Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 6 (1961) O karbońskim łupku ogniotrwałym na Górnym Śląsku Abstract
Kazimierz Chmura
 
Vol 48, No 7 (2000) O katodoluminescencji sudeckich kwarców żyłowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O kierunkach działalności Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa w Polsce Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 5, No 11 (1957) O kilku problemach w mikropaleontologii Abstract   PDF
Olga Pazdro
 
Vol 14, No 7 (1966) O kilku ważniejszych różnicach poglądów na geologię Karpat między geologami czechosłowackimi a polskimi Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 4, No 6 (1956) O kolomorficznych strukturach i teksturach niektórych dolno -śląskich hematytów Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Magda
 
Vol 31, No 6 (1983) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 1 (1984) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej: replika Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 31, No 11 (1983) O koncepcji wczesnopaleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej; odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 28, No 9 (1980) O konieczności badań chemizmu i jakości wód gruntowych w otoczeniu sztucznych zbiorników wód powierzchniowych Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich
 
Vol 34, No 8 (1986) O konieczności intensywniejszego rozwoju bazy surowcowej dla energetyki jądrowej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 5, No 11 (1957) O konieczności opracowywania projektowych założeń geologicznych dla poszukiwań bituminów na Niżu Polskim Abstract   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 18, No 6 (1970) O konieczności przygotowania polskich geofizyków do pracy w krajach rozwijających się gospodarczo Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 2, No 10 (1954) O konieczności rozwijania badań nad poprawieniem własności niektórych skał budowlanych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Badak
 
Vol 8, No 1 (1960) O konieczności rozwoju bazy naukowej geofizyki poszukiwawczej w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 4, No 12 (1956) O konieczności usprawnienia organizacji państwowej służby geologicznej Abstract
Wacław Czachórski
 
Vol 8, No 12 (1960) O konieczności ustalenia i ujednolicenia terminologi hydrogeologicznej Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 18, No 10 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 18, No 11 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – analiza dotychczasowego stanu i założenia kompleksowej realizacji Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – przykłady rewizji budowy geologicznej z wykorzystaniem podkładu lidarowego numerycznego modelu powierzchni terenu Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 21, No 3 (1973) O konieczności wykonania kilku głębokich wierceń na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 3, No 5 (1955) O KOORDYNACJĘ NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ Abstract
MARIAN PYRZA
 
Vol 23, No 6 (1975) O kopalnej pradolinie w Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Marek Szynalski
 
Vol 22, No 5 (1974) O kredowych "taflach" na północ od dolnego Nigru Abstract
Konstanty Potocki, Adam Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) O kryształach kwarcu z okolic Strzegomia Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 18, No 1 (1970) O Krzemionkach Opatowskich Abstract   PDF (Polish)
Olech Juskowiak
 
Vol 40, No 8 (1992) O kształcie Półwyspu Helskiego w czasach historycznych w świetle źródeł kartograficznych Abstract
Anna Tomczak, Iwona Dmochowska
 
Vol 41, No 5 (1993) O Kubusiu Puchatku, geologii i polityce naukowej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 5, No 5 (1957) O kwalifikacjach Abstract
Jerzy Białkowski
 
Vol 27, No 9 (1979) O magmatyzmie na tle rozwoju geosynklin Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 17, No 12 (1969) O mechanizmie krystalizacji leizny bazaltowej Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 3, No 4 (1955) O metodach wzbogacania mikrofauny w próbkach Abstract   PDF (Polish)
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 1 (1975) O metodyce badań mikropaleontologicznych zastosowanej przy identyfikacji próbek pochodzących z zabytków i złóż Ziemi Wiślickiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 29, No 3 (1981) O metodyce badania gęstości utworów kenozoicznych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 27, No 12 (1979) O metodyce dokumentowania spękań górotworu w kopalniach węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki
 
Vol 41, No 4 (1993) O metodyce dokumentowania złóż, 25 - 27listopada 1992 r. Abstract
Jerzy Górecki
 
Vol 63, No 1 (2015) O miejsce Przeglądu Geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 37, No 10 (1989) O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 5, No 1 (1957) O MIOCENIE NA PRZEDGÓRZU KARPAT MIĘDZY PRZEMYŚLEM A CHYROWEM Abstract   PDF
Roman Ney
 
Vol 41, No 11 (1993) O modelu ewolucji północno-wschodniej części Masywu Czeskiego - uwagi petrologa Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 43, No 11 (1995) O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej Abstract
Stanisław Fedorowicz, Krzysztof Laskowski, Leszek Lindner
 
Vol 27, No 10 (1979) O możliwości geochemicznych poszukiwań złóż nefrytu na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 32, No 10 (1984) O możliwości rozpoznawania podłoża podpermskiego metodą strippingu (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 26, No 5 (1978) O możliwości wykorzystania fioletowego kwarcu z Nowego Świętowa k. Nysy jako kamienia ozdobnego Abstract
Mieczysław Budkiewicz, Wiesław Heflik, R. Miłkowski
 
Vol 13, No 2 (1965) O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych Abstract
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 13, No 5 (1965) O możliwości wykorzystania minerałów ciężkich w badaniach osadów cechsztyńskich Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwości wykorzystania porfirów Trógarbu jako potasowego surowca skaleniowego Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwetrzak
 
Vol 30, No 4 (1982) O możliwości wykorzystania tonsteinu dla korelacji poziomów węglowych KWB Bełchatów Abstract
Ludwik Kasza, Roman Gotowała, Stanisław Lorenc
 
Vol 23, No 8 (1975) O możliwości występowania boksytów laterytowych w niecce żytawskiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Szpila, Zenon Wichrowski
 
Vol 8, No 2 (1960) O możliwości występowania i wykorzystania w ceramice budowlanej plastycznych glin lessowych Wyżyny Lubelskiej Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 38, No 12 (1990) O możliwości występowania minerałów ilastych na Marsie Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 12, No 4 (1964) O możliwości występowania nowych złóż kredy piszącej w rejonie Kornicy Abstract
Krystyna Wyrwicka, Zenon Gajewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O możliwości występowania złóż molibdenu formacji miedziowo-molibdenowej w strzegomskim masywie granitowym Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz, Stanisław Mikulski
 
Vol 49, No 10 (2001) O możliwości zastosowania pomiarów naturalnego promieniowania gamma rdzeni wiertniczych do badań stratygraficznych, sedymentologicznych i analizy basenowej (wyniki pilotażowych badań utworów dolnego triasu z otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Anna Roman, Jan Szewczyk, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 8 (1982) O możliwości znalezienia złoża cyny w Karkonoszach Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski, Andrzej Grodzicki
 
Vol 46, No 2 (1998) O możliwościach komputerowego modelowania powierzchni geologicznych Abstract
Elżbieta Pilecka, Małgorzata Krokoszyńska, Michał Góralski
 
Vol 9, No 11 (1961) O możliwościach stosowania metody fluorescencyjnej w złożach soli Abstract
Józef Bąkowski
 
Vol 25, No 4 (1977) O możliwościach stosowania mikroskopu w zakresie podczerwieni do badań mineralogiczno-petrograficznych w szczególności węgli Abstract   PDF (Polish)
Maria Cichosz-Kostecka
 
Vol 4, No 6 (1956) O możliwościach użytkowania dolomitów triasowych Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wrochniak
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwościach wykorzystania tranzystorowego magnetometru protonowego w badaniach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 6, No 5 (1958) O możliwościach występowania w Polsce surowców dolomitowo-magnezytowych Abstract   PDF
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 3, No 7 (1955) O możliwościach zastosowania fal ultradźwiękowych w geologii i górnictwie Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtóński
 
Vol 3, No 8 (1955) O możliwościach znalezienia boksytu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 2, No 12 (1954) O muzea geologiczne w Polsce Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 7, No 8 (1959) O Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 8 (1953) O NAJBLIŻSZYCH ZADANIACH RADZIECKIEJ LITOLOGII Abstract   PDF
N.W. Strachow
 
Vol 45, No 6 (1997) O największym złożu ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki, Zofia Wojtkowiak
 
Vol 2, No 9 (1954) O NALEŻYTĄ POZYCJĘ GLIŃ OGNIOTRWAŁYCH W ŚWIECIE SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Antoni KRAUS
 
Vol 26, No 4 (1978) O nawrocie ornamentacji u amonitów Abstract
Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 8, No 8 (1960) O nazwę Jura Polska zamiast Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Abstract
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 4, No 8 (1956) O niektórych :prawidłowościach w występowaniu pierwiastków śladowych w minerałach triasu śląsko-krakowskiego Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 6, No 8-9 (1958) O niektórych czeskich złożach cynku, ołowiu, cyny i wolframu Abstract
H. Pendias
 
Vol 14, No 8 (1966) O niektórych euryfacjalnych gatunkach otwornic występujących w neogenie Polski Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich - Odpowiedź p. J. Znosce na krytyczną recenzję Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 7, No 4 (1959) O niektórych metodach geoelektrycznych w hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 6 (1969) O niektórych minerałach z grupy krzemianów warstwowych z okolic Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 21, No 4 (1973) O niektórych możliwościach przemysłowego stosowania opok odwapnionych Abstract
Eugeniusz Psztyng
 
Vol 1, No 4 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 1, No 1 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych w ZSRR i Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 3 (1960) O niektórych ostatnich rozwiązaniach konstrukcyjnych i metodycznych w geofizyce kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 14, No 9 (1966) O niektórych problemach górnictwa i hutnictwa chałupniczego w Gwinei Leśnej Abstract
Lancei Bakayoko
 
Vol 24, No 12 (1976) O niektórych problemach stratygrafii Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 14, No 6 (1966) O niektórych przyczynach zarastania filtrów studziennych Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 1, No 3 (1953) O niektórych zadaniach geologii radzieckiej Abstract   PDF
, .
 
Vol 1, No 6 (1953) O niektórych zagadnieniach geologii radzieckiej Abstract
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) O NIEKTÓRYCH ZESPOŁACH PARAGENETYCZNYCH BARYTU Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 3, No 12 (1955) O nomenklaturze zlepieńców Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 2, No 1-2 (1954) O NOWSZYCH METODACH BADAŃ MIKROPALEONTOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Emilia Witwicka
 
Vol 13, No 6 (1965) O nowych elementach budowy sarmatu detrytycznego widocznych na fotoplanach Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 2, No 12 (1954) O NOWYCH POŁOWACH RYB KWASTOPŁETWYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) O nowych rowiązaniach tektonicznych w „Atlasie geologicznym Polski” Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur
 
Vol 44, No 1 (1996) O nowych zadaniach w dziedzinie ochrony litosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki
 
Vol 44, No 10 (1996) O nowym Przeglądzie Geologicznym Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 53, No 3 (2005) O nowym wystąpieniu pektolitu w Polsce Abstract   PDF
Ewa Koszowska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O nowym znalezisku kopalnej fauny kręgowców w okolicy Działoszyna Abstract
Andrzej Sulimski
 
Vol 9, No 1 (1961) O obliczaniu skutków wzajemnego oddziaływania studzien Abstract
Witold Olendski
 
Vol 2, No 10 (1954) O obniżenie strat majątku narodowego przez pełne wykorzystanie bogactw kopalnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 36, No 6 (1988) O ochronę przyrody i krajobrazu Karpat przemyskich Abstract
Janusz Kotlarczyk, Jerzy Piórecki
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O ochronie środowiska bez emocji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 5 (1960) O ochronie zabytków przyrody nieożywionej i ich zasobów Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) O odkryciu artezyjskiej termalnej wody siarkowodorowej koło Łodzi Abstract
Zbigniew Werner, Andrzej Jaworski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O odporności na wietrzenie niektórych minerałów szlichowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 31, No 7 (1983) O odpowiedzialności służby geologicznej za gospodarkę zasobami przyrody Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) O ogniotrwałych iłach kamionkowych z rejonu Tomaszowa Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Tokarski
 
Vol 14, No 2 (1966) O ogniotrwałych popiołach i przerostach w niektórych pokładach węglowych w szybie "Piast" kopalni Nowa Ruda Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 3, No 1 (1955) O OGRANICZENIE IMPORTU KOPALIN Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 9 (1962) O określeniu parametrów hydrogeologicznych złoża wody podziemnej w warunkach nie ustalonego przepływu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) O opłacalności przerobu ubogich molibdenitów Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Walenczak, Henryk Pendias
 
Vol 3, No 11 (1955) O organizacji i wydajności pracy grupy wiertniczej Abstract
Marian Pyrża
 
Vol 54, No 8 (2006) O osadach santońskich na obszarze basenu północnosudeckiego Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 5, No 2 (1957) O oszczędniejszą gospodarkę metalami nieżelaznymi przy budowie studzien wierconych Abstract
Marian Iwanowski
 
Vol 4, No 6 (1956) O otwornicach w iłach warwowych okolic Kwidzynia Abstract   PDF (Polish)
Olga Pazdro
 
Vol 10, No 2 (1962) O paleomorfologii okolic Piaskowej Góry koło Wałbrzycha Abstract
Edmund Jońca
 
Vol 19, No 3 (1971) O pewnych świadectwach znacznych wahań poziomu morza w ostatnich tysiącleciach Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 4 (1956) O pełne wykorzystanie krajowych złóż surowców ceramicznych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 37, No 9 (1989) O pełnym profilu warstw magurskich w Jasieiskiem Abstract
Adam Tokarski
 
Vol 17, No 5 (1969) O piaskowcach zsylifikowanych z obszaru Bieszczad Abstract   PDF (Polish)
Marian Kamieński
 
Vol 10, No 11 (1962) O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 3, No 1 (1955) O pobieraniu prób z serii fosforytonośnych Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Dziubek
 
Vol 44, No 10 (1996) O pochodzeniu mioceńskich soli potasowo-magnezowych Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Pietro M. Biłoniżka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) O pochodzeniu skał ultrazasadowych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 10 (1970) O początkach czasopiśmiennictwa naftowego w Polsce Abstract
Krystyna Bonenberg
 
Vol 66, No 2 (2018) O początkach terminu „geologia” Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 52, No 12 (2004) O początkach związków geologii z kamieniarstwem Abstract
Janusz Skoczylas, Małgorzata Mrozek, Małgorzata Kasprzak
 
Vol 13, No 7 (1965) O podstawowych metodach oceny geologiczno-ekonomicznej złóż kopalin Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 12, No 9 (1964) O podziale cechsztynu Gór świętokrzyskich na cztery cykle sedymentacyjne Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 15, No 2 (1967) O pojęciu formacji węglonośnej i jej genezie Abstract
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 11, No 10 (1963) O pojęciu geologii inżynierskiej Abstract
Radzimir Piętkowski
 
Vol 24, No 12 (1976) O poligenicznym charakterze piaskowców białego spągowca na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 9, No 1 (1961) O polskiej siarce i jej znaczeniu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 24, No 2 (1976) O poprawkach na wielkość współczynnika załamania światła stosowanych przy określaniu położenia osi indykatrysy Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 14, No 4 (1966) O popularności niepopularnej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 47, No 4 (1999) O poszukiwaniu śladów impaktu w późnym dewonie Abstract   PDF (Polish)
Maria Racka
 
Vol 3, No 3 (1955) O poszukiwaniu złóż minerałów strontowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 26, No 4 (1978) O potrzebie badań brachiopodów bezzawiasowych Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Biernat, Wiesław Bednarczyk
 
Vol 53, No 7 (2005) O potrzebie badań geologiczno-inżynierskich wałów przeciwpowodziowych na obszarze wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 28, No 12 (1980) O potrzebie nowelizacji metodyki badań i kryteriów bilansowości surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Ryszard Wyrwicki, Tomasz Bojakowski, Piotr Śnieżek
 
Vol 48, No 11 (2000) O potrzebie opracowania klasyfikacji czwartorzędowych kopalin węglanowych Abstract
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 41, No 12 (1993) O potrzebie pilnej nowelizacji prawa górniczego tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i geologicznego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 4, No 3 (1956) O potrzebie prawa geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 12, No 6 (1964) O potrzebie utworzenia naukowo-badawczego ośrodka prawa górniczego i geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 66, No 8 (2018) O potrzebie uwzględniania zasysania w praktycznych zagadnieniach filtracji wody podziemnej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) O potrzebie wprowadzenia jednolitej metodyki opracowań hydrogeologicznych Abstract
Henryk Niedzielski, Artur Wieczysty
 
Vol 44, No 7 (1996) O potrzebie wykonania programu badawczego "Geologiczne uwarunkowania składowania odpadów w środowisku Abstract
Izabela Bojakowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 5, No 11 (1957) O powstaniu niektórych żwirów jaskiniowych Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 6 (1963) O poziomie gipsowym na przedpolu Karpat wzdłuż strefy Przemyśl-Lubaczów-Horyniec Abstract   PDF (Polish)
Roman Ney
 
Vol 27, No 9 (1979) O pozycji geologicznej skał ultramaficznych i gabroidów na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 43, No 7 (1995) O pozycji stratygraficznej iłów pstrych w podłożu czwartorzędu na Mazowszu Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 16, No 10 (1968) O pozycji stratygraficznej ordowickich glaukonitytów w zapadlisku podlaskim Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński
 
Vol 8, No 12 (1960) O pozycji stratygraficznej piaskowców z Sierosławic k. Końskich Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 17, No 5 (1969) O pozycji strukturalnej naturalnego wystąpienia gazu w Bieszczadach Abstract   PDF (Polish)
R. Królik, J. Kuśmierek, M. Lauterbach, Z. Swięch
 
Vol 42, No 11 (1994) O pożytku z zagospodarowania odpadów mineralnych i ochrony środowiska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 6 (1956) O pracach badawczo-poszukiwawczych za wodami radoczynnymi i o możliwościach zastosowania pomiarów promieniotwórczości dla badań kartograficzno-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Fistek, Janusz Gierwielaniec, Karolina Hubicka, Juliusz Hubicki
 
Vol 3, No 3 (1955) O pracach geologicznych w okolicy Krogulczej Koło Radomia Abstract   PDF (Polish)
Maria Lazarek
 
Vol 3, No 7 (1955) O pracach nad rozpoznaniem bazy surowcowej w Górach Świętokrzyskich w okresie 1945-1955 r Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 13, No 6 (1965) O pracach Śródziemnomorskiego Komitetu Mezozoicznego Abstract
H. Rochmińska (tłum.)
 
Vol 23, No 12 (1975) O praktycznym znaczeniu badań nad dawnym górnictwem oraz hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 68, No 8 (2020) O precyzji sondowania statycznego na przykładzie badań gruntów przejściowych poletka badawczego AMU Morasko Abstract   PDF
Jêdrzej Wierzbicki, Zbigniew Młynarek, Waldemar Wołyński
 
Vol 7, No 4 (1959) O próbie nowej metody opracowania tektoniki krystalinikum Tatr Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) O próbie opracowania nowoczesnej nomenklatury geologicznej Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 7, No 10 (1959) O problemie pozornej niezgodności stratygraficznej między mikrofauną a makrofauną Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka, Olga Pazdro
 
Vol 20, No 6 (1972) O problemie wartościowej oceny zasobów kopalin użytecznych w złożach Bułgarii Abstract
D. Andrejew, Ch. Rusew, C. Pietrowa
 
Vol 20, No 4 (1972) O procesie dehydratacji gipsów w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica
 
Vol 18, No 11 (1970) O produktach działalności siarczanowych wód karbońskich VI kopalni "Prezydent" Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl, Anna Kopiec
 
Vol 39, No 1 (1991) O profesorze Passendorferze, archiwaliach wileńskich i ułomności pamięci Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 8, No 10 (1960) O promieniotwórczości niektórych skał w Gwinei Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 38, No 1 (1990) O prowadzeniu wycieczek geologicznych Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 27, No 3 (1979) O przeobrażeniu kaolinitu z wkładek kaolinowych w pokładach węgla w strefie kontaktu z intruzjami magmowymi Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 20, No 11 (1972) O przyczynach złyszczykowania wkładek kaolinitowych (tonszteinów) w pokładach węgla Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 46, No 3 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 do rozpoznania stratygrafii, paleośrodowisk i paleogeografii czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Zawidzka
 
Vol 46, No 12 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 - replika Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Zawidzka
 
Vol 22, No 11 (1974) O przydatności karpackich łupków fliszowych do produkcji kruszyw lekkich Abstract   PDF (Polish)
Maria Kita-Badak
 
Vol 11, No 10 (1963) O przydatności metody mechanicznego oznaczania obróbki ziarna piasku lub żwiru Abstract   PDF (Polish)
Bogumił Krygowski
 
Vol 33, No 10 (1985) O przydatności schematu wydzieleń litologicznych stosowanego w kopalniach węgla kamiennego dla celów sedymentologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 9, No 5 (1961) O przyrost kadry geologicznej w Polsce Abstract
Tadeusz Burakowski
 
Vol 20, No 4 (1972) O regionalnej kaolinizacji klastycznych osadów wizenu środkowego w północnej części niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Karol Telsseyre
 
Vol 36, No 8 (1988) O reglamentacji prawnej gospodarki złożami kopaliny niegórniczej Abstract
Stanisław Kłęk
 
Vol 8, No 5 (1960) O rejestracji oraz inspekcji głazów zabytkowych Abstract   PDF (Polish)
Danuta Czernicka-Chodkowska
 
Vol 68, No 5 (2020) O roku ów! Kalendarium wydarzeń historycznych w roku utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 4, No 4 (1956) O roli i znaczeniu geologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 5, No 5 (1957) O rozwój młodych kadr naukowych Abstract
Edward Kościelecki
 
Vol 9, No 5 (1961) O rozwój polskiej geologii podstawowej Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 5, No 8 (1957) O rozwoju i pracach służby geologicznej w Chińskiej Republice Ludowej Abstract
Mieczysław Mrozowski, Jerzy Wróblicki
 
Vol 1, No 8 (1953) O ROZWOJU KORALOWCÓW Abstract   PDF (Polish)
Maria Różkowska
 
Vol 28, No 3 (1980) O rozłamie górnośląskim Abstract   PDF (Polish)
Ewa Herbich
 
Vol 14, No 11 (1966) O rzekomej przydatności przemysłowej "syderytów" z Dobrzynia nad Wisłą Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 37, No 4 (1989) O sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji cechsztyńskiej w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstract
Tadeusz M. Peryt, Grzegorz Czapowski
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji dolnopermskich łupków walchiowych z Ratna Dolnego (depresja śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) O sedymentacji dolomitu głównego w rejonie Buka Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Stefania Roman
 
Vol 33, No 4 (1985) O sedymentacji górnego pstrego piaskowca w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzelecki
 
Vol 21, No 11 (1973) O skamieniałościach śladowych w jurze świętokrzyskiej Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Radwan
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Radwan
 
Vol 68, No 5 (2020) O Solidarności sprzed lat Abstract   PDF
Grażyna Niemczynow-Burchart
 
Vol 64, No 9 (2016) O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Wierzbicki, Robert Radaszewski
 
Vol 60, No 11 (2012) O splataniu się codzienności z wielkością na przykładzie życia i działalności Śp. Profesora Józefa Zwierzyckiego Abstract   PDF (Polish)
Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 8, No 10 (1960) O sprężystych zasobach wód artezyjskich i ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 43, No 4 (1995) O starszym trzeciorzędzie rejonu Orzełka k. Kamienia Krajeńskiego w woj. bydgoskim Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 31, No 4 (1983) O starych i nowych kierunkach współczesnej sedymentologii na tle XI Światowego Kongresu Sedymentologicznego w Kanadzie Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Nemec
 
Vol 12, No 12 (1964) O stateczności zwałów kopalń rud żelaza w okręgu częstochowskim Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Meissner
 
Vol 24, No 6 (1976) O stosunku Karpat do zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 2, No 9 (1954) O STRATYGRAFICZNYM ZNACZENIU RODZAJU HANTKENINA Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) O stratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 7, No 10 (1959) O stratygrafii lessów okolic Hrubieszowa Abstract   PDF (Polish)
Edward Mojski
 
Vol 47, No 8 (1999) O stratygrafii plejstocenu — dyskusyjnie Abstract
Zofia Janczyk-Kopikowa, Józef Edward Mojski
 
Vol 12, No 2 (1964) O strefach hydrochemicznych niecki bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 40, No 4 (1992) O strukturach archaicznych w okolicy Wadowic Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) O strukturach kopalnego dna morskiego w Wielkiej Wiśniówce pod Kielcami Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 36, No 7 (1988) O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (olkuski rejon złóż Zn-Pb) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski, Ewa Górecka
 
Vol 49, No 6 (2001) O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje dla Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 34, No 8 (1986) O strukturze odpowiedzialności za działalność geologiczną w lasach państwowych Abstract
Andrzej Kulesza
 
Vol 44, No 6 (1996) O studiach geologicznych na Uniwersytecie Kopenhaskim Abstract
Jerzy Malewski
 
Vol 51, No 9 (2003) O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Marek Narkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) O systemie numeracji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 67, No 7 (2019) O sztandarze Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 2, No 11 (1954) O technice badań i demonstracji struktur skalnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małkowski
 
Vol 36, No 11 (1988) O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 7 (1956) O triasie wierchowym w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 34, No 9 (1986) O twórczym klimacie okresu narodzin „Geonafty" Abstract
Julian Sokołowski
 
Vol 43, No 2 (1995) O tyreoforowym pochodzeniu śladów Otozoum Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 17, No 5 (1969) O tzw. bułach węglowych i możliwości ich występowania w polskiej części Zagłębia Górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Brzyski
 
Vol 23, No 7 (1975) O unikalnym odcisku łapy gada jurajskiego w dolnym liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 2 (1956) O uporządkowanie zagadnień surowcowych ceramiki szkła Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 3, No 9 (1955) O uproszczenie metod stwierdzania przydatności glin do wyrobu, cegieł Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 25, No 1 (1977) O utworach santonu na Środkowym Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Jan Stanisław Popiel
 
Vol 10, No 7 (1962) O warunkach i sposobach uwzględniania poprawki księżycowo-słonecznej w grawimetrii Abstract   PDF (Polish)
Edmund Bilski
 
Vol 43, No 12 (1995) O warunkach powstawania złóż siarki na ukraińskim Przedkarpaciu Abstract
Miron F. SuI, Andrej W. Pobereżski
 
Vol 14, No 9 (1966) O węglu brunatnym i towarzyszącym mu iłowcu krystalicznym z kopalni węgla kamiennego "Słupiec" (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 11, No 1 (1963) O wieku bezwzględnym pechblendy z Gór Kruszcowych Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Jerzy Borucki
 
Vol 39, No 11-12 (1991) O wieku chalcedonitów z Inowłodza Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 39, No 5-6 (1991) O wieku maksimum transgresji jeziora Gardno Abstract   PDF (Polish)
Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 31, No 3 (1983) O wieku osadów górnego piętra rzepińskiego w antyklinie wydryszowskiej - Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk, Henryk Łobanowski, Teresa Przybyłowicz, Ewa Stupnicka
 
Vol 65, No 2 (2017) O wieku paleomagnetycznym mineralizacji miedziowej, uranowej i cynkowo-ołowiowej w Polsce określanym metodą porównania charakterystycznych namagnesowań z krzywą referencyjną pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 33, No 8 (1985) O wieku piasków z Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bluszcz, Mieczysław Pazdur
 
Vol 28, No 3 (1980) O wieku radiologicznym endogenicznej mineralizacji w północnokeruleńskim rejonie rudonośnym Mongolii Abstract
F. J. Korytow, Ż. Biamba, M. M. Arakieljanc, M. Kałafut, A. A. Chrapow, F. Szkikchedi
 
Vol 53, No 9 (2005) O wieku żył kwarcowo-węglanowych na obszarze S części Ziemi Wedel Jarlsberga (Spitsbergen) Abstract   PDF
Michał Dziekan
 
Vol 15, No 2 (1967) O wpływie rzeźby podłoża na powstawanie niektórych złóż węgla brunatnego oraz na ich warunki hydrogeologiczne inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 16, No 8 (1968) O wpływie substancji mineralnej w węglu na skład chemiczny lawy porfirowej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 9, No 1 (1961) O wpływie wielkości i kształtu pola zdjęcia na ilość i zagęszczenie podstawowych punktów dokumentacyjnych ujętych w siatkę kwadratów Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 10 (1987) O współczesnych ruchach pionowych w Tatrach i na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Aniela Makowska, Wojciech Jaroszewski
 
Vol 4, No 10 (1956) O wstępowaniu zwietrzałych bazaltów w okolicy Legnicy Abstract   PDF (Polish)
Olgierd Gawroński
 
Vol 16, No 10 (1968) O wstrząsach sejsmicznych wywoływanych przez działalność człowieka Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 5, No 9 (1957) O wtórnym występowaniu otwornic wieku kredowego w młodszych osadach fliszu karpackiego Abstract
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) O wyciekach ropy naftowej w kopalniach soli na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Zbigniew Werner
 
Vol 24, No 2 (1976) O wykonywaniu i wykorzystywaniu analiz prędkości metodą "Velocityscan" Abstract   PDF (Polish)
Feliks Isajew
 
Vol 6, No 8-9 (1958) O wykształceniu i wieku utworów trzeciorzędowych okolic Siekierczyna i Zgorzelca Abstract   PDF
B. Berezowska, Z. Berezowski
 
Vol 56, No 6 (2008) O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego — urywki dyskusji bez zakończenia Abstract   PDF
Lesław Teper
 
6751 - 7000 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>