Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych

Antoni Zięba

Abstract


W pracy podano matematyczne modele działalności gospodarczej człowieka w oparciu o znaną zasadą, która brzmi etyka + ekologia = efekt ekonomiczny gospodarczej działalności człowieka. Pierwszy model dotyczy działalności gospodarczej człowieka, która nie spełnia wymogów etycznych i ekologicznych. Efekt ekonomiczny działalności gospodarczej człowieka nie uwzględnia nieodwracalnych strat w środowisku naturalnym. Drugi model, do którego powinno się dopasować działalność gospodarczą uwzględnia oba wcześniej wymie nione postulaty. W efekcie działalności gospodarczej człowieka zawarta jest cena utrzymania w dobrej kondycji środowiska naturalnego.

PROFESSIONALISM IN ECONOMY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAI RESOURCES

Summary
The presented paper shows two mathematical models of all kinds of the management, according to known maxim: Ethics + Ecology = Economical Effect of human activity. The first model relates to the management which does not fulfil the ecological and ethical requirements. it means, that the economical effect of human activity causes a lot of durable environmental losses. The second one is adequate to the sustainable development.

Full Text:

PDF (Polish)