Zagadnienie zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

Janusz Hauryłkiewicz

Abstract


Przeanalizowano wpływ uwzględniania gradientu początkowego w gruntach spoistych, rozmaitych typów porowatości, zmienności zasilania i poboru na obliczaną prędkość przepływu wody podziemnej, zasięg strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej i ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do warstwy wodonośnej przez przesiąkanie. Wskazano na możliwość racjonalnej zmiany kilku założeń przyjmowanych w praktyce obliczeniowej. Stwierdzono, że uwzględnienie tych czynników zmniejsza radykalnie wartości wspomnianych wielkości fizycznych (niekiedy praktycznie do zera), co przynosi duże korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

THE PROBLEM OF GROUNDWATER INTAKE PROTECTION AREA EXTENT

Summary
An influence of initial gradient in cohesive soils, various porosity types, recharge and intake variability on groundwater flow velocity, extent of groundwater protection area and related pollutant load of aquifer was analyzed. The possibility of reasonable change of some assumptions accepted in calculation practice was also presented. Considering, all these factors distinctly decrease the value of these physical quantities (sometimes practically down to zero), which brings about considerable economical, social and ecological profits.

Full Text:

PDF (Polish)