Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Ocena przekroju, mapy i blokdiagramu jako modeli rzeczywistości geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena przekształceń chemizmu wód podziemnych w warunkach eksploatacji ujęcia Stara Łubianka-Dobrzyca dla Piły Abstract   PDF (Polish)
Justyna Jażdzewska
 
Vol 18, No 2 (1970) Ocena przydatności metody bibułowej chromatografii rozdzielczej w seryjnych badaniach litologicznych osadów iłowych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kunkel
 
Vol 24, No 2 (1976) Ocena przydatności skał płonnych złoża Krzemianka dla budownictwa Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Strycharczyk, Zofia Zając, Anna Lotko
 
Vol 44, No 4 (1996) Ocena przydatności wód z warstw oligoceńskich do celów pitnych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Lateur
 
Vol 52, No 5 (2004) Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część I Abstract
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 25, No 11 (1977) Ocena reprezentatywności losowych próbek empirycznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 17, No 8 (1969) Ocena reprezentatywności pobierania próbek Abstract   PDF (Polish)
Janos Janositz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Duda, Michał Maruta, Jan Macuda, Sylwester Tyszewski
 
Vol 49, No 1 (2001) Ocena skażenia środowiska regionu śląsko-krakowskiego oraz bielsko-bialskiego metalami ciężkimi przy użyciu mchu (Pleurozium schreberi) jako biowskaźnika Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Klich, Grażyna Szarek-Łukaszewska
 
Vol 42, No 6 (1994) Ocena skuteczności dolomitowania zdegradowanych gleb Abstract
Leon Łukwiński, Leonard Firlus, Witold Dymowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena stabilności pokładów soli cechsztyńskiej na wyniesieniu Łeby pod kątem lokalizacji magazynów paliw płynnych Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w bańskiej niżnej, Podhale Abstract
Ewa Kmiecik, Klaudia Korzec
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stanu chemicznego wód podziemnych we fragmencie zlewni Nysy Kłodzkiej w rejonie Barda Abstract   PDF (Polish)
Marta Dendys, Robert Zdechlik
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena stanu inwentaryzacji surowców mineralnych w układzie gminnym Abstract
Jerzy Stawin
 
Vol 59, No 6 (2011) Ocena stanu nauk mineralogicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Leszek Marynowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra–Cigacice Abstract   PDF
Anna Bobowska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT) Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Grzegorz Pacanowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Ocena stopnia antropopresji wód podziemnych w rejonach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
 
Vol 31, No 10 (1983) Ocena stopnia rozpoznania hydrogeologicznego Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 26, No 4 (1978) Ocena surowców kamiennych na podstawie nie niszczących metod badań Abstract
Jarosław Mikulski
 
Vol 66, No 3 (2018) Ocena uciążliwości geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i ich wpływ na koszty prac górniczych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz
 
Vol 57, No 4 (2009) Ocena utworów syluru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego w aspekcie możliwości generacji węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Klimuszko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Barbara Tomaszewska, Bogusław Bielec, Maciej Miecznik
 
Vol 46, No 7 (1998) Ocena waloryzacji wód podziemnych dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 48, No 4 (2000) Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 36, No 11 (1988) Ocena warunków geologiczno-inżynierskich woj. bialskopodlaskiego w świetle prawidłowości występowania jednostek geomorfologicznych Abstract
Edmund Falkowski, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 1, No 8 (1953) OCENA WIELKOŚCI l STOPNIA OTOCZENIA ZIARN SKALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena wielkości współczynnika potencjalnej redukcji azotanów w wodach podziemnych dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna J. Żurek, Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak
 
Vol 34, No 5 (1986) Ocena wprowadzania formalnych jednostek litostratygraficznych do praktyki geologicznej w latach 1975-1985 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 64, No 4 (2016) Ocena wpływu budowy geologicznej na wyniki numerycznego modelowania przemieszczeń ścian i dna wykopu w świetle danych pomiarowych ze stacji A14 I linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Paweł Popielski, Adam Kasprzak, Błażej Smoliński
 
Vol 58, No 11 (2010) Ocena wpływu migracji pestycydów chloroorganicznych z wybranych mogilników, zlokalizowanych w różnych warunkach geologicznych, na zanieczyszczenie osadów i wód podziemnych Abstract   PDF
Wojciech Wołkowicz
 
Vol 52, No 6 (2004) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji kopalin skalnych na środowisko — zastosowanie „systemu ekspertowego” Abstract
Michał Palmąka
 
Vol 40, No 6 (1992) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko naturalne Abstract
Jacek Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 57, No 8 (2009) Ocena wpływu parametrów wody geotermalnej na efektywność jej wykorzystania do zasilania siłowni binarnej Abstract   PDF
Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Aleksander A. Stachel
 
Vol 27, No 3 (1979) Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega Abstract
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Karczewski, Łukasz Ortyl, Ewelina Mazurkiewicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Ocena wpływu wykonania kotwi iniekcyjnej na zmianę parametrów geotechnicznych gruntu Abstract   PDF (Polish)
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 14, No 1 (1966) Ocena wrażliwości teksturalnej utworów lessowych dla potrzeb budownictwa Abstract   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 15, No 2 (1967) Ocena współczynnika odsączalności na podstawie współczynnika filtracji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 10, No 7 (1962) Ocena współpracy Centralnego Urzędu Geologii zza granicą w 1961 roku Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 27, No 1 (1979) Ocena wybranych zmienności cech litologicznych w osadach rzecznych dolnego biegu Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Barbara Sobczuk
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Pilicy Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena występowania wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach podziemnych będących surowcem do produkcji wód butelkowanych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Latour, Krystyna Czajka, Danuta Sziwa
 
Vol 53, No 7 (2005) Ocena wytrzymałości piaskowców fliszowych przy różnych ścieżkach obciążenia w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania Abstract   PDF
Paweł Łukaszewski
 
Vol 53, No 9 (2005) Ocena właściwości izolacyjnych iłów beidellitowych z KWB „Bełchatów” metodą badań konsolidacji Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki, Marek Tylikowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Ocena zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w rejonie Warszawy na tle badań regionalnych Abstract   PDF
Dorota Porowska
 
Vol 64, No 10 (2016) Ocena zanieczyszczenia osadów antropogenicznych zbiorników wodnych w centralnej części Wyżyny Katowickiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna, Izabela Bojakowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ocena zasobów odnawialnych wód podziemnych Pomorza Zachodniego na podstawie modelu symulacyjnego WetSpass Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kajewska-Szkudlarek, Justyna Kubicz, Ireneusz Kajewski, Paweł Dąbek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Gumuła-Kawęcka, Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku k. Nowego Sącza z wykorzystaniem modelowania numerycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Waldemar Morański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych Abstract   PDF (Polish)
Bernadeta Rajchel
 
Vol 32, No 12 (1984) Ocena zawodnienia planowanych do eksploatacji złóż fosforytów i warunki wykorzystania wód Abstract
Stanisław Turek
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Ziętkowiak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Suchy, Dominika Dąbrowska, Rafał Kucharski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Ocena zróżnicowania zawartości uranu w próbkach aluwialnych z obszaru występowania różnych kompleksów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena ługowalności soli jako podstawa określenia technologii ługowania złóż soli Abstract   PDF
Wiesław Kasprzyk
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Oceny oddziaływania na środowisko — nieustający problem nauki, praktyki i polityki Abstract   PDF (Polish)
Witold Lenart
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona czy kształtowanie środowiska człowieka w świetle geologii inżynierskiej i ekogeologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk Abstract   PDF (Polish)
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 48, No 9 (2000) Ochrona geosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna, Bronisław Bednarczuk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Jerzy Szawdyn
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Jan Urban
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Ochrona kopalin i wód podziemnych w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona litosfery w świetle postanowień „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej Abstract
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 32, No 2 (1984) Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 5 (2002) Ochrona prawna nie eksploatowanych złóż surowców mineralnych w Europie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 39, No 2 (1991) Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w strategii ochrony litosfery w Polsce Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 10 (1980) Ochrona przyrody nieożywionej w województwie olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Ochrona skarp drogowych i budowli ziemnych przed erozją powierzchniową Abstract   PDF (Polish)
Beata Gajewska, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Ochrona środowiska naturalnego - analiza kosztów i zysków Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 44, No 9 (1996) Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych (red. Andrzej Paulo) Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 5 (1972) Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach geologiczno-surowcowych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Ochrona środowiska w geologicznych pracach badawczych Abstract
Zdzisław Dembowski, Józef Sztelak
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona środowiska w Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 34, No 6 (1986) Ochrona stanowisk geologicznych w pienińskim pasie skałkowym Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Ochrona wód w trwałym i zrównoważonym rozwoju regionu Abstract   PDF
Małgorzata Burchard-Dziubińska
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona zasobów przyrody - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 33, No 5 (1985) Ochrona zasobów złóż na tle dyskusji o wartości kopaliny w złożu Abstract
Konrad Wanielista
 
Vol 55, No 5 (2007) OCR a YSR, czyli klasyczne i współczesne poglądy na prekonsolidację gruntów spoistych Abstract   PDF
Tomasz Szczepański
 
Vol 44, No 8 (1996) Od archiwum do nauki Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Od Bałtyku po gór szczyty Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 11 (2015) Od dryfu kontynentów Alfreda Wegenera do tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 57, No 5 (2009) Od litostratygrafii do cyklostratygrafii —nowatorskie kierunki w badaniach Profesora Ryszarda Dadleza (1931–2008) Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 55, No 11 (2007) Od map ścięcia poziomego do przestrzennego modelu wgłębnej budowy geologicznej Polski Abstract   PDF
Krystyna Piotrowska
 
Vol 42, No 6 (1994) Od ochrony litosfery do geosozologi Abstract
Stefan Kozłowski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 10 (1999) Od Przylądka Dobrej Nadziei do Wielkich Ruin Zimbabwe - wystawa fotograficzna w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 37, No 1 (1989) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Od redakcji Abstract
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 22, No 7 (1974) Od Redakcji Abstract
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) OD REDAKCJI Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) OD REDAKCJI Abstract   PDF
, ,
 
Vol 35, No 10 (1987) Od struktur ślizgowych do układów naprężeń: przegląd metod Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 3, No 8 (1955) OD WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstract
, .
 
Vol 58, No 1 (2010) Od łodzika do amonita —wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstract   PDF
Marta Drogoś-Ligenza, Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 23, No 1 (1975) Odciski octanowe i metapleksowe w analizie petrograficznej skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Mirosław Krajewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Tomalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu - 75 lat Państwowego Instytutu Geologicznego (24.06.1994) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Gdański PTG Abstract
Feliks Pieczka
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Górnośląski PTG Abstract
Alina Siewniak
 
Vol 54, No 7 (2006) Oddział Karpacki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Jaśle powstanie i jego działalność Abstract   PDF
Czesław Fik
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Krakowski PTG w latach 1963-1970 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 68, No 5 (2020) Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – historia, ludzie i ich dokonania naukowe Abstract   PDF
Zbigniew Szczepanik, Dorota Giełżecka-Mądry, Dariusz Wieczorek
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Wrocławski PTG Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Ziemi Rzeszowskiej PTG Abstract
Józef Czernicki
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Oddziaływanie karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i jego ocena na przykładzie zbiorników Krempna i Solina Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Sroczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko przyrodnicze i kierunki ograniczenia tego zagrożenia Abstract
Zdzisław Małecki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Monika Okońska, Michał Oleksiewicz, Marek Marciniak
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Oddziaływanie wizualne wyrobisk odkrywkowych na przykładzie wybranych obiektów w Małopolsce Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 51, No 11 (2003) Oddziaływanie wylewiska ścieków komunalnych na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Michał Fic, Jarosław Kręgiel
 
Vol 55, No 12/2 (2007) ODKRYCIA Archeocjaty wapieni wojcieszowskich Abstract   PDF
Dawid Białek, Paweł Raczyński, Przemysław Sztajner, Dominik Zawadzki
 
Vol 68, No 8 (2020) Odkrycia surowców mineralnych w rejonie Himalajów Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Odkrycia węglowodorów w ostatnim dziesięcioleciu i stan bazy zasobowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Weil, Wojciech Górecki, Józef Kruczek, Piotr Karnkowski
 
Vol 59, No 2 (2011) Odkrycie i fantazje – czyli prawdziwa historia badań nad tropami czworonogów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie) i innych osobliwości towarzyszących badaniom naukowym Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek
 
Vol 35, No 1 (1987) Odkrycie meteorytu w Kłodawie koło Chojnic Abstract
Jacek R. Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 7, No 3 (1959) Odkrycie miejsc występowania kości kręgowców kopalnych w okolicach Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 20, No 2 (1972) Odkrycie mioceńskich faun kręgowców w Przewornie (DoIny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Józef Oberc, Andrzej Sulimski
 
Vol 13, No 3 (1965) Odkrycie nowej jaskini w Górach Świętokrzyskich Abstract
Mirosława Boczarowa
 
Vol 34, No 1 (1986) Odkrycie paleozoicznej kry eratycznej w Olsztyńskiem Abstract
Wacław Radziwinowicz, Bohdan Szczepkowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Odkrycie reliktów fauny i flory w "kwarcytach" z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gunia
 
Vol 19, No 6 (1971) Odkrycie soli kamiennej w otworze "Stasiówka" w rejonie Dębicy Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 55, No 9 (2007) Odkrycie Wielkiej Polskiej Miedzi w obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Kazimierz Dubiński
 
Vol 9, No 11 (1961) Odkrycie wysadowej struktury solnej koło Damasławka na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Mrozek, Julian Sokołowski, Janina Wróbel
 
Vol 21, No 4 (1973) Odkrycie złoża węgla brunatnego w Stękinach koło Olsztyna Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Odkształcalność piaskowców w świetle zmian wilgotności i smukłości próbek Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Bukowska
 
Vol 44, No 1 (1996) Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, Świnna Poręba, 25.10.1995 Abstract
Kazimierz Thiel
 
Vol 22, No 12 (1974) Odmiany politypowe siarczku cynku w złożach śląsko-krakowskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Bielski
 
Vol 49, No 1 (2001) Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Odnawialne źródła energii — alternatywą dla paliw kopalnych? Abstract   PDF
Katarzyna Krajewska
 
Vol 23, No 7 (1975) Odnawialne złoża żwirów rzek Podhala Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Joanna Zachaś-Janecka1
 
Vol 50, No 12 (2002) Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Krieger, Cezary Sroga
 
Vol 69, No 10 (2021) Odporność na polerowanie kruszyw uzyskanych ze skał magmowych i metamorficznych do nawierzchni drogowych Abstract   PDF
Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Aneta Pryga-Szulc
 
Vol 48, No 6 (2000) Odpowiedź autora Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Odpowiedź autorom artykułu "Ani koniec ani początek drogi..." Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 56, No 4 (2008) Odpowiedź autorów Mapy glacitektonicznej Polski 1 : 1 000 000 na recenzję dr. Andrzeja Kraińskiego Abstract   PDF
Janusz Badura, Andrzej Ber, Dariusz Krzyszkowski, Bogusław Przybylski, Krzysztof Urbański
 
Vol 54, No 12 (2006) Odpowiedź autorów poradnika Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska na recenzję dr Ewy Liszkowskiej Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki, Marek Nawalany, Stanisław Witczak, Tomasz Gruszczyński
 
Vol 18, No 2 (1970) Odpowiedź na artykuły polemiczne w sprawie problemów geologicznych kopalni Trzebionka Abstract
Irena Smolarska
 
Vol 56, No 3 (2008) Odpowiedź na Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Ewa Malata
 
Vol 47, No 12 (1999) Odpowiedź na odpowiedź, czyli pokorne przyznanie się do popełnionych błędów przez autora mapy tektonicznej Polski i jej recenzenta Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 11 (1993) Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia" Abstract
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
 
Vol 50, No 1 (2002) Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - Abstract
Andrzej Gajewski
 
Vol 36, No 2 (1988) Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego" Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 35, No 12 (1987) Odpowiedź na „Uwagi w sprawie wód kryptotermalnych" Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 52, No 11 (2004) Odra a pierwszy poziom wodonośny na terenie Starego Miasta we Wrocławiu Abstract   PDF
Magdalena Worsa-Kozak
 
Vol 49, No 11 (2001) Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka
 
Vol 42, No 3 (1994) Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych – obiekty godne ochrony Abstract
Janusz Czerwiński, Piotr Migoń
 
Vol 35, No 6 (1987) Odsłonięcie uskoku sudeckiego brzeżnego w Górach Bardzkich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 51, No 8 (2003) Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych Abstract   PDF (Polish)
Michał Śmigielski
 
Vol 8, No 5 (1960) Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi Abstract
Jan Calikowski, Roman Calikowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Domonik
 
Vol 67, No 7 (2019) Odznaczeni honorową Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (1994–2018) Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 46, No 8/1 (1998) OFERTA NAUKI 98 na 70. Międzynarodowych Targach Poznańskich Abstract
Teresa Oryl, Barbara Żbikowska
 
Vol 11, No 8 (1963) Ogólna charakterystyka przejawów mineralizacyjnych Armenii Abstract
Erast Konstantynowicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 6 (2016) Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Agnieszka Karwik, Zbigniew Kordalski, Tomasz Kowalewski, Beata Pasierowska, Krzysztof Sokołowski, Anna Szelewicka, Ewa Tarnawska
 
Vol 16, No 4 (1968) Ogólne wytyczne na temat metodyki, zakresu i formy hydrogeologicznych operatów regionalnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 27, No 3 (1979) Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 14, No 2 (1966) Ogólne zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za projekty wynalazcze Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Ogólnokrajowa narada geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Ogólnokrajowa narada głównych geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Ogólnopolska konferencja na temat zagadnienia opanowania i rozrządu wód w Polsce Abstract   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 5 (1994) Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 2 (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnejpromieniotwórczości - Sosnowiec, 15-16.11.1996 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 21, No 7 (1973) Ogólnopolskie Seminarium Sekcji Geologii Matematycznej PTG Abstract
Rafał Unrug, Inez Wiatr
 
Vol 3, No 8 (1955) Ogólny zarys budowy geologicznej rejonu Przysucha – Chlewisko w świetle nowych materiałów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 63, No 9 (2015) Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Paulina Kostrz-Sikora, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska
 
Vol 57, No 9 (2009) Ograniczenie rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli Abstract   PDF
Andrzej Gardeła
 
Vol 57, No 12 (2009) Ograniczenie wpływu bioługowanych odpadów przemysłu metalurgicznego na środowisko Abstract   PDF
Joanna Pałdyna, Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Ogrzewanie peletami drzewnymi — wygodna, oszczędna i ekologiczna alternatywa dla gmin Abstract   PDF
Artur Oraczewski, Monika Wosik
 
Vol 44, No 8 (1996) O.H. WalIiser (ed.) - Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Adam Górka, Piotr Gliniak, Kazimierz Madej, Andrzej Maksym
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Oil- and gas-bearing sediments of the Main Dolomite (Ca2) in the Międzychód region: a depositional model and the problem of the boundary between the second and third depositional sequences in the Polish Zechstein Basin Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 47, No 7 (1999) Ojciec i syn - pokochać graptolity - wystawa poświęcona rodzinie profesora Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Chrząstowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Określanie ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu źródeł promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niewodniczański
 
Vol 26, No 2 (1978) Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Natalia Górecka
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 9, No 4 (1961) Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego Abstract
Barbara Gondek
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Ryszard Ryżak
 
Vol 59, No 1 (2011) Określanie parametrów wektora przemieszczenia uskoku na podstawie rozsunięcia biegowego Abstract   PDF
Michał Śmigielski, Marek Koprianiuk, Andrzej Konon
 
Vol 57, No 12 (2009) Określanie prędkości fal poprzecznych (Vs) na podstawie danych geofizyki otworowej Abstract   PDF
Maria Bała
 
Vol 55, No 2 (2007) Określanie przepuszczalności gruntów spoistych w badaniach konsolidacji z ciągłym przyrostem obciążenia Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 42, No 2 (1994) Określanie uziarnienia osadów metodą dyfrakcji optycznej przy zastosowaniu laserowego analizatora Analysette 22-E Abstract
Katarzyna Issmer
 
Vol 27, No 11 (1979) Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Paweł Dobak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca, Michał Marzec
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia Abstract
Leszek Chojecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Określanie zailenia skał na podstawie metody profilowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Maria Wesołowska-Bała
 
Vol 37, No 12 (1989) Określanie zwrotu ścinania Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 9 (2009) Określenie głębokości strefy zaniku ługowania na podstawie pomiaru prędkości propagacji ultradźwięków w solance i jej temperatury Abstract   PDF
Maria Kalaga, Bartłomiej Rałowicz
 
Vol 39, No 2 (1991) Określenie mineralizacji ogólnej wody na podstawie oznaczonej łącznej zawartości kationów Abstract
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka
 
Vol 23, No 1 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 23, No 2 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 22, No 9 (1974) Określenie orientacji optycznej w plagioklazach przy użyciu kątów Eulera na stoliku uniwersalnym Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 33, No 10 (1985) Określenie prędkości i wielkości przepływu wody w korytarzach jaskiniowych na podstawie pomiarów zagłębień wirowych Abstract
Helena Hercman
 
Vol 41, No 3 (1993) Określenie zakresu tajemnicy gospodarczej, własności intelektualnej oraz metod udostępniania informacji i materiałów geologicznych Abstract
Magdalena Jęczmyk, Janusz Uberna
 
Vol 1, No 4 (1953) Określenie zmienności złoża i jego stopnia geologicznego rozpoznania za pomocą wskaźników liczbowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Okresowe i nagłe zmiany prędkości fal sejsmicznych Abstract
Wiaczesław K. Aleksandrow, Jerzy Świtek
 
Vol 24, No 8 (1976) Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
 
Vol 5, No 7 (1957) Okruszcowanie miedzią warstw czerwonego spągowca w okolicy Różanej Abstract   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Okruszcowanie północnowschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia na tle budowy geologicznej Abstract   PDF
J. Jerzmański
 
Vol 28, No 1 (1980) Okruszcowanie skał serii złożowej na poziomie eksploatacyjnym 550 kopalni „Konrad" Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dzidowska
 
Vol 19, No 11 (1971) Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka
 
Vol 16, No 3 (1968) Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry Abstract   PDF (Polish)
Teresa Domaszewska
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Okrzemki w osadach organogenicznych interglacjału ferdynandowskiego w Podlodowie (polska Środkowa Abstract   PDF (Polish)
Barbara Marciniak
 
Vol 58, No 4 (2010) Okupacyjne losy pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w relacji naocznego świadka Danuty Falkowskiej Abstract   PDF
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 18, No 12 (1970) Oligocen okolic Jerzmanowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dyjor
 
Vol 25, No 7 (1977) Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe) Abstract
Franciszka Szymakowska
 
Vol 52, No 9 (2004) Olistolit w śródlądowych osadach miocenu rowu Kleszczowa Abstract   PDF
Leopold Wiktor Czarnecki
 
Vol 58, No 6 (2010) Oliwiny ze skał ultramaficznych masywu Jordanów–Gogołów (ofiolit sudecki)— zapis zróżnicowanych procesów geologicznych Abstract   PDF
Elżbieta Dubińska, Krzysztof Nejbert, Paweł Bylina
 
Vol 52, No 4 (2004) Olympic Dam, Australia Południowa — złoże miedzi, uranu, złota i srebra Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 35, No 5 (1987) On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 41, No 9 (1993) Ondrašik R., Rybář J. - Dynamická Inżinierska Geológia - (REC.) Abstract
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 61, No 1 (2013) OneGeology – geologia jedna! Abstract   PDF (Polish)
Urszula Stępień, Dariusz Gałązka, Monika Pielach, Ewa Piotrowska, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 67, No 7 (2019) Oni budowali Państwowy Instytut Geologiczny… Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstract
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 55, No 4 (2007) Ooidy żelaziste wskaźnikiem ewolucji osadów kredy między Toruniem i Warszawą Abstract   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstract
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstract
Jan Żytka
 
Vol 18, No 1 (1970) Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie rozwoju górnictwa skalnego Abstract
, ,
 
Vol 44, No 6 (1996) Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG Abstract
Danuta Gientka, Jan Szewczyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Opoka - nowym surowcem dla przemysłu cementowego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Tchórzewska, Kazimierz Piekarski
 
Vol 21, No 4 (1973) Opoka lekka (ziemia krzemionkowa) z Polanowic na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Oporność filtracyjna koryt rzecznych w świetle badań terenowych i modelowych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Kuberski
 
Vol 9, No 6 (1961) Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 4 (1965) Opornościowe mikroprofilowanie zmian zwilżalności skał Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa, Stanisław Plewa
 
Vol 46, No 7 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 49, No 4 (2001) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 43, No 2 (1995) Opracowania geologiczne wyróżnione przez komisje statutowe ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Halina Florczak
 
Vol 44, No 5 (1996) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin Abstract
Halina Florczak
 
Vol 45, No 5 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin, Komisję Dokumentacji Geologicznych i Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstract
Halina Florczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Opracowania geologiczne wyróżnione w 1999 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
7251 - 7500 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>