Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 9 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 9, No 6 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 9, No 1 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 3 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 6 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 11 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 11, No 3 (1963) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 11, No 8 (1963) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 18, No 7 (1970) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract   PDF
, ,
 
Vol 7, No 5 (1959) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 3, No 9 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 5, No 4 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Dokumentacje geologiczno-inżynierskie Abstract
Marian Iwanowski
 
Vol 6, No 6 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Dwa lata działalności terenowej służby geologicznej Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne KOSZTY WŁASNE OPRACOWAŃ GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 5, No 6 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Nowe problemy ekonomiki w przedsiębiorstwach geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 5, No 11 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE O czteroletniej działalności służby geologicznej gospodarki komunalnej Abstract
Stanisław Zembrowski, Zygmunt Buraczyński
 
Vol 3, No 1 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne O OPERATYWNEJ KONTROLl WYKONANIA PLANU W INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Sławomir Smoleński
 
Vol 5, No 1 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE O właściwą gospodarkę wodą Abstract
Kazimierz Guzowski
 
Vol 5, No 2 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Ocena prac sejsmicznych w Polsce w ubiegłym sześcioleciu i ich perspektywy na przyszłość Abstract
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 11 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA GEOLOGICZNEGO Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Projekt unormowania zagadnienia budowy ujęć wód podziemnych w świetle dyskusji Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 14, No 1 (1966) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Wynalazczość i racjonalizacja w badaniach geologicznych Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne ZARZĄDZENIE NR12 PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE INFORMACJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE Gospodarka wodami podziemnymi Abstract
Witold Olendski
 
Vol 3, No 4 (1955) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 6 (1955) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 2, No 12 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE PRACOWNICY NAUKI l ICH KSZTAŁCENIE W INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 5, No 5 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE W sprawie prawa geologicznego Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 16, No 8 (1968) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 6, No 12 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE Świadectwa odkrywców i premie za odkrycie złóż Abstract   PDF
Adam Antończyk
 
Vol 7, No 7 (1959) Zagadnienia sedymentacyjne i złożowe na IV Międzynarodowym Kongresie Stratygrafii i Geologii Karbonu w Heerlen Abstract
Janusz Kuchciński
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji dewonu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maria Pajchlowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji ordowiku i syluru w Polsce Abstract
Henryk Tomczyk
 
Vol 9, No 4 (1961) Zagadnienia stratygrafii kambru na pograniczu Polski i ZSRR Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 4, No 10 (1956) Zagadnienia stratygrafii Karpat na tle paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Marian Książkiewicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Zagadnienia studiów geologiczno-inżynierskich dla. potrzeb budowy metra Abstract   PDF (Polish)
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Zagadnienia surowcowe przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia surowcowe przemysłu sylikatowego w województwie Warszawskim Abstract   PDF (Polish)
Łucja Górecka, Antoni Kukliński
 
Vol 28, No 11 (1980) Zagadnienia wyznaczania porowatości skał piaskowcowo-ilastych na podstawie interpretacji danych profilowania akustycznego z użyciem EMC Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 27, No 9 (1979) Zagadnienia wzajemnej odległości punktów pomiarowych w badaniach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny, Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia zdjęć geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Teisseyre
 
Vol 4, No 4 (1956) Zagadnienia związane z genezą fosforytów Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 20, No 5 (1972) Zagadnienie badania potencjałów dyfuzyjno-adsorpcyjnych skał zbiornikowych Abstract
Maria Ciechanowska
 
Vol 5, No 12 (1957) Zagadnienie bilansu zasobów Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Kuchciński
 
Vol 4, No 11 (1956) Zagadnienie budowy zapór na górnym Dunajcu Abstract   PDF (Polish)
Walery Goetel
 
Vol 10, No 12 (1962) Zagadnienie dokładności rozeznania tektoniki złóż za pomocą wierceń w świetle potrzeb projektowania głębokich kopalń Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Kozubski
 
Vol 27, No 12 (1979) Zagadnienie dokładności rozpoznawania złóż Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 3, No 5 (1955) ZAGADNIENIE DOLOMITYZACJI SKAŁ WĘGLANOWYCH DEWONU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Abstract   PDF (Polish)
JAN CZERMIŃSKI
 
Vol 39, No 9 (1991) Zagadnienie fałdów wgłębnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Zagadnienie genetycznego zróżnicowania glin zwałowych i osadów pokrewnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie genezy i migracji gazu ziemnego w miocenie SE części Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jan Jacek Głogoczowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Zagadnienie granicy wapienia muszlowego z kajprem na południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętorzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer
 
Vol 8, No 12 (1960) Zagadnienie identyfikacji i korelacji pokładów węglowych metodami geofizyki kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 17, No 10 (1969) Zagadnienie inwentaryzacji złóż torfu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Bernat, Tadeusz Krajewski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Zagadnienie oporności względnej niektórych warstw Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 2, No 3 (1954) ZAGADNIENIE OSCYLACJI ENERGII PRZY BADANIACH SEJSMICZNYCH Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Sojka
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zagadnienie parametryzacji hydrogeologicznej regionalnych modeli ustalonego przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Lech Śmietański, Sławomir Filar, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Aneta Tokarska
 
Vol 2, No 9 (1954) ZAGADNIENIE PODSTAWOWYCH BAZ SUROWCOWYCH PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienie podstawowych baz surowcowych przemysłu materiałów budowlanych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marian Kamieński
 
Vol 11, No 9 (1963) Zagadnienie poszukiwań osadowych złóż rud żelaza w kaledonidach sudeckich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienie poszukiwania łupków bitumicznych w regionie Świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Bogumił Taszek
 
Vol 31, No 1 (1983) Zagadnienie południowo-wschodniego przedłużenia aulakogenu środkowopolskiego w geosynklinie karpackiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 18, No 11 (1970) Zagadnienie rozmieszczenia złóż fosforytów w północnej Mongolii Abstract
Żambyn Bjamba, A. W. Ilin
 
Vol 12, No 5 (1964) Zagadnienie rozpuszczalnych soli siarczanowych przy dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wolfke
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zagadnienie ruchów tektonicznych w czerwonym spągowcu Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Zagadnienie sieci obserwacji wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 5, No 1 (1957) ZAGADNIENIE SOLI POTASOWO-MAGNEZOWYCH I SOLI KAMIENNEJ W KŁODAWIE Abstract   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 15, No 2 (1967) Zagadnienie stopnia w grawimetrii Abstract   PDF (Polish)
Alfons Kozera
 
Vol 21, No 3 (1973) Zagadnienie stosowania profilowania termicznego do określania wysokości wytłoczenia cementu poza rury okładzinowe z uwzględnieniem profilowania akustycznego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 2, No 12 (1954) ZAGADNIENIE STOSUNKU PRAWNEGO ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH W ŚWIETLE AKTUALNEJ ORGANIZACJI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Abstract   PDF
Jan Borowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Zagadnienie struktury solnej w Kołobrzegu nad Bałtykiem Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIE SUROWCÓW CERAMICZNYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Zagadnienie szczelinowatości i pojemności zbiorników ropnych w skałach węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Jakub Zieliński
 
Vol 3, No 7 (1955) Zagadnienie sztucznego zamrażania zawodnionych gruntów za pomocą rozprężonego, powietrza Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Tadeusz Senkowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie waryscyjskiej przebudowy NE obrzeżenia Masywu Czeskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIE WĘGLI BRUNATNYCH Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienie wieku wydm Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Sawicki
 
Vol 14, No 9 (1966) Zagadnienie wpływu bituminów na chemizm wód podziemnych Abstract   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 23, No 7 (1975) Zagadnienie wyznaczania współczynników odbicia fal sprężystych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Maria Wesołowska-Bała, Natalia Górecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zagadnienie zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Zagadnienie zlepieńców śródformacyjnych typu puddingstone w formacjach sylezu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka
 
Vol 56, No 11 (2008) Zaginiona rozprawa Jeana-Étienne’a Guettarda (1715–1786) o Polsce — analiza nowych danych o pracy francuskiego geologa w Rzeczypospolitej Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagospodarowanie energii geotermalnej Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych – ograniczenia i możliwości Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 40, No 10 (1992) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w pracach Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 59, No 9 (2011) Zagospodarowanie przestrzenne na terenach objętych ruchami masowymi na przykładzie południowej części gminy Bochnia Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz, Bartłomiej Warmuz
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz
 
Vol 25, No 5 (1977) Zagospodarowanie wyrobisk i odpadów surowców węglanowych w aspekcie ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid, Hanna Strzelczuk
 
Vol 11, No 5 (1963) Zagospodarowanie złóż kopalin użytecznych Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Krupiński
 
Vol 28, No 7 (1980) Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Drozdowski, Zbigniew Kozłowski
 
Vol 53, No 9 (2005) Zagrożenia budowli zabytkowych związane z rozwojem czynnych procesów geodynamicznych na przykładzie kościoła Św. Andrzeja w Brwilnie Górnym Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Zagrożenia gazowe w Rybnickim Okręgu Węglowym w świetle badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 70, No 9 (2022) Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2021 roku Abstract   PDF
Tomasz Wojciechowski, Izabela Laskowicz, Jarosław Kos, Paweł Marciniec, Grzegorz Uścinowicz, Kamila Karkowska, Maria Przyłucka, Marcin Wódka
 
Vol 52, No 1 (2004) Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej Abstract
Teresa Mrozek
 
Vol 70, No 9 (2022) Zagrożenia obiektów budowlanych i infrastruktury komunikacyjnej na tle rozmieszczenia osuwisk w jednostkach administracyjnych Sudetów Abstract   PDF
Rafał Sikora
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenia osuwiskowe dla sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski, Piotr Nescieruk, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenia osuwiskowe na trasie budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Lubień–Naprawa (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Sebastian Jurczak, Mariusz Wnuk, Krzysztof Janik
 
Vol 55, No 8 (2007) Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach Abstract   PDF
Wojciech Rączkowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Zagrożenia przy prowadzeniu robót w masywach skalnych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Abstract
Antoni Kidybinski, Waldemar Wojnar
 
Vol 52, No 10 (2004) Zagrożenia spowodowane zjawiskami geodynamicznymi w Europie — Wysowa Zdrój, 20–22.05.2004 Abstract
Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Piotr Nescieruk
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagrożenia wód podziemnych na terenach wojskowych Abstract
Bronisław Paczyński, Jan Mitręga
 
Vol 66, No 1 (2018) Zagrożenia zbiorników wodnych wynikające z działalności człowieka na przykładzie Stawu Płaszowskiego w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Rafał Gawałkiewicz
 
Vol 70, No 8 (2022) Zagrożenia związane z głębokim posadawianiem budowli w obrębie iłów mioceńskich występujących w podłożu Krakowa Abstract   PDF
Jakub Czurczak, Robert Kaczmarczyk, Marta Czurczak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie ascenzyjnym zasoleniem wód zwykłych w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej Abstract
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Zagrożenie lasów Gór Świętokrzyskich wywołane eksploatacją kopalin Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Zagrożenie naturalnego środowiska w Polsce rtęcią w wyniku spalania węgli Abstract
Izabela Bojakowska, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska naturalnego ołowiem – problem zużytych akumulatorów Abstract
Izabela Bojakowska, Stanisław Stępień, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska przyrodniczego związkami strontu i dwusiarczku węgla Abstract
Tadeusz Osmólski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenie zabytków dziedzictwa kulturowego ruchami masowymi na obszarze Karpat Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz, Teresa Mrozek
 
Vol 30, No 10 (1982) Zagłębia węglowe Meksyku Abstract
Ryszard Szymoniak
 
Vol 7, No 4 (1959) Zagłębie Lwowsko-Wołyńskie Abstract
, .
 
Vol 36, No 1 (1988) Zainteresowanie Jana Samsonowicza systemem sylurskim Abstract   PDF (Polish)
Lech Teller
 
Vol 49, No 9 (2001) Zajęcia praktyczne na studium podyplomowym AGH - Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 5 (1999) Zajęcia praktyczne na Studium Podyplomowym AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstract
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 55, No 8 (2007) Zaklęte w kamieniu— IV edycja konkursu plastycznego kwiecień 2007 r. Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 41, No 8 (1993) Zakończenie kolejnego etapu współpracy geologów Polski, Litwy i Białorusi Abstract
Kazimiera Lendzion, Tadas Jankauskas
 
Vol 25, No 6 (1977) Zakres badań dla oceny wpływu piętrzenia zbiornika na Wiśle we Włocławku na stan wód gruntowych Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zakres i metodyka badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Grabowska, Jan Talik
 
Vol 24, No 10 (1976) Zakres możliwości i sposoby wykorzystania jednolitego systemu informatycznego dla oceny hydrochemizmu wód Abstract
Jerzy Sękiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Zakład Geochronologii Instytutu Nauk Geologicznych PAN: wyposażenie, możliwości, problematyka badawcza - Abstract
Jan Burchart
 
Vol 45, No 6 (1997) Zakład górniczy i jego budowa Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 9, No 6 (1961) Zakład Nauk Geologicznych PAN w pięcioleciu 1956-1960 Abstract
Krzysztof Smulikowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Zalecenia Brytyjskiego Komitetu Mezozoicznego Abstract
Jan Kutek
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność amplitudy fal sejsmicznych od wielkości ładunków oraz ich wpływ na amplitudowe charakterystyki grupowania Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność cykli geologicznych ad obrotu Galaktyki Abstract
. .
 
Vol 54, No 6 (2006) Zależność koncentracji metali ciężkich i węgla organicznego w muszlach mięczaków słodkowodnych: Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (L.) i Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) od ich wielkości Abstract   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 5, No 10 (1957) Zależność koncepcji poszukiwawczych ropy na niżu od stopnia znajomości tektoniki i paleogeografii Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 53, No 2 (2005) Zależność między kierunkami korytarzy jaskiń pseudokrasowych a spękaniami ciosowymi w NE części Beskidu Sląskiego (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Maciej Tomaszczyk
 
Vol 47, No 7 (1999) Zależność między masową i liczebnościową krzywą uziarnienia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Zależność między przebiegiem głębokich stref tektonicznych a rozmieszczeniem złóż endogenicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 53, No 8 (2005) Zależność między wilgotnością a ciśnieniem ssania w profilu mio-plioceńskich iłów na Stegnach Abstract   PDF
Emilia Wójcik
 
Vol 44, No 8 (1996) Zależność parametrów gęstościowych od zawartości substancji organicznej dla gruntów okolic Białej Podlaskiej i Kurowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Stępień
 
Vol 19, No 12 (1971) Zamierzenia Wydawnictw Geologicznych w zakresie publikacji książkowych na lata 1971-1975 Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 33, No 3 (1985) Zanalcymizowane osady gabro nośne kulmu sowiogórskiego z Jugowa (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Łapot
 
Vol 52, No 11 (2004) Zanieczyszczenia powstające na terenie zlewni rzeki Mała Panew Abstract   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 30, No 3 (1982) Zanieczyszczenia w kwarcu żyłowym z Olesznej Podgórskiej i możliwości ich usuwania Abstract   PDF (Polish)
Barbara Witek, Andrzej Jasiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Zanieczyszczenia wód podziemnych w wybranym obszarze Borów Tucholskich Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Kachnic
 
Vol 38, No 11 (1990) Zanieczyszczenie chromem wód podziemnych w otoczeniu cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym Abstract
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zanieczyszczenie metalami ciężkimi przypowierzchniowych warstw gruntu w otoczeniu południowej obwodnicy Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek
 
Vol 51, No 11 (2003) Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi – zastosowanie izotopów 15N i 18O Abstract   PDF (Polish)
Renáta Kadlecová, František Buzek, Miroslav Kněžek
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pietrucin, Mariusz Czop
 
Vol 58, No 1 (2010) Zanieczyszczenie wód spływu powierzchniowego ze skarpy osadnika odpadów poflotacyjnych rud Zn-Pb typu doliny Mississippi w Bolesławiu k. Olkusza Abstract   PDF
Arkadiusz Bauerek, Jacek M. Łączny
 
Vol 52, No 11 (2004) Zanieczyszczenie XIX i XX wiecznych osadów górnej i środkowej Odry metalami ciężkimi Abstract   PDF
Dariusz Ciszewski
 
Vol 50, No 8 (2002) Zanieczyszczenie związkami organicznymi gleb na terenie starych gazowni Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Wojciech Irmiński
 
Vol 4, No 10 (1956) Zaniedbane przymiotniki Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 52, No 11 (2004) Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych aglomeracji miejskich w dolinie Odry Abstract   PDF
Rafalina Korol, Halina Szymańska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola Abstract   PDF (Polish)
Andriy Bogucki, Petro Voloshyn, Olena Tomeniuk
 
Vol 55, No 4 (2007) Zapis aktywności tektonicznej wielkich stref uskokowych w składzie materiału detrytycznego basenów sedymentacyjnych (neogen, płn.Wietnam) Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Anna Wysocka, Sławomir Ilnicki, Nguyen Q. Cuong
 
Vol 58, No 10 (2010) Zapis glacilimnicznej sedymentacji w basenie Niecki Skaliskiej – północna część Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis izotopowy C, O, S na pograniczu franu i famenu w południowej Polsce Abstract
Stanisław Hałas, Andrzej Baliński, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Zapis izotopowy zmian środowiskowych podczas depozycji gipsów badeńskich w Kobericach koło Opavy Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt, Stanisław Hałas, Stanislav Karoli, Danuta Peryt
 
Vol 48, No 8 (2000) Zapis izotopowy (δ18O i δ13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 54, No 3 (2006) Zapis kopalny grzybów i organizmów grzybopodobnych Abstract   PDF
Kazimierz Kopczyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Zapis magnetyczny w pracach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 55, No 4 (2007) Zapis mikromorfologiczny stadium syngenetycznego formowania lessów Abstract   PDF
Przemysław Mroczek
 
Vol 56, No 11 (2008) Zapis palinologiczny zmian roślinności i klimatu interglacjału augustowskiego w profilu Żarnowo (Równina Augustowska, północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 65, No 1 (2017) Zapis typu ruchu osuwiska w rzeźbie terenu i jego obraz na wysokorozdzielczych numerycznych modelach terenu (NMT) na przykładzie wybranych osuwisk ze wschodniej części Beskidu Niskiego (Karpaty zewnętrzne, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kaczorowski
 
Vol 51, No 2 (2003) Zapis XX-wiecznej historii zanieczyszczenia rzeki Małej Panwi metalami ciężkimi w jej osadach Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis zdarzeń geologicznych w zespołach mikroszczątków nierozpuszczalnych w kwasach Abstract
Elżbieta Turnau
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zdarzenia Cyrtograptus lundgreni w górnowenlockim zespole akritarchowym Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Monika Masiak
 
Vol 54, No 4 (2006) Zapis zmian reżimów tektonicznych wokół permskich wysadów solnych w Polsce na przykładzie struktury „Damasławek" Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 11 (2003) Zapis zmian w zespołach małżoraczkowych w osadach granicy fran–famen w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Olempska
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zmian w zespołach mikroplanktonu w osadach górnego dewonu i dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak
 
Vol 55, No 5 (2007) Zapis δ13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Wiesław Trela, Jan Malec
 
Vol 70, No 2 (2022) Zaplecze materiałowe kamieniarstwa i rzeźbiarstwa w XVIII w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Abstract   PDF
Michał Wardzyński
 
Vol 42, No 8 (1994) Zapomniane obserwatorium magnetyczne Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Zaproszenie do współpracy z Głównym Geologiem Kraju Abstract   PDF
Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 57, No 8 (2009) Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Tatr, Pienin i Podhala Abstract   PDF
Anna Hrynowiecka-Czmielewska
 
Vol 7, No 7 (1959) Zarys budowy geologicznej i złóż surowców mineralnych Jordanii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 12, No 10 (1964) Zarys budowy geologicznej Lubelskiego Basenu Karbońskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 32, No 1 (1984) Zarys budowy geologicznej niektórych złóż węgli brunatnych na Węgrzech Abstract
Stanisław Kościelniak
 
Vol 13, No 6 (1965) Zarys budowy geologicznej okolic Chmielnika-Tarnobrzega Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 4, No 3 (1956) Zarys budowy geologicznej rejonu Luftynii Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 19, No 12 (1971) Zarys budowy geologicznej utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec
 
Vol 44, No 5 (1996) Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 25, No 11 (1977) Zarys budowy geologicznej złóż cynkowo-ołowiowych rejonu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 58, No 2 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów Abstract   PDF
Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Jacek Szczepański
 
Vol 58, No 10 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów – odpowiedź Abstract   PDF
Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur, Jacek Szczepański
 
Vol 58, No 10 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów – polemika Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 47, No 10 (1999) Zarys dziejów Państwowego Instytutu Geologicznego i jego prac na rzecz regionu Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 34, No 6 (1986) Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 42, No 9 (1994) Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Oleg I. Petryczenko, Genadij M. Panow, Tadeusz M. Peryt, Boris I. Srebrodolski, Andrej W. Pobereżski, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Zarys geologii złóż surowców mineralnych Boliwii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) Zarys historii badań geologicznych w północnozachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zarys historii badań hydrogeologicznych w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Mirosław Lidzbarski, Małgorzata Pruszkowska-Caceres
 
Vol 67, No 5 (2019) Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 9 (2019) Zarys historii górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) w I połowie XX w. Abstract   PDF (Polish)
Paweł Król, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 17, No 5 (1969) Zarys historii Katedry Geologii Akademii Górniczo- Hutniczej Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 32, No 4 (1984) Zarys historii wapienia woźnickiego Abstract
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 14, No 3 (1966) Zarys metodyki oznaczeń kolorymetrycznych metali ciężkich w próbkach glebowych Abstract   PDF
Halina Fortuńska
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys paleogemorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 5, No 5 (1957) Zarys perspektywicznego planu rozwoju prac geologicznych w przemyśle węglowym Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 15, No 4 (1967) Zarys rozwoju badań nad geologią czwartorzędu doliny dolnej Wisły oraz ich znaczenie dla problemów geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 26, No 12 (1978) Zarys rozwoju basenu czerwonego spągowca na obszarze Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zarys rozwoju geologii w Wielkopolsce Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie Abstract
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Zbigniew Lamparski, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Zarys stratygrafii liasu i doggeru w okolicy Szubina Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Dembowska
 
Vol 27, No 5 (1979) Zarys stratygrafii młodszego czwartorzędu środkowego Afganistanu w świetle badań grobli trawertynowych jezior zaporowych w dolinie Bande Amir Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 11 (1988) Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zarys stratygrafii pstrego piaskowca w skrajnie północnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Zarys struktury facjalnej miocenu zatoki rzeszowskiej (Polskie Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Zarys sytuacji geologicznej złóż surowców ilastych oraz niektóre problemy przemysłu ceramiki budowlanej na obszarze woj. Białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 42, No 5 (1994) Zarys warunków hydrogeologicznych Jeziora Tajno i jego rola w kształtowaniu stosunków wodnych "Czerwonego Bagna" Abstract
Halina Pajnowska
 
Vol 5, No 6 (1957) Zarys warunków hydrogeologicznych złoża siarki w okolicach Tarnobrzega Abstract   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 8, No 9 (1960) Zarys wykształcenia litologicznego serii “ciechocińskiej” liasu w rejonie Przysuchej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 40, No 11 (1992) Zarządzenie ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa oraz ministra finansów 1992.04.21 - w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz.U. Nr 44, poz. 365) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo- geologicznej (M.P. Nr 48, poz. 392) Abstract
. .
 
Vol 3, No 4 (1955) ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 2, No 11 (1954) Zarządzenie nr 45 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii Abstract   PDF
, .
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zasady dokumentowania warunków hydrogeologicznych w rejonach projektowanych obiektów jądrowych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Józef Mikołajków
 
Vol 39, No 4 (1991) Zasady gospodarowania środowiskiem przyrodniczym na obszarach eksploatacji surowców mineralnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Zasady interpretacji budowy geologicznej aluwiów dolin "dojrzałych swobodnych" na podstawie odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Zasady klasyfikacji zasobów pozostawionych w likwidowanych Kopalniach Abstract
Jerzy Kicki, Marek Nieć, Jan Pytel, Jan Wacławski
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasady opracowywania map metalogenicznych w świetle wytycznych Podkomisji Mapy Metalogenicznej Świata Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 44, No 1 (1996) Zasady podziału odpadów mineralnych na potrzebytworzonego systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 36, No 2 (1988) Zasady polskiej klasyfikacji stratygraficznej - ocena krytyczna Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 51, No 12 (2003) Zasady polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej – czy zmieniać i co zmieniać Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Zasady postępowania w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej i poszukiwania złóż surowców mineralnych w okresie 50-letniej działalności Instytutu Geologicznego oraz wnioski dla kierunków badań geologicznych w przyszłości Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 20, No 12 (1972) Zasady racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi na terenie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Zenona Boberowa, Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 24, No 2 (1976) Zasady sporządzania kompleksowych dokumentacji geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Zasady ustalania kryteriów bilansowości złóż surowców mineralnych Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 28, No 9 (1980) Zasady ustalania schematycznego przekroju geologicznego dolinnych jednostek geomorfologicznych dla celów inżyniersko-geologicznych i hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Zasady wydzielania jednostek surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wyrwicka, Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zasady wyznaczania obszarów perspektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 57, No 7 (2009) Zasięg i geometria powierzchni lodowca Białej Wody podczas maksimum ostatniego zlodowacenia w Tatrach Wysokich — odpowiedź na krytyczne uwagi Abstract   PDF
Michał Makos, Łukasz Nowacki
 
Vol 40, No 5 (1992) Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 34, No 12 (1986) Zasięg lądolodu Odry (Saalian) we wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Buraczyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Zasięg lądolodu zlodowacenia warty na obszarze między Grójcem a Szydłowcem w świetle datowań termoluminescencyjnych gliny zwałowej Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski, Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 62, No 9 (2014) Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokości z danych LiDAR Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń, Kacper Jancewicz, Marek Kasprzak1
 
Vol 42, No 4 (1994) Zasięg zlodowacenia liwca (wieprza) w świetle wyników badań wieku bezwzględnego metodą TL w dolinie środkowej Wisły Abstract
Marcin Żarski
 
Vol 33, No 2 (1985) Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Henryk Maruszczak, Józef Wojtanowicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Zasięgi lądolodu skandynawskiego w dorzeczu Wisły wyznaczone na podstawie petrograficznych badań glin lodowcowych, w nawiązaniu do izotopowych stadiów tlenowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zasilanie i drenaż wód podziemnych gzwp nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) w świetle badań modelowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rodzoch, Karolina Pazio-Urbanowicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej Abstract   PDF (Polish)
Michał Bednarski
 
14501 - 14750 of 15425 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>