Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2001) Przeobrażenia hydrotermalne w granitoidach Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Maciej Durman, Katarzyna Jacher, Iwona Kamieńska, Marek Michalik
 
Vol 51, No 11 (2003) Przeobrażenia jakości wód źródlanych w rezerwacie „Struga Dobieszkowska” Abstrakt   PDF
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Przeobrażenia skał komina andezytowego w Dubiu Abstrakt
Czesław Harańczyk, Anna Chłopecka
 
Vol 48, No 1 (2000) Przeobrażenie sieci geomorfologicznych zlewni Popradu i Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstrakt   PDF
Ján Lacika
 
Vol 1, No 4 (1953) Przepisy o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym Abstrakt
Z. Żółtowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Przestrzenna koncepcja facji i niektóre terminy facjalne Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Przestrzenna zmienność warunków hydrogeologicznych północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej na tle liniowych elementów strukturalnych Abstrakt   PDF
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 65, No 3 (2017) Przestrzenne zmienności parametrów wytrzymałościowych gruntów organicznych i ich szacowanie na podstawie sondowań geotechnicznych – przykład zapory w Nieliszu (województwo lubelskie) Abstrakt   PDF
Simon Rabarijoely
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska) Abstrakt   PDF
Łukasz Chabudziński, Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 48, No 4 (2000) Przestrzenny model budowy kenozoiku Polski północno-zachodniej na cyfrowych geologicznych mapach ścięcia poziomego Abstrakt   PDF
Marcin Kurzawa
 
Vol 41, No 4 (1993) Przestrzenny obraz skażenia warstwy wodonośnej na podstawie badań geofizycznych Abstrakt
Czesław Kralikowski, Andrzej Kühn, Andrzej Tkaczyk
 
Vol 22, No 8 (1974) Przesłanki dla poszukiwań złóż dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych w rejonie Iwanisk Abstrakt   PDF
Maria Tarnowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Przetarg MOŚZNiL - Opracowanie projektu komputerowej centralnej geologicznej bazy danych Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 6 (1994) Przetargi w geologii Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 11 (1998) Przetwarzanie danych przy zastosowaniu oprogramowania ArcView oraz Surfer Abstrakt
Rafał Zawadzki
 
Vol 49, No 5 (2001) Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie Abstrakt   PDF
Jan Golonka, Michał Krobicki, Wolfgang Kiessling, Natalia J. Bocharova, Mary Edrich, Robert Pauken, Jim Wildharber
 
Vol 22, No 9 (1974) Przewodni poziom tufogeniczny w warstwach orzeskich w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 17, No 9 (1969) Przewodnia granica sejsmiczna w utworach środkowego dewonu na obszarze Wadowice - Kraków Abstrakt
Afrykan Kisłow
 
Vol 11, No 9 (1963) Przewodniczący Państwowego Komitetu Geologicznego ZSRR Minister A. W. Sidorenko z wizytą przyjaźni w Polsce Abstrakt
S. Czyżewski
 
Vol 8, No 1 (1960) Przewodnie rysy tektoniki wschodnich Karkonoszy Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 43, No 9 (1995) Przewodność hydrauliczna skał krystalicznych bloku przedsudeckiego Abstrakt
Stanisław Staśko, Robert Tarka
 
Vol 2, No 12 (1954) Przyczynek do dyskusji nad zagadnieniem osadowego pochodzenia niektórych złóż ołowiu i cynku Abstrakt   PDF
A.G. Bietiechtin
 
Vol 24, No 6 (1976) Przyczynek do dyskusji o tworzeniu się i przemianach fitanu i pristanu w warunkach geologicznych Abstrakt   PDF
Barbara Gondek
 
Vol 12, No 2 (1964) Przyczynek do metodyki wyznaczania porowatości skał dla celów hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Antoni Kleczkowski, Stanisław Mularz
 
Vol 11, No 2 (1963) Przyczynek do polskiej terminologii tektonicznej Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 3, No 4 (1955) Przyczynek do poznania ruchów pionowych skorupy ziemskiej w Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 35, No 10 (1987) Przyczynek do poznania tektoniki waryscyjskiej wschodniej części depresji północnosudeckiej (Dolny Śląsk) Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 45, No 9 (1997) Przyczynek do studiów mineralizacji w Tatrach Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 3, No 7 (1955) Przyczynek do zagadnienia miąższości osadów kredowych zapadliska lwowskiego Abstrakt   PDF
J. M Sandler
 
Vol 13, No 12 (1965) Przyczynek do zagadnienia migracji rop Abstrakt   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 7, No 5 (1959) Przyczynek do znajomości budowy geologicznej doliny Pilicy poniżej Sulejowa Abstrakt   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 18, No 1 (1970) Przyczynek do znajomości geochemii strefy wietrzenia krakowskich skał magmowych Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 13, No 7 (1965) Przyczynek do znajomości tarasów rzecznych Abstrakt   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 11, No 6 (1963) Przyczynek do znajomości utworów karbonu produktywnego w podłożu wschodniej części Karpat polskich Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Maria Śliwowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Przyczynki do mozliwości przechowywania ropy naftowej i jej produktów bezpośrednio w pokładach skalnych Abstrakt
Stefan Bortkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Przyczynki do znajomości czwartorzędu w widłach Wisły i Nidy Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 17, No 4 (1969) Przyczynki metodyczne z zakresu geofizyki wiertniczej w aspekcie poszukiwań złóż bituminów Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 64, No 1 (2016) Przyczyny i mechanizmy zmian klimatu w plejstocenie – state of art Abstrakt   PDF
Anna Hrynowiecka
 
Vol 66, No 3 (2018) Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta, Robert Uberman
 
Vol 51, No 6 (2003) Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku Abstrakt
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 50, No 5 (2002) Przyczyny zmian jakości wód podziemnych ujęcia Trzaski w latach 90 Abstrakt   PDF
Józef Górski, Zofia Kaźmierczak-Wijura
 
Vol 41, No 5 (1993) Przyczyny zmian poziomu mórz i oceanów. Nowy model Cathlesa i Abstrakt
Krystyna Zawidzka
 
Vol 23, No 4 (1975) Przydatność analizy nabłonkowej w badaniach stratygraficznych oraz petrografii węgla Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przydatność bazaltów dolnośląskich do otrzymywania odlewów skaliwnych Abstrakt   PDF
Zofia Pentlakowa, Stanisław Szarras
 
Vol 8, No 11 (1960) Przydatność krajowych glin bentonitowych, ogniotrwałych i nietypowych dla przemysłu odlewniczego Abstrakt   PDF
Jan Buciewicz, Tadeusz Rzepa
 
Vol 47, No 9 (1999) Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Przydatność pomiarów georadarowych i analiz geomorfometrycznych do rozpoznania wewnętrznej struktury płytkich osuwisk – na przykładzie góry Średniak w Masywie Śnieżnika, Sudety Wschodnie Abstrakt   PDF
Małgorzata Makoś, Artur Sobczyk
 
Vol 41, No 1 (1993) Przydatność szczątkowych zespołów nannoskamielin wapiennych w stratygrafii paleogenu polskiej części Karpat Zachodnich Abstrakt
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 7 (2017) Przygody z geologią Abstrakt   PDF
Lidia Adach, Maria Andruszkiewicz, Monika Krzeczyńska, Rafał Małek, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Przygotowanie bazy kopalin budowlanych dla potrzeb zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 6, No 3 (1958) Przygotowywania osnowy topograficznej Abstrakt   PDF
Kazimierz Guzik
 
Vol 12, No 10 (1964) Przygotowywanie preparatów do oznaczania współczynnika załamania światła metodą pryzmatu Abstrakt
Marta Juskowiak
 
Vol 40, No 10 (1992) Przykład komputerowego przetwarzania danych tektonicznych . Abstrakt
Tomasz Mardal
 
Vol 40, No 3 (1992) Przykład komputerowej archiwizacji danych geologicznych Abstrakt
Tomasz Mardal
 
Vol 11, No 2 (1963) Przykład metodyki obliczania zasobów wód podziemnych na tle stosunków hydrogeologicznych określonego rejonu Polski Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka
 
Vol 16, No 8 (1968) Przykład oznaczania porowatości efektywnej metodą próbnych pompowań z zastosowaniem wskaźników Abstrakt   PDF
Zygmunt Białas, Bohdan Kozerski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Przykład projektowania scenariuszowego inwestycji liniowych w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ARCGIS – COMMUNITYVIZ Abstrakt   PDF
Jacek Kocyła
 
Vol 13, No 7 (1965) Przykład wyjątkowych warunków zawodnienia złoża w trzeciorzędzie limnicznym Abstrakt   PDF
Zygmunt Białas, Michał Rożycki
 
Vol 44, No 9 (1996) Przykład zastosowania geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w petrologii - Abstrakt   PDF
Bogusław Bagiński, Piotr Lemieszek
 
Vol 43, No 3 (1995) Przykład znacznego wzbogacenia siarczanów wód gruntowych w ciężkie izotopy siarki i tlenu w wyniku bakteryjnej redukcji Abstrakt   PDF
Andrzej Trembaczowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1 Abstrakt   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław Kamiński
 
Vol 45, No 8 (1997) Przykłady cykliczności sedymentacji w utworach miocenu Roztocza Abstrakt   PDF
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 23, No 11 (1975) Przykłady interpretacji ekologicznej na podstawie otwornic z tortonu Korytnicy Abstrakt   PDF
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Przykłady regulacji prawnych nadmiernie utrudniających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Abstrakt   PDF
Piotr Lenik
 
Vol 20, No 7 (1972) Przykłady wpływu warunków geologiczno-górniczych na przebieg eksploatacji otworowej siarki Abstrakt   PDF
Aleksander Stępniowski
 
Vol 37, No 10 (1989) Przymiar intersekcyjny do określania kąta i kierunku upadu szczelin w rdzeniach wiertniczych Abstrakt
Jan Kuśmierek
 
Vol 42, No 10 (1994) Przypowierzchniowe zmiany temperatury Ziemi - Abstrakt
Czesław Królikowski, Józef Stajni
 
Vol 50, No 7 (2002) Przyroda doliny dolnej Odry — Gryfino, 22.05.2002 Abstrakt
Ryszard Dobracki
 
Vol 47, No 11 (1999) Przyroda Madagaskaru Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 12, No 10 (1964) Przyrząd do wprowadzania izotopów do odwiertów Abstrakt
Jerzy Krotowicz
 
Vol 11, No 2 (1963) Przyrząd elektryczny do pomiaru zwierciadła płynu Abstrakt
Janusz Macher
 
Vol 19, No 6 (1971) Przyrząd mechaniczny do oznaczenia stanu gruntu Abstrakt   PDF
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Przystąpienie Państwowego Instytutu Geologicznego do EuroGeoSurveys — organizacji służb geologicznych Unii Europejskiej Abstrakt
Marek Graniczny, Ilona Śmietańska
 
Vol 20, No 10 (1972) Przystosowanie piasków odpadowych z ZGH "Zębiec" do wymogów odlewnictwa jako przykład wybrania właściwej metody wzbogacania Abstrakt   PDF
Jerzy Pigłowski, Marek Brokowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Przystosowanie wzoru Doroszewskiego do badań denudacji chemicznej na przykładzie wód drenujących węglanowe zbiorniki Wyżyny Lubelskiej Abstrakt
Bronisław Janiec
 
Vol 51, No 11 (2003) Przyszłość państwowej służby geologicznej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Przyznane nagrody "Zielonego Serca Przyrody" Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Pstre iłołupki z Międzybrodzia jako surowce ceramiki budowlanej Abstrakt
Edmund Klimczak
 
Vol 17, No 8 (1969) Pstre utwory w kopalni Jastrzębie i Moszczenica Abstrakt   PDF
Jan Borowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Publikacja wieńczy dzieło Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Maria Bartyś-Pelc, Barbara Słowańska
 
Vol 31, No 4 (1983) Publikacje dotyczące czwartorzędowych środowisk sedymentacji (1978-1981) Abstrakt   PDF
Jerzy Giżejewski, Piotr Roniewicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Pumpellyit Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 46, No 1 (1998) Pumpellyit w zmienionych zasadowych skałach wulkanicznych z okolic Gorzowa Wielkopolskiego (północno-zachodnia część monokliny przedsudeckiej): przejawy metamorfizmu bardzo niskiego stopnia (VLGM) Abstrakt   PDF
Elżbieta Dubińska, Bogusław Bagiński, Grzegorz Kaproń, Paweł Bylina
 
Vol 48, No 10 (2000) Punktowe mikroanalizy izotopowe tlenu w kwarcu diagenetycznym Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 42, No 5 (1994) P.W. Harben, R.L. Bates - Industrial Minerals Geology and World Deposits Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Pyłki spory w utworach pstrego piaskowca Abstrakt   PDF
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 6, No 2 (1958) Pyłki z rodzaju Entyllissa w warstwach libiąskich Abstrakt   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 40, No 7 (1992) Płaszczowina magurska i jej podłoże na północ od Kotliny Sądeckiej Abstrakt
Marek Cieszkowski
 
Vol 18, No 1 (1970) Płytkie czwartorzędowe wody podziemne okolic Poznania Abstrakt   PDF
Leszek Rum
 
Vol 12, No 6 (1964) Płytko występujące horyzonty gazonośne Abstrakt
Józef Czernicki
 
Vol 30, No 12 (1982) Płytko występujące złoże węgla brunatnego w Siedlimowicach na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Janina Dyląg
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Quantifying effects of parameter variations on results of flexural modelling of continental collision zones: Polish Outer Carpathians Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Pawel T. Jochym
 
Vol 45, No 11 (1997) R. Baldschuhn, U. Frisch & F. Kockel - Atlas tektoniczny NW Niemiec (Tectonic Atlas of NW Germany) Abstrakt
Peter A. Ziegler
 
Vol 45, No 12 (1997) R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz - Geografia gleb Abstrakt
Krystyna Konecka-Betley
 
Vol 43, No 9 (1995) R. Cosse - Basics od Reservoir Engineering Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 4 (1998) R Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I Abstrakt
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 7 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce skala 1 : 2 500 000 Abstrakt
Peter A. Ziegler
 
Vol 47, No 6 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Palaeogeo- graphical Atlas of the Epicontinental Permian and Mesozoic in Poland 1 : 2 500 000 Abstrakt
Franz Kockel
 
Vol 43, No 3 (1995) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 1 (2003) R. Dadlez — Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 4 (1999) R. Decker & B. Decker - Volcanoes - Academic Version Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 6 (2002) R. Dikau & K.H. Schmidt - Mass movements in South, West and Central Germany Abstrakt
Grzegorz Synowiec
 
Vol 47, No 8 (1999) R. Fortey — Życie — nieautoryzowana biografia Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 44, No 12 (1996) R. GilI- Chemical Fundamentals of Geology Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Hänel, M. Kosinowski& J. Reichling (red.) - GBL - Grundwassergütentwicklung in den Braunkohlegebieten der neuenLänder Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Boris Winterhalter
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Jan Harff, Wolfram Lemke
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Cees Laban
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Stanisław Rudowski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Jerzy Domżalski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstrakt
Halina Piekarek-Jankowska
 
Vol 43, No 12 (1995) R. Lancellotta - Geotechnical Engineering Abstrakt
Jerzy Liszowski
 
Vol 67, No 6 (2019) R. LISIK, A. SZCZEPAŃSKI – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego, Cz. 2 – 2014–2018. Abstrakt   PDF
Jan Prażak
 
Vol 48, No 3 (2000) R. Marjoribanks - Geological Methods in Mineral Exploration and Mining Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Ney (red.) - Surowce mineralne Polski; J. Kicki (red.) - Surowce metaliczne: cynk, ołów Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) R. Oliveira, L.F. Rodrigues, A.G. Coelho, A. Cunha (Eds) - Proceedings Seventh International Congress of International Association of Engineering Geology Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 3 (1996) R. Seltmann, H. Kampf, P. MolIer - Metallogeny of Collisional Orogens Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) R. SHARMA (red.) – Deep-Sea Mining. Resource Potential, Technical and Environmental Considerations. Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 8 (1994) R. Strzelecki, S. Wołkowicz, J. Szewczyk, P. Lewandowski - Mapy radioekologiczne Polski 1:750 000: cz. I Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 49, No 4 (2001) Rachunek fraktalowy w badaniach skał osadowych Abstrakt   PDF
Piotr Such
 
Vol 7, No 4 (1959) Racjonalne konstrukcje otworów wierconych obrotowo (Kotary) Abstrakt   PDF
Józef Raczkowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rada Geologiczna Abstrakt
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Rada Naukowa w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt
Stanisław Orłowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Radiogeologiczne metody rozpoznawania z powierzchni nieciągłości tektonicznych nad nie rozciętymi złożami kopaliny Abstrakt
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 50, No 7 (2002) Radiometryczne datowanie wybranych minerałów potasowych z mioceńskich formacji solonośnych wschodniego Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv, Petro M. Bilonizhka
 
Vol 41, No 1 (1993) Radnym Włocławka ku rozwadze Abstrakt
W. Kozłowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Radon - zagrożenie większe niż "Czarnobyl" Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafa wapienia cechsztyńskiego Bonikowo w świetle sejsmiki 3D i analizy paleogeologicznej Abstrakt   PDF
Kazimierz Dyjaczyński, Katarzyna Kucharczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Rafowe utwory miocenu z Roztocza zachodniego Abstrakt   PDF
Andrzej Pisera
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafy wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim w świetle badań stabilnych izotopów tlenu i węgla Abstrakt   PDF
Marek Jasionowski, Tomasz Durakiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 45, No 2 (1997) Ranking polskich periodyków geologicznych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 1 (1993) Raport o stanie środowiska Lublina Abstrakt
J. Stochlak
 
Vol 42, No 1 (1994) Raport o stanie środowiska miasta Lublina (red. J. Stochlak). Abstrakt
Ewa Liszkowska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Rates of migration of volcanic activity and magma out put along the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic range, East Carpathians, Romania Abstrakt   PDF
Alexandru Szakacs, Dumitru Ioane, Ioan Seghedi, Marius Rogobete, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 7 (1998) Ratownictwo górnicze Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 2, No 8 (1954) RDZENIOWANIE ELEKTRYCZNE GTWORÓW WIERTNICZYCH Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 43, No 10 (1995) R.E. Goodman - Engineering geology Abstrakt
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 50, No 7 (2002) Reakcja koryta rzeki górskiej na strukturę podłoża na przykładzie Wisłoki i Jasiołki (Beskid Niski) Abstrakt   PDF
Grzegorz Guzik
 
Vol 42, No 3 (1994) Reaktywowanie działalności Komisji Ochrony Przyrody Nieożywionej w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Realizacja CBDG "od góry" - czy słuszny wybór? Abstrakt
Krystyna Kupiszak, Jacek Chełmiński
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Realizacja II etapu badań powierzchni Mochorovičića Abstrakt
. .
 
Vol 45, No 9 (1997) Realizacja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 na przykładzie arkuszy promocyjnych Abstrakt   PDF
Beata Witkowska, Barbara Słowańska
 
Vol 25, No 2 (1977) Realizacja planu w 1976 r . i główne zadania Centralnego Urzędu Geologii na lata 1977-1980 Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Realizacja programu badań mórz i oceanów "lntermorgeo" - stan obecny i perspektywy Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Recently in the Carpathians-tectonic stress data from the Pancardi region Abstrakt   PDF
Blanka Sperner, Marek Jarosiński, Veronika Wehrle, Birgit Muller
 
Vol 60, No 1 (2012) RECENZENCI 2011 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 61, No 1 (2013) RECENZENCI 2012 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 62, No 1 (2014) RECENZENCI 2013 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 63, No 1 (2015) RECENZENCI 2014 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 64, No 1 (2016) RECENZENCI 2015 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 1 (2017) RECENZENCI 2016 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2018 r. Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 37, No 1 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 1 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 4 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 5 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 6 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 7 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 8 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 9 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 10 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 11 (1988) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 1 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 2 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 3 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 4 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 5 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 6 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 7 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 10 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 11 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 1 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 3 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 4 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 5 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 6 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 7 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 8 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 11 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 1 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 2 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 3 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 4 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 5 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 6 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 7 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 8 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 9 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 10 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 11 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 1 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 2 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 3 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 4 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 6 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 7 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 10 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 11 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 1 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 3 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 4 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 6 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 7 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 10 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 11 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 1 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 2 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 3 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 4 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 5 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 6 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 7 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 8 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 9 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 10 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 11 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 1 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 2 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 3 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 4 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 5 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 8 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 9 (1981) Recenzje Abstrakt
. .
 
7251 - 7500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>