Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 43, No 12 (1995) Seminarium ONZ na temat kontraktów gazowych, Sinaia, Rumunia, 13-15.06.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Seminarium robocze dotyczące realizacji projektu zamawianego PBZ 14-09: Zrównoważony rozwój (eko rozwój) województwa skierniewickiego (analiza stanu środowiska - prognoza - program) - Nieborów, 21 22.05.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Seminarium szkoleniowe - Prezentacja wybranych systemów informacji o środowisku przyrodniczym, przydatnych dla potrzeb planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej - Warszawa, 05.06.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 43, No 5 (1995) Seminarium szkoleniowe nt. Przemysł gazowy w gospodarce rynkowej w Europie - Paryż, Francja, 15-17.03.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 1 (1998) Seminarium terenowe Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla Krasiczyn, 22 - 24.09.1997 Abstract
Anna E. Siennicka-Chmielewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000 Abstract
Dariusz Ciszek, Zdzisław Jary, Janusz Kida
 
Vol 50, No 8 (2002) Seminarium — Funkcjonowanie Unii Europejskiej Abstract
Bogusław Bagiński
 
Vol 44, No 6 (1996) Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 7 (1996) Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits. Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 4, No 10 (1956) Seria podśląska na obszarze arkusza Biała-Bielsko Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Nowak
 
Vol 51, No 11 (2003) Seria witowska w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Witold Zuchiewicz, Marta Rauch
 
Vol 50, No 7 (2002) Seria wydawnicza Budowa geologiczna Polski (40 lat historii) Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 24, No 3 (1976) Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 32, No 7 (1984) Serpentynity i intruzje żyłowe północno- wschodniej części masywu Gogołów-Jordanów Abstract   PDF (Polish)
Maciej Boduch
 
Vol 45, No 11 (1997) Seryjna mapa geologiczna Dolnego Śląska i Sudetów 1 : 200 000 - nowe przybliżenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 41, No 8 (1993) Sesja historyczno-hydrogeologiczno-wiertnicza, 18 - 19 listopada 1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 3 (1998) Sesja naukowa - Paleozoik Gór Świętokrzyskich i obszarów ościennych - Kielce 15 Abstract
Marta Romanek, Andrzej Romanek
 
Vol 3, No 10 (1955) Sesja naukowa Instytutu Geologicznego poświęcona budowie geologicznej Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
, .
 
Vol 18, No 11 (1970) Sesja naukowa na temat osiągnięć przemysłu wiertniczo-naftowego w 25-leciu PRL Abstract
Krystyna Bonenberg
 
Vol 51, No 2 (2003) Sesja naukowa nt. Geologiczne problemy ochrony i kształtowania środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju — Warszawa, 22.11.2002 Abstract
Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 46, No 7 (1997) Sesja naukowa PIG poświęcona wynikom projektu zamawianego Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego - Warszawa, 10-11.04.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 41, No 9 (1993) Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Bartkowskiego, 29. 04.1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 10 (1962) Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej Abstract
Edward Frączek
 
Vol 45, No 2 (1997) Sesja naukowa z okazji 45-lecia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - Z tradycją w nowoczesność- Warszawa, 13.12.1996 Abstract
Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Sesje Mapy Tektonicznej Europy Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 
Vol 19, No 10 (1971) Sfaleryt jako termometr geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skowroński
 
Vol 12, No 3 (1964) Sferolity retyku i liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Sferosyderyty z łupków spaskich jednostki skolskiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepańska
 
Vol 33, No 1 (1985) SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Shale gas – geological challenge for Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Siarczanowe minerały wietrzeniowe z kamieniołomu łupków łyszczykowych w Krobicy (Sudety Zachodnie) Abstract
Jan Parafiniuk
 
Vol 9, No 12 (1961) Siarkonośna seria ewaporatów mioceńskich w okolicy Czarkowych nad Nidą Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 49, No 5 (2001) Siarkonośne wapienie poselenitowe: implikacje dla migracji węglowodorów w brzeżną strefę zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 38, No 11 (1990) Sieć hydrogeologicznych obserwacji stacjonarnych na Podhalu - założenia i wstępna interpretacja wyników Abstract
Danuta Małecka, Teresa Lipniacka
 
Vol 27, No 4 (1979) Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich
 
Vol 48, No 6 (2000) Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych na terenie Polski — zasady organizacji i współpracy z innymi systemami monitoringu Abstract
Bogusław Kazimierski
 
Vol 49, No 5 (2001) Silikoklastyczne osady miocenu z rejonu Tarnogrodu (zapadlisko przedkarpackie) a ich właściwości zbiornikowe Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problems Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski
 
Vol 42, No 7 (1994) Silva rerum - rozmaitości i osobliwości muzealnego skarbca Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 32, No 5 (1984) Simplified classification of platform folds Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 16, No 5 (1968) Sinian w podłożu niecki Nidy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinantu w rejonie Krzeszowic Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski
 
Vol 7, No 3 (1959) Siódmy rok wydawnictw Geologicznych Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 8, No 3 (1960) Siłomierze hydrauliczne produkcji krajowej oraz propozycje rozwiązań ciężarowskazów wiertniczych Abstract
M. Cywiński, T. Stachera
 
Vol 43, No 12 (1995) Skala magnetostratygraficzna dla utworów czerwonego spągowca, cechsztynu i pstrego piaskowca z obszaru Polski Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 48, No 3 (2000) Skala magnetostratygraficzna dla utworów retu i wapienia muszlowego ze Śląska i północnej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Joachim Szulc
 
Vol 50, No 1 (2002) Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Botor, Paweł Kosakowski, Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski
 
Vol 49, No 6 (2001) Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na Roztoczu (Polska SE i Ukraina NW) Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 30, No 8 (1982) Skamieniałości górnej kredy i trzeciorzędu z osadów talasoglacjalnych na Półwyspie Melville'a, Wyspa Króla Jerzego (Zachodnia Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 40, No 7 (1992) Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej w Polsce Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 40, No 11 (1992) Skamieniałości śladowe w oksfordzkich wapieniach płytowych okolic Krakowa Abstract
Mariusz Hoffmann, Alfred Uchman
 
Vol 39, No 4 (1991) Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Skamieniałości warstw boruszowickich rejonu Bibiela-Kalety Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 61, No 10 (2013) Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 3, No 5 (1955) Skarby naszej zemi - gospodarce narodowej Abstract
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Skarny magnezowe i marmury brucytowe grzbietu Dębnika Abstract
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 3 (1993) Skażenia Cs-137 w rejonie Warszawa-Terespol Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 30, No 7 (1982) Skażenie wód dołowych kopalni Pomorzany związkami lignosulfonowymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej F. Adamczyk, Stefan Chawiński
 
Vol 15, No 2 (1967) Skała flogopitowa z apatytem w Kopańcu (Góry Izerskie) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska, Maria Bittmarowa
 
Vol 29, No 11 (1981) Skała kwarcowo-skaleniowo-kaolinitowa z Nowego Świętowa k. Nysy jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz, Maciej Budkiewicz, Wiesław Heflik, Roman Miłkowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Skała macierzysta ropy karpackiej Abstract   PDF (Polish)
Joachim Hempel
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skała ultramaficzna z warstw rudzkich rejonu Zebrzydowic (Rybnicki Okręg Węglowy) Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk
 
Vol 48, No 5 (2000) Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 35, No 4 (1987) Skały apatytowo-kruszcowe w otworze Łopuchowo IG-1 (NE Polska) Abstract
Leszek Krzemiński, Ryszard Tyda, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 8 (1999) Skały eudialitowe z Chibin (Płw. Kolski, Rosja) Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 40, No 5 (1992) Skały i grunt powierzchni Wenus Abstract
Marek Żbik
 
Vol 66, No 6 (2018) Skały i piaski – wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 5.06–22.07.2018 Abstract   PDF (Polish)
Henryka Milczanowska
 
Vol 26, No 9 (1978) Skały ilaste towarzyszące pokładom węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i możliwości ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Marian Kałwa, Józef Stolecki, F. Urbaniak
 
Vol 30, No 2 (1982) Skały ilaste z kopalni Murcki Abstract   PDF (Polish)
Lidia Chodyniecka, Anna Wilk
 
Vol 47, No 9 (1999) Skały krzemionkowe dewonu i karbonu Gór Świętokrzyskich - nowa koncepcja genezy Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Sylwester Salwa, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Skały leukogranitowe okolic Świeradowa Zdroju Abstract
Grażyna Niemczynow-Śliwowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Skały macierzyste w podłożu czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Halina Merta
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
 
Vol 44, No 2 (1996) Skały wapienne i wapniste we fliszu polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Leszczyński, Kazimiera Malik
 
Vol 26, No 12 (1978) Skały wylewne czerwonego spągowca w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 23, No 12 (1975) Skolekodonty i konodonty z obszaru Polski oraz problemy ich systematyki Abstract   PDF (Polish)
Hubert Szaniawski
 
Vol 65, No 12 (2017) Skorupa oceaniczna i ofiolity w Sudetach Środkowych w świetle rozważań tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 44, No 8 (1996) Skutki geomorfologiczne i sedymentologiczne gwałtownej ulewy w dolinie KaIinki 15 września 1995 r. (Wyżyna Miechowska) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Czyżowska
 
Vol 34, No 3 (1986) Skutki ulewnego deszczu i powodzi 6 maja 1984 r. w Księgienicach Wielkich (woj. wrocławskie) Abstract
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład chemiczny gipsów badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Andrzej J. Witkowski, Janusz Kropka, Sławomir Rzepecki
 
Vol 11, No 9 (1963) Skład chemiczny i typ krystalochemiczny krzemianów a ich własności flotacyjne Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skład chemiczny popiołów geochemiczną przesłanką genezy substancji mineralnej węgli Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 5 (1994) Skład chemiczny wód gruntowych na obszarze województwa poznańskiego Abstract
Jerzy Zerbe, Marek Kabaciński, Jerzy Siepak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Skład chemiczny wód nadosadowych i roztworów porowych w osadach jeziora Wigry Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Urszula Aleksander-Kwaterczak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód porowych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessowo-glebowej w Zaprężynie (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Skurzyński, Magdalena Modelska, Jerzy Raczyk, Stanisław Staśko, Zdzisław Jary
 
Vol 44, No 3 (1996) Skład chemiczny złota okruchowego w utworach aluwialnych Pogórza Izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Ewa Krzemińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Skład gazu ziemnego w osadach czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Halina Merta, Gabriela Kopczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Wioletta Więcław, Zofia Stecko
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania ropy naftowej w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Skład granulometryczny pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład i korelacja litostratygraficzna soli złoża kałużsko-hołyńskiego (ukraińskie Przedkarpacie ) Abstract
Sofia P. Griniw
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Pawe Marek Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Skład izotopowy siarki i tlenu siarczanów wód z utworów mezozoiku Abstract   PDF (Polish)
Irena Pluta, Stanisław Hałas
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki rodzimej ze złóż tarnobrzeskich Abstract   PDF (Polish)
W. Żuk, S. Hałas, J. Lis, J. Szaran
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki, typomorfizm i ontogeneza siarczków ze skał mezo- i paleozoicznych obszaru śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki w barytach i galenach ze świętokrzyskich złóż kruszcowych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Zbigniew Rubinowski, Jerzy Lis
 
Vol 50, No 9 (2002) Skład izotopowy siarki, węgla i tlenu a geneza złóż siarki rodzimej zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Parafiniuk
 
Vol 30, No 2 (1982) Skład izotopowy tlenu i siarki w siarczanach rudy siarkowej ze złóż tarnobrzeskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Andrzej Kurpiewski
 
Vol 37, No 1 (1989) Skład izotopowy tlenu i węgla w górnojurajskich skałach węglanowych z Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Heliasz, Bożena Jasińska
 
Vol 27, No 3 (1979) Skład izotopowy węgla i tlenu z Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
S. Hałas, J. Lis, J. Szaran, A. Trembaczowski, W. Wołącewicz, W. Żuk
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy węgla wapieni dewońskich i trzeciorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Jerzy Lis
 
Vol 44, No 6 (1996) Skład mineralny i właściwości sorpcyjne kilku pospolitych skał ilastych Polski Abstract   PDF (Polish)
Wanda S. Sikora, Leokadia Budek
 
Vol 26, No 7 (1978) Skład mineralny i własności ceramiczne neogeońskich iłów ze złoża "Słowiany" Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 27, No 10 (1979) Skład mineralny i własności ceramiczne zastoiskowego mułku ilastego z Opatówka koło Kalisza Abstract
Tomasz Bojakowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Skład mineralny iłów permskich ze Sławkowa Abstract
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 50, No 3 (2002) Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina (złoże węgla brunatnego "Piaski") Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Baharanowski, Adam Gaweł, Katarzyna Górniak, Wanda S. Sikora, Tadeusz Szydłak
 
Vol 25, No 3 (1977) Skład mineralny iłów yoldiowych z Suchacza Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 49, No 12 (2001) Skład mineralny oraz właściwości fizykomechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskich Abstract   PDF (Polish)
Izabela Kraczkowska, Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa
 
Vol 32, No 7 (1984) Skład petrograficzny i chemiczny diabazu z Niedźwiedziej Góry Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolska
 
Vol 50, No 12 (2002) Skład wielopierściowych węglowodorów aromatycznych w glebach strefy oddziaływania Huty Miedzi "Legnica" Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 22, No 9 (1974) Składniki antropogeniczne w próbkach szlichowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk
 
Vol 46, No 7 (1997) Składniki antropogeniczne we frakcji ciężkiej osadów aluwialnych rejonu kłodzkiego (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wojciech Markowski, Anna Ryli
 
Vol 43, No 6 (1995) Składniki chemiczne w osadach dna południowego Bałtyku Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 51, No 4 (2003) Składowanie odpadów -- propozycja nowej tematyki na mapie geośrodowiskowej Polski Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Olimpia Kozłowska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Składowanie odpadów promieniotwórczych w złożach soli Abstract   PDF (Polish)
Remigiusz Tarka
 
Vol 24, No 4 (1976) Ślad łapy nowego gatunku Chirotherium z retu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach
 
Vol 44, No 10 (1996) Ślady gadów w najniższym pstrym piaskowcu okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 40, No 3 (1992) Ślady mineralizacji w piroksenitach z okolic Złotego Stoku Abstract
Antoni Muszer
 
Vol 50, No 11 (2002) Ślady zmian klimatycznych plejstocenu oraz holocenu w profilach temperatury w głębokich otworach wiertniczych na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 47, No 4 (1999) Ślimaki z żywetu i franu południowej Polski a globalne kryzysy biotyczne Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Krawczyński
 
Vol 48, No 2 (2000) S.M. Stanley - Earth System History Abstract
Jerzy Fedorowski, Ryszard Marcinowski
 
Vol 50, No 3 (2002) S.M. Stanley - Historia Ziemi Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 47, No 2 (1999) Smokersy - tajemnice głębin oceanów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 37, No 3 (1989) Smokersy w świetle tektoniki płyt. Zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 33, No 4 (1985) Soczewka soli Klęczki z olistostromowych utworów Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka, Krystyna Kolasa
 
Vol 22, No 11 (1974) Sól kamienna w miocenie autochtonicznym w rejonie Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 29, No 9 (1981) Sól kamienna w rejonie Rzeszowa Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 7, No 7 (1959) Solanka z otworu wiertniczego Dębieńko 3-G w Leszczynach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podio
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SOLE POTASOWE Abstract
Zbigniew Werner
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka, Marek Cieszkowski, Ewa Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 7, No 10 (1959) Sonda optyczna Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Sondowania kompensacyjne Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Kruszewski
 
Vol 37, No 9 (1989) Sondowania magnetotelluryczne w ośrodkach anizotropowych Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 34, No 4 (1986) Source of uranium in the Elbląg Formation (Upper Buntsandstein): sedimentological approach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) South-Albanian ophiolites and their relation to the Eastern Mediterranean ophiolites Abstract   PDF (Polish)
Volker Hock, G. Furtmuller, F. Koller, K. Onuzi
 
Vol 47, No 11 (1999) S.P. Parker (Ed.) - Dictionary of Geology and Mineralogy Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 21, No 12 (1973) Spągowe osady retu w południowo-wschodniej części niecki Bolesławieckiej Abstract
Tadeusz Czesław Leśniak
 
Vol 15, No 4 (1967) Specyfika metodyki badań inżyniersko-geologicznych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 4 (2000) Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgórza Sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 62, No 11 (2014) Specyfika warunków hydrogeologicznych w obszarach górskich na przykładzie zlewni Brennicy (powiat cieszyński) Abstract   PDF (Polish)
Paulina Dembska-Sięka, Robert Zdechlik
 
Vol 23, No 3 (1975) Spękania w utworach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i możliwość ich wpływu na otworową eksploatację złóż siarki Abstract   PDF (Polish)
Marta Ebert, Ewa Stupnicka
 
Vol 21, No 5 (1973) Spektrometria mas jako metoda badań naukowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Żuk
 
Vol 8, No 6 (1960) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 10 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 2 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 1 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 8, No 9 (1960) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 4, No 9 (1956) Spilityzacja "melafirów" permskich w niecce śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Helena Dziedzicowa
 
Vol 44, No 2 (1996) "Spirorbis" z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 37, No 12 (1989) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 60, No 12 (2012) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 26, No 12 (1978) Spis treści rocznika 1978 Abstract
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Spis treści rocznika 1979 Abstract
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Spis treści rocznika 1980 Abstract
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Spis treści rocznika 1981 Abstract
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Spis treści rocznika 1982 Abstract
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Spis treści rocznika 1983 Abstract
. .
 
Vol 62, No 12 (2014) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014 Numery 1–12 Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 63, No 12/2 (2015) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015 Numery 1–12/2, Recenzje. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 64, No 12 (2016) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2017 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2018 Numery 1–12 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 49, No 4 (2001) Spoiwa ilaste piaskowców czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie bruzdy środkowopolskiej Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 47, No 2 (1999) Spoiwa węglanowe skał klastycznych czerwonego spągowca w kujawsko-pomorskim segmencie strefy T-T Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 18, No 1 (1970) Spontaniczny rozpad atomów uranu w minerałach Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 34, No 12 (1986) Spór o darwinizm Abstract   PDF (Polish)
Antoni Hoffman
 
Vol 50, No 12 (2002) Sportowa rywalizacja państwowych służb geologicznych Geosport - czyli inny wymiar służby Abstract
Wojciech Irmiński, Joanna Tyszka
 
Vol 46, No 6 (1998) Spory o podział geologiczny Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 9, No 2 (1961) Sporządzanie uproszczonych zdjęć fotograficznych stereoskopowych dla dokumentacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Guzik
 
Vol 20, No 11 (1972) Sposób dokonania wstępnej oceny wodonośności łupków ordowiku i syluru w Pasmie Głównym Gór Świętokrzyskich Abstract
Adam Jerschina
 
Vol 2, No 3 (1954) SPOSÓB DOWÓLNEGQ USTAWIANIA OTWORNIC Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Krichner
 
Vol 9, No 10 (1961) Sposób oddzielania magnetytu z rudy magnetytowej Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 26, No 12 (1978) Sposób pokazywania pionowej zmienności hydrochemicznej na mapach Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) Spostrzeżenia nad wodonośnością jury w rejonie Batowic na podstawie głębokich wierceń Abstract
Józef Myszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Spotkanie absolwentów rocznika 1974 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 17, No 5 (1969) Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych Abstract
Jan Kuśmierek, Adam Tokarski, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 1 (1996) Spotkanie FOREGS Grupy Roboczej Teledetekcja, Jadwisin k. Warszawy, 16-18.10.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 26, No 4 (1978) Spotkanie I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka z kadrą naukową i młodzieżą Wydziału Geologii UW Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 25, No 7 (1977) Spotkanie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Towarzysza Edwarda Gierka z delegacją pracowników państwowej służby geologicznej Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 42, No 5 (1994) Spotkanie karnawałowe absolwentów Wydziału Geologii UW Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 45, No 12 (1997) Spotkanie ministra Krzysztofa Szamałka ze związkowcami NSZZ Solidarność Abstract
Wit Łabaszewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Spotkanie po czterdziestu latach Abstract
Maciej Bednarek
 
Vol 42, No 6 (1994) Spotkanie polskiego zespołu IGCP 253 Termination of the Pleistocene - Łódź, 4 - 5.03.1994 Abstract
Zbigniew Śnieżko
 
Vol 46, No 11 (1998) Spotkanie ProGEO - Belogradczik, Bułgaria, 07-10.06.1998 Abstract
Jan Urban
 
Vol 1, No 10 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstract
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Spotkanie uczestników Narady z robotnikami w Ostrowcu Abstract
, .
 
Vol 8, No 5 (1960) Sprawa Krzemionek Abstract
Stefan Krukowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Sprawa podziału stratygraficznego górnej kredy w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cieśliński
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawa poszukiwań złóż rud żelaza na bloku przedsudeckim w świetle nowszych danych geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 4, No 8 (1956) Sprawna analiza wskaźnikowa barytu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Pendias, Elżbieta Wolna
 
Vol 15, No 4 (1967) Sprawozdanie z działalności Centralnego Urzędu Geologii w 1966 r. Abstract
. ,
 
Vol 50, No 1 (2002) Sprawozdanie z działalności charytatywnej na Wileńszczyźnie w 2001 r. Abstract
Krzysztof Radlicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw geologicznych za 1960 r. Abstract
Atanazy Tkaczenko, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Sprawozdanie z I międzynarodowej konferencji Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. - Zielona Góra, 15-16.09.1998 Abstract
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z IX Polsko-Ukraińskiej Konferencji Terenowej: Stratygrafia i korelacja lessów i utworów glacjalnych Ukrainy i Polski - Kijów, Ukraina, 10 - 17.09.1999 Abstract
Leopold Dolecki
 
Vol 47, No 12 (1999) Sprawozdanie z konferencji American Association of Petroleum Geologists - San Antonio, USA, 11 - 14.04.1999 i Birmingham, Wielka Brytania, 12 - 15.09.1999 Abstract
Ewa Ginał, Mirosława Pietras, Ewa Zalewska
 
Vol 41, No 1 (1993) Sprawozdanie z konferencji "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku", 26-27 czerwca 1992 r. Abstract
l. Kotarbiński
 
Vol 61, No 12 (2013) Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” PIG-PIB, 10.10.2013 Abstract   PDF (Polish)
Jan Kudełko, Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Mirosław Rutkowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Sprawozdanie z konferencji Textures and PhysicalProperties of Rocks - Getynga, Niemcy, 13 - 16.10.1999 Abstract
Wojciech Czapliński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium na temat: Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego — Osuchów k. Żyrardowa, 04–06.10.2000 Abstract
Wiesław Bujakowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Sprawozdanie z seminarium - Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu - Warszawa, 10.11.1999 Abstract
Helena Pustuła
 
Vol 51, No 1 (2003) Sprawozdanie z uczestnictwa w szkole letniej w Helmert organizowanej przez GeoForschungsZentrum w Poczdamie Abstract
Krystyna Milecka
 
Vol 50, No 7 (2002) Sprawozdanie z udziału w objazdowych Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie Abstract
Krystyna Kenig
 
Vol 48, No 3 (2000) Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA - Durban, Republika Południowej Afryki, 03–11.08.1999 Abstract
Leszek Starkel
 
Vol 9, No 3 (1961) Sprawy geologiczne na IX Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrii w Londynie Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 9 (1993) Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemii PAN w Warszawie Abstract
Maria Wąsik
 
Vol 44, No 9 (1996) Srebro w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Jarosław Szlugaj
 
Vol 49, No 10 (2001) Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego (wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Barbara Marciniak
 
Vol 48, No 5 (2000) Środowiska depozycji a diageneza utworów dolomitu głównego na złożu Barnówko - Mostno - Buszewo (BMB) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycji i rozwój sedymentacji górnego czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej (rejon Poznań-Pniewy) Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Buniak
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje Abstract   PDF (Polish)
Anna Mikołajewska, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Środowiska sedymentacji i rozwój depozycji osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie Poznania Abstract   PDF (Polish)
Anna Aksamitowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Andrzej Maksym, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz, Bogusław Liszka, Paweł Zdanowski
 
Vol 37, No 4 (1989) Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2-PZ3 w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Środowiska sedymentacyjne dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Pizon, Tadeusz Marek Peryt, Józef Dębski
 
Vol 36, No 4 (1988) Środowisko sedymentacji cechsztyńskiego łupku miedzionośnego w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 50, No 12 (2002) Środowisko sedymentacji górnosylurskich osadów węglanowych regionu Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich - implikacje dla paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski
 
Vol 67, No 3 (2019) Środowisko sedymentacji i domniemane Źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Grzegorz Racki, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik
 
Vol 42, No 9 (1994) Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce Abstract
Krzysztof Bukowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 50, No 9 (2002) Środowisko życia rekinów fameńskich na szelfach północnej Gondwany Abstract   PDF (Polish)
Michał Ginter
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak
 
Vol 7, No 4 (1959) Śrut wiertniczy w pracach poszukiwawczo-wiertniczych Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Stacja hydrogeologiczna Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstract
Sławomir Łodziński
 
Vol 45, No 9 (1997) Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła, Anna Warakomska, Piotr Modliński
 
Vol 16, No 2 (1968) Stacjonarne badania dynamiki zboczy metodami fotogrametrycznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk, Lech Wysokiński
 
Vol 7, No 11 (1959) Stadia tworzenia się skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
N. M. Strachow, N. W. Łogwinienko
 
Vol 22, No 12 (1974) Stadiał Warty w okolicy Byczyny na Śląsku Opolskim Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 49, No 7 (2001) Stajnia Augiasza, czyli o tym jak spolszczać i odmieniać nazwy pięter i innych jednostek stratygraficznych – Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 4 (1994) Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika) Abstract
Andrzej Górny, Michał Gradziński, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 41, No 7 (1993) Stan badań grawimetrycznych w Polsce w geodezji i zamierzenia na najbliższe lata Abstract
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Stan badań mezozoiku NW i N obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) Stan badań mioceńskich promienic (Radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 23, No 5 (1975) Stan badań nad mikrofauną kredową w Sudetach Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Teisseyre
 
Vol 40, No 10 (1992) Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce Abstract
Barbara Manikowska, Leszek StarkeI
 
Vol 33, No 8 (1985) Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Maria Mastalerz
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan badań stratygraficznych w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Sona Dybova, Aleksander Jachowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz
 
8251 - 8500 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>