Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego

Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna

Abstract


Niejednoznaczność złożowej interpretacji zapisu sejsmicznego występuje w sposób szczególnie widoczny przy wielopoziomowych złożach gazu ziemnego, np. na obszarze południowo-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. W takiej sytuacji bardzo pomocne okazują się modelowania sejsmiczne 1D i 2D, które umożliwiają poprawne geologiczne dowiązanie granic sejsmicznych. Modelowania pozwalają także na opracowanie lokalnych kryteriów identyfikacji anomalii prędkościowych i anomalii amplitudowych związanych z nasyceniem gazem. Przy modelowaniach pierwszorzędne znaczenie ma konstrukcja modelu sejsmogeologicznego w oparciu o właściwe parametry petrofizyczne, charakteryzujące ośrodek skalny. W pracy przedstawiono wpływ poprawnego doboru parametrów sprężystych i złożowych mioceńskich utworów piaskowcowo-ilastych na wynik interpretacji obrazu sejsmicznego wielopoziomowego złoża gazu P, dla którego otworem P-6 nawiercono złoże gazu.

AN INFLUENCE OF VELOCITY AND ATTENUATION ON THE RESULTS OF SEISMIC INTERPRETATION IN MULTI-HORIZONTAL GAS FIELDS IN THE EASTERN PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP (SE POLAND)

Summary
An unequivocal interpretation of seismic data in determining reservoir parameters is often noted in multi-horizontal gas deposits, for example, in the southeastern part of the Carpathian Foredeep. In the cases discussed, 1D and 2D seismic modeling would be extremely helpful, facilitating a proper geological location of seismic boundaries. In addition, modeling enables establishing local criteria for identification of velocity and amplitude anomalies associated with gas saturation. In the seismic modeling, a construction of seismogeological model on the basis of adequate petrophysical parameters that describe rock formations, is very important. In this paper, an influence of proper selection of elastic and reservoir parameters ofMiocene sandy-shaly formations on the results of seismic data interpretation in a multi-horizon gas field ”P” pierced by borehole P6, is presented.

Full Text:

PDF (Polish)