Zależność między masową i liczebnościową krzywą uziarnienia

Janusz Hauryłkiewicz

Abstract


Wyprowadzono wzory matematyczne określające zależność między masową krzywą uziarnienia i krzywą liczebnościową pozwalające na konstruowanie jednej krzywej na podstawie drugiej, na przykład na konstruowanie teoretycznej krzywej liczebnościowej na podstawie znajomości krzywej masowej. Wyniki analiz teoretycznych porównano z danymi doświadczalnymi i stwierdzono dobrą zgodność w zakresie średnic większych od 0,1 mm. Podano przykłady przeliczeń oraz wzory na przesunięcia percentyli między krzywymi.

ON THE INTERRELATION BETWEEN MASS- AND NUMBER-GRAIN SIZE DISTRIBUTIONS

Summary
Interrelations between mass-percent grain size distribution and number-percent grain size distribution have been worked out. These relations allow us to construct theoretical number-grain size distribution on the ground of the experimental mass-grain size distribution. The theoretical findings with experimental data have been compared and good fit between them within the range of grain diameter larger than 0.1 mm has been stated. Examples of calculation and equations defining percentiles shift have been also given.

Full Text:

PDF (Polish)