Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 47, No 2 (1999) Obowiązek udostępniania jednostkom samorządu terytorialnego dokumentacji geologicznej Abstract
Andrzej Skoczylas
 
Vol 9, No 1 (1961) Obrady Sekcji Geologicznej Towarzystwa Rozwoju Nauk we Francji Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 58, No 5 (2010) Obraz falowy w miastach Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki, Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Adam Wojas
 
Vol 37, No 12 (1989) Obraz spągu cechsztynu zaktualizowany w wyniku sejsmicznych badań refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 49, No 9 (2001) Obrazy i modele badanych obiektów w opracowaniach geologicznych wyznaczają relację: zleceniodawca - geolog Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 12 (1964) Obróbka mechaniczna ziarn kwarcu w środowisku glacjalnym, wodnym i eolicznym Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Obserwacja przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją węgla kamiennego za pomocą zobrazowań interferometrii satelitarnej (pasma C i L) na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Maria Przyłucka, Albin Zdanowski, Anna Klimkowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Obserwacje geologiczne wykonane w północno-wschodnim Afganistanie Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 4 (1959) Obserwacje hydrogeologiczne na wierceniach surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kliński, Witold Olendski
 
Vol 22, No 6 (1974) Obserwacje mikropaleontologiczne miocenu z wierceń w rejonie Kraśnika (region lubelski) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 27, No 5 (1979) Obserwacje mikropaleontologiczne osadów miocenu górnego i pliocenu w rejonie Wysokiej Abstract
Maria Danuta Giel
 
Vol 44, No 6 (1996) Obserwacje paleoekologiczne a geochemiczny model wczesnodiagenetycznej mineralizacji siarczkowej w osadach dolnego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Czechowski, Paweł Raczyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Obserwacje stacjonarne wybranych wywierzysk tatrzańskich Abstract
Grzegorz Barczyk
 
Vol 19, No 2 (1971) Obserwacje wahania lustra wody podziemnej w czasie zaćmienia Słońca Abstract   PDF (Polish)
Leszek Rum
 
Vol 48, No 3 (2000) Obserwowalność procesów triady: zmęczenie - pękanie - przemieszczanie skał Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 8 (1969) Obsunięcie skarpy zwału wewnętrznego w jednej z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Rzepisko
 
Vol 19, No 10 (1971) Obszar Gór Świętokrzyskich w alpejskim cyklu diastroficznym Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jan Kutek
 
Vol 68, No 8 (2020) Obszary badawcze Instytutu Geologii UAM Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 29, No 5 (1981) Obszary gazonośne roponośne Polski Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski, Sławomir Oszczepalski, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska, Marek Markowiak, Eugeniusz Sztromwasser, Krzysztof Bukowski, Dorota Giełżecka-Mądry, Bożena Strzelska-Smakowska, Andrzej Paulo, Marek Michniewicz, Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Chmielewski, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Jacek Koźma, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska, Paulina Kostrz-Sikora
 
Vol 63, No 9 (2015) Obszary perspektywicznych wystąpień i zasoby przewidywane surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 54, No 10 (2006) Obszary źródłowe egzotyków karpackich na podstawie badań petrologicznych i paleontologicznych Abstract   PDF
Tomasz Malata, Barbara Olszewska, Paweł Poprawa, Janusz Skulich, Anna Tomaś
 
Vol 54, No 10 (2006) Obszary źródłowe egzotykowej sukcesji Bachowic — implikacje z badań płytek cienkich Abstract   PDF
Barbara Olszewska, Tomasz Malata
 
Vol 5, No 4 (1957) Obsługa aparatu małodymensyjnego AWBZ3-100 w czasie wiercenia Abstract
Józef Cieślak
 
Vol 31, No 10 (1983) Obtoczenie i charakter powierzchni ziarn kwarcu w glinach zwałowych i piaskach morskich rejonów Dziwnowa i Zatoki Gdańskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Michałowska, Szymon Uścinowicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Obwódki pleochroiczne i nowy pierwiastek chemiczny Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 44, No 12 (1996) Ocalić mioceńskie silkrety od unicestwienia Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena agresywności wód podziemnych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF (Polish)
Dorota Porowska
 
Vol 68, No 1 (2020) Ocena aktywności wybranych osuwisk w rejonie Jeziora Rożnowskiego w świetle badań terenowych oraz analiz różnicowych modeli terenu Abstract   PDF
Marcin Wódka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena badań geologiczno-inżynierskich wykonanych na potrzeby inwestycji drogowych w latach 2007–2016 Abstract   PDF (Polish)
Marta Sokołowska, Marta Chada, Adam Roguski, Edyta Majer
 
Vol 24, No 12 (1976) Ocena bazy surowcowej kruszyw naturalnych resortu komunikacji –drogownictwa Abstract
Zdzisław Siliwończuk, Barbara Małkowska, Stefan Kozłowski
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena bazy zasobowej piasków formierskich w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka, Monika Błaszak
 
Vol 65, No 3 (2017) Ocena cech litogenetycznych piaskowców fliszowych na podstawie badań ultradźwiękowych Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak
 
Vol 53, No 7 (2005) Ocena cech strukturalnych piaskowców krośnieńskich z Mucharza (Beskid Mały) na podstawie pomiarów prędkości ultradźwiękowej fali podłużnej Abstract   PDF
Artur Dziedzic
 
Vol 61, No 1 (2013) Ocena charakterystyk konsolidacji na podstawie modelowania osiadań nasypów drogowych Południowej Obwodnicy Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Tomasz Białobrzeski
 
Vol 53, No 2 (2005) Ocena doświadczalnych rozkładów ciśnienia porowego w badaniach konsolidometrycznych typu CL Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk
 
Vol 44, No 10 (1996) Ocena dotychczasowego stanu badań palinologicznych trzeciorzędu w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 34, No 12 (1986) Ocena efektywności geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w latach 1976-1983 Abstract
Stefania Dembowiecka, Henryk Jasiński
 
Vol 57, No 8 (2009) Ocena efektywności pracy ciepłowni geotermalnej z absorpcyjną pompą ciepła zasilającą sieć cieplną z regulacją ilościową Abstract   PDF
Władysław Nowak, Sławomir Wiśniewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Ocena ekonomiczna i sozologiczna złóż rud miedzi w Chile i w Polsce Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska, Jorge Oyarzun
 
Vol 60, No 2 (2012) Ocena energetycznej jakości zasobów geotermalnych – aspekty termodynamiczny i terminologiczny Abstract   PDF (Polish)
Antoni Barbacki
 
Vol 14, No 4 (1966) Ocena fizyczno-mechanicznych własności bentonitów okolic Jawora na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński
 
Vol 43, No 1 (1995) Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Piontek
 
Vol 47, No 10 (1999) Ocena geologiczno-ekonomiczna projektów prac geologiczno-poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym jako jedna z dróg określenia efektywności poszukiwań i rozwiercania złóż węglowodorów Abstract
Olena I. Pinchuk
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena gęstości gruntu metodą izotopową podczas badania in situ – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Anna Mykowska, Marcin Schwesig, Wojciech Cieślak
 
Vol 29, No 12 (1981) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz . 1 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz. 2 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Ocena gruntów dla bezpośredniego posadowienia obiektów na mapach w podziałkach 1 : 10000 i większych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 55, No 7 (2007) Ocena głębokości zbiornika solnego i czasu depozycji chlorków sodu na przykładzie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklu PZ1 cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 16, No 7 (1968) Ocena hydrofilności gruntów spoistych na tle badań ciepła zwilżania Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska, Anna Zielenkiewicz
 
Vol 70, No 11 (2022) Ocena infiltracji efektywnej we fragmencie doliny Bugu k. Dręszewa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej i modelowania hydrodynamicznego Abstract   PDF
Angelika Szczypczyk
 
Vol 14, No 9 (1966) Ocena jakości projektów badań i dokumentacji rozpatrywanych przez KDGI Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą Knoopa Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś
 
Vol 43, No 6 (1995) Ocena konfliktowości działań geologiczno-górniczych w obszarach leśnych Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 12 (2003) Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Jarosław Zacharski, Adam Kowalski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena możliwości oznaczenia granicy plastyczności metodą penetrometru stożkowego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jaśkiewicz, Małgorzata Wszędyrówny-Nast
 
Vol 34, No 9 (1986) Ocena możliwości powstawania węglowodorów w mezozoicznych skałach macierzystych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Wilczek
 
Vol 24, No 5 (1976) Ocena możliwości prospekcyjnych kwadrupolowych profilowań odwiertowych Abstract   PDF (Polish)
Adam Gawin
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena możliwości stosowania metody jednopunktowej z wykorzystaniem penetrometru stożkowego w celu oznaczenia granicy płynności Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jaśkiewicz, Małgorzata Wszędyrówny-Nast
 
Vol 69, No 10 (2021) Ocena możliwości wykorzystania płytkich wód podziemnych kościerskiej wyspy morenowej do sezonowego magazynowania chłodu i ciepła Abstract   PDF
Gérard Lemoine
 
Vol 55, No 6 (2007) Ocena możliwości wykorzystania wybranych przedkenozoicznych kopalin ilastych z obszaru Polski do celów ochrony środowiska Abstract   PDF
Paweł Brański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych Abstract   PDF (Polish)
Radosław Mieszkowski, Piotr Zawrzykraj, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Paweł Popielski
 
Vol 12, No 6 (1964) Ocena możliwości zmniejszenia importu niektórych surowców mineralnych z punktu widzenia perspektyw bazy surowcowej Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Kozubski
 
Vol 43, No 4 (1995) Ocena nie odkrytego potencjału złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Kudrewicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena Noteci jako części planowanego korytarza wędrówek tarłowych ryb Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk
 
Vol 66, No 3 (2018) Ocena obecnego stanu pokrycia potrzeb surowcowych gospodarki krajowej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Lewicka, Anna Burkowicz
 
Vol 61, No 1 (2013) Ocena opóźnienia migracji TCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kiecak, Ewa Kret1, Grzegorz Malina
 
Vol 65, No 9 (2017) Ocena parametrów filtracyjnych iłów warwowych ze stanowiska Plecewice k. Sochaczewa w warunkach in situ Abstract   PDF (Polish)
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 3, No 11 (1955) Ocena perspektyw ropo nośności Abstract   PDF (Polish)
M. W. Abramowicz
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Ocena podatności na wietrzenie fizyczne skał dolnomastrychckich przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena podatności na zagrożenia wód podziemnych metodą DRASTIC we wschodniej części Drawieńskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Ewelina Stańczak
 
Vol 61, No 4 (2013) Ocena procesów osuwiskowych na podstawie wyników pomiarów inklinometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Lesław Zabuski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Ocena przekroju, mapy i blokdiagramu jako modeli rzeczywistości geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena przekształceń chemizmu wód podziemnych w warunkach eksploatacji ujęcia Stara Łubianka-Dobrzyca dla Piły Abstract   PDF (Polish)
Justyna Jażdzewska
 
Vol 71, No 2 (2023) Ocena przydatności butelek z PET do przechowywania próbek wód podziemnych przeznaczonych do analizy stężenia trytu Abstract   PDF
Andrzej Wilamowski
 
Vol 18, No 2 (1970) Ocena przydatności metody bibułowej chromatografii rozdzielczej w seryjnych badaniach litologicznych osadów iłowych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kunkel
 
Vol 24, No 2 (1976) Ocena przydatności skał płonnych złoża Krzemianka dla budownictwa Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Strycharczyk, Zofia Zając, Anna Lotko
 
Vol 44, No 4 (1996) Ocena przydatności wód z warstw oligoceńskich do celów pitnych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Lateur
 
Vol 52, No 5 (2004) Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część I Abstract
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 25, No 11 (1977) Ocena reprezentatywności losowych próbek empirycznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 17, No 8 (1969) Ocena reprezentatywności pobierania próbek Abstract   PDF (Polish)
Janos Janositz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Duda, Michał Maruta, Jan Macuda, Sylwester Tyszewski
 
Vol 49, No 1 (2001) Ocena skażenia środowiska regionu śląsko-krakowskiego oraz bielsko-bialskiego metalami ciężkimi przy użyciu mchu (Pleurozium schreberi) jako biowskaźnika Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Klich, Grażyna Szarek-Łukaszewska
 
Vol 42, No 6 (1994) Ocena skuteczności dolomitowania zdegradowanych gleb Abstract
Leon Łukwiński, Leonard Firlus, Witold Dymowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena stabilności pokładów soli cechsztyńskiej na wyniesieniu Łeby pod kątem lokalizacji magazynów paliw płynnych Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w bańskiej niżnej, Podhale Abstract
Ewa Kmiecik, Klaudia Korzec
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stanu chemicznego wód podziemnych we fragmencie zlewni Nysy Kłodzkiej w rejonie Barda Abstract   PDF (Polish)
Marta Dendys, Robert Zdechlik
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena stanu inwentaryzacji surowców mineralnych w układzie gminnym Abstract
Jerzy Stawin
 
Vol 59, No 6 (2011) Ocena stanu nauk mineralogicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Leszek Marynowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra–Cigacice Abstract   PDF
Anna Bobowska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT) Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Grzegorz Pacanowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Ocena stopnia antropopresji wód podziemnych w rejonach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
 
Vol 31, No 10 (1983) Ocena stopnia rozpoznania hydrogeologicznego Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 26, No 4 (1978) Ocena surowców kamiennych na podstawie nie niszczących metod badań Abstract
Jarosław Mikulski
 
Vol 66, No 3 (2018) Ocena uciążliwości geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i ich wpływ na koszty prac górniczych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz
 
Vol 57, No 4 (2009) Ocena utworów syluru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego w aspekcie możliwości generacji węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Klimuszko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Barbara Tomaszewska, Bogusław Bielec, Maciej Miecznik
 
Vol 46, No 7 (1998) Ocena waloryzacji wód podziemnych dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 48, No 4 (2000) Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 36, No 11 (1988) Ocena warunków geologiczno-inżynierskich woj. bialskopodlaskiego w świetle prawidłowości występowania jednostek geomorfologicznych Abstract
Edmund Falkowski, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 1, No 8 (1953) OCENA WIELKOŚCI l STOPNIA OTOCZENIA ZIARN SKALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena wielkości współczynnika potencjalnej redukcji azotanów w wodach podziemnych dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna J. Żurek, Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak
 
Vol 34, No 5 (1986) Ocena wprowadzania formalnych jednostek litostratygraficznych do praktyki geologicznej w latach 1975-1985 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 64, No 4 (2016) Ocena wpływu budowy geologicznej na wyniki numerycznego modelowania przemieszczeń ścian i dna wykopu w świetle danych pomiarowych ze stacji A14 I linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Paweł Popielski, Adam Kasprzak, Błażej Smoliński
 
Vol 58, No 11 (2010) Ocena wpływu migracji pestycydów chloroorganicznych z wybranych mogilników, zlokalizowanych w różnych warunkach geologicznych, na zanieczyszczenie osadów i wód podziemnych Abstract   PDF
Wojciech Wołkowicz
 
Vol 52, No 6 (2004) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji kopalin skalnych na środowisko — zastosowanie „systemu ekspertowego” Abstract
Michał Palmąka
 
Vol 40, No 6 (1992) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko naturalne Abstract
Jacek Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 57, No 8 (2009) Ocena wpływu parametrów wody geotermalnej na efektywność jej wykorzystania do zasilania siłowni binarnej Abstract   PDF
Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Aleksander A. Stachel
 
Vol 27, No 3 (1979) Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega Abstract
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Karczewski, Łukasz Ortyl, Ewelina Mazurkiewicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Ocena wpływu wykonania kotwi iniekcyjnej na zmianę parametrów geotechnicznych gruntu Abstract   PDF (Polish)
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 14, No 1 (1966) Ocena wrażliwości teksturalnej utworów lessowych dla potrzeb budownictwa Abstract   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 15, No 2 (1967) Ocena współczynnika odsączalności na podstawie współczynnika filtracji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 10, No 7 (1962) Ocena współpracy Centralnego Urzędu Geologii zza granicą w 1961 roku Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 27, No 1 (1979) Ocena wybranych zmienności cech litologicznych w osadach rzecznych dolnego biegu Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Barbara Sobczuk
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Pilicy Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena występowania wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach podziemnych będących surowcem do produkcji wód butelkowanych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Latour, Krystyna Czajka, Danuta Sziwa
 
Vol 53, No 7 (2005) Ocena wytrzymałości piaskowców fliszowych przy różnych ścieżkach obciążenia w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania Abstract   PDF
Paweł Łukaszewski
 
Vol 53, No 9 (2005) Ocena właściwości izolacyjnych iłów beidellitowych z KWB „Bełchatów” metodą badań konsolidacji Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki, Marek Tylikowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Ocena zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w rejonie Warszawy na tle badań regionalnych Abstract   PDF
Dorota Porowska
 
Vol 64, No 10 (2016) Ocena zanieczyszczenia osadów antropogenicznych zbiorników wodnych w centralnej części Wyżyny Katowickiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna, Izabela Bojakowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ocena zasobów odnawialnych wód podziemnych Pomorza Zachodniego na podstawie modelu symulacyjnego WetSpass Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kajewska-Szkudlarek, Justyna Kubicz, Ireneusz Kajewski, Paweł Dąbek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Gumuła-Kawęcka, Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku k. Nowego Sącza z wykorzystaniem modelowania numerycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Waldemar Morański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych Abstract   PDF (Polish)
Bernadeta Rajchel
 
Vol 32, No 12 (1984) Ocena zawodnienia planowanych do eksploatacji złóż fosforytów i warunki wykorzystania wód Abstract
Stanisław Turek
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Ziętkowiak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Suchy, Dominika Dąbrowska, Rafał Kucharski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Ocena zróżnicowania zawartości uranu w próbkach aluwialnych z obszaru występowania różnych kompleksów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena ługowalności soli jako podstawa określenia technologii ługowania złóż soli Abstract   PDF
Wiesław Kasprzyk
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Oceny oddziaływania na środowisko — nieustający problem nauki, praktyki i polityki Abstract   PDF (Polish)
Witold Lenart
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona czy kształtowanie środowiska człowieka w świetle geologii inżynierskiej i ekogeologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk Abstract   PDF (Polish)
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 48, No 9 (2000) Ochrona geosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna, Bronisław Bednarczuk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Jerzy Szawdyn
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Jan Urban
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Ochrona kopalin i wód podziemnych w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona litosfery w świetle postanowień „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej Abstract
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 32, No 2 (1984) Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 5 (2002) Ochrona prawna nie eksploatowanych złóż surowców mineralnych w Europie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 39, No 2 (1991) Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w strategii ochrony litosfery w Polsce Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 10 (1980) Ochrona przyrody nieożywionej w województwie olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Ochrona skarp drogowych i budowli ziemnych przed erozją powierzchniową Abstract   PDF (Polish)
Beata Gajewska, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Ochrona środowiska naturalnego - analiza kosztów i zysków Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 44, No 9 (1996) Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych (red. Andrzej Paulo) Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 5 (1972) Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach geologiczno-surowcowych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Ochrona środowiska w geologicznych pracach badawczych Abstract
Zdzisław Dembowski, Józef Sztelak
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona środowiska w Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 34, No 6 (1986) Ochrona stanowisk geologicznych w pienińskim pasie skałkowym Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Ochrona wód w trwałym i zrównoważonym rozwoju regionu Abstract   PDF
Małgorzata Burchard-Dziubińska
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona zasobów przyrody - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 33, No 5 (1985) Ochrona zasobów złóż na tle dyskusji o wartości kopaliny w złożu Abstract
Konrad Wanielista
 
Vol 55, No 5 (2007) OCR a YSR, czyli klasyczne i współczesne poglądy na prekonsolidację gruntów spoistych Abstract   PDF
Tomasz Szczepański
 
Vol 44, No 8 (1996) Od archiwum do nauki Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Od Bałtyku po gór szczyty Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 11 (2015) Od dryfu kontynentów Alfreda Wegenera do tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 57, No 5 (2009) Od litostratygrafii do cyklostratygrafii —nowatorskie kierunki w badaniach Profesora Ryszarda Dadleza (1931–2008) Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 55, No 11 (2007) Od map ścięcia poziomego do przestrzennego modelu wgłębnej budowy geologicznej Polski Abstract   PDF
Krystyna Piotrowska
 
Vol 42, No 6 (1994) Od ochrony litosfery do geosozologi Abstract
Stefan Kozłowski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 10 (1999) Od Przylądka Dobrej Nadziei do Wielkich Ruin Zimbabwe - wystawa fotograficzna w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 37, No 1 (1989) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Od redakcji Abstract
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 22, No 7 (1974) Od Redakcji Abstract
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) OD REDAKCJI Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) OD REDAKCJI Abstract   PDF
, ,
 
Vol 70, No 4 (2022) Od Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego do Annales Societatis Geologorum Poloniae – pierwsze sto lat Abstract   PDF
Grzegorz Haczewski
 
Vol 35, No 10 (1987) Od struktur ślizgowych do układów naprężeń: przegląd metod Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 3, No 8 (1955) OD WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstract
, .
 
Vol 58, No 1 (2010) Od łodzika do amonita —wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstract   PDF
Marta Drogoś-Ligenza, Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 23, No 1 (1975) Odciski octanowe i metapleksowe w analizie petrograficznej skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Mirosław Krajewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Tomalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu - 75 lat Państwowego Instytutu Geologicznego (24.06.1994) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Gdański PTG Abstract
Feliks Pieczka
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Górnośląski PTG Abstract
Alina Siewniak
 
Vol 54, No 7 (2006) Oddział Karpacki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Jaśle powstanie i jego działalność Abstract   PDF
Czesław Fik
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Krakowski PTG w latach 1963-1970 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 68, No 5 (2020) Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – historia, ludzie i ich dokonania naukowe Abstract   PDF
Zbigniew Szczepanik, Dorota Giełżecka-Mądry, Dariusz Wieczorek
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Wrocławski PTG Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Ziemi Rzeszowskiej PTG Abstract
Józef Czernicki
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Oddziaływanie karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i jego ocena na przykładzie zbiorników Krempna i Solina Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Sroczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko przyrodnicze i kierunki ograniczenia tego zagrożenia Abstract
Zdzisław Małecki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Monika Okońska, Michał Oleksiewicz, Marek Marciniak
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Oddziaływanie wizualne wyrobisk odkrywkowych na przykładzie wybranych obiektów w Małopolsce Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 51, No 11 (2003) Oddziaływanie wylewiska ścieków komunalnych na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Michał Fic, Jarosław Kręgiel
 
Vol 55, No 12/2 (2007) ODKRYCIA Archeocjaty wapieni wojcieszowskich Abstract   PDF
Dawid Białek, Paweł Raczyński, Przemysław Sztajner, Dominik Zawadzki
 
Vol 68, No 8 (2020) Odkrycia surowców mineralnych w rejonie Himalajów Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Odkrycia węglowodorów w ostatnim dziesięcioleciu i stan bazy zasobowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Weil, Wojciech Górecki, Józef Kruczek, Piotr Karnkowski
 
Vol 59, No 2 (2011) Odkrycie i fantazje – czyli prawdziwa historia badań nad tropami czworonogów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie) i innych osobliwości towarzyszących badaniom naukowym Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek
 
Vol 35, No 1 (1987) Odkrycie meteorytu w Kłodawie koło Chojnic Abstract
Jacek R. Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 7, No 3 (1959) Odkrycie miejsc występowania kości kręgowców kopalnych w okolicach Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 20, No 2 (1972) Odkrycie mioceńskich faun kręgowców w Przewornie (DoIny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Józef Oberc, Andrzej Sulimski
 
Vol 13, No 3 (1965) Odkrycie nowej jaskini w Górach Świętokrzyskich Abstract
Mirosława Boczarowa
 
Vol 34, No 1 (1986) Odkrycie paleozoicznej kry eratycznej w Olsztyńskiem Abstract
Wacław Radziwinowicz, Bohdan Szczepkowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Odkrycie reliktów fauny i flory w "kwarcytach" z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gunia
 
Vol 19, No 6 (1971) Odkrycie soli kamiennej w otworze "Stasiówka" w rejonie Dębicy Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 55, No 9 (2007) Odkrycie Wielkiej Polskiej Miedzi w obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Kazimierz Dubiński
 
Vol 9, No 11 (1961) Odkrycie wysadowej struktury solnej koło Damasławka na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Mrozek, Julian Sokołowski, Janina Wróbel
 
Vol 21, No 4 (1973) Odkrycie złoża węgla brunatnego w Stękinach koło Olsztyna Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Odkształcalność piaskowców w świetle zmian wilgotności i smukłości próbek Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Bukowska
 
Vol 44, No 1 (1996) Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, Świnna Poręba, 25.10.1995 Abstract
Kazimierz Thiel
 
Vol 22, No 12 (1974) Odmiany politypowe siarczku cynku w złożach śląsko-krakowskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Bielski
 
Vol 49, No 1 (2001) Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Odnawialne źródła energii — alternatywą dla paliw kopalnych? Abstract   PDF
Katarzyna Krajewska
 
Vol 23, No 7 (1975) Odnawialne złoża żwirów rzek Podhala Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Joanna Zachaś-Janecka1
 
Vol 50, No 12 (2002) Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Krieger, Cezary Sroga
 
Vol 69, No 10 (2021) Odporność na polerowanie kruszyw uzyskanych ze skał magmowych i metamorficznych do nawierzchni drogowych Abstract   PDF
Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Aneta Pryga-Szulc
 
Vol 48, No 6 (2000) Odpowiedź autora Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Odpowiedź autorom artykułu "Ani koniec ani początek drogi..." Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 56, No 4 (2008) Odpowiedź autorów Mapy glacitektonicznej Polski 1 : 1 000 000 na recenzję dr. Andrzeja Kraińskiego Abstract   PDF
Janusz Badura, Andrzej Ber, Dariusz Krzyszkowski, Bogusław Przybylski, Krzysztof Urbański
 
Vol 54, No 12 (2006) Odpowiedź autorów poradnika Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska na recenzję dr Ewy Liszkowskiej Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki, Marek Nawalany, Stanisław Witczak, Tomasz Gruszczyński
 
Vol 18, No 2 (1970) Odpowiedź na artykuły polemiczne w sprawie problemów geologicznych kopalni Trzebionka Abstract
Irena Smolarska
 
Vol 56, No 3 (2008) Odpowiedź na Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Ewa Malata
 
Vol 47, No 12 (1999) Odpowiedź na odpowiedź, czyli pokorne przyznanie się do popełnionych błędów przez autora mapy tektonicznej Polski i jej recenzenta Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 11 (1993) Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia" Abstract
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
 
Vol 50, No 1 (2002) Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - Abstract
Andrzej Gajewski
 
Vol 36, No 2 (1988) Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego" Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 35, No 12 (1987) Odpowiedź na „Uwagi w sprawie wód kryptotermalnych" Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 52, No 11 (2004) Odra a pierwszy poziom wodonośny na terenie Starego Miasta we Wrocławiu Abstract   PDF
Magdalena Worsa-Kozak
 
Vol 49, No 11 (2001) Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka
 
Vol 42, No 3 (1994) Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych – obiekty godne ochrony Abstract
Janusz Czerwiński, Piotr Migoń
 
Vol 35, No 6 (1987) Odsłonięcie uskoku sudeckiego brzeżnego w Górach Bardzkich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 51, No 8 (2003) Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych Abstract   PDF (Polish)
Michał Śmigielski
 
Vol 8, No 5 (1960) Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi Abstract
Jan Calikowski, Roman Calikowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Domonik
 
Vol 67, No 7 (2019) Odznaczeni honorową Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (1994–2018) Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 46, No 8/1 (1998) OFERTA NAUKI 98 na 70. Międzynarodowych Targach Poznańskich Abstract
Teresa Oryl, Barbara Żbikowska
 
Vol 11, No 8 (1963) Ogólna charakterystyka przejawów mineralizacyjnych Armenii Abstract
Erast Konstantynowicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 6 (2016) Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Agnieszka Karwik, Zbigniew Kordalski, Tomasz Kowalewski, Beata Pasierowska, Krzysztof Sokołowski, Anna Szelewicka, Ewa Tarnawska
 
Vol 16, No 4 (1968) Ogólne wytyczne na temat metodyki, zakresu i formy hydrogeologicznych operatów regionalnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 27, No 3 (1979) Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 14, No 2 (1966) Ogólne zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za projekty wynalazcze Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Ogólnokrajowa narada geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Ogólnokrajowa narada głównych geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Ogólnopolska konferencja na temat zagadnienia opanowania i rozrządu wód w Polsce Abstract   PDF
Janusz Stochlak
 
7251 - 7500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>