Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 57, No 8 (2009) PEC Geotermia Podhalańska SA—stan obecny i perspektywy rozwoju Abstract   PDF
Czesław Ślimak
 
Vol 19, No 1 (1971) Pęcznienie minerałów ilastych pod wpływem wody i cieczy organicznych - Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kulesza-Wiewióra, Andrzej Wiewióra
 
Vol 9, No 7 (1961) Pęcznienie skał senońskich w przełomowym odcinku Wisły środkowej jego inżyniersko-geologiczne znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 9 (1985) Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie) Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Pegmatyty Norwegii – 8. Międzynarodowe Sympozjum (PEG2017) na temat pegmatytów granitowych Kristiansand, Norwegia, 13–15.06.2017 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa, Adam Szuszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Pennski kompleks rafy kapitańskiej w Guadalupe Mountains (SW część USA) Abstract
Brenda L. Kirkiand George Kirkiand George
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Perm na 28 MKG Abstract
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 40, No 4 (1992) Perm na tarasie świętokrzyskim Abstract
Anna Morawska
 
Vol 7, No 6 (1959) Perm w otworze Żebrak IG I Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Permian Basin as a main exploration target in Poland Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 28, No 5 (1980) Permo-karbońskie fauny koralowe Spitsbergenu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Permska najstarsza sól kamienna (Na1) na obszarze monokliny przedsudeckiej a strategia rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Abstract   PDF
Herbert Wirth, Grzegorz Lipień, Andrzej Markiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) Permskie formacje solne platformy wschodnioeuropejskiej Abstract
S.M. Korieniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka
 
Vol 54, No 4 (2006) Permskie sole potasowo-magnezowe na obszarze środkowej i południowo-zachodniej Polski — obecny stan rozpoznania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 57, No 2 (2009) Permsko-triasowy wulkaniczno-plutoniczny magmatyzm typu A na Korsyce Warsztaty terenowe IGCP 510 i EUROGRANITES 2008 Korsyka, 1–7.09. 2008 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 59, No 6 (2011) Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja – wystawa fotografii Tomasza Kuczyńskiego w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 6–29.05.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 52, No 5 (2004) Perspektywiczne obszary poszukiwań węglowodorów w kambrze polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka
 
Vol 57, No 8 (2009) Perspektywiczne obszary występowania wód termalnych na ziemi kłodzkiej Abstract   PDF
Elżbieta Liber, Barbara Kiełczawa
 
Vol 9, No 11 (1961) Perspektywiczne surowce mineralne Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pácal
 
Vol 11, No 10 (1963) Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Perspektywy badań geologicznych Polski prowadzonych przez Instytut Geologiczny Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Perspektywy badań geologicznych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
A. Grocholski, M. Mierzejewski
 
Vol 13, No 8 (1965) Perspektywy balneologiczne Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy eksploatacji kwarcytów bolesławieckich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji piasków kwarcowych w okolicy Piaseczna Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 41, No 9 (1993) Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego Abstract
Zdzisław Mianowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji złóż rozsypiskowych kruszywa mineralnego z dna południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kroczka
 
Vol 33, No 7 (1985) Perspektywy i główne kierunki rozwoju nauk geologicznych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej Abstract   PDF (Polish)
Beata Wiktorowicz, Iwona Lipiec, Marcin Kos, Tomasz Młyńczak
 
Vol 11, No 1 (1963) Perspektywy i problemy badań Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego Abstract
Vlastimil Svoboda
 
Vol 57, No 9 (2009) Perspektywy magazynowania węglowodorów w najstarszej soli kamiennej (Na1) cechsztynu w rejonie Kartuzy–Gdańsk (bloki koncesyjne 48 i 49) Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 11, No 4 (1963) Perspektywy niklonośności sudeckich intruzji zasadowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak
 
Vol 20, No 12 (1972) Perspektywy odkrycia cechsztyńskich raf wapiennych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia nowych złóż węgla o wartościach przemysłowych w SW Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stankiewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu typu złoża Marklowice Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Danuta Kühn
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy odkrycia złóż metali na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Perspektywy odkrycia złóż uranu na obszarze północno-zachodnich Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 34, No 9 (1986) Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jamrozik, Joanna Pawica, Anna Sipińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Perspektywy poszukiwań czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców mineralnych na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Nowak
 
Vol 13, No 5 (1965) Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Perspektywy poszukiwań iłów ceramicznych w niecce północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Perspektywy poszukiwań karbonu w depresji północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Perspektywy poszukiwań złóż soli kamiennej w okolicy Tarnowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki
 
Vol 32, No 3 (1984) Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w północnej części strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska
 
Vol 43, No 9 (1995) Perspektywy pozyskiwania surowców mineralnych u schyłku XX wieku, Kraków-Zakopane, 12-14.05.1995 Abstract
Alicja Frysztak-Wołkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Jan Kaczyński
 
Vol 30, No 8 (1982) Perspektywy ropogazonośności na dużych głębokościach Abstract   PDF (Polish)
S. Maksimow, K. Fomkin, P. Ancupow, M. Łodżewska, P. Karnkowski, Z. Korab
 
Vol 14, No 8 (1966) Perspektywy rozwoju bazy surowcowej dla przemysłu kruszyw naturalnych w południowej części Wysoczyzny Bielskiej Abstract   PDF
Tadeusz Musiał
 
Vol 45, No 4 (1997) Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 6 (1998) Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce - zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN - KWB Behchatów w Rogowcu, 29.04.1998 Abstract
Maciej Piwocki
 
Vol 4, No 2 (1956) Perspektywy Świętokrzyskiej Stacji Terenowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach Abstract
Borys Areń
 
Vol 42, No 8 (1994) Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków Abstract
Ryszard Habryn, Marek Markowiak, Jadwiga Ślósarz
 
Vol 51, No 9 (2003) Perspektywy węgla w poszerzonej Europie: Węgiel jedynym strategicznym surowcem energetycznym Europy Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 33, No 10 (1985) Perspektywy wykorzystania ciepła wód podziemnych z utworów mezozoicznych Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Biedrzycki
 
Vol 43, No 6 (1995) Perspektywy wykorzystania w ochronie środowiska iłów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Abstract
Paweł Brański
 
Vol 57, No 8 (2009) Perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych jury dolnej w północno-zachodniej części Polski do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Anna Sowiżdżał
 
Vol 58, No 7 (2010) Perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych jury dolnej z regionu niecki szczecińskiej (północno-zachodnia Polska) w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji Abstract   PDF
Anna Sowiżdżał
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy wykorzystania złóż skał krystalicznych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Śliwa
 
Vol 40, No 2 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy występowania kaolinów w rejonie masywu strzelińkiego Abstract   PDF (Polish)
Lech Rembocha
 
Vol 9, No 7 (1961) Perspektywy występowania ropy naftowej w paleozoiku świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 26, No 9 (1978) Perspektywy występowania węgli koksujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła
 
Vol 18, No 3 (1970) Perspektywy występowania węglowodorów naftowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 5 (1998) Peryglacjalna zwietrzelina gliniasta Doliny Chęcińskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Robert Sołtysik
 
Vol 55, No 4 (2007) Perły słodkowodne z dorzecza Jangcy (Chiny) Abstract   PDF
Magdalena Dumańska-Słowik, Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 47, No 7 (1999) Petroarcheologia i rozwój jej badań na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas, Agnieszka Wójcik
 
Vol 49, No 6 (2001) Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce Abstract
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 12 (2002) Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 2 (1980) Petrochemiczne zróżnicowanie a geneza młodopaleozoicznyoh wulkanitów Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 8 (1974) Petrofizyka - nowy kierunek badań w resorcie Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrogeneza lamprofirów sudeckich Abstract   PDF
Marek Awdankiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych Abstract
Mariusz o. Jędrysek
 
Vol 11, No 9 (1963) Petrografia "czarnych piasków" z wyspy Isla des Pinos na SW od Kuby Abstract
Teresa Domaszewska
 
Vol 53, No 4 (2005) Petrografia i diageneza utworów cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża ropy naftowej Lubiatów (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Zbigniew Mikołajewski, Marek Wróbel
 
Vol 12, No 12 (1964) Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 58, No 2 (2010) Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach Abstract   PDF
Monika Popiołek, Dorota Salata, Alfred Uchman
 
Vol 48, No 4 (2000) Petrografia osadów lodowcowych w południowej Wielkopolsce (Włoszakowice) Abstract
Maria Górska
 
Vol 16, No 2 (1968) Petrografia w warszawskim ośrodku uniwersyteckim Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 59, No 7 (2011) Petrografia warstw snochowickich (dolna jura, zachodnie obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Petrograficzna charakterystyka skał z odsłonięcia Flora w masywie łowozierskim i z doliny Małaja Biełaja w masywie chibińskim (płw. Kola, płn. Rosja) Abstract   PDF
Miłosz Huber
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 1 (1960) Petrograficzne spostrzeżenia nad głazem narzutowym Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrograficzno-petrofizyczna charakterystyka piaskowców eolicznych strefy Siekierki–Winna Góra (koło Poznania) w aspekcie poszukiwań złoż gazu zamkniętego w osadach czerwonego spągowca Abstract   PDF
Arkadiusz Buniak, Marta Kuberska, Hubert Kiersnowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Petroleum Provinces in Poland Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrologia maficznych dajek ze skraju platformy wschodnioeuropejskiej na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Julita Biernacka, Andrzej Muszyński, Aleksander Protas
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrologia rozproszonej materii organicznej skał karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 50, No 9 (2002) Petrologia skał magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) występujących w SW części masywu suwalskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Nejbert
 
Vol 48, No 12 (2000) Petrologiczna charakterystyka soli badeńskich w złożu Siedlec-Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 53, No 4 (2005) Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w osadach dolnego karbonu północnej części strefy morawsko-śląskiej Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 3 (2019) Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Petrology and geochemistry of the Miocene ignimbritic volcanism of the southern foreground of the Bukk Mountains (Hungary) Abstract   PDF (Polish)
Terez Póka, Tibor Zelenka, Alexandru Szakacs, Ioan Seghedi, Geza Nagy
 
Vol 43, No 11 (1995) Petroskop - nowe możliwości prezentacji wizualnej Abstract
Grzegorz Kołodziej
 
Vol 10, No 10 (1962) Petroskop – ultradźwiękowa aparatura do badania skał budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtoński
 
Vol 44, No 5 (1996) P.G. Fookes & R.H.G. Parry (eds.) - Engineering Characteristics of Arid Soils Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 6 (1965) Piaski baranowskie okolic Świniar Abstract   PDF (Polish)
Monika Błaszak
 
Vol 10, No 10 (1962) Piaski formierskie rejonu Żarki-Zawiercie Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Zalewska
 
Vol 7, No 1 (1959) PIASKI FORMIERSKIE W OKOLICACH NlEGOWEJ K. ŻAREK Abstract   PDF (Polish)
MONIKA BŁASZAK
 
Vol 10, No 12 (1962) Piaski formierskie w rejonie częstochowskim i metodyka prac poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Monika Błaszak
 
Vol 9, No 5 (1961) Piaski ilmenitowo-magnetytowe znad rzeki BomIni w Gwinei Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Piaski kwarcowe Delty Nilu Abstract
Jerzy Brzozowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Piaski kwarcowe dla przemysłu odlewniczego w trzeciorzędowych krach okolic Strzelna na Pobrzeżu Gdańskim Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 39, No 9 (1991) Piaski kwarcowe gruboziarniste dla przemysłu odlewniczego – stan bazy surowcowej i możliwości jej powiększenia Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Piaski szklarskie południowego Roztocza Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 14, No 3 (1966) Piaski żelaziste - nowa baza surowca hutniczego Abstract   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 17, No 9 (1969) Piaski żelaziste z Zębca Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 53, No 4 (2005) Piaskowce czerwonego spągowca i ich diageneza na obszarze Wału Pomorskiego (złoże Ciechnowo) Abstract   PDF
Małgorzata Rusek, Arkadiusz Buniak, Anna Solarska, Mariola Kowalczak, Reinhard Gaupp
 
Vol 53, No 4 (2005) Piaskowce eoliczne czerwonego spągowca Wielkopolski w świetle nowych badań Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Hubert Kiersnowski, Magdalena Sikorska, Marta Kuberska
 
Vol 13, No 11 (1965) Piaskowce fliszu podhalańskiego jako materiał budowlany Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz
 
Vol 30, No 1 (1982) Piaskowce górnokredowe depresji północnosudeckiej jako perspektywiczny surowiec szklarski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Piaskowce i zlepieńce czwartorzędowe Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski, Jadwiga Nowak
 
Vol 26, No 8 (1978) Piaskowce i zlepieńce plejstoceńskie w dolinie dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Drozdowski, Stanisław Krażewski
 
Vol 13, No 2 (1965) Piaskowce magurskie okolic Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza jako materiał budowlany Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 17, No 5 (1969) Piaskowce z warstw pogranicznych grupy brzeżnej i siodłowej w niecce chwałowickiej karbonu rybnickiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Kazimierz Matl
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Buraczyński, Stefan Cieśliński, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) Piaskowiec kwarcytowy w dolnej części formacji z Kopieńca między Doliną Bystrej i Doliną Olczyską w Tatrach Abstract   PDF
Andrzej Iwanow, Ryszard Zabielski, Małgorzata Połońska
 
Vol 8, No 6 (1960) Piaskowo-żwirowe uszczelniane filtry studzienne Abstract   PDF (Polish)
Ladislav Pexa
 
Vol 57, No 4 (2009) Piaszczysto-skalista pustynia Wadi Rum w południowej Jordanii Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięć lat Sekcji Genezy Złóż Rud PTG Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 6, No 4 (1958) Pięć lat „Przeglądu Geologicznego” Abstract
Redakcja .
 
Vol 51, No 10 (2003) Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 54, No 5 (2006) Pięćdziesiąt lat Kwartalnika Geologicznego — Geological Quarterly Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Pięćdziesiąt lat państwowej służby geologicznej w Polsce Abstract
Jan Malinowski, Leszek Koter
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1971) Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 6, No 4 (1958) Pięciolecie Wydawnictw Geologicznych Abstract
Stanisław Walenta
 
Vol 47, No 8 (1999) Piękno ocalone — wystawa w Muzeum Wydziału Geologii UW Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 11, No 7 (1963) Pieniny parkiem narodowym Abstract   PDF (Polish)
Walery Goetel
 
Vol 43, No 6 (1995) Pierwiastki podrzędne i śladowe w górnośląskich węglach kamiennych Abstract
Anna Różkowska, Barbara Ptak
 
Vol 41, No 11 (1993) Pierwiastki podrzędne i śladowe w węglu z głębokich poziomów karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anna Różkowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 9 (2000) Pierwiastki śladowe i promieniotwórcze w osadach zbiornika włocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego Abstract
Zofia Biernat
 
Vol 9, No 5 (1961) Pierwiastki śladowe w aluwiach współczesnych Sufragańca i Bobrzy Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 41, No 9 (1993) Pierwiastki śladowe w osadach aluwialnych Bzury - profil Zgierz – Cicholewy Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 57, No 12 (2009) Pierwiastki śladowe w pyłach tuneli drogowych na terenie Warszawy Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Janusz Duszyński, Irena Jaroń, Dorota Karmasz, Jarosław Kucharzyk, Anna Maksymowicz
 
Vol 23, No 4 (1975) Pierwiastki śladowe w utworach żelazistych serii poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 26, No 3 (1978) Pierwiastki śladowe – wskaźniki warunków sedymentacji osadów węglanowych Abstract
Halina Ważny
 
Vol 47, No 1 (1999) Pierwiastki ziem rzadkich pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 64, No 11 (2016) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w środowiskach powierzchniowych litosfery Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kwecko
 
Vol 66, No 11 (2018) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy Abstract   PDF (Polish)
Irena A. Wysocka, Adam Porowski, Anna M. Rogowska, Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 49, No 9 (2001) Pierwotna orientacja żył neptunicznych w pienińskim pasie skałkowym (Zachodnie Karpaty): wstępne wyniki Abstract   PDF (Polish)
Roman Aubrecht, Igor Tunyi
 
Vol 47, No 6 (1999) Pierwotna(?)pozostałość magnetyczna w wapieniach tytono-beriasu płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich - komunikat wstępny Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Pierwsza część IV sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego - Kingston, Jamajka, 16-28.03.1998 Abstract
Karol Karski, Ryszard Kotliński
 
Vol 33, No 8 (1985) Pierwsza naukowa wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH „Spitsbergen-83" Abstract
Adam Piestrzyński
 
Vol 43, No 7 (1995) Pierwsza sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiega ONZ - Kingston, Jamajka, 27.02-17.03.1995 Abstract
Ryszard Kotliński, Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 3 (1998) Pierwsza szkoła i sympozjum EMU - Modularne aspekty minerałów - Budapeszt, Węgry, 14-18.12.1997 Abstract
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Pierwsza wiadomość o karbonie w niecce północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 51, No 8 (2003) Pierwsze Austriackie Warsztaty Rafowe — Wiedeń, Austria, 29.05–02.06.2003 Abstract
Urszula Hara, Marek Jasionowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Pierwsze datowania glin zwałowych z dna Bałtyku metodą termoluminescencji Abstract
Regina Kramarska, Anna Tomczak
 
Vol 32, No 1 (1984) Pierwsze datowania izotopowe nacieków z jaskiń tatrzańskich i ich konsekwencje dla stratygrafii plejstocenu Tatr Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Pierwsze górnojurajskie stanowisko paleoflorystyczne w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Pierwsze Karpackie Warsztaty Mikropaleontologiczne - MIKRO' 98 - Kraków, 13-14.03.1998 Abstract
Krzysztof Bąk, Michael A. Kaminski, Marzena Oliwkiewicz- Miklasińska, Jarosław Tyszka
 
Vol 14, No 5 (1966) Pierwsze oryginalne polskie prace geologiczne Abstract
Regina Fleszarowa
 
Vol 3, No 11 (1955) Pierwsze polskie dzieło z geologii stosowanej Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Pierwsze pomiary głębokości jeziora Chara-Usu Abstract
S. Kościelniak, Ludomir Mączka
 
Vol 58, No 11 (2010) Pierwsze radiowęglowe (14C) datowania kości ssaków ze żwirowni w Krosinku (Wielkopolska) Abstract   PDF
Michał Lorenc, Kamilla Pawłowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów projektu INQUA - GAGE Gacitektoniczna mapa Europy Środkowej i Wschodniej w skali 1 : 500 000 - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 48, No 7 (2000) Pierwsze stanowiska osadów biogenicznych interglacjału eemskiego na Równinie Urszulewskiej Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 17, No 7 (1969) Pierwsze sukcesy geologii inżynierskiej na usługach budownictwa Abstract
Ludwik Watycha
 
Vol 51, No 5 (2003) Pierwsze Targi Geologiczne w Polsce - rozmowa z Jackiem Wróblewskim Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Pierwsze tropy Carnosauria z dolnojurajskich osadów Glinianego Lasu, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce Centrum Geoedukacji –Wietrznia, Kielce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek, Michał Poros
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizownego rdzenia pêdu karbońskiego kordaita Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan
 
Vol 44, No 8 (1996) Pierwsze warsztaty terenowe programu Analiza basenu trzeciorzędowergo Przedkarpacia - Bochnia-Kraków-Koszyce, 28.05-02.06.1996 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa
 
Vol 6, No 2 (1958) Pierwsze wyniki poszukiwań soli kamiennej w "zatoce" gdowskiej Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 5, No 10 (1957) Pierwsze wyniki profilowania radioaktywnego w poziomych odwiertach przy poszukiwaniach soli potasowych w kopalni soli w Kłodawie Abstract   PDF
K. Przewłocki, J. Krzuk, L. Jurkiewicz, T. Owsiak
 
Vol 41, No 3 (1993) Pierwsze zgromadzenie Związku Gmin "Pilica" 11.01. 1993 - Nowe Miasto n. Pilicą Abstract
W. Irmiński
 
Vol 41, No 1 (1993) Pierwsze znaleziska jadeitu w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 6 (2001) Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 60, No 5 (2012) Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan1, Grzegorz Pacyna, Robert Borzęcki
 
Vol 21, No 11 (1973) Pierwszy arkusz Międzynarodowej mapy hydrogeologicznej Europy Abstract   PDF (Polish)
Halina Jarząbek
 
Vol 46, No 10 (1998) Pierwszy arkusz Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska: M-34-63-B-b Sławków Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 41, No 5 (1993) Pierwszy etap badań cykli naturalnych 1543 -1985 Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 49, No 3 (2001) Pierwszy przegląd filmów amatorskich o tematyce geologicznej — GEOFILM 2000 Abstract
Lidia Razowska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 11 (1972) Pierwszy udany połów żywej ryby trzonopłetwej "żyjącej skamieniałości" Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) Pierwszy Zjazd Naukdwy Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 16, No 4 (1968) Piętnaście lat Wydawnictw Geologicznych Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Piętro tommockie – najniższy dolny kambr i jego macierzyste profile platformy syberyjskiej Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Piętrowa budowa fałdu Suchych Rzek na N od Połoniny Caryńskiej Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Królikowski, Marek Muszynski
 
Vol 41, No 1 (1993) Pilna potrzeba zmiany systemu grawimetrycznego w Europie Środkowowschodniej Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Pioneer of modern sedimentology in Poland - Zbigniew Sujkowski (1898-1954) Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 55, No 8 (2007) Pionierskie doświadczenia Polski w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla Abstract   PDF
Jan Lubaś
 
Vol 29, No 9 (1981) Pionowa strefowość hydrogeochemiczna w obrębie gnejsów metamorfiku Lądka i Śnieżnika (Sudety Środkowe) Abstract
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Pionowy układ jaskiń krasowych na górze Połom w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rogala
 
Vol 17, No 8 (1969) Piroklastyczne osady w warstwach Porębskich (grodzieckich) kopalni Milowice Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 6, No 6 (1958) Piryt na Łysej Górze Abstract   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 53, No 9 (2005) Pirytyzacja szczątków biogenicznych w ciemnych utworach środkowej jury (bajos–baton) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Patrycja Szczepanik
 
Vol 56, No 5 (2008) P.J. BRENCHLEY & P.F. RAWSON — The geology of England and Wales, 2nd Edition Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Witold Cezariusz Mizerski
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 19, No 2 (1971) Plagioklazy Abstract   PDF (Polish)
Zofia Gumowska
 
Vol 6, No 1 (1958) Plan geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na rok 1958 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan prac geologicznych na 1963 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 7, No 1 (1959) Plan prac geologicznych na rok 1959 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 9, No 2 (1961) Plan prac geologicznych na rok 1961 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 10, No 2 (1962) Plan prac geologicznych na rok 1962 Abstract
Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 13, No 2 (1965) Plan prac państwowej służby geologicznej na 1965 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 4 (1967) Plan pracy Centralnego Urzędu Geologii na 1967 r. Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Plan regionalny doliny Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wzorek
 
Vol 46, No 7 (1997) Plan ruchu zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 55, No 7 (2007) Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Ryszard Habryn, Anna Piątkowska, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski
 
Vol 43, No 6 (1995) Plan wodny gminy Abstract
Jan Prażak
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan wydawniczy Wydawnictw Geologicznych na 1963 r. Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 44, No 11 (1996) Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (obszaru funkcjonalnego) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego „Oczkowice” zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatów i województw Abstract
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 2, No 12 (1954) PLANOWANIE I EKONOMIKA KOSZTÓW WIERCEŃ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 53, No 7 (2005) Planowanie inwestycji drogowych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych na przykładzie fragmentu autostrady A2 Abstract   PDF
Józef Mikołajków
 
Vol 3, No 8 (1955) Planowanie prac geologiczno-poszukiwawczych i naukowo-badawczych w Instytucie Geologicznym Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 44, No 1 (1996) Planowanie przestrzenne Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Plany odbudowy stacji badawczej na górze Pop Iwan w Czarnohorze Abstract
Jacek Gutowski, Janusz Śledziński
 
Vol 43, No 11 (1995) Platformowe utwory dolnego kambru z wierceń Rajbrot 1 i 2 na południe od Bochni Abstract
Monika Jachowicz, Władysław Moryc
 
Vol 45, No 2 (1997) Platynowce w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Plazmowa likwidacja odpadów azbestowych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 16, No 4 (1968) Plejstocen okolic Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kopczyńska-Żandarska
 
Vol 35, No 3 (1987) Plejstocen przełomu Wisły środkowej w świetle nowej stratygrafii czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Józef Edward Mojski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Plejstocen środkowego Pomorza i Pobrzeża Bałtyku w świetle termoluminescencyjnych wskaźników wieku osadów Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Dobrzyński, Elżbieta Florek, Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 36, No 8 (1988) Plejstocen środkowy w strefie doliny górnej Odry: Brama Morawska-Kotlina Raciborska (próba syntezy) Abstract   PDF (Polish)
Józef Lewandowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Plejstoceńska flora kopalna na obszarze Łodzi (dzielnica Polesie) Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 44, No 11 (1996) Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 7, No 6 (1959) Plejstoceńskie osady organiczne w Marantowie koło Konina Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Plejstoceńskie pokrywy pylaste eoliczno-deluwialne w Blinowie na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Plejstoceńskie ślimaki lądowe ze stanowiska Łuczyce k. Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 10 (1995) Plenarne posiedzenie Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich Abstract
Barbara Jagielska
 
Vol 17, No 8 (1969) Po raz drugi o trzeciorzędowych iłach laminowanych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 8, No 4 (1960) Pobieranie profilów utrwalonych Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Pobieranie rdzeni bez wyciągania koronki z otworu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Skoczyński
 
Vol 55, No 2 (2007) Pobór i opróbowanie powierzchniowych, silnie uwodnionych osadów jeziornych o nienaruszonej strukturze — uwagi metodyczne i stosowany sprzęt Abstract   PDF
Wojciech Tylmann
 
Vol 34, No 2 (1986) Pochodzenie allochtonicznych osadów Jaskini Magurskiej i Kasprowej Niżnej (Tatry) w świetle analizy minerałów ciężkich Abstract
Helena Hercman
 
Vol 55, No 4 (2007) Pochodzenie i ewolucja stopu macierzystego granitu hornblendowo-biotytowego z zachodniej części masywu strzegomskiego Abstract   PDF
Justyna Domańska-Siuda
 
Vol 57, No 4 (2009) Pochodzenie i wiek wody mineralnej w Dobrowodzie k. Buska Zdroju Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Joanna Najman, Barbara Olszewska, Andrzej Zuber
 
Vol 60, No 12 (2012) Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (δ18O i δD, δ13C, δ37Cl) i chemicznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Baran, Andrzej Pelc, Stanisław Chmiel, Stanisław Hałas
 
Vol 53, No 9 (2005) Pochodzenie minerałów ciężkich z wulkanosedymentacyjnego wypełnienia maaru bazaltowego Hajnacka (Wyżyna Cerova) Abstract   PDF
Margareta Gregáňová
 
Vol 54, No 8 (2006) Pochodzenie sfosfatyzowanych gąbek z warstwy dańskiego piaskowca glaukonitowego z Nasiłowa (dolina środkowej Wisły) Abstract   PDF
Ewa Świerczewska-Gładysz, Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 21, No 5 (1973) Pochodzenie siarczanów w niektórych polskich wodach podziemnych w świetle oznaczeń δ34S Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Pochodzenie soli badeńskich regionu karpackiego Abstract
Anatoli R. Galamay
 
Vol 54, No 2 (2006) Pochodzenie stylolitów w gipsach z czapy wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Joanna Jaworska
 
Vol 17, No 1 (1969) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 15, No 1 (1967) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 31, No 6 (1983) Pochodzenie wód podziemnych w Górnoślaskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska-Zapaśnik
 
Vol 34, No 11 (1986) Pochwała polskiej geologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Początek późnopaleozoicznego zlodowacenia Gondwany i jego zapis w polskich sukcesjach karbońskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
7751 - 8000 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>