Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, No 3 (1965) Próba oznaczania macierzystości skał drogą selektywnego utleniania materii organicznej Abstrakt
Krystyna Szpanier
 
Vol 21, No 1 (1973) Próba poznania struktury depresji północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 25, No 10 (1977) Próba prognozowania wydatków horyzontów gazonośnych w obrębie miocenu przedgórza Karpat Abstrakt
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Próba przemysłowa w dokumentacjach złóż surowców ilastych przemysłu ceramiki budowlanej Abstrakt
Edmund Klimczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitowym Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 42, No 1 (1994) Próba rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych trzeciorzędu NW Polski na podstawie badań palinologicznych Abstrakt
Barbara Słodkowska
 
Vol 9, No 5 (1961) Próba tłumaczenia tektogenezy Karpat centralnych teorią spływów grawitacyjnych Abstrakt
Hanna Grabowska-Hakenberg
 
Vol 22, No 12 (1974) Próba ustalenia optymalnych siatek wierceń dla dokumentowania złóż kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Krzysztof Miszewski
 
Vol 9, No 1 (1961) Próba wydzielenia prowincji litologicznych miocenu Wielkopolski Abstrakt   PDF
Bolesław Sacha
 
Vol 23, No 1 (1975) Próba wyjaśnienia genezy powodziowych utworów błotnistych Abstrakt   PDF
Krzysztof Laskowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Próba wykorzystania fotogrametrii jednoobrazowej w geologii kopalnianej Abstrakt   PDF
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba wyznaczenia powierzchni stref kontaktu tektonicznego skał na przekrojach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 50, No 1 (2002) Próba wyznaczenia współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego - Abstrakt   PDF
Marek Widera
 
Vol 33, No 10 (1985) Próba zastosowania analizy zbliźniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsów i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 41, No 7 (1993) Próba zastosowania automatycznej komputerowej analizy do badań mineralogicznych i petrograficznych skał Abstrakt
Magdalena Adamiec, Krzysztof Kucharski, Janusz Magiera
 
Vol 11, No 4 (1963) Próba zastosowania badan magnetycznych do kartowania skał osadowych w rejonie Chęcin Abstrakt   PDF
Wacław Draczyński
 
Vol 24, No 10 (1976) Próba zastosowania ETO do rejestracji i przetwarzania danych z obserwacji stacjonarnych wód podziemnych na obszarze kraju Abstrakt   PDF
Irena Kosim-Olejnik, Jarosław Pich
 
Vol 23, No 7 (1975) Próba zastosowania metod statystycznych dla apriorycznego określania niektórych własności surowców ilastych Abstrakt   PDF
Bolesław Petrażycki
 
Vol 30, No 3 (1982) Próba zastosowania nowego statystycznego indeksu uziarnienia w badaniach granulometrycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Nowak, Józef Superson
 
Vol 30, No 7 (1982) Próba zastosowania rachunku statystycznego dla potwierdzenia hipotezy o pierwotnym pochodzeniu metali w skałach triasowych z obrzeżenia GZW Abstrakt   PDF
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Próba zastosowania stosunku Fe3+ : Fe2+ dla wyznaczania stopnia zwietrzenia granitu na przykładzie granitu karkonoskiego Abstrakt
Józef Lis, Stanisław Przeniosło
 
Vol 23, No 11 (1975) Próba zastosowania termoluminescencji w badaniach okruszcowanych skał węglanowych triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Barbara Frydrychewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Próba zastosowania współczynników mineralnych dla genetycznej charakterystyki osadów woj. Lubelskiego (na przykładzie minerałów ciężkich) Abstrakt   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Próbka gruntu księżycowego w Polsce Abstrakt
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 3, No 5 (1955) PROBLEM BADAŃ MODELOWYCH NAD SZTUCZNY M ZAMRAŻANIEM GRUNTÓW Abstrakt   PDF
JAN CALIKOWSKI
 
Vol 9, No 4 (1961) Problem fazy sudeckiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstrakt
Karol Bojkowski
 
Vol 13, No 11 (1965) Problem geofizycznego określania oporności mioceńskich wód złożowych z uwzględnieniem ich składu chemicznego Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa
 
Vol 9, No 7 (1961) Problem granicy między sylurem a dewonem w Polsce Abstrakt   PDF
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 43, No 9 (1995) Problem hercynidów i waryscydów w Sudetach Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 27, No 11 (1979) Problem muzealnictwa przyrodniczego na III Międzynarodowej Konferencji Historii Muzeów Przyrodniczych Abstrakt
Gertruda Biernat
 
Vol 35, No 10 (1987) Problem najwyższych jednostek tektonicznych w Tatrach Abstrakt   PDF
Andrzej Iwanow
 
Vol 50, No 9 (2002) Problem niemieszalności stopów macierzystych nelsonitów z Polski północno-wschodniej Abstrakt   PDF
Andrzej Kozłowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 9 (1993) Problem odpadów flotacyjnych w górnictwie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskiej prowincji złożowej Abstrakt
Marek Szuwarzyński, Andrzej Kryza
 
Vol 46, No 2 (1998) Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska) Abstrakt   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 44, No 9 (1996) Problem pochodzenia otoczaków granitu w osadach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Antoni Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Problem podniesienia jakości dokumentacji geologicznych złóż kruszyw Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Problem poszukiwań złóż rud miedzi w Macedonii Abstrakt
Wojciech Salski, Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Problem przepuszczalności w przekroju geologicznym Ciechorzyn-Zielone Skałki Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 23, No 3 (1975) Problem rozpoznawania paramorfoz kwarcu niskotemperaturowego po wysokotemperaturowym Abstrakt   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy Abstrakt   PDF
Marek Duliński
 
Vol 3, No 9 (1955) Problem wapnowania gleb w Polsce Abstrakt   PDF
Stefan Borkowski
 
Vol 7, No 1 (1959) PROBLEM WARSTW ZDANOWSKICH ORAZ GRNlCA SYLUR-DEWON W GÓRACH BARDZKICH Abstrakt   PDF
LECH TELLER
 
Vol 49, No 9 (2001) Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 49, No 10 (2001) Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych Abstrakt   PDF
Roman Żurawek
 
Vol 31, No 1 (1983) Problem wykorzystania małych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego Abstrakt   PDF
Kazimierz Matl, Roman Ney, Kazimierz Słupczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Problem wyznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów przejściowych Abstrakt   PDF
Robert Radaszewski, Katarzyna Stefaniak
 
Vol 28, No 6 (1980) Problem zabezpieczenia wysokich brzegów miast zabytkowych wzdłuż doliny Wisły Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problem zasobów wód podziemnych Abstrakt   PDF
Andrzej Sadurski, Lech Śmietański
 
Vol 43, No 3 (1995) Problem zasobów wód podziemnych na przykładzie Półwyspu Helskiego Abstrakt   PDF
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 24, No 1 (1976) Problem zgodności refleksyjnych granic sejsmicznych z danymi geologicznymi Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 17, No 10 (1969) Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 24, No 6 (1976) Problematyczne otwornice z wiercenia Czernic 1 koło Dęblina Abstrakt   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 36, No 10 (1988) Problematyczny związek ofiolitu Ślęży z metamorfikiem sowiogórskim Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 28, No 9 (1980) Problematyka badań geologicznych doliny Wisły prowadzonych w Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problematyka badawcza i dydaktyka w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Problematyka badawcza w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Problematyka czwartorzędowa w obradach 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii, 25 sierpnia- 8 września 1992 r. Abstrakt
W. Zuchiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Problematyka czwartorzędu północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 41, No 9 (1993) Problematyka geofizyczna na VII Kongresie Europejskiej Unii Nauk o Ziemii Strasbourg, 4 - 8. 04. 1993 Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Problematyka geologiczna 26. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstrakt
Krzysztof Jaworowski, Jan Malinowski, Andrzej Rydzewski, Wacław Ryka
 
Vol 24, No 1 (1976) Problematyka geologiczna supergłębokich otworów wiertniczych w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 16, No 1 (1968) Problematyka geologiczno-surowcowa na Międzynarodowej Konferencji Materiałów Budowlanych Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 32, No 6 (1984) Problematyka geologii środowiskowej na Ziemi Lubelskiej Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Problematyka gospodarki wodnej w woj . kieleckim Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 16, No 10 (1968) Problematyka hydrogeologiczna na XXIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 35, No 6 (1987) Problematyka hydrogeotermiczna regionu sudeckiego Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 50, No 2 (2002) Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP Abstrakt   PDF
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Problematyka konferencji naukowej polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (1979) Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 41, No 11 (1993) Problematyka neotektoniczna na Israel Geological Society Annual Meeting, Arad 15 - 18 marca, 1993 Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Problematyka neotektoniki na VIII Sesji INQUA Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Problematyka oceny warunków inżyniersko-geologicznych masywu kredowego dla potrzeb eksploatacji górniczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 25, No 5 (1977) Problematyka ochrony środowiska w obradach IX Światowego Kongresu Górniczego Abstrakt
Hanna Strzelczuk
 
Vol 50, No 12 (2002) Problematyka odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce w ujęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) Abstrakt   PDF
Anita Barszcz, Dariusz Choromański, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problematyka osuwiskowa w działalności służby geologicznej i administracji publicznej Abstrakt   PDF
Paweł Marciniec, Izabela Laskowicz, Ziemowit Zimnal, Dariusz Grabowski, Wojciech Rączkowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Problematyka prac Katedry Geologii Czwartorzędu Abstrakt
Zbigniew Lamparski
 
Vol 4, No 12 (1956) Problematyka ropy naftowej w Polsce północnej i środkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 21, No 5 (1973) Problematyka rozwoju eksportu usług geologicznych Abstrakt
Mieczysław Czepkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka strefy wybrzeża Bałtyku na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Ryszard Dobracki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry Abstrakt   PDF
Jacek Gurwin, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problematyka sztucznego zasilania wód podziemnych Abstrakt
Marek Załuski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka waloryzacji terenów dla potrzeb budownictwa na mapach geologiczno-gospodarczych Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Ryszard Myszka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Problematyka węglowa na 28 MKG w Waszyngtonie Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Problematyka wyprzedzających badań geologicznych dla potrzeb wielkich obiektów inwestycyjnych na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek Abstrakt   PDF
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Malon
 
Vol 24, No 8 (1976) Problematyka XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Władysław Pożaryski, Jan Kutek
 
Vol 35, No 2 (1987) Problematyka zagęszczania zasypek wokół obudowy tunelu metra Abstrakt   PDF
Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Problematyka zagospodarowania i ochrony wód podziemnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 36, No 8 (1988) Problematyka złożowa w działalności Jana Samsonowicza Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Problemy analityczne oznaczania złożonych próbek metodą AAS z atomizacją w piecu grafitowym Abstrakt   PDF
Ewa Bulska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problemy badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a procedury administracyjne Abstrakt   PDF
Edyta Majer, Marta Sokołowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Problemy badań geologicznych Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 26, No 12 (1978) Problemy badań utworów permu na obszarach platformowych Polski w aspekcie występowania surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 9 (1954) PROBLEMY BALNEOGEOLOGII POLSKIEJ Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 2 (1959) Problemy biostratonomii Abstrakt   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Problemy biostratygrafii otwornicowej i nanoplanktonowej wczesnego miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska, Małgorzata Garecka
 
Vol 45, No 5 (1997) Problemy budowy i ewolucji geologicznej Himalajów i Tybetu na XXX Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Pekinie Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problemy budowy składowiska odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński, Edyta Majer
 
Vol 30, No 12 (1982) Problemy bursztynu na wystawach Muzeum Ziemi Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 32, No 7 (1984) Problemy efektywności wykorzystania węgla brunatnego Abstrakt
Lidia Górska
 
Vol 30, No 1 (1982) Problemy efektywności wykorzystania węgla kamiennego Abstrakt
Lidia Górska
 
Vol 40, No 11 (1992) Problemy ekologiczne w energetyce - Opole, 1992.06.05-06 Abstrakt
J. Malinowski
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 34, No 5 (1986) Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu Abstrakt   PDF
Ryszard Wagner
 
Vol 33, No 12 (1985) Problemy genetyczne-złożowe polihalitów permskich na wyniesieniu Łeby (Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Problemy genezy, migracji i akumulacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego na VIII Światowym Kongresie Naftowym Abstrakt
Anna Marzec
 
Vol 18, No 5 (1970) Problemy geodynamiki inżynierskiej na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problemy geologiczne i prawne związane z zagospodarowaniem i ochroną złóż helu Abstrakt
Julian Sokołowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Problemy geologiczne w zrównoważonym świecie Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Problemy geologiczne ziemi sanockiej Abstrakt   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 34, No 2 (1986) Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w Paśmie Kamienieckim Abstrakt   PDF
Jan B. Tomaszewski, Eugeniusz Janik
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy geologiczno-inżynierskie dolnej Wisły Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Problemy geologiczno-surowcowe na Pierwszym Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Problemy gospodarki drobnym kruszywem naturalnym w świetle prognoz rozwoju budownictwa Abstrakt
Bolesław Petrażycki
 
Vol 42, No 11 (1994) Problemy gospodarki i ochrony udokumentowanych zasobów kopalin regionu karpackiego Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 6 (1996) Problemy gospodarki wodnej Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy gospodarki zasobami złóż siarki w Polsce Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy granicy między plejstocenem a holocenem w aluwiach rzek nizinnych Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy gruntoznawstwa na międzyresortowej konferencji inżyniersko-geologicznej w Moskwie Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy hydrochemiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy hydrogeologiczne doliny dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 48, No 8 (2000) Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej Abstrakt   PDF
Janusz Kropka, Janusz Respondek
 
Vol 21, No 7 (1973) Problemy ilościowej oceny prognoz ropo i gazonośności Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych Abstrakt
Ryszard Ryżak
 
Vol 22, No 1 (1974) Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Problemy interpretacji zróżnicowania litologiczno-miąższościowego profilu saksonu i paleoreliefu z przełomu czerwonego spągowca i cechsztynu NE przedpola paleowyniesienia wolsztyńskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Tomaszewski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy inżyniersko-geologicznej oceny masywów skalnych w realizacji "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnego czerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - kryteria petrograficzne Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnegoczerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - przesłanki geochemiczne Abstrakt   PDF
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 12, No 4 (1964) Problemy megnetotelluryczne kartowania zaekranowych struktur podłoża krystalicznego Przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Andrzej Kostecki, Jerzy Dźwinel
 
Vol 28, No 11 (1980) Problemy metodyczne oceny współczynnika "k" osadów rzecznych Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy metodyczne statystycznego wnioskowania przy ocenie własności fizyczno-mechanicznych gruntów Abstrakt   PDF
Danuta Szyszło, Inez Wiatr
 
Vol 27, No 5 (1979) Problemy metodyki badania prędkości rozchodzenia się sprężystej fali poprzecznej w małych próbkach skał Abstrakt
Tadeusz Kawiak
 
Vol 23, No 8 (1975) Problemy metodyki badania zmian porowatości gruntów i skał piaszczystych przy zastosowaniu fal sprężystych Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Problemy migracji fauny konodontowej we wschodniej części basenu germańskiego na tle wahań poziomów morza w środkowym triasie - Abstrakt   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Joachim Szulc
 
Vol 39, No 3 (1991) Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim, rozpoznanego wierceniami Abstrakt
Stefan Kurek
 
Vol 27, No 10 (1979) Problemy oceny warunków inżyniersko-geologicznych w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 44, No 8 (1996) Problemy oceny zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewniach w warunkach aktywnej antropopresji Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk
 
Vol 37, No 1 (1989) Problemy ochrony kopalin i wód podziemnych Abstrakt
Maria Czerwińska-Sachs
 
Vol 51, No 10 (2003) Problemy ochrony złóż kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg Abstrakt   PDF
Lech Poprawski, Mirosław Wąsik, Krzysztof Chudy
 
Vol 21, No 2 (1973) Problemy określania na Niżu Polskim obszarów i poziomów perspektywicznych pod względem ropo- i gazonośności Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Problemy pedochemii Abstrakt   PDF
Michał Strzemski
 
Vol 21, No 1 (1973) Problemy poszukiwań bursztynów Abstrakt   PDF
Tadeusz Bar
 
Vol 32, No 1 (1984) Problemy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w PRL Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Problemy projektowania i wykonywania badań geologiczno-inżynierskich w Polsce Abstrakt   PDF
Michał Grela, Krzysztof Traczyński
 
Vol 51, No 8 (2003) Problemy projektowania w inżynierii skalnej Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 40, No 1 (1992) Problemy przestrzennej prezentacji zmian i zagrożeń środowiska przyrodniczego Abstrakt
Leon Kozacki, Stefan Żynda
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy równoważności i interpretacji oraz wyboru rozstawu pomiarowego dla elektromagnetycznych sondowań częstotliwości nad izolującym podłożem oddzielonym od nakładu warstwą obniżonej odporności Abstrakt   PDF
Jan Dzwinel
 
Vol 19, No 3 (1971) Problemy rozwojowe polskiego górnictwa sali kamiennej Abstrakt
Andrzej Smolarski
 
Vol 30, No 6 (1982) Problemy stratygrafii i paleogeografii niecki kongijskiej w mezozoiku Abstrakt
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 19, No 7 (1971) Problemy stratygrafii trzeciorzędu w świetle badań palinologicznych Abstrakt   PDF
Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 13, No 1 (1965) Problemy strukturalne i surowcowe zachodniej części antyklinorium świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Problemy strukturalne na obszarze tzw. wyniesienia Łeby w świetle sejsmicznych badań refleksyjnych Abstrakt
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy strukturalne niecki Nidy i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz możliwości występowania na tych obszarach ropy naftowej i gazu Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Problemy surowcowe i sozologiczne regionu Krakowa Abstrakt   PDF
Olga Rapacz Król, Jacek Rutkowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Problemy surowcowe na Wydziale Geologii UW Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 33, No 1 (1985) Problemy tektoniczne na XXVII Sesji Kongresu Geologicznego, Moskwa 1984 r. Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 36, No 6 (1988) Problemy tektoniki podłoża a rozwój struktur pokrywy wschodniej części Karpat polskich Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, Roman Ney
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Japonii, 25 sierpnia-8 września 1992 r. Abstrakt
J. Wieczorek
 
Vol 8, No 3 (1960) Problemy ujęcia wód w Jordanii Abstrakt
Stanisław Takuski
 
Vol 43, No 7 (1995) Problemy w gospodarce surowcami mineralnymi wynikające z wprowadzenia prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Michał Gientka, Marek Nieć
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy wodne w prawie geologicznym Abstrakt   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Problemy wydobywania krzemienia pasiastego w neolicie Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 1 (1993) Problemy właściwej gospodarki złożami surowców skalnych Dolnego Śląska Abstrakt
M. Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Problemy zagospodarowania odpadów powęglowych z górnictwa węgla kamiennego w Polsce Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sokół, Adam Tabor
 
Vol 40, No 6 (1992) Problemy zanieczyszczenia wód podziemnych Lublina Abstrakt
Janusz Stochlak, Maria Szczerbicka, Kazimierz Zarębski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Problemy zastosowań metod matematycznych w geologii w świetle prac Sympozjum Górniczego w Przybramie Abstrakt   PDF
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 35, No 2 (1987) Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne Abstrakt   PDF
Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 12 (1961) Próby graficznego przedstawienia na mapie osiadań górniczych na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Barbara Bargielewicz-Jakubicz, Zdzisław Skłodowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Próby identyfikacji układu hydrostrukturalnego systemu wodonośnego międzyrzecza Leśnicy i Białki na podstawie badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Grzegorz Sojski
 
Vol 7, No 4 (1959) Próby ustalenia zasad wyceny wartości złóż surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Władysław Biernacki
 
Vol 44, No 7 (1996) Procedura ocen oddziaływania na środowisko Abstrakt
Stanisław Garlicki, Jolanta Śliżewska-Rogala
 
Vol 41, No 4 (1993) Proces decyzyjny w gospodarce złożami w Polsce Abstrakt
Michał Gientka, Marek Hoffmann
 
Vol 47, No 4 (1999) Proces wymierania i odradzania się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran- Abstrakt   PDF
Andrzej Baliński, Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 10 (1992) Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce Abstrakt
Barbara Manikowska
 
Vol 17, No 6 (1969) Procesy geodynamiczne na mapach inżyniersko-geologicznych Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Procesy kruchego pękania w skałach osadowych przy jednoosiowym ściskaniu ze stałą prędkością odkształcenia Abstrakt
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 5 (1993) Procesy kształtujące cykliczność sedymentacji czerwonego spągowca w basenie polskim Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – odpowiedź Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Procesy neotektoniczne w Żlebie Mnichowym w Tatrach Abstrakt
Maciej Włodek
 
Vol 24, No 1 (1976) Procesy osiadania gruntów Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 23, No 9 (1975) Procesy powstawania minerałów w strefach pożarów hałdy kopalni węgla "Słupiec" Abstrakt   PDF
Zbigniew Wielogórski, Paweł Zawidzki, Bernard Koisar
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy przeobrażania gipsów w wapień siarkonośny Abstrakt
Maciej Pawlikowski
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy transformujące złoża siarki Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 31, No 11 (1983) Procesy wietrzeniowe i epigenetyczne w obrębie pstrych utworów Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 47, No 2 (1999) Produkcja geologiczna i produkt geologiczny - dole i niedole służb geologicznych Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Produktywność dolnej kredy polskich Karpat fliszowych i związane z nią perspektywy poszukiwawcze Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 11 (2003) Produktywność starorzeczy Warty Abstrakt   PDF
Wanda Galicka, Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
 
Vol 19, No 11 (1971) Prof. Dr Antoni Morawiecki Abstrakt
R. Osika
 
Vol 47, No 12 (1999) Prof. dr hab. Witold Cezariusz Kowalski - nieetatowy, a stały współpracownik Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Prof. dr Jadwiga Raniecka-Bobrowska Abstrakt
Zofia Borówko-Dłużakowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Prof. dr Marian Książkiewicz, członek rzeczywisty PAN - Laureat Nagrody Państwowej I st. w roku 1974 za monografię "Tektonika Karpat" Abstrakt
J. Znosko
 
Vol 19, No 2 (1971) Prof. Władysław Szafer Abstrakt
E. Rühle
 
Vol 46, No 10 (1998) Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstrakt   PDF
Antoni Zięba
 
Vol 43, No 4 (1995) Profesor Antoni Łaszkiewicz - w piętnastą rocznicę śmierci Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 6 (2003) Profesor Bronisław Halicki (1902–1962) — pedagog, badacz i popularyzator - Abstrakt
Ewa Stupnicka
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Danuta Małecka - wymagający pedagog i przyjaciel młodzieży akademickiej Abstrakt
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 17, No 4 (1969) Profesor doktor Józef Gołąb (1904-1968) Abstrakt
Stefan Krajewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Profesor dr hab. Edeltrauda Helios Rybicka Abstrakt
Marek Lemberger
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor dr hab. Henryk Teisseyre jako dydaktyk Abstrakt
Jadwiga Gorczyca-Skała
 
Vol 40, No 8 (1992) Profesor Edward Ciuk - honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza, 1991.11.13. Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 62, No 3 (2014) Profesor Henryk Makowski, klasyk paleobiologii amonitów Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor Henryk Teisseyre — kierownik pracowni i zakładu w Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Abstrakt
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Profesor Jan Kutek wśród członków Polskiej Akademii Nauk Abstrakt
Michał Szulczewski
 
Vol 22, No 1 (1974) Profesor Kiejstut Żemajtis Abstrakt
A. Białaczewski, J. Kostecki
 
Vol 45, No 6 (1997) Profesor Krzysztof Birkenmajer członkiem Akademii Rumuńskiej Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 20, No 12 (1972) Profesor Marian Kamieński doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej Abstrakt
Andrzej Kubicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Profesor Minko S. Minkow (1922 - 1991) Abstrakt
Jerzy Głazek, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesor Roland Brinkmann (1898-1995); życie, pomówienia i fakty -- przyczynek do okupacyjnej historii geologii w Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski - nauczyciel, wychowawca i przyjaciel Abstrakt
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski – w stulecie urodzin Abstrakt
Halszka Osmólska
 
Vol 42, No 3 (1994) Profesor Roman Krajewski (1906 - 1993) Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Profesor Ryszard Gradziński członkiem rzeczywistym PAN Abstrakt
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Stefan Krajewski Abstrakt
Ryszard Kaczyński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Tadeusz Macioszczyk Abstrakt
Ewa Krogulec
 
Vol 48, No 6 (2000) Profesor Tadeusz Peryt zagranicznym członkiem Akademii Nauk Ukrainy Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 23, No 3 (1975) Profesor zwyczajny w Instytucie Geologicznym inż. Górn. Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki - wspomnienie pośmiertne Abstrakt
S. Pawłowski
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesorowi Sylwestrowi Markowi z okazji 75-lecia urodzin Abstrakt
Jerzy Znosko, Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesorze Henryku Teisseyrze — założycielu Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Profil cechsztynu na wyniesieniu Łeby Abstrakt
Zbigniew Korab, Józef Stemulak
 
Vol 28, No 2 (1980) Profil czwartorzędowych osadów z piaskowni w Kotlarni koło Gliwic Abstrakt
Janusz Magiera, Maria Sobolewska
 
Vol 26, No 8 (1978) Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 41, No 5 (1993) Profil Dygowo-1: cykle diastroficzne, środowiskowe i procesowe Abstrakt
Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil geologiczny otworu w Pagórkach koło Elbląga oraz znaczenie wyników badań pyłkowych jego osadów dla stratygrafii młodszego plejstocenu w Polsce Abstrakt   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 17, No 4 (1969) Profil geologiczny wiercenia Jaronowice IG-1 Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w świetle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 6 (1963) Profil i mikrofauna najwyższej części warstw krośnieńskich w Kluczowej koło Jasła Abstrakt   PDF
S. W. Alexandrowicz, J. Jasionowicz, F. Szymakowska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Profil kulmu z okolic Głubczyc (Sudety Wschodnie) Abstrakt   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 16, No 10 (1968) Profil liasu w Krośniewicach (Kujawy) Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 19, No 6 (1971) Profil litostratygraficzny struktury Darłowa Abstrakt   PDF
Wojciech Górecki
 
Vol 28, No 1 (1980) Profil osadów karbonu w podłożu brzeżnej niecki między Toruniem a Warszawą Abstrakt   PDF
Halina Kmiecik, Antoni Żelichowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 17, No 12 (1969) Profil plejstocenu w Dwikozach nad Opatówką Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil Różce na tle podstawowych profili osadów preglacjalnych na południowym Mazowszu Abstrakt   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński, Grzegorz Czapowski
 
Vol 29, No 11 (1981) Profil utworów liasu na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 40, No 3 (1992) Profil wiercenia pilotowego i problemy geologiczne programu KTB Abstrakt
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Profil wiercenia w Bożej Woli Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich Abstrakt   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 45, No 11 (1997) Profile dokumentacyjne Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000, jako podstawa dla nowych i trwałych wartości paleobotanicznych plejstocenu Abstrakt   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 49, No 12 (2001) Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig, Leszek Lindner
 
Vol 17, No 3 (1969) Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych Abstrakt   PDF
Zdenek Tkany, Viktor Valtr
 
Vol 12, No 9 (1964) Profilowanie gęstościowe Abstrakt   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 8, No 4 (1960) Profilowanie neutron-gamma Abstrakt   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 65, No 2 (2017) Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych Abstrakt   PDF
Jadwiga Jarzyna, Dagmara Maziarka, Piotr Pasek, Jolanta Klaja, Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk
 
Vol 44, No 11 (1996) Prognostyczne szacowanie ilościowe złóż Zn-Pb w Polsce z zastosowaniem procedury Harffa-Davisa-Olea Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Wojciech Mastej
 
6751 - 7000 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>