Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - replika

Jolanta Świdrowska

Abstract


Streszczenie niniejsze mogłoby zawierać równie kategoryczne sformułowania, co streszczenie naszych Oponentów. Ograniczymy się do stwierdzenia, że nadal kwestionujemy pogląd o intensywności i skali synkredowej inwersji regionalnej, a Ich argumenty płynące z danych litofacjalnych, miąższościowych, sejsmicznych, z ruchliwości soli, porównań regionalnych i strukturalnych są bądź niewystarczające, bądź niewiarygodne. Uznajemy natomiast, czemu zresztą nigdy nie zaprzeczaliśmy, że proces prowadzący do inwersji mógł się rozpocząć wcześniej niż w mastrychcie oraz że pewne tego objawy są obserwowane.

SUBSIDENCE AND THE PROBLEM OF INCIPIENT INVERSION IN THE MID-POLISH TROUGH BASED ON THICKNESS MAPS AND CRETACEOUS LITHOFACIES ANALYSIS - REPLY

Summary
The notion of our opponents concerning intensity of syn-Cretaceous regional inversion is questioned. Their arguments based on lithofacies, thickness, seismic and salt mobility data, regional and structural comparisons are either insufficient, or unbelievable. We agree, that the process leading to the inversion might have begun earlier than during Maastrichtian time as some signs of it are to be observed.

Full Text:

PDF (Polish)