Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skład chemiczny popiołów geochemiczną przesłanką genezy substancji mineralnej węgli Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 5 (1994) Skład chemiczny wód gruntowych na obszarze województwa poznańskiego Abstrakt
Jerzy Zerbe, Marek Kabaciński, Jerzy Siepak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Skład chemiczny wód nadosadowych i roztworów porowych w osadach jeziora Wigry Abstrakt   PDF
Robert Zdechlik, Urszula Aleksander-Kwaterczak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy) Abstrakt   PDF
Małgorzata Malata, Jacek Motyka, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód porowych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessowo-glebowej w Zaprężynie (SW Polska) Abstrakt   PDF
Jacek Skurzyński, Magdalena Modelska, Jerzy Raczyk, Stanisław Staśko, Zdzisław Jary
 
Vol 44, No 3 (1996) Skład chemiczny złota okruchowego w utworach aluwialnych Pogórza Izerskiego Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Ewa Krzemińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Skład gazu ziemnego w osadach czerwonego spągowca Abstrakt   PDF
Halina Merta, Gabriela Kopczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Wioletta Więcław, Zofia Stecko
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania ropy naftowej w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Skład granulometryczny pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstrakt   PDF
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład i korelacja litostratygraficzna soli złoża kałużsko-hołyńskiego (ukraińskie Przedkarpacie ) Abstrakt
Sofia P. Griniw
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski Abstrakt   PDF
Pawe Marek Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Skład izotopowy siarki i tlenu siarczanów wód z utworów mezozoiku Abstrakt   PDF
Irena Pluta, Stanisław Hałas
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki rodzimej ze złóż tarnobrzeskich Abstrakt   PDF
W. Żuk, S. Hałas, J. Lis, J. Szaran
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki, typomorfizm i ontogeneza siarczków ze skał mezo- i paleozoicznych obszaru śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki w barytach i galenach ze świętokrzyskich złóż kruszcowych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk, Zbigniew Rubinowski, Jerzy Lis
 
Vol 50, No 9 (2002) Skład izotopowy siarki, węgla i tlenu a geneza złóż siarki rodzimej zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Jan Parafiniuk
 
Vol 30, No 2 (1982) Skład izotopowy tlenu i siarki w siarczanach rudy siarkowej ze złóż tarnobrzeskich Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas, Andrzej Kurpiewski
 
Vol 37, No 1 (1989) Skład izotopowy tlenu i węgla w górnojurajskich skałach węglanowych z Niecki Nidziańskiej Abstrakt   PDF
Zygmunt Heliasz, Bożena Jasińska
 
Vol 27, No 3 (1979) Skład izotopowy węgla i tlenu z Wyżyny Lubelskiej Abstrakt   PDF
S. Hałas, J. Lis, J. Szaran, A. Trembaczowski, W. Wołącewicz, W. Żuk
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy węgla wapieni dewońskich i trzeciorzędowych Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas, Jerzy Lis
 
Vol 44, No 6 (1996) Skład mineralny i właściwości sorpcyjne kilku pospolitych skał ilastych Polski Abstrakt   PDF
Wanda S. Sikora, Leokadia Budek
 
Vol 26, No 7 (1978) Skład mineralny i własności ceramiczne neogeońskich iłów ze złoża "Słowiany" Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 27, No 10 (1979) Skład mineralny i własności ceramiczne zastoiskowego mułku ilastego z Opatówka koło Kalisza Abstrakt
Tomasz Bojakowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Skład mineralny iłów permskich ze Sławkowa Abstrakt
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 50, No 3 (2002) Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina (złoże węgla brunatnego "Piaski") Abstrakt   PDF
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Baharanowski, Adam Gaweł, Katarzyna Górniak, Wanda S. Sikora, Tadeusz Szydłak
 
Vol 25, No 3 (1977) Skład mineralny iłów yoldiowych z Suchacza Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 49, No 12 (2001) Skład mineralny oraz właściwości fizykomechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskich Abstrakt   PDF
Izabela Kraczkowska, Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa
 
Vol 32, No 7 (1984) Skład petrograficzny i chemiczny diabazu z Niedźwiedziej Góry Abstrakt   PDF
Anna Wolska
 
Vol 50, No 12 (2002) Skład wielopierściowych węglowodorów aromatycznych w glebach strefy oddziaływania Huty Miedzi "Legnica" Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 22, No 9 (1974) Składniki antropogeniczne w próbkach szlichowych Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk
 
Vol 46, No 7 (1997) Składniki antropogeniczne we frakcji ciężkiej osadów aluwialnych rejonu kłodzkiego (Sudety) Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wojciech Markowski, Anna Ryli
 
Vol 43, No 6 (1995) Składniki chemiczne w osadach dna południowego Bałtyku Abstrakt
Teresa Szczepańska
 
Vol 51, No 4 (2003) Składowanie odpadów -- propozycja nowej tematyki na mapie geośrodowiskowej Polski Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Olimpia Kozłowska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Składowanie odpadów promieniotwórczych w złożach soli Abstrakt   PDF
Remigiusz Tarka
 
Vol 24, No 4 (1976) Ślad łapy nowego gatunku Chirotherium z retu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich Abstrakt   PDF
Renata Jach
 
Vol 44, No 10 (1996) Ślady gadów w najniższym pstrym piaskowcu okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 40, No 3 (1992) Ślady mineralizacji w piroksenitach z okolic Złotego Stoku Abstrakt
Antoni Muszer
 
Vol 50, No 11 (2002) Ślady zmian klimatycznych plejstocenu oraz holocenu w profilach temperatury w głębokich otworach wiertniczych na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 47, No 4 (1999) Ślimaki z żywetu i franu południowej Polski a globalne kryzysy biotyczne Abstrakt   PDF
Wojciech Krawczyński
 
Vol 48, No 2 (2000) S.M. Stanley - Earth System History Abstrakt
Jerzy Fedorowski, Ryszard Marcinowski
 
Vol 50, No 3 (2002) S.M. Stanley - Historia Ziemi Abstrakt
Stanisław Skompski
 
Vol 47, No 2 (1999) Smokersy - tajemnice głębin oceanów Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 37, No 3 (1989) Smokersy w świetle tektoniki płyt. Zarys problematyki Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 33, No 4 (1985) Soczewka soli Klęczki z olistostromowych utworów Wieliczki Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka, Krystyna Kolasa
 
Vol 22, No 11 (1974) Sól kamienna w miocenie autochtonicznym w rejonie Przemyśla Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 29, No 9 (1981) Sól kamienna w rejonie Rzeszowa Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 7, No 7 (1959) Solanka z otworu wiertniczego Dębieńko 3-G w Leszczynach na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Ryszard Podio
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SOLE POTASOWE Abstrakt
Zbigniew Werner
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka, Marek Cieszkowski, Ewa Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 7, No 10 (1959) Sonda optyczna Abstrakt   PDF
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Sondowania kompensacyjne Abstrakt   PDF
Zdzisław Kruszewski
 
Vol 37, No 9 (1989) Sondowania magnetotelluryczne w ośrodkach anizotropowych Abstrakt   PDF
Juliusz Miecznik
 
Vol 34, No 4 (1986) Source of uranium in the Elbląg Formation (Upper Buntsandstein): sedimentological approach Abstrakt   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) South-Albanian ophiolites and their relation to the Eastern Mediterranean ophiolites Abstrakt   PDF
Volker Hock, G. Furtmuller, F. Koller, K. Onuzi
 
Vol 47, No 11 (1999) S.P. Parker (Ed.) - Dictionary of Geology and Mineralogy Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 21, No 12 (1973) Spągowe osady retu w południowo-wschodniej części niecki Bolesławieckiej Abstrakt
Tadeusz Czesław Leśniak
 
Vol 15, No 4 (1967) Specyfika metodyki badań inżyniersko-geologicznych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 4 (2000) Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgórza Sudeckiego Abstrakt   PDF
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 62, No 11 (2014) Specyfika warunków hydrogeologicznych w obszarach górskich na przykładzie zlewni Brennicy (powiat cieszyński) Abstrakt   PDF
Paulina Dembska-Sięka, Robert Zdechlik
 
Vol 23, No 3 (1975) Spękania w utworach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i możliwość ich wpływu na otworową eksploatację złóż siarki Abstrakt   PDF
Marta Ebert, Ewa Stupnicka
 
Vol 21, No 5 (1973) Spektrometria mas jako metoda badań naukowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Żuk
 
Vol 8, No 6 (1960) Speleologia Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 10 (1961) Speleologia Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 2 (1961) Speleologia Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 1 (1961) Speleologia Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 9 (1960) Speleologia Abstrakt
. .
 
Vol 4, No 9 (1956) Spilityzacja "melafirów" permskich w niecce śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Helena Dziedzicowa
 
Vol 44, No 2 (1996) "Spirorbis" z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 37, No 12 (1989) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Spis treści rocznika Abstrakt
. .
 
Vol 60, No 12 (2012) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 26, No 12 (1978) Spis treści rocznika 1978 Abstrakt
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Spis treści rocznika 1979 Abstrakt
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Spis treści rocznika 1980 Abstrakt
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Spis treści rocznika 1981 Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Spis treści rocznika 1982 Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Spis treści rocznika 1983 Abstrakt
. .
 
Vol 62, No 12 (2014) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014 Numery 1–12 Recenzje Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 63, No 12/2 (2015) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015 Numery 1–12/2, Recenzje. Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 64, No 12 (2016) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016 Numery 1–12 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2017 Numery 1–12 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2018 Numery 1–12 Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 49, No 4 (2001) Spoiwa ilaste piaskowców czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie bruzdy środkowopolskiej Abstrakt   PDF
Marta Kuberska
 
Vol 47, No 2 (1999) Spoiwa węglanowe skał klastycznych czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie strefy T-T Abstrakt   PDF
Marta Kuberska
 
Vol 18, No 1 (1970) Spontaniczny rozpad atomów uranu w minerałach Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 34, No 12 (1986) Spór o darwinizm Abstrakt   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 50, No 12 (2002) Sportowa rywalizacja państwowych służb geologicznych Geosport - czyli inny wymiar służby Abstrakt
Wojciech Irmiński, Joanna Tyszka
 
Vol 46, No 6 (1998) Spory o podział geologiczny Sudetów Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 9, No 2 (1961) Sporządzanie uproszczonych zdjęć fotograficznych stereoskopowych dla dokumentacji geologicznej Abstrakt   PDF
Kazimierz Guzik
 
Vol 20, No 11 (1972) Sposób dokonania wstępnej oceny wodonośności łupków ordowiku i syluru w Pasmie Głównym Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Adam Jerschina
 
Vol 2, No 3 (1954) SPOSÓB DOWÓLNEGQ USTAWIANIA OTWORNIC Abstrakt   PDF
Zbigniew Krichner
 
Vol 9, No 10 (1961) Sposób oddzielania magnetytu z rudy magnetytowej Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 26, No 12 (1978) Sposób pokazywania pionowej zmienności hydrochemicznej na mapach Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) Spostrzeżenia nad wodonośnością jury w rejonie Batowic na podstawie głębokich wierceń Abstrakt
Józef Myszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Spotkanie absolwentów rocznika 1974 Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 17, No 5 (1969) Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych Abstrakt
Jan Kuśmierek, Adam Tokarski, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Spotkanie FOREGS Grupy Roboczej Teledetekcja, Jadwisin k. Warszawy, 16-18.10.1995 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 26, No 4 (1978) Spotkanie I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka z kadrą naukową i młodzieżą Wydziału Geologii UW Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 25, No 7 (1977) Spotkanie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Towarzysza Edwarda Gierka z delegacją pracowników państwowej służby geologicznej Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 42, No 5 (1994) Spotkanie karnawałowe absolwentów Wydziału Geologii UW Abstrakt
Wojciech Salski
 
Vol 45, No 12 (1997) Spotkanie ministra Krzysztofa Szamałka ze związkowcami NSZZ Solidarność Abstrakt
Wit Łabaszewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Spotkanie po czterdziestu latach Abstrakt
Maciej Bednarek
 
Vol 42, No 6 (1994) Spotkanie polskiego zespołu IGCP 253 Termination of the Pleistocene - Łódź, 4 - 5.03.1994 Abstrakt
Zbigniew Śnieżko
 
Vol 46, No 11 (1998) Spotkanie ProGEO - Belogradczik, Bułgaria, 07-10.06.1998 Abstrakt
Jan Urban
 
Vol 1, No 10 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstrakt
, .
 
Vol 8, No 5 (1960) Sprawa Krzemionek Abstrakt
Stefan Krukowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Sprawa podziału stratygraficznego górnej kredy w Polsce Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawa poszukiwań złóż rud żelaza na bloku przedsudeckim w świetle nowszych danych geologicznych Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 4, No 8 (1956) Sprawna analiza wskaźnikowa barytu Abstrakt   PDF
Henryk Pendias, Elżbieta Wolna
 
Vol 15, No 4 (1967) Sprawozdanie z działalności Centralnego Urzędu Geologii w 1966 r. Abstrakt
. ,
 
Vol 50, No 1 (2002) Sprawozdanie z działalności charytatywnej na Wileńszczyźnie w 2001 r. Abstrakt
Krzysztof Radlicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw geologicznych za 1960 r. Abstrakt
Atanazy Tkaczenko, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Sprawozdanie z I międzynarodowej konferencji Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. - Zielona Góra, 15-16.09.1998 Abstrakt
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z IX Polsko-Ukraińskiej Konferencji Terenowej: Stratygrafia i korelacja lessów i utworów glacjalnych Ukrainy i Polski - Kijów, Ukraina, 10 - 17.09.1999 Abstrakt
Leopold Dolecki
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z konferencji American Association of Petroleum Geologists - San Antonio, USA, 11 - 14.04.1999 i Birmingham, Wielka Brytania, 12 - 15.09.1999 Abstrakt
Ewa Ginał, Mirosława Pietras, Ewa Zalewska
 
Vol 41, No 1 (1993) Sprawozdanie z konferencji "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku", 26-27 czerwca 1992 r. Abstrakt
l. Kotarbiński
 
Vol 61, No 12 (2013) Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” PIG-PIB, 10.10.2013 Abstrakt   PDF
Jan Kudełko, Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Mirosław Rutkowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Sprawozdanie z konferencji Textures and PhysicalProperties of Rocks - Getynga, Niemcy, 13 - 16.10.1999 Abstrakt
Wojciech Czapliński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium na temat: Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego — Osuchów k. Żyrardowa, 04–06.10.2000 Abstrakt
Wiesław Bujakowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Sprawozdanie z seminarium - Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu - Warszawa, 10.11.1999 Abstrakt
Helena Pustuła
 
Vol 51, No 1 (2003) Sprawozdanie z uczestnictwa w szkole letniej w Helmert organizowanej przez GeoForschungsZentrum w Poczdamie Abstrakt
Krystyna Milecka
 
Vol 50, No 7 (2002) Sprawozdanie z udziału w objazdowych Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie Abstrakt
Krystyna Kenig
 
Vol 48, No 3 (2000) Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA - Durban, Republika Południowej Afryki, 03–11.08.1999 Abstrakt
Leszek Starkel
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawy geologiczne na IX Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrii w Londynie Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 9 (1993) Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemii PAN w Warszawie Abstrakt
Maria Wąsik
 
Vol 44, No 9 (1996) Srebro w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Jarosław Szlugaj
 
Vol 49, No 10 (2001) Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego (wschodnia Polska) Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Barbara Marciniak
 
Vol 48, No 5 (2000) Środowiska depozycji a diageneza utworów dolomitu głównego na złożu Barnówko - Mostno - Buszewo (BMB) Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycji i rozwój sedymentacji górnego czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej (rejon Poznań-Pniewy) Abstrakt   PDF
Arkadiusz Buniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje Abstrakt   PDF
Anna Mikołajewska, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Środowiska sedymentacji i rozwój depozycji osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie Poznania Abstrakt   PDF
Anna Aksamitowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Andrzej Maksym, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz, Bogusław Liszka, Paweł Zdanowski
 
Vol 37, No 4 (1989) Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2-PZ3 w syneklizie perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Środowiska sedymentacyjne dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Antoni Pizon, Tadeusz Marek Peryt, Józef Dębski
 
Vol 36, No 4 (1988) Środowisko sedymentacji cechsztyńskiego łupku miedzionośnego w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 50, No 12 (2002) Środowisko sedymentacji górnosylurskich osadów węglanowych regionu Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich - implikacje dla paleogeografii Abstrakt   PDF
Wojciech Kozłowski
 
Vol 67, No 3 (2019) Środowisko sedymentacji i domniemane Źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru) Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Grzegorz Racki, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik
 
Vol 42, No 9 (1994) Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce Abstrakt
Krzysztof Bukowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej Abstrakt   PDF
Marek Muszyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 50, No 9 (2002) Środowisko życia rekinów fameńskich na szelfach północnej Gondwany Abstrakt   PDF
Michał Ginter
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym Abstrakt   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 7, No 4 (1959) Śrut wiertniczy w pracach poszukiwawczo-wiertniczych Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Stacja hydrogeologiczna Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstrakt
Sławomir Łodziński
 
Vol 45, No 9 (1997) Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce Abstrakt   PDF
Elżbieta Przytuła, Anna Warakomska, Piotr Modliński
 
Vol 16, No 2 (1968) Stacjonarne badania dynamiki zboczy metodami fotogrametrycznymi Abstrakt   PDF
Stanisław Ostaficzuk, Lech Wysokiński
 
Vol 7, No 11 (1959) Stadia tworzenia się skał osadowych Abstrakt   PDF
N. M. Strachow, N. W. Łogwinienko
 
Vol 22, No 12 (1974) Stadiał Warty w okolicy Byczyny na Śląsku Opolskim Abstrakt   PDF
Maciej Włodek
 
Vol 49, No 7 (2001) Stajnia Augiasza, czyli o tym jak spolszczać i odmieniać nazwy pięter i innych jednostek stratygraficznych – Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 4 (1994) Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika) Abstrakt
Andrzej Górny, Michał Gradziński, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 41, No 7 (1993) Stan badań grawimetrycznych w Polsce w geodezji i zamierzenia na najbliższe lata Abstrakt
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Stan badań mezozoiku NW i N obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) Stan badań mioceńskich promienic (Radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 23, No 5 (1975) Stan badań nad mikrofauną kredową w Sudetach Środkowych Abstrakt   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 40, No 10 (1992) Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce Abstrakt
Barbara Manikowska, Leszek StarkeI
 
Vol 33, No 8 (1985) Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Maria Mastalerz
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan badań stratygraficznych w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Sona Dybova, Aleksander Jachowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej Abstrakt   PDF
Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) Stan degradacji czwartorzędowych wód podziemnych w zachodnim obszarze tarnobrzeskiego przemysłu siarkowego , Abstrakt
Marian Perek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan eksploatacji i możliwości powiększenia bazy surowcowej kruszywa w woj. Olsztyńskim Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 28, No 9 (1980) Stan i kierunki badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym dla potrzeb zabudowy hydrotechnicznej w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Wiesława Łodzińska
 
Vol 33, No 9 (1985) Stan i kierunki badań regionalnych Instytutu Geologicznego dla poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Andrzej Witkowski
 
Vol 21, No 12 (1973) Stan i kierunki rozwoju geochemii izotopów i geochronologii izotopowej na podstawie analizy publikacji z lat 1960-1972 Abstrakt
Tadeusz Depciuch, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 36, No 3 (1988) Stan i kierunki rozwoju hydrogeochemii Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 12 (1987) Stan i perspektywy opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Jerzy Fortuna
 
Vol 46, No 10 (1998) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 45, No 9 (1997) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 37, No 10 (1989) Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak
 
Vol 34, No 8 (1986) Stan i wykorzystanie krajowej bazy kopalin oraz zagadnienia eksportu i importu Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski, Henryk Jasiński
 
Vol 28, No 2 (1980) Stan i zaawansowanie badań nad czwartorzędem Polski Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Stan informacji o surowcach mineralnych w Polsce Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 11 (1961) Stan kartowania geologiczno-inżynierskiego w Czechosłowacji Abstrakt
F. Prokop
 
Vol 9, No 9 (1961) Stan obecny i metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego na Węgrzech Abstrakt
Dénes Ihrig
 
Vol 1, No 9 (1953) STAN OBECNY I NIEKTÓRE ZADANIA MINERALOGII RADZIECKIEJ Abstrakt
D.I. Szczerbakow
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Piotr Gałkowski, Tomasz Nałęcz
 
Vol 38, No 9 (1990) Stan prac legislacyjnych dotyczących prawa geologicznego Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan prac służby geologicznej w Azji południowowschodniej Abstrakt
Bogodar Winid
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania geologicznego złóż węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania hydrogeologicznego Centralnego Rejonu Węglowego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Stan rozpoznania i możliwości pozyskiwania metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych Abstrakt   PDF
Dominik Zawadzki
 
Vol 28, No 6 (1980) Stan rozpoznania i zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych dorzecza Wisły Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Stanisław Turek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan rozpoznania krajowej bazy surowcowej pod kątem produkcji kruszyw ozdobnych Abstrakt
Mirosław Dudziński
 
Vol 66, No 3 (2018) Stan rozpoznania oceanicznych zasobów mineralnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 11 (1982) Stan rozpoznania osuwisk w Bułgarii Abstrakt
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 11, No 2 (1963) Stan rozpoznania utworów karbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Stan rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej obszaru lubelskiego Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Stan rozpoznania zasobów złóż węgla kamiennego oraz kierunki rozwoju prac geologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Szawdyn, Zbigniew Znański
 
Vol 13, No 11 (1965) Stan rozpoznania złóż kredy jeziornej w woj. olsztyńskim Abstrakt   PDF
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Stan rozpoznania złóż torfu woj. kieleckiego Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 10 (1978) Stan rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce, zabezpieczenie jego wydobycia i wykorzystania do 2000 r. oraz kierunki dalszych poszukiwań Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 6 (1984) Stan rozpoznania złoża węgla kamiennego w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstrakt   PDF
Ewa Ptak
 
Vol 42, No 6 (1994) Stan środowiska w Polsce (red. Roman Andrzejewski, Marek Baranowski) Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Stan udokumentowania i wykorzystania wód leczniczych Polski Abstrakt   PDF
Jadwiga Stachowiak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego w związku z ich restrukturyzacją Abstrakt   PDF
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 7, No 2 (1959) Stan znajomości i perspektywy rozpoznania złóż surowców mineralnych e Górach Świetokrzyskich Abstrakt
Jan CZERlMIŃSKI
 
Vol 13, No 1 (1965) Stan znajomości pokrywy permomezozoicznej na Pomorzu Zachodnim i obszarach sąsiednich Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 4 (2003) Standardy ISO 19100 i OpenGIS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej w zakresie geologii Abstrakt
Janusz Michalak
 
Vol 49, No 11 (2001) Stanisław Dżułyński 1924­2001 Abstrakt
Stanisław Leszczyński, M. Adam Gasiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Stanisław Kempa (1927 -1992) Abstrakt
Kazimierz Chmura
 
Vol 43, No 9 (1995) Stanisław Kibitlewski (1940-1995) Abstrakt
Cyprian Kuficki
 
Vol 67, No 4 (2019) Stanisław Krajewski – geolog karpacki i naftowy, redaktor i historyk geologii Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 11, No 2 (1963) Stanisław Małkowski Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Stanisław Małoszewski 1921–2000 Abstrakt
Teresa Grabowska
 
Vol 11, No 3 (1963) Stanisław Mindak Abstrakt
Zbigniew Tokarski, Jan Kostecki
 
Vol 45, No 2 (1997) Stanisław Radwański (1914-1995) Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 51, No 11 (2003) Stanisław Romuald Krażewski 1927–2003 Abstrakt
Władysław Niewiarowski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic jako górnik i hutnik Abstrakt
Stanisław Majewski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic ojciec geologii polskiej Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 43, No 5 (1995) Stanisław Staszic w 1794 r. Abstrakt
Andrzej Woltanowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstrakt
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 43, No 12 (1995) Stanisław Węcławik (1927-1994) Abstrakt
Urszula Józefko, Józefa Pilch, Robert Skrzypczak
 
Vol 44, No 7 (1996) Stanisława Gortyńska Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 40, No 10 (1992) Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane metodą 14C z okresu 20000 - 8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Zofia Balwierz, Dorota Nalepka
 
Vol 41, No 2 (1993) Stanowisko bloku sowio górskiego i stosowane metody badawcze w ujęciu Zbigniewa Cymermana (dyskusja) Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 10, No 11 (1962) Stanowisko flory interglacjalnej w Nidzicy (woj. olsztyńskie) Abstrakt
Kazimierz Szczepanek
 
Vol 8, No 7 (1960) Stanowisko granulitów w okolicy Wałbrzycha Abstrakt
Edmund Jońca
 
Vol 41, No 12 (1993) Stanowisko interglacjalnych osadów organogenicznych w Kosiorkach koło Krzywdy (południowe Podlasie) Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 8, No 9 (1960) Stanowisko interglacjału w Czarnej Wsi Abstrakt
Mieczysław Buczyński
 
Vol 62, No 11 (2014) Stanowisko mamuta – Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w górnym plejstocenie w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Błażej Błażejowski, Gwidon Jakubowski, Piotr Gieszcz, Rafał Kowalski, Aleksandra Hołda-Michalska
 
Vol 42, No 11 (1994) Stanowisko nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce Abstrakt
Wojciech Ciężkowski, Jacek Ossowski
 
Vol 13, No 8 (1965) Stanowisko osadów organicznych pod dnem Wisły w Warszawie Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka, Stefania Gadomska
 
Vol 60, No 10 (2012) Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) Abstrakt   PDF
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Sudoł, Magdalena Krajcarz, Krzysztof Cyrek
 
Vol 22, No 7 (1974) stanowisko torfów kopalnych w dolinie Małej Panwi Abstrakt   PDF
Teresa Kuszell, Maciej Włodek
 
Vol 47, No 2 (1999) Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustawy Prawo wodne z dn. 28.09.1998 r. Abstrakt
Andrzej Szczepański
 
Vol 21, No 12 (1973) Stanowisko warstwy kostnej ("bone bed") w "warstwach falistych" dolnego wapienia muszlowego południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w Wolicy koło KieIc Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Stare górnictwo solne Abstrakt
Alfred Daniec
 
Vol 43, No 1 (1995) Stare składowiska i planowanie przestrzenne Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 13, No 1 (1965) Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce Abstrakt   PDF
Roman Osika, Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Staroplejstoceńska sieć dolin kopalnych Sudetów Zachodnich i ich przedpola Abstrakt   PDF
Marek Michniewicz, Marek Czerski, Janusz Kiełczawa, Andrzej Wojtkowiak
 
Vol 47, No 1 (1999) Starosta jako organ administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Stateczność masywów skalnych Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Stateczność obiektów zabytkowych na przykładzie kooecioła św. Anny w Warszawie Abstrakt   PDF
Michał Grela
 
Vol 67, No 5 (2019) Stateczność stoków osuwiskowych na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz właściwości fizyczno-mechaniczne skał i gruntów na przykładzie osuwisk w Ochojnie i Starym Sączu Abstrakt   PDF
Jarosław Kos
 
Vol 3, No 9 (1955) Stateczność zboczy osuwiskowych na tle badań laboratoryjnych Abstrakt   PDF
Piotr Śliwa
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Statistical verification of teleseismic body-wave tomography robustness: features of the Vrancea subduction zone Abstrakt   PDF
Frank P. Lorenz, Michael Martin, Friedemann Wenzel
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Statut Instytutu Geologicznego Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Statystyczne pomiary rozkładu granulometrycznego jako wskaźniki odwzorowania dynamiki sedymentacji wodnej w czwartorzędzie Abstrakt   PDF
Inez Wiatr
 
Vol 16, No 3 (1968) Statystyczne wskaźniki uziarnienia gruntów sypkich Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 50, No 6 (2002) Stężenie radonu na wybranych obszarach Suwalszczyzny Abstrakt   PDF
Maria Karpińska, Stanisław Wołkowicz, Zenon Mnich, Marek Zalewski, Kalina Mamont-Cieśla, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Mieczysław Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Stężenie wybranych związków organicznych w wodach Zbiornika Solińskiego w sierpniu 2001 i 2002 r. Abstrakt   PDF
Janusz Chmura, Mariusz Kolber
 
8251 - 8500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>