Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 3 (1977) Pomiar metodą pola sterowanego w głębokich otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 16, No 5 (1968) Pomiar porowatości efektywnej ośrodka metodą elektrolityczną w warunkach in situ Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia geotermicznego w wierceniu oporowym Magnuszew Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia obtoczenia ziarn skalnych Abstract
Władysław Bobrowski, Jadwiga Kossakowska-Such
 
Vol 54, No 5 (2006) Pomiar temperatury w otworze Toruń–1 jako wzorzec stanu równowagi termicznej w obrębie permsko-mezozoicznego basenu sedymentacyjnego Abstract   PDF
Marta Wróblewska, Jacek Majorowicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Pomiary bazowe magnetometrami La Coura BMZ w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Karaczun
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Pomiary cech geologicznych a stosowalność metod statystycznych Abstract
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 37, No 10 (1989) Pomiary infiltrometryczne jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo Abstract   PDF (Polish)
Barbara Janik, Andrzej Kowalik, Marek Marciniak
 
Vol 43, No 4 (1995) Pomiary przepuszczalności fazowej i matematyczna ekstrapolacja otrzymanych wyników Abstract   PDF (Polish)
Józef Kruczek, Piotr Such
 
Vol 22, No 6 (1974) Pomiary termoluminescencji minerałów i skał metodą analizatora termoluminescencji Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Pomnik przyrody przy Instytucie Geologii DAM w Poznaniu Abstract
Wojciech Stankowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Popękane klasty w stożku Domańskiego Wierchu: Przyczynek do rekonstrukcji ewolucji pola naprężeń w rejonie Kotliny Orawskiej (Karpaty) podczas neogenu i czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) Popularyzatoska działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych Abstract
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 57, No 4 (2009) Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 16, No 9 (1968) Porfiryny, wanad ,i nikiel w polskich ropach Abstract   PDF
Włodzimierz Kisielow, Stanisław Gołębiowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porowatość matrycy wapieni i margli jury górnej w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Kamil Juśko, Jacek Motyka, Adam Postawa
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Porowatość wapieni jurajskich w profilu pionowym rejonu ujęcia Łobodno k. Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel, Jolanta Sobik-Szołtysek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Porównanie dwóch ekstrakcji sekwencyjnych różniących się ekstrahentami stosowanych do wymywania frakcji redukującej się z gleby leśnej Abstract   PDF (Polish)
Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski, H. Emons
 
Vol 57, No 8 (2009) Porównanie i ocena efektywności pracy trzech systemów wykorzystywania energii zasilanych z poziomego wymiennika geotermicznego Abstract   PDF
Aleksander A. Stachel, Radomir Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Porównanie metod szacowania zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo Abstract   PDF (Polish)
Renata Grunert, Ignacy Kardel
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Porównanie modeli przepływu wód podziemnych wykorzystujących metody elementów analitycznych AEM oraz różnic skończonych FDM Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel
 
Vol 42, No 9 (1994) Porównanie osadów solnych Górnego Śląska i okolic Wieliczki Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 67, No 3 (2019) Porównanie petrografii i diagenezy piaskowców karpackich z różnych jednostek litostratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 58, No 12 (2010) Porównanie podatności magnetycznej (MS) i wskaźników geochemicznych środkowego i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych: implikacje dla analiz paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych oraz interpretacji zdarzenia punctata Abstract   PDF
Maciej G. Śliwiński, Michael T. Whalen, Jed Day
 
Vol 25, No 7 (1977) Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska, Maria Smagowicz
 
Vol 27, No 5 (1979) Porównanie profilów litochemicznych utworów węglanowych triasu górnośląskiego z profilami opisów polowych Abstract
Janusz Pomykała
 
Vol 28, No 3 (1980) Porównanie płyty środkowoeuropejskiej z platformą mezyjsko-scytyjsko-turańską Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 19, No 2 (1971) Porównanie rentgenowskiej i spektrofotometrycznej metody ilościowej analizy fazowej na przykładzie układu kalcyt – dolomit Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta
 
Vol 65, No 12 (2017) Porównanie sekwencji deformacji fałdowych w północnej i południowej okrywie granitoidów Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba
 
Vol 64, No 7 (2016) Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Dominik Kaczmarek, Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 27, No 12 (1979) Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF (Polish)
Renata Blajda, Bohdan Niedzielski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porównanie wyników szacowania niepewności pomiaru na podstawie próbek dublowanych w monitoringu jakości wód podziemnych, według różnych schematów badań Abstract   PDF (Polish)
Anna Kostka
 
Vol 61, No 4 (2013) Porównanie właściwości ekspansywnych iłów neogeńskich z Mazowsza Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Gawriuczenkow, Emilia Wójcik
 
Vol 38, No 11 (1990) Porównawcze datowania TL próbek z profilu Maliniec k. Konina Abstract
Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 13, No 4 (1965) Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma Abstract
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Portret jaszczurki - wystawa czasowa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 21, No 7 (1973) Porządkowanie przepisów prawnych w Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Z. Żółtowski
 
Vol 17, No 9 (1969) Posadowienie obiektów na gruntach o uszkodzonej strukturze Abstract
Jerzy Sułecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Posadzki szwedzkie w budownictwie Poznania (XVI-XVIII w.) Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Posiedzenia Naukowo-Techniczne Rady Geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 19, No 12 (1971) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J . Kostecki
 
Vol 16, No 11 (1968) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 42, No 10 (1994) Posiedzenia Rady Geologicznej Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 43, No 9 (1995) Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995 Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 11 (1994) Posiedzenie Komisji Geomorfologicznej Karpacko-Bałkańskiej na Węgrzech - Visegrad, 19-21.04.1994 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 1 (1993) Posiedzenie Komisji Zasobów Kopalin w KiZPS "SIARKOPOL" w Machowie, 8 września 1992 r. Abstract
B. Kubica
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 42, No 4 (1994) Posiedzenie Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Szczepan Porębski
 
Vol 53, No 3 (2005) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 3 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 7 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 50, No 1 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego - Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 20, No 10 (1972) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 17, No 1 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG (J. Kostecki) Abstract
J. Kostecki
 
Vol 47, No 10 (1999) Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
W. D.
 
Vol 34, No 8 (1986) Posiedzenie Projektu EUROPROBE-PANCARDI - Stara Lesna, Słowacja, 21-25.10.1995 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Posiedzenie Rady Geologicznej Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 40, No 11 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1992.06.25 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 12 (1993) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1993.10.06 Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Rady Geologicznej - Warszawa, 26.05.1995 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 40, No 3 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej w dniu 23.01.1992 r. Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 11, No 7 (1963) Posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych Abstract
R. Strzetelski
 
Vol 18, No 5 (1970) Postanowienia Komisji Nowych Minerałów (ab) Abstract
, ,
 
Vol 27, No 9 (1979) Postęp prac nad Międzynarodową mapą hydrogeologiczną Europy w skali 1 : 1 500 000 Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 8 (1960) Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych Abstract
Karol Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1961) Postęp techniczny w dziedzinie sejsmicznych badań prospekcyjnych Abstract
Henryk Banaś
 
Vol 19, No 1 (1971) Postęp techniczny w geofizyce stosowanej dla potrzeb geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz surowców stałych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pepel
 
Vol 9, No 10 (1961) Postęp techniczny w pracach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Izakowski
 
Vol 32, No 10 (1984) Postęp w badaniach geochronologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju Abstract
Roman Osika
 
Vol 28, No 1 (1980) Postęp w badaniach ofiolitów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 41, No 8 (1993) Postęp w rozpoznaniu geologicznym Ziemi Suwalsko-Augustowskiej po 20 latach od zjazdu PTG w 1973r. Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Postępowanie administracyjne w celu uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji dla złóż kopalin, będących w kompetencjach starosty Abstract   PDF (Polish)
Kamilla Olejniczak
 
Vol 21, No 4 (1973) Postępy erozji młodotrzeciorzędowej w okolicy Leśnej na Pogórzu Izerskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 13, No 7 (1965) Postępy geologii prekambru na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 41, No 7 (1993) Postępy w badaniach Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 11 (1987) Postępy w badaniach geofizycznych i kierunki ich rozwoju Abstract
Kazimierz Betlej
 
Vol 1, No 6 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1, No 3 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 11 (1973) Postępy w rozpoznawaniu i kartograficznym odwzorowaniu zagadnień tektoniki permo-mezozoiku na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Post-folding bending of the Silesian nappe, Western Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 27, No 7 (1979) Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 11, No 2 (1963) Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach Abstract
Bronisław Wojciech Wołoszyn
 
Vol 36, No 2 (1988) Postglacjalne dźwiganie wysadów solnych w Inowrocławiu i Górze - fenomen szybkości Abstract
Remigiusz Tarka
 
Vol 59, No 10 (2011) Postsedymentacyjne ruchy wznoszące w rowie Lubstowa (środkowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 34, No 1 (1986) Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu Abstract
Leszek Starkel, Teresa Madeyska, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 12 (1965) Postulaty rolnictwa w zakresie badania stosunków wodnych w zasięgu wpływu kopalnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dłużewski
 
Vol 11, No 9 (1963) Poszukiwania europejskiej prowincji diamentowej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Poszukiwania fosforytów prowadzone w północnej Libii przez polskich geologów Abstract
Jerzy Lefeld, Janusz Uberna
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Eurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (I) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (II) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania kruszywa naturalnego Abstract
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania surowców węglanowych Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania i eksploatacja minerałów uranowych we Francji Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 26, No 8 (1978) Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów Abstract
Hanna Bujwid
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Poszukiwania naftowe w akwenie południowego Bałtyku a ochrona środowiska naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Król
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce w latach 1955-1985 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Ryszard Wagner
 
Vol 47, No 5 (1999) Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim w 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania ropy naftowej na Saharze Abstract
Willi Bruderer
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Poszukiwania śladów Stanisława Staszica we Francji Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych a ropa gaz ziemny Abstract
Zdzisław Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 9 (1961) Poszukiwania surowców wapienniczo-cementowych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Radwan
 
Vol 39, No 9 (1991) Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych — weryfikacja anomalii Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 1, No 9 (1953) POSZUKIWANIA ZŁÓŻ KOPALIN NA CUDZYM GRUNCIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania złóż uranu we Francji Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Poszukiwanie i dokumentowanie materiałów budowlanych w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 69, No 9 (2021) Poszukiwanie i dokumentowanie złóż wód termalnych w Polsce w latach 2010–2020 w aspekcie rozpoznania warunków hydrogeologicznych głębokich systemów wodonośnych Abstract   PDF
Jerzy Sokołowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska
 
Vol 17, No 10 (1969) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w Kanadzie Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego Abstract
Eligiusz Balcerzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) POSZUKIWANIE l ROZPOZNANIE ZŁÓŻ RUD METALI NIEŻELAZNYCH Abstract   PDF
Antoni Graniczny
 
Vol 51, No 9 (2003) Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dzwinel
 
Vol 4, No 3 (1956) Poszukiwanie rud za pomocą chromatografii Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 1, No 7 (1953) POSZUKIWANIE ZŁÓŻ KOPALIN W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Poszukiwanie złóż węglowodorów na morzach Abstract   PDF (Polish)
Michał Konecki
 
Vol 5, No 5 (1957) Poszukiwanie złóż wierceniem małodymensyjnym i bezrdzeniowym Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzwinel, Witold Dzwinel, Krzysztof Dzwinel
 
Vol 42, No 10 (1994) Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Potencjalnie lecznicze wody radonowe Masywu Ślęży Abstract   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski, Lidia Fijałkowska, Aleksandra Bielecka
 
Vol 57, No 2 (2009) Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 66, No 1 (2018) Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gałka
 
Vol 51, No 7 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 2 Analiza ropotwórczości Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kosakowski, Wacław Burzewski, Maciej J. Kotarba
 
Vol 14, No 9 (1966) Potencjał redoksowy w przyrodzie Abstract   PDF
Czesław Harańczyk, Izabella Szczepkowska
 
Vol 52, No 12 (2004) Potencjał węglowodorowy karbońskich skał macierzystych w przybałtyckiej części segmentu pomorskiego bruzdy śródpolskiej Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski,, Dariusz Więcław, Cezary Grelowski, Adam Kowalski, Stanisław Lech, Halina Merta
 
Vol 47, No 5 (1999) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski
 
Vol 53, No 1 (2005) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie Rzeszowa Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Adam Kowalski
 
Vol 58, No 3 (2010) Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 42, No 1 (1994) Potencjał zasobowy i wydobywczy siarki w Polsce na tle światowych uwarunkowań - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 61, No 6 (2013) Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 45, No 2 (1997) Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract
Andrzej Ber, Madej Podemski, Wojciech Prussak
 
Vol 45, No 9 (1997) Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Henryk J. Jezierski
 
Vol 30, No 1 (1982) Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Potrzeba ochrony beidelitowych iłów w KWB Bełchatów Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 6 (1974) Potrzeba rozszerzenia badań uwęglenia w celu stymulowania poszukiwań naftowych Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 11 (1987) Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kowalewska, Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Potrzeba zmiany metodyki badań surowców skalnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Potrzeba zwiększenia udziału metod geofizyki jądrowej w poszukiwaniu kopalin użytecznych w Polsce Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 20, No 7 (1972) Potrzeby i możliwości stosowania elektronicznego przetwarzania danych w geologii Abstract
Genowefa Szczepańska, Edward Szczepański
 
Vol 49, No 9 (2001) Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń
 
Vol 10, No 10 (1962) Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki Abstract   PDF (Polish)
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy, Dominik Jura
 
Vol 44, No 1 (1996) Powierzchniowe procesy egzogeniczne a tektoniczna aktywność uskoku środkowej Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich - próba datowania Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 12, No 3 (1964) Powierzchniowe przejawy zasolenia na obszarze wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 18, No 3 (1970) Powierzchniowe ruchy masowe w Czechosłowacji Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 9 (1997) Powódź - lipiec 1997 Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) Powojenna historia kombinatu eksploatacji i obróbki bursztynu na Sambii, Rosja Abstract
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 57, No 3 (2009) Powołanie Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) jako osięgnięcie polskich geologów Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 39, No 3 (1991) Powołanie Rady Geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Powrót do wspólpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z Instytutem Geologii i Paleontologii w Hawanie Abstract
Stanisław Speczik, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Powrót na Marsa Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Powstanie i likwidacja przedgranitoidowegosinistralnegouskoku przesuwczego na granicy struktury bardzkiej z metamorfikiem Gór Złotych (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 67, No 7 (2019) Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 54, No 5 (2006) Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 37, No 1 (1989) Powstanie i rozwój szkoły paleozoologicznej Romana Kozłowskiego Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 55, No 4 (2007) Powstanie pierwotnych złóż złota w Górach Kaczawskich a procesy geotektoniczne w karbonie i permie Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 10, No 3 (1962) Powstanie, rozwój i perspektywy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstract
Leszek Marcinkowski
 
Vol 17, No 2 (1969) Powstanie, rozwój i stan aktualny geologii inżynierskiej w ZSRR Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 11 (1976) Powstanie Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 13, No 3 (1965) Powstawanie anomalii uranowych w aluwiach i ich wykrywalność zależnie od uziarnienia analizowanych frakcji Abstract   PDF (Polish)
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 28, No 10 (1980) Powstawanie fal odbitych •od płaszczyzn uskoków Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 47, No 9 (1999) Powstawanie minerałów w pustkach krasowych badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Igor I. Turchinov
 
Vol 53, No 9 (2005) Powstawanie piromorfitu na smektycie zawierającym zaadsorbowany ołów Abstract   PDF
Tomasz Marchlewski, Tomasz Bajda, Maciej Manecki
 
Vol 45, No 12 (1997) Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich Abstract
Wojciech Ciężkowski, Bohdan Kozerski, Lech Poprawski
 
Vol 42, No 4 (1994) Powtarzalność wyników wizualnej interpretacji geologicznej zdjęcia satelitarnego Abstract
Wojciech Ozimkowski, Tomasz Mardal
 
Vol 17, No 1 (1969) Powtórnie w sprawie zaniku wody w studniach Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 20, No 4 (1972) Pozdrowienia dla wiertników z okazji Święta Pracy Abstract
S. Pawłowski
 
Vol 59, No 1 (2011) POŻEGNANIA Anna Kotwicka 1964–2010 Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) POŻEGNANIA Bolesław Sacha 1925–2017 Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 64, No 8 (2016) POŻEGNANIA Eugenia Zimoch 1920–2016 Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamalek
 
Vol 59, No 12 (2011) POŻEGNANIA Franciszek Juszczak 1928–2011 Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Marek, Krzysztof Leszczyński
 
Vol 63, No 6 (2015) POŻEGNANIA Franz Kockel 1934–2015 Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Kus, Simone Röhling, Heinz-Gerd Röhling
 
Vol 60, No 12 (2012) POŻEGNANIA Genowefa Kociszewska-Musiał (1932–2012) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 61, No 10 (2013) POŻEGNANIA Henryk Jurkiewicz 1926–2012 Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Jan Kowalski
 
Vol 63, No 7 (2015) POŻEGNANIA Jan Krasoń 1933–2015 Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 59, No 3 (2011) POŻEGNANIA Janina Wikło 1950–2011 Abstract   PDF
Ewa Zakrzewska-Dziki, Anna Więckowska
 
Vol 62, No 10/1 (2014) POŻEGNANIA Janusz Alfred Maria Uberna (1929–2013) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski, Halina Urban
 
Vol 65, No 5 (2017) POŻEGNANIA Janusz Skulich 1950–2016 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik
 
Vol 64, No 4 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fedak 1931–2015 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 64, No 6 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fortuna 1934–2016 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban, Beata Fortuna-Antoszkiewicz
 
Vol 65, No 3 (2017) POŻEGNANIA Jerzy Znosko 1922–2017 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 64, No 5 (2016) POŻEGNANIA Kazimiera Lendzion 1929–2015 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 63, No 9 (2015) POŻEGNANIA Kazimierz Dubiński 1928–2015 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Salski
 
Vol 65, No 2 (2017) POŻEGNANIA Kazimierz Dziedzic 1925–2016 Abstract   PDF (Polish)
Anna Górecka-Nowak, Michał Mierzejewski, Andrzej Muszyński
 
Vol 65, No 4 (2017) POŻEGNANIA Leszek Sawicki 1924–2017 Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 62, No 3 (2014) POŻEGNANIA Longin Kaleta 1931–2013 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 59, No 5 (2011) POŻEGNANIA Marian Banaś 1930–2011 Abstract   PDF (Polish)
Koleżanki i koledzy z Zakładu Złóż Rud .
 
Vol 59, No 9 (2011) POŻEGNANIA Milan Mišik (1928–2011) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 60, No 7 (2012) POŻEGNANIA Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wilamowski
 
Vol 62, No 7 (2014) POŻEGNANIA Ryszard Podstolski 1935–2013 Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 64, No 3 (2016) POŻEGNANIA Sonia Dybova-Jachowicz 1930–2014 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban, Albin Zdanowski
 
Vol 62, No 2 (2014) POŻEGNANIA Sylwester Marek 1927–2013 Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) POŻEGNANIA Wiesław Jerzy Szczepanowski 1931–2017 Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 65, No 7 (2017) POŻEGNANIA Yuriy Mykholayovych Sen’kovskyi 1931–2016 Abstract   PDF (Polish)
Andriy V. Poberezhskyy, Kostiantyn G. Grygorchuk, Tadeusz Peryt
 
Vol 60, No 11 (2012) POŻEGNANIA Zdzisława Sarnacka (1927–2012) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Morawski
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Pożegnanie Karola Abstract   PDF
Jarosław Stolarski
 
Vol 48, No 7 (2000) Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Polak
 
Vol 17, No 6 (1969) Poziom morski Śtur w karbonie rejonu Bielsko - Cieszyn Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Matl
 
Vol 9, No 1 (1961) Poziom spirialisowy w tortonie przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Poziom stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej Abstract   PDF (Polish)
Żaneta Polkowska
 
Vol 23, No 8 (1975) Poziom tonsztajnów wapniowych w warstwach załęskich (orzeskich) w kopalniach Chwałowice i Silesia Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Anna Wilk
 
Vol 49, No 1 (2001) Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 49, No 8 (2001) Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim Abstract
Anna Tomaś
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Poziomy z makrofauną karbońską w rejonie Dobieszowice-Sączów Abstract   PDF (Polish)
Teresa Hitnarowicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Późnocenomańskie zdarzenie beztlenowe w Polsce Środkowej Abstract
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka, Charles J. Orth, Moses Attrep Jr., Leonard R. Quintana
 
Vol 59, No 12 (2011) Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska zapisane w osadach organogenicznych profilu Bysławek-2 (Wysoczyzna Świecka – północna Polska) Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Wieczorek, Hanna Winter
 
Vol 67, No 5 (2019) Późnoglacjalny rozwój osuwisk w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik
 
Vol 44, No 2 (1996) Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 54, No 11 (2006) Późnoneogeńska aktywność tektoniczna w centralnej części zapadliska przedkarpackiego (Witów koło Nowego Brzeska) Abstract   PDF
Marta Rauch-Włodarska, Witold Zuchiewicz, Wojciech Włodarski
 
Vol 38, No 9 (1990) Późnopaleozoiczne utwory piroklastyczne z Regulic k. Alwerni Abstract   PDF (Polish)
Marzena Chocyk
 
Vol 48, No 7 (2000) Późnopaleozoiczne zlodowacenie Gondwany na przykładzie kompleksu glacigenicznego grupy Dwyka w południowej Afryce Abstract
Leszek Marks
 
Vol 54, No 1 (2006) Późnoplejstoceńska i holoceńska ewolucja torfowiska Durne Bagno (Polesie Lubelskie) Abstract   PDF
Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik
 
Vol 56, No 1 (2008) Późnoplejstoceński rozwój doliny Niemna w rejonie Grodna na Białorusi Abstract   PDF
Leszek Lindner, Aleksander Sańko
 
Vol 32, No 5 (1984) Późnoprekambryjski magmatyzm platformowy i karbonatyty w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kubicki, Wacław Ryka
 
Vol 48, No 3 (2000) Późnotriasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik, Tomasz Sulej, Andrzej Kaim, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 10 (2003) Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay
 
Vol 50, No 12 (2002) Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki, Cestmir Tomek, Ondrej Babek
 
Vol 42, No 7 (1994) Pozorna "kontrowersja": mechaniczne zmęczenie czy twardnienie skał po ich wydobyciu ze złoża Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja fauny w stosunku do kompleksów geofizycznych wydzielonych dla kred centralnej części rejonu Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 32, No 5 (1984) Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Kotas, Józef Porzycki
 
Vol 47, No 5 (1999) Pozycja geologiczna i petrologia permskiego kompleksu wulkanogenicznego Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Pozycja geologiczna osadów plejstoceńskich z dna Bałtyku południowego datowanych metodą termoluminescencji Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Mirosława Michałowska, Radosław Pikies, Zbigniew Śliwiński, Anna Tomczak, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 22, No 8 (1974) Pozycja geologii inżynierskiej w systemach nauk geologicznych, technicznych i środowiskowych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 11, No 3 (1963) Pozycja geologii inżynierskiej w systemie nauk Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 8 (1982) Pozycja lessów i innych skał słabo- i średniospoistych w klasyfikacji petrograficznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 3 (1982) Pozycja osadów organicznych wiercenia Kołki w profilu stratygraficznym plejstocenu Równiny Drawskiej Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja petrologiczna rodingitów z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 55, No 4 (2007) Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka Abstract   PDF
Katarzyna Machowiak, Karolina Markiewicz, Andrzej Muszyński
 
Vol 62, No 11 (2014) Pozycja stratygraficzna formacji łupków z Widełek w synklinie bardziańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Jan Malec
 
Vol 11, No 2 (1963) Pozycja stratygraficzna Gigantoproductus latissimus w karbonie dolnym Sudetów środkowych Abstract
Halina Żakowa
 
Vol 52, No 7 (2004) Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB „Adamów”) w świetle analiz petrograficznych Abstract   PDF
Piotr Czubla, Jacek Forysiak
 
8251 - 8500 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>