Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 5 (1959) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 2, No 11 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 9 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstrakt
, .
 
Vol 16, No 8 (1968) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstrakt
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstrakt
, ,
 
Vol 7, No 7 (1959) Zagadnienia sedymentacyjne i złożowe na IV Międzynarodowym Kongresie Stratygrafii i Geologii Karbonu w Heerlen Abstrakt
Janusz Kuchciński
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji dewonu w Polsce Abstrakt   PDF
Maria Pajchlowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji ordowiku i syluru w Polsce Abstrakt
Henryk Tomczyk
 
Vol 9, No 4 (1961) Zagadnienia stratygrafii kambru na pograniczu Polski i ZSRR Abstrakt
Kazimiera Lendzion
 
Vol 4, No 10 (1956) Zagadnienia stratygrafii Karpat na tle paleogeografii Abstrakt   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Zagadnienia studiów geologiczno-inżynierskich dla. potrzeb budowy metra Abstrakt   PDF
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Zagadnienia surowcowe przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstrakt
Zbigniew Tokarski
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia surowcowe przemysłu sylikatowego w województwie Warszawskim Abstrakt   PDF
Łucja Górecka, Antoni Kukliński
 
Vol 28, No 11 (1980) Zagadnienia wyznaczania porowatości skał piaskowcowo-ilastych na podstawie interpretacji danych profilowania akustycznego z użyciem EMC Abstrakt   PDF
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 27, No 9 (1979) Zagadnienia wzajemnej odległości punktów pomiarowych w badaniach geofizycznych Abstrakt   PDF
Andrzej Grobelny, Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 1, No 10 (1953) Zagadnienia zdjęć geologicznych Abstrakt   PDF
Henryk Telsseyre
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia zdjęć geologicznych Abstrakt   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 4, No 4 (1956) Zagadnienia związane z genezą fosforytów Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 20, No 5 (1972) Zagadnienie badania potencjałów dyfuzyjno-adsorpcyjnych skał zbiornikowych Abstrakt
Maria Ciechanowska
 
Vol 4, No 11 (1956) Zagadnienie budowy zapór na górnym Dunajcu Abstrakt   PDF
Walery Goetel
 
Vol 10, No 12 (1962) Zagadnienie dokładności rozeznania tektoniki złóż za pomocą wierceń w świetle potrzeb projektowania głębokich kopalń Abstrakt   PDF
Franciszek Kozubski
 
Vol 27, No 12 (1979) Zagadnienie dokładności rozpoznawania złóż Abstrakt   Bez nazwy   PDF
Marek Nieć
 
Vol 3, No 5 (1955) ZAGADNIENIE DOLOMITYZACJI SKAŁ WĘGLANOWYCH DEWONU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Abstrakt   PDF
JAN CZERMIŃSKI
 
Vol 39, No 9 (1991) Zagadnienie fałdów wgłębnych w Karpatach Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Zagadnienie genetycznego zróżnicowania glin zwałowych i osadów pokrewnych Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie genezy i migracji gazu ziemnego w miocenie SE części Przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Jan Jacek Głogoczowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Zagadnienie granicy wapienia muszlowego z kajprem na południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętorzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Trammer
 
Vol 8, No 12 (1960) Zagadnienie identyfikacji i korelacji pokładów węglowych metodami geofizyki kopalnianej Abstrakt   PDF
Stanisław Plewa
 
Vol 17, No 10 (1969) Zagadnienie inwentaryzacji złóż torfu w Polsce Abstrakt   PDF
Jan Bernat, Tadeusz Krajewski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstrakt
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstrakt
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Zagadnienie oporności względnej niektórych warstw Abstrakt   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 2, No 3 (1954) ZAGADNIENIE OSCYLACJI ENERGII PRZY BADANIACH SEJSMICZNYCH Abstrakt   PDF
Krzysztof Sojka
 
Vol 2, No 9 (1954) ZAGADNIENIE PODSTAWOWYCH BAZ SUROWCOWYCH PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE Abstrakt
Marian Kamieński
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienie podstawowych baz surowcowych przemysłu materiałów budowlanych w Polsce Abstrakt   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 11, No 9 (1963) Zagadnienie poszukiwań osadowych złóż rud żelaza w kaledonidach sudeckich Abstrakt   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienie poszukiwania łupków bitumicznych w regionie Świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Bogumił Taszek
 
Vol 31, No 1 (1983) Zagadnienie południowo-wschodniego przedłużenia aulakogenu środkowopolskiego w geosynklinie karpackiej Abstrakt   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 18, No 11 (1970) Zagadnienie rozmieszczenia złóż fosforytów w północnej Mongolii Abstrakt
Żambyn Bjamba, A. W. Ilin
 
Vol 12, No 5 (1964) Zagadnienie rozpuszczalnych soli siarczanowych przy dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Stefan Wolfke
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zagadnienie ruchów tektonicznych w czerwonym spągowcu Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Zagadnienie sieci obserwacji wód podziemnych Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 15, No 2 (1967) Zagadnienie stopnia w grawimetrii Abstrakt   PDF
Alfons Kozera
 
Vol 21, No 3 (1973) Zagadnienie stosowania profilowania termicznego do określania wysokości wytłoczenia cementu poza rury okładzinowe z uwzględnieniem profilowania akustycznego Abstrakt   PDF
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 7, No 9 (1959) Zagadnienie struktury solnej w Kołobrzegu nad Bałtykiem Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 13, No 8 (1965) Zagadnienie szczelinowatości i pojemności zbiorników ropnych w skałach węglanowych Abstrakt   PDF
Józef Jakub Zieliński
 
Vol 3, No 7 (1955) Zagadnienie sztucznego zamrażania zawodnionych gruntów za pomocą rozprężonego, powietrza Abstrakt   PDF
Jan Calikowski, Tadeusz Senkowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie waryscyjskiej przebudowy NE obrzeżenia Masywu Czeskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIE WĘGLI BRUNATNYCH Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienie wieku wydm Abstrakt   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 23, No 7 (1975) Zagadnienie wyznaczania współczynników odbicia fal sprężystych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Maria Wesołowska-Bała, Natalia Górecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zagadnienie zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Abstrakt   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Zagadnienie zlepieńców śródformacyjnych typu puddingstone w formacjach sylezu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Józef Ryszka
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagospodarowanie energii geotermalnej Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych – ograniczenia i możliwości Abstrakt   PDF
Ryszard Sałaciński
 
Vol 40, No 10 (1992) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w pracach Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 25, No 5 (1977) Zagospodarowanie wyrobisk i odpadów surowców węglanowych w aspekcie ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Hanna Bujwid, Hanna Strzelczuk
 
Vol 11, No 5 (1963) Zagospodarowanie złóż kopalin użytecznych Abstrakt   PDF
Bolesław Krupiński
 
Vol 28, No 7 (1980) Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Stanisław Drozdowski, Zbigniew Kozłowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Zagrożenia gazowe w Rybnickim Okręgu Węglowym w świetle badań geologicznych Abstrakt   PDF
Jan Borowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Zagrożenia przy prowadzeniu robót w masywach skalnych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Abstrakt
Antoni Kidybinski, Waldemar Wojnar
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagrożenia wód podziemnych na terenach wojskowych Abstrakt
Bronisław Paczyński, Jan Mitręga
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie ascenzyjnym zasoleniem wód zwykłych w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej Abstrakt
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Zagrożenie lasów Gór Świętokrzyskich wywołane eksploatacją kopalin Abstrakt
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Zagrożenie naturalnego środowiska w Polsce rtęcią w wyniku spalania węgli Abstrakt
Izabela Bojakowska, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska naturalnego ołowiem – problem zużytych akumulatorów Abstrakt
Izabela Bojakowska, Stanisław Stępień, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska przyrodniczego związkami strontu i dwusiarczku węgla Abstrakt
Tadeusz Osmólski
 
Vol 30, No 10 (1982) Zagłębia węglowe Meksyku Abstrakt
Ryszard Szymoniak
 
Vol 7, No 4 (1959) Zagłębie Lwowsko-Wołyńskie Abstrakt
, .
 
Vol 36, No 1 (1988) Zainteresowanie Jana Samsonowicza systemem sylurskim Abstrakt   PDF
Lech Teller
 
Vol 49, No 9 (2001) Zajęcia praktyczne na studium podyplomowym AGH - Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 5 (1999) Zajęcia praktyczne na Studium Podyplomowym AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstrakt
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 41, No 8 (1993) Zakończenie kolejnego etapu współpracy geologów Polski, Litwy i Białorusi Abstrakt
Kazimiera Lendzion, Tadas Jankauskas
 
Vol 25, No 6 (1977) Zakres badań dla oceny wpływu piętrzenia zbiornika na Wiśle we Włocławku na stan wód gruntowych Abstrakt   PDF
Marian Perek
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zakres i metodyka badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Danuta Grabowska, Jan Talik
 
Vol 24, No 10 (1976) Zakres możliwości i sposoby wykorzystania jednolitego systemu informatycznego dla oceny hydrochemizmu wód Abstrakt
Jerzy Sękiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Zakład Geochronologii Instytutu Nauk Geologicznych PAN: wyposażenie, możliwości, problematyka badawcza - Abstrakt
Jan Burchart
 
Vol 45, No 6 (1997) Zakład górniczy i jego budowa Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 9, No 6 (1961) Zakład Nauk Geologicznych PAN w pięcioleciu 1956-1960 Abstrakt
Krzysztof Smulikowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Zalecenia Brytyjskiego Komitetu Mezozoicznego Abstrakt
Jan Kutek
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność amplitudy fal sejsmicznych od wielkości ładunków oraz ich wpływ na amplitudowe charakterystyki grupowania Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność cykli geologicznych ad obrotu Galaktyki Abstrakt
. .
 
Vol 47, No 7 (1999) Zależność między masową i liczebnościową krzywą uziarnienia Abstrakt   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Zależność między przebiegiem głębokich stref tektonicznych a rozmieszczeniem złóż endogenicznych w Sudetach Abstrakt   PDF
Jerzy Kanasiewicz, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 44, No 8 (1996) Zależność parametrów gęstościowych od zawartości substancji organicznej dla gruntów okolic Białej Podlaskiej i Kurowa Abstrakt   PDF
Adam Stępień
 
Vol 19, No 12 (1971) Zamierzenia Wydawnictw Geologicznych w zakresie publikacji książkowych na lata 1971-1975 Abstrakt
Franciszek Szejgis
 
Vol 33, No 3 (1985) Zanalcymizowane osady gabro nośne kulmu sowiogórskiego z Jugowa (Sudety) Abstrakt   PDF
Włodzimierz Łapot
 
Vol 30, No 3 (1982) Zanieczyszczenia w kwarcu żyłowym z Olesznej Podgórskiej i możliwości ich usuwania Abstrakt   PDF
Barbara Witek, Andrzej Jasiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Zanieczyszczenia wód podziemnych w wybranym obszarze Borów Tucholskich Abstrakt   PDF
Jolanta Kachnic
 
Vol 38, No 11 (1990) Zanieczyszczenie chromem wód podziemnych w otoczeniu cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym Abstrakt
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 51, No 11 (2003) Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi – zastosowanie izotopów 15N i 18O Abstrakt   PDF
Renáta Kadlecová, František Buzek, Miroslav Kněžek
 
Vol 50, No 8 (2002) Zanieczyszczenie związkami organicznymi gleb na terenie starych gazowni Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Wojciech Irmiński
 
Vol 4, No 10 (1956) Zaniedbane przymiotniki Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis izotopowy C, O, S na pograniczu franu i famenu w południowej Polsce Abstrakt
Stanisław Hałas, Andrzej Baliński, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Zapis izotopowy zmian środowiskowych podczas depozycji gipsów badeńskich w Kobericach koło Opavy Abstrakt   PDF
Tadeusz Peryt, Stanisław Hałas, Stanislav Karoli, Danuta Peryt
 
Vol 48, No 8 (2000) Zapis izotopowy (δ18O i δ13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 11, No 8 (1963) Zapis magnetyczny w pracach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 51, No 2 (2003) Zapis XX-wiecznej historii zanieczyszczenia rzeki Małej Panwi metalami ciężkimi w jej osadach Abstrakt   PDF
Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis zdarzeń geologicznych w zespołach mikroszczątków nierozpuszczalnych w kwasach Abstrakt
Elżbieta Turnau
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zdarzenia Cyrtograptus lundgreni w górnowenlockim zespole akritarchowym Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Monika Masiak
 
Vol 51, No 11 (2003) Zapis zmian w zespołach małżoraczkowych w osadach granicy fran–famen w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Olempska
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zmian w zespołach mikroplanktonu w osadach górnego dewonu i dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Paweł Filipiak
 
Vol 42, No 8 (1994) Zapomniane obserwatorium magnetyczne Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 7, No 7 (1959) Zarys budowy geologicznej i złóż surowców mineralnych Jordanii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 12, No 10 (1964) Zarys budowy geologicznej Lubelskiego Basenu Karbońskiego Abstrakt   PDF
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 32, No 1 (1984) Zarys budowy geologicznej niektórych złóż węgli brunatnych na Węgrzech Abstrakt
Stanisław Kościelniak
 
Vol 13, No 6 (1965) Zarys budowy geologicznej okolic Chmielnika-Tarnobrzega Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 4, No 3 (1956) Zarys budowy geologicznej rejonu Luftynii Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 19, No 12 (1971) Zarys budowy geologicznej utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Michał Marzec
 
Vol 44, No 5 (1996) Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych) Abstrakt   PDF
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 25, No 11 (1977) Zarys budowy geologicznej złóż cynkowo-ołowiowych rejonu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 47, No 10 (1999) Zarys dziejów Państwowego Instytutu Geologicznego i jego prac na rzecz regionu Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 34, No 6 (1986) Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 42, No 9 (1994) Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Oleg I. Petryczenko, Genadij M. Panow, Tadeusz M. Peryt, Boris I. Srebrodolski, Andrej W. Pobereżski, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Zarys geologii złóż surowców mineralnych Boliwii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) Zarys historii badań geologicznych w północnozachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 17, No 5 (1969) Zarys historii Katedry Geologii Akademii Górniczo- Hutniczej Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 32, No 4 (1984) Zarys historii wapienia woźnickiego Abstrakt
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys paleogemorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich Abstrakt
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 15, No 4 (1967) Zarys rozwoju badań nad geologią czwartorzędu doliny dolnej Wisły oraz ich znaczenie dla problemów geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 26, No 12 (1978) Zarys rozwoju basenu czerwonego spągowca na obszarze Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zarys rozwoju geologii w Wielkopolsce Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie Abstrakt
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Zbigniew Lamparski, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Zarys stratygrafii liasu i doggeru w okolicy Szubina Abstrakt   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 27, No 5 (1979) Zarys stratygrafii młodszego czwartorzędu środkowego Afganistanu w świetle badań grobli trawertynowych jezior zaporowych w dolinie Bande Amir Abstrakt
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 11 (1988) Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zarys stratygrafii pstrego piaskowca w skrajnie północnej Polsce Abstrakt   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Zarys struktury facjalnej miocenu zatoki rzeszowskiej (Polskie Karpaty Wschodnie) Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Zarys sytuacji geologicznej złóż surowców ilastych oraz niektóre problemy przemysłu ceramiki budowlanej na obszarze woj. Białostockiego Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 42, No 5 (1994) Zarys warunków hydrogeologicznych Jeziora Tajno i jego rola w kształtowaniu stosunków wodnych "Czerwonego Bagna" Abstrakt
Halina Pajnowska
 
Vol 8, No 9 (1960) Zarys wykształcenia litologicznego serii “ciechocińskiej” liasu w rejonie Przysuchej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 40, No 11 (1992) Zarządzenie ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa oraz ministra finansów 1992.04.21 - w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz.U. Nr 44, poz. 365) Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo- geologicznej (M.P. Nr 48, poz. 392) Abstrakt
. .
 
Vol 2, No 11 (1954) Zarządzenie nr 45 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
, .
 
Vol 39, No 4 (1991) Zasady gospodarowania środowiskiem przyrodniczym na obszarach eksploatacji surowców mineralnych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Zasady interpretacji budowy geologicznej aluwiów dolin "dojrzałych swobodnych" na podstawie odcinka Wisły środkowej Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Zasady klasyfikacji zasobów pozostawionych w likwidowanych Kopalniach Abstrakt
Jerzy Kicki, Marek Nieć, Jan Pytel, Jan Wacławski
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasady opracowywania map metalogenicznych w świetle wytycznych Podkomisji Mapy Metalogenicznej Świata Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 44, No 1 (1996) Zasady podziału odpadów mineralnych na potrzebytworzonego systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstrakt   PDF
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 36, No 2 (1988) Zasady polskiej klasyfikacji stratygraficznej - ocena krytyczna Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 51, No 12 (2003) Zasady polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej – czy zmieniać i co zmieniać Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Zasady postępowania w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej i poszukiwania złóż surowców mineralnych w okresie 50-letniej działalności Instytutu Geologicznego oraz wnioski dla kierunków badań geologicznych w przyszłości Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 20, No 12 (1972) Zasady racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi na terenie Warszawy Abstrakt   PDF
Zenona Boberowa, Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 24, No 2 (1976) Zasady sporządzania kompleksowych dokumentacji geologicznych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Zasady ustalania kryteriów bilansowości złóż surowców mineralnych Abstrakt
Franciszek Kozubski
 
Vol 28, No 9 (1980) Zasady ustalania schematycznego przekroju geologicznego dolinnych jednostek geomorfologicznych dla celów inżyniersko-geologicznych i hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Zasady wydzielania jednostek surowcowych Abstrakt   PDF
Krystyna Wyrwicka, Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zasady wyznaczania obszarów perspektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 40, No 5 (1992) Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 34, No 12 (1986) Zasięg lądolodu Odry (Saalian) we wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Jan Buraczyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Zasięg lądolodu zlodowacenia warty na obszarze między Grójcem a Szydłowcem w świetle datowań termoluminescencyjnych gliny zwałowej Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski, Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 42, No 4 (1994) Zasięg zlodowacenia liwca (wieprza) w świetle wyników badań wieku bezwzględnego metodą TL w dolinie środkowej Wisły Abstrakt
Marcin Żarski
 
Vol 33, No 2 (1985) Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Henryk Maruszczak, Józef Wojtanowicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Zasięgi lądolodu skandynawskiego w dorzeczu Wisły wyznaczone na podstawie petrograficznych badań glin lodowcowych, w nawiązaniu do izotopowych stadiów tlenowych Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej Abstrakt   PDF
Michał Bednarski
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i struktura geologicznej bazy danych Abstrakt
Waldemar Gogołek, Leszek Marks
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i walory przyrody w samorządowej gospodarce przestrzennej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Zasoby kopalin zachodniej części Karpat w województwie bielskim Abstrakt   PDF
Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 28, No 3 (1980) Zasoby mineralne Mongolii Abstrakt
C. Eebum
 
Vol 27, No 11 (1979) Zasoby mineralne Zairu Abstrakt
Andrzej Miesztalski
 
Vol 45, No 2 (1997) Zasoby odnawialne (metoda Wundta) i dyspozycyjne wód podziemnych w zlewni Redy Abstrakt   PDF
Wojciech Prussak
 
Vol 51, No 2 (2003) Zasoby perspektywiczne i ich znaczenie Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 10, No 6 (1962) Zasoby przewidywalne (perspektywiczne; prognostyczne) Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 33, No 9 (1985) Zasoby regionalne wód podziemnych Polski Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 4 (1996) Zasoby wód oligoceńskich Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 42, No 10 (1994) Zasoby złota i minerałów ciężkich w odpadach poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego w Polsce Abstrakt
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 26, No 5 (1978) Zasoby złóż kopalin a gospodarka surowcami mineralnymi Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 16, No 10 (1968) Zasoby złoża surowców chemicznych jako jedno z kryteriów bilansowości dla eksploatacji odkrywkowej Abstrakt   PDF
Anita Gajewska
 
Vol 32, No 2 (1984) Zastępczy promień strefy nieliniowej filtracji wokół studni zgłębionej w skałach szczelinowo-krasowych Abstrakt   PDF
Jacek Motyka, Zbigniew Wilk
 
Vol 50, No 8 (2002) Zastoisko zbąszyńsko-nowosolskie Abstrakt   PDF
Andrzej Kraiński
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowania skamieniałości śladowych w analizie facjalnej i wysokorozdzielczej stratygrafii sekwencji - przykład z kambru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstrakt   PDF
Jolanta Pacześna
 
Vol 22, No 4 (1974) Zastosowanie analizy czynnikowej - sposób R do populacji geologicznej glin zwałowych z obszaru Szczecina i okolic Abstrakt   PDF
Nina Lipińska
 
Vol 50, No 2 (2002) Zastosowanie analizy czynnikowej w celu określenia antropogenicznych przemian jakości wód podziemnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Dragon
 
Vol 17, No 4 (1969) Zastosowanie analizy statystycznej w podziale na jednostki inżyniersko-geologiczne .. Abstrakt   PDF
Inez Wiatr
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie analizy wariancji (ANOWA) do oceny precyzji oznaczeń makro- i mikroskładników w wodach podziemnych Abstrakt   PDF
Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie analizy wariancji w regionalnych badaniach glin zwałowych Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Nina Lipińska
 
Vol 43, No 5 (1995) Zastosowanie analizy wydajności źródeł do oceny niektórych charakterystyk zbiorników wód podziemnych Abstrakt
Paweł Jokiel, Zbigniew Maksymiuk
 
Vol 23, No 5 (1975) Zastosowanie analizy wyróżniającej w geologii Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 25, No 1 (1977) Zastosowanie analizy zmienności niektórych cech litologicznych do wyznaczania i . korelacji ogniw litostratygraficznych we fliszu podhalańskim Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, A. Arendarski, J . Kicana
 
Vol 45, No 6 (1997) Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy Abstrakt
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Tomasz Janicki, Eryk Lipiński, Marcin Mikołajczyk, Marek Toczyski
 
Vol 29, No 2 (1981) Zastosowanie aproksymacji niewielomianowej do opracowania wyników badań ruchliwości elektroforetycznej i obliczania potencjału elektrokinetycznego Abstrakt
Marek Żbik, Andrzej Lenart
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie argonowej plazmy mikrofalowej (Ar-MIP) do analizy wielopierwiastkowej próbek wody metodą spektrometrii emisyjnej Abstrakt   PDF
Krzysztof Jankowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Zastosowanie automatycznych maszyn liczących w interpretacji zdjęć grawimetrycznych i magnetycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 26, No 9 (1978) Zastosowanie badań grawimetrycznych i sejsmicznych do rozpoznawania utworów karbońskich Abstrakt   PDF
Władysław Kulig, Jerzy Ochociński
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie badań petrograficznych (analiza obrazu) w nowoczesnych modelach przestrzeni porowej - Abstrakt   PDF
Grzegorz Leśniak
 
Vol 1, No 8 (1953) ZASTOSOWANIE BADAŃ PROMIENIOTWÓRCZOSCI SKAŁ W OTWORACH WIERTNICZYCH Abstrakt   PDF
Stanisław Plewa
 
Vol 45, No 9 (1997) Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrzeby opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych Abstrakt   PDF
Lesław Skrzypczyk
 
Vol 48, No 8 (2000) Zastosowanie darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie datowania metodą K/Ar polihalitów wschodniego Przedkarpacia w celu wyjaśnienia ich genezy Abstrakt   PDF
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv
 
Vol 41, No 3 (1993) Zastosowanie detektora fotojonizującego 580 S do badań atmogeochemicznych Abstrakt
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 21, No 5 (1973) Zastosowanie elektromagnetycznych separatorów izotopów w badaniach naukowych Abstrakt   PDF
Dariusz Mączka, Józef Pomorski
 
Vol 17, No 10 (1969) Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w geologii Abstrakt   PDF
Kazimierz Grzelak, Przemysław Stenzel
 
Vol 36, No 2 (1988) Zastosowanie fluorkowej elektrody jonoselektywnej do oznaczania fluoru w skałach krzemianowych Abstrakt   PDF
Ewa Górecka, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie ICP z nebulizerem ultradźwiękowym do analizy metali w wodzie i innych elementach środowiska Abstrakt   PDF
Józefa Krajewska, Tadeusz Mańko
 
Vol 41, No 7 (1993) Zastosowanie izotopów w badaniach diagenezy osadów Abstrakt
Anna Świerczewska
 
Vol 19, No 3 (1971) Zastosowanie kart selekcyjnych w hydrogeologicznych badaniach regionalnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie klasyfikacji hydrochemicznej przy poszukiwaniach naftowych Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 13, No 8 (1965) Zastosowanie kleju epoksydowego produkcji krajowej jako środka zastępującego balsam kanadyjski Abstrakt
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 1, No 6 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstrakt   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 1, No 3 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstrakt   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 51, No 9 (2003) Zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) do określania parametrów sprężystych skał na przykładzie otworów z synklinorium lubelskiego Abstrakt   PDF
Tomasz Mądry
 
Vol 47, No 7 (1999) Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach petrofizycznych Abstrakt   PDF
Grzegorz Leśniak
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie komputerowej analizy scen satelitarnych w detekcji niekorzystnych zmian środowiska Abstrakt   PDF
Tomasz Gliwicz
 
Vol 42, No 11 (1994) Zastosowanie krigingu w obliczeniu zasobów złoża siarki Osiek Abstrakt
Zbigniew Kokesz, Zofia Krysiak, Maria Dolik
 
Vol 6, No 2 (1958) Zastosowanie lotniczych i naziemnych zdjęć fotogrametrycznych w geologii Abstrakt   PDF
Józef Bażynski
 
Vol 11, No 4 (1963) Zastosowanie metod geochemicznych i ich przydatność dla poszukiwań złóż rud cyny w Górach Izerskich Abstrakt
Hanna Chilińska
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 23, No 2 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 19, No 2 (1971) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu stałych złóż surowców mineralnych w Polsce Abstrakt   PDF
Henryk Kurbiel, Stanisław Wybraniec
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu złóż rudy metali niezależnych w Polsce Abstrakt   PDF
Wiesław Bachan
 
Vol 38, No 12 (1990) Zastosowanie metod geofizycznych przy rozpoznawaniu wałów przeciwpowodziowych w świetle wyników prac eksperymentalnych Abstrakt   PDF
Józef Stajniak
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach złóż ropy i gazu w Polsce Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 9, No 7 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniu złóż rud żelaza w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznaniu złóż węgla kamiennego na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 12 (1989) Zastosowanie metod geostatystycznych do badania złóż kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Zbigniew Kokesz, Michał Gientka, Maria Dolik
 
Vol 22, No 1 (1974) Zastosowanie metod mikroskopii elektronowej do badań surowców ilastych Abstrakt   PDF
Róża Krzywobłocka, Ewa Ponińska, Andrzej Pytliński
 
Vol 23, No 8 (1975) Zastosowanie metod petrograficznych do klasyfikacji genetycznej osadów czwartorzędowych na wybranym przykładzie Abstrakt   PDF
Maciej Włodek
 
Vol 21, No 3 (1973) Zastosowanie metod petrografii węgla w prognozowaniu poszukiwań złóż ropy i gazu Abstrakt   PDF
Krystyna Tokarska
 
Vol 4, No 9 (1956) Zastosowanie metod radioaktywnych do profilowania odwiertów Abstrakt   PDF
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 24, No 3 (1976) Zastosowanie metod radiometrii wiertniczej do ilościowego określania składników litologicznych oraz właściwości fizycznych przekrojów piaszczysto-ilastych Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie metod spektroskopowych (IR, EPR) do badań mineralogicznych i geologicznych Abstrakt   PDF
Michał Sachanbiński, Adam Jezierski
 
Vol 25, No 3 (1977) Zastosowanie metody analizy par rtęci w geologii poszukiwawczej Abstrakt
Robert Kucharski, Marek Rydzewski
 
Vol 18, No 5 (1970) Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach strefy Radlin – Iwaniska Abstrakt   PDF
Maria Tarnowska, Stanisław Duda, Janusz Wiński
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie metody FAAS do oznaczania metali ciężkich w kompoście produkowanym z nie segregowanych odpadów komunalnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Bieńkowska
 
Vol 42, No 2 (1994) Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji starorzeczy trzeciorzędowych w rejonie Huete (środkowa Hiszpania) Abstrakt
Jerzy Karczewski, Aleksander Różycki, Jerzy Ziętek
 
Vol 32, No 1 (1984) Zastosowanie metody grawimetrycznej do badania budowy utworów czwartorzędowych na obszarze zagłębienia Szeszupy na Suwalszczyźnie Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 13, No 2 (1965) Zastosowanie metody magnetotellurycznej w badaniach geofizycznych Abstrakt   PDF
Juliusz Miecznik
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Kowalczuk, Tadeusz Stopka
 
Vol 12, No 1 (1964) Zastosowanie metody odbić elektromagnetycznych do poszukiwań węglowodorów Abstrakt
Ryszard Kalitiuk
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody odejmowania pól do badań geoelektrycznych wykonywanych dla geologii inżynierskiej i hydrogeologii Abstrakt   PDF
Przemysław Stenzel
 
Vol 27, No 12 (1979) Zastosowanie metody oznaczania aktywności oddechowej ETS do badania mineralizacji w osadach morskich Abstrakt   PDF
Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 20, No 5 (1972) Zastosowanie metody profilowania akustycznego do wyznaczania litologii i porowatości skał Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz, Thomas Topulos
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie metody profilowania mechanicznego przy interpretacji geologicznej profilu wiercenia bezrdzeniowego Abstrakt
Andrzej Łukaszewski, Wojciech Nehring, Antoni Parecki
 
Vol 18, No 7 (1970) Zastosowanie metody ścieżki obciążenia do badań gruntów Abstrakt   PDF
Anna Bac, Zygmunt Glazer
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstrakt   PDF
Henryk Linowski
 
Vol 15, No 1 (1967) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstrakt   PDF
Henryk Linowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Zastosowanie metody statystycznej w analizie mikroflorystyczno- petrograficznej do badań nad genezą pokładów węgla Abstrakt   PDF
Halina Kmiecik, Stanisława Knafel
 
Vol 4, No 3 (1956) Zastosowanie metody wibracji do odwiercania otworów badawczych Abstrakt   PDF
Antoni Kulczycki
 
Vol 35, No 2 (1987) Zastosowanie metody znacznikowej w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych na przykładzie badań w rejonie Dolinki Służewieckiej Abstrakt   PDF
Wojciech Sołtyk, Jolanta Walendziak
 
Vol 18, No 10 (1970) Zastosowanie metylosilikonianu potasu w celu stworzenia z piasków izolacji przeciwwilgociowej Abstrakt   PDF
Tadeusz Przedecki, Stefan Sztromajer
 
Vol 10, No 2 (1962) Zastosowanie modeli do śledzenia procesów geologiczno-inżynierskich Abstrakt   PDF
Antoni Kidybiński
 
9751 - 10000 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>