Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41, No 5 (1993) Zastosowanie profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydzielania cykli sedymentacyjnych Abstrakt
Marian Kiełt
 
Vol 30, No 9 (1982) Zastosowanie profilowań geofizyki wiertniczej przy prognozowaniu warunków eksploatacji złóż siarki metodą otworową Abstrakt   PDF
Emil Masłowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Zastosowanie programu Femwaterdo modelowania transportu zanieczyszczeń w rejonie składowisk Abstrakt   PDF
Hanna Złotoszewska-Niedziałek
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie radiometrii powierzchniowej w polskim przemyśle naftowym Abstrakt   PDF
Henryk Kopia, Stanisław Plewa, Jan Rudowicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Zastosowanie roślin w prospekcji geologicznej oraz w pracach rekultywacyjnych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 47, No 11 (1999) Zastosowanie różnych metod morfometrycznych w analizie morfologii progu tektonicznego na przykładzie zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika Abstrakt   PDF
Włodzimierz Ranoszek
 
Vol 47, No 3 (1999) Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej w pracach kartograficzno-geologicznych Abstrakt
Zbigniew Perski
 
Vol 13, No 5 (1965) Zastosowanie sondy wbijanej w kartografii geologicznej Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 3 (1975) Zastosowanie spektralnej mikroanalizy ze wzbudzeniem laserowym w badaniach geologicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Idzikowski, Michał Sachanbiński
 
Vol 18, No 1 (1970) Zastosowanie spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni do badania minerałów złóż soli Abstrakt
Jerzy Fijał
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych - SIMS do badania mikrocząstek zanieczyszczających środowisko Abstrakt   PDF
Piotr Konarski, Iwona Iwanejko
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zastosowanie spektrometrii ze wzbudzeniem plazmowym do badań środowiskowych i geochemicznych Abstrakt   PDF
Douglas L. Miles, Jennifer M. Cook
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zastosowanie spektrometrycznych pomiarów naturalnego promieniowania gamma w badaniach geofizycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 17, No 11 (1969) Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do badań ciał kosmicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Manecki
 
Vol 37, No 10 (1989) Zastosowanie stabilnych izotopów węgla, tlenu, siarki i strontu w sedymentologii osadów węglanowych. Zarys problematyki Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zastosowanie szczegółowych map geologiczno-gospodarczych (1 : 25 000, 1 : 10 000) w planowaniu przestrzennym Abstrakt   PDF
Ryszard Myszka, Marek Nieć
 
Vol 49, No 9 (2001) Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do uzupełnienia danych zbiornikowych Abstrakt   PDF
Barbara Darłak, Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie techniki ciemnego pola do mikroskopowego badania kaolinów Abstrakt   PDF
Ewa Ponińska
 
Vol 40, No 5 (1992) Zastosowanie tradycyjnych i statystycznych metod badawczych w interpretacji regionalnych warunków hydrogeologicznych Abstrakt
Danuta Małecka
 
Vol 26, No 1 (1978) Zastosowanie trójelektrodowego sterowanego profilowania oporności do badania szczelinowatości skał węglanowych Abstrakt   PDF
Władysław Kozik
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie w praktyce badawczej surowców mineralnych ilościowej skali twardości minerałów opracowanej przez M.M. Chruszczowa Abstrakt   PDF
Jerzy Stalwin
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie w ZSRR dokładnych badań grawimetrycznych przy bezpośrednich poszukiwaniach złóż ropy i gazu Abstrakt   PDF
Wacław Bujnowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Zastosowanie wskaźników CAl w analizie basenów sedymentacyjnych Abstrakt
Katarzyna Narkiewicz, Maria Nehring-Lefeld
 
Vol 35, No 1 (1987) Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat Polskich Abstrakt   PDF
Marek Obermajer
 
Vol 43, No 7 (1995) Zastosowanie wykresu Casagrande'a do opisu gruntów spoistych i organicznych z obszaru Polski - Abstrakt
Elibieta Myślińska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie zapalarki ZGT-12 w metodzie kierunkowego wzbudzania fal załamanych Abstrakt
Tadeusz Krynicki, Adolf Mikołajczak
 
Vol 22, No 6 (1974) Zastosowanie zdjęć satelitarnych w geologii Abstrakt   PDF
Józef Baźyński
 
Vol 28, No 12 (1980) Zastosowanie zdjęć stereoskopowy.ch do opisu skamieniałości Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości w analizie chemicznej Abstrakt
Ludwik Górski
 
Vol 48, No 2 (2000) Zastosowanie łupków dachówkowych w architekturze środkowego Pomorza Abstrakt
Janusz Skoczylas, Elżbieta Szalewska
 
Vol 22, No 10 (1974) Zasłużony jubilat prof. dr Marian Kamieński Abstrakt
Zbigniew Tokarski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni Abstrakt   PDF
Krzysztof Bukowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni Abstrakt   PDF
Krzysztof Bukowski, Janina Szaran
 
Vol 45, No 6 (1997) Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska) Abstrakt   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zawartość metali śladowych i ultraśladowych w zębach mieszkańców dwóch regionów o różnym stopniu zanieczyszczenia Abstrakt   PDF
Barbara Nowak, Thomas Marcinek, Izabela Marcinek
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Zawartość niektórych metali toksycznych w mięsie i jego przetworach pochodzących z dwóch regionów Polski Abstrakt   PDF
Zbigniew Kopeć, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Wagner, Lech Adamczak
 
Vol 9, No 1 (1961) Zawartość pirobituminów w serii menilitowej w Strzylawce koło Grybowa Abstrakt
Jerzy Badak
 
Vol 37, No 4 (1989) Zawartość strontu w mioceńskich skałach gipsowych w rejonie staszowskim Abstrakt   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Zawartość substancji organogenicznych warstw lessowych w różnych rejonach Związku Radzieckiego i Polski Abstrakt   PDF
Anatoli Łarionow, Tinatin Nizaradże, Maria Łazdowska, Adolf Szponar
 
Vol 48, No 11 (2000) Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy) Abstrakt   PDF
Dorota Pawlicka
 
Vol 51, No 9 (2003) Zawód geologa Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 37, No 3 (1989) Założenia do nowelizacji praw geologicznych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Założenia ideowe Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Założenia klasyfikacji - podziału krajowych złóż węgła brunatnego Abstrakt
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Założenia komputerowego systemu gromadzenia danych państwowego monitoringu zwykłych wód podziemnych Abstrakt   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 41, No 3 (1993) Założenia organizacyjne regionalnego banku danych hydrogeologicznych (RBDH) Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 44, No 5 (1996) Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych Abstrakt
Stanisława Bułat, Michał Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Założenia projektowe informatycznego systemu gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstrakt   PDF
Bożena Kuzio, Józefa Gnys
 
Vol 20, No 7 (1972) Założenia projektowe ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAIG) w Polsce Abstrakt
Przemysław Stenzel
 
Vol 46, No 6 (1998) Zbigniew Lamparski 1931-1998 Abstrakt
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 7 (1997) Zbigniew Rubinowski (1929-1997) Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 51, No 1 (2003) Zbigniew Wilk 1924–2002 Abstrakt
Koleżanki i koledzy oraz uczniowie Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód AGH
 
Vol 42, No 6 (1994) Zbigniew Żółtowski (1916 -1994) Abstrakt
, Współpracownicy i przyjaciele z MOŚZNiL
 
Vol 32, No 11 (1984) Zbiorniki tzw. szczaw z płaszczowiny magurskiej jako otwarty względem CO2 system wód podziemnych (polskie Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Paweł M. Leśniak, Stanisław Węcławik
 
Vol 27, No 7 (1979) Zbiory geologiczne w muzeach podtatrzańskich polskich i słowackich Abstrakt
Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 50, No 6 (2002) Zbiory mineralogiczne Ignacego Domeyki (Chile, Francja, Polska) Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo, Ewa Koszowska, Zdzisław Jan Ryn, Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory mineralogiczno- petrograficzne Muzeum Ziemi Abstrakt
Marta Ebert, Teresa Hanczke
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory paleontologiczne w Muzeum Ziemi i ich znaczenie w pracach badawczych i popularyzatorskich Abstrakt
Anna Hymmel, Gwidon Jakubowski, Stefania Mączyńska, Zofia Zarzycka
 
Vol 40, No 10 (1992) Zdarzenia eustatyczne w górnym, dewonie północnej Afryki i ich wpływ na rozwój fauny Abstrakt
Zdzisław Bełka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenia jura środkowa-jura górna i ich implikacje Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Wolfgang E. Krumbein, Guilermo Melendez, Stanisław Suffczyński, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Hans-Dieter Zimmermann, Marek Żbik
 
Vol 51, No 11 (2003) Zdarzenia tytonu–hoterywu w sukcesji reglowej dolnej Tatrna tle stratygrafii kalpionellidowej Abstrakt   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 37, No 11 (1989) "Zdarzenie beztlenowe" na granicy cenomanu i turonu w Polsce południowo-wschodniej Abstrakt   PDF
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenie na granicy fran-famen w regionie świętokrzyskim a najważniejsze grupy bentosu Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki, Edward Głuchowski, Tomasz Wrzołek
 
Vol 23, No 9 (1975) Zdjęcia gleboznawcze i ich wykorzystanie w opracowaniu Szczegółowej mapy geologicznej Polski, w skali 1 : 50 000 Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 9, No 11 (1961) Zdjęcia i mapy geologiczno-inżynierskie wykonane przez Komitet Geologiczny Rumuńskiej Republiki Ludowej Abstrakt
E. Lazar
 
Vol 8, No 6 (1960) Zdjęcia lotnicze na usługach geologii Abstrakt   PDF
Jan Foldyna
 
Vol 30, No 12 (1982) Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji pośredniej o wgłębnych strukturach geologicznych Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 16, No 7 (1968) Zdjęcie geochemiczne ekshalacji CO2 jako metoda poszukiwań wód mineralnych na przykładzie Szczawnicy Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Antoni Gaweł, Tadeusz Szura
 
Vol 45, No 6 (1997) Zdjęcie satelitarne - przydatne narzędzie współczesnego geologa-kartografa Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Friedrich Kuechn, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 2, No 11 (1954) Zdobycze nauki radzieckiej w odczytywaniu historii skał Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 44, No 5 (1996) Ze wspomnień anegdotycznych geologa Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 5 (1973) Ze wspomnień o Walerym Goetlu Abstrakt
Stanisław Sokołowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Ze wspomnień starego geologa Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 4 (1987) Żelazisty stromatolit grzybowy z utworów albu okolic Ożarowa Abstrakt
Andrzej Budzyk, Andrzej Gąsiewicz, Irena Iwasińska
 
Vol 49, No 1 (2001) Zenon Gajewski 1928–2000 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity - kopaliny XXI wieku Abstrakt
Tadeusz Wieser
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity karpackie - nowy przyszłościowy surowiec mineralny Abstrakt
Ryszard Podstolski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Zespół skamieniałości a biocenoza - reprezentatywność zapisu paleontologicznego Abstrakt   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — dyskusja Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — odpowiedź Abstrakt   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 45, No 12 (1997) Zespół skamieniałości z karbońskich sferosyderytów (westfal A) NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Wojciech Krawczyński, Paweł Filipiak, Michał Gwoździewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Kętrzyn IG 1 (NE Polska) Abstrakt   PDF
Zdzisław Modliński, Jaak Ntlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Proniewicze IG 1 (NE Polska) Abstrakt   PDF
Zdzisław Modliński, Jaak Nőlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 47, No 4 (1999) Zespoły konodontów jako wskaźników zmian klimatu podczas późnoordowickiej epoki lodowej Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik
 
Vol 41, No 8 (1993) Zespoły minerałów tlenkowych i ich znaczenie w odczytaniu genezy skał masywu suwalskiego Abstrakt
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Zespoły organizmów w kompleksie rafowym wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim Abstrakt   PDF
Paweł Raczyński
 
Vol 41, No 6 (1993) Zestaw geologicznych i tematycznych map zasobów naturalnych jako zadanie Czeskiego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Mojmir Opletal
 
Vol 27, No 2 (1979) Zestawienie międzynarodowych akronimów geologicznych Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 20, No 2 (1972) Zginanie jako metoda oceny wytrzymałości gruntów litych i spoistych zwartych Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 41, No 3 (1993) "Zielone Płuca" - poparcie dla koncepcji międzynarodowego kompleksowego monitoringu Abstrakt
Vytautas Jodkazis, Algirdas Klimas
 
Vol 46, No 6 (1998) Ziemia - nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 11, No 1 (1963) Ziemia krzemionkowa w woj. lubelskim Abstrakt   PDF
Wiesław Tarnas
 
Vol 23, No 9 (1975) Ziemia krzemionkowa z Piotrowic jako surowiec dla przemysłu pestycydowego i jej uszlachetnianie Abstrakt
Stefan Mosiński, Tadeusz Wiśniewski
 
Vol 48, No 5 (2000) Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w utworach dolomitu głównego w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu Gorzowa) Abstrakt   PDF
Wiesława Górska, Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 41, No 9 (1993) Zintegrowane metody w badaniach poszukiwawczych 17 - 20.04. 1993 Abstrakt
Krzysztof Lasoń
 
Vol 11, No 2 (1963) Zjawiska krasowe na obszarze Tarnowskie Góry-Radzionków Abstrakt
Jerzy Gers
 
Vol 10, No 12 (1962) Zjawiska krasowe w dolomitach środkowodewońskich okolic Winnej koło Łagowa Abstrakt   PDF
Teresa Uberna
 
Vol 10, No 9 (1962) Zjawiska krasowe w utworach paleozoicznych w okolicy Łagowa Abstrakt   PDF
Andrzej Walczowski
 
Vol 23, No 4 (1975) Zjawiska osuwisk w Brzegu n. Odrą Abstrakt   PDF
Henryk Życzyński
 
Vol 16, No 3 (1968) Zjawiska sedymentacji i zaburzenia późniejsze w glinie zwałowej okolic Żyrardowa i Mszczonowa Abstrakt   PDF
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 29, No 5 (1981) Zjawiska sejsmiczne w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Sławomir J. Gibowicz, Jerzy Głazek, Lech Wysokiński
 
Vol 9, No 11 (1961) Zjawiska suffozjii i rozmywania gruntów lessowych w Kłodzku jako przyczyna katastrof budowlanych Abstrakt
Adrzej Kühn
 
Vol 41, No 4 (1993) Zjawisko cementacji kalcytowej osadów fluwioglacjalnych w Starym Puszczykowie k. Poznania Abstrakt
Julita Biernacka
 
Vol 36, No 11 (1988) Zjawisko wyporu podłoża na zwałowisku nadkładu kopalni odkrywkowej „Machów" Abstrakt
Eugeniusz Kielek
 
Vol 41, No 8 (1993) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt
Zarząd Koła Geologii UW ,
 
Vol 43, No 8 (1995) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii UW rocznika 1965, Bocheniec, 26-28.05.1995 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 46, No 7 (1998) Zjazd geologów Uniwersytetu Wrocławskiego rocznika 1978 Abstrakt
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 28, No 4 (1980) Zjazd i konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zorganizowane z okazji l0-lecia działalności Towarzystwa Abstrakt
Andrzej Manecki, Witold Żabiński
 
Vol 44, No 4 (1996) Zjazd Litewskiego Towarzystwa Geologicznego - Wilno, Litwa, 10.11.1995 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 1, No 3 (1953) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
, .
 
Vol 46, No 1 (1998) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zakopane, 02 - 04.10.1997 Abstrakt
Jerzy Lefeld, Andrzej Gaździcki
 
Vol 41, No 2 (1993) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 17 -19 września 1992 r. Abstrakt
N. Oszczypko
 
Vol 44, No 1 (1996) Zjazd Sekcji Tektonicznej PTG w Sudetach, Mysłów, 21-23.06.1995 Abstrakt
Andrzej Markiewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 6 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 16, No 1 (1968) Zlepieńce miedzianogórskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 4, No 3 (1956) Zlepieńce z Chudej Turni i ich znaczenie dla paleogeografii triasu tatrzańskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 17, No 12 (1969) Zlepieniec "myślachowicki" w Dębniku Abstrakt
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 17, No 3 (1969) Zlepieniec zygmuntowski, czy brekcja? Abstrakt
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 48, No 10 (2000) Zlewisko, zlewnia, dorzecze Abstrakt   PDF
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 49, No 11 (2001) Zmęczenie wytrzymałościowe zwietrzelin - a ich pyłowe pokrywy Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 6 (1987) Zmetamorfizowany kompleks diabazowe-osadowy z Wojcieszowa Dolnego - przejaw wczesnego riftingu w dolnym paleozoiku Gór Kaczawskich Abstrakt
Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiana jakości wód Jeziora Brdowskiego w latach 1997–2001 Abstrakt   PDF
Józef Szoszkiewicz, Ryszard Staniszewski, Marian Tomoń
 
Vol 29, No 8 (1981) Zmiana listy minerałów w okresie 1962-1980 Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 21, No 6 (1973) Zmiana parametrów fizyczno-mechanicznych iłów nadkładu złoża siarki wywołana działaniem wód technologicznych podczas otworowej eksploatacji Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 4, No 7 (1956) Zmiana przepisów o ustalaniu zasobów złóż kopalin Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 6 (1955) Zmiana statutu centralnego urzędu geologii Abstrakt   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiana warunków depozycji w schyłkowym plejstocenie na obszarach ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce Abstrakt
Stefan Kozarski
 
Vol 34, No 12 (1986) Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła „Magdalena" Abstrakt
Grzegorz Barczyk
 
Vol 47, No 1 (1999) Zmiany czasowe siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi w SE Polsce Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski, Andrzej Sas-Uhrynowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Zmiany diagenetyczne w osadach saksonu środkowej części monokliny przedsudeckiej i ich wpływ na własności zbiornikowe Abstrakt   PDF
Marek Muszyński, Wanda Rydzewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Zmiany dotyczące organów administracji geologicznej w związku z reformą ustrojową państwa Abstrakt
Andrzej Skoczylas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany gęstości w spągu trzeciorzędu i ich wpływ na możliwości poszukiwań złóż węgla brunatnego metodami geofizycznymi Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery Abstrakt
Czesław Królikowski, Józef Stajniak
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi Abstrakt
J. Gawin
 
Vol 49, No 4 (2001) Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w obrzeżeniu intruzji andezytowej Jarmuty w Małych Pieninach Abstrakt   PDF
Wojciech Szeliga, Marek Michalik
 
Vol 25, No 1 (1977) Zmiany miąższości utworów permu i triasu w obrazie rejestracji geofizycznych w wybranych strefach basenu permskiego i ich wpływ na akumulację węglowodorów (cz. I) Abstrakt   PDF
Henryk Tarnowski
 
Vol 18, No 5 (1970) Zmiany na liście minerałów dokonane w 1967 r. Abstrakt
, ,
 
Vol 24, No 5 (1976) Zmiany niektórych ocen hydrogeologicznych skał zwięzłych z głębokością Abstrakt   PDF
Antoni Kleczkowski, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk, Stanisław Witczak
 
Vol 3, No 5 (1955) ZMIANY OPERATYWNE W ROCZNYCH PLANACH GEOLOGII Abstrakt
ANDRZEJ STOGA
 
Vol 46, No 7 (1997) Zmiany organizacyjne pionu geologicznego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 11, No 1 (1963) Zmiany organizacyjne w Instytucie Geologicznym Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 46, No 5 (1998) Zmiany paleośrodowiska, jako wynik wzajemnego oddziaływania wydarzeń tektonicznych i oscylacji poziomu morza w basenie wschodniosłowackim Abstrakt   PDF
Michal Kovac, Adriena Zlinska
 
Vol 50, No 8 (2002) Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na obszarze Pradoliny Kaszubskiej Abstrakt   PDF
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 21, No 3 (1973) Zmiany składu fizyko-chemicznego wód z utworów oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 46, No 4 (1998) Zmiany stężeń radonu w podziemnych wodach leczniczych Świeradowa Zdroju (Sudety) Abstrakt   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiany stężeń siarczanów w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej Abstrakt   PDF
Andrzej T. Jankowski, Tadeusz Molenda, Mariusz Rzętała
 
Vol 46, No 3 (1998) Zmiany w chemiczno-strukturalnej klasyfikacji minerałów Abstrakt
Krystyna Klimas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany w korytach Czarnego Dunajca i Białki wywołane eksploatacją kruszywa Abstrakt
Józef Dudziak
 
Vol 32, No 1 (1984) Zmiany warunków hydrodynamicznych w kompleksie utworów podczwartorzędowych lubińska-głogowskiego obszaru miedzionośnego Abstrakt   PDF
Tatiana Bocheńska
 
Vol 41, No 3 (1993) Zmiany zawartosci Cd, Cr, Pb, Zn w aluwiach wybranych rzek Polski - monitoring geochemiczny osadów wodnych Polski 1990-1992 Abstrakt
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiany zespołów mięczaków w okresie 18 000 - 8000 lat BP na obszarze południowej Polski Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł Alexandrowicz
 
Vol 38, No 2 (1990) Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielniką nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika Abstrakt   PDF
Danuta Olszewska
 
Vol 51, No 9 (2003) Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, Roman Semyrka
 
Vol 48, No 11 (2000) Zmienność chemizmu i wydajności wybranych wycieków poziomu II wyższego i II niższego Kopalni Soli Wieliczka Abstrakt   PDF
Bogumiła Winid, Jerzy Przybyło, Jadwiga Stecka
 
Vol 26, No 12 (1978) Zmienność chemizmu węglanów poziomu dolomite głównego (Ca2) w NW Polsce Abstrakt
Aleksander Protas
 
Vol 51, No 4 (2003) Zmienność chemizmu wód podziemnych na obszarze Łodzi 327–336. Abstrakt   PDF
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 41, No 2 (1993) Zmienność chemizmu wód podziemnych w utworach czwartorzędowych rejonu złoża siarki Jeziórko Abstrakt
Jan Malinowski, Marian Perek
 
Vol 13, No 6 (1965) Zmienność i rozpoznanie złoża siarki Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Jan Niemczyk
 
Vol 27, No 9 (1979) Zmienność jodu i bromu w wodach podziemnych paleozoiku wybranych regionów CSRS d. PRL Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Miroslav Michalicek
 
Vol 44, No 9 (1996) Zmienność koncentracji radonu w powietrzu Jaskini Leszek Lindner, Antoni Nowakowski Niedźwiedziej w Kletnie (Sudety) Abstrakt   PDF
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji cynku w pionowym profilu dolomitów kruszconośnych w złożu rud cynku i ołowiu "Pomorzany" Abstrakt   PDF
Jan Gładysz
 
Vol 26, No 7 (1978) Zmienność mineralizacji miedziowej w profilu złoża w Polkowicach Abstrakt   PDF
Marta Górecka, Marek Nieć
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji w profilu dolomitów kruszconośnych w kopalni "Bolesław" Abstrakt   PDF
Renata Blajda, Marek Nieć, Bohdan Niedzielski
 
Vol 48, No 12 (2000) Zmienność mineralizacji wód górnokredowych Gorzanowa Abstrakt   PDF
Barbara Kiełczawa
 
Vol 10, No 7 (1962) Zmienność parametrów chemicznych w zależności od stopnia poznania złoża na przykładzie wapieni dewońskich “Kowala Posłowice” Abstrakt   PDF
Elżbieta Czajor
 
Vol 35, No 2 (1987) Zmienność parametrów geotechnicznych w warunkach budowy metra w Warszawie Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska, Paweł Dobak
 
Vol 38, No 10 (1990) Zmienność podatności magnetycznej w polskich lessach i utworach lessopodobnych i jej zastosowanie w badaniach stratygraficznych tych utworów Abstrakt
Jerzy Nawrocki
 
Vol 19, No 11 (1971) Zmienność poziomu gruntów w praktyce inżyniersko-geologicznej Abstrakt   PDF
Wiesław Kowalski
 
Vol 50, No 2 (2002) Zmienność skażenia cezem-137 środowiska Polski południowo-wschodniej - badania w małej skali Abstrakt   PDF
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 51, No 6 (2003) Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat Abstrakt   PDF
Andrzej J. Krawczyk, Lucyna Rajchel
 
Vol 21, No 5 (1973) Zmienność składu izotopowego H2S w obecności złóż gazu ziemnego Abstrakt   PDF
S. Hałas, J. Lis, J . Szaran, W. Żuk
 
Vol 34, No 3 (1986) Zmienność składu izotopowego węgla rozpuszczonego w wodach węglanowych Wyżyny Lubelskiej Abstrakt   PDF
P. Staniaszek, A. Trembaczowski, J. Lis, J. Szaran, S. Hałas
 
Vol 38, No 1 (1990) Zmienność wydatku jednostkowego drenów w czasie badawczej eksploatacji ujęcia drenażowego Reda - Pieleszewo Abstrakt
Barbara Janik, Agata Młyńczak, Marcin Stelmach
 
Vol 39, No 3 (1991) Zmienność właściwości fizycznych iłów glacilimnicznych z Jastrzębiej Góry Abstrakt
Robert Czajka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zmienność właściwości wytrzymałościowych w profilu pionowym skał osadowych platformy wschodnioeuropejskiej w dolinie Dniestru Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska, Petro Wołoszyn, Paweł Łukaszewski, Paweł Płatek
 
Vol 16, No 8 (1968) Zmienność żwirowisk rzecznych na przykładzie kilku dokumentowanych złóż Abstrakt   PDF
Tadeusz Musiał
 
Vol 34, No 8 (1986) Zmierzch czy trudny poród? Abstrakt   PDF
Wojciech Wiszniewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy Abstrakt   PDF
Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Znaczenie aptychów dla stratygrafii Pienińskiego Pasa Skałkowego w Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znaczenie badań geologicznych dla potrzeb ochrony środowiska Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie badań magnetycznych dla poszukiwań skał magmowych Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Znaczenie badań tektonicznych w kopalniach głębinowych Abstrakt   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 3 (2003) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich ramienionogów Polski - Abstrakt   PDF
Bronisława Jędryka-Fuglewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich trylobitów z Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Anna Żylińska
 
Vol 17, No 1 (1969) Znaczenie błędów analizy chemicznej w poszukiwaniu pierwiastków rzadkich metodami geochemicznymi Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 36, No 10 (1988) Znaczenie deformacji porozdzielanej w analizie strukturalnej Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 11, No 2 (1963) Znaczenie działalności prof. St. Doktorowicza-Hrebnickiego dla górnictwa Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ekonomiczne badań geologicznych na Dolnym Śląsku Abstrakt
Kazimierz Fall
 
Vol 43, No 4 (1995) Znaczenie fauny mięczaków ze stanowisk Ortel Królewski i Rossosz dla stratygrafii czwartorzędu na Podlasiu Abstrakt   PDF
Andrzej Albrycht, Irena Agnieszka Pidek, Sylwester Skompski
 
Vol 48, No 6 (2000) Znaczenie geodynamicznych map strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w celu zagospodarowania przestrzennego Abstrakt
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Joanna Zachowicz
 
Vol 33, No 9 (1985) Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych odkrytych i rozpoznanych w 40-leciu Polski Ludowej Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie gospodarczo-technicznej pomocy radzieckiej dla budowy fundamentów socjalizmu w Polsce Abstrakt
Stefan Jędrychowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Znaczenie i działalność Wydawnictw Geologicznych w okresie 20 lat Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 17, No 11 (1969) Znaczenie i metody geotermometrii i geobarometrii w badaniach złóż endogenicznych Abstrakt   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 35, No 6 (1987) Znaczenie karbonu dolnego Gór Kaczawskich dla budowy i rozwoju Sudetów Zachodnich Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 28, No 4 (1980) Znaczenie konodontów dla biostratygrafii wapieni stromatopoidowo-koralowcowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 26, No 1 (1978) Znaczenie kryteriów petrograficznych dla korelacji trzeciorzędowych osadów okruchowych Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 3 (2001) Znaczenie krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich w badaniach nad genezą skał krzemionkowych Abstrakt   PDF
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Zachary D. Sharp, Viorel N. Atudorei
 
Vol 45, No 11 (1997) Znaczenie Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 dla rozpoznania problemów kenozoiku północnego Mazowsza i zachodniego Podlasia Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 10, No 7 (1962) Znaczenie minerałów akcesorycznych i pierwiastków rzadkich dla problemów cyklów magmatycznych Abstrakt   PDF
A. I. Proskurko
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie morfologii ziarn kwarcu dla badań terenowych Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ośrodka kształcenia geologów na Uniwersytecie Wrocławskim Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 11, No 3 (1963) Znaczenie podstawowych badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Jan Malinowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Znaczenie położenia środka ciężkości w otoczakach dla ich orientacji w osadzie Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 27, No 11 (1979) Znaczenie prac Dymitra Sobolewa w świetle najnowszych badań dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 50, No 12 (2002) Znaczenie równoleżnikowych ruchów przesuwczych dla tektogenezy paleozoiku świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 6 (1961) Znaczenie rozpoznania wieku tektoniki przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstrakt
Stefan Połtowicz
 
Vol 26, No 5 (1978) Znaczenie skamieniałości w metamorfiku mezozonalnym Gór Bystrzyckich i okolic Stronia Śląskiego Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 9, No 11 (1961) Znaczenie soli mineralnych dla przemysłu i gospodarki narodowej Abstrakt   PDF
Zdzisław Lewandowski
 
Vol 38, No 4 (1990) Znaczenie stratygraficzne i paleoekologiczne późnokredowych otwornic prowincji przejściowej z obszaru Polski pozakarpackiej Abstrakt   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 12 (2003) Znaczenie stratygraficzne mikroorganizmów z rodzaju Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza (Polska) Abstrakt   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie stratygraficzne otwornic Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 40, No 10 (1992) Znaczenie stratygraficzne zębów rekinów w górnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Michał Ginter
 
Vol 35, No 7 (1987) Znaczenie surowców ilastych w ochronie środowiska Abstrakt
Jerzy Niegodzisz
 
Vol 36, No 7 (1988) Znaczenie suturalnego rozłamu wgłębnego Zawiercie-Rzeszotary dla powstania i rozmieszczenia mineralizacji paleozoicznej i złóż rud Zn-Pb Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Znaczenie tektoniki tensyjnej w poszukiwaniach naftowych Abstrakt
Lech Antonowicz
 
Vol 48, No 9 (2000) Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego Abstrakt   PDF
Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga
 
Vol 4, No 7 (1956) Znaczenie węgla brunatnego jako źródła paliw płynnych Abstrakt
Jerzy Kowalski
 
Vol 31, No 3 (1983) Znaczenie Wydawnictw Geologicznych i „Przeglądu Geologicznego" dla rozwoju nauk o Ziemi w Polsce Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 22, No 5 (1974) Znaczenie wyników działalności geologicznej dla rozwoju górnictwa Abstrakt
Jan Mitręga
 
Vol 16, No 2 (1968) Znaczenie zajęć terenowych w nauczaniu geologii Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Znakowanie geologicznych planów górniczych na przykładzie kopalni soli w Kłodawie Abstrakt
Józef Bąkowski, Zbigniew Werner
 
Vol 8, No 5 (1960) Znaleziska czwartorzędowych ssaków w Polsce Abstrakt   PDF
Kazimierz Kowalski
 
Vol 28, No 12 (1980) Znalezisko dolomitu w utworach albu górnego kredy górnej w rejonie Mszczonowa Abstrakt
Aleksandra Krassowska, Krzysztof Radlicz
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znalezisko kości mamuta w Warszawie Abstrakt   PDF
Gwidon Jakubowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Znalezisko szczątków mamuta w Bielinku Abstrakt   PDF
Andrzej Piotrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Zniszczenia powierzchniowe wapieni jako efekt oddziaływania procesów naturalnych i czynników antropogenicznych Abstrakt   PDF
Katarzyna Kulesa
 
Vol 43, No 6 (1995) Zofia Martini (1922-1994) Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 51, No 11 (2003) Źródła okolic Łodzi — problemy ich zagrożenia i ochrony Abstrakt   PDF
Piotr Moniewski
 
Vol 9, No 2 (1961) Źródła solne i geologia rejonu Kołobrzegu w świetle prac Aleksandra Humboldta Abstrakt   PDF
Romuald Żyłka
 
Vol 10, No 6 (1962) Źródła termomineralne Bułgarii i ich związek z dyslokacjami tektonicznymi Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 27, No 10 (1979) Źródła wód mineralnych Iraku Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 47, No 3 (1999) Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec Abstrakt   PDF
Elżbieta Janigacz
 
Vol 47, No 9 (1999) Zróżnicowane tempo erozji rzecznej w polskich Karpatach zewnętrznych: wskaźnik młodych ruchów tektonicznych? Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 37, No 2 (1989) Zróżnicowania tła hydrogeochemicznego wód podziemnych eksploatowanych na terenie środkowej i północnej Polski Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Zróżnicowanie facjalne dolnej części anhydrytu dolnego (A1d) w okolicy Wrześni Abstrakt
Federico Orti Cabo, Tadeusz M. Peryt, Laura Rosell Ortiz
 
Vol 50, No 11 (2002) Zróżnicowanie jakości kopalin ilastych ceramiki budowlanej w Polsce Abstrakt
Paweł Brański, Wojciech Szczygielski
 
Vol 30, No 9 (1982) Zróżnicowanie litologiczne mad w wybranych odcinkach doliny Wisły Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska, Ewa Hoffmann, Krystyna Kulesza-Wiewióra
 
Vol 47, No 6 (1999) Zróżnicowanie modułu odpływu podziemnego w zlewni Kryniczanki w okresie niżówkowym Abstrakt   PDF
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski, Elżbieta Liber-Madziarz, Tadeusz Andrzej Przylibski, Stanisław Żak
 
Vol 48, No 8 (2000) Zróżnicowanie osadów z rejonu wyspy Reunion (zachodni Ocean Indyjski) na tle klasyfikacji osadów oceanicznych Abstrakt   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 48, No 5 (2000) Zróżnicowanie raf mszywiołowych Ca1 w świetle wyników badań petrograficznych i izotopowych Abstrakt   PDF
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 21, No 5 (1973) Zróżnicowanie składu izotopowego siarki w kruszcach powstałych w warunkach krasu hydrotermalnego Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 40, No 9 (1992) Zróżnicowanie składu minerałów ciężkich w osadach plejstoceńskich w Prałkowcach koło Przemyśla (Karpaty Przemyskie) Abstrakt
Maria Krysowska-Iwaszkiewicz, Maria Łanczont
 
Vol 48, No 2 (2000) Zróżnicowanie śladowych zawartości złota w skałach należących do kompleksu kaczawskiego Abstrakt
Renata Kaliszuk
 
Vol 48, No 10 (2000) Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej Abstrakt   PDF
Leopold Dolecki, Józef Wojtanowicz
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Zróżnicowanie warunków odpływu podziemnego w dolinach rzecznych jako element oceny zagrożenia jakości wód (na przykładzie doliny rzeki Tocznej) Abstrakt   PDF
Tomasz Falkowski
 
Vol 43, No 5 (1995) Zróżnicowanie warunków przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych na Roztoczu Abstrakt
Bronisław Janiec
 
Vol 42, No 10 (1994) Zróżnicowanie zawartości metali w odpadach flotacyjnych rud Zn-Pb (ZGH Bolesław, rej. olkuski) Abstrakt
Ewa Górecka, Andrzej Bellok, Jerzy Socha, Ryszard Wnuk, Stanisław Kibitlewski
 
10001 - 10250 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>