Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 4 (1970) Wpływ polskiej myśli geologicznej na rozwój znajomości geologii Europy Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 5 (1993) Wpływ potencjału akumulacyjnego na typ następstwa modalnego w sekwencjach cyklicznych - model teoretyczny Abstrakt
Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 29, No 10 (1981) Wpływ procesów dolomityzacji i dedolomityzacj i na własności kolektorskie wapienia cechsztyńskiego (na przykładzie złóż gazu ziemnego Dobrzeń i Wierzchowice) Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 8 (1979) Wpływ procesu ługowania solnego na środowisko geograficzne SW części NRD Abstrakt
Leon Kozacki
 
Vol 42, No 9 (1994) Wpływ przedsiębiorstw eksploatujących przedkarpackie złoża soli potasowych i siarki na otaczające środowisko Abstrakt
Swiatosław Wasilewicz Kusznir, Stiepan Stiepanowicz Koriń, Władimir Albertowicz Buczynski
 
Vol 27, No 9 (1979) Wpływ przewarstwień piaskowca na właściwości ceramiczne iłów ogniotrwałych Abstrakt
Piotr Śnieżek
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wpływ przygotowania próbki na wyniki analityczne Abstrakt   PDF
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Stanisław Rubel
 
Vol 20, No 4 (1972) Wpływ resztkowego nasycenia wodą na wielkość strefy przemytej piaskowców wodonośnych Abstrakt   PDF
Stanisław Rychlicki
 
Vol 17, No 7 (1969) Wpływ rozpoznania geologicznego na cykliczność budowy kopalni Abstrakt   PDF
Kazimierz Głowacz
 
Vol 18, No 2 (1970) Wpływ rozpoznania hydrogeologicznego na rozwiązanie techniczne podszybi w górnictwie Abstrakt   PDF
Kazimierz Głowacz
 
Vol 13, No 5 (1965) Wpływ rur stalowych i konserwacji próbek na zawartość żelaza w wodzie Abstrakt   PDF
Z. Płochniewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Wpływ skali opracowań geologicznych na ich oceny Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 6 (1994) Wpływ skażeń czarnobylskich na poziom promieniowania gamma Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 38, No 10 (1990) Wpływ skażeń promieniotwórczych na pole naturalnego promieniowania gamma Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 44, No 1 (1996) Wpływ składowiska odpadów komunalnych na otoczenie w Łubnej koło Warszawy Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski, Irena Czerwińska
 
Vol 29, No 1 (1981) Wpływ środowiska na zmianę wartości kalorycznych węgla brunatnego Abstrakt
Tomasz Kułakowski, Dorota Juźko
 
Vol 25, No 5 (1977) Wpływ stężenia roztworów na niektóre fizyczno-mechaniczne własności gruntów spoistych Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wpływ stromych kontaktów warstw na realność obrazów sejsmicznych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 21, No 12 (1973) Wpływ struktury gruntów spoistych facji powodziowej na przebieg filtracyjnych deformacji w aluwiach dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Hanna Bujwid, Janina Dietrich
 
Vol 32, No 3 (1984) Wpływ struktury na wytrzymałość eksperymentalnie deformowanych wapieni górnej jury rejonu Częstochowy Abstrakt   PDF
Anna Smoleńska
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ substancji organicznej i nieorganicznej na zawartość ołowiu w węglu i łupkach węglowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Henryk Parzentny, Anna Różkowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskich Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski, Artur P. Łapinkiewicz
 
Vol 30, No 11 (1982) Wpływ tektoniki na sedymentację w trzeciorzędzie na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 5 (1996) Wpływ tektoniki skonsolidowanego podłoża Karpat na rozkład mas fliszowych w polskiej części Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 10 (1999) Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza Abstrakt   PDF
Andrzej Markiewicz, Andrzej Piotrowski
 
Vol 10, No 7 (1962) Wpływ urzeźbienia i tektoniki podłoża na wykształcenie się złóż węgli brunatnych na Kujawach oraz skutki ich częściowego zniszczenia w czasie zlodowaceń Abstrakt   PDF
Sebastian Biernat
 
Vol 3, No 1 (1955) Wpływ warunków geologicznych na rentowność eksploatacji złoża Abstrakt   PDF
Władysław Bobrowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadu atmosferycznego (całkowitego) Abstrakt   PDF
Mirosław Żelazny
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wpływ warunków wstępnej obróbki próbek środowiskowych na wyniki oznaczeń Hg techniką zimnych par atomowej spektrometrii obsorpcyjnej (CV-AAS) Abstrakt   PDF
Elżbieta Wieteska, Anna Ziółek, Anna Drzewińska
 
Vol 42, No 11 (1994) Wpływ węglowodorów na propagację fal sejsmicznych i jego odwzorowanie w zapisie sejsmicznym Abstrakt
Zbigniew Kasina
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ wezbrań na zmiany koncentracji metali ciężkich w osadach dennych Białej Przemszy Abstrakt   PDF
Dariusz Ciszewski
 
Vol 15, No 4 (1967) Wpływ wielkości współczynników wykorzystania i opłacalności eksploatacji złoża na metodykę wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości jego zasobów Abstrakt   PDF
Michał Bednarski
 
Vol 13, No 2 (1965) Wpływ wietrzenia dolnojurajskiego na złoża rud Zn i Pb w triasie śląsko-krakowskim Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 50, No 9 (2002) Wpływ wulkanizmu na zmiany klimatu w interglacjale mazowieckim Abstrakt   PDF
Jerzy Nitychoruk
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Wpływ zagospodarowania terenu na migrację miedzi i cynku w wodach podziemnych strefy płytkiego krążenia Abstrakt   PDF
Monika Kadzikiewicz-Schoeneich Kadzikiewicz-Schoeneich, Jerzy J. Małecki
 
Vol 45, No 5 (1997) Wpływ zakładów przemysłowych na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i podglebiu obszaru Trzebinia-Chrzanów Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok, Ewa Górecka, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na wietrzenie skał Abstrakt   PDF
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 44, No 8 (1996) Wpływ zawartości wody i jej ciśnienia na wytrzymałość skał oraz na powstanie trzęsień ziemi Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 11 (2003) Wpływ zbiornika retencyjnego „Turawa” na jakość wody w dolnym odcinku rzeki Mała Panew Abstrakt   PDF
Agnieszka Brańka
 
Vol 44, No 10 (1996) Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenia wodne kopalni soli Wieliczka Abstrakt   PDF
Aleksander Garlicki, Marian Pulina, Jacek Różkowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Wpływ zjawisk tektonicznych na kształtowanie się złóż Zn - Pb (na przykładzie złoża Klucze, rej. olkuski) Abstrakt
Ewa Górecka
 
Vol 26, No 5 (1978) Wpływ zmian antropogenicznych w środowisku rzecznym na przebieg sedymentacji Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 40, No 11 (1992) Wpływ zmian stanu naprężeń – odkształceń w masywie skalnym na struktury i tekstury skał osadowych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 6 (1974) Wpływ zmian wilgotności gruntu na jego strukturę na przykładzie badań jeziornych gruntów spoistych Abstrakt   PDF
Bożenna Andrzejeszczak
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wpływ zmiany benzyny na bezołowiową na emisję spalin. Wzrost zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz izotopami ołowiu Abstrakt
B.J.H. van Os, G.Th. Klaver, N. Walraven, F.J.M. Vermeulen
 
Vol 7, No 5 (1959) Wpływ zmienności, kopaliny na rozmieszczenie wyrobisk rozpoznawczych Abstrakt   PDF
Władysław Bobrowski
 
Vol 47, No 11 (1999) Wpływ zróżnicowanego obciążenia strefy krawędziowej lądolodu na migrację soli Abstrakt   PDF
Andrzej Piotrowski
 
Vol 32, No 1 (1984) Wpływy prowincji śródziemnomorskiej w młodszym paleogenie na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Krystyna Pożaryska
 
Vol 12, No 1 (1964) Wpływy upadów w sejsmice refrakcyjnej Abstrakt   PDF
S. M. Wyrobek
 
Vol 25, No 11 (1977) Wskaźniki efektywności prac geologiczno-rozpoznawczych za kopalinami stałymi uzyskane w latach 1961- 1975 Abstrakt
Antoni Białaczewski, Irmina Wąsik
 
Vol 47, No 8 (1999) Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy bałtyckiej Abstrakt   PDF
Jurij Andriuszczenko, Zdzisław Modliński, Ingrida Puroniene, Andrzej Sokołowski
 
Vol 40, No 3 (1992) WSPOMNIENIA Abstrakt
, ,
 
Vol 40, No 11 (1992) WSPOMNIENIA Abstrakt
. .
 
Vol 10, No 9 (1962) Wspomnienia o Bronisławie Halickim Abstrakt
Wincenty Okołowicz
 
Vol 12, No 12 (1964) Wspomnienia o prof. Karolu Bohdanowiczu Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 41, No 2 (1993) Wspomnienie o Antku - doc. dr hab. Antoni Hoffman Abstrakt
Krzysztof Małkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Wspomnienie o Czesławie Żaku Abstrakt
J. Malinowski, B. Paczyński
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie o Inżynierze Stefanie Daszyńskim Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Wspomnienie o Marii Pajchlowej (1919-1996) Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 22, No 9 (1974) Wspomnienie o Marii Tyskiej Abstrakt
W. Mioduszewska, E. Rühle
 
Vol 42, No 10 (1994) Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim, 1935-1993 Abstrakt
Leonard Mastella
 
Vol 18, No 11 (1970) Wspomnienie o Reginie Danysz-Fleszarowej Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 42, No 5 (1994) Wspomnienie o Tadeuszu Chojnackim (1920-1993) Abstrakt
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 43, No 1 (1995) Wspomnienie o Wacławie Słabczyńskim (1904-1994) Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 20, No 3 (1972) Wspomnienie pośmiertne o A. A. Bogdanowie Abstrakt
J . Znosko
 
Vol 24, No 2 (1976) Wspomnienie pośmiertne o A. P. Winogradowie Abstrakt
A. Łaszkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Alfonsie Długoszu - twórcy i kustoszu Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstrakt
J. Poborski
 
Vol 25, No 12 (1977) Wspomnienie pośmiertne o Antonim Patli - humaniście i przyrodniku, działaczu społecznym i kulturalnym, ochroniarzu przyrody Abstrakt
J. Znosko
 
Vol 23, No 8 (1975) Wspomnienie pośmiertne o doc. dr inż. Janie Wyżykowskim Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Docencie Ludwiku Watysze Abstrakt
Władysław Słowański
 
Vol 17, No 4 (1969) Wspomnienie pośmiertne o dr Stanisławie Krajewskim Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 26, No 11 (1978) Wspomnienie pośmiertne o Julianie Józefie Obtułowiczu Abstrakt
S. Depowski, S. Wdowiarz
 
Vol 25, No 5 (1977) Wspomnienie pośmiertne o mgr inż. Atanazym Tkaczence (W. Jurkiewicz) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 26, No 1 (1978) Wspomnienie pośmiertne o mgr Marii Lazarek-Kiepurskiej Abstrakt
W. Jurkiewicz
 
Vol 23, No 6 (1975) Wspomnienie pośmiertne o mgr Romualdzie Żyłce Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 20, No 5 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. B. Olszewiczu Abstrakt
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Henryku Teisseyrze Abstrakt
K. Smulikowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Wspomnienie pośmiertne o prof. Janie Czermińskim Abstrakt
J. Znosko
 
Vol 19, No 10 (1971) Wspomnienie pośmiertne o prof. K. Guziku Abstrakt
. ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Wspomnienie pośmiertne o prof. L. Sawickim Abstrakt
Z. Wójcik
 
Vol 21, No 4 (1973) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze Bolesławie Krupińskim (1893-1972) Abstrakt
J. Żytka
 
Vol 24, No 7 (1976) Wspomnienie pośmiertne o Profesorze dr Mikołaju Kostyniuku Abstrakt
Jadwiga Bobrowska
 
Vol 25, No 10 (1977) Wspomnienie pośmiertne o profesorze Romanie Kozłowskim Abstrakt
K. Pożaryska
 
Vol 20, No 10 (1972) Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Zwierzu Abstrakt
E. Rühle
 
Vol 20, No 2 (1972) Wspomnienie pośmiertne o T. J. Wojnie (1884-1971) Abstrakt
A. Łaszkiewicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Współczesna auto- i allocykliczna sedymentacja w zatoce Josephbukta (Wedel Jarslberg Land, Spitsbergen) Abstrakt
Tadeusz Merta
 
Vol 39, No 9 (1991) Współczesna geologia inżynierska w świetle prac VI Międzynarodowego Kongresu IAEG Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 9 (1992) Współczesna paleosejsmologia i neotektonika Polski Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 7 (1959) Współczesne kierunki w badaniach petrograficznych węgla Abstrakt   PDF
Jan Ziółkowski
 
Vol 25, No 10 (1977) Współczesne koncepcje klasyfikacji oceny zasobów wód podziemnych Abstrakt   PDF
Jacek Szymanko
 
Vol 17, No 3 (1969) Współczesne metody stabilizacji wydm. Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 7, No 6 (1959) Współczesne resztkowe lodowczyki firnowe Wysokich Tatr Abstrakt   PDF
Szymon Wdowiak
 
Vol 32, No 10 (1984) Współczesne ruchy skorupy ziemskiej w świetle nowej tektoniki globowej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 1 (1999) Współczesne środowiska sedymentacji pustynnej jakomodel sedymentacji osadów czerwonego spągowca wbasenie polskim - studium terenowe - Szott El Jerid,Thnezja,27.10-07.11.1998 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Współczesne tworzenie się zapadlisk w dnie Morza Bałtyckiego Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 32, No 4 (1984) Współczesne utwory caliche w okolicach Udżdy (NE Maroko) Abstrakt   PDF
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 9, No 1 (1961) Współcześnie zachodzące procesy w złożach siarki i ich znaczenie dla eksploatacji Abstrakt   PDF
Jan Czermiński, Stanisław Pawłowski
 
Vol 35, No 12 (1987) Współczesny paleomagnetyzm jako metoda badań geologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 27, No 5 (1979) Współczesny transport głazów w potokach i rzekach Abstrakt
Józef Dudziak
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczesny uskok w sąsiedztwie kopalni Bełchatów Abstrakt
Jerzy Patrzyk, Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 2 (2002) Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza Abstrakt   PDF
Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Współczynnik różnorodności NDI i jego zastosowanie w naukach geologicznych Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Współczynnik sukcesu przedsiębiorstw w 1996 r. Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 3, No 5 (1955) WSPÓŁDZIAŁANIE NAUK GEOLOGICZNYCH Z GOSPODARKĄ NARODOWĄ Abstrakt
ANDRZEJ BOLEWSKI
 
Vol 8, No 3 (1960) Współpraca Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w 1959 r. Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 2, No 6 (1954) WSPÓŁPRACA GEOLOGÓW, GÓRNIKÓW l TECHNOLOGÓW W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNIEŃ SUROWCÓW MINERALNYCH Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 8, No 9 (1960) Współpraca geologów i geografów Abstrakt
Stanisław Leszczycki
 
Vol 11, No 5 (1963) Współpraca Górnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego z zagranicą Abstrakt
J. Soboń
 
Vol 45, No 12 (1997) Współpraca między PIG a Estońską Służbą Geologiczną w zakresie badań stratygraficznych Abstrakt
Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski
 
Vol 51, No 11 (2003) Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu trans granicznemu transportowi zanieczyszczeń Abstrakt   PDF
Małgorzata Burchard-Dziubińska
 
Vol 51, No 10 (2003) Współpraca naukowa Profesora Henryka Teisseyre’a z Profesorem Kazimierzem Smulikowskim i jego uczniami Abstrakt
Maria Borkowska
 
Vol 9, No 2 (1961) Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą w roku 1960 Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 8, No 10 (1960) Współpraca polsko-czechosłowacka w Zagłębiu Górnośląskim Abstrakt
Sona Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 28, No 1 (1980) Współpraca polsko-marokańska w geologii Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Współpraca szkół wyższych z jednostkami gospodarki narodowej Abstrakt
M. Pociej
 
Vol 26, No 5 (1978) Współpraca służb geologicznych PRL i CSRS w dziedzinie techniki i technologii prac geologicznych Abstrakt
Jan Żurko
 
Vol 4, No 4 (1956) Współpraca urzędów górniczych ze służbami geologicznymi Abstrakt
Olgierd Brzozowski
 
Vol 21, No 5 (1973) Współzależność między składem izotopowym siarki i węgla w złożach siarki rodzimej Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas
 
Vol 12, No 5 (1964) Współzależność składu mineralnego i niektórych fizycznych własności glin ceglarskich Abstrakt   PDF
M. Kałwa, H. Ropska, Z. Tokarski
 
Vol 6, No 1 (1958) Wstęp do statystycznych metod obliczania zasobów Abstrakt
Adam Trembecki
 
Vol 29, No 5 (1981) Wstępna charakterystyka geochemiczna ropy naftowej z otworu Daszewo 1 Abstrakt   PDF
Jan Calikowski, Zofia Rzepkowska
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Wstępna charakterystyka petrograficzna piasków glaukonitowych z nadkładu złóż ziemi krzemionkowej na obszarze Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 7 (1965) Wstępna charakterystyka petrograficzna skały ultrafemicznej z okolicy Imbramowic Abstrakt   PDF
Alfred Majerowicz
 
Vol 16, No 7 (1968) Wstępna charakterystyka surowcowa iłów plioceńskich z rejonu Szamotuł Abstrakt   PDF
Michał Marzec
 
Vol 7, No 1 (1959) WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA MAGNEZYTU Z WIR NA DOLNYM ŚLĄSKU Abstrakt   PDF
KAZIMIERZ CHMURA, RYSZARD PAŁUBICKI
 
Vol 24, No 4 (1976) Wstępna fotointerpretacja geologiczna obrazu Landsat-1 obszaru między Wrocławiem a Poznaniem Abstrakt   PDF
Józef Bażynski, Julian Sokołowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Wstępna ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów ilastych z przeróbki kruszyw naturalnych w PPMB Niemce S.A Abstrakt   PDF
Maria Gazda, Lucjan Gazda, Andrzej Radkowiak
 
Vol 50, No 3 (2002) Wstępna ocena przydatności lądowych osadów formacji poznańskiej (ze środkowej Polski i z rejonu przedsudeckiego) do badań magnetostratygraficznych Abstrakt   PDF
Elżbieta Król
 
Vol 28, No 6 (1980) Wstępna ocena zadań służby geologicznej dla "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Edward Such
 
Vol 43, No 2 (1995) Wstępne badania izotopowe zmienności warunków klimatyczno-limnologicznych w okresie sedymentacji wistuliańskichosadów jeziornych z Jaroszowa Abstrakt   PDF
Mariusz O. Jędrysek, Dariusz Krzyszkowski, Stanisław Hałas
 
Vol 9, No 8 (1961) Wstępne badania nad zwiercalnością skał Abstrakt
Roman Calikowski, Henryk Muster
 
Vol 23, No 6 (1975) Wstępne badania termicznego pęcznienia iłów zastoiskowych z Łubnej w pow. Piaseczno Abstrakt   PDF
Stanisław Lewowicki, Mirosław Olędzki
 
Vol 51, No 12 (2003) Wstępne dane o badaniach fitoplanktonu w Kamiennym Dole (okolice Kazimierza Dolnego) Abstrakt   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 9, No 2 (1961) Wstępne dane o budowie geologicznej obszaru Ogrodzieniec-Chrząstowice Abstrakt   PDF
Longin Wielgomas, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Wstępne dane o profilu pogranicza dewonu i karbonu w Kowali Abstrakt
Jan Malec, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 29, No 2 (1981) Wstępne dane o tektonice permomezozoiku LZW w świetle prac fotointerpretacyjnych Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Michał Stefan Wilczyński
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne dane paleomagnetyczne z wybranych skał dolnego kambru Gór Świętokrzyskich (region kielecki) Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki, Wojciech Kozłowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Wstępne dane z wiercenia Tyszowce IG I Abstrakt
Antoni Żelichowski
 
Vol 19, No 6 (1971) Wstępne informacje o mikrofaunie z warstw poznańskich rejonu Olsztyna Abstrakt   PDF
Danuta Giel
 
Vol 7, No 2 (1959) Wstępne opracowanie stratygrafii środkowego i górnego ludlowu w Górach Świetokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Tomczykowa
 
Vol 29, No 4 (1981) Wstępne rozpoznanie tektoniki spękaniowej w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki, Zbigniew Kokesz
 
Vol 22, No 6 (1974) Wstępne uwagi na temat interpretacji wyników sondowań dynamicznych i statycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Wstępne uwagi na temat rozwoju i stratygrafii piaskowca pstrego Polski północno-wschodniej Abstrakt   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 19, No 1 (1971) Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca Abstrakt   PDF
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 13, No 4 (1965) Wstępne wiadomości o złożu kwarcu w Taczalinie k. Legnicy Abstrakt   PDF
Teresa Czyżowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 11, No 6 (1963) Wstępne wyniki bada nad egzotykami z łupków spaskich Abstrakt
Jan Jasionowicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań bursztynów z rejonu Możdżanowa Abstrakt
Monika Błaszak, Róża Krzywobłocka-Laurow
 
Vol 22, No 10 (1974) Wstępne wyniki badań geochemicznych w rejonie Gołuchowic (Górny Śląsk) Abstrakt   PDF
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki badań geotermicznych na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Kowalczuk, Jan Pałys
 
Vol 46, No 4 (1998) Wstępne wyniki badań izotopowych δ13C i δ34S nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach zasadowych w masywie suwalskim (NE Polska) Abstrakt   PDF
Janina Wiszniewska, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 50, No 5 (2002) Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika, Sudety) Abstrakt   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Staśko, Sebastian Szczepanowski, Magdalena Modelska, Jerzy Dorda, Beata Kozłowska
 
Vol 22, No 8 (1974) Wstępne wyniki badań lessów wschodniej części Gór Świętkorzyskich jako surowca do produkcji glinoporytu Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 27, No 8 (1979) Wstępne wyniki badań metalonośności wód odpływowych i ścieków z kopalni “Bolesław” i “Olkusz” Abstrakt
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 20, No 12 (1972) Wstępne wyniki badań mikrofaunistycznych starszego trzeciorzędu rejonu Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 6, No 2 (1958) Wstępne wyniki badań nad diatomitami karpackimi Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 4 (1997) Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowymi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz, Ihor M. Bubniak, Marta Rauch, Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Wstępne wyniki badań nad wapieniami egzotykowymi z warstw grodziskich Abstrakt
Kazimiera Malik
 
Vol 13, No 6 (1965) Wstępne wyniki badań nad wiekiem osadów doliny Wisły pod Tarnobrzegiem Abstrakt   PDF
A. Krauss, E. Mycielska-Dowgiałlo, K. Szczepanek
 
Vol 36, No 7 (1988) Wstępne wyniki badań nad złotonośnością dorzecza Oldzy i środkowego Pobobrza Abstrakt
Edmund Rutkowski, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wstępne wyniki badań osadów stanowiska interstadiału Brorup w Starym Kurowie koło Drezdenka Abstrakt   PDF
Stefan Kozarski, Bolesław Nowaczyk, Kazimierz Tobolski
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań petrograficznych środkowo- i górnodewońskich skał węglanowych napotkanych otworami wiertniczymi w obszarze Kraków-Tarnów Abstrakt   PDF
Lidia Górska, Wiesław Heflik, Edward Jawor, Władysław Moryc
 
Vol 51, No 11 (2003) Wstępne wyniki badań składu chemicznego wód krasowych Ziemi Kłodzkiej Abstrakt   PDF
Sebastian Buczyński, Bartłomiej Rzonca
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki badań soli kamiennej w Šibošnicy koło Tuzli (płn. Bośnia) Abstrakt
Michajlo Jeremić
 
Vol 50, No 9 (2002) Wstępne wyniki badań zawartości pierwiastków ziem rzadkich w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 11 (1969) Wstępne wyniki badań zawartości strontu w ewaporatach polskich metodą absorpcyjną spektroskopii atomowej Abstrakt   PDF
Anna Antoniewicz, Jerzy Fijał
 
Vol 46, No 2 (1998) Wstępne wyniki hydrogeologiczne wiercenia C-l w Jeleniej Górze-Cieplicach Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło, Józef Fistek
 
Vol 12, No 11 (1964) Wstępne wyniki i perspektywy poszukiwań złóż kruszywa w woj. olsztyńskim Abstrakt   PDF
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 25, No 5 (1977) Wstępne wyniki kompleksowych badań właściwości fizycznych skał krystalicznych z okolic Janowic Wielkich w Sudetach Abstrakt   PDF
Teresa Hanczke, Andrzej Jaworski
 
Vol 9, No 5 (1961) Wstępne wyniki nowszych prac wiertniczych prowadzonych w niecce tomaszowskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 35, No 6 (1987) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Boguszyn IG-1 (Sudety) Abstrakt
Maria Chorowska, Jerzy Milewicz, Krzysztof Radlicz
 
Vol 19, No 12 (1971) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Gronów IG-1 Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Wstępne wyniki oznaczeń związków organicznych w glebach, igłach sosny i porostach z obszaru Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Zofia Dobieszyńska, Ewa Grabiec-Raczak, Marta Janasz, Barbara Kamińska, Aleksandra Sztuczyńska
 
Vol 11, No 4 (1963) Wstępne wyniki prac hydrochemicznych przeprowadzonych w rej. Strzegom-Sobótka i w okolicy Nowej Rudy Abstrakt   PDF
Barbara Kerber
 
Vol 8, No 4 (1960) Wstępne wyniki prac poszukiwawczych za glinkami ceramicznymi na S od Bolesławca Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 34, No 9 (1986) Wstępne wyniki spotkania specjalistów polskich i radzieckich dotyczącego kierunków, zakresów i metodyki prac geologiczno-poszukiwawczych złóż węglowodorów w Polsce w latach 1986-1990 Abstrakt
Stanisław Radecki
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki wiercenia Augustów Abstrakt
Barbara Strzelecka
 
Vol 10, No 2 (1962) Wstępne wyniki wiercenia l K.W. Wieluń Abstrakt
Zbigniew Deczkowski, Longin Wielgomas
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki wiercenia Otyń Abstrakt
Zbigniew Werner, Maciej Podemski
 
Vol 9, No 6 (1961) Wstępne wyniki wiercenia Sulechów IG 1 Abstrakt
Stanisława Gortyńska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wstępne wyniki wiercenia Wejherowo Abstrakt
Henryk Szaniawski, Zbigniew Werner
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Paweł Aleksandrowski, Marian Kiełt, Leszek Kurowski, Krzysztof Mastalerz, Stanisław Mazur, Józef Nowak, Piotr Pasek
 
Vol 45, No 12 (1997) Wstępny izotopowy bilans mas siarki w skałach maficznych zespołu ofiolitowego Ślęży: ślady metamorfizmu dna oceanicznego Abstrakt   PDF
Mariusz O. Jędrysek, Anita Weber-Weller
 
Vol 25, No 3 (1977) Wstępny projekt tabeli biostratygraficznej trzeciorzędu w Polsce pozakarpackiej Abstrakt
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 24, No 11 (1976) Wszechzwiązkowa Konferencja nt. badań geologiczno-inżynierskich w Leningradzie Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 4, No 4 (1956) Wszechzwiązkowa Narada Stratygraficzna (JG) Abstrakt
, .
 
Vol 43, No 8 (1995) Wszystko dla autostrad'95 Toruń, 20-22.04.1995 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 43, No 7 (1995) Wulkanizm w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich - Abstrakt
Roman Chlebowski
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Grotołaz (1950-1957). Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe. Bibliografia Abstrakt
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Kazimierz Kowalski. Bibliografia speleologiczna za okres 1946-1996 Abstrakt
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 15, No 2 (1967) Wybielanie i usuwanie tlenków żelaza z surowców kaolinowych okolic Bolesławca metodami chemicznymi Abstrakt   PDF
Janina Kowalska, Bożena Królak
 
Vol 4, No 6 (1956) Wybitna anomalia magnetyczna w Karpatach w okolicach Janowa Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 44, No 3 (1996) Wybrane aspekty energii geotermalnej w Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 43, No 10 (1995) Wybrane aspekty stanu nauk geologicznych w Polsce u progu XXI wieku Abstrakt
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 48, No 11 (2000) Wybrane cech sedymentologiczne osadów ułatwiających ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworu Galumin 1 Abstrakt   PDF
Jędrzej Kotarbiński, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 38, No 2 (1990) Wybrane elementy anizotropii strukturalnej iłów pylastych Abstrakt   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 40, No 10 (1992) Wybrane elementy chemizmu wód oligoceńskich niecki mazowieckiej Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ewa Krogulec, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 47, No 5 (1999) Wybrane elementy ewolucji basenu czerwonego spągowca na podstawie analizy tektonicznej i litofacjalnej Abstrakt   PDF
Jędrzej Pokorski, Hubert Kiersnowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wybrane jony nieorganiczne w wodach mineralnych Abstrakt   PDF
Rajmund Michalski
 
Vol 45, No 8 (1997) Wybrane metody oznaczania składu izotopowego minerałów i ich znaczenie w badaniach skał osadowych Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas
 
Vol 18, No 7 (1970) Wybrane, mineralogiczno-petrograficzne metody badawcze w studiach nad ceramiką zabytkową Abstrakt   PDF
Maria Wirska-Parachoniak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Wybrane parametry budowy mikrostrukturalnej kredy piszącej i opoki marglistej Abstrakt   PDF
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane problemy diagenezy osadów węglanowych Abstrakt   PDF
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 19, No 10 (1971) Wybrane problemy dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Wybrane problemy geologii i krasu gipsowo-wapiennego rejonu kungurskiego (przedurale) Abstrakt
Wiaczesław N. Andrejczuk, Klara A. Gorbunowa, Bronisław Janiec
 
Vol 25, No 12 (1977) Wybrane problemy programowania i projektowania prac poszukiwawczych kruszywa naturalnego Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wybrane problemy w świetle obrad 28 MKG w Waszyngtonie Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 26, No 3 (1978) Wybrane procesy sedymentacyjne i diagenetyczne w skałach otaczających mineralizację cynkowo-ołowiową w Trzebionce Abstrakt   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 25, No 1 (1977) Wybrane profile miocenu Opolszczyzny w świetle badań mikropaleontologicznych Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 17, No 10 (1969) Wybrane sylwetki pierwszych absolwentów AGH Abstrakt
, ,
 
Vol 32, No 12 (1984) Wybrane właściwości masywów skalnych i stanu naprężeń Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane zagadnienia diagenezy skał klastycznych Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wybrane zagadnienia metodyczne dotyczące sporządzania wstępnych opracowań złóż kruszywa budowlanego Abstrakt   PDF
Zofia Michalska
 
Vol 26, No 7 (1978) Wybrane zagadnienia rozwoju i paleogeografii utworów kenozoicznych Wysoczyzny Zielonogórskiej i przyległych pradolin Abstrakt   PDF
Ireneusz Wróbel, Jan Stanisławczyk
 
Vol 29, No 9 (1981) Wybrane zagadnienia stratygrafii i chronologii Vistulianu w Polsce Abstrakt   PDF
Rajmund Galon
 
Vol 25, No 3 (1977) Wycieczka pokongresowa na złoża rud pasma Lachlan w Nowej Południowej Walii (AustraIia) Abstrakt
Zdzisław Dembowski
 
Vol 44, No 2 (1996) Wycieczka pokongresowa X kongresu RCMNS w Bukareszcie Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 1, No 5 (1953) Wycieczka przed stu laty w niektóre strony gubernii Radomskiej odbyta Abstrakt
, .
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Wycieczka terenowa w ramach ogólnoświatowego Dnia Wycieczek Geologicznych Geotrip Day-Rogoźnik Abstrakt
Michał Krobicki
 
Vol 17, No 3 (1969) Wycieczki przed i pokongresowe organizowane w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Pradze Abstrakt
Hubert Gruszczyk
 
Vol 47, No 4 (1999) Wydarzenie Cyrtograptus lundgreni a rozwój retiolitów (Graptolithina) na platformie wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 42, No 1 (1994) Wydatkowanie środków finansowych na prace geologiczne w 1993 i 1994 r. Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 26, No 4 (1978) Wydawnictwa Geologiczne w propagowaniu osiągnięć Instytutu Geologicznego Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Wydawnictwa Geologiczne wobec niektórych problemów ruchu wydawniczego Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 43, No 11 (1995) Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce Abstrakt
Witold Weil
 
Vol 16, No 8 (1968) Wydobywanie surowców mineralnych z dna mórz i oceanów Abstrakt   PDF
Stefan Hirszel
 
Vol 24, No 5 (1976) Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica jako ośrodek dydaktyczno- badawczy Abstrakt
Zdzisław Śmietański
 
Vol 16, No 2 (1968) Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego w 15 roku istnienia Abstrakt
Zdzisław Pazdro
 
Vol 42, No 5 (1994) Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w świetle zmian zachodzących w ostatnich latach Abstrakt
Stanisław Majewski, Marek Lemberger
 
Vol 37, No 2 (1989) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego lat osiemdziesiątych jako jednostka dydaktyczna i wychowawcza Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Wydzielanie minerałów ciężkich za pomocą separatora magnetohydrostatycznego Abstrakt   PDF
Monika Kusiak, Mariusz Paszkowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa Abstrakt   PDF
Maciej Górski, Elżbieta Król, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela, Helena Urbańska
 
Vol 18, No 7 (1970) Wydzielanie roztworów porowych z gruntów spoistych metodą wysokich ciśnień Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 20, No 5 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników Centralnego Urzędu Geologii w 1971 r. Abstrakt
F. Szczepański
 
Vol 18, No 5 (1970) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG Abstrakt
F. Szczepański
 
Vol 20, No 12 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG w I półroczu 1972 r. Abstrakt
F. Szczepański
 
Vol 2, No 6 (1954) WYKAZ INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH Abstrakt
, ,
 
Vol 16, No 11 (1968) Wykaz nr 11 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 6 (1969) Wykaz nr 12 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykaz nr 13 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Wykaz nr 14 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
. ,
 
Vol 19, No 1 (1971) Wykaz nr 15 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) Wykaz nr 16 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) Wykaz nr 17 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
l. Kruszewska
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Wykaz nr 18 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
I. Kruszewska
 
Vol 21, No 7 (1973) Wykaz nr 19 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
I. Kruszewska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) WYKAZ nr 20 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych (I. Kruszewska) Abstrakt
, ,
 
Vol 23, No 10 (1975) Wykaz nr 22 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 5 (1978) WYKAZ nr 24 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Wykaz nr 25 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
S. Korzeniowski
 
9001 - 9250 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>