Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 41, No 7 (1993) Postępy w badaniach Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 11 (1987) Postępy w badaniach geofizycznych i kierunki ich rozwoju Abstract
Kazimierz Betlej
 
Vol 1, No 6 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1, No 3 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 11 (1973) Postępy w rozpoznawaniu i kartograficznym odwzorowaniu zagadnień tektoniki permo-mezozoiku na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Post-folding bending of the Silesian nappe, Western Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 27, No 7 (1979) Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 11, No 2 (1963) Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach Abstract
Bronisław Wojciech Wołoszyn
 
Vol 36, No 2 (1988) Postglacjalne dźwiganie wysadów solnych w Inowrocławiu i Górze - fenomen szybkości Abstract
Remigiusz Tarka
 
Vol 59, No 10 (2011) Postsedymentacyjne ruchy wznoszące w rowie Lubstowa (środkowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 34, No 1 (1986) Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu Abstract
Leszek Starkel, Teresa Madeyska, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 12 (1965) Postulaty rolnictwa w zakresie badania stosunków wodnych w zasięgu wpływu kopalnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dłużewski
 
Vol 11, No 9 (1963) Poszukiwania europejskiej prowincji diamentowej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Poszukiwania fosforytów prowadzone w północnej Libii przez polskich geologów Abstract
Jerzy Lefeld, Janusz Uberna
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Eurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (I) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (II) Abstract   PDF (Polish)
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania kruszywa naturalnego Abstract
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania surowców węglanowych Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania i eksploatacja minerałów uranowych we Francji Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 26, No 8 (1978) Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów Abstract
Hanna Bujwid
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Poszukiwania naftowe w akwenie południowego Bałtyku a ochrona środowiska naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Król
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce w latach 1955-1985 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Ryszard Wagner
 
Vol 47, No 5 (1999) Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim w 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania ropy naftowej na Saharze Abstract
Willi Bruderer
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Poszukiwania śladów Stanisława Staszica we Francji Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych a ropa gaz ziemny Abstract
Zdzisław Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 9 (1961) Poszukiwania surowców wapienniczo-cementowych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Radwan
 
Vol 39, No 9 (1991) Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 52, No 4 (2004) Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych — weryfikacja anomalii Abstract   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 1, No 9 (1953) POSZUKIWANIA ZŁÓŻ KOPALIN NA CUDZYM GRUNCIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania złóż uranu we Francji Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Poszukiwanie i dokumentowanie materiałów budowlanych w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska
 
Vol 17, No 10 (1969) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w Kanadzie Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego Abstract
Eligiusz Balcerzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) POSZUKIWANIE l ROZPOZNANIE ZŁÓŻ RUD METALI NIEŻELAZNYCH Abstract   PDF
Antoni Graniczny
 
Vol 51, No 9 (2003) Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dzwinel
 
Vol 4, No 3 (1956) Poszukiwanie rud za pomocą chromatografii Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 1, No 7 (1953) POSZUKIWANIE ZŁÓŻ KOPALIN W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA GÓRNICZEGO Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Poszukiwanie złóż węglowodorów na morzach Abstract   PDF (Polish)
Michał Konecki
 
Vol 5, No 5 (1957) Poszukiwanie złóż wierceniem małodymensyjnym i bezrdzeniowym Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzwinel, Witold Dzwinel, Krzysztof Dzwinel
 
Vol 42, No 10 (1994) Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Potencjalnie lecznicze wody radonowe Masywu Ślęży Abstract   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski, Lidia Fijałkowska, Aleksandra Bielecka
 
Vol 57, No 2 (2009) Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 66, No 1 (2018) Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gałka
 
Vol 51, No 7 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 2 Analiza ropotwórczości Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kosakowski, Wacław Burzewski, Maciej J. Kotarba
 
Vol 14, No 9 (1966) Potencjał redoksowy w przyrodzie Abstract   PDF
Czesław Harańczyk, Izabella Szczepkowska
 
Vol 52, No 12 (2004) Potencjał węglowodorowy karbońskich skał macierzystych w przybałtyckiej części segmentu pomorskiego bruzdy śródpolskiej Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski,, Dariusz Więcław, Cezary Grelowski, Adam Kowalski, Stanisław Lech, Halina Merta
 
Vol 47, No 5 (1999) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski
 
Vol 53, No 1 (2005) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie Rzeszowa Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Adam Kowalski
 
Vol 58, No 3 (2010) Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 42, No 1 (1994) Potencjał zasobowy i wydobywczy siarki w Polsce na tle światowych uwarunkowań - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 61, No 6 (2013) Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 45, No 2 (1997) Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract
Andrzej Ber, Madej Podemski, Wojciech Prussak
 
Vol 45, No 9 (1997) Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Henryk J. Jezierski
 
Vol 30, No 1 (1982) Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Potrzeba ochrony beidelitowych iłów w KWB Bełchatów Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 6 (1974) Potrzeba rozszerzenia badań uwęglenia w celu stymulowania poszukiwań naftowych Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 11 (1987) Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kowalewska, Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Potrzeba zmiany metodyki badań surowców skalnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Potrzeba zwiększenia udziału metod geofizyki jądrowej w poszukiwaniu kopalin użytecznych w Polsce Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 20, No 7 (1972) Potrzeby i możliwości stosowania elektronicznego przetwarzania danych w geologii Abstract
Genowefa Szczepańska, Edward Szczepański
 
Vol 49, No 9 (2001) Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń
 
Vol 10, No 10 (1962) Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki Abstract   PDF (Polish)
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy, Dominik Jura
 
Vol 44, No 1 (1996) Powierzchniowe procesy egzogeniczne a tektoniczna aktywność uskoku środkowej Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich - próba datowania Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 12, No 3 (1964) Powierzchniowe przejawy zasolenia na obszarze wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 18, No 3 (1970) Powierzchniowe ruchy masowe w Czechosłowacji Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 9 (1997) Powódź - lipiec 1997 Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) Powojenna historia kombinatu eksploatacji i obróbki bursztynu na Sambii, Rosja Abstract
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 57, No 3 (2009) Powołanie Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) jako osięgnięcie polskich geologów Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 39, No 3 (1991) Powołanie Rady Geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Powrót do wspólpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z Instytutem Geologii i Paleontologii w Hawanie Abstract
Stanisław Speczik, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Powrót na Marsa Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Powstanie i likwidacja przedgranitoidowegosinistralnegouskoku przesuwczego na granicy struktury bardzkiej z metamorfikiem Gór Złotych (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 67, No 7 (2019) Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 54, No 5 (2006) Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 37, No 1 (1989) Powstanie i rozwój szkoły paleozoologicznej Romana Kozłowskiego Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 55, No 4 (2007) Powstanie pierwotnych złóż złota w Górach Kaczawskich a procesy geotektoniczne w karbonie i permie Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 10, No 3 (1962) Powstanie, rozwój i perspektywy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstract
Leszek Marcinkowski
 
Vol 17, No 2 (1969) Powstanie, rozwój i stan aktualny geologii inżynierskiej w ZSRR Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 11 (1976) Powstanie Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 13, No 3 (1965) Powstawanie anomalii uranowych w aluwiach i ich wykrywalność zależnie od uziarnienia analizowanych frakcji Abstract   PDF (Polish)
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 28, No 10 (1980) Powstawanie fal odbitych •od płaszczyzn uskoków Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 47, No 9 (1999) Powstawanie minerałów w pustkach krasowych badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Igor I. Turchinov
 
Vol 53, No 9 (2005) Powstawanie piromorfitu na smektycie zawierającym zaadsorbowany ołów Abstract   PDF
Tomasz Marchlewski, Tomasz Bajda, Maciej Manecki
 
Vol 45, No 12 (1997) Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich Abstract
Wojciech Ciężkowski, Bohdan Kozerski, Lech Poprawski
 
Vol 42, No 4 (1994) Powtarzalność wyników wizualnej interpretacji geologicznej zdjęcia satelitarnego Abstract
Wojciech Ozimkowski, Tomasz Mardal
 
Vol 17, No 1 (1969) Powtórnie w sprawie zaniku wody w studniach Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 20, No 4 (1972) Pozdrowienia dla wiertników z okazji Święta Pracy Abstract
S. Pawłowski
 
Vol 59, No 1 (2011) POŻEGNANIA Anna Kotwicka 1964–2010 Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) POŻEGNANIA Bolesław Sacha 1925–2017 Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 64, No 8 (2016) POŻEGNANIA Eugenia Zimoch 1920–2016 Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamalek
 
Vol 59, No 12 (2011) POŻEGNANIA Franciszek Juszczak 1928–2011 Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Marek, Krzysztof Leszczyński
 
Vol 63, No 6 (2015) POŻEGNANIA Franz Kockel 1934–2015 Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Kus, Simone Röhling, Heinz-Gerd Röhling
 
Vol 60, No 12 (2012) POŻEGNANIA Genowefa Kociszewska-Musiał (1932–2012) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 61, No 10 (2013) POŻEGNANIA Henryk Jurkiewicz 1926–2012 Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Jan Kowalski
 
Vol 63, No 7 (2015) POŻEGNANIA Jan Krasoń 1933–2015 Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 59, No 3 (2011) POŻEGNANIA Janina Wikło 1950–2011 Abstract   PDF
Ewa Zakrzewska-Dziki, Anna Więckowska
 
Vol 62, No 10/1 (2014) POŻEGNANIA Janusz Alfred Maria Uberna (1929–2013) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski, Halina Urban
 
Vol 65, No 5 (2017) POŻEGNANIA Janusz Skulich 1950–2016 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik
 
Vol 64, No 4 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fedak 1931–2015 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 64, No 6 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fortuna 1934–2016 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban, Beata Fortuna-Antoszkiewicz
 
Vol 65, No 3 (2017) POŻEGNANIA Jerzy Znosko 1922–2017 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 64, No 5 (2016) POŻEGNANIA Kazimiera Lendzion 1929–2015 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 63, No 9 (2015) POŻEGNANIA Kazimierz Dubiński 1928–2015 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Salski
 
Vol 65, No 2 (2017) POŻEGNANIA Kazimierz Dziedzic 1925–2016 Abstract   PDF (Polish)
Anna Górecka-Nowak, Michał Mierzejewski, Andrzej Muszyński
 
Vol 65, No 4 (2017) POŻEGNANIA Leszek Sawicki 1924–2017 Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 62, No 3 (2014) POŻEGNANIA Longin Kaleta 1931–2013 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 59, No 5 (2011) POŻEGNANIA Marian Banaś 1930–2011 Abstract   PDF (Polish)
Koleżanki i koledzy z Zakładu Złóż Rud .
 
Vol 59, No 9 (2011) POŻEGNANIA Milan Mišik (1928–2011) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 60, No 7 (2012) POŻEGNANIA Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wilamowski
 
Vol 62, No 7 (2014) POŻEGNANIA Ryszard Podstolski 1935–2013 Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 64, No 3 (2016) POŻEGNANIA Sonia Dybova-Jachowicz 1930–2014 Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban, Albin Zdanowski
 
Vol 62, No 2 (2014) POŻEGNANIA Sylwester Marek 1927–2013 Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) POŻEGNANIA Wiesław Jerzy Szczepanowski 1931–2017 Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 65, No 7 (2017) POŻEGNANIA Yuriy Mykholayovych Sen’kovskyi 1931–2016 Abstract   PDF (Polish)
Andriy V. Poberezhskyy, Kostiantyn G. Grygorchuk, Tadeusz Peryt
 
Vol 60, No 11 (2012) POŻEGNANIA Zdzisława Sarnacka (1927–2012) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Morawski
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Pożegnanie Karola Abstract   PDF
Jarosław Stolarski
 
Vol 48, No 7 (2000) Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Polak
 
Vol 17, No 6 (1969) Poziom morski Śtur w karbonie rejonu Bielsko - Cieszyn Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Matl
 
Vol 9, No 1 (1961) Poziom spirialisowy w tortonie przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Poziom stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej Abstract   PDF (Polish)
Żaneta Polkowska
 
Vol 23, No 8 (1975) Poziom tonsztajnów wapniowych w warstwach załęskich (orzeskich) w kopalniach Chwałowice i Silesia Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Anna Wilk
 
Vol 49, No 1 (2001) Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 49, No 8 (2001) Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim Abstract
Anna Tomaś
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Poziomy z makrofauną karbońską w rejonie Dobieszowice-Sączów Abstract   PDF (Polish)
Teresa Hitnarowicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Późnocenomańskie zdarzenie beztlenowe w Polsce Środkowej Abstract
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka, Charles J. Orth, Moses Attrep Jr., Leonard R. Quintana
 
Vol 59, No 12 (2011) Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska zapisane w osadach organogenicznych profilu Bysławek-2 (Wysoczyzna Świecka – północna Polska) Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Wieczorek, Hanna Winter
 
Vol 67, No 5 (2019) Późnoglacjalny rozwój osuwisk w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik
 
Vol 44, No 2 (1996) Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 54, No 11 (2006) Późnoneogeńska aktywność tektoniczna w centralnej części zapadliska przedkarpackiego (Witów koło Nowego Brzeska) Abstract   PDF
Marta Rauch-Włodarska, Witold Zuchiewicz, Wojciech Włodarski
 
Vol 38, No 9 (1990) Późnopaleozoiczne utwory piroklastyczne z Regulic k. Alwerni Abstract   PDF (Polish)
Marzena Chocyk
 
Vol 48, No 7 (2000) Późnopaleozoiczne zlodowacenie Gondwany na przykładzie kompleksu glacigenicznego grupy Dwyka w południowej Afryce Abstract
Leszek Marks
 
Vol 54, No 1 (2006) Późnoplejstoceńska i holoceńska ewolucja torfowiska Durne Bagno (Polesie Lubelskie) Abstract   PDF
Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik
 
Vol 56, No 1 (2008) Późnoplejstoceński rozwój doliny Niemna w rejonie Grodna na Białorusi Abstract   PDF
Leszek Lindner, Aleksander Sańko
 
Vol 32, No 5 (1984) Późnoprekambryjski magmatyzm platformowy i karbonatyty w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kubicki, Wacław Ryka
 
Vol 48, No 3 (2000) Późnotriasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik, Tomasz Sulej, Andrzej Kaim, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 10 (2003) Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay
 
Vol 50, No 12 (2002) Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki, Cestmir Tomek, Ondrej Babek
 
Vol 42, No 7 (1994) Pozorna "kontrowersja": mechaniczne zmęczenie czy twardnienie skał po ich wydobyciu ze złoża Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja fauny w stosunku do kompleksów geofizycznych wydzielonych dla kred centralnej części rejonu Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 32, No 5 (1984) Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Kotas, Józef Porzycki
 
Vol 47, No 5 (1999) Pozycja geologiczna i petrologia permskiego kompleksu wulkanogenicznego Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Pozycja geologiczna osadów plejstoceńskich z dna Bałtyku południowego datowanych metodą termoluminescencji Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Mirosława Michałowska, Radosław Pikies, Zbigniew Śliwiński, Anna Tomczak, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 22, No 8 (1974) Pozycja geologii inżynierskiej w systemach nauk geologicznych, technicznych i środowiskowych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 11, No 3 (1963) Pozycja geologii inżynierskiej w systemie nauk Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 8 (1982) Pozycja lessów i innych skał słabo- i średniospoistych w klasyfikacji petrograficznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 3 (1982) Pozycja osadów organicznych wiercenia Kołki w profilu stratygraficznym plejstocenu Równiny Drawskiej Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja petrologiczna rodingitów z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 55, No 4 (2007) Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka Abstract   PDF
Katarzyna Machowiak, Karolina Markiewicz, Andrzej Muszyński
 
Vol 62, No 11 (2014) Pozycja stratygraficzna formacji łupków z Widełek w synklinie bardziańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Jan Malec
 
Vol 11, No 2 (1963) Pozycja stratygraficzna Gigantoproductus latissimus w karbonie dolnym Sudetów środkowych Abstract
Halina Żakowa
 
Vol 52, No 7 (2004) Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB „Adamów”) w świetle analiz petrograficznych Abstract   PDF
Piotr Czubla, Jacek Forysiak
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Pozycja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu w Łęczycach k. Lęborka w świetle badań palinologicznych Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 40, No 7 (1992) Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 27, No 11 (1979) Pozycja stratygraficzna tufitów wendu w otworze Radzyń IG-1 Abstract
Wanda Kieżel
 
Vol 30, No 7 (1982) Pozycja stratygraficzna warstw z Kotowic Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański
 
Vol 27, No 6 (1979) Pozycja stratygraficzna zubrów w profilu cechsztynu salinarnego w rejonie kujawskim Abstract
Irena Stasik
 
Vol 27, No 7 (1979) Pozycja Tatr w obrębie Karpat Zachodnich Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 1 (1993) Pozycja tektoniczna jednostki sowiogórskiej - uwagi do modelu niezakorzenionych waryscyjskich płaszczowin krystalicznego podłoża na Dolnym Śląsku Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 12 (1975) Pozycja tektoniczna Polski w świetle wyników badań Morza Północnego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Pozycja waryscyjskiej struktury bardzkiej w mozaicesudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych – cele i założenia projektu Abstract   PDF (Polish)
Barbara Tomaszewska
 
Vol 44, No 9 (1996) Pożyteczne spotkanie Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 65, No 8 (2017) Pożytek z badań żywic kopalnych świata metodą spektroskopii w podczerwieni (IR) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Pół wieku Instytutu Paleobiologii PAN Abstract
Karol Sabath
 
Vol 17, No 4 (1969) Pół wieku pracy wydawniczej Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 34, No 12 (1986) Półkule aktywności płaszcza Abstract   PDF (Polish)
Bernard Apo
 
Vol 9, No 4 (1961) Północno-zachodni zasięg krystalinikum bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Północno-zachodni zasięg masywu małopolskiego i pozycja tektoniczna wyniesienia Włoszczowej Abstract   PDF (Polish)
Anna Morawska, Ewa Stupnicka
 
Vol 33, No 1 (1985) Położenie geologiczne Wiednia (w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej) Abstract
Józef Piątkowski
 
Vol 54, No 2 (2006) Południowa wergencja nasunięć w strefie przyskałkowej (Zázrivá, Orawa, Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
František Marko
 
Vol 29, No 8 (1981) Południowo-zachodni brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce w świetle wyników badań magnetycznych Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun, Maria Karaczun
 
Vol 49, No 4 (2001) Południowy uskok główny rowu Kleszczowa - koncepcja a rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Felisiak
 
Vol 42, No 9 (1994) Praca zbiorowa - Devonian gas resources of the Western Canada sedimentary basin Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Prace badawcze geologów wrocławskich w ekspedycjach zagranicznych Abstract
Jerzy Don, Marian Dumicz, Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Prace badawcze zakładów naukowych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego w okresie 1961-1965 Abstract
J. Kostecki
 
Vol 44, No 4 (1996) Prace dyplomowe na Studium Podyplomowym AGH Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Prace geodezyjno-topograficzne jako podstawa dokumentacji dla poszukiwań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Zawadzki
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Prace geologiczne - konieczność nowej definicji Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 25, No 10 (1977) Prace geologiczne jako system Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 43, No 11 (1995) Prace geologiczne prowadzone na terenie byłego lotniska wojsk Federacji Rosyjskiej w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie Abstract
Tomasz Kasela, Stanisław Kościelniak, Jan Ziębakowski
 
Vol 3, No 1 (1955) Prace geologiczne w okolicy Burzenina Abstract   PDF (Polish)
Maria Lazarek
 
Vol 68, No 5 (2020) Prace geologów Państwowego Instytutu Geologicznego za granicą Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 16, No 2 (1968) Prace i zamierzenia Zakładu Geologii Stratygraficznej UW Abstract
Henryk Makowski
 
Vol 6, No 11 (1958) Prace Komisji Mapy Geologicznej Świata Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 11, No 5 (1963) Prace nad korelacją pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Z. Dembowski, A. Kotas, W. Malczyk
 
Vol 6, No 4 (1958) Prace nad Przeglądową Mapą Hydrogeologiczną Polski Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 3, No 8 (1955) Prace nad szczegółowym zdjęciem geologicznym Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
M. Domosławska, J. Nowak
 
Vol 12, No 2 (1964) Prace państwowej służby geologicznej w 1964 roku Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace polskiej ekspedycji geologicznej w Wietnamie Abstract
Roman Osika
 
Vol 63, No 7 (2015) Prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków – wyniki terenowych badań środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kantor, Monika Konieczyńska, Olga Lipińska
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace sejsmiczne na Niżu Polskim Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 5 (2017) Pracownia Miedzi kierowana przez Jana Wyżykowskiego była dla mnie drugą rodziną Abstract   PDF (Polish)
Jan Strzeliński
 
Vol 12, No 6 (1964) Prąd zawiesinowy w Cieśninie Kandawu w Archipelagu Fidżi Abstract
J. Piątkowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Praktyczna metoda konstrukcji sejsmicznych przekrojów refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Śliwiński, Zbigniew Soja
 
Vol 48, No 6 (2000) Praktyczne przykłady zastosowania elementów bazy danych geologicznych dla zarządzania powierzchnią terenu Abstract
Jacek Kocyła, Jacek Rumiński
 
Vol 24, No 5 (1976) Praktyczny podział megaskopowy i charakterystyka trzeciorzędowego węgla brunatnego z obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Brzyski, Stanisław Majewski
 
Vol 8, No 4 (1960) Praktyka geologiczna na Krymie Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 20, No 11 (1972) Praktyki studentów geologii Uniwersytetu Moskiewskiego Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 4, No 2 (1956) Prawda o Krzemionkach Opatowskich Abstract
Ludwik Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Prawdy i nieprawdy różdżkarstwa, radiestezji i geomancji Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 2 (1986) Prawidłowe określenia działania w zakresie geologii inżynierskiej (terminologia) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 7 (1988) Prawidłowości występowania mineralizacji Zn-Pb w utworach młodszego paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kurek
 
Vol 41, No 6 (1993) Prawidłowości występowania strontu w gipsach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 36, No 9 (1988) Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 7 (1996) Prawny reżim informacji geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 8, No 12 (1960) Prawo geologiczne Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 67, No 6 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Czy zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych jest konieczne? Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 3 (1996) Prawo geologiczne i górnicze - czy, jak i kiedy nowelizować? Abstract
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Prawo geologiczne i górnicze - omówienie podstawowych regulacji Abstract
Michał Gientka
 
Vol 53, No 12 (2005) PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 2005 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 50, No 4 (2002) Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa powiatowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Narwojsz
 
Vol 66, No 12 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 69, No 12 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce surowcowej państwa Abstract   PDF
Marek Nieć, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 7 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadań służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 5 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna Realizacja zadań publicznych przez agencje wykonawcze Abstract   PDF (Polish)
Hanna Wolska
 
Vol 67, No 11 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Stanowisko Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w sprawie postulowanych zmian w zakresie prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce – Kraków, 10.10.2019 Abstract   PDF (Polish)
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 
Vol 66, No 2 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym Abstract   PDF (Polish)
Piotr Marian Wojtułek, Tadeusz Kocowski
 
Vol 55, No 7 (2007) Prawo geologiczne z punktu widzenia geologa powiatowego Abstract   PDF
Andrzej Narwojsz
 
Vol 1, No 5 (1953) Prawo Górnicze Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 1, No 4 (1953) Prawo górnicze - Planowe zatrudnienie techników-geologów Abstract
, .
 
Vol 68, No 3 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Geotermia w Polsce – rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Abstract   PDF
Piotr S. Dziadzio, Jolanta Maj, Magdalena Jerzak, Katarzyna Ofiara, Dominik Bąk, Beata Kuś
 
Vol 68, No 2 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Kilka uwag w sprawie użytkowania górniczego – w związku z artykułem K. Szamałka i K. Zglinickiego Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 68, No 12 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Ochrona złóż kopalin – wybrane zagadnienia Abstract   PDF
Jacek Murzydło
 
Vol 68, No 8 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2019 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 68, No 10 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku Abstract   PDF
Grzegorz Jagielski, Sylwia Kijewska, Ewelina Krzyżak, Jowita Kumek, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska-Remin, Piotr Słomski, Łukasz Smajdor, Marcin Wesołowski, Krystian Wójcik
 
Vol 68, No 6 (2020) PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Wpływ regulacji dotyczącej stanu zagrożenia epidemią (stanu epidemii) koronawirusa na problematykę regulowaną Prawem geologicznym i górniczym Abstract   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 5 (1963) Prawo wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 66, No 9 (2018) PRAWOGEOLOGICZNE Koncesja w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze w świetle ostatnich zmian legislacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Szydzik
 
Vol 60, No 4 (2012) Pre-, syn- i postdepozycyjne obwódki ilaste na ziarnach w osadach klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 43, No 11 (1995) Precambrian of Europe: Stratigraphy, Structure, Evolution and Mineralization - 9. spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych, Petersburg, Rosja, 04-15.09.1995 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 57, No 9 (2009) Prediction of karst zones at the Stebnyk fields of potash salts (Ukraine) and adjacent territories on the basis of geological, geophysical and geochemical monitoring data Abstract   PDF
Andriy Poberezhskyy, Oksana Stupka
 
Vol 30, No 11 (1982) Prędkości kompleksowe fal sejsmicznych w paleozoiku synklinorium pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Świtek
 
Vol 10, No 2 (1962) Prędkości sejsmiczne w świetle analizy czasów pionowych w odwiertach synklinorium łódzko-szczecińskiego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 3, No 4 (1955) Preglacjalna dolina Górnej Warty Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 16, No 6 (1968) Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Aleksy Owczarek
 
8251 - 8500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>