Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 42, No 6 (1994) Geologia w ochronie litosfery Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 43, No 6 (1995) Geologia w ochronie środowiska - wystawa w Państwowym Instytucie Geologicznym, Warszawa, 21.04-30.06.1995 Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 1, No 8 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstrakt
Artur Szalimow
 
Vol 1, No 9 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstrakt
Artur Szlamow
 
Vol 18, No 12 (1970) Geologia wrocławska w służbie gospodarki narodowej Abstrakt
Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Geologia Zairu Abstrakt
Andrzej Miesztalski
 
Vol 37, No 11 (1989) Geologia zdarzeń: rodowód problematyki Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) Geologia złóż ropy i gazu na Saharze Abstrakt
Romuald Żyłka
 
Vol 24, No 6 (1976) Geological investigations of Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Geological Map of the Caribbean Abstrakt
Krystyna Piotrowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Geological Quarterly na „liście filadelfijskiej” Abstrakt   PDF
Leszek Marks, Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 11 (2001) Geologiczna analiza zdjęć satelitarnych metodą pokryć wielokrotnych: zarys problematyki z przykładami z Polski południowej Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Geologiczna efektywność badań metodami geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 46, No 7 (1997) Geologiczna implikacja prawa wodnego Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Geologiczna kartografia seryjna w postaci cyfrowej - stan obecny i perspektywy Abstrakt
Tomasz Nałęcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Geologiczna mapa Bałtyku Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński Brochwicz-Lewiński, Maria Jaskowiak-Schoeneich Jaskowiak-Schoeneich
 
Vol 24, No 12 (1976) Geologiczna rejonizacja ropogazonośności ZSRR jako podstawa prognozowania Abstrakt
W. W. Siemionowicz, S. P. Maksimow, G. E. Dikensztejn, I. M. Alijew, G. A. Arżewskij, W. A. Kirow, N. S. Sabaniejew, J. N. Szwamberger
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczna wyprawa studentów AGH - Bajkał 2001 Abstrakt
Jacek Rajchel
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geologiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska wokół budowli i kopalni Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 3 (1996) Geologiczne atrakcje Bornholmu Abstrakt
Bernard Cedro, Tomasz Duda
 
Vol 2, No 9 (1954) GEOLOGICZNE BADANIA ZŁÓŻ RUD W CZECHOSŁOWACJI Abstrakt   PDF
MOJMIR KRAUTER
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Geologiczne i geomorfologiczne warunki rozwoju osadnictwa prahistorycznego na Roztoczu Abstrakt   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 41, No 3 (1993) Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii wodnej na poziomie IV Kopalni Soli Wieliczka Abstrakt
Aleksander Garlicki, Zbigniew Wilk
 
Vol 29, No 4 (1981) Geologiczne kartowanie skarp kopalni odkrywkowej na podstawie zdjęć fotogrametrycznych Abstrakt   PDF
Stanisław Mularz
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczne kontrowersje projektu wiercenia konty- nentalnego (ICDP) w okolicach Gliwic (w morawsko- śląsko-krakowskich waryscydach, na labilnym skłonie Tetydy, w rowie przedkarpackim i w niecce górniczej) Abstrakt   PDF
Dominik Jura
 
Vol 15, No 1 (1967) Geologiczne kryteria bilansowości zasobów złóż kopalin stałych Abstrakt
Tadeusz Rutowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Geologiczne materiały odniesienia przygotowane w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Jarosław Kucharzyk, Ewa Popiołek
 
Vol 13, No 12 (1965) Geologiczne opracowania niemieckie z terenu Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 26, No 10 (1978) Geologiczne podstawy dla nowego zagłębia węgla brunatnego w strefie rowu tektonicznego Poznań-Czempin-Gostyń Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 30, No 4 (1982) Geologiczne podstawy klasyfikacji bloczności złóż kamieni budowlanych Abstrakt   PDF
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 33, No 1 (1985) Geologiczne problemy ochrony środowiska naturalnego Abstrakt
J.A. Kozłowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Geologiczne rozpoznanie złóż surowców ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geologiczne uwarunkowania optymalizacji składowania odpadów Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 36, No 11 (1988) Geologiczne uwarunkowania systemów krążenia wód podziemnych zlewni Krzny Abstrakt   PDF
Franciszek Knyszyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Geologiczne warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach miocenu w rejonie Raciborska na S od Wieliczki Abstrakt   PDF
Julian Krach
 
Vol 25, No 7 (1977) Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance koło Strzyżowa Abstrakt   PDF
Lesław Bober, Józef Chowaniec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 20, No 12 (1972) Geologiczne warunki występowania gazu ziemnego pod Karpatami na S od Bochni Abstrakt   PDF
Eugeniusz Jawor, Wanda Jawor, Józef Kruczek
 
Vol 13, No 6 (1965) Geologiczne warunki występowania siarki w miocenie okolic Rybnika Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w osadach kambru we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 20, No 6 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w poziomie wapienia cechsztyńskiego Werry we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 16, No 11 (1968) Geologiczne warunki występowania złóż ropy naftowej w neokomie Basenu Paryskiego Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski, Jadwiga Jarzyna, Wojciech Górecki
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologiczno-inżynierska budowa i stosunki hydrogeologiczne doliny Wisły pod Wyszogrodem Abstrakt   PDF
Mieczysław Buczyński
 
Vol 8, No 8 (1960) Geologiczno-inżynierska charakterystyka krasu okolic Częstochowy Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 7, No 3 (1959) Geologiczno-inżynierska ocena badań elektrooporowych dla potrzeb budownictwa wodnego na przykładzie badań w dolinie Nidy Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 2 (1987) Geologiczno-inżynierski przekrój wzdłuż I linii metra w Warszawie Abstrakt   PDF
Marian Perek
 
Vol 11, No 3 (1963) Geologiczno-inżynierskie problemy budowy stopni wodnych na odcinku doliny górnego Sanu Abstrakt   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 21, No 2 (1973) Geologiczno-inżynierskie problemy zwałów i osadników w kopalnictwie siarkowym Abstrakt   PDF
Jan Furmański, Stanisław Kodecki, Jadwiga Szczepańska
 
Vol 47, No 12 (1999) Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza Abstrakt   PDF
Stanisław Mularz, Stanisław Rybicki
 
Vol 24, No 7 (1976) Geologiczno-paleontologiczne kolekcje instytutów naukowych i muzeów w Polsce Abstrakt   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologiczno-surowcowe warunki występowania osadów żwirowo-piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego w NE Polsce Abstrakt   PDF
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 22, No 4 (1974) Geologiczno-technologiczna ocena niektórych obszarów złożowych magnezytów w Turcji Abstrakt
Franciszek Białek, Alojzy Machalica, Romuald Pałubicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Geologiczny ośrodek naukowo-badawczy w Nancy Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 13, No 9 (1965) Geologiczny profil otworu Kołbiel Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Geologiczny szczyt Europy Wschodniej - Sidorówka, 19­21.09.2001 Abstrakt
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) GEOLOGOS - nowy tytuł Abstrakt
Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 6 (2001) Geomatyka czy geoinformatyka - dodatkowe wyjaśnienia Abstrakt
Janusz Michalak
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomatyka (geoinformatyka) - czy nowa dyscyplina? Abstrakt
Janusz Michalak
 
Vol 41, No 6 (1993) Geometria holochroicznego oka trylobita a problemy uniformitaryzmu w geologii - Abstrakt
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Geometria rozwoju uskoków Abstrakt
Adam Tokarski
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia - Wólka Milanowska k. Kielc, 16–19.05.2000 Abstrakt
Leszek Lindner
 
Vol 43, No 1 (1995) Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawędzi tektonicznych w Sudetach Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych barier izolacyjnych w wybranych dolinach rzecznych Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Geopark "Łuk Mużakowa" - proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności Abstrakt   PDF
Janusz Badura, Elżbieta Gawlikowska, Jacek R. Kasiński, Jacek Koźma, Manfred Kupetz, Marcin Piwocki, Jochen Rascher
 
Vol 4, No 4 (1956) Georgius Agricola Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 38, No 7-8 (1990) GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem Abstrakt
Maria Dolik, Zbigniew Kokesz
 
Vol 47, No 3 (1999) GeoStar — pakiet programowy, uniwersalne narzędzie pracy geologa złożowego Abstrakt
Ryszard Kozula, Jan Szymański
 
Vol 27, No 12 (1979) Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka” Abstrakt   PDF
Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński
 
Vol 46, No 6 (1998) Geotechniczne aspekty składowania niebezpiecznych odpadów w wyrobiskach podziemnych Abstrakt   PDF
Henryk Marcak
 
Vol 24, No 4 (1976) Geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym Abstrakt
Wiesław Subotowicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Geotectonic and sedimentological constraints concerning the palinspastic paleogeography of the Carpathians Abstrakt   PDF
Mircea Sandulescu
 
Vol 50, No 9 (2002) Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki
 
Vol 46, No 12 (1998) Geotermia, pallad, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 1 (2000) GEOTERMIKA - pakiet programów do archiwizacji i interpretacji danych termicznych w otworach wiertniczych Abstrakt
Beata Bruszewska, Tomasz Kuciński
 
Vol 19, No 12 (1971) Geotermika głębokich kopalń rud miedzi i klasyfikacja geotermiczma złóż Abstrakt   PDF
Stanisław Downorowicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Geotrip Day -Dzień Wycieczek Geologicznych (1997) w Polsce Abstrakt
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 48, No 4 (2000) Geotrip Day w Borach Tucholskich Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 51, No 5 (2003) GeoWin - polski system do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej Abstrakt
Jadwiga Jarzyna, Władysław Twaróg
 
Vol 51, No 9 (2003) Gérard Chenuet (red.) — Fascynujące dzieje planety Ziemi Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 49, No 11 (2001) German pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Gipsy w Australii i Francji - złoża, sposoby eksploatacji, przeróbki i wzbogacania surowca oraz technologie produkcji różnych asortymentów gipsowych Abstrakt
Iwona Kosk
 
Vol 17, No 10 (1969) Gipsy w utworach plioceńskich Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 1 (2001) Gipsy z Niwnic k. Lwówka Śląskiego Abstrakt   PDF
Helena Pitera, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 41, No 8 (1993) GIS w geologii Abstrakt
Paweł Decewicz, Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 6 (1995) G.J. Peschel (red.) – Beiträge zur mathematischen Geologie und Geoinformatik Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 47, No 9 (1999) Glacitektonika Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w nawiązaniu do neotektoniki oraz struktur tektonicznych fundamentu krystalicznego Abstrakt   PDF
Andrzej Ber
 
Vol 50, No 8 (2002) Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie Abstrakt   PDF
Magdalena Kucharska, Mirosław Kamiński
 
Vol 38, No 10 (1990) Glaukonit z osadów górnej kredy niecki śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Ziółkowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000 -8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Barbara Manikowska
 
Vol 12, No 5 (1964) Gliny ceramiczne i ogniotrwałe w świetle badań mineralogicznych Abstrakt   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 16, No 4 (1968) Gliny lessowate Kotliny Sądeckiej jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Jerzy Cyrkler
 
Vol 44, No 12 (1996) Globale und regionale Steuerungsprozesse biogener Sedimantation - Getynga, Niemcy, 09-11.10.1996 Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt, 1992.02.13 -14. Abstrakt
J. Matyszkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) - nowy program Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 43, No 11 (1995) G.M. Anderson, Crerar D.A. - Thermodynamics in Geochemistry Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) G.O. Poinar Jr. - Life in amber Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 22, No 1 (1974) Górna i środkowa płaszczowina reglowa w Tatrach Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 7 (1968) Górna jura w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zofia Dąbrowska
 
Vol 11, No 10 (1963) Górna kreda Saksonii Abstrakt
Stefan Cieśliński
 
Vol 8, No 11 (1960) Górnictwo i geologia na Radzie Ministrów Abstrakt
. .
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnictwo i geologia w prawodawstwie Unii Europejskiej Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 1, No 5 (1953) Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim Abstrakt
Stanisław Holewiński
 
Vol 48, No 7 (2000) Górnictwo I środowisko - konferencja UNEP/UNDESA - International Roundtable on Mining and Environment - Berlin II - Berlin, Niemcy, 23-26.11.1999 Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Górnictwo odkrywkowe zwięzłych surowców skalnych a ochrona i kształtowanie krajobrazu Abstrakt   PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 44, No 8 (1996) Górnictwo skalne - stan obecny i perspektywy – Jelenia Góra, 16-18.05.1996 Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 32, No 11 (1984) Górnictwo węgla brunatnego w 40-leciu Polski Ludowej Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 51, No 11 (2003) Górnodewońskie goniatyty Gór Świętokrzyskich (z kolekcji muzeum PIG) i ich pozycja stratygraficzna w skali konodontowej Abstrakt   PDF
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnofrańskie goniatyty i konodonty z profilu Płucki (Góry Świętokrzyskie) - Abstrakt   PDF
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 43, No 10 (1995) Górnojurajski kompleks biohermalny w okolicach Niegowonic i Grabowej k. Zawiercia Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 32, No 4 (1984) Górnojurajskie dolomity z okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnokredowe amonity Sachalinu: stratygrafia, paleobiogeografia Abstrakt   PDF
Elena Jazykowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Górnokredowe struktury tektoniczne w jednostce niedzickiej wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny) Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnoordowickie wydarzenie anoksyczne (?) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich - zapis sedymentologiczny Abstrakt   PDF
Jerzy Trela
 
Vol 36, No 5 (1988) Górnopaleozoiczne i mezozoiczne skały magmowe w Gwinei (Afryka Zachodnia) Abstrakt
Wacław M. Kowalski
 
Vol 35, No 11 (1987) Górnopermski zespół gondwańskich miospor w osadach dolnego pstrego piaskowca Polski Abstrakt
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 3, No 6 (1955) Górno-śląska stacja terenowa Instytutu-Geologicznego l kierunki jej działalności Abstrakt   PDF
Stanisław Siedlecki
 
Vol 30, No 1 (1982) Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo-1 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 13, No 5 (1965) Górny karbon w wierceniach w Sławnikowicach koło Zgorzelca Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Górny oksford okolic Częstochowy Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Rożak
 
Vol 41, No 6 (1993) Góry niosące śmierć; Pinatubo oraz inne wulkany Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 9 (2002) Góry Świętokrzyskie a orogeneza kaledońska Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 51, No 6 (2003) Gospodarcza funkcja opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 36, No 9 (1988) Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk Abstrakt
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 44, No 7 (1996) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi z górnictwa i energetyki Abstrakt
Stanisław Traczyk
 
Vol 50, No 12 (2002) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstrakt   PDF
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Fajfer, Joanna Kozieł, Barbara Labryga, Janina Zasucha
 
Vol 42, No 11 (1994) Gospodarka odpadami w USA - ważny element ochrony zasobów Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 31, No 1 (1983) Gospodarka surowcami skaleniowymi Abstrakt
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 28, No 8 (1980) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstrakt
, ,
 
Vol 50, No 2 (2002) Gospodarka zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN - Bełchatów, 22.11.2001 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 6 (2001) Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk - Katowice, 23.04.2001 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Gospodarka złożem siarki Machów - Tarnobrzeg w aspekcie likwidacji odkrywki z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i rekultywacji terenów pogórniczych Abstrakt
Edward Gorylewski
 
Vol 26, No 5 (1978) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstrakt
Alojzy Guziel
 
Vol 24, No 3 (1976) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstrakt
, ,
 
Vol 41, No 8 (1993) Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy wizje) Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) G.R. Thompson & J. Turk — Introduction to Physical Geology Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 6 (2002) Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski, Petro F. Gozik, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 2 (1961) Graficzne metody interpretacji badań elektrooporowych w poszukiwaniach wody Abstrakt
Juliusz Kohsling
 
Vol 34, No 11 (1986) Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych Abstrakt
Barbara Bagińska, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 22, No 11 (1974) Graficzne wyznaczanie wartości Φ dla celów analizy uziarnienia skał Abstrakt   PDF
Marta Juskowiakowa
 
Vol 47, No 6 (1999) Grafit, miedź, nikiel, ołów, skalenie, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Grafit w skałach suwalskiej intruzji norytowo-anortozytowej Abstrakt   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 16, No 6 (1968) Granica bajosu i batonu oraz problem wezulu i kujawu w Polsce Abstrakt   PDF
Janusz Kopik, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 10 (1992) Granica fran/famen a koralowce czteropromienne Abstrakt
Tomasz Wrzołek
 
Vol 46, No 11 (1998) Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły Abstrakt   PDF
Marcin Machalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym Abstrakt   Bez nazwy   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 40, No 5 (1992) Granica między górnym pstrym piaskowcem - retem a wapieniem muszlowym w SW Polsce Abstrakt
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 30, No 11 (1982) Granica neogen-czwartorzęd w świetle badań paleontologicznych Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje Abstrakt   PDF
Teresa Podhalańska
 
Vol 13, No 8 (1965) Granica ret-pstry piaskowiec w triasie chrzanowskim Abstrakt
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Granit z Bugaja ma 485 milionów lat Abstrakt   PDF
Marek Haber, Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 2 (1995) Grawimetryczna pseudo rzeźba cieniowana Polski Abstrakt   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 47, No 2 (1999) Grejzeny w Tatrach Zachodnich (komunikat wstępny) Abstrakt   PDF
Andrzej Skupiński, Andrzej Wilamowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Growth of crystals and sedimentary structures in the sabre-like gypsum (Miocene, southern Poland) Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 33, No 4 (1985) Grubookruchowe osady czerwonego spągowca w rejonie siewiersko-olkuskim w świetle nowych badań Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski, Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 1 (1987) Grzechy typologii Abstrakt
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 1 (1993) GSGP 2 - PANGEA - nowy międzynarodowy projekt badawczy, 23-28 maja 1992 r. Abstrakt
J. Szulc
 
Vol 16, No 5 (1968) Gwinejskie diamenty Abstrakt
Lancei Bakayoko
 
Vol 34, No 4 (1986) Gypsum ooids from the Miocene deposits of the vicinity of Staszów Abstrakt   PDF
Alicja Kasprzyk, Maciej Bąbel
 
Vol 8, No 1 (1960) Głaz narzutowy przed Instytutem Geologicznym – nieco historii Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 7, No 2 (1959) Głaz narzutowy stwierdzony badaniami magnetycznymi Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 51, No 7 (2003) Głazy narzutowe „Trojaczki” – nowo ustanowiony pomnik przyrody nieożywionej w Tarnowie Abstrakt   PDF
Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki badawczy otwór wiertniczy w strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Jędrzej Pokorski, Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki otwór badawczy w Sudetach - przesłanki i niektóre argumenty Abstrakt   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 28, No 12 (1980) Głębokie wiercenie badawcze Toruń-1 Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb, Jan Kaczyński
 
Vol 41, No 1 (1993) Głębokomorskie kanały wulkaniczne: świat bez słońca Abstrakt
T. Marszczak, M. Graniczny
 
Vol 49, No 3 (2001) Głębokościowa zmienność gęstości właściwej: efekt błędów pomiarowych czy procesów naturalnych Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 16, No 6 (1968) "Głębokościowe" mapy hydrochemiczne Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 9 (1976) Głębsze podłoże geologiczne okolicy Poznania w świetle badań z lat 1973-1975 Abstrakt   PDF
Halina Krawczyńska-Grocholska, Wojciech Grocholski
 
Vol 2, No 11 (1954) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 6 (1955) Głosy czytelników Abstrakt   PDF
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Głosy czytelników Abstrakt
, .
 
Vol 50, No 3 (2002) Główne cechy geochemiczne utworów formacji poznańskiej: aspekty środowiskowe i stratygraficzne Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Petro Gożyk, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Główne dyslokacje Karpat wewnętrznych na obrazach satelitarnych Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Główne elementy tektoniczne paleozoiku antyklinorium świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kowalczekwski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 25, No 11 (1977) Główne etapy ewolucji tektogenu waryscyjskiego Polski w świetle teorii tektoniki płyt Abstrakt   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 31, No 12 (1983) Główne fazy orogeniczne przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 4 (1965) Główne kierunki badań paleontologicznych w świetle X Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Leon Karczewski
 
Vol 24, No 7 (1976) Główne kierunki eksploatacji płytkich pokładowych złóż siarki metodą otworowego wytopu Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 9, No 11 (1961) Główne kierunki poszukiwań soli potasowo-magnezowych w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 25, No 4 (1977) Główne kierunki prac państwowej służby geologicznej na tle dorobku XXV-lecia Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Główne kierunki regionalnych badań hydrogeologicznych w Katedrze Hydrogeologii UW Abstrakt
Józef Gołąb, Stefan Krajewski, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 8, No 8 (1960) Główne kierunki rozwoju techniki robót geologicznych (lata 1961-1965) Abstrakt
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 13, No 7 (1965) Główne kierunki spękań w wirowskim masywie serpentynitowym Abstrakt
Kazimierz Chmura, Janusz Sułkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Główne problemy ewolucji płatów lessowych w okresie 20000 - 8000 lat BP na wyżynach polskich Abstrakt
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 8, No 1 (1960) Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 2, No 10 (1954) Główne typy uwarstwienia skał osadowych Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 21, No 11 (1973) Główne zadania w zakresie ochrony wód podziemnych w Polsce Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 45, No 5 (1997) H. Clark - Giant Ore Deposits. II Controls on the Scale of Orogenic-Magmatic-Hydrothermal Mineralization Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) H. Greinert (red.) - Regional glacitectonic of Western Poland Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) H. Greinert, U. Kołodziejczyk & A. Greinert (red.) — Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry — sytuacja po powodzi 1997 roku Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 5 (1995) H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.) - Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2 Abstrakt
Alfred Uchman
 
Vol 45, No 2 (1997) H. Kościówko& R. Wyrwicki (red.) - Metodyka badańkopalin ilastych Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 49, No 6 (2001) H. Maruszczak (red.) - Podstawowe profile lessów w Polsce Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 11 (2000) H. Metzner — Vom Chaos zum Bios. Gedankenzum Phänomen Leben Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 12 (1997) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits. Research and Exploration - Where to they meet? Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do they meet? Abstrakt
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 6 (1997) H. Schandelmeier & P.-O. Reynolds (eds.), A.-K. Semtner (co-ed. map) - Palaeogeographic-Palaeotectonic Atlas of North-Eastern Afrika, Arabia, and Adjacent Areas. Late Neoproterozoic to Holocene Abstrakt
Marek Peryt
 
Vol 50, No 6 (2002) H. Sigurdsson (Ed.) - Encyclopedia of volcanoes Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 11 (1996) H. Sylwestrzak - Kalcyt - Kamień węgielny mineralogii; Siarka - Kamień piekielny; Skalenie – Minerały najpospolitsze Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 8 (2000) H. Sylwestrzak - Od krzemienia do piezokwarcu, czyli mineralogia jest ciekawa Abstrakt
Barbara Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 10 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 45, No 11 (1997) Halina Klatkowa 1924-1997 Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 46, No 12 (1998) Halina Łozińska - Stępień 1929-1998 Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 4, No 6 (1956) Haloizyt i endelit Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 11 (1969) Haueryt Abstrakt
Maria Hubicka-Ptasińska, Marek Nieć, Witold Żabiński
 
Vol 50, No 3 (2002) Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych Abstrakt   PDF
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Hałdy na Dolnym Śląsku - wstępne wyniki ewidencjonowania i oceny wartości użytkowej Abstrakt
Cezary Sroga
 
Vol 44, No 11 (1996) H.D. Holland, U. Petersen - Living Dangerously. The Earth, its Resources and Environment Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) He isotopes from gas seeps in the Eastern Carpathians Abstrakt
Orlando Vaselli, Gabriella Magro, Angelo Minissale, Ioan Seghedi, Franco Tassi, Dimitri Abbado, Alexandru Szakacs
 
Vol 6, No 3 (1958) Hematyt z domieszką wolframu Abstrakt   PDF
Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 8 (2003) Henry Darcy i prawo filtracji (w dwusetną rocznicę urodzin) Abstrakt   PDF
Marek Marciniak
 
Vol 45, No 6 (1997) Henryk Makowski (1910-1997) Abstrakt
Stanisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Henryk Pendias (1921 - 1994) - Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 3 (1970) Henryk Świdziński - wspomnienie pośmiertne Abstrakt
Zofia Maślankiewiczowa
 
Vol 49, No 6 (2001) Henryk Łobanowski 1931-2000 Abstrakt
Przyjaciele .
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Kurt Decker, Piotr Neścieruk, Franz Reiter, Jacek Rubinkiewicz, Wojciech Ryłko, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 11 (1996) Heterolityczne osady pływowe w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Ryszard Gradziński, Marek Doktor
 
Vol 45, No 2 (1997) H.G. Reading (Ed.) - Sedimentary Environments: Processes,Facies and Stratigraphy Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 30, No 9 (1982) Hierarchia czasowych pojęć tektogenezy Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Hipotetyczny masyw na północy Gór Świętokrzyskich a górny sylur antykliny Bronkowic Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Historia badań geofizycznych w związku z poszukiwaniem złóż soli w Polsce Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Historia diagenetyczna późnopermskiej facji jądra biohermy na obszarze Wegener Halvo (wschodnia Grenlandia) Abstrakt   PDF
Peter A. Scholle, Lars Stemmerik, Dana S. Ulmer
 
Vol 46, No 7 (1998) Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna Abstrakt
Jacek Płonczyński, Józef Boratyn
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia i teraźniejszość Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 20, No 6 (1972) Historia odkrycia i eksploatacji złoża rud arsenu w Złotym Stoku Abstrakt
Halina Budzyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) Historia odkrycia Zagłębia Nadbużańskiego Abstrakt   PDF
Henryk Makowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Historia oraz działalność katedry złóż rud Akademii Górniczo- Hutniczej Abstrakt
Hubert Gruszczyk
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Elżbieta Swadowska, Magdalena Sikorska
 
Vol 43, No 4 (1995) Historia rodzajowego zróżnicowania koralowców Abstrakt   PDF
Jerzy Trammer, Łukasz Górny-Zając
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia sylifikacji w piaskowcach kambru z rejonu Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 4 (1996) Historia termiczna a generacja węglowodorów w rejonie struktury Dobrzycy (Pomorze Zachodnie) Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 41, No 8 (1993) Historia udokumentowania złoża Krzemianka Abstrakt
Antoni Parecki
 
Vol 45, No 4 (1997) Historyczne i współczesne źródła Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 32, No 1 (1984) Historyczny przegląd rozwoju produkcji złota Abstrakt
W. Jurkiewiczowa
 
Vol 47, No 5 (1999) H.L. Barnes - Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 12 (1996) H.O. Peitgen, H. Jiirgens, D. Saupe - Granice chaosu. Fractale. Część 1 - Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) H.-O. Peitgen, H. Jurgens & P. Saure - Granice chaosu. Fraktale. Część 2 Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
1751 - 2000 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>