Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 8 (1961) Wykrywanie horyzontów wodnych i gazowych metodami geofizyki wiertniczej w warunkach rybnickiego okręgu węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 10, No 12 (1962) Wykrywanie i konturowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą względnych aktywności promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kopia
 
Vol 27, No 12 (1979) Wykrywanie stref z mineralizacją kruszcową metodą profilowania PW w utworach staropaleozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Maria Stępniewska
 
Vol 50, No 12 (2002) Wykształcenie facjalne dolnej części serii szarogłazowej górnego syluru w regionie południowym Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Malec
 
Vol 29, No 8 (1981) Wykształcenie facjalne liasu wierchowego w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wójcik
 
Vol 50, No 9 (2002) Wykształcenie i geneza syderytów z dolnojurajskich warstw ciechocińskich na obszarze częstochowsko-wieluńskim (poster) Abstract   PDF (Polish)
Paulina Leonowicz
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie i środowisko depozycji ooidów karbońskich z rejonu Koszalina Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 32, No 7 (1984) Wykształcenie kryształów galeny z „iłów witriolowych" w niecce bytomskiej . Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne dolomitu głównego w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 10 (2001) Wykształcenie mikrofacjalne i procesy diagenetyczne utworów dolomitu głównego (cechsztyn) na izolowanej platformie węglanowej Cychr Abstract   PDF (Polish)
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne wapienia cechsztyńskiego w rejonie Trzebnicy na monoklinie przedsudeckiej Abstract
Lidia Piątkowska
 
Vol 9, No 1 (1961) Wykształcenie struktur tutowych serii zarzeckiej w kopalni “Edward” Abstract
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wymagania dotyczące wiertnic i urządzeń do prac geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Michał Gawliński
 
Vol 36, No 2 (1988) Wyniesienie środkowosaharyjskie – kraina burzliwej przeszłości geologicznej i wygodna siedziba prehistorycznego człowieka Abstract
Marzena Stempień
 
Vol 51, No 3 (2003) Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 39, No 4 (1991) Wyniki badań eksperymentalnych przepływu wody w próbkach rud siarki Abstract
Danuta Badawika
 
Vol 41, No 8 (1993) Wyniki badań gamma - spektrometrycznych na obszarze województwa suwalskiego Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych złóż konkrecji polimetalicznych, w strefie Klarion - Klipperton na Oceanie Spokojnym Abstract
Ryszard Kotliński
 
Vol 11, No 2 (1963) Wyniki badań geologicznych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 40, No 9 (1992) Wyniki badań grawimetrycznych jako przyczynek do uściślenia poglądu na budowę podłoża Krakowa Abstract
Cezary Ostrowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Wyniki badań makroszczątków roślin znalezionych w serii witowskiej (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Grzegorz Worobiec
 
Vol 50, No 9 (2002) Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak, Anna Jurczak-Drabek, Maria Karwasiecka, Włodzimierz Krieger
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Wyniki badań mikrofaunistycznych miocenu z wierceń w rejonie Stopnicy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 31, No 7 (1983) Wyniki badań mikrofaunistycznych osadów rupelu w otworze Goleniów IG-2 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 23, No 9 (1975) Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów górnego miocenu w rejonie Ostródy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 11 (1972) Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w wierceniu Koszalin IG-1 Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 7, No 1 (1959) WYNIKI BADAŃ NA ODCINKU ROZTOCZA LUBELSKIEGO W LATACH 1956-57 Abstract   PDF (Polish)
BORYS AREŃ
 
Vol 16, No 7 (1968) Wyniki badań nad wzbogacaniem surowca fluorytowego z rejonu Krobica - Świeradów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Biernat, Bożena Podemska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 23, No 5 (1975) Wyniki badań palinologicznych neogeńskich utworów południowo-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 32, No 2 (1984) Wyniki badań petrograficznych wulkanitów Islandii a współczesne koncepcje budowy skorupy i płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 20, No 2 (1972) Wyniki badań rzekomych piasków mioceńskich okolic Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał, Tadeusz Musiał
 
Vol 24, No 8 (1976) Wyniki badań sejsmicznych na północno – wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Czesław Nowotarski, Wanda Oleszczuk, Mirosława Chmielewska
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyniki badań składu izotopowego siarki w źródłach mineralnych na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
W. Żuk, J. Szaran, S. Hałas, J. Lis
 
Vol 21, No 6 (1973) Wyniki badań wieku skał zaliczanych do permu z okolic Dzun-Dżirgałangtu-nuru w Mongolii Abstract
Teodor Sztuk
 
Vol 38, No 11 (1990) Wyniki badań wie~u bezwzględnego metodą TL osadów lądolodu stadiału warty w okolicach Dęblina Abstract
Marcin Żarski
 
Vol 22, No 4 (1974) Wyniki badań wybranych skał węglanowych i krzemionkowych metodami mikroskopii elektronowej Abstract   PDF (Polish)
Róża Krzywobłocka-Laurow, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyniki badań zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w rejonie Muszyny, Beskid Sądecki Abstract   PDF (Polish)
Krystian Kawa
 
Vol 49, No 11 (2001) Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pawlicka
 
Vol 33, No 10 (1985) Wyniki badań znacznikowych nad podziemnymi przepływami wód krasowych w Masywie Śnieżnika (Sudety) Abstract
Wojciech Ciężkowski, Edward Madera
 
Vol 23, No 8 (1975) Wyniki badań złóż bursztynu w okolicach Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Wacław Listkowski, Lech Łazowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Wyniki datowań termoluminescencyjnych osadów czwartorzędowych Kotliny Sądeckiej (Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Butrym, Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Wyniki datowań TL piasków z Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki datowania wieku bezwzględnego law wulkanicznych rejonu Bogatyni metodą potasowo- argonową (K-Ar) Abstract   PDF (Polish)
Marek Panasiuk
 
Vol 32, No 6 (1984) Wyniki dotychczasowego rozpoznania karbonu w rowie lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Lila Gurba, Włodzimierz Pietruszka
 
Vol 22, No 1 (1974) Wyniki dotychczasowych badań soli potasowych w strefie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 44, No 3 (1996) Wyniki geoelektrycznych badań osadów czwartorzędowych w piętrze alpejskim Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Dobiński, Bogdan Gądek, Bogdan Żogała
 
Vol 33, No 1 (1985) Wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych i lotniczych na przykładzie Bełchatowskiego Obszaru Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Cabalska, Anna Mikołajczyk, Dorota Palak-Mazur, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wyniki pilotażowego badania zawartości substancji czynnych farmaceutyków w wodach podziemnych w próbkach wody pobranych z krajowej sieci monitoringu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Kuczyńska
 
Vol 28, No 2 (1980) Wyniki poszukiwań i badań kruszywa naturalnego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu Abstract
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ropy i gazu oraz perspektywy nowych odkryć na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych w nowo odkrytym Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski, Józef Porzycki
 
Vol 31, No 1 (1983) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w latach 1976-1980 oraz program na bieżące 5-lecie Abstract
Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Karol Skarbek, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 10, No 6 (1962) Wyniki prac geologicznych prowadzonych w Masywie Centralnym (Francja) Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Wyniki prac i aktualne zadania Zakładu Złóż Surowców Skalnych Instytutu Geologicznego Abstract
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Wyniki prac poszukiwawczych złóż siarki rodzimej w rejonie Alfredówka- Gwoździec Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki VIII Międzynarodowego Kongresu Geologii Karbonu Abstract
Antoni Żelichowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Wyniki wiercenia Lublin IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pagórki IG I Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pasłęk IG I Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki wiercenia Tomaszów Lubelski IG I Abstract
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Wyniki wiercenia Warszawa IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 24, No 12 (1976) Wyniki wiercenia Wilga IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Wyniki wiercenia Łopiennik IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki wstępnych badań geoelektrycznych w okolicy Krempach (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kurcz
 
Vol 2, No 11 (1954) Wyniki wstępnych badań nad fluorescencją niektórych minerałów krajowych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki zastosowania metody odejmowania pól przy poszukiwaniu szybików poeksploatacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Juszczak
 
Vol 21, No 11 (1973) Wypaczenie ciosu w strefie uskokowej - Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 4 (1979) Wypowiedzi geologów spoza resortu geologii na temat współpracy z Instytutem Geologicznym (J. Stankiewicz s. 208, S. Mateja s. 209, E. Bubień s. 210, T. Gałkiewicz s. 211, P. Karnkowski s . 212, E . Gutman s. 212, W. Salski s. 213, J. Rogaliński s. 214, B. Abstract
. .
 
Vol 43, No 10 (1995) Wyprawa geologiczna w Karpaty Wschodnie – czerwiec 1994 r. Abstract
Witold Zuchiewicz, Nestor Oszczypko
 
Vol 25, No 1 (1977) Wyprawa pracowników Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do Szwecji i Norwegii Abstract
Andrzej Kurcz, Łukasz Karwowski, Andrzej Barczuk, Maria Kozłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Wyprawa SKNG Uniwersytetu Wrocławskiego do Kazachstanu i Kirgizji Abstract
Dawid Białek, Anna Szynkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Wyprawa speleologiczna Klubu Wysokogórskiego na Kubę Abstract
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski
 
Vol 49, No 4 (2001) Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego nad Bajkał Abstract
Anna A. Szynkiewicz, Magdalena Modelska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wyprawy Zakładu Paleozoologii PAN na Pustynię Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 4, No 9 (1956) Wysad solny w Lubieniu na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 11 (1961) Wysad solny Łaniąt na północo-zachód od Kutna Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 20, No 4 (1972) Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza na posiedzeniu Komitetu Badań Prognoz „Polska 2000” Abstract
. .
 
Vol 27, No 1 (1979) Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów Abstract
Alfred Majerowicz
 
Vol 61, No 4 (2013) Wystawa czasowa „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 43, No 1 (1995) Wystawa Dzieje mapy geologicznej w Polsce Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 64, No 12 (2016) Wystawa fotografii Mikołaja Zapalskiego „Od gąbek do nosaczy – przyrodnicza podróż przez Archipelag Malajski” w Muzeum Geologicznym im. S. Thugutta wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 8 (1995) Wystawa Kampinoski Park Narodowy w fotografii Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 43, No 10 (1995) Wystawa książki geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 12 (1995) Wystawa Książki Naukowej na Wydziale Geologii UW Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 48, No 11 (2000) Wystawa malarstwa Zdzisława Mianowskiego w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa polsko-białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych — Brześć, Białoruś, 09–11.10.2002 Abstract
Marek Graniczny, Halina Urban, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystawa Przyroda Łodzi i regionu w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 7 (2003) Wystawa pt. Świat minerałów w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstract
Witold Kuc
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Wystawa pt. „Kwarc” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Witold Kuc
 
Vol 49, No 2 (2001) Wystawa w Grodnie Abstract
Teresa Witkowska, Marek Graniczny
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa W kuźni Hefaejstusa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 4 (1997) Wystawa w Muzeum Ziemi Piękno natury – ochrona przyrody Tajwanu Abstract
Regina Kardaś, Grażyna Winiszewska-Ślipińska, Katarzyna Wiśniewska
 
Vol 44, No 7 (1996) Wystawa: Polskie minerały i kryształy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 7, No 2 (1959) Występowania glin ceramiki czerwonej w okolicach Zaklikowa Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach Abstract   PDF (Polish)
Józef Żychowski, Jan Lach, Mariusz Kolber
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Występowanie bakterii siarkowych a jakość wód podziemnych ujęcia Osowa Abstract   PDF (Polish)
Alina Wargin, Martyna Marchelek
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie baru i strontu w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 20, No 12 (1972) Występowanie begerytu w masywie strzegomskim Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 7, No 5 (1959) Wystepowanie bentonitów w pstrych łupkach płaszczowiny magurskiej na południe od Grybowa Abstract
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 7, No 7 (1959) Występowanie bentonitów w warstwach krośnieńskich w okolicy Sanoka Abstract   PDF (Polish)
Irena Gucwa, Leszek Koszarski
 
Vol 19, No 7 (1971) Występowanie boru w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 10, No 3 (1962) Występowanie chromitów w Tąpadłach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Birecki
 
Vol 29, No 3 (1981) Występowanie, diageneza i oznaczanie kalcytu magnezowego Abstract   PDF (Polish)
Irena Iwasińska, Marek Narkiewicz, Andrzej Pisera
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie fauny słodkowodnej w warstwach libiąskich i jej znaczenie dla korelacji pokładów Abstract
Józef Bednarz
 
Vol 10, No 2 (1962) Występowanie fauny trylobitowej w osadach kambru wschodniej Polski Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie gazów ziemnych w triasie dolnym południowej części basenu permskiego na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 8, No 3 (1960) Występowanie gazu błotnego na pojezierzu wschodnim i Żuławach Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Występowanie gipsów w osadach triasowych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kłapciński
 
Vol 18, No 12 (1970) Występowanie glaukonitu w skałach ilastych trzeciorzędu w rejonie Strzegomia Abstract   PDF (Polish)
Barbara Sajdak
 
Vol 12, No 5 (1964) Występowanie górnej kredy koło Rawicza Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie grafitów w rejonie Stronia Śląskiego Abstract
Alicja Mańkowska
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Xena Derdzińska
 
Vol 12, No 4 (1964) Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Teresa Domaszewska
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie i geneza turkusu z Pustkowia Wilczkowskiego koło Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak, Maciej Pawlikowski
 
Vol 8, No 6 (1960) Występowanie i możliwości wykorzystania wód jodowo-bromowych w okręgu ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF (Polish)
Ladislav Pexa
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Występowanie i możliwości zagospodarowania wód siarczkowych w rejonie Tarnobrzega Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Felter, Jadwiga Stożek, Mariusz Socha, Jakub Sokołowski
 
Vol 9, No 3 (1961) Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 15, No 2 (1967) Występowanie i wykorzystanie kredy jeziornej na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Abstract   PDF (Polish)
Paulina Dembska-Sięka
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w skałach okruchowych Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 23, No 5 (1975) Występowanie korundu na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki, Michał Sachanbiński
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie kości kręgowców w utwora- h dolnego wapienia muszlowego okolic Chrzanowa Abstract   PDF (Polish)
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 23, No 9 (1975) Występowanie kwarcytów w okolicy Kowalskie – Żelowice na Dolnym Śląsku i ich charakterystyka Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bałchanowski
 
Vol 12, No 10 (1964) Występowanie manganu w masywie Łysicy Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie metanu w górnośląskim zagłębiu węglowym Abstract   PDF (Polish)
Czesław Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie mikrofacji lombardiowej w malmie wierchowym Tatr Abstract
Zbigniew Kotański, Andrzej Radwański
 
Vol 10, No 9 (1962) Występowanie minerałów ciężkich w utworach okruchowych na wyspie Kassa Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie minerałów miedzi w Żyznowie koło Strzyżowa Abstract
Mada Kita-Badak
 
Vol 24, No 5 (1976) Występowanie niektórych metali towarzyszących w złożach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Marian Banaś, Henryk Kucha, Witold Salamon
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Występowanie opoki lekkiej w okolicy Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Zadruski
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Żaba
 
Vol 23, No 12 (1975) Występowanie otwornic ciepłolubnych w paleoceńskich osadach rejonu KisieIice Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie piasków formierskich w rejonie Bydgoszcz-Inowrocław Abstract
Stanisław Bałchanowski, Eugeniusz Pudło
 
Vol 11, No 9 (1963) Występowanie pirytu na Łysej Górze Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 27, No 1 (1979) Występowanie rozłamów łukowych i pierścieniowych w południowej Mongolii Abstract
A. A. Chrapow, Ż . Biamba, F. J. Korytow
 
Vol 8, No 8 (1960) Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 25, No 11 (1977) Występowanie siarkowodoru w gazach ziemnych cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka
 
Vol 43, No 1 (1995) Występowanie skał piroklastycznych w utworach karbonu dolnego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 10, No 11 (1962) Występowanie skał ultrazasadowych w Mongolskiej Republice Ludowej Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna Abstract
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 5 (2003) Występowanie soli niebieskich w Kłodawie Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 8 (1969) Występowanie tonsztajnu w tzw. "piaskowcach z Karniowic" koło Trzebini Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 21, No 1 (1973) Występowanie utworów kambru w podłożu Gómośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Kotas
 
Vol 26, No 9 (1978) Występowanie utworów sapropelowych i charakterystyka ich jakości w Zagłębiach Węglowych - Górnośląskim i Lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 12, No 3 (1964) Występowanie węgla kamiennego we wschodnim Kalimantanie (Borneo) i zachodniej Sumatrze Abstract
Henryk Buczek, Janusz Stankiewicz
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie węgla w otworze Bieżuń 2 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 4 (1968) Występowanie węglowodorów naftowych w Zapadlisku Przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Występowanie wód mineralnych na tle budowy geologicznej Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 8 (2001) Występowanie wód termalnych w polskiej części Karpat Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 44, No 8 (1996) Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Występowanie łupków bitumicznych w Zaciszu k. Sidry Abstract
Jerzy Badak, Julian Grudzień
 
Vol 44, No 11 (1996) Występowanie łupków iłowo-anhydrytowych z solami kryształowymi w złożu Siedlec-Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 10, No 7 (1962) Występowanie łupków talkowych w rejonie Sobótki Abstract
Albin Micyk
 
Vol 20, No 10 (1972) Wytrzymałość a kształt powierzchni spękań przy jednoosiowym ściskaniu piaskowca Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Wytrzymałość gruntów na ścinanie w warunkach wysokich ciśnień Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 35, No 11 (1987) Wytrzymałość na ścinanie gruntu grubookruchowego (mieszaniny gruntów) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Leszek Sajda
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Wytrzymałość skał w strefie powietrzno-suchej, strefie kapilarnego podniesienia i w strefie nasycenia wodą Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 12 (1992) Wytyczne dokumentowania złóż kopalin stałych Abstract
Marek Nieć
 
Vol 7, No 5 (1959) Wytyczne rozwoju gospodarczego Polski Ludowej w latach 1959-1965 Abstract
, .
 
Vol 40, No 11 (1992) Wywiad z Feliksem Bronisławem Pieczką - posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm I Kadencji III Rzeczypospolitej Abstract
, ,
 
Vol 37, No 1 (1989) Wywiad z Głównym Geologiem Kraju dr Wiesławem Śliżewskim Abstract
. .
 
Vol 41, No 1 (1993) Wywiad z posłem Andrzejem Arendarskim – ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą Abstract
E. Madurowicz
 
Vol 61, No 3 (2013) Wywiad z prof. dr. hab. Jerzym Nawrockim – dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, członkiem zarządu Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 40, No 3 (1992) Wywiad z prof. Stefanem Kozłowskim - ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (1992.02.25) dla redakcji "Przeglądu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 10 (1998) Wywiad z profesorem Stefanem Kozłowskim z okazji jubileuszu 70. urodzin Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 1 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem (4 sierpnia 1995 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 7 (1996) Wywiad z zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Jerzym Kędzierskim - nowym członkiem Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 22, No 7 (1974) Wyznaczanie efektów grawimetrycznych trójwymiarowych ciał zaburzających o dowolnych kształtach oraz określanie poprawek topograficznych za pomocą urządzenia elektroniczno-mechanicznego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera, Janusz Jamrozik, Józef Chmurzyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Wyznaczanie gęstości sieci rozpoznawczej metodą porównania map Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki, Marek Nieć
 
Vol 12, No 10 (1964) Wyznaczanie głębokości do stropu horyzontu wysokooporowego Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 61, No 10 (2013) Wyznaczanie odporności skał na pękanie na przykładzie granitu ze złoża Grabina Śląska Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Korzec
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Szczepan Olek, Henryk Woźniak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznym Abstract   PDF (Polish)
Robert Duda, Bogumiła Winid, Robert Zdechlik
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyznaczanie wieku bezwzględnego skał metodą rubidowo-strontową Abstract   PDF (Polish)
Janusz M. Zinkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Wyznaczanie za pomocą badań akustycznych współczynników sprężystości, miąższości strefy zwietrzenia i spękania skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE Abstract   PDF (Polish)
Janusz Michalak
 
Vol 64, No 2 (2016) Wyznaczenie przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem (gmina Limanowa, południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Ćwiąkała, Jacek Stanisz, Andrzej Wróbel, Robert Kaczmarczyk, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz
 
Vol 26, No 6 (1978) Wzbudzanie drgań sejsmicznych systemem Vibroseis i jego pierwsze zastosowanie w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Łomnicki, Władysław Pawlak, Ernest Poleszak
 
Vol 44, No 4 (1996) Wznowienie Studium Podyplomowego - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 5 (1997) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 4 (1994) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 33, No 2 (1985) Wzorce składu skał i minerałów Abstract
Anna Pasieczna
 
Vol 33, No 3 (1985) Wzrost kaolinitu w „iłach witriololowych" niecki bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik
 
Vol 51, No 1 (2003) Władcy wymarłych światów 2002 Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 50, No 5 (2002) Władysławowi Karaszewskiemu z okazji 90-lecia urodzin - naukowcowi i towarzyszowi broni Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 3 (1977) Właściwości ceramiczne iłów yoldiowych z Suchacza Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości ceramiczne surowców zastoiskowych okolic Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Edward Miziołek
 
Vol 38, No 12 (1990) Właściwości chemiczno-technologiczne dolnooligoceńskich węgli brunatnych i ich popiołów z rejonu Lusowa na zachód od Poznania Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 10 (1974) Właściwości fizyczne bazaltów z Góry Świętej Anny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 37, No 9 (1989) Właściwości fizyczne regolitu Marsa na tle badań modelowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik, Jerzy Trzciński, Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości geotechniczne piaskowców fliszowych (warstwy krośnieńskie) - w świetle badań akustycznych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 37, No 2 (1989) Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski, Zygmunt Glazer, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 8 (1994) Właściwości hydrogeologiczne przestrzeni porowej dolno karbońskich wapieni i dolomitów czatkowickich Abstract
Stanisław Borczak, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka
 
Vol 65, No 1 (2017) Właściwości mechaniczne iłów zastoiskowych z Wierzbicy k. Serocka w świetle wybranych polowych badań geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości mineralogiczno-chemiczne i termiczne iłołupków karbońskich z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Stolecki
 
Vol 30, No 6 (1982) Właściwości odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Stochlak, Józef Szczerbiński, Grażyna Wasiak
 
Vol 42, No 2 (1994) Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo Abstract
Barbara Bagińska
 
Vol 36, No 12 (1988) Właściwości techniczne iłołupków karbońskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego i możliwość ich gospodarczego wykorzystania Abstract   PDF (Polish)
Józef Stolecki
 
Vol 19, No 1 (1971) Właściwości termiczne niektórych skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości termiczne piaskowców krośnieńskich Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 3 (1995) Właściwości złóż i użytkowanie górnicze Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 28, No 3 (1980) Własności ceramiczne iłów permskich ze Sławkowa Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 10, No 12 (1962) Własności geotechniczne skał nadkładu w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Własności mechaniczne skał karbońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Godula
 
Vol 29, No 4 (1981) Własności petrofizyczne niektórych skał monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Basista, Tadeusz Krynicki
 
Vol 18, No 6 (1970) Własności piasków plażowych wybrzeża Rumunii Abstract
Jan Morawski
 
Vol 13, No 1 (1965) Własności rop polskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Własności ropy Pomorsko IV Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 10, No 9 (1962) Własności ropy Rybaki I Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 46, No 7 (1997) Włodzimierz Jan Parachoniak (1920-1997) Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 41, No 9 (1993) Włodzimierz Sedlak Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 12 (1993) Włodzimierz Sedlak - Człowiek i Góry Świętokrzyskie Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Włodzimierz Wawryk Abstract
Marian Kamieński, Zbigniew Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) X Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w Polsce Abstract
W. Bielecka, W. Pożaryski, O. Styk
 
Vol 51, No 5 (2003) X International Conference and Fieldtrip on Landslides (ICFL), Poland 2002 - Warszawa-Kraków-Gdańsk, 06.09.2002 Abstract
Zygmunt Heliasz
 
Vol 42, No 4 (1994) X Jubileuszowa Konferencja - Biologia i Monitoring Wód Podziemnych - Częstochowa, 17 -18.11.1993 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 22, No 6 (1974) X Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 2 (1996) X Kongres RCMNS, Bukareszt, Rumunia, 04-09.09.1995 Abstract
Barbara Studencka
 
Vol 22, No 4 (1974) X lat współpracy geologów krajów członkowskich RWPG Abstract
Borys Jerofiejew
 
Vol 48, No 12 (2000) X Międzynarodowa Konferencja Geochemiczna Goldschmidt 2000 — Oksford, W. Brytania, 03–08.09.2000 Abstract
Wojciech Czapliński
 
Vol 60, No 11 (2012) X Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2012 Warszawa, 19–20.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 23, No 6 (1975) X Międzynarodowy Kongres Hydrogeologiczny Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 59, No 10 (2011) X Międzynarodowy Kongres Mineralogii Stosowanej (ICAM) Trondheim, Norwegia, 1–5.08. 2011 Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gawęda
 
Vol 48, No 9 (2000) X Międzynarodowy Kongres Palinologiczny - Nankin, Chiny, 24–30.06.2000 Abstract
Monika Masiak, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 31, No 6 (1983) X Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Madryt 1983 Abstract
. .
 
Vol 42, No 6 (1994) X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Mirosława Boczar
 
Vol 43, No 9 (1995) X sympozjum Bathursta sedymentologów węglanowych, Egham k. Londynu, Wielka Brytania, 02-05.07.1995 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 35, No 5 (1987) XI International Congress of Carboniferous Stratigraphy and Geology - Beijing, 1987 Abstract
. .
 
Vol 26, No 2 (1978) XI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstract
Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 27, No 6 (1979) XI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej Abstract
Wojciech Narębski, Wacław Ryka, Witold Żabiński
 
Vol 43, No 6 (1995) XI krajowa konferencja z cyklu Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej - Częstochowa, listopad, 1995 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 13, No 5 (1965) XI międzynarodowe kolokwium poświęcone zagadnieniom spektroskopii Abstract
Henryk Pendias
 
Vol 36, No 4 (1988) XI Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Pekin 1987 r Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 5 (1995) XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 20, No 11 (1972) XII Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w ZSRR Abstract
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 59, No 11 (2011) XII Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Ustroń, 19–21.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Irena A. Wysocka
 
Vol 40, No 4 (1992) XII Międzynarodowy Kongers Stratygrafii i Geologii Karbonu i Permu, Buenos Aires 1991 r. Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 3 (2002) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Chemizm Opadów Atmosferycznych, Wód Powierzchniowych i Podziemnych - Łódź, 15­16.11.2001 Abstract
Marek Walisch
 
Vol 44, No 6 (1996) XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
Barbara Sowa
 
Vol 43, No 9 (1995) XIII European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI), Sitges, Hiszpania, 20-23.06.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 48, No 6 (2000) XIII konferencja nt. Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych — Częstochowa, 06–07.04.2000 Abstract
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 48, No 9 (2000) XIII Międzynarodowa Konferencja Metody Numeryczne w Badaniach Zasobów Wodnych - Calgary, Kanada, 25–29.06.2000 Abstract
Stanisław Staśko
 
Vol 20, No 3 (1972) XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
10751 - 11000 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>