Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16, No 10 (1968) Technika zapisu cyfrowego w sejsmice (cz. II Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 30, No 3 (1982) Techniki cyfrowania map konturowych Abstrakt
Jacek Owczarczyk
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonic evolution of the Alpine-Carpathian mountain belt: review of geochronological data Abstrakt   PDF
Franz Neubauer
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonic evolution of the Central Carpathian Paleogene basin and epigenetic PTS conditions recorded by mesoscale structures and fluid inclusions in mineral veins (Levoćske Vrchy Mts and surroundings) Abstrakt   PDF
Frantiśek Marko, Vratislav Hurai
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonic evolution of the Orava Basin in the light of geomorphological and geophysical studies tested by earthsquake of 11 September 1995 Abstrakt   PDF
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonic evolution of the Orava Basin in the light of geomorphological and geophysical studies tested by earthsquake of 11 September 1995 Abstrakt   PDF
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonic regimes and basin formation in the Western Carpathians during the Neogene Abstrakt   PDF
Michal Kovać, Frantiśek Marko
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Tectonics of the consolidated basement of the Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tectonics of the Orava-Nowy Targ Basin Abstrakt   PDF
Pawel Pomianowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Tekst objaśniający do arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstrakt   PDF
Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski
 
Vol 30, No 9 (1982) Teksturalna anizotropia filtracji w niezdiagenezowanym osadzie piaszczystym Abstrakt
Jurand Wojewoda
 
Vol 37, No 9 (1989) Tekstury warstewkowe kasyterytów z łupków łyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich Abstrakt   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Teksty objaśniające do arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Sylwia Tarwid-Maciejowska
 
Vol 19, No 10 (1971) Tektogeneza syneklizy przybałtyckiej Abstrakt   PDF
Janina Motyl-Rakowska, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 21, No 7 (1973) Tektogeneza waryscyjska Masywu Czeskiego i jej związek z rozłamami wgłębnymi Abstrakt   PDF
Jaroslav Zeman
 
Vol 41, No 11 (1993) Tektoniczna analiza dynamiki uskoków z niektórych obszarów struktury bardzkiej (Sudety) Abstrakt
Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż
 
Vol 42, No 8 (1994) Tektoniczna analiza dynamiki uskoków z niektórych obszarów struktury bardzkiej (Sudety): dyskusja Abstrakt
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Tektoniczna ewolucja płaszczowiny magurskiej w strefie Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 48, No 1 (2000) Tektoniczne a eustatyczne uwarunkowania rozwoju sedymentacji dewonu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 33, No 7 (1985) Tektoniczne formy rzeźby Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektoniczne uwarunkowania lokalizacji i genezy złóż siarki w Czarkowach i Posądzy (zapadlisko przedkarpackie) Abstrakt   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 51, No 9 (2003) Tektoniczne uwarunkowania rowu lubelskiego (późny dewon–karbon) Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Tektoniczne uwarunkowania rozwoju źródliskowego torfowiska kopułowego "Krzywice" koło Chełma Abstrakt
Radosław Dobrowolski
 
Vol 50, No 6 (2002) Tektoniczne wygięcie łuku Karpat zewnętrznych w świetle analizy ciosu w płaszczowinie śląskiej Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Andrzej Konon
 
Vol 32, No 6 (1984) Tektoniczne założenia rynien dolnojurajskich i ich rozprzestrzenienie w północnej części Centralnego Rejonu Węglowego LZW Abstrakt   PDF
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 30, No 8 (1982) Tektoniczne założenia rynny jeziora Gopło Abstrakt   PDF
Ewa Piekarska
 
Vol 36, No 10 (1988) Tektonika elewacji radomszczańskiej na podstawie metod mezostrukturalnych Abstrakt   PDF
Piotr Czubla
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika fliszu podhalańskiego w dolinie Białki Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Andrzej Konon, Tomasz Mardal
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika gabr masywu gabrowo-serpentynitowego Braszowic- Brzeźnicy (Sudety) Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 24, No 4 (1976) Tektonika globalna Europy alpejskiej Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika góry Łopień (Beskid Wyspowy) Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika głównej strefy granitów Wzgórz Strzelińskich Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 30, No 12 (1982) Tektonika i ewolucja paleotektoniczna paleozoiku podpermskiego między Koszalinem i Toruniem (Pomorze) Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika i rozwój wschodniej części bloku przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 26, No 11 (1978) Tektonika, jej działy i pojęcia wprowadzające Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 51, No 6 (2003) Tektonika Kotliny Orawsko-Nowotarskiej — wyniki kompleksowej analizy danych grawimetrycznych i geoelektrycznych Abstrakt   PDF
Paweł Pomianowski
 
Vol 45, No 10 (1997) Tektonika masywu Snieżnicy i jej przedpola (Beskid Wyspowy, płaszczowina magurska) Abstrakt   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektonika nieciągła niecki podhalańskiej na podstawie fotointerpretacji i analizy rzeźby terenu Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Tektonika nieciągła-ciągła-nieciągła, studium ewolucji strukturalnej polskiej części łuku Karpat Abstrakt   PDF
Andrzej Konon, Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski, Jacek Rubinkiewicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 8, No 8 (1960) Tektonika obszaru częstochowskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 28, No 2 (1980) Tektonika paleozoiku podpermskiego obszaru warszawskiego Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 45, No 12 (1997) Tektonika powaryscyjska obszaru świętokrzysko-lubelskiego na tle struktury podłoża Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 36, No 10 (1988) Tektonika północno-zachodniej części fliszu podhalańskiego Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski, Ryszard Szczęsny
 
Vol 25, No 6 (1977) Tektonika południowego skrzydła siodła głównego między uskokami: Zuzanna, Książęcy i Przemsza Abstrakt   PDF
Kristian Probierz
 
Vol 24, No 10 (1976) Tektonika płyt - dyskusje i implikacje (cz. I) Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 11 (1976) Tektonika płyt – dyskusje i implikacje (cz. II) Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 47, No 1 (1999) Tektonika skraju platformy wschodnioeuropejskiej w świetle kompleksowych badań geofizycznych między Chełmem Lubelskim a Krasnymstawem Abstrakt   PDF
Marek Haber
 
Vol 35, No 11 (1987) Tektonika strefy granicznej moldanubicum i saxothuringicum w świetle lokalizacji supergłębokiego kontynentalnego wiercenia „Oberpfalz" w RFN Abstrakt
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika strefy nasunięcia dukielskiego w zachodniej części Bieszczadów Abstrakt   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektonika synkliny międzygórskiej w świetle badań mikrograwimetrycznych Abstrakt   PDF
Jerzy Stein, Ewa Stupnicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji brunatnowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 48, No 4 (2000) Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 35, No 6 (1987) Tektonika utworów górnego dewonu i dolnego karbonu w kamieniołomie w Dzikowcu (Góry Bardzkie) Abstrakt
Stanisław Mazur
 
Vol 40, No 3 (1992) Tektonika utworów kambryjskich obszaru świętokrzyskiego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika wewnętrzna masywu serpentynitowego Szklar Ząbkowickich Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 41, No 9 (1993) Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 - Abstrakt
Marek Graniczny, Tomasz Janicki
 
Vol 33, No 11 (1985) Teledetekcja geologiczna w Polsce i na świecie Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Teledetekcja w poszukiwaniu złóż - wczoraj, dziś i jutro Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 6 (1994) Teledetekcyjne obserwacje zmian środowiska wywołanych podziemną eksploatacją siarki Abstrakt
Tomasz Janicki, Zbigniew Kowalski
 
Vol 8, No 6 (1960) Telewizja w geologicznych pracach poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Miloš Štepánek
 
Vol 44, No 7 (1996) Tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Temperature conditions beneath the Ukrainian Carpathians at present time and in the past Abstrakt   PDF
Zoya Lyashkevitch, Albert Medvedev, Alexander Varitchev
 
Vol 39, No 3 (1991) Temperatury powstania siarczków cynku ze złoża Klucze w rejonie olkuskim Abstrakt
Andrzej Kozłowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Tenantyt i minerały współwystępujące z żyły kruszcowej w dolomitach dolnego cechsztynu w kopalni Polkowice Abstrakt   PDF
Stanisław Przeniosło
 
Vol 31, No 11 (1983) Tendencje do zmian struktury lessów podczas ich obciążania Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski, Ewa Hoffman
 
Vol 35, No 12 (1987) Tendencje zmian w geologii światowej w świetle międzynarodowych kongresów geologicznych w latach osiemdziesiątych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Teoretyczne konsekwencje badania politropizmu rud cynkowo-ołowiowych oraz siarki Abstrakt   PDF
Adam Trembecki
 
Vol 28, No 4 (1980) Teoretyczne problemy współczesnej geologii inżynierskiej Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 5 (1965) Teoria rozwoju metallogenicznego Czechosłowacji Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 41, No 3 (1993) Terenowa konferencja nt. tektoniki Roztocza, 16 – 20 czerwca 1993 r. Abstrakt
M. Harasimiuk
 
Vol 23, No 10 (1975) Terenowe organa administracji państwowej w geologii Abstrakt
, ,
 
Vol 48, No 3 (2000) Terenowe spotkanie uniwersyteckich geologów karpackich (część II) - Bocheniec ’99 Abstrakt
Jacek Rubinkiewicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 44, No 3 (1996) Terenowe sympozjumPaleontology and Stratigraphy of the Eocene-Miocene Sections of the Western Pre-Caucasia, Majkop, zachodnie Przedkaukazie, 01-08.08.1995 Abstrakt
Barbara Studencka
 
Vol 3, No 8 (1955) Terenowe szkolenie na wyższych uczelniach Abstrakt
Henryk Świdziński
 
Vol 45, No 5 (1997) Terenowe warsztaty Późnowistuliańskie i holoceńskie Zjawiska eoliczne - Boszków, Rogi, 09-12.09.1996 Abstrakt
Jan Goździk
 
Vol 47, No 1 (1999) Terfenyle - nowa grupa biomarkerów występująca w osadach paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski,, Franciszek Czechowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Termalne wody mineralne w okolicy Warszawy Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 1, No 9 (1953) TERMICZNA ANALIZA RÓZNICOWA Abstrakt   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Termiczne właściwości piaskowców białego spągowca obszaru Lubin – Polkowice Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura, Ferdynand Zaczek
 
Vol 9, No 6 (1961) Terminologia geologiczna Abstrakt
. .
 
Vol 10, No 7 (1962) Terminologia geologiczna Abstrakt
. .
 
Vol 11, No 7 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 11, No 9 (1963) Terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, Br. Paczyński
 
Vol 12, No 2 (1964) Terminologia hydrogeologiczna Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 13, No 1 (1965) Terminologia hydrogeologiczna (IX) Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 12, No 9 (1964) Terminologia hydrogeologiczna (VIII) Abstrakt
C. Kolago, J. Macher, B. Paczyński
 
Vol 32, No 12 (1984) Terminologia i klasyfikacja masywów skalnych Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 3, No 9 (1955) Terminologia stosowana przy opisie otwornic (foraminifera) Abstrakt
W. Bielecka, E. Witwicka
 
Vol 3, No 10 (1955) Terminologia stosowana przy opisie otwornic (Foraminifera) Abstrakt
Wanda Bielecka, Emilia Witwicka
 
Vol 50, No 9 (2002) Terrany Polski i krajów sąsiednich (poster) Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 36, No 10 (1988) Terrany tektonostratygraficzne - definicja, geneza, konsekwencje geologiczne Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 43, No 1 (1995) Tertiary and pre-Tertiary palaeosurfaces; recognition, reconstruction, and environmental interpretation - Sheffield, 15-16.04.1994; Belfast, 01-03.09.1994 Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Tertiary paleomagnetism in the northern part of the PANCARDI region Abstrakt   PDF
Emó Marton
 
Vol 45, No 10 (1997) Test systemu GPS w powierzchniowym kartowaniu geologicznym Abstrakt
Zbigniew Małolepszy, Zbigniew Perski, Zygmunt Heliasz
 
Vol 18, No 5 (1970) Tezy geologiczno-górnicze VI Kongresu Techników Polskich Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 46, No 7 (1997) T.H. van Andel - Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The 300-km-long Innsbruck-Salzburg-Amstetten (ISAM) fault system: A major displacement line in the northern Eastern Alps Abstrakt   PDF
H. Egger, Herwig Peresson
 
Vol 31, No 6 (1983) The Carboniferous in south-western Poland Abstrakt   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 31, No 6 (1983) The Carboniferous in western Pomerania Abstrakt   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 24, No 6 (1976) The Carpathians and plate tectonics Abstrakt   PDF
Roman Ney
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The direction of Tertiary plate movement in the Eastern Carpathians: comparison of field data with sand-box models Abstrakt   PDF
Peter Zweigel
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Early through Middle Miocene dynamics of the Polish Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland) Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 9 (2002) The Earth’s Thermal Field and Related Research Methods - Moskwa, 16–20.06.2002 Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 9-2 (1998) The geochemical atlas of the humus soil horizon in Estonia Abstrakt   PDF
Valter Petersell, Mare Kalkun
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The gravity field of the eastern part of the Western Carpathians and its geodynamic implications Abstrakt   PDF
Miroslav Bielik
 
Vol 49, No 1 (2001) The International Association of Radiolarian Paleontologists — INTERRAD 2000 — Blairsden, Kalifornia, USA, 17–22.09.2000 Abstrakt
Jacek Rajchel
 
Vol 50, No 1 (2002) The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting - Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century - Cracow, August 26-29, 2001 Abstrakt
Wojciech Mayer
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Oligo-Miocene alkaline basalt volcanism in Bulgaria Abstrakt   PDF
Peter Marchev, Orlando Vaselli, Hilary Downes
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner Carpathians) - micropaleontological perspective Abstrakt   PDF
Barbara Wiktoria Olszewska, Józef Wieczorek
 
Vol 24, No 6 (1976) The proposition of the new stratotype of the Paleocene Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 32, No 5 (1984) The question of the Jurassic-Cretaceous boundary in marginal zone of the East-European Platform Abstrakt   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The regional network of geosites in the Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Zofia Alexandrowicz, Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The results of the deep magnetotelluric sounding on the protile crossing TT line in the south-east Poland Abstrakt   PDF
Tomasz Ernst, Jerzy Jankowski, Antal Adam
 
Vol 24, No 6 (1976) The Rotliegendes of the Polish Lowland Abstrakt   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The shallow lithospheric manfle beneath the Carpathian Pannonian region: evidence from ultramatic xenoliths Abstrakt   PDF
Hilary Downes, Orlando Vaselli, Marge Wilson
 
Vol 24, No 6 (1976) The significance of investigations upon diatoms found in the Przeworno marbIes Abstrakt   PDF
Jadwiga Siemińska, Barbara Kwiecińska
 
Vol 35, No 5 (1987) The state of petrographic studies on coals in Poland Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 31, No 6 (1983) The studies on stratigraphy of the Carboniferous in Poland Abstrakt   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The Tethyan zone in the geotectonic context of the Pannonian-Carpathian system Abstrakt   PDF
Dumitru Stanica
 
Vol 45, No 10-2 (1997) The thrusting can be taken as the driving mechanism in the generating of the Tisza: Preliminary paleomagnetic results from sedimentary rocks of the Transylvanian Basin Abstrakt   PDF
Christian Panaiotu, A. Hosu, I. Balintoni, Peter Zweigel, C. E. Panaiotu
 
Vol 46, No 8-2 (1998) The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland) Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik, Małgorzata Jugowiec
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Thermal and rheological structure and evolution of the lithosphere - clues of tectonic interactions in the Carpatho-Pannonian area Abstrakt   PDF
C. Demetrescu, M. Andreescu, G. Polonic, M. Ene
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Thermal evolution of an orogenic wedge: the Austroal pine (AA) of the Eastern Alps inferences from numerical modelling Abstrakt   PDF
Ernst Willingshofer, Jan Diederik van Wees, Sierd Cloetingh, Franz Neubauer
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Thermal waters of the Polish part of the Carpathians Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa
 
Vol 42, No 2 (1994) Third Marine Geological Conference - The Baltic - 21 - 24.09.1993 r. - Sopot Abstrakt
Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 16, No 5 (1968) Tility wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Borys Areń
 
Vol 7, No 8 (1959) Tintinnidae z serii Kominów Tylkowych Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 29, No 1 (1981) Toczeńce ilaste powstałe podczas powodzi na Dolnym Śląsku w 1977 r. Abstrakt   PDF
Edmund Jońca
 
Vol 29, No 12 (1981) Toczeńce uzbrojone z potoku Bińczarka (Beskid Niski) Abstrakt
Piotr Krzysztoń
 
Vol 48, No 8 (2000) Toksyczne związki organiczne w środowisku przyrodniczym Abstrakt   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 46, No 12 (1998) Toksykologia litosfery-nowa dziedzina nauk o Ziemi Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 7, No 4 (1959) Toleit, jego stanowisko w systematyce skał i geneza Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 43, No 1 (1995) Tomasz Skała (1947-1994) Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 41, No 7 (1993) Tomasz Zan, przyjaciel Adama Mickiewicza Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) TOPNIKI Abstrakt
Zofia Wróbnicka
 
Vol 42, No 11 (1994) Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard PodstoIski, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 7, No 6 (1959) Towarzystwa Geochemiczne za granicą Abstrakt
Z. Pascal, W. Szczepanowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Toxic chemical elements in Moscow Abstrakt   PDF
Alexander A. Volokh
 
Vol 43, No 7 (1995) T.R. Shaw - History of Cave Science. The Exploration and Study of Limestone Caves, to 1990 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 7, No 1 (1959) Trachit potasowy z Siedlca k. Krzeszowic Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 36, No 5 (1988) Transformacja prędkości składania na inne rodzaje prędkości sejsmicznych Abstrakt   PDF
Ewa Szabelska-Latała
 
Vol 49, No 3 (2001) Transformacja roztoczańskiego odcinka doliny Wieprza w plejstocenie Abstrakt   PDF
Teresa Brzezińska-Wójcik, Waldemar Kociuba
 
Vol 51, No 11 (2003) Transformacja składu chemicznego wody w strefie źródlisk nizinnych Abstrakt   PDF
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 
Vol 44, No 6 (1996) Transgresja lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w Sudety Abstrakt
Jan Wójcik
 
Vol 44, No 12 (1996) Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie) Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmogeologicznej ośrodków skalnych Abstrakt   PDF
Ewa Kawalec-Latała, Barbara Korytowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Trasy pseudoimpedancji akustycznej dla różnych modeli budowy sejsmologicznej ośrodków skalnych - dyskusja Abstrakt
Jan Wójcik
 
Vol 33, No 8 (1985) Trend powierzchniowy w zastosowaniu do określania rzeźby i powierzchni złóż Abstrakt   PDF
J. Dawidowski, W. Ratajczak, W. Stankowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Trend surface analysis : some current methodological developments Abstrakt
Rafał Unrug
 
Vol 46, No 10 (1998) Treści merytoryczne Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci Riccardo Assereto i Giulio Pisa Abstrakt
Andrzej Gaździcki
 
Vol 27, No 7 (1979) Trias tatrzański Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 7, No 6 (1959) Trias w wierceniach Ełk I Ostrów Mazowiecka Abstrakt   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 51, No 6 (2003) Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 46, No 5 (1998) Trójwymiarowa dekonwolucja Eulera jako jedna z metod interpretacji anomalii siły ciężkości Abstrakt   PDF
Janusz Jamrozik
 
Vol 50, No 12 (2002) Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych POLONAISE'97 Abstrakt   PDF
Piotr Środa
 
Vol 51, No 12 (2003) Trop siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 49, No 7 (2001) Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 29, No 12 (1981) Tropy gadów w utworach pstrego piaskowca w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego Abstrakt
Ryszard Fuglewicz, Tadeusz Ptaszyński, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 48, No 5 (2000) Tropy kręgowców z piaskowa tumlińskiego Góry Grodowej - Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 4 (2001) Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 42, No 4 (1994) Tropy wczesnojurajskich teropodów ze śladami śródstopia Abstrakt
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 5 (1996) Trudne początki funkcjonowania prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 47, No 8 (1999) Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Andrzej Matyja
 
Vol 48, No 9 (2000) Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne - w osadach zbiornika włocławskiego Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 45, No 9 (1997) Tryt - bezpośredni wskaźnik niskiej wrażliwości warstwy wodonośnej na antropopresję Abstrakt   PDF
Agnieszka Felter, Zbigniew Nowicki
 
Vol 42, No 7 (1994) Trzecia Konferencja Międzynarodowa 343 Projektu IGCP "Epikratoniczne Baseny Perytetydy" Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 3 (1999) Trzecia konferencja poświęcona neotektonice Polski — Kraków, 23-25.10.1998 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 30, No 8 (1982) Trzeciorzęd, czwartorzęd i geomorfologia Kotliny Kongo Abstrakt
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Trzeciorzęd i czwartorzęd wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Trzeciorzęd południowej skarpy pradoliny Warty między Koninem, Wilkowem, Brzeźnem, Żychlinem Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 16, No 11 (1968) Trzeciorzęd strefy zapadliskowej Rząśnia - Kleszczów – Kamieńsk Abstrakt
Jerzy Derkacz
 
Vol 41, No 5 (1993) Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego, 7 października 1993 r. Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Trzeciorzędowa gleba kopalna ze stanowiska Modrzewiec w kopalni Bełchatów Abstrakt   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Krystyna Konecka-Betley, Andrzej Hałuszczak, Irena Grabowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Trzeciorzędowe skały piroklastyczne Roztocza i Wzniesień Urzędowskich Abstrakt   PDF
Lucjan Gazda, Zdzisław Krzowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Trzy lata realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Trzydzieści pięć lat działalności Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Trzydzieści siedem lat geologii Radzieckiej Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 44, No 1 (1996) Tsunamis: 1992-1994. Their Generation, Dynamics, and Hazards (eds K. Satake& F. Imamura) Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Tufit wśród zlepieńców eoceńskich Tatr Abstrakt
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski, Jerzy Głazek
 
Vol 46, No 7 (1998) Tufit wśród zlepieńców górnoeoceńskich Tatr i jego znaczenie stratygraficzne Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu Abstrakt   PDF
Beata Kępińska, Maciej Pawlikowski, Jan Nagel
 
Vol 34, No 4 (1986) Tufy i inne skały pochodzenia wulkanicznego w gruboklastycznych osadach czerwonego spągowca rowu Laskowic Oławskich-Lipowej Abstrakt
Andrzej Szymkowiak
 
Vol 9, No 3 (1961) Tunel drogowy pod Mont Blanc Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 9 (1994) Tunel pod kanałem La Manche - wspaniałe przedsięwzięcie inżynierskie końca XX w. Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 23, No 3 (1975) Turmalinizacja skał paleozoicznych w okolicy źródeł Pilicy Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 46, No 1 (1998) Turystyczna erozja Tatr Abstrakt
Andrzej Paulo, Jerzy Mościcki, Andrzej Gałaś
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Two-dimensional models of petrophysical parameter distribution in structural-facies units of Polish Outer Carpathians in the Lupków-Jarosław profile Abstrakt   PDF
Jan Kuśmierek, A.P. Łapinkiewicz, T. Maćkowski, Michał Stefaniuk
 
Vol 16, No 1 (1968) Tworzenie się węgla w przyrodzie dzisiaj i niegdyś Abstrakt   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 6, No 1 (1958) Tymczasowa instrukcja w sprawie określania jakości węgla brunatnego Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Tymczasowe wyniki badań geologicznych na obszarze Czerwonej Wody Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 36, No 7 (1988) Typ paragenetyczny mineralizacji cynkowo- ołowiowej złóż El Abed i Kerzet Youssef rejonu Hauts Plateaux w Algerii Abstrakt
Maria Metzler
 
Vol 19, No 1 (1971) Typomorficzne znaczenie uziarnienia minerałów ilastych Abstrakt   PDF
Leszek Stoch, Wanda Sikora
 
Vol 47, No 6 (1999) Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy Abstrakt   PDF
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Tło geochemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach leśnych Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 46, No 1 (1998) Tło i strefowość hydrochemiczna Tatr Abstrakt
Danuta Małecka, Grzegorz Barczyk, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki
 
Vol 17, No 11 (1969) U progu działalności Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Uaktualnione zasady ustalania zasobów wód podziemnych Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Uchwała nr 94/74 Rady Ministrów Abstrakt
, ,
 
Vol 9, No 10 (1961) Ucierak mechaniczny Abstrakt
Michał Gadomski
 
Vol 4, No 4 (1956) Udoskonalenia tecznicze Abstrakt
, .
 
Vol 49, No 3 (2001) Udostępnianie informacji geologicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przez Centralne Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Maciej Podemski, Janusz Uberna
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Udział CLCh (PIG) w porównaniach międzylaboratoryjnych dotyczących ilościowego oznaczania pierwiastków w roślinach Abstrakt   PDF
Barbara Kudowska, Irena Jaroń
 
Vol 1, No 1 (1953) Udział geologii i hyrogeologii w dziele przeobrażania przyrody w ZSRR Abstrakt   PDF
G. W. Bogomołow
 
Vol 17, No 7 (1969) Udział geologii inżynierskiej w realizacji perspektywicznych planów gospodarczych i badań naukowych w Polsce Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 3 (1970) Udział geologii w budowie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt
Kazimierz Dubiński, Stanisław Downarowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Udział Instytutu Geologicznego w pracach projektu 86 IGCP: "SW krawędź platformy wschodnioeuropejskiej" Abstrakt
Ryszard Dadlez, Jerzy Znosko
 
Vol 12, No 1 (1964) Udział Instytutu Geologicznego w przygotowaniu Atlasu paleogeograficznego Europy Wschodniej Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 19, No 11 (1971) Udział kationów w składzie mineralnym wód karbońskich rejonu Rybnika Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Jan Wołczyk
 
Vol 35, No 12 (1987) Udział mikroorganizmów w procesach degradacji minerałów ze szczególnym uwzględnieniem siarki, siarczków i siarczanów Abstrakt   PDF
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 45, No 12 (1997) Udział nauk geologicznych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej Abstrakt
Wiesław Gabzdyl, Marek Pozzi
 
Vol 26, No 7 (1978) Udział nauk geologicznych w kształceniu inżynierów górników Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział PIG na II Targach Ochrony Środowiska ECOEXPO/94 - Kraków, 23 - 25.06.1994 Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 41, No 8 (1993) Udział PIG w konferencji dyplomatycznej dotyczącej mobilizacji zasobów dla programu ochrony Morza Bałtyckiego, 24 - 25 marca 1993 I. Abstrakt
Joanna Zachowicz, Ryszard Dobracki, Marek Graniczny
 
Vol 23, No 4 (1975) Udział Polski w badaniach geologicznych i biologicznych na Antarktydzie Abstrakt
Hubert Szaniawski
 
Vol 42, No 8 (1994) Udział polskich geologów w budowie kolei syberyjskiej - Abstrakt
Andrzej Markert
 
Vol 9, No 5 (1961) Udział polskich geologów w XXI Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Udział polskiej geologii w pracach Stałej Komisji Geologicznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstrakt   PDF
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 2, No 8 (1954) UDZIAŁ POLSKIEJ NAUKI W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNlEŃ Z ZAKRESU SYDEMENTOLOGII Abstrakt   PDF
Julian Tokarski
 
Vol 19, No 3 (1971) Udział Związków Zawodowych w rozwoju i popularyzacji ruchu wynalazczego w resorcie CUG Abstrakt
Henryk Mucha
 
Vol 44, No 11 (1996) Udzielanie koncesji na wydobywanie i rozpoznawanie złóż piasków formierskich i szklarskich, piasków podsadzkowych oraz kruszywa naturalnego Abstrakt
Olga Zakrzewska
 
Vol 23, No 6 (1975) Ujęcie wód mineralnych dla uzdrowiska w Trzebnicy (woj. wrocławskie) Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Tadeusz Hordejuk
 
Vol 21, No 1 (1973) Ujęcie związków między wskazaniami metod neutron-gamma oraz gamma-gamma a procentową zawartością żelaza Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Ujednolicenie metodyki sporządzania map surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ukraina - złoża i gospodarka surowcami mineralnymi Abstrakt
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 30, No 11 (1982) Ukształtowanie powierzchni środkowego pstrego piaskowca i jego zależność od tektoniki solnej w środkowej Polsce Abstrakt   PDF
Tamara Siwek
 
Vol 46, No 7 (1997) Układ geometryczny i ocena właściwości serii zbiornikowej złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) - największego złoża ropy naftowej w Polsce - na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D Abstrakt   PDF
Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 43, No 5 (1995) Układy współrzędnych geodezyjnych w Polsce i ich transformacje Abstrakt
Adam Łyszkowicz, Sabina Łyszkowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Ulepszona metoda oznaczania fluoru w fosforach Abstrakt
Augustyn Jęczalik
 
Vol 41, No 12 (1993) Ultramafity ze Zwróconej pod Ząbkowicami Śląskimi (Dolny Śląsk) Abstrakt
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 44, No 8 (1996) Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica Abstrakt
Jerzy Dzik
 
Vol 46, No 1 (1998) Umowne prawdopodobieństwo zgodności modeli geologicznych z rzeczywistością geologiczną Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 3, No 12 (1955) Umowy w przedmiocie sporządzania dokumentacji geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Unconformities and Porosity in Carbonate Strata Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 8 (2003) Unia Europejska a górnictwo Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 5 (2002) Unia Europejska ante portas; co na to polska geologia? Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Maciej Podemski
 
Vol 43, No 7 (1995) Unikalne stanowisko interglacjału eemskiego w Ruszkówku na Pojezierzu Kujawskim Abstrakt
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 49, No 6 (2001) Uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 12, No 5 (1964) Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego Abstrakt
Tadeusz Płodowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Uproszczony sposób obliczania wyników badania oporu na ścinanie w aparacie trójosiowym Abstrakt
Andrzej Kłodnicki, Tomasz Zwierzewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uran w fosforytach Abstrakt   PDF
Jerzy Burek
 
Vol 47, No 1 (1999) Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998 Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa Oddziału Geologii Morza w Sopocie z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (17.06.1994) Abstrakt
Joanna Zachowicz, Regina Kramarska
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Oddziale Karpackim z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 50-lecia Oddziału Karpackiego(10.11.1994) Abstrakt
Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Sosnowcu z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14.10.1994) Abstrakt
Albin Zdanowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Uroczyste kolokwium ,,25 lat geotektoniki w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie" Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 45, No 9 (1997) Uroczystość jubileuszu 80. rocznicy urodzin Katarzyny Pawłowskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Abstrakt
Bolesław Kubica
 
7751 - 8000 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>