Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 11 (1956) Oznaczanie ceru w piasku monacytowym Abstract
Marian Akst
 
Vol 24, No 7 (1976) Oznaczanie cynku w dolomitach kruszconośnych metodą rentgenowską niedyspersyjną Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie fluoru i innych nieorganicznych związków w powietrzu z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Michalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Oznaczanie gatunków rodzaju Balanus da Costa, 1778 na podstawie przekrojów poprzecznych płytek korony Abstract   PDF (Polish)
Stefan J. Dawidowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA Abstract
Marcin Wojciechowski, Justyna Filip, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
 
Vol 69, No 12 (2021) Oznaczanie i opis gruntów drobnoziarnistych zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Abstract   PDF
Edyta Majer, Adam Roguski, Alicja Grabowska, Aleksandra Łukawska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie metali ciężkich w tkankach leszczy z Wisły i Sanu - badania biomonitoringowe Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie metali śladowych w wodach metodą podwójnej ekstrakcji Abstract   PDF (Polish)
Eligiusz Serafin, Janusz Mazur
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Oznaczanie miedzi na ociosie i w rdzeniach wiertniczych metodą fluorescencji rentgenowskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kazimierczyk, Jerzy Niewodniczański
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobrowolski
 
Vol 58, No 1 (2010) Oznaczanie nieorganicznych anionów w wodach oligoceńskich techniką chromatografii jonowej Abstract   PDF
Jolanta Janiszewska, Maria Balcerzak
 
Vol 69, No 12 (2021) Oznaczanie, opis i klasyfikacja gruntów według norm PN-EN ISO 14688-1 oraz 14688-2 Abstract   PDF
Edyta Majer, Adam Roguski, Alicja Grabowska, Aleksandra Łukawska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie parametru sumarycznego AOX w badaniach wód i osadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie pierwiastków śladowych w skałach ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków ziem rzadkich Abstract   PDF (Polish)
Iwona Iwanejko, Zdzisław Hebda
 
Vol 9, No 12 (1961) Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach Abstract
Jan Calikowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie różnych form azotu w wodach naturalnych -metody stosowane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Anna Maksymowicz
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego Abstract   PDF (Polish)
Mieczyslaw Korolczuk, Małgorzata Grabarczyk
 
Vol 9, No 10 (1961) Oznaczanie uziarnienia gruntu metodą U-rurki Abstract   PDF (Polish)
Ewa Paszyc-Stępkowska
 
Vol 28, No 10 (1980) Oznaczanie węglowodorów izoprenoidowych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract
Zofia Pomykała
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gruntach metodą HPLC Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Łukasik, Brygida Dziewięcka
 
Vol 17, No 10 (1969) Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Oznaczanie WWA w wodzie powierzchniowej regionu łódzkiego ze zbiorników przeznaczonych do poboru wody do celów spożywczych Abstract   PDF
Andrzej K. M. Kabziński
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Oznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach glebowych pobranych z otoczenia zakładów przemysłowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kiepul
 
Vol 33, No 12 (1985) Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego Abstract
Piotr Janko
 
Vol 16, No 8 (1968) Oznaczenia w geofizyce wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 39, No 2 (1991) Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych Abstract
Jean L. Duthou, Jean P. Couturie, Michał P. Mierzejewski, Christian Pin
 
Vol 6, No 5 (1958) Ożywienie otworu Busk metodą kwasowania Abstract   PDF
Wacław Skoczyński
 
Vol 43, No 3 (1995) Ołów z początkiem ostatniej dekady XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Augusthinis Styliano-Stavas - Atlas of the textural patterns of ore minerals and metallogenetic processes Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) P. Bella & P. Holúbek (red.) - Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 52, No 10 (2004) P. Bourseiller & J. Durieux — Volcanoes Abstract
Piotr Czubla
 
Vol 51, No 12 (2003) P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) P. Cholewa — Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku Abstract
Małgorzata Mrozek
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Crowson - Minerals Handbook 1994--1995. Statistics and Analyses ofthe World's MineraIs Industry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 5 (1997) P. Czepiel, B. Iwańska & A. Wasilewski - Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne ze skorowidzem Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 8 (2003) P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 6 (2005) P. CZUBLA, W. MIZERSKI & E. ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ — Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Abstract   PDF
Piotr Paweł Woźniak
 
Vol 57, No 9 (2009) P. DASZKIEWICZ & R. TARKOWSKI — Pobyt i badania przyrodnicze Jeana-Etienne’a Guettarda w Rzeczypospolitej (1760–1762). Abstract   PDF
Jacek Oleksyn
 
Vol 49, No 5 (2001) P. DOBAK - Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 3 (1953) P. Dorn - Geologia Europy Środkowej Abstract   PDF
J. Głodek
 
Vol 1, No 6 (1953) P. Dorn - Geologia Europy środkowej Abstract
J. Głodek
 
Vol 52, No 2 (2004) P. Ilnicki — Torfowiska i torf Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 54, No 10 (2006) P. KARNKOWSKI — Na szlaku poszukiwań naftowych. Wspomnienia. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 11 (2000) P. Karnkowski — Oil and Gas Deposits in Poland Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 3 (1995) P. Kearey - The EncycIopediaofthe Solid Earth Sciences Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 56, No 4 (2008) P. KRÓL & J. URBAN — Kopalnie miedzianogórskie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 5 (1994) P. Kłysz - Polscy polarnicy. Zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 53, No 2 (2005) P. Kłysz & J. Skoczylas — Oblicze naszej planety — geologia i geomorfologia w zarysie. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 3 (1994) P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu Abstract
Hubert Sylwestrzak, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 2 (2002) P. Müller, Z. Novák et al. - Geologie Brna a okolí Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 47, No 6 (1999) P. Roniewicz & A. Wierzbowski - Przez Karpaty Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 58, No 10 (2010) P. SAŁUGA – Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 68, No 6 (2020) P. WOJTULEK, T. KOCOWSKI, W. MAŁECKI – Prawo geologiczne i górnicze. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 70, No 6 (2022) P. Wyszomirski –Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne. Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 49, No 4 (2001) P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Porębska
 
Vol 49, No 1 (2001) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleobiogeography of the Lower Cambrian deposits of Abstract
Luba V. Piskun, Gala V. Zinovenko
 
Vol 6, No 3 (1958) Paleocen płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 26, No 11 (1978) Paleodelta w miocenie przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Paleodoliny w pradolinie Warty - Noteci pod Gorzowem Wlkp. i ich znaczenie hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Romanek
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Paleoecology and organie matter in the Late Badenian and Early Sarmatian marine basin of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Iwona Czepiec, Maciej J. Kotarba
 
Vol 33, No 4 (1985) Paleoekologia angielskiego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Tim H. Pettigrew
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleoekologia i biogeografia kredowych amonitów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Michał Zatoń
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Paleoekologia torfowisk — źródło informacji o historii klimatu i wpływie człowieka na środowisko Abstract   PDF
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Paleogen i neogen Pomorza — profil regionalny i korelacje z obszarami sąsiednimi Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 64, No 1 (2016) Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 31, No 7 (1983) Paleogen i podłoże mezozoiczne w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie woj. szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 2 (1984) Paleogeńskie węgle brunatne i mułowce węgliste w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie, woj . szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 27, No 1 (1979) Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Studencki
 
Vol 8, No 9 (1960) Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny Abstract
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko, Tomasz Malata
 
Vol 29, No 11 (1981) Paleogeograficzne powiązania między epikontynentalnym a geosynklinalnym basenem w kredzie górnej i paleocenie Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 46, No 7 (1998) Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 53, No 11 (2005) Paleoklimatyczna wymowa peryglacjalnych pokryw stokowych na podstawie badań w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego Abstract   PDF
Halina Pawelec
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hateg Basin, Romania Abstract   PDF (Polish)
Ulrich Hambach, Cristian Panaiotu, Cristina E. Panaiotu
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Król, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Jadwiga Kruczyk, Maria Jeleńska, Marta Rauch, Antoni K. Tokarski
 
Vol 63, No 11 (2015) Paleomagnetyzm, a odrodzenie teorii Wegenera: synopsis Abstract   PDF (Polish)
Marek Lewandowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Jaromír Leichmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Paleomagnetyzm skał mezozoicznych i trzeciorzędowych Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Paleontologia polska w latach 1945-1966 Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 40, No 10 (1992) Paleontologiczny zapis zdarzeń późnego dewonu i karbonu. XV Konferencja Paleontologów Abstract
Barbara Studencka, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Paleooceanografia Morza Waryscyjskiego na podstawie składu izotopowego konodontów - Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Dopieralska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleophytic characteristics of the Upper Vendian and Cambrian of the Podlasie-Brest Depression Abstract
Luba V. Piskun
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 28, No 3 (1980) Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Paleotemperatury minerałów węglanowych i barytów na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 53, No 1 (2005) Paleozoiczna Akrecja Polski — podsumowanie projektu Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 66, No 8 (2018) Paleozoiczne dowody na interakcje między roślinami a stawonogami Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Muszer, Adrianna Jankowska
 
Vol 2, No 8 (1954) PALEOZOICZNE RUDY ŻELAZA NA OBSZARZE STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA GÓRNICZEGO Abstract   PDF (Polish)
Aleksy Owczarek
 
Vol 24, No 7 (1976) Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Markiewicz
 
Vol 31, No 7 (1983) Palinoflora i plankton paleogeński z NW Polski Abstract   PDF (Polish)
Irena Grabowska
 
Vol 54, No 1 (2006) Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów Abstract   PDF
Zofia Balwierz, Jan Goździk, Barbara Marciniak
 
Vol 33, No 8 (1985) Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa) Abstract
Ewa Rębas
 
Vol 47, No 4 (1999) Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 52, No 1 (2004) Palinologiczny zapis trzeciorzędu w dolinie środkowej Wisły Abstract   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 40, No 8 (1992) Palinostratygrafia osadów cechsztynu i dolnego pstrego piaskowca w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract
Anna Fijałkowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej na obszarze przedsudeckim Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska
 
Vol 53, No 9 (2005) Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych Abstract   PDF
Wojciech Włodarczyk, Krzysztof Bahranowski, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam Gaweł, Ewa M. Serwicka
 
Vol 41, No 6 (1993) Pamięci inż. Wacława Iwaszkiewicza (1902 - 1993 Abstract
Anna Maliszwska
 
Vol 9, No 1 (1961) Pamięci Mikołaja Siergiejewicza Szatskiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 12 (1988) Pamięci Profesora dr Edwarda Ruhlego (1905-1988) Abstract
W. Jurkiewicz, S. Tyski, B. Barej
 
Vol 48, No 2 (2000) Pamięci świętokrzyskiego geologa Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 46, No 3 (1998) PANCARDI'97 - pierwsze spotkanie w Karpatach polskich - Kraków - Zakopane, 20-26.10.1997 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Pannonian Basin syn- and post-rift evolution; dynamic modelling of the transition from passive to active rifting Abstract   PDF (Polish)
Ritske S. Huismans, Y.Y. Podladchikov, Sierd A.P.L. Cloetingh
 
Vol 2, No 8 (1954) PAŃSTWOWA KOMISJA GEOLOGICZNA NRD Abstract   PDF
, ,
 
Vol 6, No 5 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 6 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 9, No 4 (1961) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
J. Szawdyn
 
Vol 8, No 11 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 7, No 1 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 51, No 5 (2003) Państwowa służba geologiczna Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Państwowa służba geologiczna i hydrogeologiczna ramię w ramię z administracji geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sidorczuk, Maja Kowalska
 
Vol 61, No 6 (2013) Państwowa Służba Geologiczna informuje o gazie z łupków Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 50, No 6 (2002) Państwowa służba geologiczna jako zadanie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA W ŚWIETLE UCHWAŁ IX PLENUM KOMITETU CENTRALNEGO PZPR Abstract   PDF
, ,
 
Vol 41, No 1 (1993) Państwowe służby geologiczne w krajach zachodnich Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 12 (1998) Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - kartki z kalendarza Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - spojrzenie w przyszłość Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 54, No 3 (2006) Państwowy Instytut Geologiczny jako archetyp państwowych instytutów badawczych Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 67, No 7 (2019) Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 42, No 1 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei - Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 12 (1962) Państwowy Instytut Geologiczny w Japonii Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 67, No 7 (2019) PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – STO LAT W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Tadeusz Peryt
 
Vol 8, No 2 (1960) Pańswtowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 68, No 4 (2020) Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach Abstract   PDF
Andrzej J. Witkowski, Kinga Ślósarczyk
 
Vol 43, No 4 (1995) Parageneza fosforytów i ewaporatów w fanerozoiku Abstract   PDF (Polish)
Oleg l. Petryczenko
 
Vol 46, No 5 (1998) Paragenezy mineralne i powstawanie rud złota i srebra w rejonie Beregovo (Zakarpacie, Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Sergey V. Biruk, Alexandr V. Emetc
 
Vol 7, No 2 (1959) Paralelizacja profilów stratygraficznych wapienia muszlowego obszaru śląsko-krakowskiego i Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 49, No 9 (2001) Parametr AOX - wskaźnik zanieczyszczenia osadów wodnych związkami chloroorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 45, No 5 (1997) Parametr grupowy AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami chlorowcoorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 57, No 4 (2009) Parametry filtracyjne zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca niecki poznańskiej Abstract   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak
 
Vol 47, No 7 (1999) Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów spoistych trasy "Łazienkowskiej" Abstract   PDF (Polish)
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy) Abstract   PDF (Polish)
Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik
 
Vol 24, No 10 (1976) Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 20, No 4 (1972) Parametry inżyniersko-geologiczme podłoża zapory wodnej w Młotach Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański, Zygmunt Glazer, Juliusz Köhsling
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Parametry kształtu ziaren gruntowych oraz analityczne sposoby ich wyznaczania Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Szerakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 52, No 1 (2004) Pararotalia aculeata (d'Orbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej Abstract   PDF
Janina Szczechura
 
Vol 56, No 4 (2008) Park Narodowy Canaima (Wyżyna Gujańska, Wenezuela) — impresje geologiczne Abstract   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 9 (1997) Park Narodowy Gór Stołowych - wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Krzysztof Jakubowski, Bożena Rudnicka
 
Vol 46, No 11 (1998) Park rozrywki i nauki im. prof. Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Pasmo nasuwcze Sevier (USA) jako przykład ewolucji orogenu i związanego z nim basenu zapadliska przedgórskiego - pokonferencyjna wycieczka terenowa do rocznej konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych, Salt Lake City, 21-23.05.1998 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 55, No 4 (2007) Paul Assmann—badacz triasu górnośląskiego Abstract   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 57, No 5 (2009) Paweł Edmund Strzelecki (1797–1873)—wielki geolog, podróżnik i odkrywca Abstract   PDF
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 57, No 8 (2009) PEC Geotermia Podhalańska SA—stan obecny i perspektywy rozwoju Abstract   PDF
Czesław Ślimak
 
Vol 19, No 1 (1971) Pęcznienie minerałów ilastych pod wpływem wody i cieczy organicznych - Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kulesza-Wiewióra, Andrzej Wiewióra
 
Vol 9, No 7 (1961) Pęcznienie skał senońskich w przełomowym odcinku Wisły środkowej jego inżyniersko-geologiczne znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 9 (1985) Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie) Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Pegmatyty Norwegii – 8. Międzynarodowe Sympozjum (PEG2017) na temat pegmatytów granitowych Kristiansand, Norwegia, 13–15.06.2017 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa, Adam Szuszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Pennski kompleks rafy kapitańskiej w Guadalupe Mountains (SW część USA) Abstract
Brenda L. Kirkiand George Kirkiand George
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Perm na 28 MKG Abstract
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 40, No 4 (1992) Perm na tarasie świętokrzyskim Abstract
Anna Morawska
 
Vol 7, No 6 (1959) Perm w otworze Żebrak IG I Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Permian Basin as a main exploration target in Poland Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 28, No 5 (1980) Permo-karbońskie fauny koralowe Spitsbergenu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Permska najstarsza sól kamienna (Na1) na obszarze monokliny przedsudeckiej a strategia rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Abstract   PDF
Herbert Wirth, Grzegorz Lipień, Andrzej Markiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) Permskie formacje solne platformy wschodnioeuropejskiej Abstract
S.M. Korieniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka
 
Vol 54, No 4 (2006) Permskie sole potasowo-magnezowe na obszarze środkowej i południowo-zachodniej Polski — obecny stan rozpoznania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 57, No 2 (2009) Permsko-triasowy wulkaniczno-plutoniczny magmatyzm typu A na Korsyce Warsztaty terenowe IGCP 510 i EUROGRANITES 2008 Korsyka, 1–7.09. 2008 Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 59, No 6 (2011) Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja – wystawa fotografii Tomasza Kuczyńskiego w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 6–29.05.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 52, No 5 (2004) Perspektywiczne obszary poszukiwań węglowodorów w kambrze polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka
 
Vol 57, No 8 (2009) Perspektywiczne obszary występowania wód termalnych na ziemi kłodzkiej Abstract   PDF
Elżbieta Liber, Barbara Kiełczawa
 
Vol 9, No 11 (1961) Perspektywiczne surowce mineralne Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pácal
 
Vol 11, No 10 (1963) Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Perspektywy badań geologicznych Polski prowadzonych przez Instytut Geologiczny Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Perspektywy badań geologicznych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
A. Grocholski, M. Mierzejewski
 
Vol 13, No 8 (1965) Perspektywy balneologiczne Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy eksploatacji kwarcytów bolesławieckich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji piasków kwarcowych w okolicy Piaseczna Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 41, No 9 (1993) Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego Abstract
Zdzisław Mianowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji złóż rozsypiskowych kruszywa mineralnego z dna południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kroczka
 
Vol 33, No 7 (1985) Perspektywy i główne kierunki rozwoju nauk geologicznych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej Abstract   PDF (Polish)
Beata Wiktorowicz, Iwona Lipiec, Marcin Kos, Tomasz Młyńczak
 
Vol 11, No 1 (1963) Perspektywy i problemy badań Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego Abstract
Vlastimil Svoboda
 
Vol 57, No 9 (2009) Perspektywy magazynowania węglowodorów w najstarszej soli kamiennej (Na1) cechsztynu w rejonie Kartuzy–Gdańsk (bloki koncesyjne 48 i 49) Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 11, No 4 (1963) Perspektywy niklonośności sudeckich intruzji zasadowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak
 
Vol 20, No 12 (1972) Perspektywy odkrycia cechsztyńskich raf wapiennych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia nowych złóż węgla o wartościach przemysłowych w SW Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stankiewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu typu złoża Marklowice Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Danuta Kühn
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy odkrycia złóż metali na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Perspektywy odkrycia złóż uranu na obszarze północno-zachodnich Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 34, No 9 (1986) Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jamrozik, Joanna Pawica, Anna Sipińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Perspektywy poszukiwań czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców mineralnych na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Nowak
 
Vol 13, No 5 (1965) Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Perspektywy poszukiwań iłów ceramicznych w niecce północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Perspektywy poszukiwań karbonu w depresji północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Perspektywy poszukiwań złóż soli kamiennej w okolicy Tarnowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki
 
Vol 32, No 3 (1984) Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w północnej części strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska
 
Vol 43, No 9 (1995) Perspektywy pozyskiwania surowców mineralnych u schyłku XX wieku, Kraków-Zakopane, 12-14.05.1995 Abstract
Alicja Frysztak-Wołkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Jan Kaczyński
 
Vol 30, No 8 (1982) Perspektywy ropogazonośności na dużych głębokościach Abstract   PDF (Polish)
S. Maksimow, K. Fomkin, P. Ancupow, M. Łodżewska, P. Karnkowski, Z. Korab
 
Vol 14, No 8 (1966) Perspektywy rozwoju bazy surowcowej dla przemysłu kruszyw naturalnych w południowej części Wysoczyzny Bielskiej Abstract   PDF
Tadeusz Musiał
 
Vol 45, No 4 (1997) Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 6 (1998) Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce - zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN - KWB Behchatów w Rogowcu, 29.04.1998 Abstract
Maciej Piwocki
 
Vol 4, No 2 (1956) Perspektywy Świętokrzyskiej Stacji Terenowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach Abstract
Borys Areń
 
Vol 42, No 8 (1994) Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków Abstract
Ryszard Habryn, Marek Markowiak, Jadwiga Ślósarz
 
Vol 51, No 9 (2003) Perspektywy węgla w poszerzonej Europie: Węgiel jedynym strategicznym surowcem energetycznym Europy Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 33, No 10 (1985) Perspektywy wykorzystania ciepła wód podziemnych z utworów mezozoicznych Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Biedrzycki
 
Vol 43, No 6 (1995) Perspektywy wykorzystania w ochronie środowiska iłów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Abstract
Paweł Brański
 
Vol 57, No 8 (2009) Perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych jury dolnej w północno-zachodniej części Polski do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Anna Sowiżdżał
 
Vol 58, No 7 (2010) Perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych jury dolnej z regionu niecki szczecińskiej (północno-zachodnia Polska) w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji Abstract   PDF
Anna Sowiżdżał
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy wykorzystania złóż skał krystalicznych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Śliwa
 
Vol 40, No 2 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy występowania kaolinów w rejonie masywu strzelińkiego Abstract   PDF (Polish)
Lech Rembocha
 
Vol 9, No 7 (1961) Perspektywy występowania ropy naftowej w paleozoiku świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 26, No 9 (1978) Perspektywy występowania węgli koksujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła
 
Vol 18, No 3 (1970) Perspektywy występowania węglowodorów naftowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 5 (1998) Peryglacjalna zwietrzelina gliniasta Doliny Chęcińskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Robert Sołtysik
 
Vol 55, No 4 (2007) Perły słodkowodne z dorzecza Jangcy (Chiny) Abstract   PDF
Magdalena Dumańska-Słowik, Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 47, No 7 (1999) Petroarcheologia i rozwój jej badań na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas, Agnieszka Wójcik
 
Vol 49, No 6 (2001) Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce Abstract
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 12 (2002) Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 2 (1980) Petrochemiczne zróżnicowanie a geneza młodopaleozoicznyoh wulkanitów Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 8 (1974) Petrofizyka - nowy kierunek badań w resorcie Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrogeneza lamprofirów sudeckich Abstract   PDF
Marek Awdankiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych Abstract
Mariusz o. Jędrysek
 
Vol 11, No 9 (1963) Petrografia "czarnych piasków" z wyspy Isla des Pinos na SW od Kuby Abstract
Teresa Domaszewska
 
Vol 53, No 4 (2005) Petrografia i diageneza utworów cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża ropy naftowej Lubiatów (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Zbigniew Mikołajewski, Marek Wróbel
 
Vol 12, No 12 (1964) Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 58, No 2 (2010) Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach Abstract   PDF
Monika Popiołek, Dorota Salata, Alfred Uchman
 
Vol 48, No 4 (2000) Petrografia osadów lodowcowych w południowej Wielkopolsce (Włoszakowice) Abstract
Maria Górska
 
Vol 16, No 2 (1968) Petrografia w warszawskim ośrodku uniwersyteckim Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 59, No 7 (2011) Petrografia warstw snochowickich (dolna jura, zachodnie obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Petrograficzna charakterystyka skał z odsłonięcia Flora w masywie łowozierskim i z doliny Małaja Biełaja w masywie chibińskim (płw. Kola, płn. Rosja) Abstract   PDF
Miłosz Huber
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
7751 - 8000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>