Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy

Marek Duliński

Abstract


Zwrócono uwagę na problemy związane z ilościową interpretacją mierzonego składu izotopowego węgla w rozpuszczonych węglanach. Zaproponowano metodę określania składu izotopowego fazy gazowej w oparciu o pomiar całkowitego, rozpuszczonego w wodzie węgla, wskazując równocześnie na wiele warunków, jakie muszą być w tym celu spełnione. Najważniejsze z nich to: poprawny pobór próbki na ujęciu, pełna izolacja próbki od atmosfery od momentu poboru do chwili pomiaru spektrometrem masowym, oraz normalizacja obliczeń numerycznych do tych samych warunków hydrochemicznych dla różnych wód.

ISOTOPE COMPOSITION OF CARBON DIOXIDE IN THERAPEUTICAL WATERS IN KRYNICA SPA

Summary
Determination of carbon isotope composition ofCO2 forming carbonate solutions always creates serious problems due to kinetic processes influencing the measured value of o 13 CTDIC (TDIC - total dissolved inorganic carbon). To solve these problems it is necessary to fulfil several conditions. The most important of them are: pro per sampling in the field, lack of contact with the atmosphere of a taken sample during transportation and laboratory preparation, normalization of numerical calculations to the same real conditions for different waters. The main physical and chemical parameters of analysed waters must be known.

Full Text:

PDF (Polish)