Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 9 (1962) Występowanie minerałów ciężkich w utworach okruchowych na wyspie Kassa Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie minerałów miedzi w Żyznowie koło Strzyżowa Abstract
Mada Kita-Badak
 
Vol 24, No 5 (1976) Występowanie niektórych metali towarzyszących w złożach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś, Henryk Kucha, Witold Salamon
 
Vol 14, No 3 (1966) Występowanie oolitowej rudy żelaza w głębokim otworze w rejonie Uszkowic Abstract   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Występowanie opoki lekkiej w okolicy Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Zadruski
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 23, No 12 (1975) Występowanie otwornic ciepłolubnych w paleoceńskich osadach rejonu KisieIice Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie piasków formierskich w rejonie Bydgoszcz-Inowrocław Abstract
Stanisław Bałchanowski, Eugeniusz Pudło
 
Vol 11, No 9 (1963) Występowanie pirytu na Łysej Górze Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 27, No 1 (1979) Występowanie rozłamów łukowych i pierścieniowych w południowej Mongolii Abstract
A. A. Chrapow, Ż . Biamba, F. J. Korytow
 
Vol 8, No 8 (1960) Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 25, No 11 (1977) Występowanie siarkowodoru w gazach ziemnych cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka
 
Vol 43, No 1 (1995) Występowanie skał piroklastycznych w utworach karbonu dolnego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 10, No 11 (1962) Występowanie skał ultrazasadowych w Mongolskiej Republice Ludowej Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna Abstract
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 5 (2003) Występowanie soli niebieskich w Kłodawie Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 8 (1969) Występowanie tonsztajnu w tzw. "piaskowcach z Karniowic" koło Trzebini Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 21, No 1 (1973) Występowanie utworów kambru w podłożu Gómośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Kotas
 
Vol 26, No 9 (1978) Występowanie utworów sapropelowych i charakterystyka ich jakości w Zagłębiach Węglowych - Górnośląskim i Lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 12, No 3 (1964) Występowanie węgla kamiennego we wschodnim Kalimantanie (Borneo) i zachodniej Sumatrze Abstract
Henryk Buczek, Janusz Stankiewicz
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie węgla w otworze Bieżuń 2 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 4 (1968) Występowanie węglowodorów naftowych w Zapadlisku Przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Występowanie wód mineralnych na tle budowy geologicznej Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 8 (2001) Występowanie wód termalnych w polskiej części Karpat Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 44, No 8 (1996) Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Występowanie łupków bitumicznych w Zaciszu k. Sidry Abstract
Jerzy Badak, Julian Grudzień
 
Vol 44, No 11 (1996) Występowanie łupków iłowo-anhydrytowych z solami kryształowymi w złożu Siedlec-Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 10, No 7 (1962) Występowanie łupków talkowych w rejonie Sobótki Abstract
Albin Micyk
 
Vol 20, No 10 (1972) Wytrzymałość a kształt powierzchni spękań przy jednoosiowym ściskaniu piaskowca Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Wytrzymałość gruntów na ścinanie w warunkach wysokich ciśnień Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 35, No 11 (1987) Wytrzymałość na ścinanie gruntu grubookruchowego (mieszaniny gruntów) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Leszek Sajda
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Wytrzymałość skał w strefie powietrzno-suchej, strefie kapilarnego podniesienia i w strefie nasycenia wodą Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 12 (1992) Wytyczne dokumentowania złóż kopalin stałych Abstract
Marek Nieć
 
Vol 7, No 5 (1959) Wytyczne rozwoju gospodarczego Polski Ludowej w latach 1959-1965 Abstract
, .
 
Vol 40, No 11 (1992) Wywiad z Feliksem Bronisławem Pieczką - posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm I Kadencji III Rzeczypospolitej Abstract
, ,
 
Vol 58, No 11 (2010) Wywiad z Grzegorzem Niedźwiedzkim Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 37, No 1 (1989) Wywiad z Głównym Geologiem Kraju dr Wiesławem Śliżewskim Abstract
. .
 
Vol 58, No 8 (2010) Wywiad z podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanną Trojanowską Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 41, No 1 (1993) Wywiad z posłem Andrzejem Arendarskim – ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą Abstract
E. Madurowicz
 
Vol 58, No 7 (2010) Wywiad z prezesem Geotermii Mazowieckiej S.A. Markiem Balcerem Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 61, No 3 (2013) Wywiad z prof. dr. hab. Jerzym Nawrockim – dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, członkiem zarządu Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 40, No 3 (1992) Wywiad z prof. Stefanem Kozłowskim - ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (1992.02.25) dla redakcji "Przeglądu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 10 (1998) Wywiad z profesorem Stefanem Kozłowskim z okazji jubileuszu 70. urodzin Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 58, No 6 (2010) Wywiad z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 1 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem (4 sierpnia 1995 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 7 (1996) Wywiad z zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Jerzym Kędzierskim - nowym członkiem Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 22, No 7 (1974) Wyznaczanie efektów grawimetrycznych trójwymiarowych ciał zaburzających o dowolnych kształtach oraz określanie poprawek topograficznych za pomocą urządzenia elektroniczno-mechanicznego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera, Janusz Jamrozik, Józef Chmurzyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Wyznaczanie gęstości sieci rozpoznawczej metodą porównania map Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki, Marek Nieć
 
Vol 12, No 10 (1964) Wyznaczanie głębokości do stropu horyzontu wysokooporowego Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 55, No 5 (2007) Wyznaczanie i ocena izolacyjności naturalnej bariery geologicznej w procesie cyfrowego przetwarzania danych geologicznych Abstract   PDF
Anna Gabryś-Godlewska, Tomasz Gliwicz, Dariusz Grabowski
 
Vol 53, No 8 (2005) Wyznaczanie kształtu ścian bocznych wysadów solnych metodą tomografii sejsmicznej na przykładzie wysadu „Góra” Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki, Radosław Mieszkowski, Adam Wojas
 
Vol 61, No 10 (2013) Wyznaczanie odporności skał na pękanie na przykładzie granitu ze złoża Grabina Śląska Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Korzec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Szczepan Olek, Henryk Woźniak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznym Abstract   PDF (Polish)
Robert Duda, Bogumiła Winid, Robert Zdechlik
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyznaczanie wieku bezwzględnego skał metodą rubidowo-strontową Abstract   PDF (Polish)
Janusz M. Zinkiewicz
 
Vol 14, No 5 (1966) Wyznaczanie wieku skał za pomocą spektrometru masowego Abstract   PDF
Bożena Gostkowska
 
Vol 20, No 3 (1972) Wyznaczanie za pomocą badań akustycznych współczynników sprężystości, miąższości strefy zwietrzenia i spękania skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 53, No 6 (2005) Wyznaczanie zasięgu strefy otuliny na podstawie przesłanek hydrogeologicznych — na przykładzie wybranych rejonów Kampinoskiego Parku Narodowego i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Abstract   PDF
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE Abstract   PDF (Polish)
Janusz Michalak
 
Vol 64, No 2 (2016) Wyznaczenie przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem (gmina Limanowa, południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Ćwiąkała, Jacek Stanisz, Andrzej Wróbel, Robert Kaczmarczyk, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz
 
Vol 68, No 5 (2020) Wyzwania kartografii geologicznej w Polsce Abstract   PDF
Leszek Marks, Katarzyna Jóźwik
 
Vol 69, No 6 (2021) Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Paweł Brański, Grzegorz Pieńkowski, Rafał Małek, Karol Zglinicki, Andrzej Chmielewski
 
Vol 26, No 6 (1978) Wzbudzanie drgań sejsmicznych systemem Vibroseis i jego pierwsze zastosowanie w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Łomnicki, Władysław Pawlak, Ernest Poleszak
 
Vol 44, No 4 (1996) Wznowienie Studium Podyplomowego - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 5 (1997) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 4 (1994) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 33, No 2 (1985) Wzorce składu skał i minerałów Abstract
Anna Pasieczna
 
Vol 33, No 3 (1985) Wzrost kaolinitu w „iłach witriololowych" niecki bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik
 
Vol 51, No 1 (2003) Władcy wymarłych światów 2002 Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 56, No 4 (2008) Władysław Pożaryski 1910–2008 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 5 (2002) Władysławowi Karaszewskiemu z okazji 90-lecia urodzin - naukowcowi i towarzyszowi broni Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 3 (1977) Właściwości ceramiczne iłów yoldiowych z Suchacza Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości ceramiczne surowców zastoiskowych okolic Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Edward Miziołek
 
Vol 38, No 12 (1990) Właściwości chemiczno-technologiczne dolnooligoceńskich węgli brunatnych i ich popiołów z rejonu Lusowa na zachód od Poznania Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 10 (1974) Właściwości fizyczne bazaltów z Góry Świętej Anny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 37, No 9 (1989) Właściwości fizyczne regolitu Marsa na tle badań modelowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik, Jerzy Trzciński, Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 53, No 11 (2005) Właściwości fizykochemiczne i chemizm opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości geotechniczne piaskowców fliszowych (warstwy krośnieńskie) - w świetle badań akustycznych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 37, No 2 (1989) Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski, Zygmunt Glazer, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 8 (1994) Właściwości hydrogeologiczne przestrzeni porowej dolno karbońskich wapieni i dolomitów czatkowickich Abstract
Stanisław Borczak, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka
 
Vol 65, No 1 (2017) Właściwości mechaniczne iłów zastoiskowych z Wierzbicy k. Serocka w świetle wybranych polowych badań geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości mineralogiczno-chemiczne i termiczne iłołupków karbońskich z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Stolecki
 
Vol 53, No 9 (2005) Właściwości odpadów poflotacyjnych Zn-Pb i nowe możliwości ich wykorzystania w gospodarce Abstract   PDF
Ewa Siedlecka
 
Vol 30, No 6 (1982) Właściwości odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Stochlak, Józef Szczerbiński, Grażyna Wasiak
 
Vol 42, No 2 (1994) Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo Abstract
Barbara Bagińska
 
Vol 36, No 12 (1988) Właściwości techniczne iłołupków karbońskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego i możliwość ich gospodarczego wykorzystania Abstract   PDF (Polish)
Józef Stolecki
 
Vol 19, No 1 (1971) Właściwości termiczne niektórych skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości termiczne piaskowców krośnieńskich Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 53, No 4 (2005) Właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych z formacji Noteci Abstract   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 43, No 3 (1995) Właściwości złóż i użytkowanie górnicze Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 28, No 3 (1980) Własności ceramiczne iłów permskich ze Sławkowa Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 14, No 8 (1966) Własności geotechniczne iłów poznańskich w odkrywkach węgli brunatnych rejonu Konina Abstract   PDF
Krzysztof Meissner
 
Vol 10, No 12 (1962) Własności geotechniczne skał nadkładu w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Własności mechaniczne skał karbońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Godula
 
Vol 29, No 4 (1981) Własności petrofizyczne niektórych skał monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Basista, Tadeusz Krynicki
 
Vol 18, No 6 (1970) Własności piasków plażowych wybrzeża Rumunii Abstract
Jan Morawski
 
Vol 13, No 1 (1965) Własności rop polskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Własności ropy Pomorsko IV Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 10, No 9 (1962) Własności ropy Rybaki I Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 46, No 7 (1997) Włodzimierz Jan Parachoniak (1920-1997) Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 41, No 9 (1993) Włodzimierz Sedlak Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 12 (1993) Włodzimierz Sedlak - Człowiek i Góry Świętokrzyskie Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Włodzimierz Wawryk Abstract
Marian Kamieński, Zbigniew Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) X Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w Polsce Abstract
W. Bielecka, W. Pożaryski, O. Styk
 
Vol 51, No 5 (2003) X International Conference and Fieldtrip on Landslides (ICFL), Poland 2002 - Warszawa-Kraków-Gdańsk, 06.09.2002 Abstract
Zygmunt Heliasz
 
Vol 42, No 4 (1994) X Jubileuszowa Konferencja - Biologia i Monitoring Wód Podziemnych - Częstochowa, 17 -18.11.1993 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 57, No 12 (2009) X Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska Warszawa, 21–22.10.2009 Abstract   PDF
Irena A. Wysocka, Irena Jaroń
 
Vol 22, No 6 (1974) X Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 2 (1996) X Kongres RCMNS, Bukareszt, Rumunia, 04-09.09.1995 Abstract
Barbara Studencka
 
Vol 22, No 4 (1974) X lat współpracy geologów krajów członkowskich RWPG Abstract
Borys Jerofiejew
 
Vol 48, No 12 (2000) X Międzynarodowa Konferencja Geochemiczna Goldschmidt 2000 — Oksford, W. Brytania, 03–08.09.2000 Abstract
Wojciech Czapliński
 
Vol 60, No 11 (2012) X Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2012 Warszawa, 19–20.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 58, No 11 (2010) X Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie Kontroli Gazów Cieplarnianych (GHGT-10) Amsterdam, 19–23.09.2010 Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 6 (1975) X Międzynarodowy Kongres Hydrogeologiczny Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 55, No 10 (2007) X Międzynarodowy Kongres Kopalnych Koralowców i Gąbek St. Petersburg, 12–16.08.2007 Abstract   PDF
Mikołaj K. Zapalski, Benoît Hubert, Bruno Mistiaen
 
Vol 59, No 10 (2011) X Międzynarodowy Kongres Mineralogii Stosowanej (ICAM) Trondheim, Norwegia, 1–5.08. 2011 Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda
 
Vol 48, No 9 (2000) X Międzynarodowy Kongres Palinologiczny - Nankin, Chiny, 24–30.06.2000 Abstract
Monika Masiak, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 31, No 6 (1983) X Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Madryt 1983 Abstract
. .
 
Vol 69, No 6 (2021) X Ogólnopolska "Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii" Warszawa, 15–16 kwietnia 2021 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 57, No 9 (2009) X Ogólnopolski i III Polsko-Litewski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem ZIEMIA GIGANTÓW Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Mirosława Boczar
 
Vol 43, No 9 (1995) X sympozjum Bathursta sedymentologów węglanowych, Egham k. Londynu, Wielka Brytania, 02-05.07.1995 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 35, No 5 (1987) XI International Congress of Carboniferous Stratigraphy and Geology - Beijing, 1987 Abstract
. .
 
Vol 26, No 2 (1978) XI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstract
Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 27, No 6 (1979) XI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej Abstract
Wojciech Narębski, Wacław Ryka, Witold Żabiński
 
Vol 43, No 6 (1995) XI krajowa konferencja z cyklu Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej - Częstochowa, listopad, 1995 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 13, No 5 (1965) XI międzynarodowe kolokwium poświęcone zagadnieniom spektroskopii Abstract
Henryk Pendias
 
Vol 52, No 10 (2004) XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny — Granada, Hiszpania, 04–09.07.2004 Abstract
Barbara Słodkowska
 
Vol 36, No 4 (1988) XI Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Pekin 1987 r Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 5 (1995) XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 9 (2008) XI Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń Gdańsk-Sobieszewo, 4–6.06.2008 Abstract   PDF
Leszek Jurys, Regina Kramarska, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 59, No 12 (2011) XII Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna Bratysława, 20–21.10.2011 Abstract   PDF (Polish)
Justyna Kowal, Zbigniew Górny
 
Vol 20, No 11 (1972) XII Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w ZSRR Abstract
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 59, No 11 (2011) XII Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Ustroń, 19–21.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Irena A. Wysocka
 
Vol 56, No 2 (2008) XII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Kłodawa, 11–12.10.2007 Abstract   PDF
Grzegorz Kortas
 
Vol 40, No 4 (1992) XII Międzynarodowy Kongers Stratygrafii i Geologii Karbonu i Permu, Buenos Aires 1991 r. Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 3 (2002) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Chemizm Opadów Atmosferycznych, Wód Powierzchniowych i Podziemnych - Łódź, 15­16.11.2001 Abstract
Marek Walisch
 
Vol 44, No 6 (1996) XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Barbara Sowa
 
Vol 43, No 9 (1995) XIII European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI), Sitges, Hiszpania, 20-23.06.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 48, No 6 (2000) XIII konferencja nt. Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych — Częstochowa, 06–07.04.2000 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 48, No 9 (2000) XIII Międzynarodowa Konferencja Metody Numeryczne w Badaniach Zasobów Wodnych - Calgary, Kanada, 25–29.06.2000 Abstract
Stanisław Staśko
 
Vol 20, No 3 (1972) XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 44, No 2 (1996) XIII Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i GeologiiKarbonu i Permu, Kraków, 28.08-02.09.1995 Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 12 (2002) XIII Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Andrzej Sas-Jaworski
 
Vol 51, No 11 (2003) XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych Abstract
Janusz Burchard
 
Vol 50, No 7 (2002) XIV Konferencja Gospodarowanie Zasobami Wód Podziemnych — Częstochowa, 11–12.04.2002 Abstract
Andrzej Szczepański, Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) XIV Konferencja Paleontologów - Kamionka k. Rzeszowa, 1991.10.07 -09. Abstract
B. Studencka
 
Vol 64, No 11 (2016) XIV Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2016 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 57, No 9 (2009) XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Jerzy Nawrocki, Jacek Wachowiak
 
Vol 43, No 7 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres INQUA - Berlin, Niemcy, 03-10.08.1995 Abstract
Jan Rzechowski
 
Vol 43, No 1 (1995) XIV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny - Recife, Brazylia, 20-26.08.1994 Abstract
Tadeusz Peryt, Andrzej Ślączka
 
Vol 53, No 11 (2005) XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych Abstract   PDF
Janusz Burchard, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) XIV Światowy Kongres Naftowy Stavanger, 29.05 - 1.06.1994 Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 34, No 8 (1986) XIX Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na Sardynii Abstract
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Irena Heller, Stanisław Geroch
 
Vol 46, No 2 (1998) XIX Konferencja Terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - MAGURA '98 Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) XIX konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG MAGURA '98 - Szymbark, 15-17.10.1998 Abstract
Marta Rauch
 
Vol 59, No 1 (2011) XIX Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej – CBGA 2010 Saloniki, Grecja, 23–26.09.2010 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 42, No 9 (1994) XIX Sympozjum Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii - Kraków, 17-18.01.1995 Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 26, No 6 (1978) X-lecie Studium Podyplomowego z Mineralogii i Petrografii Surowców Mineralnych AGH Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 8-9 (1970) XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Lublinie Abstract
Adam Malicki
 
Vol 25, No 7 (1977) XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Krośnieńskiej Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 10 (1999) XV i XVI konkurs grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 3 (1993) XV Konferencja Paleontologów, 1-3 października 1992 r. Abstract
A. Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 56, No 12 (2008) XV Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pod hasłem Plejstocen Tatr i Podhala — zlodowacenia tatrzańskie Zakopane, 1–5.09.2008 Abstract   PDF
Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz
 
Vol 43, No 12 (1995) XV Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, Ateny, Grecja, 17-21.09.1995 Abstract
Michał Krobicki, Piotr Krzywiec, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 10 (1998) XV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny Alicante, Hiszpania, 12-17.04.1998 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 6 (1999) XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Mirosława Boczar
 
Vol 59, No 11 (2011) XV Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii Poznań, Żerków, 14–16.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska, Robert Radaszewski
 
Vol 43, No 2 (1995) XV regionalne spotkanie lAS - Ischia (Włochy),13-16.04.1994 Abstract
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 56, No 1 (2008) XV Spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych—MAEGS Zasoby naturalne a polityka ogólna: badania naukowe, zarządzanie, środowisko Tallin, Estonia, 16–20.09.2007 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 49, No 2 (2001) XV Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Krystyna Leciejewicz, Iwona Puźniak
 
Vol 19, No 8-9 (1971) XV Sympozjum Geofizyczne w Popradzie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 46, No 12 (1998) XVI Konferencja Paleontologów - Wiktorowo, 02-04.09.1998 Abstract
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 58, No 2 (2010) XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu Zimna Woda k. Łukowa, 31.08–4.09.2009 Abstract   PDF
Renata Swadźba
 
Vol 55, No 1 (2007) XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi Zakopane, 15–17.11.2006 Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 49, No 1 (2001) XVI Konferencja — Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych — Karlowe Wary, Czechy, 27–31.08.2000 Abstract
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 1 (1999) XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998 Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 59, No 12 (2011) XVI Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Toruń, 13–15.10.2011 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Kortas, Grzegorz Czapowski
 
Vol 18, No 7 (1970) XVI Sesja Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Emilia Witwicka
 
Vol 55, No 10 (2007) XVI Szkoła Kartograficzna Kartograficzne programy komputerowe — konfrontacja teorii z praktyką Wrocław, 16–18.05.2007 Abstract   PDF
Bożena Gastoł-Palechowska
 
Vol 57, No 11 (2009) XVI Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii Skała Podolska (Ukraina), 13–16.09.2009 Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 53, No 5 (2005) XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych Praga, Czechy, 13–17.09.2004 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 51, No 2 (2003) XVII Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Iwona Puźniak
 
Vol 42, No 9 (1994) XVII Sympozjum - Geologia Formacji Węglonośnych Polski - Kraków, 13-14.04.1994 Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 8, No 7 (1960) XVII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstract
Andrzej Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 57, No 1 (2009) XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi Rytro k. Nowego Sącza, 5–7.11.2008 Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 34, No 7 (1986) XVIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 48, No 4 (2000) XVIII konkurs grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 65, No 8 (2017) XVIII Ogólnopolski i XI Polsko-Litewski Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Wojanów, 8–10.11.2017 r. Słowo wstępne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Staśko,, Wojciech Ciężkowski, Henryk Marszałek
 
Vol 61, No 12 (2013) XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013 Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek
 
Vol 8, No 11 (1960) XVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 55, No 2 (2007) XVIII-wieczna kolekcja wielickich okazów solnych przekazana przez Jean-Étienne Guettarda ambasadorowi króla Francji Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 62, No 7 (2014) XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta Abstract   PDF (Polish)
Marek Skubisz, Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 56, No 5 (2008) XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG Święta Katarzyna pod Łysicą, 10–13.09.2007 Abstract   PDF
Anna Żylińska, Barbara Studencka
 
Vol 52, No 7 (2004) XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Elżbieta Laszczka-Mazur
 
Vol 9, No 3 (1961) XXI Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kopenhadze Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 13, No 7 (1965) XXII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Indii Abstract
Mieczysław Mrozowski, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 61, No 5 (2013) XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków Poznań, 4–5.04.2013 Abstract   PDF (Polish)
Dorota Karmasz, Jacek Retka
 
Vol 7, No 3 (1959) XXII Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Geofizycznego Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 16, No 7 (1968) XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu GeologIcznego w Pradze Abstract
Edward Rühle
 
Vol 20, No 5 (1972) XX-lecie Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstract
Stanisław Serafini
 
Vol 21, No 3 (1973) XX-LECIE "Przeglądu Geologicznego" Abstract
. ,
 
Vol 26, No 11 (1978) XXV lat działalności Komisji Zasobów Kopalin przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Antoni Białaczewski
 
Vol 26, No 4 (1978) XXV lat działalności Wydawnictw Geologicznych Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 60, No 6 (2012) XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Warszawa, 19–20.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Laszczka
 
Vol 22, No 4 (1974) XXV posiedzenie Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract
Stanisław Czyżewski
 
Vol 24, No 12 (1976) XXV Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 70, No 2 (2022) XXVI Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 22.10.2021 – słowo wstępne do bloku artykułów Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 71, No 1 (2023) XXVII Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 23.09.2022 – słowo wstępne do bloku artykułów Abstract   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk, Agnieszka Milianowicz
 
Vol 29, No 11 (1981) XXVII Sesja Wszechzwiązkowego Towawarzystwa Paleontologicznego ZSRR Abstract
Leon Karczewski, Lidia Malinowska, Krystyna Pożaryska
 
Vol 16, No 1 (1968) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 24, No 1 (1976) XXVIII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Poszukiwawczych Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 17, No 3 (1969) XXX Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstract
Adam Dąbrowski, Jerzy Górski
 
Vol 21, No 5 (1973) XXXI Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych Abstract
Mieczysław Najberg
 
Vol 51, No 4 (2003) XXXII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeo- logów (IAH) -- Mar del Plata, Argentyna, 21-25.10.2002 Abstract
Andrzej J. Witkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Z. Kotański
 
Vol 20, No 6 (1972) XXXIII Zjazd Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych (EAEG) Abstract
Adam Dąbrowski, Julian Smoleński
 
Vol 71, No 3 (2023) XXXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej pt. Woda – skarb naszych czasów. Krążenie wody w przyrodzie Abstract   PDF
Małgorzata Wrzesińska
 
Vol 14, No 4 (1966) XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w regionie babiogórskim Abstract
Marian Książkiewicz
 
Vol 33, No 2 (1985) XXX-lecie Zakładu Mechaniki Podłoża Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Abstract
Ewa Stępkowska
 
Vol 57, No 1 (2009) XXXVI Międzynarodowy Kongres Hydrogeologiczny Toyama, Japonia, 28.10–1.11. 2008 Abstract   PDF
Ewa Krogulec
 
Vol 1, No 8 (1953) XXXVI ROCZNICA REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ Abstract   PDF
, ,
 
Vol 11, No 7 (1963) XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Pieniny) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 58, No 10 (2010) XXXVIII Światowy Kongres IAH Kraków, 12–17.09.2010 Abstract   PDF
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 13, No 6 (1965) XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Y. Tardy - Petrology of Laterites and Tropical Soils Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Z. Alexandrowicz, A. Kućmierz, J. Urban, J. Otęska-Budzyń - Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Z. Alexandrowicz (red.) — Groty Kryształowe w Kopalni Soli Wieliczka Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Z badań biogeochemicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Maria Lindner, Jan Sarosiek
 
Vol 7, No 10 (1959) Z badań geologicznych lessu Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Z badań geologicznych na Morzu Południowo-chińskim Abstract   PDF (Polish)
Robert Jagodziński, Stanisław Lorenc, Witold Szczuciński
 
Vol 23, No 9 (1975) Z badań geologicznych nad druzgotową częścią złoża solnego Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szybist
 
Vol 24, No 7 (1976) Z badań konkrecji węglanowych w utworach węglonośnych Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 22, No 1 (1974) Z badań mineralogicznych nad lessem ze Zwierzyńca w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki, Janusz Dominik
 
Vol 24, No 5 (1976) Z badań nad modyfikacją powierzchniowych własności minerałów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta, Witold Żabiński
 
Vol 7, No 8 (1959) Z badań nad petrografią liasu wierchowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański
 
Vol 5, No 9 (1957) Z badań nad trwałością kamieni budowlanych Abstract
Wiesław Koziński
 
Vol 23, No 1 (1975) Z badań palinologicznych karbonu północno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Halina Krawczyńska-Grocholska
 
Vol 28, No 11 (1980) Z badań sedymentologicznych utworów kredy wierchowej w Dolinie Kościeliskiej Abstract
Krzysztof Krajewski
 
Vol 69, No 10 (2021) Z bursztynem dookoła świata – wystawa czasowa w PAN Muzeum Ziemi Warszawa, 1.10.2021–31.01.2022 r. Abstract   PDF
Michał Kazubski
 
Vol 51, No 12 (2003) Z. Buła (red.) — Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego 1 : 200 000 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 11 (1962) Z doświadczeń nad metodyką i organizacją przygotowań do prac geologicznych poza granicami kraju Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 5, No 9 (1957) Z dyskusji nad trzeciorzędem w Polsce Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 22, No 8 (1974) Z dyskusji nad trzeciorzędem w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach
 
14001 - 14250 of 15425 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>