Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 9 (1994) Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce Abstract
Krzysztof Bukowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Środowisko sedymentacji i spoiwo osadów górnego czerwonego spągowca obszaru niecki poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński
 
Vol 57, No 10 (2009) Środowisko sedymentacji i wczesna diageneza czarnych łupków ogniwa Passhatten (środkowy trias, Spitsbergen, Svalbard) na podstawie analizy geochemicznej Abstract   PDF
Przemysław Karcz
 
Vol 46, No 1 (1998) Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 50, No 9 (2002) Środowisko życia rekinów fameńskich na szelfach północnej Gondwany Abstract   PDF (Polish)
Michał Ginter
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak
 
Vol 58, No 3 (2010) Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż Abstract   PDF
Jan Macuda
 
Vol 68, No 8 (2020) Środowiskowe uwarunkowania skutków odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim Abstract   PDF
Jan Przybyłek
 
Vol 7, No 4 (1959) Śrut wiertniczy w pracach poszukiwawczo-wiertniczych Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Stacja Geologiczna w Borysławiu w latach 1912–1939 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 19, No 3 (1971) Stacja hydrogeologiczna Instytutu Geologicznego w Warszawie Abstract
Sławomir Łodziński
 
Vol 45, No 9 (1997) Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła, Anna Warakomska, Piotr Modliński
 
Vol 16, No 2 (1968) Stacjonarne badania dynamiki zboczy metodami fotogrametrycznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk, Lech Wysokiński
 
Vol 7, No 11 (1959) Stadia tworzenia się skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
N. M. Strachow, N. W. Łogwinienko
 
Vol 22, No 12 (1974) Stadiał Warty w okolicy Byczyny na Śląsku Opolskim Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 49, No 7 (2001) Stajnia Augiasza, czyli o tym jak spolszczać i odmieniać nazwy pięter i innych jednostek stratygraficznych – Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 4 (1994) Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika) Abstract
Andrzej Górny, Michał Gradziński, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 41, No 7 (1993) Stan badań grawimetrycznych w Polsce w geodezji i zamierzenia na najbliższe lata Abstract
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Stan badań mezozoiku NW i N obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) Stan badań mioceńskich promienic (Radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 23, No 5 (1975) Stan badań nad mikrofauną kredową w Sudetach Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Teisseyre
 
Vol 40, No 10 (1992) Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce Abstract
Barbara Manikowska, Leszek StarkeI
 
Vol 33, No 8 (1985) Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Maria Mastalerz
 
Vol 6, No 11 (1958) Stan badań podłoża niżu w północnej części NRD Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan badań stratygraficznych w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Sona Dybova, Aleksander Jachowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) Stan degradacji czwartorzędowych wód podziemnych w zachodnim obszarze tarnobrzeskiego przemysłu siarkowego , Abstract
Marian Perek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan eksploatacji i możliwości powiększenia bazy surowcowej kruszywa w woj. Olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 58, No 12 (2010) Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 28, No 9 (1980) Stan i kierunki badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym dla potrzeb zabudowy hydrotechnicznej w dorzeczu Wisły Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Wiesława Łodzińska
 
Vol 33, No 9 (1985) Stan i kierunki badań regionalnych Instytutu Geologicznego dla poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Andrzej Witkowski
 
Vol 21, No 12 (1973) Stan i kierunki rozwoju geochemii izotopów i geochronologii izotopowej na podstawie analizy publikacji z lat 1960-1972 Abstract
Tadeusz Depciuch, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 36, No 3 (1988) Stan i kierunki rozwoju hydrogeochemii Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 12 (1987) Stan i perspektywy opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fortuna
 
Vol 46, No 10 (1998) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 45, No 9 (1997) Stan i perspektywy realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 37, No 10 (1989) Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak
 
Vol 58, No 7 (2010) Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 34, No 8 (1986) Stan i wykorzystanie krajowej bazy kopalin oraz zagadnienia eksportu i importu Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski, Henryk Jasiński
 
Vol 28, No 2 (1980) Stan i zaawansowanie badań nad czwartorzędem Polski Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Stan informacji o surowcach mineralnych w Polsce Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 11 (1961) Stan kartowania geologiczno-inżynierskiego w Czechosłowacji Abstract
F. Prokop
 
Vol 9, No 9 (1961) Stan obecny i metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego na Węgrzech Abstract
Dénes Ihrig
 
Vol 1, No 9 (1953) STAN OBECNY I NIEKTÓRE ZADANIA MINERALOGII RADZIECKIEJ Abstract   PDF
D.I. Szczerbakow
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Gałkowski, Tomasz Nałęcz
 
Vol 38, No 9 (1990) Stan prac legislacyjnych dotyczących prawa geologicznego Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Stan prac służby geologicznej w Azji południowowschodniej Abstract
Bogodar Winid
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania geologicznego złóż węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 30, No 10 (1982) Stan rozpoznania hydrogeologicznego Centralnego Rejonu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Stan rozpoznania i możliwości pozyskiwania metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych Abstract   PDF (Polish)
Dominik Zawadzki
 
Vol 28, No 6 (1980) Stan rozpoznania i zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych dorzecza Wisły Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Stanisław Turek
 
Vol 25, No 12 (1977) Stan rozpoznania krajowej bazy surowcowej pod kątem produkcji kruszyw ozdobnych Abstract
Mirosław Dudziński
 
Vol 66, No 3 (2018) Stan rozpoznania oceanicznych zasobów mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 11 (1982) Stan rozpoznania osuwisk w Bułgarii Abstract
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 11, No 2 (1963) Stan rozpoznania utworów karbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Stan rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej obszaru lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Stan rozpoznania zasobów złóż węgla kamiennego oraz kierunki rozwoju prac geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Szawdyn, Zbigniew Znański
 
Vol 13, No 11 (1965) Stan rozpoznania złóż kredy jeziornej w woj. olsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Stan rozpoznania złóż torfu woj. kieleckiego Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 26, No 10 (1978) Stan rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce, zabezpieczenie jego wydobycia i wykorzystania do 2000 r. oraz kierunki dalszych poszukiwań Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 5, No 6 (1957) Stan rozpoznania złóż węglowych dla potrzeb budownictwa inwestycyjnego Abstract
Józef Janiszewski
 
Vol 32, No 6 (1984) Stan rozpoznania złoża węgla kamiennego w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstract   PDF (Polish)
Ewa Ptak
 
Vol 42, No 6 (1994) Stan środowiska w Polsce (red. Roman Andrzejewski, Marek Baranowski) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Stan udokumentowania i wykorzystania wód leczniczych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Stachowiak
 
Vol 69, No 9 (2021) Stan wykorzystania energii geotermalnej w Europie i na świecie w 2020 r. Abstract   PDF
Marek Hajto
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Stan zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego w związku z ich restrukturyzacją Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 52, No 11 (2004) Stan, zagrożenia i ochrona krajobrazu naturalnego doliny Odry na Opolszczyźnie Abstract   PDF
Krzysztof Badora
 
Vol 7, No 2 (1959) Stan znajomości i perspektywy rozpoznania złóż surowców mineralnych e Górach Świetokrzyskich Abstract
Jan CZERlMIŃSKI
 
Vol 13, No 1 (1965) Stan znajomości pokrywy permomezozoicznej na Pomorzu Zachodnim i obszarach sąsiednich Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 56, No 2 (2008) Standard chronostratygraficzny kambru — przegląd ostatnich działań Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Kambru Abstract   PDF
Anna Żylińska
 
Vol 51, No 4 (2003) Standardy ISO 19100 i OpenGIS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej w zakresie geologii Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 69, No 3 (2021) Stanisław Dąbrowski (1941–2020) Abstract   PDF
Jan Przybyłek, Andrzej Szczepański
 
Vol 49, No 11 (2001) Stanisław Dżułyński 1924­2001 Abstract
Stanisław Leszczyński, M. Adam Gasiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Stanisław Kempa (1927 -1992) Abstract
Kazimierz Chmura
 
Vol 43, No 9 (1995) Stanisław Kibitlewski (1940-1995) Abstract
Cyprian Kuficki
 
Vol 67, No 4 (2019) Stanisław Krajewski – geolog karpacki i naftowy, redaktor i historyk geologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 8 (2020) Stanisław Lorenc (1943–2020) – geolog, rektor, podróżnik Abstract   PDF
Julita Biernacka, Andrzej Muszyński
 
Vol 11, No 2 (1963) Stanisław Małkowski Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Stanisław Małoszewski 1921–2000 Abstract
Teresa Grabowska
 
Vol 11, No 3 (1963) Stanisław Mindak Abstract
Zbigniew Tokarski, Jan Kostecki
 
Vol 45, No 2 (1997) Stanisław Radwański (1914-1995) Abstract
Józef Oberc
 
Vol 51, No 11 (2003) Stanisław Romuald Krażewski 1927–2003 Abstract
Władysław Niewiarowski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic jako górnik i hutnik Abstract
Stanisław Majewski
 
Vol 3, No 11 (1955) Stanisław Staszic ojciec geologii polskiej Abstract
Walery Goetel
 
Vol 43, No 5 (1995) Stanisław Staszic w 1794 r. Abstract
Andrzej Woltanowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 7 (2002) Stanisław Tyski 1913–2002 Abstract
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 43, No 12 (1995) Stanisław Węcławik (1927-1994) Abstract
Urszula Józefko, Józefa Pilch, Robert Skrzypczak
 
Vol 44, No 7 (1996) Stanisława Gortyńska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 40, No 10 (1992) Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane metodą 14C z okresu 20000 - 8000 lat BP w Polsce Abstract
Zofia Balwierz, Dorota Nalepka
 
Vol 41, No 2 (1993) Stanowisko bloku sowio górskiego i stosowane metody badawcze w ujęciu Zbigniewa Cymermana (dyskusja) Abstract
Józef Oberc
 
Vol 10, No 11 (1962) Stanowisko flory interglacjalnej w Nidzicy (woj. olsztyńskie) Abstract
Kazimierz Szczepanek
 
Vol 8, No 7 (1960) Stanowisko granulitów w okolicy Wałbrzycha Abstract
Edmund Jońca
 
Vol 41, No 12 (1993) Stanowisko interglacjalnych osadów organogenicznych w Kosiorkach koło Krzywdy (południowe Podlasie) Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 53, No 5 (2005) Stanowisko interglacjału eemskiego w Radówku (Pojezierze Łagowskie, zachodnia Polska) i jego implikacje dla litostratygrafii glin zwałowych Abstract   PDF
Krzysztof Urbański, Hanna Winter
 
Vol 8, No 9 (1960) Stanowisko interglacjału w Czarnej Wsi Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 56, No 7 (2008) Stanowisko kręgowców środkowego triasu koło Żyglina na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Waldemar Bardziński, Dawid Surmik, Marcin Lewandowski
 
Vol 62, No 11 (2014) Stanowisko mamuta – Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w górnym plejstocenie w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Błażej Błażejowski, Gwidon Jakubowski, Piotr Gieszcz, Rafał Kowalski, Aleksandra Hołda-Michalska
 
Vol 42, No 11 (1994) Stanowisko nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce Abstract
Wojciech Ciężkowski, Jacek Ossowski
 
Vol 13, No 8 (1965) Stanowisko osadów organicznych pod dnem Wisły w Warszawie Abstract
Maria Danuta Baraniecka, Stefania Gadomska
 
Vol 60, No 10 (2012) Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) Abstract   PDF (Polish)
Maciej T. Krajcarz, Magdalena Sudoł, Magdalena Krajcarz, Krzysztof Cyrek
 
Vol 22, No 7 (1974) stanowisko torfów kopalnych w dolinie Małej Panwi Abstract   PDF (Polish)
Teresa Kuszell, Maciej Włodek
 
Vol 47, No 2 (1999) Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustawy Prawo wodne z dn. 28.09.1998 r. Abstract
Andrzej Szczepański
 
Vol 21, No 12 (1973) Stanowisko warstwy kostnej ("bone bed") w "warstwach falistych" dolnego wapienia muszlowego południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w Wolicy koło KieIc Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 54, No 12 (2006) Stanowisko z tropami kręgowców z osadów najwyższego środkowego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Stanisława Zbroja
 
Vol 58, No 4 (2010) Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Piotr Daszkiewicz, Janusz Pezda
 
Vol 9, No 6 (1961) Stare górnictwo solne Abstract
Alfred Daniec
 
Vol 43, No 1 (1995) Stare składowiska i planowanie przestrzenne Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 13, No 1 (1965) Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika, Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 12 (1996) Staroplejstoceńska sieć dolin kopalnych Sudetów Zachodnich i ich przedpola Abstract   PDF (Polish)
Marek Michniewicz, Marek Czerski, Janusz Kiełczawa, Andrzej Wojtkowiak
 
Vol 47, No 1 (1999) Starosta jako organ administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Stateczność masywów skalnych Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Stateczność obiektów zabytkowych na przykładzie kooecioła św. Anny w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Michał Grela
 
Vol 67, No 5 (2019) Stateczność stoków osuwiskowych na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz właściwości fizyczno-mechaniczne skał i gruntów na przykładzie osuwisk w Ochojnie i Starym Sączu Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kos
 
Vol 3, No 9 (1955) Stateczność zboczy osuwiskowych na tle badań laboratoryjnych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Śliwa
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Statistical verification of teleseismic body-wave tomography robustness: features of the Vrancea subduction zone Abstract   PDF (Polish)
Frank P. Lorenz, Michael Martin, Friedemann Wenzel
 
Vol 56, No 11 (2008) Status Mandated Body Komisji Europejskiej dla Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Statut Instytutu Geologicznego Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Statystyczne pomiary rozkładu granulometrycznego jako wskaźniki odwzorowania dynamiki sedymentacji wodnej w czwartorzędzie Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr
 
Vol 14, No 7 (1966) Statystyczne szacowanie dokładności ustalania zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Janusz Piątkowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Statystyczne wskaźniki uziarnienia gruntów sypkich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 5, No 11 (1957) Stefan Czarnocki (1878-1947) w dziesięciolecie śmierci Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 50, No 6 (2002) Stężenie radonu na wybranych obszarach Suwalszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Maria Karpińska, Stanisław Wołkowicz, Zenon Mnich, Marek Zalewski, Kalina Mamont-Cieśla, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Mieczysław Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Stężenie wybranych związków organicznych w wodach Zbiornika Solińskiego w sierpniu 2001 i 2002 r. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Chmura, Mariusz Kolber
 
Vol 67, No 10 (2019) Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Pañstwowym Instytucie Geologicznym... – odpowiedź na polemikę Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 52, No 12 (2004) Sto lat eksploatacji złoża miedzi i złota Bor (Serbia) Abstract
Jarosław Badera, Lesław Teper
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Leszek Mraks
 
Vol 46, No 3 (1998) Sto lat polskiej hydrogeologii - od narodzin terminologii w końcu XIX wieku do Słownika hydrogeologicznego 1997 Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 24, No 7 (1976) Sto lat teorii glacjalnej na obszarach zlodowaceń skandynawskich Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 17, No 8 (1969) Sto lat Węgierskiego Instytutu Geologicznego Abstract
Edward Rühle
 
Vol 27, No 9 (1979) Stochastyczny model struktur parametru złożowego Abstract
Władysław Fenc
 
Vol 45, No 9 (1997) Stopień dojrzałości materii organicznej ze skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Stopień dyspersji glin jaka wskaźnik przydatności surowca do produkcji agloporytu Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Stopień przeobrażenia termicznego materii organicznej w skałach dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Stopień uwęglenia węgli a charakter skał nadkładu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 10, No 10 (1962) Stopień wykorzystania czwartorzędowych surowców ilastych w przemyśle ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 11, No 3 (1963) Stopień zniszczenia budynków, jako funkcja wpływu skarpy na przykładzie Płocka Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 68, No 4 (2020) Stopnie wodne na Odrze i ich potencjalny wpływ na wody podziemne Abstract   PDF
Grzegorz Firlit, Jacek Szczepiński
 
Vol 32, No 10 (1984) Stosowanie kruszyw naturalnych w budownictwie Abstract   PDF (Polish)
Barbara Penkala
 
Vol 9, No 4 (1961) Stosowanie metody potencjałów własnych dla określenia parametrów hydrogeologicznych przy próbnych pompowaniach Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 39, No 3 (1991) Stosowanie techniki impulsowego wzbudzania drgań sejsmicznych w badaniach utworów paleozoicznych Abstract
Kazimierz Betlej, Władysław Kulig, Adolf Mikołajczak
 
Vol 20, No 1 (1972) Stosowanie wielokrotnych pokryć w badaniach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pepel, Kazimierz Betlej, Tadeusz Krynicki
 
Vol 31, No 10 (1983) Stosunek waryscydów południowo-zachodniej Polski do kadomskiego podłoża Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 12, No 3 (1964) Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Konarski
 
Vol 26, No 1 (1978) Stosunki hydrogeologiczne Iranu Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 22, No 4 (1974) Stosunki ilościowe węglanu wapnia do siarki w wapieniach osiarkowanych rejonu grzybowskiego Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Stosunki paleohydrologiczne i geneza węgli brunatnych facji markoduriowej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Stosunki wodne w dorzeczu Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mikulski
 
Vol 44, No 3 (1996) Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych Abstract
Aleksander Guterch
 
Vol 68, No 5 (2020) Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 3 (2008) Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników PIG Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 38, No 9 (1990) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety: dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Krzyszkowski, Piotr Migoń
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Stołowe (Table) Mountains Abstract   PDF
Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Strata porowatości w osadach: bilans procesów cementacji i kompakcji na przykładzie dolnokarbońskich piaskowców arkozowych i wapieni oolitowych z Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Julita Biernacka
 
Vol 58, No 3 (2010) Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach Abstract   PDF
Jerzy Hadro
 
Vol 39, No 1 (1991) Strategia regionalnego Abstract
Andrzej Różkowski, Janusz Kropka, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Strategiczne znaczenie złóż wanadu Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 8 (2017) Stratigraphic distribution of hydrocarbon accumulations and charging history of reservoirs based on thermal evolution of petroleum source rocks within the southern border area of the Dnieper-Donets Basin Abstract   PDF (Polish)
Ivan Karpenko
 
Vol 34, No 8 (1986) Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich Abstract
Lesław Teper
 
Vol 35, No 1 (1987) Stratotypom wiertniczym na odsiecz Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 43, No 12 (1995) Stratygrafia 87Sr/86Sr osadów morskich Abstract
Jan Burchart, Andrzej Pieńkowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia czerwonego spągowca w basenie polskim w świetle dotychczasowych opracowań stratygraficznych w permskich basenach zachodnioeuropejskich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Stratygrafia czwartorzędu i formy marginalne regionu Wołogdy - Kiriłow, Rosja, 23-28.06.2000 Abstract
Joanna Honczaruk
 
Vol 23, No 6 (1975) Stratygrafia czwartorzędu Kotliny Wałbrzyskiej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Jońca
 
Vol 3, No 8 (1955) Stratygrafia Dębnika w podrównaniu z dewonem obszarów sąsiednich Abstract
S. Klimek, L. Koszarski
 
Vol 33, No 5 (1985) Stratygrafia dewońskiej serii węglanowej z kilku wierceń w rejonie Lublina Abstract   PDF (Polish)
Hanna Matyja, Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Stratygrafia holocenu jako interglacjału Abstract   PDF (Polish)
Leszek Starkel
 
Vol 40, No 5 (1992) Stratygrafia i deformacje glacitektoniczne kredy piszącej w Kornicy na Podlasiu Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 44, No 12 (1996) Stratygrafia i facje dolnołużyckiej serii trzeciorzędowej Abstract   PDF (Polish)
Gerda Standke
 
Vol 42, No 2 (1994) Stratygrafia i geneza osadów na stanowisku interglacjału eemskiego w Jaworzynie Śląskiej (okolice Świdnicy) Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Marzena Błaszczyk Błaszczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) Stratygrafia i historia sedymentacji cechsztynu niecki północnosudeckiej Abstract
Tadeusz Marek Peryt, Alicja Kasprzyk
 
Vol 50, No 9 (2002) Stratygrafia i korelacja kambru - dokonania i problemy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Stratygrafia i korelacja utworów środkowego dewonu Pomorza Środkowego na podstawie analizy palinologicznej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Turnau
 
Vol 57, No 9 (2009) Stratygrafia i litologia fanerozoiku na Pomorzu Gdańskim Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański
 
Vol 7, No 9 (1959) Stratygrafia i tektonika miocenu w Halembie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 47, No 8 (1999) Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata Abstract   PDF (Polish)
Marcin Barski
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia jury dolnej północnej części pasma krakowsko-częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Stratygrafia kajpru w otworach Gorzów Wlkp. IG 1 oraz Sulechów IG 1 i w nawiązaniu do stratygrafii kajpru niemieckiego Abstract   PDF (Polish)
Irena Gajewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Stratygrafia konodontowa karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska
 
Vol 31, No 7 (1983) Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnego paleocenu w wierceniu Goleniów IG-2 Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 23, No 12 (1975) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu w centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu z wierceń w rejonie Biłgoraj – Rozwadów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Stratygrafia muszlowców amonitowych (jura górna - berias) sukcesji czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Stratygrafia neogenu paratetydy środkowej w obradach grupy roboczej "Paratethys" w Wiedniu w 1970 r. Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 23, No 9 (1975) Stratygrafia oksfordu okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 24, No 8 (1976) Stratygrafia oksfordu SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Stratygrafia osadów bursztynonośnych północnej Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny) Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 5 (1961) Stratygrafia osadów tortońskich w okolicach Wiednia Abstract
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Stratygrafia raf raurackich w okolicach Bałtowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Stratygrafia sejsmiczna Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia sekwencji czerwonego spągowca w basenie polskim: relacje między tektoniką a klimatem Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Anna Baszkiewicz, Piotr Dziadzio, Jaromir Probulski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej Beskidu Wysokiego na arkuszu Żywiec Abstract   PDF (Polish)
Wacław Sikora, Kazimierz Żytko
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej w Beskidzie Średnim Abstract   PDF (Polish)
Marian Książkiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej i podśląskiej na północ od Sanoka Abstract   PDF (Polish)
Leszek Koszarski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej na przedpolu fałdów dukielskich Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka
 
Vol 63, No 3 (2015) Stratygrafia wapieni tytonu dolnego-aptu dolnego skałki Niedźwiedź w allochtonie wierchowym polskich Tatr Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Urszula Borowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Stratygrafia warstw godulskich na podstawie otwornic, ze szczególnym uwzględnieniem facji pstrej, między Bielsko-Białą a Jasłem — wyniki wstępne Abstract   PDF
Anna Lemańska
 
Vol 18, No 2 (1970) Stratygrafia warstw grodzieckich rejonu Jaworzna w świetle badań makrofaunistycznych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Stratygrafia wyższego triasu z otworu Boża Wola IG-1 w świetle nowych materiałów dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 11 (1989) Stratygrafia zdarzeniowa - ilustracja na przykładzie turonu południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 5, No 12 (1957) Stratygraficzne znaczenie ichtiofauny z karpackich łupków menilitowych Abstract   PDF
Teresa Śmigielska
 
Vol 18, No 12 (1970) Stratygraficzno-facjalna klasyfikacja zbiorników wód podziemnych na obszarze sudeckim Abstract   PDF (Polish)
Michał Różycki
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Strefa graniczna gnejsów Gór Sowich z niecką śródsudecką Abstract   PDF
W. Grocholski
 
Vol 30, No 1 (1982) Strefa Koszalin -Chojnice w obrazie grawimetrycznym Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Strefa Koszalin-Chojnice - klucz do wyznaczenia granicy Baltiki i Avalonii na obszarze TESZ Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mazur
 
Vol 37, No 10 (1989) Strefa mineralizacji ilmenitowej Strzegomiany- Kunów w intruzji gabrowej Ślęży w obrębie ofiolitu Sobótki (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 43, No 9 (1995) Strefa mineralizacji Ti-V w ofiolicie Nowej Rudy Abstract
Leszek Jamrozik, Jerzy Niśkiewicz, Danuta Cholewicka-Meysner, Jan Farbisz
 
Vol 67, No 10 (2019) Strefa Teisseyre’a-Tornquista – dawne koncepcje a nowe dane Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Zdzisław Petecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej w Wietnamie; ekspedycja polsko-wietnamska - 05.01-10.02.1999 Abstract
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 1, No 6 (1953) Strefowośc w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
A. N. Mozarowicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Strefowość w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
A. N. Mazarowicz
 
Vol 55, No 6 (2007) Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski) Abstract   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Maciej Pawlikowski, Marek Sikora, Jan Tarkowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Strefy faunistyczne westfalu A i B w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Maria Tabor, Łucja Musiał
 
Vol 29, No 10 (1981) Strefy kontaktów wapieni triasowych Ż dolomitami kruszconośnymi w złożu Zn -Pb kopalni "Pomorzany", rejon śląsko-krakowski Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 49, No 2 (2001) Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Stawikowski
 
Vol 32, No 4 (1984) Strefy mikrofacjalne wapienia woźnickiego Abstract
Ewa Piekarska
 
Vol 45, No 2 (1997) Strefy perspektywiczne dla występowania węglowodorów w kambrze lubelsko-podlaskiej części starej platformy Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka, Marek Buchelt
 
Vol 64, No 12 (2016) Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin, Ireneusz Dyrka, Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Głuszyński, Izabella Grotek, Marcin Janas, Przemysław Karcz, Grzegorz Nowak, Jolanta Pacześna, Michał Roman, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Sobień
 
Vol 42, No 5 (1994) Strefy ścinań a złoto w Sudetach Abstract
Marek A. J. Piasecki, Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 4 (1994) Strefy ścinań w metamorfiku izerskim, Sudety Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 1 (2009) Strefy tektoniczne południowo-zachodniego Podhala Abstract   PDF
Radosław Wasiluk
 
Vol 42, No 9 (1994) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1993) Abstract
Leonard Jochemczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1994). T. IV, pod redakcją naukową J. Skoczylasa Abstract
Leonard Jochemczyk
 
Vol 41, No 4 (1993) Stromatactis w jurajskich budowlach węglanowych okolic Krakowa Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Anna Świerczewska, Vratislav Hurai, Antoni K. Tokarski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Carpathian Foredeep from the Neogene till the recent (mesostructural analysis) Abstract   PDF (Polish)
Zofia Krysiak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the NE part of Hungary Abstract   PDF (Polish)
Laszló Csontos, Kinga Hips
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Silesian nappe (Outer Car pathians) inferred from the analysis of cross-fold joints: case study from Bieszczady Mts (Poland) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural evolution of the Transylvanian Basin (Romania) and FEM stress modeling of the E and S Carpathian collision with the Transylvanian block Abstract   PDF (Polish)
Ritske Huismans, Giovanni Bertotti, Carlo Sanders
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Structural style and evolution of the Dinaridic thrust belts Abstract
Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktura bardzka w świetle analizy dynamiki uskoków: odpowiedź na krytyczną recenzję Abstract
Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż
 
Vol 46, No 10 (1998) Struktura bazy danych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Lewandowski
 
Vol 20, No 5 (1972) Struktura bloku informacyjnego systemu archiwizacji podstawowych informacji geologicznych (SAPIG) Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 7 (1976) Struktura i ewolucja polskiej części północno-zachodniego trzeciorzędowego basenu europejskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 36, No 7 (1988) Struktura i geneza brunckitu Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — polemika Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz, Bogusław Bagiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 52, No 3 (2004) Struktura Podlesie — czy w Polsce znajduje się wielki krater uderzeniowy? Abstract   PDF
Wiesław Czajka
 
Vol 56, No 6 (2008) Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum) Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 12 (2003) Struktura wewnętrzna Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) w świetle wyników badań georadarowych Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba
 
Vol 30, No 4 (1982) Struktura zakonserwowanego klina mrozowego na Pojezierzu Iławskim Abstract
Krzysztof Wrotek
 
10751 - 11000 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>