Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 7 (1978) Strukturalne efekty procesu odprężenia w osadach nieskonsolidowanych okolic Nowych Czapli Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Brodzikowski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne i litologiczne uwarunkowania rzeźby gór i wyżyn Polski Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 68, No 2 (2020) Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych Abstract   PDF
Jan Urban
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Radosław Dobrowolski, Marian Harasimiuk, Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 45, No 9 (1997) Struktury cone - in - cone z warstw cieszyńskich łuski Bystrego w Bieszczadach Abstract   PDF (Polish)
Paulina Leonowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Struktury czy tekstury rud? Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś
 
Vol 50, No 12 (2002) Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Strzyżewska-Konieczna, Jerzy Żaba
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Struktury fałdowe w strefie północnej osłony granitoidów Karkonoszy — ewolucja strukturalna pasma łupkowego Szklarskiej Poręby, Góry Izerskie Abstract   PDF
Agnieszka Krzykowska
 
Vol 58, No 6 (2010) Struktury hydratacyjne i deformacyjne w skałach czapy gipsowej wysadu solnego Dębiny w rowie Kleszczowa Abstract   PDF
Agata Krzesińska, Aleksandra Redlińska-Marczyńska, Paweł Wilkosz, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 31, No 1 (1983) Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych – ich geneza i znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 54, No 12 (2006) Struktury mikroorganiczne w siarce rodzimej zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Struktury organizacyjne gospodarowania wodami podziemnymi Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 41, No 12 (1993) Struktury paleoosuwiskowe odsłonięte w KWB Bełchatów Abstract
Leopold Czarnecki, Józef Kuszneruk
 
Vol 49, No 4 (2001) Struktury pierwotne i wtórne w kryształach cyrkonu z ortognejsów jednostki Międzygórza (metamorfik Śnieżnika) w świetle badań mikroskopowych i geochronologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Turniak, Stanisław Mazur
 
Vol 33, No 8 (1985) Struktury podłoża waryscyjskiego na północ od Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 19, No 4 (1971) Struktury sedymentacyjne w Cechsztynie wschodniej części synkliny leszczyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Kryza, Eugeniusz Zakowicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Struktury ślizgowe ze stref nasunięć w polskiej części Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Barbara Rybak
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktury tektoniczne utworów paleozoicznych na rdzeniach wiertniczych rejonu Myszkowa Abstract
Jarosław Badera, Dominik Jura
 
Vol 50, No 2 (2002) Struktury tektoniczne w osadach reliktowego lodowca skalnego na wschodnim stoku Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 26, No 3 (1978) Struktury wczesnodiagenetyczne w wapiennych utworach oksfordu Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr Abstract   PDF
Piotr Jaglarz, Tomasz Rychliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Studia magisterskie dotyczące komputeryzacji w geologii na przykładzie kursu Computing in Earth Sciences w Keele University w Anglii Abstract
Lidia Razowska
 
Vol 41, No 4 (1993) Studia na Wydziale GeoIogii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Jadwiga Jarzyna, Marek Nieć, Andrzej Paulo
 
Vol 68, No 1 (2020) Studia we Francji oraz pierwsza praca Ignacego Domeyki (1802–1889) Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 46, No 12 (1998) Studium geośrodowiskowe Zalewu Wiślanego i jego otoczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Joanna Zachowicz
 
Vol 30, No 4 (1982) Studium mineralogiczne agatów z rejonu Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza
 
Vol 13, No 11 (1965) Studium mineralogiczno-geochemiczne iłów syderytowych liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Studium petrologiczne kambru i najwyższego nie zmetamorfizowanego prekambru Abstract
Kazimierz Łydka
 
Vol 68, No 10 (2020) Studium petrologiczno-mineralogiczno-geochemiczne skał w profilu dolomitu głównego w otworze Mo-1 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska, Irena Matyasik
 
Vol 50, No 5 (2002) Studium Podyplomowe AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Abstract
Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 5 (1998) Studium Podyplomowe na AGH - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Studium podyplomowe "Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych" Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 48, No 7 (2000) Studium Podyplomowe Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych 2000/2001 Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 8 (1994) Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 38, No 3 (1990) Studium sedymentologiczno-paleontologiczne osadów barierowych dolnego sarmatu w rejonie Chmielnika (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Barbara Studencka
 
Vol 11, No 8 (1963) Studium zaoczne Geologii Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego przy Wydziale Geologii Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 13, No 8 (1965) Studnie szybowe z filtrami Abstract   PDF (Polish)
Alfred Kępiński
 
Vol 10, No 2 (1962) Studnie z odwróconym filtrem żwirowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Mieczysław Buczyński
 
Vol 21, No 12 (1973) Stulecie górnictwa solnego w Polsce północnej Abstract
Wojciech Grocholski
 
Vol 7, No 3 (1959) Stulecie istnienia"The Geologists' Association" Abstract
Krystyna Nawara, Krzysztof Jakubowski
 
Vol 6, No 11 (1958) Stulecie petrografii Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Stulecie pierwszej monografii geologicznej Wyżyny Lubelskiej Abstract
Henryk Maruszczak
 
Vol 58, No 2 (2010) Stulecie pojęcia peryglacjał Abstract   PDF
Przemysław Mroczek
 
Vol 67, No 6 (2019) Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 6, No 2 (1958) Styl tektoniki obszaru ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Zeman
 
Vol 28, No 3 (1980) Stylolity tektoniczne jako wskaźnik tektogenetyczny na obszarze południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska
 
Vol 30, No 4 (1982) Stylolity w anhydrytach cyklotemu Stassfurt monokliny przedsudeckiej Abstract
Jerzy Kłapciński
 
Vol 32, No 4 (1984) Subaeralne utwory węglanowe; zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 34, No 4 (1986) Subfossilized microorganisms from the biogenic laminated deposits of the shore zone of the Hel Peninsula Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski, Wolfgang E. Krumbein
 
Vol 57, No 3 (2009) Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina Abstract   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 24, No 10 (1976) Subregionalne zróżnicowanie wykształcenia młodoplejstoceńskich deluwiów na obszarze wyżyn Polski Południowej i przylegających nizin środkowopolskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Subsidence and uplift analysis of the Polish part of Outer Carpathian Basins - backstripping of reconstructed profiles of the basin-till Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Malata, Paweł Poprawa
 
Vol 46, No 2 (1998) Substancja organiczna genetycznie związana z siarczkowymi rudami cynku i ołowiu na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz, Barbara Kwiecińska
 
Vol 34, No 4 (1986) Substancja organiczna w osadach czerwonego spągowca rowu Laskawic Oławskich-Lipowej Abstract
Izabella Grotek, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 51, No 11 (2003) Substancje humusowe w wodach mineralnych Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Mikhail S. Kapora
 
Vol 42, No 9 (1994) Subsydencja bruzdy śródpolskiej w permie i mezozoiku Abstract
Ryszard Dadlez, Marek Narkiewicz, RandelI A. Stephenson, Martin T.M. Visser
 
Vol 47, No 1 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska, Maciej Hakenberg
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Leszczyński, Ryszard Dadlez
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - replika Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Świdrowska
 
Vol 69, No 8 (2021) SUEZ – Komputerowy System Udostępniania i Ewidencji Danych o Złożach Surowców Mineralnych w Polsce w latach 70. i 80. XX w. Abstract   PDF
Wojciech Szczygielski
 
Vol 36, No 3 (1988) Sufozja a efekt geotermiczny w osuwiskowych utworach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kotyrba
 
Vol 54, No 4 (2006) Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D Abstract   PDF
Krzysztof Mastalerz, Anna Wysocka, Piotr Krzywiec, Jacek Kasiński, Paweł Aleksandrowski, Bartosz Papiernik, Barbara Ryzner-Siupik, Janusz Siupik
 
Vol 36, No 11 (1988) Sukcesja roślin interglacjału mazowieckiego w Białej Podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 30, No 6 (1982) Sukcesja zlepów ostrygowych na miękkim dnie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 65, No 3 (2017) Sukcesy i porażki polityki surowcowej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 37, No 4 (1989) Sulphur Spring - syryjski ewenement Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 40, No 7 (1992) Surowce balneologiczne z obszaru płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie) Abstract
Jerzy Chrząstowski, Stanisław Węcławik
 
Vol 26, No 9 (1978) Surowce boksytowe i kaolinitowe występujące w karbonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cebulak
 
Vol 14, No 1 (1966) Surowce budowlane w rejonie przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 2 (1962) Surowce ilaste ceramiki budowlanej województwa lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Zbigniew Kilian, Marian Kado
 
Vol 17, No 2 (1969) Surowce illaste ceramiki budowlanej woj. łódzkim . Abstract   PDF (Polish)
Edward Miziołek, Zbigniew Poprawiski
 
Vol 66, No 3 (2018) Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk, Krzysztof Galos, Marek Nieć
 
Vol 67, No 1 (2019) Surowce Korei Północnej Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Surowce mineralne Albanii Abstract
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 69, No 5 (2021) Surowce mineralne deficytowe dla polskiej gospodarki – propozycja nowego podejścia do surowców strategicznych i krytycznych Abstract   PDF
Sławomir Mazurek, Joanna Roszkowska-Remin, Krzysztof Szamałek, Marcin Tymiński, Agnieszka Malon
 
Vol 53, No 9 (2005) Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Bronisława Hanak
 
Vol 22, No 11 (1974) Surowce mineralne Mozambiku Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne nieenergetyczne Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Surowce mineralne Polski — strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Ryszard Cichy
 
Vol 14, No 8 (1966) Surowce mineralne Sudetów Wschodnich Abstract
Jiři Grygárek, Zdeněk Svrčina
 
Vol 5, No 6 (1957) Surowce mineralne towarzyszące złożom węgla i ich wykorzystanie Abstract
Jan Kuhl
 
Vol 48, No 6 (2000) Surowce mineralne w gospodarce przestrzennej — problemy wykorzystania i ochrony Abstract
Marcin Piwocki, Ryszard Podstolski
 
Vol 44, No 11 (1996) Surowce mineralne w gospodarce wojennej Niemiec podczas drugiej wojny światowej Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 4 (1996) Surowce mineralne w krajach b. ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. II) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 42, No 3 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. I. Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 42, No 4 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. II. Kazachstan Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 6 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. III. Gruzja, Azerbejdżan, Armenia Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. V: Białoruś, Mołdowa Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 9 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. VI: Litwa, Łotwa, Estonia Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 43, No 11 (1995) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. I) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 10 (1996) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. III) Abstract
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 49, No 10 (2001) Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w Abstract   PDF (Polish)
Anna Dziedzic, Joanna Muras
 
Vol 7, No 10 (1959) Surowce mineralne województwa białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Łucja Górecka, Danuta Hauser
 
Vol 6, No 2 (1958) Surowce mineralne ziemi kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Surowce okruchowe na Pojezierzu Suwalskim Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU BUDOWLANYCH MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH Abstract   PDF
Jerzy Wróblicki
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Abstract   PDF
Aleksander Jeliński, Antoni Morawiecki, Stanisław Pawłowski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 51, No 3 (2003) Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 36, No 5 (1988) Surowce skalne koniaku i santonu w depresji północnosudeckiej (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce skalne Pienińskiego Prasa Skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Surowce skalne regionu częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 4 (1960) Surowce skalne Roztocza między Werchratą a Hutą Różaniecką Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski
 
Vol 63, No 8 (2015) Surowce skalne w murach klasztoru na Łysej Górze – walory edukacyjne i estetyczne – propozycja wycieczki geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Szczepanik
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce w odpadach węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
R. Hohl
 
Vol 22, No 1 (1974) Surowce węglanowe dewonu środkowego okolic Łagowa w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 35, No 7 (1987) Surowce węglanowe w ochronie środowiska Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 68, No 7 (2020) Surowcowa ekspansja Australii Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 67, No 3 (2019) Surowcowa wojna handlowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 55, No 7 (2007) Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management — Belarus, Poland, Ukraine — pierwszy etap programu NATO Lwów, Ukraina, 22–23.05.2007 Abstract   PDF
Tomasz Nałęcz, Izabela Ploch
 
Vol 15, No 1 (1967) Suwak do pomiaru odległości refleksów rentgenogramach Abstract   PDF (Polish)
Michał Gadomski, Andrzej Wiewióra
 
Vol 47, No 1 (1999) Svend Erik Saxov 1913-1998 Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 47, No 8 (1999) SWAPNET ’99 — Stone Weathering in Polluted Urban Environments — Wolverhampton, Anglia, 13 - 14.05.1999 Abstract
Wanda Wilczyńska-Michalik
 
Vol 55, No 4 (2007) Swekofeńskie korzenie „masywu” mazowieckiego Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 37, No 11 (1989) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich - odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzerenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich – dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 9 (1968) Światowe zasoby energetyczne i tendencje w ich wykorzystaniu Abstract
Ryszard Łabuś
 
Vol 48, No 11 (2000) Światowy Kongres Geotermiczny w Japonii (WGC 2000) — Beppu, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 4 (1999) Światowy kongres Inkluzje w bursztynie - Vitoria, Hiszpania, 20–23.10.1998 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 57, No 10 (2009) Światowy Tydzień Wody Sztokholm, Szwecja, 16–22.08.2009 Abstract   PDF
Ewa Krogulec
 
Vol 59, No 2 (2011) Światło i Przyroda – wystawa fotografii przyrodniczej Michała Budzyńskiego w Muzeum Ziemi PAN –Warszawa, 5–30.01.2011 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 58, No 2 (2010) Świętokrzyskie czworonogi w blasku fleszy Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Świętokrzyskie konferencje naukowe w 2001 roku Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Syberyjskie wędrówki - Jakucja - fotograficzna wystawa Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 17, No 11 (1969) Syderyt magnezowy (syderoplezyt) z utworów westfalskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 49, No 4 (2001) Syderyty magnezowe w piaskowcach górnokarbońskich środkowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 9, No 11 (1961) Syderyty plioceńskie w Dobrzyniu nad Wisłą Abstract
Janina Łyczewska
 
Vol 40, No 2 (1992) Sylifikacja piaskowców kambryjskich z polskiej części syneklizy perybałtyckiej w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstract
Magdalena Sikorska
 
Vol 26, No 1 (1978) Sylur Polski jako wskaźnik zróżnicowania szelfu Fennosarmacji i rozwoju oceanu Prototetydy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 25, No 11 (1977) Sylwetka naukowa Prof. Dr hab. Stefana Zbigniewa Różyckiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 57, No 4 (2009) Sylwetka Profesor Anny Maliszewskiej w 50-lecie pracy naukowej Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 51, No 3 (2003) Symbolika kamienia w architekturze miast Abstract
Janusz Skoczylas, Marek Żyromski
 
Vol 51, No 11 (2003) Symposium Ishihara — Magmas to Mineralisation — Sydney, Australia, 22–24.08.2003 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 17, No 7 (1969) Sympozja ekonomiczne dla pracowników państwowej służby geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 28, No 4 (1980) Sympozjum - "Badania anomalii pola geomagnetycznego i zmian wiekowych" oraz posiedzenie robocze Grupy 1.6. KAFG Abstract
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Sympozjum - Sozologiczne Problemy Gospodarki Surowcami Mineralnymi - Kraków, 22.10.1993 Abstract
Janusz Skoczulas
 
Vol 47, No 3 (1999) Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego — Ustronie-Jaszowiec, 18-20.11.1998 Abstract
Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 43, No 1 (1995) Sympozjum Changes of the Coastal Zones – Polish Coast 1994 - Gdynia, 27.08-01.09.1994 Abstract
Joanna Zachowicz, Szymon Uścinowicz
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Sympozjum EUROPROBE/PANCARDI Nicea, Franeja, 20-24.04.1998 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Sympozjum Geofizyczne w Siofok Abstract
Kazimierz Betlej
 
Vol 10, No 6 (1962) Sympozjum geofizyczne w Warszawie Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 47, No 1 (1999) Sympozjum Grupy Perybałtyckiej Komisji Zlodowaceń INQUA - Łukęcin, 13-19.09.1998 – Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 19, No 3 (1971) Sympozjum Historii Nauki o Złożach we Freibergu Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Sympozjum i warsztaty terenowe poświęcone geoindykatorom — Ustka, 26–29.09.2000 Abstract
Jonas Satkunas, Marek Graniczny, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 45, No 12 (1997) Sympozjum i wystawa bursztynu w 1000-lecie Gdańska - Gdańsk i Półwysep Sambijski, Rosja, 02-06.09.1997 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 44, No 2 (1996) Sympozjum Kras i jaskinie, badania, wykorzystanie iochrona, Liptowski Mikulasz, Słowacja, 10-11.10.1995 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 10 (1994) Sympozjum na temat zastosowania badań geochemicznych i petrofizycznych w poszukiwaniach węglowodorów, Balice k. Krakowa, 27-28.06.1994 Abstract
Piotr Such, Lidia Kupisz
 
Vol 44, No 1 (1996) Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Pribram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology,Praga, Czechy, 09-14.10.1995 Abstract
Wojciech Mastej
 
Vol 43, No 8 (1995) Sympozjum naukowe Ochrona dziedzictwa geologicznego w Kopalni Soli Wieliczka - Wieliczka, 06-08.04.1995 Abstract
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 13, No 12 (1965) Sympozjum Naukowe w Kazimierzu poświęcone geologicznym problemom Wisły od Sandomierza do Puław Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 9 (1994) Sympozjum Obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych - Mainz, 09-14.05.1994 Abstract
Michał Fic
 
Vol 23, No 1 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstract
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 23, No 2 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstract
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 27, No 1 (1979) Sympozjum poświęcone roli gęstości skał Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Sympozjum Till-Mauretania ‘83 Abstract
Eugeniusz Drozdowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Sympozjum w zakresie datowania radioaktywnego Abstract
Jerzy Borucki
 
Vol 43, No 12 (1995) Sympozjum – Kras Tatrzański, Zakopane, 20-22.10.1995 Abstract
Michał Gradziński, Regina Kardaś
 
Vol 28, No 1 (1980) Sympozjum „Vistulian Stratigraphy", Polska 4-11 IX 1979 r. Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 8 (1994) Sympozjum: Litologia i stratygrafia czwartorzędowych utworów pyłowych - Sosnowiec, 24 - 25.03.1994 Abstract
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 24, No 12 (1976) Sympozjum: "Węgiel i jego związki w endogenicznych procesach powstawania minerałów" Abstract
Andrzej Kozłowski
 
Vol 69, No 11 (2021) Symulacja i predykcja erozji wybrzeża wybranych odcinków Zatoki Gdańskiej w modelu SWAN Abstract   PDF
Patryk Sapiega
 
Vol 49, No 11 (2001) Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych "Barycz III" Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Czop, Janusz Herzig, Tomasz Kotowski
 
Vol 38, No 11 (1990) Symulacje komputerowe procesów neutralizacji kwaśnych opadów atmosferycznych w glebach i osadach polodowcowych północnego Ohio (St. Zj.) Abstract
Yoram Eckstein (Jerzy Wąsowicz)
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich - l Abstract   PDF (Polish)
Lech Antonowicz, Robert Hooper, Ewa Iwanowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Synsedymentacyjne ruchy masowe w strefie bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF
Janusz Olszak, Jan Bromowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Synsedymentacyjne zaburzenia tektoniczne w warstwach orzeskich Wesołej Śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Anatol Zieliński
 
Vol 17, No 6 (1969) Syntetyczne mapy inżyniersko- geologiczne obszarów miejskich w podziałkach 1 : 10000 i większych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 23, No 3 (1975) Syntetyczne opracowanie wyników pomiarów prędkości fal sejsmicznych dla Polski północnej i jego zastosowanie do obliczeń głębokości granic sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Wiaczesław Aleksandrow, Nikołaj Prijomyszew, Jerzy Świtek, Kazimierz Wróbel
 
Vol 53, No 9 (2005) Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych Abstract   PDF
Mirosława Bazarnik, Małgorzata Zimowska, Ewa Serwicka, Krzysztof Bahranowski, Adam Gaweł, Zbigniew Olejniczak
 
Vol 27, No 9 (1979) Syntetyczny profil stratygraficzny trzeciorzędu polskiej części północno-zachodniego basenu trzeciorzędowego Europy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Edward Ciuk, Maria D. Giel, Irena Grabowska, Marcin Piwocki, Krystyna Pożaryska, Hanna Ważyńska, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 46, No 5 (1998) Synteza zeolitów z popiołów lotnych wytwarzanych w elektrowniach, jako próba rozszerzenia możliwości utylizacji odpadów Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik, Wanda Wilczyńska-Michalik
 
Vol 68, No 5 (2020) System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019 Abstract   PDF
Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Felter, Sylwiusz Pergół, Dorota Palak-Mazur, Szymon Forst
 
Vol 42, No 8 (1994) System baz danych dla głębokich otworów badawczych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 52, No 11 (2004) System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) Abstract   PDF
Lech Poprawski, Zbigniew Dubniański, Sebastian Filip, Andrzej Szostek
 
Vol 50, No 5 (2002) System Informacji Przestrzennej o Środowisku - komputerowe wspomaganie przetwarzania informacji przyrodniczej w powiatach Abstract
Tomasz Nałęcz
 
Vol 25, No 11 (1977) System informatyczny "Cynk I" - struktura systemu Abstract
Andrzej Klar
 
Vol 45, No 9 (1997) System Intergraph w realizacji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Piłat
 
Vol 35, No 12 (1987) System oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych eksploatowanych do celów pitnych Abstract
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 67, No 5 (2019) System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 56, No 7 (2008) System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Abstract   PDF
Dariusz Grabowski
 
Vol 9, No 7 (1961) System permski na tzw. wyniesieniu. Łeby i związane z nim możliwości górnicze Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 28, No 3 (1980) System rowów trzeciorzędowych w obrazie grawimetrycznym Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 58, No 3 (2010) System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach —północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 50, No 10/2 (2002) System zapewnienia i kontroli jakości monitoringu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Ewa Pilichowska-Kazimierska
 
Vol 47, No 6 (1999) Systematyka inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał osadowych paleozoiku Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 5, No 4 (1957) Systematyka złóż naturalnego kruszywa mineralnego Abstract   PDF
Kazimierz Paszyński
 
Vol 49, No 9 (2001) Systemy geologiczno-inżynierskiej oceny skał i masywów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 22, No 6 (1974) Systemy kodowe wyników badań geochemicznych bituminów rozproszonych, rop i gazów Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Tokarska
 
Vol 30, No 7 (1982) Systemy uskoków normalnych w rejonie Będzina, Czeladzi i Wojkowic Komornych oraz orientacja pól naprężeń tektonicznych powodujących powstanie tych uskoków Abstract   PDF (Polish)
Antoni Goszcz
 
Vol 38, No 11 (1990) Sytuacja geologiczna i florystyczna plejstoceńskich osadów organogenicznych w rejonie Ossówki (południowe Podlasie) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Krzysztof M. Krupiński, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 38, No 1 (1990) Sytuacja geologiczna nowego stanowiska mięczaków w osadach środkowego plejstocenu Suwalszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 45, No 11 (1997) Sytuacja geologiczna osadów interglacjału eemskiego w Ślepowoli k. Nowego Miasta n. Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 21, No 7 (1973) Sytuacja geologiczna stanowisk interglacjału eemskiego na Pojezierzu Suwalskim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 38, No 11 (1990) Sytuacja geologiczna stanowiska czwartorzędowych ślimaków w Łuczycach nad Wiarem Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 39, No 2 (1991) Sytuacja w imporcie i eksporcie surowców mineralnych w 1989 r. Abstract
Stefania Dembowiecka
 
Vol 57, No 4 (2009) Szacowanie wieku mineralizacji polimetaliczno-fluorytowej z uranem w rejonie Kletna na podstawie badań paleomagnetycznych Abstract   PDF
Katarzyna Sobień, Jerzy Nawrocki
 
Vol 42, No 11 (1994) Szacowanie zasobów złóż masywowo-sztokwerkowych z wykorzystaniem metod geostatystycznych - na przykładzie złoża Mo-W -Cu Myszków Abstract
Jacek Mucha, Zbigniew Kokesz, Maria Dolik
 
Vol 7, No 9 (1959) Szacowanie złóż jako zagadnienie statystyczne Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zubrzycki
 
Vol 57, No 5 (2009) Szanowni Czytelnicy Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 36, No 7 (1988) Szanse odkrycia złóż rud metali w starszym podłożu paleozoicznym NE obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 64, No 8 (2016) Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa) Abstract   PDF (Polish)
Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski, Marcin Krystek
 
Vol 45, No 9 (1997) Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wapieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zastawniak, Grzegorz Worobiec
 
Vol 46, No 3 (1998) Szczątki trzeciorzędowego krokodyla z okolic Kazimierza Dolnego Abstract
Halina Grodzicka
 
Vol 6, No 11 (1958) Szczególne warunki prowadzenia robót górniczych w doświadczalnej kopalni siarki "Piaseczno" Abstract
Michał Bednarski, Leopold Adamiakowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000: teraźniejszość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 57, No 4 (2009) Szczegółowe badania petrograficzne skał z melanżu tektonicznego w Jabłonkach (Bieszczady) Abstract   PDF
Grzegorz Leśniak, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Leszek Jankowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Szczelinowatość i właściwości filtracyjne masywu skalnego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 40, No 10 (1992) Szczyt Ziemi w Rio Abstract
J. Jeziorski
 
Vol 49, No 4 (2001) Szerokie zastosowanie analizy katodoluminescencyjnej w geologii i innych naukach Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 5 (1996) Sześćdziesiąt pięć wmów Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Annales Societatis Geologorum Poloniae Abstract
Zbigniew Wilk
 
Vol 61, No 3 (2013) Sześćdziesięciolecie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz
 
Vol 16, No 4 (1968) Szkic geologiczny Gór Chasagtu-Chajrchan w Mongolii Zachodniej Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Szkic geologiczny obszaru środkowego Bałtyku (bez kenozoiku) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 4, No 2 (1956) Szkic historyczny kopalnictwa i hutnictwa rud żelaza na Wyżynie Krakowsko-częstochowskiej Abstract
Edward Cieśla
 
Vol 5, No 9 (1957) Szkic stratygraficzny środkowej części Roztocza Lubelskiego Abstract   PDF
Maria Brzezińska
 
Vol 37, No 6 (1989) Szkic zagadnień hydrogeologicznych Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 55, No 4 (2007) Szkliwa wulkaniczne w osadach pelagicznych z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski) Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński
 
Vol 3, No 11 (1955) Szkody spowodowane przez roboty geologiczne Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Szkolenia w dziedzinie geologii zorganizowane dla służb samorządów powiatowych Abstract
Michał Gientka, Teresa Witkowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Szkolenie geologów w Północnym Wietnamie Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 47, No 5 (1999) Szkolenie służb samorządów powiatowych w dziedzinie geologii - Jaworzynka, 17-19.03.1999 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 10, No 7 (1962) Szkolne przygotowanie praktyczne techników-geologów Abstract
Mirosława Boczarowa
 
Vol 55, No 9 (2007) Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie Abstract   PDF
Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum w Haczowie
 
Vol 55, No 9 (2007) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Abstract   PDF
Bożena Małek, Barbara Godlewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Szkoła pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej - Ustroń 27–29.11.2000 Abstract
Joanna Kulczycka
 
Vol 67, No 4 (2019) Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 56, No 1 (2008) Sztuczne sieci neuronowe Kohonena jako narzędzie w taksonomii paleontologicznej — metodyka oraz zastosowanie na przykładzie późnokredowych belemnitów Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Szybka pełna analiza odpadów przemysłowych metodami stapiania z alkaliami i ASA Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczyk
 
Vol 4, No 7 (1956) Szybki i wygodny sposób obliczania efektywnych prędkości z hodografów refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 48, No 1 (2000) Szybkie metody analizy wody z zastosowaniem spektrofotometrów przenośnych Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Anna Maksymowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Szybkie metody termiczne mineralogicznej analizy fazowej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 12 (1964) Szybkie metody wykonywania preparatów kruszcowych do badań w świetle odbitym Abstract
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 3, No 6 (1955) Szybkościowa l dokładna metoda oznaczania tytanu w minerałach Abstract   PDF (Polish)
Marian Axt
 
Vol 19, No 12 (1971) Szybkościowe metody oceny nośności podłoża półskalneg Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński, Ryszard Łukaszek
 
Vol 54, No 11 (2006) Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety) Abstract   PDF
Jolanta Muszer, Joanna Haydukiewicz
 
Vol 66, No 2 (2018) Sławomir Smoleński 1926–2018 Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 50, No 11 (2002) Słowacko-Czesko-Polskie Dni Mineralogiczno-Petrologiczno-Złożowe - Herlany, Słowacja, 27–29.08.2002 Abstract
Tomasz Bajda
 
Vol 4, No 6 (1956) Słownictwo geologiczne Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 55, No 8 (2007) Słowniczek terminów stosowanych w opisach pancerzy jeżowców kopalnych i dzisiejszych Abstract   PDF
Tomasz Ceranka
 
Vol 52, No 10 (2004) Słownik jednostek litostratygraficznych Polski w roboczej wersji internetowej Abstract
Tomasz Mardal, Ryszard Marcinowski,, Krystyna Piotrowska
 
Vol 28, No 3 (1980) Słownik tektoniczny - drobne struktury w skałach krystalicznych - część III: H. Dziedzicowa, K. Miszewski, A. Żelaźniewicz. Struktury planarne (płaszczowinowe); I. Wojciechowska, A. Żelaźniewicz, A. Haydukiewicz - Struktury linearne (linijne) Abstract
. .
 
Vol 28, No 10 (1980) Słownik tektoniczny (cz. IV) - drobne struktury tektoniczne w skałach osadowych Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 30, No 5 (1982) Słownik tektoniczny cz. IX – Tektonika płyt litosfery Abstract
Antoni Tokarski
 
Vol 29, No 11 (1981) Słownik tektoniczny cz. VI - Geosynkliny, tektogen, orogen, magmatyzm w tektogenezie, tektonika grawitacyjna, inne Abstract
Józef Oberc
 
Vol 29, No 12 (1981) Słownik tektoniczny, cz. VII - cykle, fazy, formacje tektoniczne Abstract
Józef Oberc
 
11001 - 11250 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>