Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 1 (1976) Metoda szybkiego obliczania pojedynczej studni pełnej o zwierciadle napiętym Abstrakt   PDF
Hanna Bujwid
 
Vol 8, No 11 (1960) Metoda telluryczna Abstrakt   PDF
Józef Stajniak
 
Vol 48, No 9 (2000) Metoda utwardzania próbek osadów spoistych pobranych w stanie nienaruszonym do sporządzenia średnioformatowych płytek cienkich Abstrakt
Urszula Jarosińska
 
Vol 22, No 9 (1974) Metoda wielokrotnych profilowań w świetle badań wykonanych w ZSRR Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 29, No 9 (1981) Metoda wyznaczania nośności i odkształcalności skalnego podłoża fundamentowego na podstawie badań wykonywanych w otworach wiertniczych Abstrakt   PDF
Antoni Kidybiński, Kazimierz Sołtys
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Metody analityczne stosowane w ocenie odporności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia antropogeniczne Abstrakt   PDF
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka1
 
Vol 44, No 3 (1996) Metody analizy wód naturalnych stosowane przez Centralne Laboratorium Chemiczne w badaniach monitoringowych Abstrakt
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Piotr Pasławski
 
Vol 3, No 3 (1955) Metody analizy wskaźnikowej surowców o wysokiej zawartości glinu Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 9, No 4 (1961) Metody badań geofizycznych zakrytych obszarów na przykładzie północnowschodniej Polski Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 41, No 12 (1993) Metody badań wytrzymałości i odkształcalności skał w zmodyfikowanym systemie MTS Abstrakt
Paweł Łukaszewski, Joanna Pinińska, Henryk Górka, Jan Wewiór
 
Vol 33, No 3 (1985) Metody badania struktury (zmienności) obrazów geologicznych Abstrakt   PDF
Jacek Mucha, Stanisław Rybicki
 
Vol 26, No 3 (1978) Metody defektoskopii optycznej w badaniach form organicznego pochodzenia w skałach Abstrakt
Zygmunt Walenczak
 
Vol 9, No 10 (1961) Metody geofizyczne w pracach geologicznych tematem obrad Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt   PDF
Franciszek Szczepański
 
Vol 16, No 5 (1968) Metody ilościowej oceny zasobów perspektywicznych gazu ziemnego i ropy naftowej Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jan Żytka
 
Vol 17, No 10 (1969) Metody matematyczne w geologii inżynierskiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim Abstrakt   PDF
Zbigniew Bednarczyk
 
Vol 16, No 1 (1968) Metody obliczania wielowarstwowych krzywych teoretycznych pionowych sondowań elektrycznych za pomocą maszyny cyfrowej GIER Abstrakt   PDF
Kazimierz Grzelak, Mirosław Grzymkowski, Antoni Kreczmar, Przemysław Stenzel, Jacek Szymanko
 
Vol 27, No 3 (1979) Metody ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem Abstrakt
Hanna Bujwid, Dorota Cydzik
 
Vol 4, No 9 (1956) Metody określania małych ilości uranu w rudach Abstrakt   PDF
P. N. Palej
 
Vol 23, No 6 (1975) Metody określania powierzchni z pomocniczą siatką kwadratową Abstrakt   PDF
Jacek Owczarczyk
 
Vol 25, No 4 (1977) Metody petrografii skał osadowych we Francji Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Metody pola sterowanego stosowane do oceny parametrów skał zbiornikowych Abstrakt   PDF
Jan Krupa, Feliks Wojda
 
Vol 42, No 7 (1994) Metody pomiaru współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych Abstrakt
Marek Jarosiński
 
Vol 3, No 1 (1955) Metody pracy Abstrakt
, .
 
Vol 19, No 4 (1971) Metody sejsmiki otworowej w Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Świtek, Bogdan Burchat
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych Abstrakt   PDF
Bartłomiej Olek, Henryk Woźniak, Jacek Stanisz
 
Vol 17, No 9 (1969) Metody, technika pracy, aparatura itp. w obcojęzycznej literaturze geologicznej - Bibliografia 1969 r. Abstrakt
Czesław Z. Bukowski, M. Wanda Bukowska
 
Vol 38, No 12 (1990) Metody waloryzacji zasobów kopalin w Polsce Abstrakt
Jolanta Falińska
 
Vol 50, No 8 (2002) Metody wyznaczania przeciętnej zawartości pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników Abstrakt   PDF
Krzysztof Loska, Danuta Wiechuła, Grażyna Pęciak
 
Vol 24, No 6 (1976) Metody wyznaczania rozkładu regionalnego pola magnetycznego oraz regionalnych anomalii magnetycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Henryk Marcak
 
Vol 61, No 2 (2013) Metody wzmocnienia podłoża gruntowego na przykładzie Południowej Obwodnicy Gdańska Abstrakt   PDF
Tomasz Białobrzeski
 
Vol 44, No 1 (1996) Metody znacznikowe w hydrogeologii i hydrologii, Polanica Zdrój, 04-09.09.1995 Abstrakt
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 39, No 9 (1991) Metodyczne aspekty opracowywania nie w pełni reprezentatywnych materiałów hydrogeochemicznych Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 46, No 2 (1998) Metodyka badań geochemicznych gleb i biowskaźników roślinnych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 17, No 1 (1969) Metodyka badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w Jugosławii Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Metodyka badań i interpretacji materiałów geofizyki wiertniczej stosowana w PGGN Toruń dla utworów czerwonego spągowca Abstrakt   PDF
Ludwik Król
 
Vol 48, No 4 (2000) Metodyka badań petrograficznych frakcji szkieletowej glin lodowcowych w Europie Środkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 34, No 7 (1986) Metodyka badań tektonicznych polskich złóż siarki Abstrakt   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 27, No 5 (1979) Metodyka badań wpływu zbiornika na wody gruntowe Abstrakt
Marian Perek
 
Vol 27, No 10 (1979) Metodyka badań własności skał przy wykorzystaniu petroskopu Abstrakt   PDF
Włodzimierz Olaszowski, Leszek Wachelka, Andrzej Hanaś
 
Vol 50, No 7 (2002) Metodyka bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych Abstrakt   PDF
Wojciech Rejman, Maria Zaleska
 
Vol 34, No 8 (1986) Metodyka dokumentowania geologiczno-inżynierskiego obiektów liniowych w firmie Brown and Root (Overseas) Ltd Abstrakt
Zbigniew Frankowski, Marek Mroczkowski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Metodyka dokumentowania podmorskich złóż kruszywa naturalnego w polskiej części Morza Bałtyckiego Abstrakt   PDF
Małgorzata Masłowska
 
Vol 34, No 8 (1986) Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych w firmie Brown and Root (Overseas) Ltd Abstrakt
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 22, No 5 (1974) Metodyka i cele badania zmienności parametrów złożowych Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 18, No 2 (1970) Metodyka i technika prac geologiczno-inżynierskich oraz problem postępu technicznego na naradzie w Miedzeszynie Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 29, No 8 (1981) Metodyka i zakres prac związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji geologicznej dewonu wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 49, No 4 (2001) Metodyka i zastosowanie badań zmienności stosunków lekkich izotopów trwałych w geologii Abstrakt   PDF
Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 9, No 9 (1961) Metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego w ZSRR Abstrakt
N. W. Kołomienski
 
Vol 38, No 2 (1990) Metodyka kompleksowej analizy dartych teledetekcyjnych i geofizycznych dla wyznaczania struktur rudonośnych Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Jerzy Kanasiewicz, Robert Kucharski
 
Vol 26, No 4 (1978) Metodyka laboratoryjnych badań surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 1, No 8 (1953) METODYKA MIKROPALEONTOLOGICZNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH Abstrakt
Janina Sztejn
 
Vol 16, No 10 (1968) Metodyka oceny wartości złóż (artykuł dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Marian Benko
 
Vol 29, No 4 (1981) Metodyka określania gęstości opróbowania na podstawie geostatystycznego modelu zmienności (na przykładzie rud Zn-Pb) Abstrakt
Jacek Mucha
 
Vol 27, No 3 (1979) Metodyka określania zasobów perspektywicznych kopalin stałych Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 43, No 8 (1995) Metodyka opracowania map za pomocą systemu informacji geograficznej PC ARC/INFO na przykładzie mapy hydrogeologiczno-sozologicznej Abstrakt
Lidia Razowska
 
Vol 45, No 2 (1997) Metodyka opracowania obrazów rastrowych na potrzeby bazy danych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Tomasz Bielecki
 
Vol 13, No 11 (1965) Metodyka planowania perspektywicznego w zakresie surowców skalnych Abstrakt
Józef Baranowski, Stefan Kozłowski
 
Vol 30, No 5 (1982) Metodyka planowania prac naukowych w Instytucie Geologicznym Abstrakt
Leszek Koter
 
Vol 25, No 11 (1977) Metodyka pomiaru porowatości i szczelinowatości w skałach węglanowych Abstrakt
Andrzej Radomski, Rafał Unrug
 
Vol 33, No 5 (1985) Metodyka porównywania obraz6w geologicznych Abstrakt   PDF
Jacek Mucha, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Metodyka poszukiwań złóż ropy i gazu na tle odkrycia złóż gazu w woj. rzeszowskim Abstrakt
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Metodyka prac sejsmicznych na Płycie Rosyjskiej w przemyśle naftowym ZSRR Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 7, No 12 (1959) Metodyka prac sejsmicznych na Płycie Rosyjskiej w przemyśle naftowym ZSRR (dokończenie) Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 10, No 9 (1962) Metodyka prospekcji geochemicznej Abstrakt
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Metodyka rejestracji i analizy rdzeni wiertniczych za pomocą kamery CCD sprzężonej z minikomputerem IBM-PC Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz, Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Tomasz Janicki
 
Vol 31, No 3 (1983) Metodyka sporządzania profilów litologiczno-surowcowych Abstrakt
Wojciech Morawski
 
Vol 42, No 11 (1994) Metodyka sporządzania różnych generacji mapy geośrodowiskowej na potrzeby gminy Abstrakt
Halina Grzelak, Tomasz Janicki, Paweł Lewandowski, Tatiana Marszczek-Graniczna
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde Abstrakt   PDF
Jacek Gurwin, Kamil Pajewski, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik
 
Vol 63, No 9 (2015) Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin w obszarach perspektywicznych Abstrakt   PDF
Jacek Koźma
 
Vol 12, No 2 (1964) Metodyka wykonania podstawowej mapy hydrogeologicznej na przykładzie mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 25 000 określonego rejonu Karpat Abstrakt   PDF
Józef Gołąb, Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka
 
Vol 27, No 1 (1979) Metodyka wyznaczania cech geologiczno-inżynierskich skał serii złożowej - niezbędnych dla projektowania podziemnej eksploatacji górniczej Abstrakt   PDF
Antoni Kidybiński
 
Vol 64, No 12 (2016) Metodyka wyznaczania zawartości substancji organicznej w utworach niższego paleozoiku i karbonu dla archiwalnych otworów wiertniczych Abstrakt   PDF
Irena Gąsior, Rafał Skupio, Marek Dohnalik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Metodyka zastosowań matematycznego modelu liniowego do analizy map geologicznych Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 17, No 12 (1969) Metodyka zestawiania mapy współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 3 (2002) Metodyki zarządzania projektami a przedsięwzięcia informatyczne w dziedzinie geologii i nauk o Ziemi Abstrakt
Krystyna Kupiszak
 
Vol 35, No 2 (1987) Metro a środowisko przyrodnicze Abstrakt
Ewa Rębas
 
Vol 42, No 8 (1994) Mezoskopowe struktury kwiatowe w dolno paleozoicznych utworach NE obrzeżenia GZW - rezultat transpresyjnego ścinania w strefie dyslokacyjnej Kraków - Myszków (Hamburg - Kraków) Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 28, No 3 (1980) Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Deczkowski, Irena Gajewska
 
Vol 12, No 1 (1964) Mezozoik i jego podłoże w rejonie Koziegłów Abstrakt
Longin Wielgomas
 
Vol 46, No 10 (1998) MGE Map Finisher - separacja kolorów w modelu CMYK Abstrakt   PDF
Tomasz Gliwicz
 
Vol 43, No 3 (1995) M.H. Engel, S.A. Macko - Organic Geochemistry. Principles and Applications Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 10 (1994) M.Hanik, S. Klimowski - Wieliczka siedem wieków polskiej soli Abstrakt
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 4, No 3 (1956) Miareczkowe oznaczanie żelaza w obecności tytanu Abstrakt   PDF
M. Axt, M. Leroy
 
Vol 41, No 12 (1993) Michał P. Mierzejewski - Badania elementów i geologicznego powierzchniowej Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 12 (1992) Mieczysław Budkiewicz Abstrakt
Wiesław Hejlik
 
Vol 43, No 8 (1995) Mieczysław F. Pazdur (1946-1995) Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 9, No 7 (1961) Mieczysław Mrozowski - 22.VII.1944-22.VII.1961 Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 1 (1993) Mieczysław Węgrzecki 1916-1992 Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 67, No 3 (2019) Miedź, nikiel, ołów i cynk w strefach wpływu eksploatacji złóż miedzi Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Natalia Hoska, Marcin Zimny, Daniel Zimny
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Miedź, nikiel, srebro, uran, węgiel kamienny, woda Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 11 (1999) Miedź, platyna i pallad, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Miedź z początkiem ostatniej dekady XX wieku. Cz. I - Andrzej Paulo, Bożena Strzelska Smakowska Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Miedź z początkiem ostatniej dekady XX wieku. Cz. II Abstrakt
Anna Dziedzic, Andrzej Paulo, Alina Piotrowska, Stanisław Przeniosło, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 31, No 7 (1983) Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Rydzewski
 
Vol 26, No 2 (1978) Miedzionośność utworów spągowych cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar oraz możliwości dalszych poszukiwań Abstrakt   PDF
Edward Gospodarczyk
 
Vol 48, No 5 (2000) Między kamieniem a wyobraźnią — wystawa prac malarskich o tematyce geologicznej Abstrakt
Halina Grodzicka
 
Vol 42, No 3 (1994) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Wiedeń, 9 - 12.11.1993 Abstrakt
Ryszard Strzelecki
 
Vol 48, No 7 (2000) Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej i Środowiska - IAEGE i planowane przez nią ważniejsze wydarzenia Abstrakt
Jerzy Trzciński, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowa klasyfikacja zasobów i problemy jej porównania z klasyfikacją polską Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 43, No 4 (1995) Międzynarodowa konferencja - Coastal Conservation and Management in the Baltic Region, Riga-Klaipeda-Kaliningrad - Kłajpeda, Litwa, 02-08.05.1994 Abstrakt
Leszek Zaleszkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowa konferencja - METEOROIDS'98- Tatrzańska Łomnica, Słowacja,17-21.08.1998 Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 44, No 12 (1996) Międzynarodowa konferencja AlluviaL Basins – Giens k. Tulonu, Francja, 13 18.09.1996 Abstrakt
Justyna Warowna
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowa konferencja Carpathian Foredeep Basin - its evolution and mineral resources - Kraków, 17 - 18.09.1999 Abstrakt
Marek Jasionowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Międzynarodowa konferencja EUROPROBE-TESZ w Sudetach - Książ k. Wałbrzycha, 10-17.04.1996- Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 4 (1996) Międzynarodowa konferencja gazowa w Indiach - New Delhi, Indie, 29-31.01.1996 Abstrakt
Marek Hoffmann
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granites - Perok, Czechy, 21-24.09.1998 Abstrakt
Ewa Starnawska, Janina Wiszniewska
 
Vol 60, No 12 (2012) Międzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies” Sassari, Sardynia, Włochy, 26–30.09.2012 Abstrakt   PDF
Lucyna Wachecka-Kotkowska, Mirosław T. Karasiewicz, Joanna Rychel, Edyta Kalińska
 
Vol 45, No 12 (1997) Międzynarodowa konferencja International Symposium on Geology and Environment - Stambuł, Turcja, 0l-05.09.1997 Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Międzynarodowa konferencja Isotope Workshop II - Książ, 25-27.05.1994 Abstrakt
Stanisław Hałas
 
Vol 22, No 6 (1974) Międzynarodowa Konferencja Iłów w Meksyku w 1975 r. Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 46, No 1 (1998) Międzynarodowa konferencja Migration '97 - Sendai Japonia, 26 - 31.10.1997 Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 42, No 6 (1994) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 500- lecia urodzin Georgiusa Agricoli - Chemnitz (Saksonia), 24 - 27.03.1994 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 44, No 11 (1996) Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia Rumuńskiego Instytutu Geologicznego - Bukareszt, Rumunia, 12-19.06.1996 Abstrakt
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowa konferencja naukowa – Perspektywyposzukiwań ropy naftowej w regionie bałtyckim -Wilno, Litwa, 21-24.10.1998 Abstrakt
Lech Miłaczewski, Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski
 
Vol 24, No 3 (1976) Międzynarodowa konferencja nt. iłów w Meksyku Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Międzynarodowa konferencja nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji węglowodorów Third Millenium Petroleum - International Exploration and Production - Londyn, Wielka Brytania, 24-26.06.1996 Abstrakt
Joanna Bojarska, Marek Hoffmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja Terenów Dorzecza Odry - Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001 Abstrakt
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 30, No 4 (1982) Międzynarodowa Konferencja Terenowa „Ofiolity i inicjality północnego obrzeżenia Masywu Czeskiego" Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 8, No 3 (1960) Międzynarodowa konferencja w Budapeszcie na temat mezozoiku Abstrakt
Henryk Świdziński
 
Vol 19, No 4 (1971) Międzynarodowa Konferencja w Liverpoolu Abstrakt
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 46, No 6 (1998) Międzynarodowa konferencja Zielony Kręgosłup Centralnej i Wschodniej Europy - Kraków, 24-28.02.1998 Abstrakt
Agnieszka Samsel
 
Vol 60, No 8 (2012) Międzynarodowa konferencja „Badania geologiczne i hydrogeologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim” – Lwów, Ukraina, 22–25.05.2012 Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Urszula Hara
 
Vol 22, No 6 (1974) Międzynarodowa mapa złóż węgla Europy Abstrakt
Edwad Ciuk
 
Vol 42, No 1 (1994) Międzynarodowa morska ekspedycja badawcza w rejonie Bałtyku Środkowego, 17 czerwca - 2 lipca 1993 r. Abstrakt
Radosław Pikies, Jacek Sochan
 
Vol 10, No 2 (1962) Międzynarodowa wystawa książek i map związanych z problemami czwartorzędu Abstrakt
Maria Tyska
 
Vol 17, No 9 (1969) Międzynarodowe badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 3 (1994) Międzynarodowe inicjatywy w ochronie przyrody nieożywionej Abstrakt
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 22, No 8 (1974) Międzynarodowe kolokwium poświęcone granicy jury i kredy Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 42, No 7 (1994) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota - Złotoryja, 27 - 29.05.1994 Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 2 (2003) Międzynarodowe seminarium Hydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych Warszawa, 20.11.2002 Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 1 (1993) Międzynarodowe spotkanie grup roboczych Oksfordu i kimerydu w Polsce, 7-12 września 1992 r. Abstrakt
B.A. Matyja, A. Wierzbowski
 
Vol 48, No 12 (2000) Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów — Georift, Eurobridge and Caucasus Workshop 2000 — Gurzuf, Krym, Ukraina, 12–16.10.2000 Abstrakt
Olga Polechońska
 
Vol 42, No 4 (1994) Międzynarodowe Sympozjum - Neogeńskie Ewaporaty Środkowej Paratetydy: Facje, Surowce Mineralne, Ekologia - Lwów, 20 - 25.09.1994 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowe sympozjum ALCADI '98 - Liptowski Mikulasz, Słowacja, 25-31.05.1998 Abstrakt
Jerzy Głazek, Adam Szynkiewicz
 
Vol 43, No 3 (1995) Międzynarodowe sympozjum Caves and Man – Liptowski Mikulasz, Słowacja, 04-08.10.1994 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowe sympozjum Evaporates and carbonate - evaporate transitions Lwów, Ukraina, 10 - 13.09.1999 Abstrakt
Marek Jasionowski
 
Vol 27, No 4 (1979) Międzynarodowe Sympozjum "Hydrogeochemia wód zmineralizowanych" Abstrakt
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Międzynarodowe Sympozjum IAEG nt. Inżyniersko-geologiczne problemy terenów zurbanizowanych - Jekaterynburg, Rosja, 30.07-02.08.2001 Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Tomasz Szczepański
 
Vol 40, No 11 (1992) Międzynarodowe Sympozjum "Isotope workshop I" w Lublinie Abstrakt
T. Durkiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Międzynarodowe sympozjum jurajskie - 7 - 12.09.1993 r. Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 51, No 3 (2003) Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie w Polsce w 2006 r. Abstrakt
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe sympozjum Komisji ds. Wybrzeży Unii Geograficznej i Komisji Neotektoniki INQUA - Kreta, 09-15.04.1994 Abstrakt
Wacław Florek
 
Vol 24, No 4 (1976) Międzynarodowe Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych, INQUA Abstrakt
Jan Rzechowski
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowe sympozjum Muzea mineralogiczne - St. Petersburg, Rosja, 23-26.06.1998 Abstrakt
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe sympozjum Neogeńskie ewaporaty środkowej Paratetydy; facje, surowce mineralne, ekologia - Lwów, 20-24.09.1994 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 43, No 12 (1995) Międzynarodowe sympozjum ofiolitowe: Od ryftingu do dryfu we współczesnych i kopalnych basenach oceanicznych, Pawia, Włochy, 18-23.09.1995 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 40, No 9 (1992) Międzynarodowe sympozjum peryskandynawskiej grupy roboczej IGCP 253 - Poznań i Berlin, 1992.05.05-08 Abstrakt
J.E. Mojski
 
Vol 41, No 1 (1993) Międzynarodowe sympozjum "Platform Margins" w Chichilianne we Francji, 6-8 maja 1992 r. Abstrakt
A . Uchman, M. Hoffmann
 
Vol 21, No 12 (1973) Międzynarodowe sympozjum poświęcone problemowi granicy kambr - prekambr na platformie syberyjskiej Abstrakt
Ryszard Michniak
 
Vol 21, No 12 (1973) Międzynarodowe sympozjum poświęcone problemowi granicy kambr - prekambr na platformie syberyjskiej Abstrakt
Ryszard Michniak
 
Vol 51, No 2 (2003) Międzynarodowe Sympozjum Solne — Mikorzyn k. Konina, 17–18.10.2002 Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 48, No 12 (2000) Międzynarodowe sympozjum terenowe Geologia czwartorzędu Danii — Aarhus, Dania, 29.08–03.09.2000 Abstrakt
Wojciech Morawski
 
Vol 45, No 10 (1997) Międzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 Skalsky Dvur, Czechy, 20-25.06.1997 Abstrakt
Witold Żabiński
 
Vol 13, No 9 (1965) Międzynarodowe sympozjum w Brnie poświęcone głębokim sondowaniom sejsmicznym Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 43, No 5 (1995) Międzynarodowe sympozjum: Mineralogische Untersuchungenan archäologischen Fundobjekten - Poczdam,Niemcy, 30.11-02.12.1994 Abstrakt
Edelgarda Foltyn, Leonard Jochemczyk
 
Vol 45, No 4 (1997) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA '97 w Poznaniu - Poznań, 21-24.01.1997 Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2003 w Poznaniu Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA'98 w Poznaniu - Poznań, 20-23.01.1998 Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO - Poznań, 22-25.11.1994 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 44, No 2 (1996) Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO'95,Poznań, 21-24.11.1995 Abstrakt
Marek Graniczny, Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO - 99 - Poznań, 23 - 26.11.1999 Abstrakt
Teresa Witkowska, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO '97 - Poznań, 25 - 28.11.1997 Abstrakt
W. Marek Brzezicki
 
Vol 44, No 5 (1996) Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamień '96 - Kielce, 25-28.09.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn w Wałbrzychu -10-13.11.1994 Abstrakt
Ryszard Hutnik
 
Vol 42, No 6 (1994) Międzynarodowe Targi "Ochrona Środowiska - EKO'94", Warszawa, 20 - 23.04.1994 Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 50, No 2 (2002) Międzynarodowe warsztaty na temat naukowych wierceń kontynentalnych - Abstrakt
Maciej Bojanowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Międzynarodowy Kongres Geologiczny, Waszyngton 1989 Abstrakt
Jerzy Fedak
 
Vol 12, No 4 (1964) Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody i jej zasobów w Nairobi Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 22, No 11 (1974) Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Czechosłowacji Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 25, No 7 (1977) Międzynarodowy Kongres Wód Termalnych, Geotermiki Wód i Wulkanizmu Strefy Śródziemnomorskiej Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Wacław Ryka
 
Vol 9, No 2 (1961) Międzynarodowy leksykon stratygraficzny Abstrakt
Aleksander Jachowicz
 
Vol 48, No 6 (2000) Międzynarodowy Program Wierceń Badawczych na Obszarach Kontynentalnych — International Continental ScientificDrilling Program (ICDP) Abstrakt
Marek Lewandowski
 
Vol 42, No 2 (1994) Międzynarodowy projekt badań zanieczyszczeń osadów Morza Bałtyckiego Abstrakt
Szymon Uścinowicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowy rejs badawczy na statku r/v "A. v. Humboldt" Abstrakt
Piotr Przezdziecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Międzynarodowy Rezerwat Przyrody: "Beskidy Wschodnie" w Karpatach Abstrakt
S. Kozłowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Międzynorodowa konferencja Cathodoluminescence and Related Techniques in Geosciences and Geomaterials - Nancy, Francja, 02-04.09.1996 Abstrakt
Anna Maliszewska, Magdalena Sikorska, Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 5 (2002) Międzypokoleniowe spotkanie geologów Polskiej Miedzi Abstrakt
Grzegorz Lipień
 
Vol 16, No 5 (1968) Międzyregionalne Seminarium ONZ poświęcone nowym metodom poszukiwań surowców za pomocą metod geofizycznych Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 36, No 6 (1988) Miejsca powstania dwóch protokontynentów. Cz. II Abstrakt   PDF
Bernard Apo
 
Vol 36, No 5 (1988) Miejsca powstania dwóch protokontynentów. Cz. l Abstrakt   PDF
Bernard Apo
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 Miejsce geologii w strukturze administracji rządowej oraz jej relacje z działami administracji i gałęziami gospodarki Abstrakt   PDF
Sławomir Mazurek
 
Vol 34, No 5 (1986) Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito- i chronostratygrafii Abstrakt   PDF
Grzegorz Haczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Miejsce i znaczenie geologii w naukach o środowisku przyrodniczym Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 49, No 5 (2001) Migracja i akumulacja gazu ziemnego w zapadlisku przedkarpackim: mechanizm i czynniki kontrolujące Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 31, No 10 (1983) Migracja w domenie częstości z użyciem komputera EMR 61-35 i porównanie jej wyników z wynikami innych metod migracji Abstrakt   PDF
Damian Gadomski, Kazimierz Betlej, Genowefa Pelc, Jadwiga Świerczyńska
 
Vol 34, No 12 (1986) Mikołaj Steno - w trzechsetlecie śmierci Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 40, No 10 (1992) Mikrobialne budowle organiczne górnego dewonu w synklinie kieleckiej Abstrakt
Mariusz Hoffmann, Mariusz Paszkowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Mikrobialno-otwornicowe onkoidy z osadów dolnej/środkowej jury (jednostka kriżniańska, Tatry Polskie) Abstrakt
Michał Gradziński, Jarosław Tyszka, Alfred Uchman
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrobiostratygrafia zlepieńców siedliskich w Siedliskach (SW od Rzeszowa) Abstrakt   PDF
Jadwiga Blaicher, Wiesław Nowak
 
Vol 37, No 10 (1989) Mikrofacja wizeńskich wapieni kompleksu z Kurowa z otworu Czaplinek IG-1 Abstrakt
Aleksandra Lasocka
 
Vol 23, No 1 (1975) Mikrofacjalne badania petrograficzne dolnotortońskich wapieni litotamniowych pasma wójczowsko-pińczowskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Mikrofacje i rozwój sedymentacji jurajskich osadów typu ammonitico rosso sukcesji czorsztyńskiej w północno-zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstrakt   PDF
Magdalena Sidorczuk
 
Vol 34, No 6 (1986) Mikrofacje i wiek formacji wapienia pienińskiego (tyton-barrem) jednostki Grajcarka we wschodniej części pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Marek Obermajer
 
Vol 26, No 3 (1978) Mikrofacje u tworów węglanowych arenigu NE części obniżenia podlaskiego Abstrakt
Bronisław Szymański
 
Vol 36, No 1 (1988) Mikrofacje wapieni a pozycja facjalna osadów górnego wizenu z północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 24, No 7 (1976) Mikrofauna górnoeoceńska w wierceniu Gołdap IG-1 Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 51, No 3 (2003) Mikrofauna otwornicowa z górnokredowych margli typu frydeckiego (okno tektoniczne Wiśniowej, jednostka podśląska, polskie Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Joanna Bielawska
 
Vol 21, No 7 (1973) Mikrofauna starszego trzeciorzędu w rejonie Sieroszowic Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Mikrokomputerowy system obsługi służb geologicznych I-GZOP/M Abstrakt
Adam Hassa, Teresa Jurecka
 
Vol 61, No 10 (2013) Mikrokonkrecje syderytowe w holoceńskich osadach ujścia rzeki Gwadiana w Portugalii: raport wstępny Abstrakt   PDF
Andrzej Wilamowski, Tomasz Boski, Delminda Moura
 
Vol 7, No 12 (1959) Mikromagnetyka jako pomocnicza metoda badań utworów geologicznie najmłodszych Abstrakt   PDF
Henryk Bareja
 
Vol 34, No 3 (1986) Mikromorfometria brekcji księżycowych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 62, No 8 (2014) Mikroorganizmy w solankach mezozoiku Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 1, No 6 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 24, No 5 (1976) Mikropaleontologia w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Mikroskamieniałości w utworach formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka, Maria Danuta Giel
 
Vol 49, No 4 (2001) Mikroskopia elektronowa wraz z analizą chemiczną w mikroobszarze w służbie ekologii Abstrakt   PDF
Ewa Starnawska
 
Vol 20, No 4 (1972) Mikroskopowa metoda oznaczania ciężaru właściwego małych próbek minerałów Abstrakt   PDF
Henryk Kucha, Wiltold Salamon
 
Vol 45, No 9 (1997) Mikroskopowe badania fluorescencji fluidalnych inkluzji węglowodorów w cementach skał osadowych Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz - Szulc
 
Vol 62, No 7 (2014) Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC Perfekcyjna technologia dla współczesnej geologii już w Polsce! Abstrakt   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 7, No 10 (1959) Mikrospory w popiołach węglowych Abstrakt
Jan Kuhl
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Mikrostruktury i makrotekstury biogenicznych gruntów węglanowych na tle ich właściwości fizyczno-mechanicznych Abstrakt   PDF
Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrotektonika góry Wżar i jej okolic na podstawie magnetycznych badań prospekcyjnych Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach. Replika Abstrakt   PDF
Wojciech Czapliński
 
Vol 46, No 7 (1997) Mikrowięźba kwarcu i jej wykorzystanie w badaniach skał deformowanych plastycznie Abstrakt   PDF
Wojciech Czapliński
 
Vol 32, No 3 (1984) Milaryt i syderyt w pegmatytach strzegomskich Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 48, No 10 (2000) Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Abstrakt   PDF
Lucjan Gazda, Michał Karger, Dariusz Bielec
 
Vol 47, No 8 (1999) Mineral Deposits: Generation, Prospecting, Resources - St. Petersburg, Rosja, 05 - 08.06.1999 Abstrakt
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999 Abstrakt
Stanisław Z. Mikulski, Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 3 (1982) Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Józef Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 21, No 7 (1973) Mineralizacja apatytowa z Bystrzycy Górnej (Góry Sowie) Abstrakt   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Mineralizacja asfaltowa w melafirze z Sokołowa koło Świerzawy (Dolny Śląsk) Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 67, No 7 (2019) Mineralizacja Cu-Ag w utworach cechsztynu – zarys historii poszukiwań i badań prowadzonych przez PIG Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 18, No 6 (1970) Mineralizacja endogeniczna w masywach skał ultrazasadowych północnego przedpola Sudetów Środkowych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 8 (1993) Mineralizacja Fe-Ti-V w Taberg (SmåIand, Szwecja) Abstrakt
Juliusz Sandecki
 
Vol 66, No 4 (2018) Mineralizacja kruszcowa Cu-Mo typu porfirowego w rejonie Doliny Będkowskiej naWyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Abstrakt   PDF
Rafał Małek
 
Vol 41, No 6 (1993) Mineralizacja kruszcowa typu Czarnowa we wschodniej osłonie granitu Karkonoszy Abstrakt
Małgorzata Głażewska
 
Vol 30, No 6 (1982) Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku Abstrakt
Elżbieta Laszczka
 
Vol 65, No 5 (2017) Mineralizacja kruszcowa w odkrywczym otworze Sieroszowice S-1 w świetle nowych badań Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacja kruszcowa w utworach kambru i prekambru południowej części niecki podlaskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Speczik
 
Vol 9, No 9 (1961) Mineralizacja magnezytowa na północnym przedpolu wzgórza “Kielczyn” na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Zbigniew Gajewski
 
Vol 27, No 9 (1979) Mineralizacja ogólna wód a ich metalonośność Abstrakt   PDF
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Mineralizacja pirytowa wapieni „struktury Zalesia” Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Mineralizacja siarczanowa w iłach pstrych ze Starego Dymaczewa k. Poznania Abstrakt
Agata Duczmal
 
Vol 3, No 7 (1955) Mineralizacja wapieni liasu w rejonie Doliny Chochołowskiej Abstrakt   PDF
Józef Myszka
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacj.a wolframitowa z okolic Szklarskiej Poręby Huty Abstrakt   PDF
Łukasz Karwowski, Wiesław Olszyński, Andrzej Kozłowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Mineralizacja wolframowa w grejzenach Pogórza Izerskiego Abstrakt   PDF
Łukasz Karwowski
 
Vol 66, No 3 (2018) Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym Abstrakt   PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Kulczycka
 
Vol 51, No 5 (2003) Mineralodzy rektorami Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 63, No 6 (2015) Mineralogia hałd wietrzeniowych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Maciej Swęd, Paweł Urbanek, Izabela Krechowicz, Patrycja Dworczak, Paulina Wiecka, Mateusz Mleczak, Paweł Tobys
 
Vol 49, No 4 (2001) Mineralogia nowych ksenolitów granitoidowych z ryodacytów z Zalasu Abstrakt   PDF
Anna Lewandowska, Katarzyna Bochenek
 
Vol 44, No 7 (1996) Mineralogia skrzemieniałych pni drzewnych z okolic Chrzanowa Abstrakt   PDF
Helena Pitera
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerals of the Carpathians International Conference Miszkolc, Węgry, 09 - 10.03.2000 Abstrakt
Jacek Rajchel
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Minerał resources of the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep and their economic utilisation Abstrakt   PDF
Bogusław Bąk, Danuta Poprawa, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metali Abstrakt   PDF
Dariusz Ciszewski, Henryk Kucha, Marian Skwarczek
 
Vol 22, No 8 (1974) Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 3, No 11 (1955) Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica Abstrakt
Ludwik Łakomy
 
4251 - 4500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>