Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka)

Wojciech Stawikowski

Abstrakt


We wschodniej części kopuły orlicko-śnieżnickiej występują wtrącenia po części zamfibolityzowanych eklogitów w skałach o zakładanym niższym stopniu metamorfizmu. Niejasne jest, czy tylko te metabazyty doznały warunków wysokich ciśnień, czy też podległy im również, a jeśli, to w jakiej części otaczające je gnejsy. Dla rozjaśnienia tej kwestii w 2 jednostkach tektonicznych metamorfiku Śnieżnika przebadano strefy kontaktów eklogitowo-gnejsowych. Pomiędzy metabazytami wraz z zawierającymi je skałami kwaśnymi, występującymi w poszczególnych jednostkach istnieją wyraźne różnice w składzie mineralnym, stopniu retrogresji oraz wykształceniu lineacji i foliacji, sugerujące ich odmienną historię tektonometamorficzną. W obu jednostkach nie wykryto wskaźników wysokociśnieniowego metamorfizmu w skałach okalających metabazyty, ale też nie rozpoznano w strefach kontaktowych rozległych stref ścinania podatnego, świadczących o tektonicznym wprowadzeniu ciał eklogitowych w gnejsy bezpośrednio się z nimi sąsiadujące. Więcej przesłanek na kontakt tektoniczny istnieje w przypadku wystąpienia koło Strachocina, w jednostce Gierałtowa, gdzie już w obrębie ciała metabazytowego wykryto wąskie strefy ścinania podatnego.

CONTACT ZONES OF ECLOGITES AND GNEISSES IN THE GIERAŁTÓW AND ŚNIEŻNIK UNITS (ORLICA-ŚNIEŻNIK DOME; SW POLAND)

Summary
In Orlica-Śnieżnik dome, intercalations of eclogites occur in rocks of generally lower degree of metamorphism. It is not clear, whether metabasites undergone high-pressure metamorphism alone, or with surrounding gneisses. Contact zones of eclogites and gneisses in two tectonic units were investigated. Metabasites and surrounding gneisses in both units show different petrologic and structural features, which suggest differences in tectonometamorphic history of the rocks from these units. No mineralogical indicators of high-pressure metamorphism in surrounding rocks were found. On the other hand, one did not find the evidence for wide ductile shear zones, which would develop during tectonic emplacement of eclogites into their host rocks. The tectonic contact is more probable in the vicinity of Strachocin (Giera³tów unit), where narrow shear zones where found inside the metabasitic body.

Pełny tekst:

PDF