Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 39, No 3 (1991) Stosowanie techniki impulsowego wzbudzania drgań sejsmicznych w badaniach utworów paleozoicznych Abstract
Kazimierz Betlej, Władysław Kulig, Adolf Mikołajczak
 
Vol 20, No 1 (1972) Stosowanie wielokrotnych pokryć w badaniach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pepel, Kazimierz Betlej, Tadeusz Krynicki
 
Vol 31, No 10 (1983) Stosunek waryscydów południowo-zachodniej Polski do kadomskiego podłoża Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 12, No 3 (1964) Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Konarski
 
Vol 26, No 1 (1978) Stosunki hydrogeologiczne Iranu Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 22, No 4 (1974) Stosunki ilościowe węglanu wapnia do siarki w wapieniach osiarkowanych rejonu grzybowskiego Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Stosunki paleohydrologiczne i geneza węgli brunatnych facji markoduriowej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Stosunki wodne w dorzeczu Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mikulski
 
Vol 44, No 3 (1996) Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych Abstract
Aleksander Guterch
 
Vol 68, No 5 (2020) Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 3 (2008) Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników PIG Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 38, No 9 (1990) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety: dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Krzyszkowski, Piotr Migoń
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Stołowe (Table) Mountains Abstract   PDF
Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Strata porowatości w osadach: bilans procesów cementacji i kompakcji na przykładzie dolnokarbońskich piaskowców arkozowych i wapieni oolitowych z Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Julita Biernacka
 
Vol 58, No 3 (2010) Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach Abstract   PDF
Jerzy Hadro
 
Vol 39, No 1 (1991) Strategia regionalnego Abstract
Andrzej Różkowski, Janusz Kropka, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Strategiczne znaczenie złóż wanadu Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 8 (2017) Stratigraphic distribution of hydrocarbon accumulations and charging history of reservoirs based on thermal evolution of petroleum source rocks within the southern border area of the Dnieper-Donets Basin Abstract   PDF (Polish)
Ivan Karpenko
 
Vol 34, No 8 (1986) Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich Abstract
Lesław Teper
 
Vol 35, No 1 (1987) Stratotypom wiertniczym na odsiecz Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 43, No 12 (1995) Stratygrafia 87Sr/86Sr osadów morskich Abstract
Jan Burchart, Andrzej Pieńkowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia czerwonego spągowca w basenie polskim w świetle dotychczasowych opracowań stratygraficznych w permskich basenach zachodnioeuropejskich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Stratygrafia czwartorzędu i formy marginalne regionu Wołogdy - Kiriłow, Rosja, 23-28.06.2000 Abstract
Joanna Honczaruk
 
Vol 23, No 6 (1975) Stratygrafia czwartorzędu Kotliny Wałbrzyskiej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Jońca
 
Vol 3, No 8 (1955) Stratygrafia Dębnika w podrównaniu z dewonem obszarów sąsiednich Abstract
S. Klimek, L. Koszarski
 
Vol 33, No 5 (1985) Stratygrafia dewońskiej serii węglanowej z kilku wierceń w rejonie Lublina Abstract   PDF (Polish)
Hanna Matyja, Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Stratygrafia holocenu jako interglacjału Abstract   PDF (Polish)
Leszek Starkel
 
Vol 40, No 5 (1992) Stratygrafia i deformacje glacitektoniczne kredy piszącej w Kornicy na Podlasiu Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 44, No 12 (1996) Stratygrafia i facje dolnołużyckiej serii trzeciorzędowej Abstract   PDF (Polish)
Gerda Standke
 
Vol 42, No 2 (1994) Stratygrafia i geneza osadów na stanowisku interglacjału eemskiego w Jaworzynie Śląskiej (okolice Świdnicy) Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Marzena Błaszczyk Błaszczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) Stratygrafia i historia sedymentacji cechsztynu niecki północnosudeckiej Abstract
Tadeusz Marek Peryt, Alicja Kasprzyk
 
Vol 50, No 9 (2002) Stratygrafia i korelacja kambru - dokonania i problemy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Stratygrafia i korelacja utworów środkowego dewonu Pomorza Środkowego na podstawie analizy palinologicznej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Turnau
 
Vol 57, No 9 (2009) Stratygrafia i litologia fanerozoiku na Pomorzu Gdańskim Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański
 
Vol 7, No 9 (1959) Stratygrafia i tektonika miocenu w Halembie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 47, No 8 (1999) Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata Abstract   PDF (Polish)
Marcin Barski
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia jury dolnej północnej części pasma krakowsko-częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Stratygrafia kajpru w otworach Gorzów Wlkp. IG 1 oraz Sulechów IG 1 i w nawiązaniu do stratygrafii kajpru niemieckiego Abstract   PDF (Polish)
Irena Gajewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Stratygrafia konodontowa karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska
 
Vol 31, No 7 (1983) Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnego paleocenu w wierceniu Goleniów IG-2 Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 23, No 12 (1975) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu w centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu z wierceń w rejonie Biłgoraj – Rozwadów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Stratygrafia muszlowców amonitowych (jura górna - berias) sukcesji czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Stratygrafia neogenu paratetydy środkowej w obradach grupy roboczej "Paratethys" w Wiedniu w 1970 r. Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 23, No 9 (1975) Stratygrafia oksfordu okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 24, No 8 (1976) Stratygrafia oksfordu SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Stratygrafia osadów bursztynonośnych północnej Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny) Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 5 (1961) Stratygrafia osadów tortońskich w okolicach Wiednia Abstract
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Stratygrafia raf raurackich w okolicach Bałtowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Stratygrafia sejsmiczna Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia sekwencji czerwonego spągowca w basenie polskim: relacje między tektoniką a klimatem Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Anna Baszkiewicz, Piotr Dziadzio, Jaromir Probulski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej Beskidu Wysokiego na arkuszu Żywiec Abstract   PDF (Polish)
Wacław Sikora, Kazimierz Żytko
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej w Beskidzie Średnim Abstract   PDF (Polish)
Marian Książkiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej i podśląskiej na północ od Sanoka Abstract   PDF (Polish)
Leszek Koszarski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej na przedpolu fałdów dukielskich Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka
 
Vol 63, No 3 (2015) Stratygrafia wapieni tytonu dolnego-aptu dolnego skałki Niedźwiedź w allochtonie wierchowym polskich Tatr Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Urszula Borowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Stratygrafia warstw godulskich na podstawie otwornic, ze szczególnym uwzględnieniem facji pstrej, między Bielsko-Białą a Jasłem — wyniki wstępne Abstract   PDF
Anna Lemańska
 
Vol 18, No 2 (1970) Stratygrafia warstw grodzieckich rejonu Jaworzna w świetle badań makrofaunistycznych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Stratygrafia wyższego triasu z otworu Boża Wola IG-1 w świetle nowych materiałów dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 11 (1989) Stratygrafia zdarzeniowa - ilustracja na przykładzie turonu południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 5, No 12 (1957) Stratygraficzne znaczenie ichtiofauny z karpackich łupków menilitowych Abstract   PDF
Teresa Śmigielska
 
Vol 18, No 12 (1970) Stratygraficzno-facjalna klasyfikacja zbiorników wód podziemnych na obszarze sudeckim Abstract   PDF (Polish)
Michał Różycki
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Strefa graniczna gnejsów Gór Sowich z niecką śródsudecką Abstract   PDF
W. Grocholski
 
Vol 30, No 1 (1982) Strefa Koszalin -Chojnice w obrazie grawimetrycznym Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Strefa Koszalin-Chojnice - klucz do wyznaczenia granicy Baltiki i Avalonii na obszarze TESZ Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mazur
 
Vol 37, No 10 (1989) Strefa mineralizacji ilmenitowej Strzegomiany- Kunów w intruzji gabrowej Ślęży w obrębie ofiolitu Sobótki (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 43, No 9 (1995) Strefa mineralizacji Ti-V w ofiolicie Nowej Rudy Abstract
Leszek Jamrozik, Jerzy Niśkiewicz, Danuta Cholewicka-Meysner, Jan Farbisz
 
Vol 67, No 10 (2019) Strefa Teisseyre’a-Tornquista – dawne koncepcje a nowe dane Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Zdzisław Petecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej w Wietnamie; ekspedycja polsko-wietnamska - 05.01-10.02.1999 Abstract
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 1, No 6 (1953) Strefowośc w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
A. N. Mozarowicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Strefowość w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
A. N. Mazarowicz
 
Vol 55, No 6 (2007) Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski) Abstract   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Maciej Pawlikowski, Marek Sikora, Jan Tarkowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Strefy faunistyczne westfalu A i B w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Maria Tabor, Łucja Musiał
 
Vol 29, No 10 (1981) Strefy kontaktów wapieni triasowych Ż dolomitami kruszconośnymi w złożu Zn -Pb kopalni "Pomorzany", rejon śląsko-krakowski Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 49, No 2 (2001) Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Stawikowski
 
Vol 32, No 4 (1984) Strefy mikrofacjalne wapienia woźnickiego Abstract
Ewa Piekarska
 
Vol 45, No 2 (1997) Strefy perspektywiczne dla występowania węglowodorów w kambrze lubelsko-podlaskiej części starej platformy Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka, Marek Buchelt
 
Vol 64, No 12 (2016) Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin, Ireneusz Dyrka, Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Głuszyński, Izabella Grotek, Marcin Janas, Przemysław Karcz, Grzegorz Nowak, Jolanta Pacześna, Michał Roman, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Sobień
 
Vol 42, No 5 (1994) Strefy ścinań a złoto w Sudetach Abstract
Marek A. J. Piasecki, Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 4 (1994) Strefy ścinań w metamorfiku izerskim, Sudety Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 1 (2009) Strefy tektoniczne południowo-zachodniego Podhala Abstract   PDF
Radosław Wasiluk
 
Vol 42, No 9 (1994) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1993) Abstract
Leonard Jochemczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1994). T. IV, pod redakcją naukową J. Skoczylasa Abstract
Leonard Jochemczyk
 
Vol 41, No 4 (1993) Stromatactis w jurajskich budowlach węglanowych okolic Krakowa Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Anna Świerczewska, Vratislav Hurai, Antoni K. Tokarski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Carpathian Foredeep from the Neogene till the recent (mesostructural analysis) Abstract   PDF (Polish)
Zofia Krysiak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the NE part of Hungary Abstract   PDF (Polish)
Laszló Csontos, Kinga Hips
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Silesian nappe (Outer Car pathians) inferred from the analysis of cross-fold joints: case study from Bieszczady Mts (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Transylvanian Basin (Romania) and FEM stress modeling of the E and S Carpathian collision with the Transylvanian block Abstract   PDF (Polish)
Ritske Huismans, Giovanni Bertotti, Carlo Sanders
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural style and evolution of the Dinaridic thrust belts Abstract
Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktura bardzka w świetle analizy dynamiki uskoków: odpowiedź na krytyczną recenzję Abstract
Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż
 
Vol 46, No 10 (1998) Struktura bazy danych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Lewandowski
 
Vol 20, No 5 (1972) Struktura bloku informacyjnego systemu archiwizacji podstawowych informacji geologicznych (SAPIG) Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 7 (1976) Struktura i ewolucja polskiej części północno-zachodniego trzeciorzędowego basenu europejskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 36, No 7 (1988) Struktura i geneza brunckitu Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — polemika Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz, Bogusław Bagiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 52, No 3 (2004) Struktura Podlesie — czy w Polsce znajduje się wielki krater uderzeniowy? Abstract   PDF
Wiesław Czajka
 
Vol 56, No 6 (2008) Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum) Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 12 (2003) Struktura wewnętrzna Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) w świetle wyników badań georadarowych Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba
 
Vol 30, No 4 (1982) Struktura zakonserwowanego klina mrozowego na Pojezierzu Iławskim Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 26, No 7 (1978) Strukturalne efekty procesu odprężenia w osadach nieskonsolidowanych okolic Nowych Czapli Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Brodzikowski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne i litologiczne uwarunkowania rzeźby gór i wyżyn Polski Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 68, No 2 (2020) Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych Abstract   PDF
Jan Urban
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Radosław Dobrowolski, Marian Harasimiuk, Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 45, No 9 (1997) Struktury cone - in - cone z warstw cieszyńskich łuski Bystrego w Bieszczadach Abstract   PDF (Polish)
Paulina Leonowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Struktury czy tekstury rud? Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś
 
Vol 50, No 12 (2002) Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Strzyżewska-Konieczna, Jerzy Żaba
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Struktury fałdowe w strefie północnej osłony granitoidów Karkonoszy — ewolucja strukturalna pasma łupkowego Szklarskiej Poręby, Góry Izerskie Abstract   PDF
Agnieszka Krzykowska
 
Vol 58, No 6 (2010) Struktury hydratacyjne i deformacyjne w skałach czapy gipsowej wysadu solnego Dębiny w rowie Kleszczowa Abstract   PDF
Agata Krzesińska, Aleksandra Redlińska-Marczyńska, Paweł Wilkosz, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 31, No 1 (1983) Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych – ich geneza i znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 54, No 12 (2006) Struktury mikroorganiczne w siarce rodzimej zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Struktury organizacyjne gospodarowania wodami podziemnymi Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 41, No 12 (1993) Struktury paleoosuwiskowe odsłonięte w KWB Bełchatów Abstract
Leopold Czarnecki, Józef Kuszneruk
 
Vol 49, No 4 (2001) Struktury pierwotne i wtórne w kryształach cyrkonu z ortognejsów jednostki Międzygórza (metamorfik Śnieżnika) w świetle badań mikroskopowych i geochronologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Turniak, Stanisław Mazur
 
Vol 33, No 8 (1985) Struktury podłoża waryscyjskiego na północ od Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 19, No 4 (1971) Struktury sedymentacyjne w Cechsztynie wschodniej części synkliny leszczyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Kryza, Eugeniusz Zakowicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Struktury ślizgowe ze stref nasunięć w polskiej części Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Barbara Rybak
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktury tektoniczne utworów paleozoicznych na rdzeniach wiertniczych rejonu Myszkowa Abstract
Jarosław Badera, Dominik Jura
 
Vol 50, No 2 (2002) Struktury tektoniczne w osadach reliktowego lodowca skalnego na wschodnim stoku Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 26, No 3 (1978) Struktury wczesnodiagenetyczne w wapiennych utworach oksfordu Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr Abstract   PDF
Piotr Jaglarz, Tomasz Rychliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Studia magisterskie dotyczące komputeryzacji w geologii na przykładzie kursu Computing in Earth Sciences w Keele University w Anglii Abstract
Lidia Razowska
 
Vol 41, No 4 (1993) Studia na Wydziale GeoIogii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Jadwiga Jarzyna, Marek Nieć, Andrzej Paulo
 
Vol 68, No 1 (2020) Studia we Francji oraz pierwsza praca Ignacego Domeyki (1802–1889) Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 70, No 10 (2022) Studium anomalnych przepływów w strumieniach Młynowca k. Stronia Śląskiego Abstract   PDF
Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 46, No 12 (1998) Studium geośrodowiskowe Zalewu Wiślanego i jego otoczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Joanna Zachowicz
 
Vol 30, No 4 (1982) Studium mineralogiczne agatów z rejonu Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza
 
Vol 13, No 11 (1965) Studium mineralogiczno-geochemiczne iłów syderytowych liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Studium petrologiczne kambru i najwyższego nie zmetamorfizowanego prekambru Abstract
Kazimierz Łydka
 
Vol 68, No 10 (2020) Studium petrologiczno-mineralogiczno-geochemiczne skał w profilu dolomitu głównego w otworze Mo-1 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska, Irena Matyasik
 
Vol 50, No 5 (2002) Studium Podyplomowe AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Abstract
Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 5 (1998) Studium Podyplomowe na AGH - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Studium podyplomowe "Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych" Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 48, No 7 (2000) Studium Podyplomowe Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych 2000/2001 Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 8 (1994) Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 38, No 3 (1990) Studium sedymentologiczno-paleontologiczne osadów barierowych dolnego sarmatu w rejonie Chmielnika (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Barbara Studencka
 
Vol 11, No 8 (1963) Studium zaoczne Geologii Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego przy Wydziale Geologii Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 13, No 8 (1965) Studnie szybowe z filtrami Abstract   PDF (Polish)
Alfred Kępiński
 
Vol 10, No 2 (1962) Studnie z odwróconym filtrem żwirowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Mieczysław Buczyński
 
Vol 21, No 12 (1973) Stulecie górnictwa solnego w Polsce północnej Abstract
Wojciech Grocholski
 
Vol 7, No 3 (1959) Stulecie istnienia"The Geologists' Association" Abstract
Krystyna Nawara, Krzysztof Jakubowski
 
Vol 6, No 11 (1958) Stulecie petrografii Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Stulecie pierwszej monografii geologicznej Wyżyny Lubelskiej Abstract
Henryk Maruszczak
 
Vol 58, No 2 (2010) Stulecie pojęcia peryglacjał Abstract   PDF
Przemysław Mroczek
 
Vol 70, No 4 (2022) Stulecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 67, No 6 (2019) Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 6, No 2 (1958) Styl tektoniki obszaru ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Zeman
 
Vol 28, No 3 (1980) Stylolity tektoniczne jako wskaźnik tektogenetyczny na obszarze południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska
 
Vol 30, No 4 (1982) Stylolity w anhydrytach cyklotemu Stassfurt monokliny przedsudeckiej Abstract
Jerzy Kłapciński
 
Vol 32, No 4 (1984) Subaeralne utwory węglanowe; zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 34, No 4 (1986) Subfossilized microorganisms from the biogenic laminated deposits of the shore zone of the Hel Peninsula Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski, Wolfgang E. Krumbein
 
Vol 57, No 3 (2009) Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina Abstract   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 24, No 10 (1976) Subregionalne zróżnicowanie wykształcenia młodoplejstoceńskich deluwiów na obszarze wyżyn Polski Południowej i przylegających nizin środkowopolskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Subsidence and uplift analysis of the Polish part of Outer Carpathian Basins - backstripping of reconstructed profiles of the basin-till Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Malata, Paweł Poprawa
 
Vol 46, No 2 (1998) Substancja organiczna genetycznie związana z siarczkowymi rudami cynku i ołowiu na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz, Barbara Kwiecińska
 
Vol 34, No 4 (1986) Substancja organiczna w osadach czerwonego spągowca rowu Laskawic Oławskich-Lipowej Abstract
Izabella Grotek, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 51, No 11 (2003) Substancje humusowe w wodach mineralnych Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Mikhail S. Kapora
 
Vol 42, No 9 (1994) Subsydencja bruzdy śródpolskiej w permie i mezozoiku Abstract
Ryszard Dadlez, Marek Narkiewicz, RandelI A. Stephenson, Martin T.M. Visser
 
Vol 47, No 1 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska, Maciej Hakenberg
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Leszczyński, Ryszard Dadlez
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - replika Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska
 
Vol 69, No 8 (2021) SUEZ – Komputerowy System Udostępniania i Ewidencji Danych o Złożach Surowców Mineralnych w Polsce w latach 70. i 80. XX w. Abstract   PDF
Wojciech Szczygielski
 
Vol 36, No 3 (1988) Sufozja a efekt geotermiczny w osuwiskowych utworach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kotyrba
 
Vol 54, No 4 (2006) Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D Abstract   PDF
Krzysztof Mastalerz, Anna Wysocka, Piotr Krzywiec, Jacek Kasiński, Paweł Aleksandrowski, Bartosz Papiernik, Barbara Ryzner-Siupik, Janusz Siupik
 
Vol 36, No 11 (1988) Sukcesja roślin interglacjału mazowieckiego w Białej Podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 30, No 6 (1982) Sukcesja zlepów ostrygowych na miękkim dnie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 65, No 3 (2017) Sukcesy i porażki polityki surowcowej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 37, No 4 (1989) Sulphur Spring - syryjski ewenement Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 40, No 7 (1992) Surowce balneologiczne z obszaru płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie) Abstract
Jerzy Chrząstowski, Stanisław Węcławik
 
Vol 26, No 9 (1978) Surowce boksytowe i kaolinitowe występujące w karbonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cebulak
 
Vol 14, No 1 (1966) Surowce budowlane w rejonie przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 2 (1962) Surowce ilaste ceramiki budowlanej województwa lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Zbigniew Kilian, Marian Kado
 
Vol 17, No 2 (1969) Surowce illaste ceramiki budowlanej woj. łódzkim . Abstract   PDF (Polish)
Edward Miziołek, Zbigniew Poprawiski
 
Vol 66, No 3 (2018) Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk, Krzysztof Galos, Marek Nieć
 
Vol 67, No 1 (2019) Surowce Korei Północnej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Surowce mineralne Albanii Abstract
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 69, No 5 (2021) Surowce mineralne deficytowe dla polskiej gospodarki – propozycja nowego podejścia do surowców strategicznych i krytycznych Abstract   PDF
Sławomir Mazurek, Joanna Roszkowska-Remin, Krzysztof Szamałek, Marcin Tymiński, Agnieszka Malon
 
Vol 53, No 9 (2005) Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Bronisława Hanak
 
Vol 22, No 11 (1974) Surowce mineralne Mozambiku Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne nieenergetyczne Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Surowce mineralne Polski — strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Ryszard Cichy
 
Vol 14, No 8 (1966) Surowce mineralne Sudetów Wschodnich Abstract
Jiři Grygárek, Zdeněk Svrčina
 
Vol 5, No 6 (1957) Surowce mineralne towarzyszące złożom węgla i ich wykorzystanie Abstract
Jan Kuhl
 
Vol 48, No 6 (2000) Surowce mineralne w gospodarce przestrzennej — problemy wykorzystania i ochrony Abstract
Marcin Piwocki, Ryszard Podstolski
 
Vol 44, No 11 (1996) Surowce mineralne w gospodarce wojennej Niemiec podczas drugiej wojny światowej Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 4 (1996) Surowce mineralne w krajach b. ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. II) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 42, No 3 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. I. Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 42, No 4 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. II. Kazachstan Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 6 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. III. Gruzja, Azerbejdżan, Armenia Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. V: Białoruś, Mołdowa Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 9 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. VI: Litwa, Łotwa, Estonia Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 43, No 11 (1995) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. I) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 10 (1996) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. III) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 49, No 10 (2001) Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w Abstract   PDF (Polish)
Anna Dziedzic, Joanna Muras
 
Vol 7, No 10 (1959) Surowce mineralne województwa białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Łucja Górecka, Danuta Hauser
 
Vol 6, No 2 (1958) Surowce mineralne ziemi kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Surowce okruchowe na Pojezierzu Suwalskim Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU BUDOWLANYCH MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH Abstract   PDF
Jerzy Wróblicki
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Abstract   PDF
Aleksander Jeliński, Antoni Morawiecki, Stanisław Pawłowski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 51, No 3 (2003) Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 36, No 5 (1988) Surowce skalne koniaku i santonu w depresji północnosudeckiej (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce skalne Pienińskiego Prasa Skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Surowce skalne regionu częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 4 (1960) Surowce skalne Roztocza między Werchratą a Hutą Różaniecką Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski
 
Vol 63, No 8 (2015) Surowce skalne w murach klasztoru na Łysej Górze – walory edukacyjne i estetyczne – propozycja wycieczki geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Szczepanik
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce w odpadach węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
R. Hohl
 
Vol 22, No 1 (1974) Surowce węglanowe dewonu środkowego okolic Łagowa w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 35, No 7 (1987) Surowce węglanowe w ochronie środowiska Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 68, No 7 (2020) Surowcowa ekspansja Australii Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 3 (2019) Surowcowa wojna handlowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 55, No 7 (2007) Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management — Belarus, Poland, Ukraine — pierwszy etap programu NATO Lwów, Ukraina, 22–23.05.2007 Abstract   PDF
Tomasz Nałęcz, Izabela Ploch
 
Vol 15, No 1 (1967) Suwak do pomiaru odległości refleksów rentgenogramach Abstract   PDF (Polish)
Michał Gadomski, Andrzej Wiewióra
 
Vol 47, No 1 (1999) Svend Erik Saxov 1913-1998 Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 47, No 8 (1999) SWAPNET ’99 — Stone Weathering in Polluted Urban Environments — Wolverhampton, Anglia, 13 - 14.05.1999 Abstract
Wanda Wilczyńska-Michalik
 
Vol 55, No 4 (2007) Swekofeńskie korzenie „masywu” mazowieckiego Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 37, No 11 (1989) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich - odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzerenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich – dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 9 (1968) Światowe zasoby energetyczne i tendencje w ich wykorzystaniu Abstract
Ryszard Łabuś
 
Vol 48, No 11 (2000) Światowy Kongres Geotermiczny w Japonii (WGC 2000) — Beppu, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 4 (1999) Światowy kongres Inkluzje w bursztynie - Vitoria, Hiszpania, 20–23.10.1998 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 57, No 10 (2009) Światowy Tydzień Wody Sztokholm, Szwecja, 16–22.08.2009 Abstract   PDF
Ewa Krogulec
 
Vol 59, No 2 (2011) Światło i Przyroda – wystawa fotografii przyrodniczej Michała Budzyńskiego w Muzeum Ziemi PAN –Warszawa, 5–30.01.2011 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 58, No 2 (2010) Świętokrzyskie czworonogi w blasku fleszy Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Świętokrzyskie konferencje naukowe w 2001 roku Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Syberyjskie wędrówki - Jakucja - fotograficzna wystawa Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 17, No 11 (1969) Syderyt magnezowy (syderoplezyt) z utworów westfalskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 49, No 4 (2001) Syderyty magnezowe w piaskowcach górnokarbońskich środkowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 9, No 11 (1961) Syderyty plioceńskie w Dobrzyniu nad Wisłą Abstract
Janina Łyczewska
 
Vol 40, No 2 (1992) Sylifikacja piaskowców kambryjskich z polskiej części syneklizy perybałtyckiej w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstract
Magdalena Sikorska
 
Vol 26, No 1 (1978) Sylur Polski jako wskaźnik zróżnicowania szelfu Fennosarmacji i rozwoju oceanu Prototetydy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 25, No 11 (1977) Sylwetka naukowa Prof. Dr hab. Stefana Zbigniewa Różyckiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 57, No 4 (2009) Sylwetka Profesor Anny Maliszewskiej w 50-lecie pracy naukowej Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 51, No 3 (2003) Symbolika kamienia w architekturze miast Abstract
Janusz Skoczylas, Marek Żyromski
 
Vol 51, No 11 (2003) Symposium Ishihara — Magmas to Mineralisation — Sydney, Australia, 22–24.08.2003 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 17, No 7 (1969) Sympozja ekonomiczne dla pracowników państwowej służby geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 28, No 4 (1980) Sympozjum - "Badania anomalii pola geomagnetycznego i zmian wiekowych" oraz posiedzenie robocze Grupy 1.6. KAFG Abstract
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Sympozjum - Sozologiczne Problemy Gospodarki Surowcami Mineralnymi - Kraków, 22.10.1993 Abstract
Janusz Skoczulas
 
11001 - 11250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>