Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa barytu i węgła kamiennego w Boguszowie na zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów rzecznych zlewni Leska (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ górnictwa cynkowo-ołowiowego na zanieczyszczenia metalami i siarką wód powierzchniowychi osadów wodnych na obszarze Trzebinia-Chrzanów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 7 (1998) Wpływ górnictwa i hutnictwa rud metali na zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi aluwiów Odry Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert Frączek
 
Vol 37, No 6 (1989) Wpływ gospodarki człowieka na procesy geologiczne w regionie krakowskim Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rutkowski, Leszek Starkel
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ gruntów nasypowych na powstanie i rozwój osuwiska Abstract   PDF (Polish)
Robert Kaczmarczyk, Bartłomiej Olek, Jacek Stanisz, Henryk Woźniak, Zenon Pilecki
 
Vol 53, No 4 (2005) Wpływ historii powstawania złóż ropy i gazu w węglanowych skałach dolomitu głównego na specyficzne cechy skał zbiornikowych: złoża o mieszanym typie zwilżalności Abstract   PDF
Piotr Such
 
Vol 55, No 4 (2007) Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony — minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety) Abstract   PDF
Agnieszka Długoszewska
 
Vol 53, No 9 (2005) Wpływ jonów fosforanowych na stabilność chemiczną arsenianu ołowiu Abstract   PDF
Artur Cieśla, Tomasz Bajda, Maciej Manecki, Włodzimierz Mozgawa
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Wpływ kierunku iluminacji na wyniki geologicznej interpretacji DEM— przykłady z Karpat Zachodnich Abstract   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Wpływ kompakcji i cementacji na porowatość piaskowców karbonu górnego w strefie Kołobrzeg–Międzyzdroje Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ liczby punktów monitoringowych i metody interpolacji na precyzję wykonania mapy hydroizohips Abstract   PDF (Polish)
Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Andrzej Witkowski
 
Vol 27, No 1 (1979) Wpływ litogenezy na fizyczno-mechaniczne właściwości lessów określane metodami polowymi Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Wpływ litologii i tektoniki serii fliszowych oraz młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Siwek
 
Vol 68, No 3 (2020) Wpływ lokalnych zmian ukształtowania powierzchni terenu na warunki wodne otoczenia, wraz z interpretacją wg Prawa wodnego Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych bakterii i związków organicznych w wodzie gruntowej Abstract   PDF
Józef Żychowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Dwornik, Ewa Kmiecik, Małgorzata Bebek
 
Vol 68, No 7 (2020) Wpływ metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntów na wyniki analiz stateczności skarp i zboczy Abstract   PDF
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak
 
Vol 42, No 4 (1994) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych Abstract
Ewa Krogulec
 
Vol 44, No 11 (1996) Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych - część 2 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec
 
Vol 36, No 12 (1988) Wpływ metodyki opracowywania danych analitycznych na atestowane wartości stężeń we wzorcach składu chemicznego próbek geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Janko
 
Vol 17, No 4 (1969) Wpływ metodyki postępowania przy dokumentowaniu złóż surowców ceramiki czerwonej na prawidłowe zaprojektowanie ich eksploatacji. . . . Abstract
Roman Karmanski
 
Vol 31, No 3 (1983) Wpływ mikrostruktury na zmiany termiczne w bentonicie Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stępkowska, Stephan Arthur Jefferis
 
Vol 69, No 7 (2021) Wpływ mikrotekstury i procesu kwasowania skały na jej parametry zbiornikowe: studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Dwernika, Bieszczady Abstract   PDF
Piotr Jan Strzelecki, Marek Leszek Solecki
 
Vol 46, No 3 (1998) Wpływ morfologii koryta rzeki na akumulację metali ciężkich w osadach dennych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski
 
Vol 53, No 7 (2005) Wpływ morfologii podłoża aluwiów na stabilność układu koryta środkowej Wisły Abstract   PDF
Tomasz Falkowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Damian Zięba
 
Vol 36, No 11 (1988) Wpływ obciążenia na zmianę struktury utworów organicznych występujących w Komarnie na obszarze woj . bialskopodlaskiego Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 55, No 1 (2007) Wpływ obecności iłów, porowatości oraz nasycenia porów wodą i gazem na parametry sprężyste skał zbiornikowych określanych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych i danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF
Maria Bała
 
Vol 67, No 6 (2019) Wpływ obiektów głęboko posadowionych na strukturę strumienia filtracji wód podziemnych w obszarze wrażliwym na zmiany warunków hydrogeodynamicznych Abstract   PDF (Polish)
Konrad Opęchowski, Ewa Krogulec
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wpływ odwzorowania warunków hydrostrukturalnych na jakość regionalnego numerycznego modelu filtracji Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Rafał Serafin
 
Vol 37, No 10 (1989) Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wód w obrębie masywu tatrzańskiego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Małecka
 
Vol 34, No 1 (1986) Wpływ parametrów rozstawu pomiarowego na wartość prędkości składania Vs Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ pęcznienia na zmiany mikrostrukturalne bentonitów badanych metodą ESEM Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 6 (1995) Wpływ pierwiastków śladowych i izotopów siarki na środowisko naturalne Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 55, No 8 (2007) Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Abstract   PDF
Olga Kaszowska, Andrzej Kowalski
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych Abstract   PDF
Józef Żychowski, Jan Lach, Mariusz Kolber
 
Vol 34, No 11 (1986) Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodowacenia Odry ha Wyżynie Małopolskiej Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 9 (1965) Wpływ pokrycia roślinnego oraz opadów atmosferycznych na powstawanie osuwisk zwietrzelinowych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 18, No 4 (1970) Wpływ polskiej myśli geologicznej na rozwój znajomości geologii Europy Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 5 (1993) Wpływ potencjału akumulacyjnego na typ następstwa modalnego w sekwencjach cyklicznych - model teoretyczny Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 53, No 3 (2005) Wpływ procesów diagenetycznych na właściwości zbiornikowe skał górnego czerwonego spągowca w południowej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Aleksandra Aksamitowska
 
Vol 29, No 10 (1981) Wpływ procesów dolomityzacji i dedolomityzacj i na własności kolektorskie wapienia cechsztyńskiego (na przykładzie złóż gazu ziemnego Dobrzeń i Wierzchowice) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 8 (1979) Wpływ procesu ługowania solnego na środowisko geograficzne SW części NRD Abstract
Leon Kozacki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wpływ projektowanego odwodnienia kopalni wapienia „Celiny” (woj. świętokrzyskie) na stan ilościowy wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk, Grzegorz Malina
 
Vol 42, No 9 (1994) Wpływ przedsiębiorstw eksploatujących przedkarpackie złoża soli potasowych i siarki na otaczające środowisko Abstract
Swiatosław Wasilewicz Kusznir, Stiepan Stiepanowicz Koriń, Władimir Albertowicz Buczynski
 
Vol 27, No 9 (1979) Wpływ przewarstwień piaskowca na właściwości ceramiczne iłów ogniotrwałych Abstract
Piotr Śnieżek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ przygotowania próbki na wyniki analityczne Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Stanisław Rubel
 
Vol 20, No 4 (1972) Wpływ resztkowego nasycenia wodą na wielkość strefy przemytej piaskowców wodonośnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rychlicki
 
Vol 17, No 7 (1969) Wpływ rozpoznania geologicznego na cykliczność budowy kopalni Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Głowacz
 
Vol 18, No 2 (1970) Wpływ rozpoznania hydrogeologicznego na rozwiązanie techniczne podszybi w górnictwie Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Głowacz
 
Vol 13, No 5 (1965) Wpływ rur stalowych i konserwacji próbek na zawartość żelaza w wodzie Abstract   PDF (Polish)
Z. Płochniewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Wpływ skali opracowań geologicznych na ich oceny Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ skażeń czarnobylskich na poziom promieniowania gamma Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 38, No 10 (1990) Wpływ skażeń promieniotwórczych na pole naturalnego promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ składowiska odpadów komunalnych na otoczenie w Łubnej koło Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Irena Czerwińska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wpływ składu granulometrycznego na wybrane właściwooeci fizyczne zwietrzelin granitu karkonoskiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Pezowicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Wpływ solanki na liczbę bakterii w wodzie naddennej i osadach dennych Abstract   PDF
Małgorzata Michalska, Monika Cieszyńska, Jacek Nowacki, Maria Bartoszewicz
 
Vol 14, No 2 (1966) Wpływ średnicy studni na jej wydajność Abstract   PDF
Alfred Kępiński
 
Vol 29, No 1 (1981) Wpływ środowiska na zmianę wartości kalorycznych węgla brunatnego Abstract
Tomasz Kułakowski, Dorota Juźko
 
Vol 25, No 5 (1977) Wpływ stężenia roztworów na niektóre fizyczno-mechaniczne własności gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wpływ stromych kontaktów warstw na realność obrazów sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 21, No 12 (1973) Wpływ struktury gruntów spoistych facji powodziowej na przebieg filtracyjnych deformacji w aluwiach dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid, Janina Dietrich
 
Vol 61, No 3 (2013) Wpływ struktury na skurczalność gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Dorota Izdebska-Mucha, Emilia Wójcik
 
Vol 32, No 3 (1984) Wpływ struktury na wytrzymałość eksperymentalnie deformowanych wapieni górnej jury rejonu Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Anna Smoleńska
 
Vol 54, No 10 (2006) Wpływ struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć karpackich Abstract   PDF
Orest Stupka, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ substancji organicznej i nieorganicznej na zawartość ołowiu w węglu i łupkach węglowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Henryk Parzentny, Anna Różkowska
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ synsedymentacyjnej subsydencji, spowodowanej wytapianiem pogrzebanych brył martwego lodu, na przebieg sedymentacji w kemach Abstract   PDF
Arkadiusz Jaksa
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski, Artur P. Łapinkiewicz
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ systemu melioracyjnego na cechy chemiczne wód powierzchniowych w delcie Wisły Abstract   PDF
Magdalena Borowiak
 
Vol 30, No 11 (1982) Wpływ tektoniki na sedymentację w trzeciorzędzie na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 5 (1996) Wpływ tektoniki skonsolidowanego podłoża Karpat na rozkład mas fliszowych w polskiej części Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 10 (1999) Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Markiewicz, Andrzej Piotrowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Wpływ turystyki na zmianę warunków przyrodniczych rejonu Kalatówek w Tatrach polskich Abstract   PDF
Aleksandra Dusza
 
Vol 10, No 7 (1962) Wpływ urzeźbienia i tektoniki podłoża na wykształcenie się złóż węgli brunatnych na Kujawach oraz skutki ich częściowego zniszczenia w czasie zlodowaceń Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Biernat
 
Vol 64, No 4 (2016) Wpływ uwarunkowań geośrodowiskowych i antropogenicznych na obecność historycznych zanieczyszczeń w podłożu klasztoru ss. Bernardynek w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Marta Wardas-Lasoń
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w świetle zmieniających się kryteriów normowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kowalska, Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Gawlik
 
Vol 3, No 1 (1955) Wpływ warunków geologicznych na rentowność eksploatacji złoża Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ warunków hydrogeologicznych na skład algoflory źródeł strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich Abstract   PDF
Maciej Ziułkiewicz, Joanna Żelazna-Wieczorek
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadu atmosferycznego (całkowitego) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ warunków wstępnej obróbki próbek środowiskowych na wyniki oznaczeń Hg techniką zimnych par atomowej spektrometrii obsorpcyjnej (CV-AAS) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Wieteska, Anna Ziółek, Anna Drzewińska
 
Vol 42, No 11 (1994) Wpływ węglowodorów na propagację fal sejsmicznych i jego odwzorowanie w zapisie sejsmicznym Abstract
Zbigniew Kasina
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ wezbrań na zmiany koncentracji metali ciężkich w osadach dennych Białej Przemszy Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski
 
Vol 15, No 4 (1967) Wpływ wielkości współczynników wykorzystania i opłacalności eksploatacji złoża na metodykę wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości jego zasobów Abstract   PDF (Polish)
Michał Bednarski
 
Vol 13, No 2 (1965) Wpływ wietrzenia dolnojurajskiego na złoża rud Zn i Pb w triasie śląsko-krakowskim Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 69, No 9 (2021) Wpływ wilgotności gruntów mineralnych na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych Abstract   PDF
Aleksandra Łukawska, Mateusz Żeruń, Grzegorz Ryżyński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ wilgotności początkowej na zdolność pęcznienia gruntów ilastych fliszu karpackiego Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na niestabilność infrastruktury budowlano-drogowej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 69, No 12 (2021) Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na zmiany parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, niespoistych i organicznych Abstract   PDF
Leszek Józef Kaszubowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Wpływ wulkanizmu na zmiany klimatu w interglacjale mazowieckim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nitychoruk
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Wpływ wybranych torfowisk na kształtowanie składu chemicznego płytkich wód podziemnych Drawieńskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Karolina Ścibior, Paweł Rydelek, Marcin Stępień
 
Vol 52, No 10 (2004) Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego Abstract   PDF
Małgorzata Roman
 
Vol 63, No 5 (2015) Wpływ wysokich ciśnień i temperatur na charakter deformacji piaskowców ciężkowickich w testach obciążania Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wpływ wysypisk w skałach osadowych paleogenu na wody powierzchniowe i podziemne Abstract   PDF
Slavomir Mikita
 
Vol 54, No 10 (2006) Wpływ właściwości mechanicznych litosfery w podłożu zapadliska przedkarpackiego na rozwój basenu Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 57, No 9 (2009) Wpływ właściwości odkształceniowych soli kamiennej na powstawanie stref o podwyższonej przepuszczalności w otoczeniu podziemnego magazynu gazu Abstract   PDF
Danuta Flisiak
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Wpływ zagospodarowania terenu na migrację miedzi i cynku w wodach podziemnych strefy płytkiego krążenia Abstract   PDF (Polish)
Monika Kadzikiewicz-Schoeneich Kadzikiewicz-Schoeneich, Jerzy J. Małecki
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ zakładów przemysłowych na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i podglebiu obszaru Trzebinia-Chrzanów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok, Ewa Górecka, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na wietrzenie skał Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 53, No 9 (2005) Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na wybrane geologiczno-inżynierskie właściwości gruntów spoistych Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha
 
Vol 69, No 12 (2021) Wpływ zanieczyszczenia olejem napędowym na uziarnienie i plastyczność mad z rejonu Warszawa-Siekierki Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha, Jerzy Trzciński, Marta Klein
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wpływ zatapiania kopalni „Trzebionka” na zmiany chemizmu wód podziemnych w utworach triasu Abstract   PDF (Polish)
Agata Kasprzak
 
Vol 44, No 8 (1996) Wpływ zawartości wody i jej ciśnienia na wytrzymałość skał oraz na powstanie trzęsień ziemi Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ zbiornika retencyjnego „Turawa” na jakość wody w dolnym odcinku rzeki Mała Panew Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Brańka
 
Vol 44, No 10 (1996) Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenia wodne kopalni soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki, Marian Pulina, Jacek Różkowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Wpływ zjawisk tektonicznych na kształtowanie się złóż Zn - Pb (na przykładzie złoża Klucze, rej. olkuski) Abstract
Ewa Górecka
 
Vol 53, No 11 (2005) Wpływ zlewni na skład chemiczny wód limnicznych antropogenicznych zbiorników wodnych Abstract   PDF
Tadeusz Molenda
 
Vol 26, No 5 (1978) Wpływ zmian antropogenicznych w środowisku rzecznym na przebieg sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 53, No 1 (2005) Wpływ zmian klimatycznych na temperaturę podpowierzchniową Ziemi Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ zmian stanu naprężeń – odkształceń w masywie skalnym na struktury i tekstury skał osadowych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 6 (1974) Wpływ zmian wilgotności gruntu na jego strukturę na przykładzie badań jeziornych gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Bożenna Andrzejeszczak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wpływ zmiany benzyny na bezołowiową na emisję spalin. Wzrost zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz izotopami ołowiu Abstract
B.J.H. van Os, G.Th. Klaver, N. Walraven, F.J.M. Vermeulen
 
Vol 7, No 5 (1959) Wpływ zmienności, kopaliny na rozmieszczenie wyrobisk rozpoznawczych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ zróżnicowanego obciążenia strefy krawędziowej lądolodu na migrację soli Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Piotrowski
 
Vol 32, No 1 (1984) Wpływy prowincji śródziemnomorskiej w młodszym paleogenie na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Krystyna Pożaryska
 
Vol 12, No 1 (1964) Wpływy upadów w sejsmice refrakcyjnej Abstract   PDF (Polish)
S. M. Wyrobek
 
Vol 58, No 10 (2010) Wsępne wyznaczanie obszaru zasilania i zasobów ujęcia wody podziemnej Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wskazania metodyczne na potrzeby reambulacji dokumentacji GZWP wykonanych przed 2008 r. Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajków, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka
 
Vol 21, No 10 (1973) Wskaźnik mineralogiczno-petrograficzny przeobrażenia skał ilastych w warunkach epigenetycznych Abstract   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 25, No 11 (1977) Wskaźniki efektywności prac geologiczno-rozpoznawczych za kopalinami stałymi uzyskane w latach 1961- 1975 Abstract
Antoni Białaczewski, Irmina Wąsik
 
Vol 14, No 7 (1966) Wskaźniki hydrochemiczne permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Barbara Łaszcz
 
Vol 47, No 8 (1999) Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy bałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Jurij Andriuszczenko, Zdzisław Modliński, Ingrida Puroniene, Andrzej Sokołowski
 
Vol 55, No 3 (2007) Wskaźnikowe cechy uziarnienia aluwiów i ich znaczenie we wnioskowaniu o dynamice procesu Abstract   PDF
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Ewa Smolska
 
Vol 64, No 9 (2016) Wsparcie afrykańskich służb geologicznych przez ich partnerów z Europy, a inicjatywy Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 69, No 9 (2021) Wspieranie rozwoju geotermii w Polsce przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Abstract   PDF
Izabella Gryszkiewicz, Dorota Lasek-Woroszkiewicz, Mariusz Socha, Jadwiga Stożek
 
Vol 57, No 3 (2009) Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 40, No 3 (1992) WSPOMNIENIA Abstract
, ,
 
Vol 40, No 11 (1992) WSPOMNIENIA Abstract
. .
 
Vol 55, No 4 (2007) WSPOMNIENIA Adam Kotas 1931–2007 Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 53, No 10/1 (2005) WSPOMNIENIA Alicja Bałuk 1937–2004 Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 66, No 1 (2018) WSPOMNIENIA Andrzej Martini Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Hawryłkiewicz
 
Vol 54, No 12 (2006) WSPOMNIENIA Anna Sadowska 1937–2005 Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 57, No 10 (2009) WSPOMNIENIA Czesław Peszat 1930–2008 Abstract   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 58, No 11 (2010) WSPOMNIENIA Danuta Małecka 1929–2010 Abstract   PDF
Stefan Krajewski
 
Vol 53, No 4 (2005) WSPOMNIENIA Eugeniusz Wutcen 1909–2004 Abstract   PDF
Mariusz Dembowiecki, Zbigniew Werner
 
Vol 54, No 7 (2006) WSPOMNIENIA Ewa Górecka 1936–2005 Abstract   PDF
Wiesław Olszyński
 
Vol 59, No 7 (2011) WSPOMNIENIA Ferdynand Szumlas (1924–1979) Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 56, No 11 (2008) WSPOMNIENIA Hitoshi Sakai 1930–2008 Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak
 
Vol 57, No 11 (2009) WSPOMNIENIA Hubert Sylwestrzak 1933–2009 Abstract   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 58, No 8 (2010) WSPOMNIENIA Irena Gucwa 1932–2009 Abstract   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 52, No 11 (2004) WSPOMNIENIA Jadwiga Orska 1923–2004 Abstract
Zbigniew Werner
 
Vol 66, No 6 (2018) WSPOMNIENIA Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
Vol 56, No 8/2 (2008) WSPOMNIENIA Jerzy Borucki 1928–2008 Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 58, No 2 (2010) WSPOMNIENIA Jerzy Feliks Tadeusz Głazek 1936–2009 Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 69, No 12 (2019) WSPOMNIENIA Jerzy Kowalczuk (1926–2019) Abstract   PDF
Kaja Pietsch
 
Vol 53, No 7 (2005) WSPOMNIENIA Jerzy Liszkowski 1936–2005 Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Wojciech Stankowski
 
Vol 57, No 1 (2009) WSPOMNIENIA Józef Oberc 1918–2008 Abstract   PDF
Uczniowie i Przyjaciele .
 
Vol 57, No 7 (2009) WSPOMNIENIA Juliusz Mróz 1927–2008 Abstract   PDF
Przyjaciele .
 
Vol 55, No 12/2 (2007) WSPOMNIENIA Karol Sabath 1963–2007 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 2 (2009) WSPOMNIENIA Krystyna Leciejewicz 1950–2008 Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 66, No 5 (2018) WSPOMNIENIA Maria Lindner-Szaszkiewicz 1934–2017 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Rulski
 
Vol 52, No 1 (2004) WSPOMNIENIA Michał Marzec 1925–2003 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 59, No 1 (2011) WSPOMNIENIA Na cmentarzu w Laskach – o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 10, No 9 (1962) Wspomnienia o Bronisławie Halickim Abstract
Wincenty Okołowicz
 
Vol 5, No 7 (1957) Wspomnienia o Karolu Bohdanowiczu Abstract
Stanisław Holewiński
 
Vol 12, No 12 (1964) Wspomnienia o prof. Karolu Bohdanowiczu Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 65, No 12 (2017) WSPOMNIENIA O profesorze Jerzym Donie w pierwszą rocznicę śmierci Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda, Roman Gotowała
 
Vol 58, No 5 (2010) WSPOMNIENIA Profesor Antoni Łaszkiewicz (1904–1980)—wspomnienie w trzydziestą rocznicę śmierci Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 61, No 1 (2013) WSPOMNIENIA Profesor Jan Samsonowicz, karbon lubelski i sylurskie łupki Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 60, No 1 (2012) WSPOMNIENIA Profesorowi Jerzemu Znosce na 90-lecie Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 55, No 5 (2007) WSPOMNIENIA Rhodes Fairbridge 1914–2006 Abstract   PDF
Leszek Starkel
 
Vol 56, No 4 (2008) WSPOMNIENIA Ryszard Dadlez 1931–2008 Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Ryszard Wagner
 
Vol 58, No 6 (2010) WSPOMNIENIA Ryszard Marcinowski 1946–2010 Abstract   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 66, No 10 (2018) WSPOMNIENIA Stanisław Depowski 1924–2017 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner
 
Vol 54, No 6 (2006) WSPOMNIENIA Stanisław Dunin-Borkowski 1931–2006 Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 59, No 8 (2011) WSPOMNIENIA Stanisław Kubicki – jeden z pionierów badań podłoża krystalicznego północno-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 54, No 9 (2006) WSPOMNIENIA Stanisław Plewa 1926–2006 Abstract   PDF
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 56, No 3 (2008) WSPOMNIENIA Stanisław Przeniosło 1935–2008 Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 58, No 4 (2010) WSPOMNIENIA Stanisław Wybraniec 1936–2009 Abstract   PDF
Grażyna Burchart, Marek Grad, Lech Krysiński
 
Vol 56, No 1 (2008) WSPOMNIENIA Stefan Kozłowski 1928–2007 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 53, No 5 (2005) WSPOMNIENIA Stefan Młynarski 1934–2004 Abstract   PDF
Sylwester Marek, Krzysztof Jaworowski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak
 
Vol 55, No 10 (2007) WSPOMNIENIA Stefan Śliwiński 1918–2007 Abstract   PDF
Marian Banaś, Ksenia Mochnacka, Adam Piestrzyński
 
Vol 57, No 6 (2009) WSPOMNIENIA Stefania Stanisława Mączyńska 1929–2008 Abstract   PDF
Gwidon Jakubowski
 
Vol 66, No 11 (2018) WSPOMNIENIA Sylwester Skompski 1928–2018 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 52, No 8/1 (2004) WSPOMNIENIA Tadeusz Macioszczyk 1931–2004 Abstract
Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
 
Vol 66, No 2 (2018) WSPOMNIENIA Wanda Bielecka 1916–2017 Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 58, No 10 (2010) WSPOMNIENIA Wiesław Gabzdyl 1936–2010 Abstract   PDF
Krystian Probierz
 
Vol 66, No 3 (2018) WSPOMNIENIA Wiesław Śliżewski 1929–2017 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 52, No 3 (2004) WSPOMNIENIA Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004 Abstract
Halina Urban
 
Vol 55, No 3 (2007) WSPOMNIENIA Witold Żabiński 1929–2007 Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska, Wiesław Heflik
 
Vol 52, No 2 (2004) WSPOMNIENIA Władysław Karaszewski 1911–2003 Abstract
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 56, No 5 (2008) WSPOMNIENIA Władysław Pożaryski 1910–2008 Abstract   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 52, No 4 (2004) WSPOMNIENIA Włodzimierz Jacek Mróz 1947–2004 Abstract
Maciej Włodek
 
Vol 53, No 8 (2005) WSPOMNIENIA Zbigniew Kotański 1927–2005 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 54, No 2 (2006) WSPOMNIENIA Zdzisław Dembowski 1925–2005 Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 54, No 11 (2006) WSPOMNIENIA Zofia Borówko-Dłużakowa 1924–2006 Abstract   PDF
Hanna Winter, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 41, No 2 (1993) Wspomnienie o Antku - doc. dr hab. Antoni Hoffman Abstract
Krzysztof Małkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Wspomnienie o Czesławie Żaku Abstract
J. Malinowski, B. Paczyński
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie o Inżynierze Stefanie Daszyńskim Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 61, No 3 (2013) Wspomnienie o Jerzym Kanasiewiczu w 20. rocznicę śmierci Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Jerzy B. Miecznik, Stanisław Z. Mikulski, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) Wspomnienie o Marii Pajchlowej (1919-1996) Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 22, No 9 (1974) Wspomnienie o Marii Tyskiej Abstract
W. Mioduszewska, E. Rühle
 
Vol 42, No 10 (1994) Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim, 1935-1993 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 18, No 11 (1970) Wspomnienie o Reginie Danysz-Fleszarowej Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 42, No 5 (1994) Wspomnienie o Tadeuszu Chojnackim (1920-1993) Abstract
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 43, No 1 (1995) Wspomnienie o Wacławie Słabczyńskim (1904-1994) Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 20, No 3 (1972) Wspomnienie pośmiertne o A. A. Bogdanowie Abstract
J . Znosko
 
Vol 24, No 2 (1976) Wspomnienie pośmiertne o A. P. Winogradowie Abstract
A. Łaszkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Alfonsie Długoszu - twórcy i kustoszu Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstract
J. Poborski
 
Vol 25, No 12 (1977) Wspomnienie pośmiertne o Antonim Patli - humaniście i przyrodniku, działaczu społecznym i kulturalnym, ochroniarzu przyrody Abstract
J. Znosko
 
Vol 23, No 8 (1975) Wspomnienie pośmiertne o doc. dr inż. Janie Wyżykowskim Abstract
Roman Osika
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Docencie Ludwiku Watysze Abstract
Władysław Słowański
 
Vol 17, No 4 (1969) Wspomnienie pośmiertne o dr Stanisławie Krajewskim Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 26, No 11 (1978) Wspomnienie pośmiertne o Julianie Józefie Obtułowiczu Abstract
S. Depowski, S. Wdowiarz
 
Vol 25, No 5 (1977) Wspomnienie pośmiertne o mgr inż. Atanazym Tkaczence (W. Jurkiewicz) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 26, No 1 (1978) Wspomnienie pośmiertne o mgr Marii Lazarek-Kiepurskiej Abstract
W. Jurkiewicz
 
Vol 23, No 6 (1975) Wspomnienie pośmiertne o mgr Romualdzie Żyłce Abstract
J. Kostecki
 
Vol 20, No 5 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. B. Olszewiczu Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Henryku Teisseyrze Abstract
K. Smulikowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Janie Czermińskim Abstract
J. Znosko
 
Vol 19, No 10 (1971) Wspomnienie pośmiertne o prof. K. Guziku Abstract
. ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. L. Sawickim Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 21, No 4 (1973) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze Bolesławie Krupińskim (1893-1972) Abstract
J. Żytka
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze dr Mikołaju Kostyniuku Abstract
Jadwiga Bobrowska
 
Vol 25, No 10 (1977) Wspomnienie pośmiertne o profesorze Romanie Kozłowskim Abstract
K. Pożaryska
 
Vol 20, No 10 (1972) Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Zwierzu Abstract
E. Rühle
 
Vol 20, No 2 (1972) Wspomnienie pośmiertne o T. J. Wojnie (1884-1971) Abstract
A. Łaszkiewicz
 
Vol 56, No 12 (2008) Współczesna aktywność tektoniczna Tatr i Podhala w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR Abstract   PDF
Zbigniew Perski
 
Vol 41, No 5 (1993) Współczesna auto- i allocykliczna sedymentacja w zatoce Josephbukta (Wedel Jarslberg Land, Spitsbergen) Abstract
Tadeusz Merta
 
Vol 39, No 9 (1991) Współczesna geologia inżynierska w świetle prac VI Międzynarodowego Kongresu IAEG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 9 (1992) Współczesna paleosejsmologia i neotektonika Polski Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Współczesne geologiczne prace kartograficzne Oddziału Karpackiego PIG Abstract   PDF
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski, Wojciech Ryłko
 
Vol 7, No 7 (1959) Współczesne kierunki w badaniach petrograficznych węgla Abstract   PDF (Polish)
Jan Ziółkowski
 
Vol 25, No 10 (1977) Współczesne koncepcje klasyfikacji oceny zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 17, No 3 (1969) Współczesne metody stabilizacji wydm. Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 70, No 1 (2022) Współczesne obszary występowania mołdawitów – wnioski z eksperymentu transportowania ich przez Nysę Łużycką Abstract   PDF
Tomasz Brachaniec
 
Vol 7, No 6 (1959) Współczesne resztkowe lodowczyki firnowe Wysokich Tatr Abstract   PDF (Polish)
Szymon Wdowiak
 
Vol 32, No 10 (1984) Współczesne ruchy skorupy ziemskiej w świetle nowej tektoniki globowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 1 (1999) Współczesne środowiska sedymentacji pustynnej jakomodel sedymentacji osadów czerwonego spągowca wbasenie polskim - studium terenowe - Szott El Jerid,Thnezja,27.10-07.11.1998 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Współczesne tworzenie się zapadlisk w dnie Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 32, No 4 (1984) Współczesne utwory caliche w okolicach Udżdy (NE Maroko) Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 9, No 1 (1961) Współcześnie zachodzące procesy w złożach siarki i ich znaczenie dla eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński, Stanisław Pawłowski
 
Vol 35, No 12 (1987) Współczesny paleomagnetyzm jako metoda badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 54, No 2 (2006) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — dyskusja Abstract   PDF
Michał Śmigielski, Marek Koprianiuk
 
Vol 54, No 2 (2006) Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — replika Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Współczesny transport głazów w potokach i rzekach Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczesny uskok w sąsiedztwie kopalni Bełchatów Abstract
Jerzy Patrzyk, Lech Wysokiński
 
Vol 52, No 11 (2004) Współczynnik konsolidacji ch i współczynnik filtracji kh iłów warwowych z Plecewic k. Sochaczewa w świetle badań dylatometrycznych Abstract   PDF
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 50, No 2 (2002) Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczynnik różnorodności NDI i jego zastosowanie w naukach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Współczynnik sukcesu przedsiębiorstw w 1996 r. Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 3, No 5 (1955) WSPÓŁDZIAŁANIE NAUK GEOLOGICZNYCH Z GOSPODARKĄ NARODOWĄ Abstract
ANDRZEJ BOLEWSKI
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Współdziałanie organów nadzoru górniczego i organów administracji szczebla powiatowego w zakresie rekultywacji terenów po działalności górniczej Abstract   PDF (Polish)
Lidia Król
 
Vol 57, No 7 (2009) Współpraca białorusko-polsko-ukraińska w ramach projektu NATO — Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management—Belarus, Poland, Ukraine V spotkanie robocze, Jerozolima, 20–23.04.2009 Abstract   PDF
Tomasz Nałęcz
 
Vol 8, No 3 (1960) Współpraca Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w 1959 r. Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 2, No 6 (1954) WSPÓŁPRACA GEOLOGÓW, GÓRNIKÓW l TECHNOLOGÓW W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNIEŃ SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract   PDF
Walery Goetel
 
Vol 8, No 9 (1960) Współpraca geologów i geografów Abstract
Stanisław Leszczycki
 
13251 - 13500 of 15425 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>