Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 5 (1994) Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 2 (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnejpromieniotwórczości - Sosnowiec, 15-16.11.1996 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 21, No 7 (1973) Ogólnopolskie Seminarium Sekcji Geologii Matematycznej PTG Abstract
Rafał Unrug, Inez Wiatr
 
Vol 3, No 8 (1955) Ogólny zarys budowy geologicznej rejonu Przysucha – Chlewisko w świetle nowych materiałów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 63, No 9 (2015) Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Paulina Kostrz-Sikora, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska
 
Vol 57, No 9 (2009) Ograniczenie rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli Abstract   PDF
Andrzej Gardeła
 
Vol 57, No 12 (2009) Ograniczenie wpływu bioługowanych odpadów przemysłu metalurgicznego na środowisko Abstract   PDF
Joanna Pałdyna, Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Ogrzewanie peletami drzewnymi — wygodna, oszczędna i ekologiczna alternatywa dla gmin Abstract   PDF
Artur Oraczewski, Monika Wosik
 
Vol 44, No 8 (1996) O.H. WalIiser (ed.) - Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Adam Górka, Piotr Gliniak, Kazimierz Madej, Andrzej Maksym
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Oil- and gas-bearing sediments of the Main Dolomite (Ca2) in the Międzychód region: a depositional model and the problem of the boundary between the second and third depositional sequences in the Polish Zechstein Basin Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 47, No 7 (1999) Ojciec i syn - pokochać graptolity - wystawa poświęcona rodzinie profesora Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Chrząstowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Określanie ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu źródeł promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niewodniczański
 
Vol 26, No 2 (1978) Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Natalia Górecka
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 9, No 4 (1961) Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego Abstract
Barbara Gondek
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Ryszard Ryżak
 
Vol 59, No 1 (2011) Określanie parametrów wektora przemieszczenia uskoku na podstawie rozsunięcia biegowego Abstract   PDF
Michał Śmigielski, Marek Koprianiuk, Andrzej Konon
 
Vol 57, No 12 (2009) Określanie prędkości fal poprzecznych (Vs) na podstawie danych geofizyki otworowej Abstract   PDF
Maria Bała
 
Vol 55, No 2 (2007) Określanie przepuszczalności gruntów spoistych w badaniach konsolidacji z ciągłym przyrostem obciążenia Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 42, No 2 (1994) Określanie uziarnienia osadów metodą dyfrakcji optycznej przy zastosowaniu laserowego analizatora Analysette 22-E Abstract
Katarzyna Issmer
 
Vol 27, No 11 (1979) Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Paweł Dobak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca, Michał Marzec
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia Abstract
Leszek Chojecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Określanie zailenia skał na podstawie metody profilowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Maria Wesołowska-Bała
 
Vol 37, No 12 (1989) Określanie zwrotu ścinania Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 9 (2009) Określenie głębokości strefy zaniku ługowania na podstawie pomiaru prędkości propagacji ultradźwięków w solance i jej temperatury Abstract   PDF
Maria Kalaga, Bartłomiej Rałowicz
 
Vol 39, No 2 (1991) Określenie mineralizacji ogólnej wody na podstawie oznaczonej łącznej zawartości kationów Abstract
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka
 
Vol 23, No 1 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 23, No 2 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 22, No 9 (1974) Określenie orientacji optycznej w plagioklazach przy użyciu kątów Eulera na stoliku uniwersalnym Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 33, No 10 (1985) Określenie prędkości i wielkości przepływu wody w korytarzach jaskiniowych na podstawie pomiarów zagłębień wirowych Abstract
Helena Hercman
 
Vol 41, No 3 (1993) Określenie zakresu tajemnicy gospodarczej, własności intelektualnej oraz metod udostępniania informacji i materiałów geologicznych Abstract
Magdalena Jęczmyk, Janusz Uberna
 
Vol 1, No 4 (1953) Określenie zmienności złoża i jego stopnia geologicznego rozpoznania za pomocą wskaźników liczbowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Okresowe i nagłe zmiany prędkości fal sejsmicznych Abstract
Wiaczesław K. Aleksandrow, Jerzy Świtek
 
Vol 24, No 8 (1976) Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
 
Vol 5, No 7 (1957) Okruszcowanie miedzią warstw czerwonego spągowca w okolicy Różanej Abstract   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Okruszcowanie północnowschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia na tle budowy geologicznej Abstract   PDF
J. Jerzmański
 
Vol 28, No 1 (1980) Okruszcowanie skał serii złożowej na poziomie eksploatacyjnym 550 kopalni „Konrad" Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dzidowska
 
Vol 19, No 11 (1971) Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka
 
Vol 16, No 3 (1968) Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry Abstract   PDF (Polish)
Teresa Domaszewska
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Okrzemki w osadach organogenicznych interglacjału ferdynandowskiego w Podlodowie (polska Środkowa Abstract   PDF (Polish)
Barbara Marciniak
 
Vol 58, No 4 (2010) Okupacyjne losy pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w relacji naocznego świadka Danuty Falkowskiej Abstract   PDF
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 71, No 3 (2023) Olech Juskowiak – petrograf, czołowy badacz podłoża krystalicznego NE Polski Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 18, No 12 (1970) Oligocen okolic Jerzmanowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dyjor
 
Vol 25, No 7 (1977) Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe) Abstract
Franciszka Szymakowska
 
Vol 52, No 9 (2004) Olistolit w śródlądowych osadach miocenu rowu Kleszczowa Abstract   PDF
Leopold Wiktor Czarnecki
 
Vol 58, No 6 (2010) Oliwiny ze skał ultramaficznych masywu Jordanów–Gogołów (ofiolit sudecki)— zapis zróżnicowanych procesów geologicznych Abstract   PDF
Elżbieta Dubińska, Krzysztof Nejbert, Paweł Bylina
 
Vol 52, No 4 (2004) Olympic Dam, Australia Południowa — złoże miedzi, uranu, złota i srebra Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 35, No 5 (1987) On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 41, No 9 (1993) Ondrašik R., Rybář J. - Dynamická Inżinierska Geológia - (REC.) Abstract
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 61, No 1 (2013) OneGeology – geologia jedna! Abstract   PDF (Polish)
Urszula Stępień, Dariusz Gałązka, Monika Pielach, Ewa Piotrowska, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 67, No 7 (2019) Oni budowali Państwowy Instytut Geologiczny… Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstract
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 55, No 4 (2007) Ooidy żelaziste wskaźnikiem ewolucji osadów kredy między Toruniem i Warszawą Abstract   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstract
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstract
Jan Żytka
 
Vol 18, No 1 (1970) Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie rozwoju górnictwa skalnego Abstract
, ,
 
Vol 44, No 6 (1996) Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG Abstract
Danuta Gientka, Jan Szewczyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Opoka - nowym surowcem dla przemysłu cementowego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Tchórzewska, Kazimierz Piekarski
 
Vol 21, No 4 (1973) Opoka lekka (ziemia krzemionkowa) z Polanowic na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Oporność filtracyjna koryt rzecznych w świetle badań terenowych i modelowych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Kuberski
 
Vol 9, No 6 (1961) Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 4 (1965) Opornościowe mikroprofilowanie zmian zwilżalności skał Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa, Stanisław Plewa
 
Vol 46, No 7 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 49, No 4 (2001) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 43, No 2 (1995) Opracowania geologiczne wyróżnione przez komisje statutowe ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Halina Florczak
 
Vol 44, No 5 (1996) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin Abstract
Halina Florczak
 
Vol 45, No 5 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin, Komisję Dokumentacji Geologicznych i Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstract
Halina Florczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Opracowania geologiczne wyróżnione w 1999 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 51, No 4 (2003) Opracowania geologiczne wyróżnione w 2002 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 53, No 6 (2005) Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2004 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 57, No 5 (2009) Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2008 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 59, No 3 (2011) Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2010 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 67, No 8 (2019) Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2018 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Eliza DZIEKAN-KAMIŃSKA
 
Vol 41, No 3 (1993) Opracowanie baz danych kartograficznych złóż kopalin Abstract
Stanisław Przeniosło, Marlena Wilczek
 
Vol 58, No 11 (2010) Opracowanie bazy danych węgli kamiennego i brunatnego na potrzeby zgazowania węgla w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Abstract   PDF
Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski
 
Vol 14, No 5 (1966) Opracowanie fotointerpretacyjne pokrywy czwartorzędowej w Dolince Buczynowej i w górnych partiach Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Abstract   PDF
Krystyna Grochocka, Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych Abstract
Tomasz Janicki, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 31, No 12 (1983) Opracowanie strukturalno-facjalne i perspektywy gazonośności utworów mi ocen u autochtonicznego na obszarze przedgórza Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Lenk
 
Vol 58, No 7 (2010) Opracowanie wytycznych projektowych poprawy chłonności skał zbiornikowych w związku z zatłaczaniem wód termalnych w polskich zakładach geotermalnych – projekt badawczy Ministerstwa Środowiska Abstract   PDF
Grażyna Hołojuch
 
Vol 26, No 6 (1978) Opracowywanie map powierzchni zwierciadła wód podziemnych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Jacek Owczarczyk, Przemysław Stenzel
 
Vol 42, No 5 (1994) Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny) Abstract
Robert Duda, Jacek Mucha
 
Vol 26, No 4 (1978) Opróbowanie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Barbara Romanowska, Wojciech Salski
 
Vol 49, No 9 (2001) Oprogramowanie dla bazy złóż Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract
Tomasz Gliwicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych - Bogatynia, 27 - 29.10.1999 Abstract
Roman Kuś
 
Vol 22, No 12 (1974) Optymalna gęstość siatki otworów rozpoznawczych na złożu miedzi Izdremec (Bułgaria) Abstract   PDF (Polish)
Petr A. Wasilew
 
Vol 30, No 3 (1982) Optymalny sposób obliczania anomalii resztkowych a ocena dokładności rozpoznania pomiarami potencjalnych pól geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wronicz
 
Vol 3, No 3 (1955) Opłacalność odbudowy złóż kruszywa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Paszyński
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 53, No 9 (2005) Ordowickie akritarchy bloku górnośląskiego Abstract   PDF
Monika Jachowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Ordowickie Chitinozoa jako wskaźnik pochodzenia paleogeograficznego terranu łysogórskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wrona
 
Vol 14, No 3 (1966) Ordowik w wierceniu Kętrzyn IG-1 Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 26, No 11 (1978) Orenburskie złoże gazu ziemnego Abstract
Ewa Sieciarz
 
Vol 31, No 11 (1983) Organiczne związki miedzi w łupkach miedzionośnych obszaru Lubina i Polkowic Abstract   PDF (Polish)
Izabella Szczepkowska-Mamczarczyk
 
Vol 27, No 1 (1979) Organizacja badań geologicznych w Szwecji Abstract
Witold Salamon
 
Vol 33, No 3 (1985) Organizacja badań i poszukiwań geologicznych w Chinach Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 2, No 12 (1954) Organizacja badań mikroflorystycznych w budownictwie wodnym Abstract   PDF (Polish)
Julia Rejmanowa
 
Vol 29, No 3 (1981) Organizacja baz danych dla faktograficznych systemów archiwizacji i przetwarzania informacji geologicznych Abstract
Przemysław Stenzel, Maciej Krajecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Organizacja bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych: jej stan obecny i plany na przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Cieśla, Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 4 (1970) Organizacja Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Organizacja i dorobek Pracowni Geologii Czwartorzędu ZNG PAN Abstract
Stefan Zbigniew Rożycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Organizacja i działalność naukowa Federalnej Służby Geologicznej St. Zj. w geofizyce stosowanej Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 22, No 12 (1974) Organizacja i działalność służby hydrogeologicznej Cypru Abstract
Tadeusz Kliński
 
Vol 8, No 10 (1960) Organizacja i kierunki działania polskiej służby geologicznej Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Organizacja i zakres obowiązków Biura Ochrony Środowiska - stan Tennessee, USA Abstract   PDF (Polish)
Artur Kołodziejski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Organizacja Państwowej Służby Geologicznej w Czechosłowacji Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 44, No 9 (1996) Organizacja przedsięwzięć w RFN dla sanacji środowiska na terenach użytkowanych militarnie przez byłe wojska radzieckie Abstract
Krzysztof Marszalik, Jerzy Stawin, Katarzyna Kuna
 
Vol 34, No 5 (1986) Organizacja resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstract
Anna Ciecierska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ORGANIZACJA ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH NA ZŁOŻACH RUD Abstract   PDF
Zbigniew Gruszczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) Organizacja szkolnictwa geologicznego oraz geologicznych badań naukowych w Japonii Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 11, No 3 (1963) Organizacja służby geologicznej i poszukiwania złożowe w krajach słabo rozwiniętych Abstract
Karim Fofana, Antoni Morawiecki, Jerzy Szawdyn
 
Vol 8, No 6 (1960) Organizacja służby geologicznej w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Piotr Kvetoň
 
Vol 26, No 2 (1978) Organizacja służby geologicznej w Zairze Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 5, No 10 (1957) Organizacyjne i ekonomiczne perspektywy prac rozpoznawczych i poszukiwawczych ropy i gazu ziemnego w NRD Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja ciosu w utworach węglanowych triasu obszaru pomiędzy Brudzowicami a Olkuszem Abstract   PDF (Polish)
Marek Król
 
Vol 42, No 8 (1994) Orientacja fałdów gliwickich Abstract
Ryszard Kuzak
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 25, No 11 (1977) Orientacja przestrzenna i wykształcenie spękań w utworach triasowych kopalni "Bolesław" k. Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki
 
Vol 6, No 12 (1958) Orientacja płaszczyzn ciosu przy zmianie nachylenia warstw Abstract   PDF
Roman Krajewski, Ferenz Teglassy
 
Vol 47, No 11 (1999) Orientacja spękań i uskoków w południowo-wschodniej części zapadliska orawskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Kukulak
 
Vol 10, No 9 (1962) Orientacja struktur linijnych w serii łupkowej kambru Gór Pieprzowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 57, No 12 (2009) Orogeniczne żyłowe złoża złota i ich rozsypiska a największe światowe gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku w Ameryce i Australii Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 2, No 8 (1954) ORTOGENEZA Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 11, No 10 (1963) Osadowa, czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 4 (1984) Osady barierowe w górnym miocenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 54, No 2 (2006) Osady biogeniczne interglacjału eemskiego w Porzewnicy i Marysinie koło Mińska Mazowieckiego (Obniżenie Węgrowskie) Abstract   PDF
Małgorzata Bruj, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 31, No 4 (1983) Osady caliche w cechsztyńskim dolomicie głównym (Ca2) okolic Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 39, No 2 (1991) Osady czwartorzędowe południowego Spitsbergenu Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Osady czwartorzędowe w rejonie Garwolina Abstract   PDF (Polish)
Stefania Gadomska
 
Vol 46, No 6 (1998) Osady czwartorzędowe w rejonie Krynicy (zachodnie Karpaty zewnętrzne): wyniki wstępnych badań Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego (Wyżyna Miechowska Abstract
Leszek Lindner, Elżbieta Siennicka
 
Vol 52, No 10 (2004) Osady deglacjacyjne zlodowacenia warty we wschodniej części regionu łódzkiego Abstract   PDF
Zbigniew Rdzany
 
Vol 54, No 4 (2006) Osady deglacjacyjne zlodowacenia warty we wschodniej części regionu łódzkiego Abstract   PDF
Zbigniew Rdzany
 
Vol 60, No 5 (2012) Osady eoliczne (wydmowe) w suchym i półsuchym regionie płaskowyżu Alashan (Mongolia Wewnętrzna, Chiny) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 28, No 10 (1980) Osady fitogeniczne w dolinach rzek nizinnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Laskowski
 
Vol 55, No 3 (2007) Osady fluwioperyglacjalnej formacji z Wapienna i ich znaczenie interpretacyjne Abstract   PDF
Robert Sokołowski, Barbara Woronko
 
Vol 40, No 5 (1992) Osady, geneza i ewolucja jeziora Garbaś, Pojezierze Suwalskie Abstract
Anna Wysocka
 
Vol 65, No 4 (2017) Osady glifu krewasowego z miocenu Polski oerodkowej w okolicach Konina Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera, Lilianna Chomiak, Dariusz Gradecki, Robert Wachocki
 
Vol 14, No 2 (1966) Osady holoceńskie doliny Wieprza między Krasnymstawem a Dorohuczą Abstract
Stanisław Maksiak
 
Vol 17, No 8 (1969) Osady ilaste a młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Walczak
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady interglacjalne w Pozezdrzu koło Giżycka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Krupiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Osady interglacjału eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceńskiej w profilu Lisówek (koło Grodziska Mazowieckiego) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 7 (2001) Osady interglacjału eemskiego w Dobrem na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof M. Krupiński, Magdalena Kucharska
 
Vol 48, No 9 (2000) Osady interglacjału eemskiego w Rakowie Nowym k. Kolna Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Osady interglacjału eemskiego w Studzieńcu i Babcu Piasecznym k. Sierpca Abstract
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 38, No 1 (1990) Osady interglacjału eemskiego w Warszawie Odolanach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Hanna Winter
 
Vol 51, No 5 (2003) Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 46, No 2 (1998) Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 44, No 2 (1996) Osady interglacjału mazowieckiego w Pawłowie Nowym na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Osady interglacjału w Zwierzyńcu na Kurpiach Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Zofia Dłużakowa, Sylwester Skompski
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady jeziorne i biogeniczne oraz zapis zmian roślinności okresu 18000 - 8000 lat BP w Polsce Abstract
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 54, No 7 (2006) Osady jeziorne interglacjału eemskiego w Leszczynie — Wysoczyzna Płocka Abstract   PDF
Krzysztof Michał Krupiński, Jędrzej Kotarbiński, Sylwester Skompski
 
Vol 18, No 3 (1970) Osady karbonu i dolnego permu z wiercenia Polaki-1 Abstract   PDF (Polish)
Violetta Błaszkowska, Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 10, No 10 (1962) Osady liasu górnego w Lubieni koło Starachowic Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 57, No 1 (2009) Osady lodowcowe na przedpolu Tatr w rejonie Toporowej Cyrhli i Niżniej Palenicy Pańszczykowej Abstract   PDF
Magda Derkacz, Bogusław Marcinkowski, Marcin Żarski
 
Vol 32, No 10 (1984) Osady Małego Stawu w Karkonoszach Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 26, No 8 (1978) Osady metalonośne na grzbietach śródoceanicznych - geneza, klasyfikacja i implikacje geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Salman Bloch
 
Vol 44, No 9 (1996) Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Grzybowski, Jan Śniadek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Osady paleogenu i neogenu w Łęczycach koło Lęborka — implikacje paleogeograficzne dla basenu paleogenu i neogenu północno-zachodniej Europy Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Regina Kramarska,, Marcin Piwocki
 
Vol 23, No 8 (1975) Osady paleogenu w wierceniu Miechów (monoklina przedsudecka) w świetle badań mikroparleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 48, No 2 (2000) Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997 Abstract   PDF (Polish)
Adolf Szponar
 
Vol 33, No 4 (1985) Osady redeponowane w spągu łupku miedzionośnego kopalni „Rudna" (LGOM) Abstract
Sławomir Tusiński
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 18000 - 8000 lat BP w południowej Polsce Abstract
Leszek StarkeI, Piotr Gębica
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20000- 8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych obszarach Polski Abstract
Krystyna Turkowska
 
Vol 55, No 7 (2007) Osady rzeczne i roślinność interpleniglacjału zlodowacenia wisły w dolinie Wisłoka między Rzeszowem a Łańcutem (Rynna Podkarpacka) Abstract   PDF
Kazimierz Szczepanek, Natalia Kalinowicz, Piotr Gębica
 
Vol 55, No 3 (2007) Osady sedymentacji rzecznej i fluwioglacjalnej w profilach wiertniczych w rejonie Radzymina (środkowe Mazowsze) Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 32, No 6 (1984) Osady trzeciorzędowe w Radawcu koło Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 35, No 4 (1987) Osady turbulentnych spływów kohezyjnych w warstwach menilitowych płaszczowiny skolskiej (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Leszczyński
 
Vol 27, No 6 (1979) Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego Abstract
F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński
 
Vol 10, No 2 (1962) Osady w dolinie rzeki Gołdapy Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 55, No 4 (2007) Osady węglanowe z Foundation Seamount Chain (SE Pacyfik) Abstract
Piotr Jakubiec
 
Vol 55, No 3 (2007) Osady wodnolodowcowe krótkiego transportu i cechy ich uziarnienia na przykładzie Wysoczyzny Szurpił i Krzemianki (Pojezierze Suwalskie) Abstract   PDF
Tomasz Boye, Ewa Smolska
 
Vol 48, No 12 (2000) Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Oscylacje środowisk depozycyjnych w górnym emsie i eiflu z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 7, No 1 (1959) Osiadanie dodatkowe mad wiślanych Abstract   PDF (Polish)
WITOLD CEZARIUSZ KOWALSKI
 
Vol 55, No 7 (2007) Osiadanie powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji węgla kamiennego na przykładzie rejonu miasta Knurowa Abstract   PDF
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 31, No 3 (1983) Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia geofizyki poszukiwawczej w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Osiągnięcia Instytutu Naftowego w okresie 15-lecia Polski Ludowej Abstract
Feliks Mitura
 
Vol 16, No 7 (1968) Osiągnięcia kartografii geologicznej w Czechosłowacji Abstract
Edward Rühle
 
Vol 51, No 1 (2003) Osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego w dziedzinie geologii złóż węgla brunatnego Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 13, No 10 (1965) Osiągnięcia służby geologicznej Demokratycznej Republiki Wietnamu Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w dziedzinie petrografii skał osadowych w XX-leciu PRL Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w prawodawstwie geologicznym w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Osiem lat działalności i dziesięć konferencji Sekcji Sozologicznej PTG Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 69, No 3 (2021) Osiemdziesiąt lat Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie polskiej geologii – osiągnięcia w geologii stosowanej Abstract   PDF
Zbigniew Szczepanik, Katarzyna Białecka, Dorota Giełżecka-Mądry, Marcin Kos, Dariusz Wieczorek, Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 41, No 2 (1993) Osiemdziesięciolecie nestora polskiej geologii - prof. Dr Stanisława Siedleckiego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Tyskiego Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 37, No 3 (1989) Osobliwości źródeł Ras El Ein Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 51, No 10 (2003) Osobowość Profesora Henryka Teisseyre’a a środowisko, w którym wyrósł Abstract
Barbara Teisseyre
 
Vol 9, No 3 (1961) Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 60, No 2 (2012) OSTAFICZUK S. – Współczesne problemy Eko-Geologii. Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks
 
Vol 20, No 11 (1972) Ostatnie cztery lata geologii inżynierskiej w Związku Radzieckim Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 9 (1995) Ostra walka o przyszłość Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 9 (2016) Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 53, No 2 (2005) Osuwiska jako ważny element geozagrożeń we Włoszech Abstract   PDF
Marek Graniczny, Wojciech Rączkowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Osuwiska Karpat Abstract   PDF (Polish)
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 70, No 9 (2022) Osuwiska Masywu Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF
Adam Karol Chaszczewicz
 
Vol 70, No 9 (2022) Osuwiska spływowe w Paśmie Bukowicy (Beskid Niski) Abstract   PDF
Anna Walicka
 
Vol 49, No 5 (2001) Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski, Marcin Kułak, Antoni Wójcik
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – niszczycielski żywioł Abstract   PDF (Polish)
Pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwisko na stokach MaguryWitowskiej (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 46, No 11 (1998) Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Włodzimierz Margielewski, Andrzej Domagała
 
Vol 65, No 9 (2017) Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka Abstract   PDF (Polish)
Milena Różycka, Filip Duszyński, Aleksandra Michniewicz
 
Vol 27, No 8 (1979) Osuwisko w Brzeźnie powstałe w wyniku prac geofizycznych Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Osuwisko w Lipowicy koło Dukli Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Badak, Ryszard Pawłowski
 
Vol 10, No 11 (1962) Osuwisko w Pcimiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jakubowski, Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 9, No 3 (1961) Osuwisko we wsi Wapienne koło Muszyny Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Osuwiskowe toczeńce zwijane z Sobkowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 4 (1995) Oświetlanie pseudorzeźby układem trzech kolorowych słońc jako metoda filtracji wielokierunkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 68, No 7 (2020) Othniel Charles Marsh (1831–1899) we Wrocławiu – mało znany okres w życiu wybitnego paleontologa Abstract   PDF
Tomasz Skawiński
 
Vol 18, No 3 (1970) Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Zbigniew Sartowski, Piotr Wyszomirski
 
Vol 8, No 9 (1960) Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego Abstract
Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer
 
Vol 21, No 4 (1973) Otwarcie jaskini Raj Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Otwarcie Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha Solec Kujawski, 24.05.2008 Abstract   PDF
Jolanta Iwańczuk, Tatiana Woroncowa- Marcinowska, Izabela Ploch
 
Vol 46, No 10 (1998) Otwarcie nowej siedziby Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 56, No 7 (2008) Otwarcie Parku Jurajskiego Solec Kujawski, 24.05.2008 Abstract   PDF
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 46, No 2 (1998) Otwarcie wystawy - Kamienie z nieba - meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 51, No 2 (2003) Otwarcie wystawy Bryły bursztynu — fenomen przyrody w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Iwona Puźniak
 
Vol 51, No 8 (2003) Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 47, No 12 (1999) Otwarcie zmodernizowanego Muzeum Geologicznego PIG - uroczystość obchodów 80-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 12 (2003) Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Ain Settara, Tunezja Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt, Laia Alegret, Eustoquio Molina
 
Vol 24, No 6 (1976) Otwornice kambryjskie z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Otwornice w polskich iłach warwowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 51, No 11 (2003) Otwornice z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu w Kamiennym Dole koło Kazimierza Dolnego Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 6, No 6 (1958) Otwornice z serii cergowskiej fałdów dukielsko-michowskich okolic Mrukowej i Folusza Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 7, No 5 (1959) Otwornice z warstw magurskich i podmagurskich w rejonie Pielgrzymki Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 13, No 3 (1965) Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 9 (1976) Ozdobny chalcedon w okolicy Świerków na Dolnym Śląsku Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie i ściekach Abstract   PDF
Danuta Juszczyk, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie bromianów (V) w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną Abstract   PDF
Beata Kostka, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko
 
7501 - 7750 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>