Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 46, No 2 (1998) Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 44, No 2 (1996) Osady interglacjału mazowieckiego w Pawłowie Nowym na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Osady interglacjału w Zwierzyńcu na Kurpiach Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Zofia Dłużakowa, Sylwester Skompski
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady jeziorne i biogeniczne oraz zapis zmian roślinności okresu 18000 - 8000 lat BP w Polsce Abstract
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 54, No 7 (2006) Osady jeziorne interglacjału eemskiego w Leszczynie — Wysoczyzna Płocka Abstract   PDF
Krzysztof Michał Krupiński, Jędrzej Kotarbiński, Sylwester Skompski
 
Vol 18, No 3 (1970) Osady karbonu i dolnego permu z wiercenia Polaki-1 Abstract   PDF (Polish)
Violetta Błaszkowska, Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 10, No 10 (1962) Osady liasu górnego w Lubieni koło Starachowic Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 57, No 1 (2009) Osady lodowcowe na przedpolu Tatr w rejonie Toporowej Cyrhli i Niżniej Palenicy Pańszczykowej Abstract   PDF
Magda Derkacz, Bogusław Marcinkowski, Marcin Żarski
 
Vol 32, No 10 (1984) Osady Małego Stawu w Karkonoszach Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 26, No 8 (1978) Osady metalonośne na grzbietach śródoceanicznych - geneza, klasyfikacja i implikacje geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Salman Bloch
 
Vol 44, No 9 (1996) Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Grzybowski, Jan Śniadek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Osady paleogenu i neogenu w Łęczycach koło Lęborka — implikacje paleogeograficzne dla basenu paleogenu i neogenu północno-zachodniej Europy Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Regina Kramarska,, Marcin Piwocki
 
Vol 23, No 8 (1975) Osady paleogenu w wierceniu Miechów (monoklina przedsudecka) w świetle badań mikroparleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 48, No 2 (2000) Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997 Abstract   PDF (Polish)
Adolf Szponar
 
Vol 33, No 4 (1985) Osady redeponowane w spągu łupku miedzionośnego kopalni „Rudna" (LGOM) Abstract
Sławomir Tusiński
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 18000 - 8000 lat BP w południowej Polsce Abstract
Leszek StarkeI, Piotr Gębica
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20000- 8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych obszarach Polski Abstract
Krystyna Turkowska
 
Vol 55, No 7 (2007) Osady rzeczne i roślinność interpleniglacjału zlodowacenia wisły w dolinie Wisłoka między Rzeszowem a Łańcutem (Rynna Podkarpacka) Abstract   PDF
Kazimierz Szczepanek, Natalia Kalinowicz, Piotr Gębica
 
Vol 55, No 3 (2007) Osady sedymentacji rzecznej i fluwioglacjalnej w profilach wiertniczych w rejonie Radzymina (środkowe Mazowsze) Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 32, No 6 (1984) Osady trzeciorzędowe w Radawcu koło Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 35, No 4 (1987) Osady turbulentnych spływów kohezyjnych w warstwach menilitowych płaszczowiny skolskiej (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Leszczyński
 
Vol 27, No 6 (1979) Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego Abstract
F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński
 
Vol 10, No 2 (1962) Osady w dolinie rzeki Gołdapy Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 55, No 4 (2007) Osady węglanowe z Foundation Seamount Chain (SE Pacyfik) Abstract
Piotr Jakubiec
 
Vol 55, No 3 (2007) Osady wodnolodowcowe krótkiego transportu i cechy ich uziarnienia na przykładzie Wysoczyzny Szurpił i Krzemianki (Pojezierze Suwalskie) Abstract   PDF
Tomasz Boye, Ewa Smolska
 
Vol 48, No 12 (2000) Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Oscylacje środowisk depozycyjnych w górnym emsie i eiflu z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 7, No 1 (1959) Osiadanie dodatkowe mad wiślanych Abstract   PDF (Polish)
WITOLD CEZARIUSZ KOWALSKI
 
Vol 55, No 7 (2007) Osiadanie powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji węgla kamiennego na przykładzie rejonu miasta Knurowa Abstract   PDF
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 31, No 3 (1983) Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia geofizyki poszukiwawczej w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Osiągnięcia Instytutu Naftowego w okresie 15-lecia Polski Ludowej Abstract
Feliks Mitura
 
Vol 16, No 7 (1968) Osiągnięcia kartografii geologicznej w Czechosłowacji Abstract
Edward Rühle
 
Vol 51, No 1 (2003) Osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego w dziedzinie geologii złóż węgla brunatnego Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 13, No 10 (1965) Osiągnięcia służby geologicznej Demokratycznej Republiki Wietnamu Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w dziedzinie petrografii skał osadowych w XX-leciu PRL Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w prawodawstwie geologicznym w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Osiem lat działalności i dziesięć konferencji Sekcji Sozologicznej PTG Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 2 (1993) Osiemdziesięciolecie nestora polskiej geologii - prof. Dr Stanisława Siedleckiego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Tyskiego Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 37, No 3 (1989) Osobliwości źródeł Ras El Ein Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 51, No 10 (2003) Osobowość Profesora Henryka Teisseyre’a a środowisko, w którym wyrósł Abstract
Barbara Teisseyre
 
Vol 9, No 3 (1961) Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 60, No 2 (2012) OSTAFICZUK S. – Współczesne problemy Eko-Geologii. Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks
 
Vol 20, No 11 (1972) Ostatnie cztery lata geologii inżynierskiej w Związku Radzieckim Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 9 (1995) Ostra walka o przyszłość Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 9 (2016) Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 53, No 2 (2005) Osuwiska jako ważny element geozagrożeń we Włoszech Abstract   PDF
Marek Graniczny, Wojciech Rączkowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Osuwiska Karpat Abstract   PDF (Polish)
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski, Marcin Kułak, Antoni Wójcik
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – niszczycielski żywioł Abstract   PDF (Polish)
Pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwisko na stokach MaguryWitowskiej (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 46, No 11 (1998) Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Włodzimierz Margielewski, Andrzej Domagała
 
Vol 65, No 9 (2017) Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka Abstract   PDF (Polish)
Milena Różycka, Filip Duszyński, Aleksandra Michniewicz
 
Vol 27, No 8 (1979) Osuwisko w Brzeźnie powstałe w wyniku prac geofizycznych Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Osuwisko w Lipowicy koło Dukli Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Badak, Ryszard Pawłowski
 
Vol 10, No 11 (1962) Osuwisko w Pcimiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jakubowski, Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 9, No 3 (1961) Osuwisko we wsi Wapienne koło Muszyny Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Osuwiskowe toczeńce zwijane z Sobkowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 4 (1995) Oświetlanie pseudorzeźby układem trzech kolorowych słońc jako metoda filtracji wielokierunkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 68, No 7 (2020) Othniel Charles Marsh (1831–1899) we Wrocławiu – mało znany okres w życiu wybitnego paleontologa Abstract   PDF
Tomasz Skawiński
 
Vol 18, No 3 (1970) Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Zbigniew Sartowski, Piotr Wyszomirski
 
Vol 8, No 9 (1960) Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego Abstract
Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer
 
Vol 21, No 4 (1973) Otwarcie jaskini Raj Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Otwarcie Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha Solec Kujawski, 24.05.2008 Abstract   PDF
Jolanta Iwańczuk, Tatiana Woroncowa- Marcinowska, Izabela Ploch
 
Vol 46, No 10 (1998) Otwarcie nowej siedziby Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 56, No 7 (2008) Otwarcie Parku Jurajskiego Solec Kujawski, 24.05.2008 Abstract   PDF
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 46, No 2 (1998) Otwarcie wystawy - Kamienie z nieba - meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 51, No 2 (2003) Otwarcie wystawy Bryły bursztynu — fenomen przyrody w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Iwona Puźniak
 
Vol 51, No 8 (2003) Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 47, No 12 (1999) Otwarcie zmodernizowanego Muzeum Geologicznego PIG - uroczystość obchodów 80-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 12 (2003) Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Ain Settara, Tunezja Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt, Laia Alegret, Eustoquio Molina
 
Vol 24, No 6 (1976) Otwornice kambryjskie z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Otwornice w polskich iłach warwowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 51, No 11 (2003) Otwornice z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu w Kamiennym Dole koło Kazimierza Dolnego Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 6, No 6 (1958) Otwornice z serii cergowskiej fałdów dukielsko-michowskich okolic Mrukowej i Folusza Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 7, No 5 (1959) Otwornice z warstw magurskich i podmagurskich w rejonie Pielgrzymki Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 13, No 3 (1965) Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 9 (1976) Ozdobny chalcedon w okolicy Świerków na Dolnym Śląsku Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie i ściekach Abstract   PDF
Danuta Juszczyk, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie bromianów (V) w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną Abstract   PDF
Beata Kostka, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko
 
Vol 4, No 11 (1956) Oznaczanie ceru w piasku monacytowym Abstract
Marian Akst
 
Vol 24, No 7 (1976) Oznaczanie cynku w dolomitach kruszconośnych metodą rentgenowską niedyspersyjną Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie fluoru i innych nieorganicznych związków w powietrzu z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Michalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Oznaczanie gatunków rodzaju Balanus da Costa, 1778 na podstawie przekrojów poprzecznych płytek korony Abstract   PDF (Polish)
Stefan J. Dawidowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA Abstract
Marcin Wojciechowski, Justyna Filip, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie metali ciężkich w tkankach leszczy z Wisły i Sanu - badania biomonitoringowe Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie metali śladowych w wodach metodą podwójnej ekstrakcji Abstract   PDF (Polish)
Eligiusz Serafin, Janusz Mazur
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Oznaczanie miedzi na ociosie i w rdzeniach wiertniczych metodą fluorescencji rentgenowskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kazimierczyk, Jerzy Niewodniczański
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobrowolski
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie nieorganicznych anionów w wodach oligoceńskich techniką chromatografii jonowej Abstract   PDF
Jolanta Janiszewska, Maria Balcerzak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie parametru sumarycznego AOX w badaniach wód i osadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie pierwiastków śladowych w skałach ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków ziem rzadkich Abstract   PDF (Polish)
Iwona Iwanejko, Zdzisław Hebda
 
Vol 9, No 12 (1961) Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach Abstract
Jan Calikowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie różnych form azotu w wodach naturalnych -metody stosowane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Anna Maksymowicz
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego Abstract   PDF (Polish)
Mieczyslaw Korolczuk, Małgorzata Grabarczyk
 
Vol 9, No 10 (1961) Oznaczanie uziarnienia gruntu metodą U-rurki Abstract   PDF (Polish)
Ewa Paszyc-Stępkowska
 
Vol 28, No 10 (1980) Oznaczanie węglowodorów izoprenoidowych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract
Zofia Pomykała
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gruntach metodą HPLC Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Łukasik, Brygida Dziewięcka
 
Vol 17, No 10 (1969) Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Oznaczanie WWA w wodzie powierzchniowej regionu łódzkiego ze zbiorników przeznaczonych do poboru wody do celów spożywczych Abstract   PDF
Andrzej K. M. Kabziński
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach glebowych pobranych z otoczenia zakładów przemysłowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kiepul
 
Vol 33, No 12 (1985) Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego Abstract
Piotr Janko
 
Vol 16, No 8 (1968) Oznaczenia w geofizyce wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 39, No 2 (1991) Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych Abstract
Jean L. Duthou, Jean P. Couturie, Michał P. Mierzejewski, Christian Pin
 
Vol 6, No 5 (1958) Ożywienie otworu Busk metodą kwasowania Abstract   PDF
Wacław Skoczyński
 
Vol 43, No 3 (1995) Ołów z początkiem ostatniej dekady XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Augusthinis Styliano-Stavas - Atlas of the textural patterns of ore minerals and metallogenetic processes Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) P. Bella & P. Holúbek (red.) - Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 52, No 10 (2004) P. Bourseiller & J. Durieux — Volcanoes Abstract
Piotr Czubla
 
Vol 51, No 12 (2003) P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) P. Cholewa — Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku Abstract
Małgorzata Mrozek
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Crowson - Minerals Handbook 1994--1995. Statistics and Analyses ofthe World's MineraIs Industry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 5 (1997) P. Czepiel, B. Iwańska & A. Wasilewski - Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne ze skorowidzem Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 8 (2003) P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 6 (2005) P. CZUBLA, W. MIZERSKI & E. ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ — Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Abstract   PDF
Piotr Paweł Woźniak
 
Vol 57, No 9 (2009) P. DASZKIEWICZ & R. TARKOWSKI — Pobyt i badania przyrodnicze Jeana-Etienne’a Guettarda w Rzeczypospolitej (1760–1762). Abstract   PDF
Jacek Oleksyn
 
Vol 49, No 5 (2001) P. DOBAK - Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 3 (1953) P. Dorn - Geologia Europy Środkowej Abstract   PDF
J. Głodek
 
Vol 1, No 6 (1953) P. Dorn - Geologia Europy środkowej Abstract
J. Głodek
 
Vol 52, No 2 (2004) P. Ilnicki — Torfowiska i torf Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 54, No 10 (2006) P. KARNKOWSKI — Na szlaku poszukiwań naftowych. Wspomnienia. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 11 (2000) P. Karnkowski — Oil and Gas Deposits in Poland Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 3 (1995) P. Kearey - The EncycIopediaofthe Solid Earth Sciences Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 56, No 4 (2008) P. KRÓL & J. URBAN — Kopalnie miedzianogórskie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 5 (1994) P. Kłysz - Polscy polarnicy. Zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 53, No 2 (2005) P. Kłysz & J. Skoczylas — Oblicze naszej planety — geologia i geomorfologia w zarysie. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 3 (1994) P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu Abstract
Hubert Sylwestrzak, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 2 (2002) P. Müller, Z. Novák et al. - Geologie Brna a okolí Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 47, No 6 (1999) P. Roniewicz & A. Wierzbowski - Przez Karpaty Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 58, No 10 (2010) P. SAŁUGA – Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 68, No 6 (2020) P. WOJTULEK, T. KOCOWSKI, W. MAŁECKI – Prawo geologiczne i górnicze. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 49, No 4 (2001) P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Porębska
 
Vol 49, No 1 (2001) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleobiogeography of the Lower Cambrian deposits of Abstract
Luba V. Piskun, Gala V. Zinovenko
 
Vol 6, No 3 (1958) Paleocen płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 26, No 11 (1978) Paleodelta w miocenie przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Paleodoliny w pradolinie Warty - Noteci pod Gorzowem Wlkp. i ich znaczenie hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Romanek
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Paleoecology and organie matter in the Late Badenian and Early Sarmatian marine basin of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Iwona Czepiec, Maciej J. Kotarba
 
Vol 33, No 4 (1985) Paleoekologia angielskiego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Tim H. Pettigrew
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleoekologia i biogeografia kredowych amonitów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Michał Zatoń
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Paleoekologia torfowisk — źródło informacji o historii klimatu i wpływie człowieka na środowisko Abstract   PDF
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Paleogen i neogen Pomorza — profil regionalny i korelacje z obszarami sąsiednimi Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 64, No 1 (2016) Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 31, No 7 (1983) Paleogen i podłoże mezozoiczne w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie woj. szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 2 (1984) Paleogeńskie węgle brunatne i mułowce węgliste w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie, woj . szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 27, No 1 (1979) Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Studencki
 
Vol 8, No 9 (1960) Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny Abstract
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko, Tomasz Malata
 
Vol 29, No 11 (1981) Paleogeograficzne powiązania między epikontynentalnym a geosynklinalnym basenem w kredzie górnej i paleocenie Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 46, No 7 (1998) Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 53, No 11 (2005) Paleoklimatyczna wymowa peryglacjalnych pokryw stokowych na podstawie badań w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego Abstract   PDF
Halina Pawelec
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hateg Basin, Romania Abstract   PDF (Polish)
Ulrich Hambach, Cristian Panaiotu, Cristina E. Panaiotu
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Król, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Jadwiga Kruczyk, Maria Jeleńska, Marta Rauch, Antoni K. Tokarski
 
Vol 63, No 11 (2015) Paleomagnetyzm, a odrodzenie teorii Wegenera: synopsis Abstract   PDF (Polish)
Marek Lewandowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Jaromír Leichmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Paleomagnetyzm skał mezozoicznych i trzeciorzędowych Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Paleontologia polska w latach 1945-1966 Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 40, No 10 (1992) Paleontologiczny zapis zdarzeń późnego dewonu i karbonu. XV Konferencja Paleontologów Abstract
Barbara Studencka, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Paleooceanografia Morza Waryscyjskiego na podstawie składu izotopowego konodontów - Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Dopieralska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleophytic characteristics of the Upper Vendian and Cambrian of the Podlasie-Brest Depression Abstract
Luba V. Piskun
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 28, No 3 (1980) Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Paleotemperatury minerałów węglanowych i barytów na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 53, No 1 (2005) Paleozoiczna Akrecja Polski — podsumowanie projektu Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 66, No 8 (2018) Paleozoiczne dowody na interakcje między roślinami a stawonogami Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Muszer, Adrianna Jankowska
 
Vol 2, No 8 (1954) PALEOZOICZNE RUDY ŻELAZA NA OBSZARZE STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA GÓRNICZEGO Abstract   PDF (Polish)
Aleksy Owczarek
 
Vol 24, No 7 (1976) Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Markiewicz
 
Vol 31, No 7 (1983) Palinoflora i plankton paleogeński z NW Polski Abstract   PDF (Polish)
Irena Grabowska
 
Vol 54, No 1 (2006) Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów Abstract   PDF
Zofia Balwierz, Jan Goździk, Barbara Marciniak
 
Vol 33, No 8 (1985) Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa) Abstract
Ewa Rębas
 
Vol 47, No 4 (1999) Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 52, No 1 (2004) Palinologiczny zapis trzeciorzędu w dolinie środkowej Wisły Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 40, No 8 (1992) Palinostratygrafia osadów cechsztynu i dolnego pstrego piaskowca w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract
Anna Fijałkowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej na obszarze przedsudeckim Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska
 
Vol 53, No 9 (2005) Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych Abstract   PDF
Wojciech Włodarczyk, Krzysztof Bahranowski, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam Gaweł, Ewa M. Serwicka
 
Vol 41, No 6 (1993) Pamięci inż. Wacława Iwaszkiewicza (1902 - 1993 Abstract
Anna Maliszwska
 
Vol 9, No 1 (1961) Pamięci Mikołaja Siergiejewicza Szatskiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 12 (1988) Pamięci Profesora dr Edwarda Ruhlego (1905-1988) Abstract
W. Jurkiewicz, S. Tyski, B. Barej
 
Vol 48, No 2 (2000) Pamięci świętokrzyskiego geologa Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 46, No 3 (1998) PANCARDI'97 - pierwsze spotkanie w Karpatach polskich - Kraków - Zakopane, 20-26.10.1997 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Pannonian Basin syn- and post-rift evolution; dynamic modelling of the transition from passive to active rifting Abstract   PDF (Polish)
Ritske S. Huismans, Y.Y. Podladchikov, Sierd A.P.L. Cloetingh
 
Vol 2, No 8 (1954) PAŃSTWOWA KOMISJA GEOLOGICZNA NRD Abstract   PDF
, ,
 
Vol 6, No 5 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 6 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 9, No 4 (1961) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
J. Szawdyn
 
Vol 8, No 11 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 7, No 1 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 51, No 5 (2003) Państwowa służba geologiczna Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Państwowa służba geologiczna i hydrogeologiczna ramię w ramię z administracji geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sidorczuk, Maja Kowalska
 
Vol 61, No 6 (2013) Państwowa Służba Geologiczna informuje o gazie z łupków Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 50, No 6 (2002) Państwowa służba geologiczna jako zadanie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA W ŚWIETLE UCHWAŁ IX PLENUM KOMITETU CENTRALNEGO PZPR Abstract   PDF
, ,
 
Vol 41, No 1 (1993) Państwowe służby geologiczne w krajach zachodnich Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 12 (1998) Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - kartki z kalendarza Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - spojrzenie w przyszłość Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 54, No 3 (2006) Państwowy Instytut Geologiczny jako archetyp państwowych instytutów badawczych Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 67, No 7 (2019) Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 42, No 1 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei - Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 12 (1962) Państwowy Instytut Geologiczny w Japonii Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 67, No 7 (2019) PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – STO LAT W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Tadeusz Peryt
 
Vol 8, No 2 (1960) Pańswtowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 68, No 4 (2020) Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach Abstract   PDF
Andrzej J. Witkowski, Kinga Ślósarczyk
 
Vol 43, No 4 (1995) Parageneza fosforytów i ewaporatów w fanerozoiku Abstract   PDF (Polish)
Oleg l. Petryczenko
 
Vol 46, No 5 (1998) Paragenezy mineralne i powstawanie rud złota i srebra w rejonie Beregovo (Zakarpacie, Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Sergey V. Biruk, Alexandr V. Emetc
 
Vol 7, No 2 (1959) Paralelizacja profilów stratygraficznych wapienia muszlowego obszaru śląsko-krakowskiego i Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 49, No 9 (2001) Parametr AOX - wskaźnik zanieczyszczenia osadów wodnych związkami chloroorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 45, No 5 (1997) Parametr grupowy AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami chlorowcoorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 57, No 4 (2009) Parametry filtracyjne zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca niecki poznańskiej Abstract   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak
 
Vol 47, No 7 (1999) Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów spoistych trasy "Łazienkowskiej" Abstract   PDF (Polish)
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy) Abstract   PDF (Polish)
Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik
 
Vol 24, No 10 (1976) Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 20, No 4 (1972) Parametry inżyniersko-geologiczme podłoża zapory wodnej w Młotach Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański, Zygmunt Glazer, Juliusz Köhsling
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Parametry kształtu ziaren gruntowych oraz analityczne sposoby ich wyznaczania Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Szerakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 52, No 1 (2004) Pararotalia aculeata (d'Orbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej Abstract   PDF
Janina Szczechura
 
Vol 56, No 4 (2008) Park Narodowy Canaima (Wyżyna Gujańska, Wenezuela) — impresje geologiczne Abstract   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 9 (1997) Park Narodowy Gór Stołowych - wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Krzysztof Jakubowski, Bożena Rudnicka
 
Vol 46, No 11 (1998) Park rozrywki i nauki im. prof. Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Pasmo nasuwcze Sevier (USA) jako przykład ewolucji orogenu i związanego z nim basenu zapadliska przedgórskiego - pokonferencyjna wycieczka terenowa do rocznej konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych, Salt Lake City, 21-23.05.1998 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 55, No 4 (2007) Paul Assmann—badacz triasu górnośląskiego Abstract   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 57, No 5 (2009) Paweł Edmund Strzelecki (1797–1873)—wielki geolog, podróżnik i odkrywca Abstract   PDF
Marek Graniczny, Halina Urban
 
7501 - 7750 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>