Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitowego Tatr Wysokich i jednostek płaszczowinowych

Edyta Jurewicz

Abstract


W pracy zestawiono wyniki rekonstrukcji alpejskiego pola naprężeń dla trzonu granitoidowego Tatr Wysokich, otrzymane z analizy struktur ślizgowych na powierzchniach luster tektonicznych oraz wyniki uzyskane z diagramów położeń warstw dla jednostek płaszczowinowych, którym przywrócono położenia sprzed młodotrzeciorzędowej rotacji. W obu przypadkach uzyskano zbieżne wyniki wskazujące, że w toku nasunięć płaszczowinowych miała miejsce zmiana kierunku kompresji z NW na N (bez uwzględniania dokumentowanych paleomagnetycznie rotacji poziomych). Możliwe też, że za tę zmianę jest odpowiedzialna przeciwna do ruchu wskazówek zegara rotacja podłoża (w sumie o ok. 45o) zachodząca w stałym polu naprężeń.

TENTATIVE CORRELATION OF THE RESULTS OF STRUCTURAL ANALYSIS IN THE GRANITOID CORE AND NAPPE UNITS OF THE TATRA MTS. (SOUTHERN POLAND)

Summary
The paper presents reconstruction of the Alpine stress field for the granitoid core of the High Tatra Mts, based on slickensides, and for the nappe units, based on pole diagrams at positions prior to the Tertiary rotation. Similar results were obtained in both cases, pointing that a change of the direction of compression from NW to N (excluding paleomagnetically documented horizontal rotations) took place during napping and thrusting. The change could also be caused by a conter clockwise rotation of the basement (max. 45o) taking place in a constant stress field.

Full Text:

PDF (Polish)