnoszkieletowych" Warszawa, 28.07–2.08. 2008 Abstract   PDF
Robert Niedźwiedzki, Michał Ginter
 
Vol 58, No 11 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty SEGH 2010 pt. Environmental Quality and Human Health Galway, Irlandia, 27.06–2.07.2010 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 55, No 11 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja Praktyki terenowe w systemie edukacji Krym, 2007 Abstract   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 53, No 1 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja pt. Hydrogeological Trans- boundary Problems: West and East Europaean Bridge — Warszawa, 21–26.11.2004 Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 57, No 3 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja Tectonics & Sedimentation Bonn, Niemcy, 16–18.02.2009 Abstract   PDF
Marek Widera
 
Vol 60, No 1 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna Kulczycka
 
Vol 56, No 3 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE MiędzynarodowevWarsztaty Terenowe Trias południowej Polski 3–8.09.2007 Abstract   PDF
Anna Becker
 
Vol 53, No 3 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowy Kongres Mineralogii Stosowanej—ICAM 2004 Aguas de Lindoia, Brazylia, 19–22.09.2004 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 52, No 9 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Muzea geologiczne i mineralogiczne — historia i współczesność — Wrocław, 04.06.2004 Abstract
Andrzej Grodzicki, Antonina Pacholska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE O polskich łupkach w Brukseli – konferencja „Unconventional hydrocarbons – the Polish experience in the European dimension” Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 57, No 1 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Ogólnopolska X Konferencja pt. Datowanie minerałów i skał Lublin, 23–24.10.2008 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Miłosz Huber
 
Vol 66, No 2 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Polityka Surowcowa Państwa Więcej konkretów, mniej papierologii – postulują przedsiębiorcy Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 55, No 12/2 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Polski Kongres Górniczy Kraków, 19–21.09.2007 Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 53, No 6 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Prekambryjski rozwój kontynentów i tektonika Jhansi, Uttar Pradesh, Indie, 22–24.02.2005 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 54, No 8 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Problemy gospodarcze, geologiczno-inżynierskie i środowiskowe związane z eksploatacją i przetwarzaniem paliw Warszawa, 22–23.03.2006 Abstract   PDF
Anna Tryfon, Marta Żelichowska, Joanna Lenart, Piotr Sowiński
 
Vol 56, No 11 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Problemy paleolitu środkowego Ukrainy i paleogeograficznych badań stanowisk lessowych Jezupol k. Iwano-Frankowska (zachodnia Ukraina), 26–29.08.2008 Abstract   PDF
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek
 
Vol 53, No 9 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Seminarium nt. Bogactwa przyrody nieożywionej Pogórza Kaczawskiego Złotoryja, 25.05.2005 Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 53, No 8 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Seminarium nt. Mapa występowania, zagrożenia i ochrony wód podziemnych powiatu Sosnowiec, 15.04.2005 Abstract   PDF
Anna Chmura, Lidia Razowska-Jaworek
 
Vol 53, No 2 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sesja naukowa nt. Modelowanie procesów filtracji wód podziemnych — Wrocław, 24–25.09.2004 Abstract
Stanisław Staśko
 
Vol 63, No 12/2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Siódme Międzynarodowe Sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów granitowych – Książ, 17–21.06.2015 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa
 
Vol 55, No 10 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Geologia stosowana i ochrona środowiska Suchedniów, 15.06.2007 Abstract   PDF
Piotr Calicki
 
Vol 55, No 9 (2007) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym sympozjum terenowym The Quaternary of Western Lithuania: From the Pleistocene Glaciations to the evolution of the Baltic Sea Litwa, 27.05–2.06.2007 Abstract   PDF
Marcin Żarski, Dariusz Gałązka, Stanisław Lisicki, Małgorzata Bruj
 
Vol 52, No 1 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Symposium IGCP 448 Project — Human impact and karst ecosystem of Eastern Siberia — Irkuck, Rosja, 07–12.07.2003 Abstract
Jacek Różkowski, Wiaczesław Andrejczuk
 
Vol 59, No 11 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE TAPHOS 2011 Tybinga, Niemcy, 14–17.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borszcz, Barbara Studencka
 
Vol 60, No 4 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne Zakopane, 13–16.10.2011 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz
 
Vol 65, No 6 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Ploch, Adam Kozłowski, Aleksander Kowalski, Jurand Wojewoda
 
Vol 52, No 4 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE V Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla — Gliwice, 20–21.11.2003 Abstract
Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska
 
Vol 54, No 3 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE V Światowy Kongres na temat Ramienionogów Kopenhaga, Dania, 04–08.07.2005 Abstract   PDF
Adam T. Halamski
 
Vol 54, No 1 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Srebrna Góra, 26–28.09.2005 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 56, No 4 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VII Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 27.11.2007 Abstract   PDF
Iwona Jonczy, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska
 
Vol 58, No 1 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Szklarska Poręba–Turoszów, 24–27.06.2009 Abstract   PDF
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 52, No 5 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Wód Kopalnianych (IMWA) — Johannesburg, Republika Południowej Afryki, 19–22.10.2003 Abstract
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 53, No 4 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu Datowanie Minerałów i Skał Kraków, 18–19.11.2004 Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 58, No 6 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) Mąchocice Kapitulne, 22–25.04.2010 Abstract   PDF
Mirosław Ludwiniak, Piotr Krzywiec
 
Vol 62, No 7 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014 Abstract   PDF (Polish)
Marcin Żarski, Kamilla Pawłowska, Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Nina Kowalik, Alina Krzemińska, Sylwia Wędzicha
 
Vol 61, No 12 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki – wnioski z międzynarodowej konferencji w Londynie, 26–29.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 58, No 8 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Wnioski końcowe z XVIII Konferencji pt. Dokumentowanie i eksploatacja małych i średnich ujęć wód podziemnych Częstochowa, 22–23.04.2010 Abstract   PDF
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 60, No 7 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Konferencja z cyklu Kopaliny Towarzyszące i Złoża Antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Ślusarczyk, Marek Waldemar Jończyk
 
Vol 56, No 7 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu Gorizia, Włochy, 29.04–2.05.2008 Abstract   PDF
Jan Urban
 
Vol 56, No 1 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Międzynarodowe Sympozjum Systemu Ordowickiego III Międzynarodowe Sympozjum Systemu Sylurskiego Nankin, Chiny, 27–30.06.2007 Abstract   PDF
Anna Kozłowska, Teresa Podhalańska, Wiesław Trela
 
Vol 52, No 6 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Konferencja Współczesne Problemy Hydrogeologii Jastrzębia Góra, 03–05.09.2003 Abstract
Małgorzata Pruszkowska
 
Vol 61, No 11/2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2013 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 7 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12–16.05.2010 Abstract   PDF
Jan Urban
 
Vol 53, No 5 (2005) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Ustroń, 14–17.10.2004 Abstract   PDF
Justyna Ciesielczuk, Łukasz Karwowski, Marek Michalik
 
Vol 57, No 9 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin Czarna, 2–5.06.2009 Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Jerzy Górecki
 
Vol 54, No 2 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Skały krystaliczne kratonu wschodnioeuropejskiego Stary Folwark, 13–16.10.2005 Abstract   PDF
Magdalena Pańczyk
 
Vol 52, No 3 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe z cyklu Stratygraficzna Korelacja Lessów i Osadów Lodowcowych Ukrainy i Polski — Sokil, Ukraina, 15–19.09.2003 Abstract
Cyprian Seul
 
Vol 54, No 11 (2006) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski Maróz, 04–08.09.2006 Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 63, No 11 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2015 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 59, No 9 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie, ochrona złóż kopalin i problemy ochrony środowiska Międzyzdroje, 8–10.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 56, No 2 (2008) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Ciechocinek, 3–7.09.2007 Abstract   PDF
Robert J. Sokołowski, Wojciech Wysota
 
Vol 57, No 2 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIV Konferencja Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu—COP14 Poznań, 1–12.12.2008 Abstract   PDF
Karolina Kościerzyńska
 
Vol 52, No 12 (2004) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIV Konferencja z cyklu Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi — Zakopane, 29.09–01.10.2004 Abstract
Elżbieta Krystkiewicz, Alina Piotrowska
 
Vol 58, No 9/2 (2010) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIX Poznańskie Konwersatorium Analityczne pt. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 8–9.04.2010 Abstract   PDF
Irena Jaroń
 
Vol 59, No 1 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Pojezierza Mazurskiego Jeziorowskie, 6–10.09.2010 Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel
 
Vol 61, No 2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Kraków–Wieliczka, 11–13.10.2012 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Kortas
 
Vol 59, No 12 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Konferencja z cyklu Statygrafia Plejstocenu Polski pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim Stara Kiszewa (k. Kościerzyny), 5–9.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław T. Karasiewicz, Joanna Rychel
 
Vol 57, No 10 (2009) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 16–17.04.2009 Abstract   PDF
Irena Jaroń
 
Vol 59, No 2 (2011) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Żarki-Letnisko, 13–16.09.2010 Abstract   PDF
Wojciech Krawczyński, Michał Zatoń
 
Vol 47, No 2 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 47, No 8 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 6 (2019) Koniec wydobycia węgla w Europie Zachodniej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 5 (1997) Konieczność i możliwości wykorzystania odpadów przy budowie autostrad Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 68, No 12 (2020) Konieczność walidacji monitoringu wód podziemnych w rejonach starych składowisk na przykładzie składowiska fosfogipsów w Wiślince (Żuławy Gdańskie) Abstract   PDF
Andrzej Sadurski, Danuta Trokowicz
 
Vol 49, No 10 (2001) Koniunktura na platynowce - nowe inwestycje geologiczne i górnicze Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 24, No 10 (1976) Konkrecja związana z kanalikami robaka z fliszu karpackiego okolic Żywca Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 54, No 2 (2006) Konkrecje hiatusowe z iłów rudonośnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Michał Zato, Leszek Marynowski, Grażyna Bzowska
 
4251 - 4500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>