Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 6 (1971) Profil litostratygraficzny struktury Darłowa Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Górecki
 
Vol 28, No 1 (1980) Profil osadów karbonu w podłożu brzeżnej niecki między Toruniem a Warszawą Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik, Antoni Żelichowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 17, No 12 (1969) Profil plejstocenu w Dwikozach nad Opatówką Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil Różce na tle podstawowych profili osadów preglacjalnych na południowym Mazowszu Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński, Grzegorz Czapowski
 
Vol 29, No 11 (1981) Profil utworów liasu na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 40, No 3 (1992) Profil wiercenia pilotowego i problemy geologiczne programu KTB Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Profil wiercenia w Bożej Woli Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 45, No 11 (1997) Profile dokumentacyjne Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000, jako podstawa dla nowych i trwałych wartości paleobotanicznych plejstocenu Abstract   PDF (Polish)
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 14, No 6 (1966) Profile geologiczne osadów czwartorzędowych w okolicach Góry Kalwarii Abstract   PDF
Zdzisława Sarnacka
 
Vol 5, No 12 (1957) Profile stratygraficzne miocenu w południowej części zagłębia górno-śląskiego Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig, Leszek Lindner
 
Vol 69, No 2 (2021) Profilometria laserowa w badaniach kamiennych elementów budowlanych poddanych obróbce mechanicznej i termicznej Abstract   PDF
Marek Rembiś, Maria Kośla
 
Vol 17, No 3 (1969) Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Tkany, Viktor Valtr
 
Vol 12, No 9 (1964) Profilowanie gęstościowe Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 8, No 4 (1960) Profilowanie neutron-gamma Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 65, No 2 (2017) Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna, Dagmara Maziarka, Piotr Pasek, Jolanta Klaja, Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk
 
Vol 44, No 11 (1996) Prognostyczne szacowanie ilościowe złóż Zn-Pb w Polsce z zastosowaniem procedury Harffa-Davisa-Olea Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Wojciech Mastej
 
Vol 34, No 9 (1986) Prognostyka poszukiwawcza gorlickiego obszaru naftowego Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Konarski
 
Vol 19, No 10 (1971) Prognoza przestrzennego zagospodarowania złóż surowców mineralnych w woj. kieleckim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Prognoza rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Prognoza zachowania się lessów w zboczach zbiornika wodnego na przykładzie projektowanego zbiornika na rzece Świślinie Abstract
Ewa Hoffmann, Elżbieta Myślińska, Adam Stępień
 
Vol 27, No 12 (1979) Prognozowanie depresji regionalnej ujęcia wód podziemnych w warunkach nieustalonego dopływu (Libia) Abstract
Marek Załuski
 
Vol 47, No 3 (1999) Prognozowanie ekonomiczno-eksploatacyjne złoża gazu ziemnego z ekspansyjnym i ekspansyjno-wodnonaporowym systemem energetycznym za pomocą aplikacji PredProdMan ver 1.00 Abstract
Piotr Sokół
 
Vol 48, No 12 (2000) Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych — Kraków, 07.09.2000 Abstract
W. Marek Brzezicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Prognozowanie zjawisk powodziowych i środki przeciwdziałania - sesja plenarna IV Wydziału Nauk Technicznych PAN- Warszawa, 16.01.1998 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (1) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 51, No 11 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (2) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 25, No 12 (1977) Prognozy rozwoju bazy zasobowej kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Zdzisław Siliwończuk, Michał Gientka, Rafał Kardaś
 
Vol 3, No 10 (1955) Program analiz chemicznych przy dokumentacji złóż kopalin użytecznych Abstract
, .
 
Vol 2, No 12 (1954) PROGRAM ANALIZ CHEMICZNYCH PRZY DOKUMENTOWANIU ZŁÓŻ KOPALIN UŻYTECZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 4 (1955) PROGRAM ANALIZ CHEMICZNYCH PRZY DOKUMENTOWANIU ZŁÓŻ KOPALIN UŻYTECZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 29, No 2 (1981) Program automatycznej estymacji pola prędkości Abstract   PDF (Polish)
Edward Gruszczyk, Stanisław Szabelski
 
Vol 49, No 2 (2001) Program GEODE-GeoFrance 3D - warsztaty nt. Orogeniczne złoża złota w europejskich waryscydach i nie tylko - Orlean, Francja, 07–08.11.2000 Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 2 (1997) Program komputerowego opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Gogołek, Aldona Jurkun, Jacek Zielke
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Program nauczania w Katedrze Geologii i Poszukiwań Złóż Surowców Mineralnych na Uniwersytecie Moskiewskim Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 58, No 6 (2010) Program naukowo-badawczy ICDP Abstract   PDF
Adam Porowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Program ochrony georóżnorodności w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 40, No 1 (1992) Program ochrony litosfery na lata dziewięćdziesiąte Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Paulina Kostrz-Sikora, Anita Witkowska, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 12 (1996) Program transgranicznych badań surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnołużyckiego Zagłębia Węglowego (Polska-Niemcy-Czechy) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 2 (2002) Program wierceń ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ochrony środowiska Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie badania budowy geologicznej paleozoiku Abstract
Z. Modliński, A .M. Żelichowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Program zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 15, No 4 (1967) Programowanie badań geologiczno-inżynierskich metodą MDC Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Thiel
 
Vol 25, No 3 (1977) Programowanie kierunków poszukiwań kruszywa naturalnego na przykładzie obszaru woj. koszalińskiego, słupskiego i północnej części woj. Pilskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Kardaś, Andrzej Szapliński
 
Vol 32, No 7 (1984) Programowanie poszukiwań kruszywa naturalnego w świetle potrzeb surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Gientka, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Programy działań prośrodowiskowych Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 47, No 3 (1999) Programy multimedialne w edukacji przyrodniczej Abstract
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 12 (2003) Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 67, No 10 (2019) Programy ochrony środowiska – udział Państwowego Instytutu Geologicznego w tworzeniu narzędzi do realizacji polityki ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Paulina Kostrz-Sikora, Joanna Fajfer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła
 
Vol 69, No 9 (2021) Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce oraz ich dotychczasowe efekty Abstract   PDF
Piotr Dziadzio, Jolanta Maj, Katarzyna Ofiara, Magdalena Jerzak, Dawid Kamionka, Dominik Bąk, Jarosław Roliński, Beata Kuś
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Projected Geopark Yotvings—Polish-Lithuanian cross border area Abstract   PDF
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Magdalena Czarnogórska, Monika Krzeczyńska, Donatas Pupienis, Jonas Satkunas
 
Vol 11, No 7 (1963) Projekt badań Zakładu Paleozoologii PAN na pustyni Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych "Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym" (9 T12A 03310) Abstract
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 48, No 5 (2000) Projekt badawczy: "Rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego — kaledonidy pomorskie i ich przedpole"— wstępny przegląd wyników Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych „Wdrożenie do produkcji mas mineralnych służących do uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych” nr 3 3008 94C/2185 Abstract
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 47, No 6 (1999) Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Danuta Reśko, Antoni Schmalz, Wacław Szarek
 
Vol 56, No 10 (2008) Projekt CO2NET EAST—upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2 Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 58, No 5 (2010) Projekt GEMAS— zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Paweł Kwecko
 
Vol 58, No 7 (2010) Projekt GEOCOM realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE Abstract   PDF
Aleksandra Kasztelewicz, Leszek Pająk
 
Vol 55, No 7 (2007) Projekt GEOMIND— geofizyczny internetowy system informacyjny Abstract   PDF
Jacek Gutowski, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 32, No 12 (1984) Projekt Geotrawers Europejski Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Projekt górnego płaszcza Ziemi w Polsce Abstract   Untitled
Aleksander Guterch
 
Vol 48, No 11 (2000) Projekt IGCP 430 "Wpływ dynamiki płaszcza na zagrożenia naturalne w obszarze tetydzkim" Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Andrychowicz, Sandra Johana Grajales-Mesa, Grzegorz Malina
 
Vol 14, No 7 (1966) Projekt klasyfikacji geologiczno-hydrogazodynamicznej zbiorników do podziemnego magazynowania gazów z krótką charakterystyką wyodrębnionych grup zbiorników Abstract
Zdzisław Mianowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Projekt klasyfikacji i oceny geologicznych prac naukowo-badawczych Abstract
Leszek Koter, Jan Żytka
 
Vol 12, No 10 (1964) Projekt muzeum geologicznego na Kadzielni w Kielcach Abstract
Stefan Kozłowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 1 (1953) Projekt normalizacji oznaczeń charakteru litologicznego skał w profilach i na planach wykonywanych w manierze czarnej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 1, No 8 (1953) PROJEKT NOWEGO UJĘCIA SPRAWOZOAWCZOŚCI GEOLOGICZNEJ Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Projekt nowych zasad wyznaczania konturu zewnętrznego złóż kopalin stałych Abstract
Jerzy Tyszka
 
Vol 20, No 6 (1972) Projekt organizacji Międzynarodowej Podkomisji Map Paleogeograficznych Abstract
Edward Rühle
 
Vol 53, No 2 (2005) Projekt Parku Epoki Lodowca Abstract
Ryszard Dobracki
 
Vol 57, No 8 (2009) Projekt pozyskania energii z wód zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego Abstract   PDF
Eleonora Solik-Heliasz
 
Vol 4, No 2 (1956) Projekt racjonalnej klasyfikacji klastycznych skał osadowych Abstract
Julian Tokarski
 
Vol 47, No 3 (1999) Projekt redukcji dopływu wód słonych do wyrobisk podziemnych kopalni Jaworzno — opracowanie modelu komputerowego Abstract
Romuald Chryst, Michał Rupala
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt traktatu Europejskiej Karty Energetycznej, 6 - 8 września 1993 r. Abstract
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze - uwagi dyskusyjne Abstract
Stanisław Przeniosło
 
Vol 52, No 10 (2004) Projekt wykorzystania mezozoicznych poziomów energetycznych dla łódzkiego systemu ciepłowniczego Abstract   PDF
Janusz Trzepierczyński, Zbigniew Małolepszy
 
Vol 24, No 9 (1976) Projekt wytycznych sporządzania opracowań analityczno-syntetycznych Abstract
Czesława Leszczyńska
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego na przykładzie złoża kruszywa naturalnego „Lenartowice” Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 8, No 6 (1960) Projekt zmiany prawa górniczego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Projektowana odbudowa publicznej stacji kolejowej Bratislava Filialka i jej wpływ na reżim wód gruntowych Abstract   PDF
Mariana Sopkova
 
Vol 30, No 10 (1982) Projektowanie metodyki prac sejsmicznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na podstawie modelowania teoretycznego pola falowego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 44, No 2 (1996) Projektowanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze indywidualne finansowane przez Komitet Badań Naukowych w 1997 r. w ramach konkursu XIII i XIV Sekcji T-12B - Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w zakresie geologii stosowanej i geofizyki w konkursach V oraz VI Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej w konkursie VII oraz VIII Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne finansowania przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 44, No 4 (1996) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04.D w konkursach IX i X Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04D w konkursach XI i XII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez sekcję P2.1 w konkursach V i VI Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P2.1 w konkursie VII i Sekcję P4.D w konkursie VIII Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję PO4D w konkursie XIII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 69, No 11 (2021) Projekty robót geologicznych – weryfikacja zgodności projektów z przepisami prawa z punktu widzenia pracownika wojewódzkiej administracji geologicznej Abstract   PDF
Marek Kachnic
 
Vol 8, No 2 (1960) Projekty zagospodarowania doliny Wisły i ich znaczenie w gospodarce narodowej Abstract
Czesław Stepnowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Promieniotwórcze metody oznaczania wieku bezwzględnego w geologii Abstract   PDF (Polish)
Antoni Polański
 
Vol 54, No 9 (2006) Promieniotwórczość naturalna skał paleozoicznych z rejonu Krzeszowic Abstract   PDF
Dariusz Malczewski, Jarosław Badera, Grzegorz Lizurek, Zbigniew Mirkowski, Jerzy Dorda
 
Vol 53, No 3 (2005) Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego Abstract   PDF
Dariusz Malczewski, Aleksandra Sitarek, Jerzy Żaba, Jerzy Dorda
 
Vol 43, No 10 (1995) Promieniowanie rentgenowskie w geologii i poza geologią - w setną rocznicę odkrycia promieni X Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Promocja książki I. Domeyki o Araukanach Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 2 (1976) Proponowana klasyfikacja złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Roman Karmański
 
Vol 50, No 2 (2002) Proponowana lokalizacja głębokiego otworu badawczego na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jankowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Proponowane formy zwrotu nakładów na prace geologiczne jako podstawa utworzenia funduszu poszukiwań geologicznych Abstract
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka
 
Vol 33, No 7 (1985) Propozycja formalnego podziału stratygraficznego utworów wypełniających depresję północnosudecką Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 56, No 1 (2008) Propozycja kodu genetycznego osadów środowiska eolicznego Abstract   PDF
Paweł Zieliński, Katarzyna Issmer
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokich otworów badawczych na obszarze Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokiego wiercenia w rejonie Karpat wewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Propozycja ochrony Czerwonej Skały w okolicy Krempach (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF
Joanna Gawenda
 
Vol 55, No 2 (2007) Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski Abstract   PDF
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja promocji tworzenia złóż antropogenicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 5 (2003) Propozycja szacowania ściśliwości gytii i kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 33, No 5 (1985) Propozycja ujednolicenia sposobu podawania i cytowania wyników datowania osadów metodą TL Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bluszcz, Mieczysław E. Pazdur
 
Vol 66, No 8 (2018) Propozycja usprawnienia metodyki pomiarów dopływów wód podziemnych do wyrobisk w kopalniach LGOM na przykładzie OG Polkowice Abstract   PDF (Polish)
Marek Błachowicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Propozycja utworzenia stanowisk dokumentacyjnych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i na obszarach przyległych Abstract
Krystyna Klimas, Leszek Jamrozik
 
Vol 30, No 5 (1982) Propozycja zasad gospodarowania i kontroli wykorzystywania zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 37, No 12 (1989) Propozycja zmian zakresu badań złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Michał Gientka
 
Vol 32, No 10 (1984) Propozycja zmiany zasad określania kryteriów dla ustalania zasobów geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycje badań geochemiczno-mineralogicznych dla skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 39, No 2 (1991) Propozycje i uwarunkowania systemu odpłatności za korzystanie z zasobów kopalin mineralnych Abstract
Stefania Dembowiecka
 
Vol 58, No 6 (2010) Propozycje Ministerstwa Środowiska dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla Abstract   PDF
Andrzej Przybycin
 
Vol 20, No 3 (1972) Propozycje organizacji informacji w zakresie badań geologicznych Abstract
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Propozycje zastosowania nowej międzynarodowej klasyfikacji zasobów w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 20, No 2 (1972) Propozycje zastosowania nowych wykresów w hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 41, No 3 (1993) Propozycje zmian granic RZGW i wydzielenia obszarów gospodarowania wodami podziemnymi w regionie świętokrzyskim Abstract
Jan Prażak
 
Vol 46, No 7 (1998) Propozycje zmian w obowiązującej w Polsce klasyfikacji zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i w trybie ich zatwierdzania Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 47, No 6 (1999) Prosta osadzarka do wzbogacania osadów bursztynonośnych Abstract
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 2 (1980) Prosty nomogram do pomiaru intensywności względnej z dyfraktogramów rentgenowskich Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Protection of groundwater quality and quantity of strategic groundwater resources of the Major Groundwater Basins Abstract   PDF
Stanisław Witczak, Andrzej Szczepański, Józef Mikołajków, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 63, No 4 (2015) Proterozoiczne podłoże krystaliczne polskiej części Bałtyku w świetle badań strukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 49, No 12 (2001) Proterozoiczne zmiany retrogresywne zapisane w granulitach i gnejsach podlaskiego kompleksu metamorficznego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krzemińska
 
Vol 55, No 4 (2007) Proterozoiczny łuk wysp — interpretacja osadowo-wulkanicznej formacji skał z podłoża krystalicznego południowej Litwy i północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Grazina Skridlaite, Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 70, No 9 (2022) Protokół obserwacji obszaru nizinnego, na którym występują ruchy masowe – na przykładzie powiatu wrzesińskiego Abstract   PDF
Dorota Krawczyk, Michalina Flieger-Szymańska, Tomasz Jeż, Katarzyna Machowiak
 
Vol 33, No 10 (1985) Protosuchus sp. z dolnej jury północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński, Agata Potemska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Mirek, Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Paweł Ćwiąkała
 
Vol 18, No 3 (1970) Prowadzenie badań geologicznych i postępowanie z dokumentami geologicznymi Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Proweniencja minerałów ciężkich z utworów miocenu rejonu Biszcza-Księżpol (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski, Monika Kusiak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Prowincja uranowa południowo-zachodniej części Masywu Centralnego i jej główne złoża Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Prowincje naftowe Polski —dotychczasowe osiągnięcia i dalsze perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF
Paweł Karnkowski
 
Vol 2, No 10 (1954) Przebieg aspirantury z geologii w Leningradzkim Instytucie Górniczym Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński
 
Vol 31, No 3 (1983) Przebieg fotolineamentów a kopalne struktury hydrogeologiczne okolic Poznania Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 60, No 11 (2012) Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter, Tatiana B. Rylova, Irina E. Savcenko
 
Vol 61, No 12 (2013) Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk, Janusz Janeczek, Stefan Cebulak
 
Vol 7, No 6 (1959) Przebieg i wyniki badań podłoża mezozoicznego w antyklinorium pomorskim w latach 1953 - 1958 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Jadwiga Dembowska
 
Vol 53, No 9 (2005) Przebieg procesu konsolidacji podłoża ze szlamów poflotacyjnych przy zmiennej przepuszczalności Abstract   PDF
Jan Gaszyński, Eugeniusz Zawisza
 
Vol 40, No 5 (1992) Przebieg sedymentacji osadów kredy w okolicach Korzkwi pod Krakowem Abstract
Rafał Kudrewicz
 
Vol 52, No 1 (2004) Przebieg sedymentacji osadów „sarmatu detrytycznego” na obszarze pomiędzy Stawianami a Sędziejowicami Abstract   PDF
Joanna Brzozowska
 
Vol 50, No 9 (2002) Przebieg sedymentacji w basenach typu pull-apart, na przykładzie neogeńskich utworów aluwialnych basenu Lo River (północny Wietnam) Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 6 (1972) Przechowywanie i przetwarzanie danych geologicznych (artykuł dyskusyjny) Abstract
Mieczysław Buczyński, Przemysław Stenzel
 
Vol 16, No 9 (1968) Przed V Zjazdem Partii Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 38, No 9 (1990) Przed zjednoczeniem - kilka uwag o reorganizacji geologii w NRD Abstract
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Przedfałdowa pozostałość magnetyczna intruzji diabazów z synkliny Barda w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 42, No 8 (1994) Przedmetamorficzne stylolity w dolno paleozoicznych utworach węglanowych rejonu Zawiercia (NE obrzeżenie GZW) Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 12 (1994) Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 14, No 8 (1966) Przedmiot zadania agrogeologii Abstract
Michał Strzemski
 
Vol 47, No 5 (1999) Przedpermska historia obszaru polskiego basenu czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 6, No 11 (1958) Przedplejstoceńskie powierzchnie i czwartorzędowy rozwój rzeźby w okolicach Białej Góry Abstract   PDF
Hanna Ruszczyńska
 
Vol 50, No 12 (2002) Przedpole orogenu waryscyjskiego w południowej Polsce - etapy tektonicznego rozwoju basenów w dewonie i karbonie Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przedstawiciel Archaeogastropoda z masywu Łysej Góry Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 42, No 4 (1994) Przedstawiciele OECD w Polsce Abstract
Ewa Zakrzewska
 
Vol 42, No 8 (1994) Przegląd badań konodontowych osadów NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Alina Siewniak-Madej
 
Vol 19, No 4 (1971) Przegląd dotychczasowych prac wykonanych w Polsce w zakresie metodyki ustalania wartości surowca zalegającego w złożu Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 25, No 4 (1977) Przegląd działalności legislacyjnej Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Przegląd form neogenu Jugosławii w świetle najnowszych badań Abstract
Bořivoj Milanković
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny -- 50 lat w służbie geologii i ochrony środowiska Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd Geologiczny - reminiscencje po 50 latach Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny 2008–2013, refleksje subiektywne Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Przegląd Geologiczny 2012 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Przegląd Geologiczny o gazie z łupków Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska, Jacek Grabowski
 
Vol 56, No 2 (2008) Przegląd Geologiczny od XII 2006 do XII 2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 61, No 12 (2013) PRZEGLĄD GEOLOGICZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2013 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 69, No 12 (2021) PRZEGLĄD GEOLOGICZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2021 Numery 1–12 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 3 (1995) Przegląd Geologiczny w 1994 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 44, No 3 (1996) Przegląd Geologiczny w 1995 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 45, No 4 (1997) Przegląd Geologiczny w 1996 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 4 (1998) Przegląd Geologiczny w 1997 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 3 (1999) Przegląd Geologiczny w 1998 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd Geologiczny w 1999 r Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 1 (2001) Przegląd Geologiczny w 2000 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny w latach 1992-2000 Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 59, No 1 (2011) Przegląd Geologiczny – 2010 i 2011 Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Anna Krokosz
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny – 60 lat później Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 52, No 2 (2004) Przegląd historyczny odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Przegląd instalacji binarnych na świecie Abstract   PDF
Michał Kaczmarczyk
 
Vol 46, No 10 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r Abstract
Anna Bagińska, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstract
Anna Bagińska, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstract
Anna Bagińska, Przemysław Krogulec, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstract
Anna Bagińska, Eligiusz Balcerzak, Przemysław Krogulec, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstract
Anna Bagińska, Andrzej Korcz, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela
 
Vol 15, No 2 (1967) Przegląd metod oznaczania współczynnika odsączalności luźnych utworów wodonośnych Abstract
Bogdan Kozerski
 
Vol 17, No 1 (1969) Przegląd najnowszych osiągnięć geologii radzieckiej na Zakarpackiej Ukrainie Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 7, No 10 (1959) Przegląd najważniejszych złóż uranu świata zachodniego Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Barbara Tomaszewska, Marta Dendys, Leszek Pająk
 
Vol 6, No 2 (1958) Przegląd poziomów morskich w warstwach ostrawskich Abstract   PDF (Polish)
Karol Bojkowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Przegląd problematyki poszukiwawczej złóż gazu ziemnego i ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Przegląd radiometrów używanych w ZSRR Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 67, No 1 (2019) Przegląd skamieniałości kręgowców i flory z terenów dzisiejszej Polski zgromadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Pawłak, Łukasz Czepiński, Aleksander Majchrzyk, Katarzyna Duk
 
Vol 51, No 12 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
9001 - 9250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>