Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 33, No 12 (1985) Problemy genetyczne-złożowe polihalitów permskich na wyniesieniu Łeby (Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Problemy genezy, migracji i akumulacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego na VIII Światowym Kongresie Naftowym Abstract
Anna Marzec
 
Vol 21, No 10 (1973) Problemy genezy skał złóż rozwiązywane metodami geochemicznymi Abstract   PDF
Antoni Polański
 
Vol 18, No 5 (1970) Problemy geodynamiki inżynierskiej na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Problemy geologiczne i prawne związane z zagospodarowaniem i ochroną złóż helu Abstract
Julian Sokołowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Problemy geologiczne w zrównoważonym świecie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Problemy geologiczne ziemi sanockiej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Świdziński
 
Vol 34, No 2 (1986) Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w Paśmie Kamienieckim Abstract   PDF (Polish)
Jan B. Tomaszewski, Eugeniusz Janik
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy geologiczno-inżynierskie dolnej Wisły Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 11, No 8 (1963) Problemy geologiczno-surowcowe na Pierwszym Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu Abstract
J. Kostecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Problemy gospodarki drobnym kruszywem naturalnym w świetle prognoz rozwoju budownictwa Abstract
Bolesław Petrażycki
 
Vol 42, No 11 (1994) Problemy gospodarki i ochrony udokumentowanych zasobów kopalin regionu karpackiego Abstract
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 6 (1996) Problemy gospodarki wodnej Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy gospodarki zasobami złóż siarki w Polsce Abstract
Marek Nieć
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy granicy między plejstocenem a holocenem w aluwiach rzek nizinnych Abstract   PDF (Polish)
Edmund Falkowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy gruntoznawstwa na międzyresortowej konferencji inżyniersko-geologicznej w Moskwie Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy hydrochemiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 15, No 4 (1967) Problemy hydrogeologiczne doliny dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 48, No 8 (2000) Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kropka, Janusz Respondek
 
Vol 69, No 11 (2021) Problemy i wyzwania w prowadzeniu Otworowej Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (p-BDGI) Abstract   PDF
Malwina Ludkowiak, Izabela Samel, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Krzysztof Majer
 
Vol 21, No 7 (1973) Problemy ilościowej oceny prognoz ropo i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) Problemy interpretacji hydrogeologicznej wyników pomiarów elektrooporowych Abstract
Ryszard Ryżak
 
Vol 22, No 1 (1974) Problemy interpretacji i wykorzystania materiałów geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Problemy interpretacji zróżnicowania litologiczno-miąższościowego profilu saksonu i paleoreliefu z przełomu czerwonego spągowca i cechsztynu NE przedpola paleowyniesienia wolsztyńskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Tomaszewski
 
Vol 28, No 6 (1980) Problemy inżyniersko-geologicznej oceny masywów skalnych w realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PROBLEMY KAMIENIA DROGOWEGO Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnego czerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - kryteria petrograficzne Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 4 (2001) Problemy klasyfikacji genetycznej skał wulkanoklastycznych dolnegoczerwonego spągowca z obszaru Wielkopolski - przesłanki geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner
 
Vol 12, No 4 (1964) Problemy megnetotelluryczne kartowania zaekranowych struktur podłoża krystalicznego Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kostecki, Jerzy Dźwinel
 
Vol 28, No 11 (1980) Problemy metodyczne oceny współczynnika "k" osadów rzecznych Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 17, No 6 (1969) Problemy metodyczne statystycznego wnioskowania przy ocenie własności fizyczno-mechanicznych gruntów Abstract   PDF (Polish)
Danuta Szyszło, Inez Wiatr
 
Vol 14, No 6 (1966) Problemy metodyki badań sejsmicznych na morzu Abstract   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 27, No 5 (1979) Problemy metodyki badania prędkości rozchodzenia się sprężystej fali poprzecznej w małych próbkach skał Abstract
Tadeusz Kawiak
 
Vol 23, No 8 (1975) Problemy metodyki badania zmian porowatości gruntów i skał piaszczystych przy zastosowaniu fal sprężystych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Problemy migracji fauny konodontowej we wschodniej części basenu germańskiego na tle wahań poziomów morza w środkowym triasie - Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Narkiewicz, Joachim Szulc
 
Vol 39, No 3 (1991) Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim, rozpoznanego wierceniami Abstract
Stefan Kurek
 
Vol 27, No 10 (1979) Problemy oceny warunków inżyniersko-geologicznych w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 44, No 8 (1996) Problemy oceny zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewniach w warunkach aktywnej antropopresji Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kowalczyk
 
Vol 37, No 1 (1989) Problemy ochrony kopalin i wód podziemnych Abstract
Maria Czerwińska-Sachs
 
Vol 51, No 10 (2003) Problemy ochrony złóż kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg Abstract   PDF (Polish)
Lech Poprawski, Mirosław Wąsik, Krzysztof Chudy
 
Vol 21, No 2 (1973) Problemy określania na Niżu Polskim obszarów i poziomów perspektywicznych pod względem ropo- i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Problemy pedochemii Abstract   PDF (Polish)
Michał Strzemski
 
Vol 21, No 1 (1973) Problemy poszukiwań bursztynów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bar
 
Vol 32, No 1 (1984) Problemy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w PRL Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Problemy poszukiwawcze rud polimetalicznych w Sudetach Abstract   PDF
L. Daniec
 
Vol 55, No 2 (2007) Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian Abstract   PDF
Marek Nieć, Agnieszka Jędrzejewska, Ryszard Sałaciński, Jan Andrzej Stefanowicz, Ryszard Uberman
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Problemy projektowania i wykonywania badań geologiczno-inżynierskich w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Michał Grela, Krzysztof Traczyński
 
Vol 51, No 8 (2003) Problemy projektowania w inżynierii skalnej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 40, No 1 (1992) Problemy przestrzennej prezentacji zmian i zagrożeń środowiska przyrodniczego Abstract
Leon Kozacki, Stefan Żynda
 
Vol 14, No 1 (1966) Problemy regionalnej inżyniersko-geologicznej charakterystyki przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy równoważności i interpretacji oraz wyboru rozstawu pomiarowego dla elektromagnetycznych sondowań częstotliwości nad izolującym podłożem oddzielonym od nakładu warstwą obniżonej odporności Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzwinel
 
Vol 19, No 3 (1971) Problemy rozwojowe polskiego górnictwa sali kamiennej Abstract
Andrzej Smolarski
 
Vol 30, No 6 (1982) Problemy stratygrafii i paleogeografii niecki kongijskiej w mezozoiku Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 19, No 7 (1971) Problemy stratygrafii trzeciorzędu w świetle badań palinologicznych Abstract   PDF (Polish)
Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 13, No 1 (1965) Problemy strukturalne i surowcowe zachodniej części antyklinorium świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Problemy strukturalne na obszarze tzw. wyniesienia Łeby w świetle sejsmicznych badań refleksyjnych Abstract
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 13, No 8 (1965) Problemy strukturalne niecki Nidy i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz możliwości występowania na tych obszarach ropy naftowej i gazu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Problemy surowcowe i sozologiczne regionu Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Olga Rapacz Król, Jacek Rutkowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Problemy surowcowe na Wydziale Geologii UW Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 6, No 5 (1958) Problemy surowcowe stali jakościowych Abstract   PDF
Alojzy Farnik
 
Vol 33, No 1 (1985) Problemy tektoniczne na XXVII Sesji Kongresu Geologicznego, Moskwa 1984 r. Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 36, No 6 (1988) Problemy tektoniki podłoża a rozwój struktur pokrywy wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Roman Ney
 
Vol 41, No 2 (1993) Problemy Tetydy na 29 Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Japonii, 25 sierpnia-8 września 1992 r. Abstract
J. Wieczorek
 
Vol 8, No 3 (1960) Problemy ujęcia wód w Jordanii Abstract
Stanisław Takuski
 
Vol 43, No 7 (1995) Problemy w gospodarce surowcami mineralnymi wynikające z wprowadzenia prawa geologicznego i górniczego Abstract
Michał Gientka, Marek Nieć
 
Vol 12, No 2 (1964) Problemy wodne w prawie geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Problemy wydobywania krzemienia pasiastego w neolicie Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 1 (1993) Problemy właściwej gospodarki złożami surowców skalnych Dolnego Śląska Abstract
M. Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Problemy zagospodarowania odpadów powęglowych z górnictwa węgla kamiennego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sokół, Adam Tabor
 
Vol 40, No 6 (1992) Problemy zanieczyszczenia wód podziemnych Lublina Abstract
Janusz Stochlak, Maria Szczerbicka, Kazimierz Zarębski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Problemy zastosowań metod matematycznych w geologii w świetle prac Sympozjum Górniczego w Przybramie Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 35, No 2 (1987) Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 12 (1961) Próby graficznego przedstawienia na mapie osiadań górniczych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Barbara Bargielewicz-Jakubicz, Zdzisław Skłodowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Próby identyfikacji układu hydrostrukturalnego systemu wodonośnego międzyrzecza Leśnicy i Białki na podstawie badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Sojski
 
Vol 7, No 4 (1959) Próby ustalenia zasad wyceny wartości złóż surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Biernacki
 
Vol 44, No 7 (1996) Procedura ocen oddziaływania na środowisko Abstract
Stanisław Garlicki, Jolanta Śliżewska-Rogala
 
Vol 41, No 4 (1993) Proces decyzyjny w gospodarce złożami w Polsce Abstract
Michał Gientka, Marek Hoffmann
 
Vol 53, No 7 (2005) Proces samooczyszczania się koryta rzeki Pisi (zachodnie Mazowsze) na podstawie zmian zawartości wybranych metali ciężkich Abstract   PDF
Jan Parafiniuk, Izabela Bojakowska, Kinga Małecka
 
Vol 47, No 4 (1999) Proces wymierania i odradzania się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran- Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński, Grzegorz Racki
 
Vol 53, No 1 (2005) Procesy aktywizujące degradację wybrzeża klifowego Zalewu Puckiego Abstract   PDF
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 57, No 4 (2009) Procesy diagenetyczne kształtujące przestrzeń porową piaskowców karbonu w rejonie Lublina Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 53, No 3 (2005) Procesy diagenetyczne w piaskowcach ciśniańskich z rejonu Wetliny Abstract   PDF
Beata Dziubińska
 
Vol 40, No 10 (1992) Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 17, No 6 (1969) Procesy geodynamiczne na mapach inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Procesy kruchego pękania w skałach osadowych przy jednoosiowym ściskaniu ze stałą prędkością odkształcenia Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 5 (1993) Procesy kształtujące cykliczność sedymentacji czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Procesy neotektoniczne w Żlebie Mnichowym w Tatrach Abstract
Maciej Włodek
 
Vol 24, No 1 (1976) Procesy osiadania gruntów Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 23, No 9 (1975) Procesy powstawania minerałów w strefach pożarów hałdy kopalni węgla "Słupiec" Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wielogórski, Paweł Zawidzki, Bernard Koisar
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy przeobrażania gipsów w wapień siarkonośny Abstract
Maciej Pawlikowski
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy transformujące złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 59, No 8 (2011) Procesy wielokrotnego brekcjonowania deformacyjnego i powstawania stopów impaktowych w chondrytach na przykładzie meteorytów z kolekcji Jacka Siemiątkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Agata Krzesińska, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Procesy wietrzeniowe i epigenetyczne w obrębie pstrych utworów Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 57, No 4 (2009) Procesy zubożenia i wzbogacenia w płaszczu litosferycznym polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Robert Anczkiewicz, Zoltán Pécskay
 
Vol 57, No 9 (2009) Procesy ługowania na przykładzie wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Rafał Ratajczak, Joanna Jaworska
 
Vol 47, No 2 (1999) Produkcja geologiczna i produkt geologiczny - dole i niedole służb geologicznych Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 55, No 4 (2007) Produkty procesów hydrotermalnych i kontaktowych w diabazach Niedźwiedziej Góry koło Krakowa Abstract   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Magdalena Dumańska-Słowik, Wiesław Heflik
 
Vol 13, No 1 (1965) Produktywność dolnej kredy polskich Karpat fliszowych i związane z nią perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 11 (2003) Produktywność starorzeczy Warty Abstract   PDF (Polish)
Wanda Galicka, Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
 
Vol 19, No 11 (1971) Prof. Dr Antoni Morawiecki Abstract
R. Osika
 
Vol 54, No 1 (2006) Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek — podsekretarz stanu, główny geolog kraju Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 58, No 4 (2010) Prof. dr hab. Ryszard Marcinowski Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Prof. dr hab. Witold Cezariusz Kowalski - nieetatowy, a stały współpracownik Przeglądu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Prof. dr Jadwiga Raniecka-Bobrowska Abstract
Zofia Borówko-Dłużakowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Prof. dr Marian Książkiewicz, członek rzeczywisty PAN - Laureat Nagrody Państwowej I st. w roku 1974 za monografię "Tektonika Karpat" Abstract
J. Znosko
 
Vol 19, No 2 (1971) Prof. Władysław Szafer Abstract
E. Rühle
 
Vol 46, No 10 (1998) Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Zięba
 
Vol 43, No 4 (1995) Profesor Antoni Łaszkiewicz - w piętnastą rocznicę śmierci Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 6 (2003) Profesor Bronisław Halicki (1902–1962) — pedagog, badacz i popularyzator - Abstract
Ewa Stupnicka
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Danuta Małecka - wymagający pedagog i przyjaciel młodzieży akademickiej Abstract
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 17, No 4 (1969) Profesor doktor Józef Gołąb (1904-1968) Abstract
Stefan Krajewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Profesor dr hab. Edeltrauda Helios Rybicka Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor dr hab. Henryk Teisseyre jako dydaktyk Abstract
Jadwiga Gorczyca-Skała
 
Vol 40, No 8 (1992) Profesor Edward Ciuk - honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza, 1991.11.13. Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 69, No 5 (2021) Profesor Hanna Czeczottowa (1888–1982) i Pracownia Paleobotaniki Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstract   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Profesor Henryk Makowski, klasyk paleobiologii amonitów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor Henryk Teisseyre — kierownik pracowni i zakładu w Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Abstract
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Profesor Jan Kutek wśród członków Polskiej Akademii Nauk Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 54, No 6 (2006) Profesor Jerzy Głazek członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski, Jerzy Znosko
 
Vol 22, No 1 (1974) Profesor Kiejstut Żemajtis Abstract
A. Białaczewski, J. Kostecki
 
Vol 45, No 6 (1997) Profesor Krzysztof Birkenmajer członkiem Akademii Rumuńskiej Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 20, No 12 (1972) Profesor Marian Kamieński doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej Abstract
Andrzej Kubicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Profesor Minko S. Minkow (1922 - 1991) Abstract
Jerzy Głazek, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesor Roland Brinkmann (1898-1995); życie, pomówienia i fakty -- przyczynek do okupacyjnej historii geologii w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski - nauczyciel, wychowawca i przyjaciel Abstract
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski – w stulecie urodzin Abstract
Halszka Osmólska
 
Vol 42, No 3 (1994) Profesor Roman Krajewski (1906 - 1993) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 69, No 8 (2021) Profesor Rudolf Zuber – ojciec polskiej geologii naftowej Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Profesor Ryszard Gradziński członkiem rzeczywistym PAN Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 53, No 5 (2005) Profesor Samuel Warren Carey (1911–2002) Twórca współczesnego oblicza teorii ekspansji Ziemi. Dzieło i jego kontynuacja Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Stefan Krajewski Abstract
Ryszard Kaczyński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Tadeusz Macioszczyk Abstract
Ewa Krogulec
 
Vol 48, No 6 (2000) Profesor Tadeusz Peryt zagranicznym członkiem Akademii Nauk Ukrainy Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 54, No 12 (2006) Profesor Wacław Ryka — badacz krystalicznego podłoża NE Polski Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 57, No 5 (2009) Profesor Władysław Pożaryski (1910–2008)—sylwetka i dokonania Abstract   PDF
Halina Urban, Marek Graniczny, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 54, No 1 (2006) Profesor Władysław Pożaryski — nestor polskiej geologii — w 95 lecie urodzin Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 11 (2007) Profesor Zbigniew Kotański — przewodnik geologiczny po Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 3 (1975) Profesor zwyczajny w Instytucie Geologicznym inż. Górn. Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki - wspomnienie pośmiertne Abstract
S. Pawłowski
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesorowi Sylwestrowi Markowi z okazji 75-lecia urodzin Abstract
Jerzy Znosko, Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesorze Henryku Teisseyrze — założycielu Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Profil cechsztynu na wyniesieniu Łeby Abstract
Zbigniew Korab, Józef Stemulak
 
Vol 28, No 2 (1980) Profil czwartorzędowych osadów z piaskowni w Kotlarni koło Gliwic Abstract
Janusz Magiera, Maria Sobolewska
 
Vol 26, No 8 (1978) Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 41, No 5 (1993) Profil Dygowo-1: cykle diastroficzne, środowiskowe i procesowe Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil geologiczny otworu w Pagórkach koło Elbląga oraz znaczenie wyników badań pyłkowych jego osadów dla stratygrafii młodszego plejstocenu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 17, No 4 (1969) Profil geologiczny wiercenia Jaronowice IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w świetle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 6 (1963) Profil i mikrofauna najwyższej części warstw krośnieńskich w Kluczowej koło Jasła Abstract   PDF (Polish)
S. W. Alexandrowicz, J. Jasionowicz, F. Szymakowska
 
Vol 57, No 6 (2009) Profil keloweju i górnej jury w niecce Nidy Abstract   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Profil kulmu z okolic Głubczyc (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 16, No 10 (1968) Profil liasu w Krośniewicach (Kujawy) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 19, No 6 (1971) Profil litostratygraficzny struktury Darłowa Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Górecki
 
Vol 28, No 1 (1980) Profil osadów karbonu w podłożu brzeżnej niecki między Toruniem a Warszawą Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik, Antoni Żelichowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 17, No 12 (1969) Profil plejstocenu w Dwikozach nad Opatówką Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil Różce na tle podstawowych profili osadów preglacjalnych na południowym Mazowszu Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński, Grzegorz Czapowski
 
Vol 29, No 11 (1981) Profil utworów liasu na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 40, No 3 (1992) Profil wiercenia pilotowego i problemy geologiczne programu KTB Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Profil wiercenia w Bożej Woli Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 45, No 11 (1997) Profile dokumentacyjne Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000, jako podstawa dla nowych i trwałych wartości paleobotanicznych plejstocenu Abstract   PDF (Polish)
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 14, No 6 (1966) Profile geologiczne osadów czwartorzędowych w okolicach Góry Kalwarii Abstract   PDF
Zdzisława Sarnacka
 
Vol 5, No 12 (1957) Profile stratygraficzne miocenu w południowej części zagłębia górno-śląskiego Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig, Leszek Lindner
 
Vol 69, No 2 (2021) Profilometria laserowa w badaniach kamiennych elementów budowlanych poddanych obróbce mechanicznej i termicznej Abstract   PDF
Marek Rembiś, Maria Kośla
 
Vol 17, No 3 (1969) Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Tkany, Viktor Valtr
 
Vol 12, No 9 (1964) Profilowanie gęstościowe Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 8, No 4 (1960) Profilowanie neutron-gamma Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 65, No 2 (2017) Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna, Dagmara Maziarka, Piotr Pasek, Jolanta Klaja, Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk
 
Vol 44, No 11 (1996) Prognostyczne szacowanie ilościowe złóż Zn-Pb w Polsce z zastosowaniem procedury Harffa-Davisa-Olea Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Wojciech Mastej
 
Vol 34, No 9 (1986) Prognostyka poszukiwawcza gorlickiego obszaru naftowego Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Konarski
 
Vol 19, No 10 (1971) Prognoza przestrzennego zagospodarowania złóż surowców mineralnych w woj. kieleckim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Prognoza rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Prognoza zachowania się lessów w zboczach zbiornika wodnego na przykładzie projektowanego zbiornika na rzece Świślinie Abstract
Ewa Hoffmann, Elżbieta Myślińska, Adam Stępień
 
Vol 27, No 12 (1979) Prognozowanie depresji regionalnej ujęcia wód podziemnych w warunkach nieustalonego dopływu (Libia) Abstract
Marek Załuski
 
Vol 47, No 3 (1999) Prognozowanie ekonomiczno-eksploatacyjne złoża gazu ziemnego z ekspansyjnym i ekspansyjno-wodnonaporowym systemem energetycznym za pomocą aplikacji PredProdMan ver 1.00 Abstract
Piotr Sokół
 
Vol 48, No 12 (2000) Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych — Kraków, 07.09.2000 Abstract
W. Marek Brzezicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Prognozowanie zjawisk powodziowych i środki przeciwdziałania - sesja plenarna IV Wydziału Nauk Technicznych PAN- Warszawa, 16.01.1998 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (1) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 51, No 11 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (2) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 25, No 12 (1977) Prognozy rozwoju bazy zasobowej kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Zdzisław Siliwończuk, Michał Gientka, Rafał Kardaś
 
Vol 3, No 10 (1955) Program analiz chemicznych przy dokumentacji złóż kopalin użytecznych Abstract
, .
 
Vol 2, No 12 (1954) PROGRAM ANALIZ CHEMICZNYCH PRZY DOKUMENTOWANIU ZŁÓŻ KOPALIN UŻYTECZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 4 (1955) PROGRAM ANALIZ CHEMICZNYCH PRZY DOKUMENTOWANIU ZŁÓŻ KOPALIN UŻYTECZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 29, No 2 (1981) Program automatycznej estymacji pola prędkości Abstract   PDF (Polish)
Edward Gruszczyk, Stanisław Szabelski
 
Vol 49, No 2 (2001) Program GEODE-GeoFrance 3D - warsztaty nt. Orogeniczne złoża złota w europejskich waryscydach i nie tylko - Orlean, Francja, 07–08.11.2000 Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 2 (1997) Program komputerowego opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Gogołek, Aldona Jurkun, Jacek Zielke
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Program nauczania w Katedrze Geologii i Poszukiwań Złóż Surowców Mineralnych na Uniwersytecie Moskiewskim Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 58, No 6 (2010) Program naukowo-badawczy ICDP Abstract   PDF
Adam Porowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Program ochrony georóżnorodności w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 40, No 1 (1992) Program ochrony litosfery na lata dziewięćdziesiąte Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Paulina Kostrz-Sikora, Anita Witkowska, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 12 (1996) Program transgranicznych badań surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnołużyckiego Zagłębia Węglowego (Polska-Niemcy-Czechy) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 2 (2002) Program wierceń ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ochrony środowiska Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie badania budowy geologicznej paleozoiku Abstract
Z. Modliński, A .M. Żelichowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Program zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 15, No 4 (1967) Programowanie badań geologiczno-inżynierskich metodą MDC Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Thiel
 
Vol 25, No 3 (1977) Programowanie kierunków poszukiwań kruszywa naturalnego na przykładzie obszaru woj. koszalińskiego, słupskiego i północnej części woj. Pilskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Kardaś, Andrzej Szapliński
 
Vol 32, No 7 (1984) Programowanie poszukiwań kruszywa naturalnego w świetle potrzeb surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Gientka, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Programy działań prośrodowiskowych Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 47, No 3 (1999) Programy multimedialne w edukacji przyrodniczej Abstract
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 12 (2003) Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 67, No 10 (2019) Programy ochrony środowiska – udział Państwowego Instytutu Geologicznego w tworzeniu narzędzi do realizacji polityki ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Paulina Kostrz-Sikora, Joanna Fajfer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła
 
Vol 69, No 9 (2021) Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce oraz ich dotychczasowe efekty Abstract   PDF
Piotr Dziadzio, Jolanta Maj, Katarzyna Ofiara, Magdalena Jerzak, Dawid Kamionka, Dominik Bąk, Jarosław Roliński, Beata Kuś
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Projected Geopark Yotvings—Polish-Lithuanian cross border area Abstract   PDF
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Magdalena Czarnogórska, Monika Krzeczyńska, Donatas Pupienis, Jonas Satkunas
 
Vol 11, No 7 (1963) Projekt badań Zakładu Paleozoologii PAN na pustyni Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych "Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym" (9 T12A 03310) Abstract
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 48, No 5 (2000) Projekt badawczy: "Rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego — kaledonidy pomorskie i ich przedpole"— wstępny przegląd wyników Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych „Wdrożenie do produkcji mas mineralnych służących do uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych” nr 3 3008 94C/2185 Abstract
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 47, No 6 (1999) Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Danuta Reśko, Antoni Schmalz, Wacław Szarek
 
Vol 56, No 10 (2008) Projekt CO2NET EAST—upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2 Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 58, No 5 (2010) Projekt GEMAS— zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Paweł Kwecko
 
Vol 58, No 7 (2010) Projekt GEOCOM realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE Abstract   PDF
Aleksandra Kasztelewicz, Leszek Pająk
 
Vol 55, No 7 (2007) Projekt GEOMIND— geofizyczny internetowy system informacyjny Abstract   PDF
Jacek Gutowski, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 32, No 12 (1984) Projekt Geotrawers Europejski Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Projekt górnego płaszcza Ziemi w Polsce Abstract   Untitled
Aleksander Guterch
 
Vol 48, No 11 (2000) Projekt IGCP 430 "Wpływ dynamiki płaszcza na zagrożenia naturalne w obszarze tetydzkim" Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Andrychowicz, Sandra Johana Grajales-Mesa, Grzegorz Malina
 
Vol 14, No 7 (1966) Projekt klasyfikacji geologiczno-hydrogazodynamicznej zbiorników do podziemnego magazynowania gazów z krótką charakterystyką wyodrębnionych grup zbiorników Abstract
Zdzisław Mianowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Projekt klasyfikacji i oceny geologicznych prac naukowo-badawczych Abstract
Leszek Koter, Jan Żytka
 
Vol 12, No 10 (1964) Projekt muzeum geologicznego na Kadzielni w Kielcach Abstract
Stefan Kozłowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 1 (1953) Projekt normalizacji oznaczeń charakteru litologicznego skał w profilach i na planach wykonywanych w manierze czarnej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 1, No 8 (1953) PROJEKT NOWEGO UJĘCIA SPRAWOZOAWCZOŚCI GEOLOGICZNEJ Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Projekt nowych zasad wyznaczania konturu zewnętrznego złóż kopalin stałych Abstract
Jerzy Tyszka
 
Vol 20, No 6 (1972) Projekt organizacji Międzynarodowej Podkomisji Map Paleogeograficznych Abstract
Edward Rühle
 
Vol 53, No 2 (2005) Projekt Parku Epoki Lodowca Abstract
Ryszard Dobracki
 
Vol 57, No 8 (2009) Projekt pozyskania energii z wód zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego Abstract   PDF
Eleonora Solik-Heliasz
 
Vol 4, No 2 (1956) Projekt racjonalnej klasyfikacji klastycznych skał osadowych Abstract
Julian Tokarski
 
Vol 47, No 3 (1999) Projekt redukcji dopływu wód słonych do wyrobisk podziemnych kopalni Jaworzno — opracowanie modelu komputerowego Abstract
Romuald Chryst, Michał Rupala
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt traktatu Europejskiej Karty Energetycznej, 6 - 8 września 1993 r. Abstract
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze - uwagi dyskusyjne Abstract
Stanisław Przeniosło
 
Vol 52, No 10 (2004) Projekt wykorzystania mezozoicznych poziomów energetycznych dla łódzkiego systemu ciepłowniczego Abstract   PDF
Janusz Trzepierczyński, Zbigniew Małolepszy
 
Vol 24, No 9 (1976) Projekt wytycznych sporządzania opracowań analityczno-syntetycznych Abstract
Czesława Leszczyńska
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego na przykładzie złoża kruszywa naturalnego „Lenartowice” Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 8, No 6 (1960) Projekt zmiany prawa górniczego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Projektowana odbudowa publicznej stacji kolejowej Bratislava Filialka i jej wpływ na reżim wód gruntowych Abstract   PDF
Mariana Sopkova
 
Vol 30, No 10 (1982) Projektowanie metodyki prac sejsmicznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na podstawie modelowania teoretycznego pola falowego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 44, No 2 (1996) Projektowanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze indywidualne finansowane przez Komitet Badań Naukowych w 1997 r. w ramach konkursu XIII i XIV Sekcji T-12B - Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w zakresie geologii stosowanej i geofizyki w konkursach V oraz VI Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej w konkursie VII oraz VIII Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne finansowania przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej Abstract
Joanna Pienińska
 
8751 - 9000 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>