Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No 6 (1997) Zakład górniczy i jego budowa Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 9, No 6 (1961) Zakład Nauk Geologicznych PAN w pięcioleciu 1956-1960 Abstract
Krzysztof Smulikowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Zalecenia Brytyjskiego Komitetu Mezozoicznego Abstract
Jan Kutek
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność amplitudy fal sejsmicznych od wielkości ładunków oraz ich wpływ na amplitudowe charakterystyki grupowania Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 17, No 2 (1969) Zależność cykli geologicznych ad obrotu Galaktyki Abstract
. .
 
Vol 54, No 6 (2006) Zależność koncentracji metali ciężkich i węgla organicznego w muszlach mięczaków słodkowodnych: Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (L.) i Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) od ich wielkości Abstract   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 5, No 10 (1957) Zależność koncepcji poszukiwawczych ropy na niżu od stopnia znajomości tektoniki i paleogeografii Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 53, No 2 (2005) Zależność między kierunkami korytarzy jaskiń pseudokrasowych a spękaniami ciosowymi w NE części Beskidu Sląskiego (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Maciej Tomaszczyk
 
Vol 47, No 7 (1999) Zależność między masową i liczebnościową krzywą uziarnienia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Zależność między przebiegiem głębokich stref tektonicznych a rozmieszczeniem złóż endogenicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 53, No 8 (2005) Zależność między wilgotnością a ciśnieniem ssania w profilu mio-plioceńskich iłów na Stegnach Abstract   PDF
Emilia Wójcik
 
Vol 44, No 8 (1996) Zależność parametrów gęstościowych od zawartości substancji organicznej dla gruntów okolic Białej Podlaskiej i Kurowa Abstract   PDF (Polish)
Adam Stępień
 
Vol 19, No 12 (1971) Zamierzenia Wydawnictw Geologicznych w zakresie publikacji książkowych na lata 1971-1975 Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 33, No 3 (1985) Zanalcymizowane osady gabro nośne kulmu sowiogórskiego z Jugowa (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Łapot
 
Vol 52, No 11 (2004) Zanieczyszczenia powstające na terenie zlewni rzeki Mała Panew Abstract   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 30, No 3 (1982) Zanieczyszczenia w kwarcu żyłowym z Olesznej Podgórskiej i możliwości ich usuwania Abstract   PDF (Polish)
Barbara Witek, Andrzej Jasiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Zanieczyszczenia wód podziemnych w wybranym obszarze Borów Tucholskich Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Kachnic
 
Vol 38, No 11 (1990) Zanieczyszczenie chromem wód podziemnych w otoczeniu cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym Abstract
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zanieczyszczenie metalami ciężkimi przypowierzchniowych warstw gruntu w otoczeniu południowej obwodnicy Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek
 
Vol 51, No 11 (2003) Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi – zastosowanie izotopów 15N i 18O Abstract   PDF (Polish)
Renáta Kadlecová, František Buzek, Miroslav Kněžek
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pietrucin, Mariusz Czop
 
Vol 58, No 1 (2010) Zanieczyszczenie wód spływu powierzchniowego ze skarpy osadnika odpadów poflotacyjnych rud Zn-Pb typu doliny Mississippi w Bolesławiu k. Olkusza Abstract   PDF
Arkadiusz Bauerek, Jacek M. Łączny
 
Vol 52, No 11 (2004) Zanieczyszczenie XIX i XX wiecznych osadów górnej i środkowej Odry metalami ciężkimi Abstract   PDF
Dariusz Ciszewski
 
Vol 50, No 8 (2002) Zanieczyszczenie związkami organicznymi gleb na terenie starych gazowni Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Wojciech Irmiński
 
Vol 4, No 10 (1956) Zaniedbane przymiotniki Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 52, No 11 (2004) Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych aglomeracji miejskich w dolinie Odry Abstract   PDF
Rafalina Korol, Halina Szymańska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola Abstract   PDF (Polish)
Andriy Bogucki, Petro Voloshyn, Olena Tomeniuk
 
Vol 55, No 4 (2007) Zapis aktywności tektonicznej wielkich stref uskokowych w składzie materiału detrytycznego basenów sedymentacyjnych (neogen, płn.Wietnam) Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Anna Wysocka, Sławomir Ilnicki, Nguyen Q. Cuong
 
Vol 58, No 10 (2010) Zapis glacilimnicznej sedymentacji w basenie Niecki Skaliskiej – północna część Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis izotopowy C, O, S na pograniczu franu i famenu w południowej Polsce Abstract
Stanisław Hałas, Andrzej Baliński, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Zapis izotopowy zmian środowiskowych podczas depozycji gipsów badeńskich w Kobericach koło Opavy Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt, Stanisław Hałas, Stanislav Karoli, Danuta Peryt
 
Vol 48, No 8 (2000) Zapis izotopowy (δ18O i δ13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 54, No 3 (2006) Zapis kopalny grzybów i organizmów grzybopodobnych Abstract   PDF
Kazimierz Kopczyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Zapis magnetyczny w pracach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 55, No 4 (2007) Zapis mikromorfologiczny stadium syngenetycznego formowania lessów Abstract   PDF
Przemysław Mroczek
 
Vol 56, No 11 (2008) Zapis palinologiczny zmian roślinności i klimatu interglacjału augustowskiego w profilu Żarnowo (Równina Augustowska, północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 65, No 1 (2017) Zapis typu ruchu osuwiska w rzeźbie terenu i jego obraz na wysokorozdzielczych numerycznych modelach terenu (NMT) na przykładzie wybranych osuwisk ze wschodniej części Beskidu Niskiego (Karpaty zewnętrzne, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kaczorowski
 
Vol 51, No 2 (2003) Zapis XX-wiecznej historii zanieczyszczenia rzeki Małej Panwi metalami ciężkimi w jej osadach Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik
 
Vol 40, No 10 (1992) Zapis zdarzeń geologicznych w zespołach mikroszczątków nierozpuszczalnych w kwasach Abstract
Elżbieta Turnau
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zdarzenia Cyrtograptus lundgreni w górnowenlockim zespole akritarchowym Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Monika Masiak
 
Vol 54, No 4 (2006) Zapis zmian reżimów tektonicznych wokół permskich wysadów solnych w Polsce na przykładzie struktury „Damasławek" Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 11 (2003) Zapis zmian w zespołach małżoraczkowych w osadach granicy fran–famen w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Olempska
 
Vol 47, No 4 (1999) Zapis zmian w zespołach mikroplanktonu w osadach górnego dewonu i dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak
 
Vol 55, No 5 (2007) Zapis δ13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Wiesław Trela, Jan Malec
 
Vol 42, No 8 (1994) Zapomniane obserwatorium magnetyczne Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Zaproszenie do współpracy z Głównym Geologiem Kraju Abstract   PDF
Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 57, No 8 (2009) Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Tatr, Pienin i Podhala Abstract   PDF
Anna Hrynowiecka-Czmielewska
 
Vol 7, No 7 (1959) Zarys budowy geologicznej i złóż surowców mineralnych Jordanii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 12, No 10 (1964) Zarys budowy geologicznej Lubelskiego Basenu Karbońskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 32, No 1 (1984) Zarys budowy geologicznej niektórych złóż węgli brunatnych na Węgrzech Abstract
Stanisław Kościelniak
 
Vol 13, No 6 (1965) Zarys budowy geologicznej okolic Chmielnika-Tarnobrzega Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 4, No 3 (1956) Zarys budowy geologicznej rejonu Luftynii Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski
 
Vol 19, No 12 (1971) Zarys budowy geologicznej utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec
 
Vol 44, No 5 (1996) Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 25, No 11 (1977) Zarys budowy geologicznej złóż cynkowo-ołowiowych rejonu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 58, No 2 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów Abstract   PDF
Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Jacek Szczepański
 
Vol 58, No 10 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów – odpowiedź Abstract   PDF
Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur, Jacek Szczepański
 
Vol 58, No 10 (2010) Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów – polemika Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 47, No 10 (1999) Zarys dziejów Państwowego Instytutu Geologicznego i jego prac na rzecz regionu Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 34, No 6 (1986) Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 42, No 9 (1994) Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Oleg I. Petryczenko, Genadij M. Panow, Tadeusz M. Peryt, Boris I. Srebrodolski, Andrej W. Pobereżski, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Zarys geologii złóż surowców mineralnych Boliwii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) Zarys historii badań geologicznych w północnozachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zarys historii badań hydrogeologicznych w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Mirosław Lidzbarski, Małgorzata Pruszkowska-Caceres
 
Vol 67, No 5 (2019) Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 9 (2019) Zarys historii górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) w I połowie XX w. Abstract   PDF (Polish)
Paweł Król, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 17, No 5 (1969) Zarys historii Katedry Geologii Akademii Górniczo- Hutniczej Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 32, No 4 (1984) Zarys historii wapienia woźnickiego Abstract
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 14, No 3 (1966) Zarys metodyki oznaczeń kolorymetrycznych metali ciężkich w próbkach glebowych Abstract   PDF
Halina Fortuńska
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys paleogemorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 5, No 5 (1957) Zarys perspektywicznego planu rozwoju prac geologicznych w przemyśle węglowym Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 15, No 4 (1967) Zarys rozwoju badań nad geologią czwartorzędu doliny dolnej Wisły oraz ich znaczenie dla problemów geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 26, No 12 (1978) Zarys rozwoju basenu czerwonego spągowca na obszarze Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zarys rozwoju geologii w Wielkopolsce Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 43, No 7 (1995) Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie Abstract
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Zbigniew Lamparski, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Zarys stratygrafii liasu i doggeru w okolicy Szubina Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Dembowska
 
Vol 27, No 5 (1979) Zarys stratygrafii młodszego czwartorzędu środkowego Afganistanu w świetle badań grobli trawertynowych jezior zaporowych w dolinie Bande Amir Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 11 (1988) Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zarys stratygrafii pstrego piaskowca w skrajnie północnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Zarys struktury facjalnej miocenu zatoki rzeszowskiej (Polskie Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Zarys sytuacji geologicznej złóż surowców ilastych oraz niektóre problemy przemysłu ceramiki budowlanej na obszarze woj. Białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 42, No 5 (1994) Zarys warunków hydrogeologicznych Jeziora Tajno i jego rola w kształtowaniu stosunków wodnych "Czerwonego Bagna" Abstract
Halina Pajnowska
 
Vol 5, No 6 (1957) Zarys warunków hydrogeologicznych złoża siarki w okolicach Tarnobrzega Abstract   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 8, No 9 (1960) Zarys wykształcenia litologicznego serii “ciechocińskiej” liasu w rejonie Przysuchej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 40, No 11 (1992) Zarządzenie ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa oraz ministra finansów 1992.04.21 - w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz.U. Nr 44, poz. 365) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo- geologicznej (M.P. Nr 48, poz. 392) Abstract
. .
 
Vol 3, No 4 (1955) ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 2, No 11 (1954) Zarządzenie nr 45 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii Abstract   PDF
, .
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zasady dokumentowania warunków hydrogeologicznych w rejonach projektowanych obiektów jądrowych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Józef Mikołajków
 
Vol 39, No 4 (1991) Zasady gospodarowania środowiskiem przyrodniczym na obszarach eksploatacji surowców mineralnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Zasady interpretacji budowy geologicznej aluwiów dolin "dojrzałych swobodnych" na podstawie odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Zasady klasyfikacji zasobów pozostawionych w likwidowanych Kopalniach Abstract
Jerzy Kicki, Marek Nieć, Jan Pytel, Jan Wacławski
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasady opracowywania map metalogenicznych w świetle wytycznych Podkomisji Mapy Metalogenicznej Świata Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 44, No 1 (1996) Zasady podziału odpadów mineralnych na potrzebytworzonego systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 36, No 2 (1988) Zasady polskiej klasyfikacji stratygraficznej - ocena krytyczna Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 51, No 12 (2003) Zasady polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej – czy zmieniać i co zmieniać Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Zasady postępowania w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej i poszukiwania złóż surowców mineralnych w okresie 50-letniej działalności Instytutu Geologicznego oraz wnioski dla kierunków badań geologicznych w przyszłości Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 20, No 12 (1972) Zasady racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi na terenie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Zenona Boberowa, Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 24, No 2 (1976) Zasady sporządzania kompleksowych dokumentacji geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Zasady ustalania kryteriów bilansowości złóż surowców mineralnych Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 28, No 9 (1980) Zasady ustalania schematycznego przekroju geologicznego dolinnych jednostek geomorfologicznych dla celów inżyniersko-geologicznych i hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Zasady wydzielania jednostek surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wyrwicka, Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zasady wyznaczania obszarów perspektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 57, No 7 (2009) Zasięg i geometria powierzchni lodowca Białej Wody podczas maksimum ostatniego zlodowacenia w Tatrach Wysokich — odpowiedź na krytyczne uwagi Abstract   PDF
Michał Makos, Łukasz Nowacki
 
Vol 40, No 5 (1992) Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 34, No 12 (1986) Zasięg lądolodu Odry (Saalian) we wschodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Buraczyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Zasięg lądolodu zlodowacenia warty na obszarze między Grójcem a Szydłowcem w świetle datowań termoluminescencyjnych gliny zwałowej Abstract   PDF (Polish)
Bolesław J. Kowalski, Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 62, No 9 (2014) Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokości z danych LiDAR Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń, Kacper Jancewicz, Marek Kasprzak1
 
Vol 42, No 4 (1994) Zasięg zlodowacenia liwca (wieprza) w świetle wyników badań wieku bezwzględnego metodą TL w dolinie środkowej Wisły Abstract
Marcin Żarski
 
Vol 33, No 2 (1985) Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Henryk Maruszczak, Józef Wojtanowicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Zasięgi lądolodu skandynawskiego w dorzeczu Wisły wyznaczone na podstawie petrograficznych badań glin lodowcowych, w nawiązaniu do izotopowych stadiów tlenowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zasilanie i drenaż wód podziemnych gzwp nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) w świetle badań modelowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rodzoch, Karolina Pazio-Urbanowicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej Abstract   PDF (Polish)
Michał Bednarski
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i struktura geologicznej bazy danych Abstract
Waldemar Gogołek, Leszek Marks
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i walory przyrody w samorządowej gospodarce przestrzennej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Zasoby kopalin zachodniej części Karpat w województwie bielskim Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 5, No 5 (1957) Zasoby kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Wiesław Janiszewski
 
Vol 28, No 3 (1980) Zasoby mineralne Mongolii Abstract
C. Eebum
 
Vol 27, No 11 (1979) Zasoby mineralne Zairu Abstract
Andrzej Miesztalski
 
Vol 45, No 2 (1997) Zasoby odnawialne (metoda Wundta) i dyspozycyjne wód podziemnych w zlewni Redy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Prussak
 
Vol 51, No 2 (2003) Zasoby perspektywiczne i ich znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 63, No 9 (2015) Zasoby perspektywiczne surowców siarczanowych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – gipsy i anhydryty Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Sztromwasser, Dorota Giełżecka-Mądry, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Zasoby przewidywalne (perspektywiczne; prognostyczne) Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 63, No 9 (2015) Zasoby przewidywane surowców metalicznych Polski na mapie w skali 1 : 200 000 – miedź, srebro, złoto, platyna i pallad w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Zasoby regionalne wód podziemnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 54, No 7 (2006) Zasoby ropy naftowej w III piaskowcu ciężkowickim w złożu Osobnica (jednostka śląska, polskie Karpaty zewnętrzne)— uwarunkowania sedymentologiczne Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 44, No 4 (1996) Zasoby wód oligoceńskich Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 56, No 4 (2008) Zasoby wód podziemnych—aktualny stan rozpoznania Abstract   PDF
Piotr Herbich
 
Vol 42, No 10 (1994) Zasoby złota i minerałów ciężkich w odpadach poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 26, No 5 (1978) Zasoby złóż kopalin a gospodarka surowcami mineralnymi Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 16, No 10 (1968) Zasoby złoża surowców chemicznych jako jedno z kryteriów bilansowości dla eksploatacji odkrywkowej Abstract   PDF (Polish)
Anita Gajewska
 
Vol 53, No 6 (2005) Zasolenie wód podziemnych kenozoiku Polski północno-zachodniej w wyniku ascenzji solanek z mezozoiku Abstract   PDF
Dorota Kaczor
 
Vol 32, No 2 (1984) Zastępczy promień strefy nieliniowej filtracji wokół studni zgłębionej w skałach szczelinowo-krasowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Motyka, Zbigniew Wilk
 
Vol 50, No 8 (2002) Zastoisko zbąszyńsko-nowosolskie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kraiński
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowania skamieniałości śladowych w analizie facjalnej i wysokorozdzielczej stratygrafii sekwencji - przykład z kambru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Pacześna
 
Vol 22, No 4 (1974) Zastosowanie analizy czynnikowej - sposób R do populacji geologicznej glin zwałowych z obszaru Szczecina i okolic Abstract   PDF (Polish)
Nina Lipińska
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich Abstract   PDF
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich Abstract   PDF
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
 
Vol 50, No 2 (2002) Zastosowanie analizy czynnikowej w celu określenia antropogenicznych przemian jakości wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Zastosowanie analizy elementów architektury głębokomorskich systemów depozycyjnych, na przykładzie warstw magurskich strefy Siar w rejonie Gorlic Abstract   PDF
Michał Warchoł
 
Vol 66, No 9 (2018) Zastosowanie analizy przestrzennej do oceny jakości kopaliny na przykładzie wybranych złóż torfów leczniczych północnej Polski Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Michał Kamiński
 
Vol 17, No 4 (1969) Zastosowanie analizy statystycznej w podziale na jednostki inżyniersko-geologiczne .. Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie analizy wariancji (ANOWA) do oceny precyzji oznaczeń makro- i mikroskładników w wodach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie analizy wariancji w regionalnych badaniach glin zwałowych Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Nina Lipińska
 
Vol 43, No 5 (1995) Zastosowanie analizy wydajności źródeł do oceny niektórych charakterystyk zbiorników wód podziemnych Abstract
Paweł Jokiel, Zbigniew Maksymiuk
 
Vol 23, No 5 (1975) Zastosowanie analizy wyróżniającej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 25, No 1 (1977) Zastosowanie analizy zmienności niektórych cech litologicznych do wyznaczania i . korelacji ogniw litostratygraficznych we fliszu podhalańskim Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, A. Arendarski, J . Kicana
 
Vol 45, No 6 (1997) Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Tomasz Janicki, Eryk Lipiński, Marcin Mikołajczyk, Marek Toczyski
 
Vol 29, No 2 (1981) Zastosowanie aproksymacji niewielomianowej do opracowania wyników badań ruchliwości elektroforetycznej i obliczania potencjału elektrokinetycznego Abstract
Marek Żbik, Andrzej Lenart
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie argonowej plazmy mikrofalowej (Ar-MIP) do analizy wielopierwiastkowej próbek wody metodą spektrometrii emisyjnej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jankowski
 
Vol 62, No 12 (2014) Zastosowanie atrybutów sejsmicznych w konstrukcji modelu petrofizycznego na przykładzie mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Zych, Paulina Smółka-Gnutek
 
Vol 8, No 9 (1960) Zastosowanie automatycznych maszyn liczących w interpretacji zdjęć grawimetrycznych i magnetycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 26, No 9 (1978) Zastosowanie badań grawimetrycznych i sejsmicznych do rozpoznawania utworów karbońskich Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kulig, Jerzy Ochociński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Czarniak, Grzegorz Pacanowski, Przemysław Sobótka
 
Vol 57, No 4 (2009) Zastosowanie badań mineralogiczno-chemicznych do oceny proekologicznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie badań petrograficznych (analiza obrazu) w nowoczesnych modelach przestrzeni porowej - Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 53, No 3 (2005) Zastosowanie badań petrologicznych i mineralogicznych w określeniu litostratygrafii i litogenezy osadów plejstoceńskich Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 1, No 8 (1953) ZASTOSOWANIE BADAŃ PROMIENIOTWÓRCZOSCI SKAŁ W OTWORACH WIERTNICZYCH Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 45, No 9 (1997) Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrzeby opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Lesław Skrzypczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Zastosowanie bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitoringu powierzchniowym ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kasince Małej (Beskid Wyspowy, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Karwacki
 
Vol 69, No 12 (2021) Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim Abstract   PDF
Arkadiusz Piechota, Przemysław Sobótka
 
Vol 52, No 4 (2004) Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przykładzie obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Rafał Chodyń
 
Vol 48, No 8 (2000) Zastosowanie darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie datowania metodą K/Ar polihalitów wschodniego Przedkarpacia w celu wyjaśnienia ich genezy Abstract   PDF (Polish)
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv
 
Vol 41, No 3 (1993) Zastosowanie detektora fotojonizującego 580 S do badań atmogeochemicznych Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 21, No 5 (1973) Zastosowanie elektromagnetycznych separatorów izotopów w badaniach naukowych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Mączka, Józef Pomorski
 
Vol 17, No 10 (1969) Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Grzelak, Przemysław Stenzel
 
Vol 36, No 2 (1988) Zastosowanie fluorkowej elektrody jonoselektywnej do oznaczania fluoru w skałach krzemianowych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zastosowanie geologiczno-inżynierskiego modelowania 3D do oceny geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji realizowanej z zastosowaniem ścian szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Jaros, Marta Szlasa
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie geotermometru illitowo-smektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i słowackiego segmentu Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Teresa Dudek-Wing, Marta Rauch, Vratislav Hurai
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie ICP z nebulizerem ultradźwiękowym do analizy metali w wodzie i innych elementach środowiska Abstract   PDF (Polish)
Józefa Krajewska, Tadeusz Mańko
 
Vol 41, No 7 (1993) Zastosowanie izotopów w badaniach diagenezy osadów Abstract
Anna Świerczewska
 
Vol 14, No 8 (1966) Zastosowanie karotażu magnetycznego przy poszukiwaniu rozpoznawaniu złóż rud żelaza Abstract   PDF
Henryk Kurbiel
 
Vol 19, No 3 (1971) Zastosowanie kart selekcyjnych w hydrogeologicznych badaniach regionalnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie klasyfikacji hydrochemicznej przy poszukiwaniach naftowych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 13, No 8 (1965) Zastosowanie kleju epoksydowego produkcji krajowej jako środka zastępującego balsam kanadyjski Abstract
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 1, No 6 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 1, No 3 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 51, No 9 (2003) Zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) do określania parametrów sprężystych skał na przykładzie otworów z synklinorium lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Mądry
 
Vol 47, No 7 (1999) Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach petrofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie komputerowej analizy scen satelitarnych w detekcji niekorzystnych zmian środowiska Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Gliwicz
 
Vol 42, No 11 (1994) Zastosowanie krigingu w obliczeniu zasobów złoża siarki Osiek Abstract
Zbigniew Kokesz, Zofia Krysiak, Maria Dolik
 
Vol 63, No 7 (2015) Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego i tomografii elektrooporowej w kompleksowych badaniach osuwisk – przykład z Pogórza Dynowskiego (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński
 
Vol 6, No 2 (1958) Zastosowanie lotniczych i naziemnych zdjęć fotogrametrycznych w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażynski
 
Vol 11, No 4 (1963) Zastosowanie metod geochemicznych i ich przydatność dla poszukiwań złóż rud cyny w Górach Izerskich Abstract
Hanna Chilińska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania warunków hydrogeologicznych w osadach czwartorzędowych na przykładzie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Olichwer, Sebastian Buczyński1, Artur Sobczyk, Marek Kasprzak
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 23, No 2 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 19, No 2 (1971) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu stałych złóż surowców mineralnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kurbiel, Stanisław Wybraniec
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu złóż rudy metali niezależnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bachan
 
Vol 38, No 12 (1990) Zastosowanie metod geofizycznych przy rozpoznawaniu wałów przeciwpowodziowych w świetle wyników prac eksperymentalnych Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach złóż ropy i gazu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 9, No 7 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniu złóż rud żelaza w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznaniu złóż węgla kamiennego na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 12 (1989) Zastosowanie metod geostatystycznych do badania złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Zbigniew Kokesz, Michał Gientka, Maria Dolik
 
Vol 67, No 3 (2019) Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko Abstract   PDF (Polish)
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński, Tomasz Runka, Bożena Gołębiewska, Danuta Michalska, Łukasz Karwowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Zastosowanie metod mikroskopii elektronowej do badań surowców ilastych Abstract   PDF (Polish)
Róża Krzywobłocka, Ewa Ponińska, Andrzej Pytliński
 
Vol 23, No 8 (1975) Zastosowanie metod petrograficznych do klasyfikacji genetycznej osadów czwartorzędowych na wybranym przykładzie Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 57, No 4 (2009) Zastosowanie metod petrograficznych i chemicznych w badaniach pigmentów pochodzenia mineralnego używanych w malarstwie ikon Abstract   PDF
Magdalena Pańczyk, Ewa Pańczyk, Leszek Giro
 
Vol 21, No 3 (1973) Zastosowanie metod petrografii węgla w prognozowaniu poszukiwań złóż ropy i gazu Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Tokarska
 
Vol 4, No 9 (1956) Zastosowanie metod radioaktywnych do profilowania odwiertów Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 24, No 3 (1976) Zastosowanie metod radiometrii wiertniczej do ilościowego określania składników litologicznych oraz właściwości fizycznych przekrojów piaszczysto-ilastych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie metod spektroskopowych (IR, EPR) do badań mineralogicznych i geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Michał Sachanbiński, Adam Jezierski
 
Vol 63, No 4 (2015) Zastosowanie metod z grupy Electre III do szacowania względnej wielkości oddziaływania obiektów poprzemysłowych na środowisko Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Zastosowanie metod znacznikowych na tle rozpoznania regionalnych warunków hydrogeologicznych zbiornika Zakopane Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki
 
Vol 25, No 3 (1977) Zastosowanie metody analizy par rtęci w geologii poszukiwawczej Abstract
Robert Kucharski, Marek Rydzewski
 
Vol 5, No 11 (1957) Zastosowanie metody elektrooporowej do rozwiązywania zagadnień płaszczowinowych Abstract   PDF
Edmund Skrzypczak, Nasser Tarass
 
Vol 18, No 5 (1970) Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach strefy Radlin – Iwaniska Abstract   PDF (Polish)
Maria Tarnowska, Stanisław Duda, Janusz Wiński
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie metody FAAS do oznaczania metali ciężkich w kompoście produkowanym z nie segregowanych odpadów komunalnych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Bieńkowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie metody GC/TCD oznaczania He, Ne i Ar w wodach podziemnych do oceny ich wieku, na przykładzie wód z rejonu Buska-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Tomasz Kasela, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji stref erozji dna rzecznego na przykładzie wybranego odcinka doliny Wisły w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Radosław Mieszkowski, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Anna Szwarc, Anna Sosnowska, Paweł Popielski
 
Vol 42, No 2 (1994) Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji starorzeczy trzeciorzędowych w rejonie Huete (środkowa Hiszpania) Abstract
Jerzy Karczewski, Aleksander Różycki, Jerzy Ziętek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko
 
Vol 32, No 1 (1984) Zastosowanie metody grawimetrycznej do badania budowy utworów czwartorzędowych na obszarze zagłębienia Szeszupy na Suwalszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody helowej do datowania i rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w zlewni Gwdy Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Joanna Najman
 
Vol 65, No 8 (2017) Zastosowanie metody inwersji danych z pomiarów elektrooporowych do oceny stanu termicznego hałdy pogórniczej w Chorzowie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kotyrba, Sławomir Siwek
 
Vol 69, No 7 (2021) Zastosowanie metody K-Ar do oznaczenia wieku deformacji skał metaosadowych formacji Yargait terranu Zavkhan (Khasagt, Mongolia) – wstępne wyniki badań Abstract   PDF
Rafał Sikora, Antoni Wójcik, Marek Szczerba, Jakub Bazarnik, Stanisław Madej
 
Vol 54, No 8 (2006) Zastosowanie metody komputerowego przetwarzania i analizy obrazu w mikroskopowej analizie skał Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Cygal, Michał Stefaniuk, Anna Kret, Wojciech Klityński
 
Vol 13, No 2 (1965) Zastosowanie metody magnetotellurycznej w badaniach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Tadeusz Stopka
 
Vol 52, No 4 (2004) Zastosowanie metody makroskopowego oznaczania eratyków przewodnich do lokalizacji obszarów źródłowych wybranych kier jurajskich Abstract   PDF
Dariusz Gałązka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie metody obrazowania elektrooporowego do rozpoznania podłoża Południowej Obwodnicy Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski, Jędrzej Jędrzejewski
 
Vol 12, No 1 (1964) Zastosowanie metody odbić elektromagnetycznych do poszukiwań węglowodorów Abstract
Ryszard Kalitiuk
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody odejmowania pól do badań geoelektrycznych wykonywanych dla geologii inżynierskiej i hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Stenzel
 
Vol 27, No 12 (1979) Zastosowanie metody oznaczania aktywności oddechowej ETS do badania mineralizacji w osadach morskich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie metody porozymetrycznej w badaniach właściwości skał krzemionkowych Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Krzysztof Majer, Stanisław Wołkowicz, Marta Kuberska
 
Vol 20, No 5 (1972) Zastosowanie metody profilowania akustycznego do wyznaczania litologii i porowatości skał Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz, Thomas Topulos
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie metody profilowania mechanicznego przy interpretacji geologicznej profilu wiercenia bezrdzeniowego Abstract
Andrzej Łukaszewski, Wojciech Nehring, Antoni Parecki
 
Vol 18, No 7 (1970) Zastosowanie metody ścieżki obciążenia do badań gruntów Abstract   PDF (Polish)
Anna Bac, Zygmunt Glazer
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 15, No 1 (1967) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Zastosowanie metody statystycznej w analizie mikroflorystyczno- petrograficznej do badań nad genezą pokładów węgla Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik, Stanisława Knafel
 
Vol 4, No 3 (1956) Zastosowanie metody wibracji do odwiercania otworów badawczych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kulczycki
 
Vol 35, No 2 (1987) Zastosowanie metody znacznikowej w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych na przykładzie badań w rejonie Dolinki Służewieckiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Sołtyk, Jolanta Walendziak
 
Vol 18, No 10 (1970) Zastosowanie metylosilikonianu potasu w celu stworzenia z piasków izolacji przeciwwilgociowej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Przedecki, Stefan Sztromajer
 
Vol 67, No 8 (2019) Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do badania orientacji klastów w glinach lodowcowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Hermanowski, Piotr Duda
 
Vol 10, No 2 (1962) Zastosowanie modeli do śledzenia procesów geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński
 
Vol 48, No 2 (2000) Zastosowanie modelowań numerycznych do rekonstrukcji paleotemperatur i procesów generowania węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Botor, Paweł Kosakowski
 
Vol 54, No 11 (2006) Zastosowanie modelowania geochemicznego do ilościowej oceny denudacji chemicznej Abstract   PDF
Marzena Szostakiewicz, Jerzy J. Małecki
 
Vol 54, No 11 (2006) Zastosowanie modelowania geochemicznego jako elementu wspomagającego monitoring przyrodniczych obszarów chronionych Abstract   PDF
Krzysztof Jóźwiak, Ewa Krogulec
 
Vol 35, No 7 (1987) Zastosowanie modelowania matematycznego przy projektowaniu odwodnień wykopów metra na przykładzie wykopu stacji A-10 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 29, No 2 (1981) Zastosowanie modelu litologicznego dla uzasadnienia perspektyw gazonośności utworów czerwonego spągowca (saksonu) Polski Abstract   PDF (Polish)
P. W. Ancupow, M. M. Bakun, J. Bojarska, E. Głowacki, Z. Korab, O. W. Sniegiriewa
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zastosowanie modelu numerycznego do wyznaczania stałych równania Langmuira na podstawie doświadczenia dynamicznego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Gruszczyński, Jerzy J. Małecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Zastosowanie naturalnych i odpadowych surowców mineralnych do wprowadzenia prostych i tanich metod masowego uszczelniania gruntów Abstract   PDF (Polish)
Leon Łukwiński, Henryk Szczęśniak
 
Vol 5, No 10 (1957) Zastosowanie nomogramów w terenowych pracach geologicznych Abstract   PDF
Alojzy Guziel
 
Vol 55, No 6 (2007) Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej Abstract   PDF
Jerzy Nita, Zbigniew Małolepszy, Ryszard Chybiorz
 
Vol 64, No 9 (2016) Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Ireneusz Gawriuczenkow, Łukasz Dominik Kaczmarek, Kamil Kiełbasiński, Emilia Wójcik
 
14501 - 14750 of 15286 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>