Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 5 (1955) PROBLEM BADAŃ MODELOWYCH NAD SZTUCZNY M ZAMRAŻANIEM GRUNTÓW Abstract   PDF (Polish)
JAN CALIKOWSKI
 
Vol 9, No 4 (1961) Problem fazy sudeckiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstract
Karol Bojkowski
 
Vol 13, No 11 (1965) Problem geofizycznego określania oporności mioceńskich wód złożowych z uwzględnieniem ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 9, No 7 (1961) Problem granicy między sylurem a dewonem w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 43, No 9 (1995) Problem hercynidów i waryscydów w Sudetach Abstract
Jerzy Don
 
Vol 14, No 6 (1966) Problem identyfikacji warstw zabrskich (siodłowych s. s.) w niecce jejkowickiej karbonu rybnickiego Abstract   PDF
Kazimierz Matl
 
Vol 5, No 12 (1957) Problem kartografii geologicznej w regionie górno-śląskim Abstract
Sebastian Biernat
 
Vol 27, No 11 (1979) Problem muzealnictwa przyrodniczego na III Międzynarodowej Konferencji Historii Muzeów Przyrodniczych Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 35, No 10 (1987) Problem najwyższych jednostek tektonicznych w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Iwanow
 
Vol 50, No 9 (2002) Problem niemieszalności stopów macierzystych nelsonitów z Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 55, No 4 (2007) Problem oceny zasobów odnawialnych wód podziemnych systemów wielowarstwowych metodą modelowania na przykładzie zlewni Kłodnicy Abstract   PDF
Marek Wcisło
 
Vol 41, No 9 (1993) Problem odpadów flotacyjnych w górnictwie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskiej prowincji złożowej Abstract
Marek Szuwarzyński, Andrzej Kryza
 
Vol 46, No 2 (1998) Problem określenia środowiska geotektonicznego granitoidów na przykładzie granitoidów Wzgórz Strzelińskich (blok przedsudecki, SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 44, No 9 (1996) Problem pochodzenia otoczaków granitu w osadach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Antoni Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Problem podniesienia jakości dokumentacji geologicznych złóż kruszyw Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Problem poszukiwań złóż rud miedzi w Macedonii Abstract
Wojciech Salski, Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Problem przepuszczalności w przekroju geologicznym Ciechorzyn-Zielone Skałki Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 23, No 3 (1975) Problem rozpoznawania paramorfoz kwarcu niskotemperaturowego po wysokotemperaturowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński
 
Vol 3, No 9 (1955) Problem wapnowania gleb w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Borkowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Problem warstw grybowskich i tzw. "szarej kredy" z okolicy GorIic Abstract   PDF
Henryk Kozikowski, Antonina Jednorowska
 
Vol 7, No 1 (1959) PROBLEM WARSTW ZDANOWSKICH ORAZ GRNlCA SYLUR-DEWON W GÓRACH BARDZKICH Abstract   PDF (Polish)
LECH TELLER
 
Vol 49, No 9 (2001) Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 49, No 10 (2001) Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 31, No 1 (1983) Problem wykorzystania małych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Matl, Roman Ney, Kazimierz Słupczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Problem wyznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów przejściowych Abstract   PDF (Polish)
Robert Radaszewski, Katarzyna Stefaniak
 
Vol 28, No 6 (1980) Problem zabezpieczenia wysokich brzegów miast zabytkowych wzdłuż doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 14, No 1 (1966) Problem zaopatrzenia w wodę rejonu środkowej Wisły na tle charakterystyki hydrogeologicznej Abstract   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problem zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Lech Śmietański
 
Vol 43, No 3 (1995) Problem zasobów wód podziemnych na przykładzie Półwyspu Helskiego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 24, No 1 (1976) Problem zgodności refleksyjnych granic sejsmicznych z danymi geologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 57, No 9 (2009) Problem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Lidia Kruk-Dowgiałło, Jacek Nowacki, Radosław Opioła
 
Vol 17, No 10 (1969) Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 24, No 6 (1976) Problematyczne otwornice z wiercenia Czernic 1 koło Dęblina Abstract   PDF (Polish)
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 36, No 10 (1988) Problematyczny związek ofiolitu Ślęży z metamorfikiem sowiogórskim Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 28, No 9 (1980) Problematyka badań geologicznych doliny Wisły prowadzonych w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 57, No 4 (2009) Problematyka badań kamiennych zabytków pradziejowych na przykładzie stanowiska Polesie 1 (gm. Łyszkowice) Abstract   PDF
Marcin Szydłowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Problematyka badań litologicznych nad osadami czwartorzędu Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 70, No 5 (2022) Problematyka badań współczynnika filtracji w aparacie trójosiowego ściskania Abstract   PDF
Łukasz Kaczmarek, Agnieszka Dąbska, Paweł Popielski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problematyka badawcza i dydaktyka w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 30, No 9 (1982) Problematyka badawcza w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Problematyka czwartorzędowa w obradach 29 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Japonii, 25 sierpnia- 8 września 1992 r. Abstract
W. Zuchiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Problematyka czwartorzędu północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych Abstract
Leszek Marks
 
Vol 68, No 4 (2020) Problematyka dotycząca uzyskania zgody na wydobycie surowców skalnych poniżej zwierciadła wód podziemnych na przykładzie wybranych kopalń w regionie świętokrzyskim Abstract   PDF
Katarzyna Białecka, Marcin Kos
 
Vol 41, No 9 (1993) Problematyka geofizyczna na VII Kongresie Europejskiej Unii Nauk o Ziemii Strasbourg, 4 - 8. 04. 1993 Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Problematyka geologiczna 26. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Krzysztof Jaworowski, Jan Malinowski, Andrzej Rydzewski, Wacław Ryka
 
Vol 24, No 1 (1976) Problematyka geologiczna supergłębokich otworów wiertniczych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 16, No 1 (1968) Problematyka geologiczno-surowcowa na Międzynarodowej Konferencji Materiałów Budowlanych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 32, No 6 (1984) Problematyka geologii środowiskowej na Ziemi Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Problematyka gospodarki wodnej w woj . kieleckim Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Problematyka gruntów antropogenicznych w kartografii geologiczno-inżynierskiej Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Krzysztof Majer
 
Vol 16, No 10 (1968) Problematyka hydrogeologiczna na XXIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 35, No 6 (1987) Problematyka hydrogeotermiczna regionu sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 50, No 2 (2002) Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Problematyka konferencji naukowej polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (1979) Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 28, No 12 (1980) Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 41, No 11 (1993) Problematyka neotektoniczna na Israel Geological Society Annual Meeting, Arad 15 - 18 marca, 1993 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Problematyka neotektoniki na VIII Sesji INQUA Abstract
Edward Rühle
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Problematyka oceny warunków inżyniersko-geologicznych masywu kredowego dla potrzeb eksploatacji górniczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 25, No 5 (1977) Problematyka ochrony środowiska w obradach IX Światowego Kongresu Górniczego Abstract
Hanna Strzelczuk
 
Vol 50, No 12 (2002) Problematyka odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce w ujęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) Abstract   PDF (Polish)
Anita Barszcz, Dariusz Choromański, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 57, No 10 (2009) Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych — przegląd krytyczny Abstract   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problematyka osuwiskowa w działalności służby geologicznej i administracji publicznej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Izabela Laskowicz, Ziemowit Zimnal, Dariusz Grabowski, Wojciech Rączkowski
 
Vol 69, No 12 (2021) Problematyka oznaczania i opisu gruntów według Eurokodu 7 Abstract   PDF
Edyta Majer, Adam Roguski, Aleksandra Łukawska, Alicja Grabowska
 
Vol 16, No 2 (1968) Problematyka prac Katedry Geologii Czwartorzędu Abstract
Zbigniew Lamparski
 
Vol 4, No 12 (1956) Problematyka ropy naftowej w Polsce północnej i środkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 21, No 5 (1973) Problematyka rozwoju eksportu usług geologicznych Abstract
Mieczysław Czepkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka strefy wybrzeża Bałtyku na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobracki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problematyka sztucznego zasilania wód podziemnych Abstract
Marek Załuski
 
Vol 46, No 10 (1998) Problematyka waloryzacji terenów dla potrzeb budownictwa na mapach geologiczno-gospodarczych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk, Ryszard Myszka
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Problematyka węglowa na 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Problematyka wyprzedzających badań geologicznych dla potrzeb wielkich obiektów inwestycyjnych na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek Abstract   PDF (Polish)
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Malon
 
Vol 24, No 8 (1976) Problematyka XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Władysław Pożaryski, Jan Kutek
 
Vol 35, No 2 (1987) Problematyka zagęszczania zasypek wokół obudowy tunelu metra Abstract   PDF (Polish)
Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Problematyka zagospodarowania i ochrony wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 36, No 8 (1988) Problematyka złożowa w działalności Jana Samsonowicza Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 57, No 9 (2009) Problems and prospects for construction of radioactive waste disposal sites in Belarus Abstract   PDF
Anatoly Makhnach, Natalia Petrova, Vitali Kutyrlo, Eduard Vysotsky
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Problemy analityczne oznaczania złożonych próbek metodą AAS z atomizacją w piecu grafitowym Abstract   PDF (Polish)
Ewa Bulska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Problemy badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a procedury administracyjne Abstract   PDF (Polish)
Edyta Majer, Marta Sokołowska
 
Vol 35, No 11 (1987) Problemy badań geologicznych Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 26, No 12 (1978) Problemy badań utworów permu na obszarach platformowych Polski w aspekcie występowania surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jędrzej Pokorski, Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 9 (1954) PROBLEMY BALNEOGEOLOGII POLSKIEJ Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 2 (1959) Problemy biostratonomii Abstract   PDF (Polish)
Halina Żakowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Problemy biostratygrafii otwornicowej i nanoplanktonowej wczesnego miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska, Małgorzata Garecka
 
Vol 45, No 5 (1997) Problemy budowy i ewolucji geologicznej Himalajów i Tybetu na XXX Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Pekinie Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problemy budowy składowiska odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński, Edyta Majer
 
Vol 30, No 12 (1982) Problemy bursztynu na wystawach Muzeum Ziemi Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 32, No 7 (1984) Problemy efektywności wykorzystania węgla brunatnego Abstract
Lidia Górska
 
Vol 30, No 1 (1982) Problemy efektywności wykorzystania węgla kamiennego Abstract
Lidia Górska
 
Vol 40, No 11 (1992) Problemy ekologiczne w energetyce - Opole, 1992.06.05-06 Abstract
J. Malinowski
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Głodek
 
Vol 5, No 8 (1957) Problemy eksploatacji w rejonie Krakowa Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner
 
Vol 33, No 12 (1985) Problemy genetyczne-złożowe polihalitów permskich na wyniesieniu Łeby (Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Problemy genezy, migracji i akumulacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego na VIII Światowym Kongresie Naftowym Abstract
Anna Marzec
 
Vol 21, No 10 (1973) Problemy genezy skał złóż rozwiązywane metodami geochemicznymi Abstract   PDF
Antoni Polański
 
Vol 18, No 5 (1970) Problemy geodynamiki inżynierskiej na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problemy geologiczne i prawne związane z zagospodarowaniem i ochroną złóż helu Abstract
Julian Sokołowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problemy geologiczne w zrównoważonym świecie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Problemy geologiczne ziemi sanockiej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Świdziński
 
Vol 34, No 2 (1986) Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w Paśmie Kamienieckim Abstract   PDF (Polish)
Jan B. Tomaszewski, Eugeniusz Janik
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy geologiczno-inżynierskie dolnej Wisły Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Problemy geologiczno-surowcowe na Pierwszym Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu Abstract
J. Kostecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Problemy gospodarki drobnym kruszywem naturalnym w świetle prognoz rozwoju budownictwa Abstract
Bolesław Petrażycki
 
Vol 42, No 11 (1994) Problemy gospodarki i ochrony udokumentowanych zasobów kopalin regionu karpackiego Abstract
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 6 (1996) Problemy gospodarki wodnej Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy gospodarki zasobami złóż siarki w Polsce Abstract
Marek Nieć
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy granicy między plejstocenem a holocenem w aluwiach rzek nizinnych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy gruntoznawstwa na międzyresortowej konferencji inżyniersko-geologicznej w Moskwie Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy hydrochemiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy hydrogeologiczne doliny dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 48, No 8 (2000) Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kropka, Janusz Respondek
 
Vol 69, No 11 (2021) Problemy i wyzwania w prowadzeniu Otworowej Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (p-BDGI) Abstract   PDF
Malwina Ludkowiak, Izabela Samel, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Krzysztof Majer
 
Vol 21, No 7 (1973) Problemy ilościowej oceny prognoz ropo i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych Abstract
Ryszard Ryżak
 
Vol 22, No 1 (1974) Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Problemy interpretacji zróżnicowania litologiczno-miąższościowego profilu saksonu i paleoreliefu z przełomu czerwonego spągowca i cechsztynu NE przedpola paleowyniesienia wolsztyńskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Tomaszewski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy inżyniersko-geologicznej oceny masywów skalnych w realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PROBLEMY KAMIENIA DROGOWEGO Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnego czerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - kryteria petrograficzne Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnegoczerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - przesłanki geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 12, No 4 (1964) Problemy megnetotelluryczne kartowania zaekranowych struktur podłoża krystalicznego Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kostecki, Jerzy Dźwinel
 
Vol 28, No 11 (1980) Problemy metodyczne oceny współczynnika "k" osadów rzecznych Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy metodyczne statystycznego wnioskowania przy ocenie własności fizyczno-mechanicznych gruntów Abstract   PDF (Polish)
Danuta Szyszło, Inez Wiatr
 
Vol 14, No 6 (1966) Problemy metodyki badań sejsmicznych na morzu Abstract   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 27, No 5 (1979) Problemy metodyki badania prędkości rozchodzenia się sprężystej fali poprzecznej w małych próbkach skał Abstract
Tadeusz Kawiak
 
Vol 23, No 8 (1975) Problemy metodyki badania zmian porowatości gruntów i skał piaszczystych przy zastosowaniu fal sprężystych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Problemy migracji fauny konodontowej we wschodniej części basenu germańskiego na tle wahań poziomów morza w środkowym triasie - Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Narkiewicz, Joachim Szulc
 
Vol 39, No 3 (1991) Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim, rozpoznanego wierceniami Abstract
Stefan Kurek
 
Vol 27, No 10 (1979) Problemy oceny warunków inżyniersko-geologicznych w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 44, No 8 (1996) Problemy oceny zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewniach w warunkach aktywnej antropopresji Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kowalczyk
 
Vol 37, No 1 (1989) Problemy ochrony kopalin i wód podziemnych Abstract
Maria Czerwińska-Sachs
 
Vol 51, No 10 (2003) Problemy ochrony złóż kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg Abstract   PDF (Polish)
Lech Poprawski, Mirosław Wąsik, Krzysztof Chudy
 
Vol 21, No 2 (1973) Problemy określania na Niżu Polskim obszarów i poziomów perspektywicznych pod względem ropo- i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Problemy pedochemii Abstract   PDF (Polish)
Michał Strzemski
 
Vol 21, No 1 (1973) Problemy poszukiwań bursztynów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bar
 
Vol 32, No 1 (1984) Problemy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w PRL Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Problemy poszukiwawcze rud polimetalicznych w Sudetach Abstract   PDF
L. Daniec
 
Vol 55, No 2 (2007) Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian Abstract   PDF
Marek Nieć, Agnieszka Jędrzejewska, Ryszard Sałaciński, Jan Andrzej Stefanowicz, Ryszard Uberman
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Problemy projektowania i wykonywania badań geologiczno-inżynierskich w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Michał Grela, Krzysztof Traczyński
 
Vol 51, No 8 (2003) Problemy projektowania w inżynierii skalnej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 40, No 1 (1992) Problemy przestrzennej prezentacji zmian i zagrożeń środowiska przyrodniczego Abstract
Leon Kozacki, Stefan Żynda
 
Vol 14, No 1 (1966) Problemy regionalnej inżyniersko-geologicznej charakterystyki przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy równoważności i interpretacji oraz wyboru rozstawu pomiarowego dla elektromagnetycznych sondowań częstotliwości nad izolującym podłożem oddzielonym od nakładu warstwą obniżonej odporności Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzwinel
 
Vol 19, No 3 (1971) Problemy rozwojowe polskiego górnictwa sali kamiennej Abstract
Andrzej Smolarski
 
Vol 30, No 6 (1982) Problemy stratygrafii i paleogeografii niecki kongijskiej w mezozoiku Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 19, No 7 (1971) Problemy stratygrafii trzeciorzędu w świetle badań palinologicznych Abstract   PDF (Polish)
Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 13, No 1 (1965) Problemy strukturalne i surowcowe zachodniej części antyklinorium świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Problemy strukturalne na obszarze tzw. wyniesienia Łeby w świetle sejsmicznych badań refleksyjnych Abstract
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy strukturalne niecki Nidy i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz możliwości występowania na tych obszarach ropy naftowej i gazu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Problemy surowcowe i sozologiczne regionu Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Olga Rapacz Król, Jacek Rutkowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Problemy surowcowe na Wydziale Geologii UW Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 6, No 5 (1958) Problemy surowcowe stali jakościowych Abstract   PDF
Alojzy Farnik
 
Vol 33, No 1 (1985) Problemy tektoniczne na XXVII Sesji Kongresu Geologicznego, Moskwa 1984 r. Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 36, No 6 (1988) Problemy tektoniki podłoża a rozwój struktur pokrywy wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Roman Ney
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Japonii, 25 sierpnia-8 września 1992 r. Abstract
J. Wieczorek
 
Vol 8, No 3 (1960) Problemy ujęcia wód w Jordanii Abstract
Stanisław Takuski
 
Vol 43, No 7 (1995) Problemy w gospodarce surowcami mineralnymi wynikające z wprowadzenia prawa geologicznego i górniczego Abstract
Michał Gientka, Marek Nieć
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy wodne w prawie geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Problemy wydobywania krzemienia pasiastego w neolicie Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 1 (1993) Problemy właściwej gospodarki złożami surowców skalnych Dolnego Śląska Abstract
M. Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Problemy zagospodarowania odpadów powęglowych z górnictwa węgla kamiennego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sokół, Adam Tabor
 
Vol 40, No 6 (1992) Problemy zanieczyszczenia wód podziemnych Lublina Abstract
Janusz Stochlak, Maria Szczerbicka, Kazimierz Zarębski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Problemy zastosowań metod matematycznych w geologii w świetle prac Sympozjum Górniczego w Przybramie Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 35, No 2 (1987) Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 12 (1961) Próby graficznego przedstawienia na mapie osiadań górniczych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Barbara Bargielewicz-Jakubicz, Zdzisław Skłodowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Próby identyfikacji układu hydrostrukturalnego systemu wodonośnego międzyrzecza Leśnicy i Białki na podstawie badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Sojski
 
Vol 7, No 4 (1959) Próby ustalenia zasad wyceny wartości złóż surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Biernacki
 
Vol 44, No 7 (1996) Procedura ocen oddziaływania na środowisko Abstract
Stanisław Garlicki, Jolanta Śliżewska-Rogala
 
Vol 41, No 4 (1993) Proces decyzyjny w gospodarce złożami w Polsce Abstract
Michał Gientka, Marek Hoffmann
 
Vol 53, No 7 (2005) Proces samooczyszczania się koryta rzeki Pisi (zachodnie Mazowsze) na podstawie zmian zawartości wybranych metali ciężkich Abstract   PDF
Jan Parafiniuk, Izabela Bojakowska, Kinga Małecka
 
Vol 47, No 4 (1999) Proces wymierania i odradzania się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran- Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński, Grzegorz Racki
 
Vol 53, No 1 (2005) Procesy aktywizujące degradację wybrzeża klifowego Zalewu Puckiego Abstract   PDF
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 57, No 4 (2009) Procesy diagenetyczne kształtujące przestrzeń porową piaskowców karbonu w rejonie Lublina Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 53, No 3 (2005) Procesy diagenetyczne w piaskowcach ciśniańskich z rejonu Wetliny Abstract   PDF
Beata Dziubińska
 
Vol 40, No 10 (1992) Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 17, No 6 (1969) Procesy geodynamiczne na mapach inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Procesy kruchego pękania w skałach osadowych przy jednoosiowym ściskaniu ze stałą prędkością odkształcenia Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 5 (1993) Procesy kształtujące cykliczność sedymentacji czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Procesy neotektoniczne w Żlebie Mnichowym w Tatrach Abstract
Maciej Włodek
 
Vol 24, No 1 (1976) Procesy osiadania gruntów Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 23, No 9 (1975) Procesy powstawania minerałów w strefach pożarów hałdy kopalni węgla "Słupiec" Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wielogórski, Paweł Zawidzki, Bernard Koisar
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy przeobrażania gipsów w wapień siarkonośny Abstract
Maciej Pawlikowski
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy transformujące złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 59, No 8 (2011) Procesy wielokrotnego brekcjonowania deformacyjnego i powstawania stopów impaktowych w chondrytach na przykładzie meteorytów z kolekcji Jacka Siemiątkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Agata Krzesińska, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Procesy wietrzeniowe i epigenetyczne w obrębie pstrych utworów Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 57, No 4 (2009) Procesy zubożenia i wzbogacenia w płaszczu litosferycznym polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Robert Anczkiewicz, Zoltán Pécskay
 
Vol 57, No 9 (2009) Procesy ługowania na przykładzie wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Rafał Ratajczak, Joanna Jaworska
 
Vol 47, No 2 (1999) Produkcja geologiczna i produkt geologiczny - dole i niedole służb geologicznych Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 55, No 4 (2007) Produkty procesów hydrotermalnych i kontaktowych w diabazach Niedźwiedziej Góry koło Krakowa Abstract   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Magdalena Dumańska-Słowik, Wiesław Heflik
 
Vol 13, No 1 (1965) Produktywność dolnej kredy polskich Karpat fliszowych i związane z nią perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 11 (2003) Produktywność starorzeczy Warty Abstract   PDF (Polish)
Wanda Galicka, Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
 
Vol 19, No 11 (1971) Prof. Dr Antoni Morawiecki Abstract
R. Osika
 
Vol 54, No 1 (2006) Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek — podsekretarz stanu, główny geolog kraju Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 58, No 4 (2010) Prof. dr hab. Ryszard Marcinowski Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Prof. dr hab. Witold Cezariusz Kowalski - nieetatowy, a stały współpracownik Przeglądu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Prof. dr Jadwiga Raniecka-Bobrowska Abstract
Zofia Borówko-Dłużakowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Prof. dr Marian Książkiewicz, członek rzeczywisty PAN - Laureat Nagrody Państwowej I st. w roku 1974 za monografię "Tektonika Karpat" Abstract
J. Znosko
 
Vol 19, No 2 (1971) Prof. Władysław Szafer Abstract
E. Rühle
 
Vol 46, No 10 (1998) Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Zięba
 
Vol 43, No 4 (1995) Profesor Antoni Łaszkiewicz - w piętnastą rocznicę śmierci Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 6 (2003) Profesor Bronisław Halicki (1902–1962) — pedagog, badacz i popularyzator - Abstract
Ewa Stupnicka
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Danuta Małecka - wymagający pedagog i przyjaciel młodzieży akademickiej Abstract
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 17, No 4 (1969) Profesor doktor Józef Gołąb (1904-1968) Abstract
Stefan Krajewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Profesor dr hab. Edeltrauda Helios Rybicka Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor dr hab. Henryk Teisseyre jako dydaktyk Abstract
Jadwiga Gorczyca-Skała
 
Vol 40, No 8 (1992) Profesor Edward Ciuk - honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza, 1991.11.13. Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 69, No 5 (2021) Profesor Hanna Czeczottowa (1888–1982) i Pracownia Paleobotaniki Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstract   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Profesor Henryk Makowski, klasyk paleobiologii amonitów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor Henryk Teisseyre — kierownik pracowni i zakładu w Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Abstract
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Profesor Jan Kutek wśród członków Polskiej Akademii Nauk Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 54, No 6 (2006) Profesor Jerzy Głazek członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski, Jerzy Znosko
 
Vol 22, No 1 (1974) Profesor Kiejstut Żemajtis Abstract
A. Białaczewski, J. Kostecki
 
Vol 45, No 6 (1997) Profesor Krzysztof Birkenmajer członkiem Akademii Rumuńskiej Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 20, No 12 (1972) Profesor Marian Kamieński doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej Abstract
Andrzej Kubicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Profesor Minko S. Minkow (1922 - 1991) Abstract
Jerzy Głazek, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesor Roland Brinkmann (1898-1995); życie, pomówienia i fakty -- przyczynek do okupacyjnej historii geologii w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski - nauczyciel, wychowawca i przyjaciel Abstract
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski – w stulecie urodzin Abstract
Halszka Osmólska
 
Vol 42, No 3 (1994) Profesor Roman Krajewski (1906 - 1993) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 69, No 8 (2021) Profesor Rudolf Zuber – ojciec polskiej geologii naftowej Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Profesor Ryszard Gradziński członkiem rzeczywistym PAN Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 53, No 5 (2005) Profesor Samuel Warren Carey (1911–2002) Twórca współczesnego oblicza teorii ekspansji Ziemi. Dzieło i jego kontynuacja Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Stefan Krajewski Abstract
Ryszard Kaczyński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Tadeusz Macioszczyk Abstract
Ewa Krogulec
 
Vol 48, No 6 (2000) Profesor Tadeusz Peryt zagranicznym członkiem Akademii Nauk Ukrainy Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 54, No 12 (2006) Profesor Wacław Ryka — badacz krystalicznego podłoża NE Polski Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 5 (2009) Profesor Władysław Pożaryski (1910–2008)—sylwetka i dokonania Abstract   PDF
Halina Urban, Marek Graniczny, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 54, No 1 (2006) Profesor Władysław Pożaryski — nestor polskiej geologii — w 95 lecie urodzin Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 11 (2007) Profesor Zbigniew Kotański — przewodnik geologiczny po Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 3 (1975) Profesor zwyczajny w Instytucie Geologicznym inż. Górn. Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki - wspomnienie pośmiertne Abstract
S. Pawłowski
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesorowi Sylwestrowi Markowi z okazji 75-lecia urodzin Abstract
Jerzy Znosko, Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesorze Henryku Teisseyrze — założycielu Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Profil cechsztynu na wyniesieniu Łeby Abstract
Zbigniew Korab, Józef Stemulak
 
Vol 28, No 2 (1980) Profil czwartorzędowych osadów z piaskowni w Kotlarni koło Gliwic Abstract
Janusz Magiera, Maria Sobolewska
 
Vol 26, No 8 (1978) Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 41, No 5 (1993) Profil Dygowo-1: cykle diastroficzne, środowiskowe i procesowe Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil geologiczny otworu w Pagórkach koło Elbląga oraz znaczenie wyników badań pyłkowych jego osadów dla stratygrafii młodszego plejstocenu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 17, No 4 (1969) Profil geologiczny wiercenia Jaronowice IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w świetle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 6 (1963) Profil i mikrofauna najwyższej części warstw krośnieńskich w Kluczowej koło Jasła Abstract   PDF (Polish)
S. W. Alexandrowicz, J. Jasionowicz, F. Szymakowska
 
Vol 57, No 6 (2009) Profil keloweju i górnej jury w niecce Nidy Abstract   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Profil kulmu z okolic Głubczyc (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 16, No 10 (1968) Profil liasu w Krośniewicach (Kujawy) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
8751 - 9000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>