Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Pañstwowym Instytucie Geologicznym... – odpowiedź na polemikę Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 7 (2019) Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Leszek Mraks
 
Vol 46, No 3 (1998) Sto lat polskiej hydrogeologii - od narodzin terminologii w końcu XIX wieku do Słownika hydrogeologicznego 1997 Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 24, No 7 (1976) Sto lat teorii glacjalnej na obszarach zlodowaceń skandynawskich Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 17, No 8 (1969) Sto lat Węgierskiego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 27, No 9 (1979) Stochastyczny model struktur parametru złożowego Abstrakt
Władysław Fenc
 
Vol 45, No 9 (1997) Stopień dojrzałości materii organicznej ze skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Stopień dyspersji glin jaka wskaźnik przydatności surowca do produkcji agloporytu Abstrakt   PDF
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Stopień przeobrażenia termicznego materii organicznej w skałach dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Leszek Marynowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Stopień uwęglenia węgli a charakter skał nadkładu Abstrakt   PDF
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 10, No 10 (1962) Stopień wykorzystania czwartorzędowych surowców ilastych w przemyśle ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Jan Kostecki, Zbigniew Kozydra
 
Vol 11, No 3 (1963) Stopień zniszczenia budynków, jako funkcja wpływu skarpy na przykładzie Płocka Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 32, No 10 (1984) Stosowanie kruszyw naturalnych w budownictwie Abstrakt   PDF
Barbara Penkala
 
Vol 9, No 4 (1961) Stosowanie metody potencjałów własnych dla określenia parametrów hydrogeologicznych przy próbnych pompowaniach Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 39, No 3 (1991) Stosowanie techniki impulsowego wzbudzania drgań sejsmicznych w badaniach utworów paleozoicznych Abstrakt
Kazimierz Betlej, Władysław Kulig, Adolf Mikołajczak
 
Vol 20, No 1 (1972) Stosowanie wielokrotnych pokryć w badaniach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Pepel, Kazimierz Betlej, Tadeusz Krynicki
 
Vol 31, No 10 (1983) Stosunek waryscydów południowo-zachodniej Polski do kadomskiego podłoża Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 12, No 3 (1964) Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic Abstrakt   PDF
Eugeniusz Konarski
 
Vol 26, No 1 (1978) Stosunki hydrogeologiczne Iranu Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 22, No 4 (1974) Stosunki ilościowe węglanu wapnia do siarki w wapieniach osiarkowanych rejonu grzybowskiego Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 23, No 3 (1975) Stosunki paleohydrologiczne i geneza węgli brunatnych facji markoduriowej Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Stosunki wodne w dorzeczu Kamiennej Abstrakt   PDF
Zdzisław Mikulski
 
Vol 44, No 3 (1996) Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych Abstrakt
Aleksander Guterch
 
Vol 38, No 9 (1990) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety: dyskusja Abstrakt   PDF
Dariusz Krzyszkowski, Piotr Migoń
 
Vol 39, No 9 (1991) Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Jurand Wojewoda
 
Vol 49, No 4 (2001) Strata porowatości w osadach: bilans procesów cementacji i kompakcji na przykładzie dolnokarbońskich piaskowców arkozowych i wapieni oolitowych z Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Julita Biernacka
 
Vol 39, No 1 (1991) Strategia regionalnego Abstrakt
Andrzej Różkowski, Janusz Kropka, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Strategiczne znaczenie złóż wanadu Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 8 (2017) Stratigraphic distribution of hydrocarbon accumulations and charging history of reservoirs based on thermal evolution of petroleum source rocks within the southern border area of the Dnieper-Donets Basin Abstrakt   PDF
Ivan Karpenko
 
Vol 34, No 8 (1986) Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich Abstrakt
Lesław Teper
 
Vol 35, No 1 (1987) Stratotypom wiertniczym na odsiecz Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 43, No 12 (1995) Stratygrafia 87Sr/86Sr osadów morskich Abstrakt
Jan Burchart, Andrzej Pieńkowski
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia czerwonego spągowca w basenie polskim w świetle dotychczasowych opracowań stratygraficznych w permskich basenach zachodnioeuropejskich Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Stratygrafia czwartorzędu i formy marginalne regionu Wołogdy - Kiriłow, Rosja, 23-28.06.2000 Abstrakt
Joanna Honczaruk
 
Vol 23, No 6 (1975) Stratygrafia czwartorzędu Kotliny Wałbrzyskiej Abstrakt   PDF
Edmund Jońca
 
Vol 3, No 8 (1955) Stratygrafia Dębnika w podrównaniu z dewonem obszarów sąsiednich Abstrakt
S. Klimek, L. Koszarski
 
Vol 33, No 5 (1985) Stratygrafia dewońskiej serii węglanowej z kilku wierceń w rejonie Lublina Abstrakt   PDF
Hanna Matyja, Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Stratygrafia holocenu jako interglacjału Abstrakt   PDF
Leszek Starkel
 
Vol 40, No 5 (1992) Stratygrafia i deformacje glacitektoniczne kredy piszącej w Kornicy na Podlasiu Abstrakt
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 44, No 12 (1996) Stratygrafia i facje dolnołużyckiej serii trzeciorzędowej Abstrakt   PDF
Gerda Standke
 
Vol 42, No 2 (1994) Stratygrafia i geneza osadów na stanowisku interglacjału eemskiego w Jaworzynie Śląskiej (okolice Świdnicy) Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski, Marzena Błaszczyk Błaszczyk
 
Vol 40, No 8 (1992) Stratygrafia i historia sedymentacji cechsztynu niecki północnosudeckiej Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt, Alicja Kasprzyk
 
Vol 50, No 9 (2002) Stratygrafia i korelacja kambru - dokonania i problemy Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Stratygrafia i korelacja utworów środkowego dewonu Pomorza Środkowego na podstawie analizy palinologicznej Abstrakt   PDF
Elżbieta Turnau
 
Vol 7, No 9 (1959) Stratygrafia i tektonika miocenu w Halembie Abstrakt   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 47, No 8 (1999) Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata Abstrakt   PDF
Marcin Barski
 
Vol 8, No 8 (1960) Stratygrafia jury dolnej północnej części pasma krakowsko-częstochowskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Stratygrafia kajpru w otworach Gorzów Wlkp. IG 1 oraz Sulechów IG 1 i w nawiązaniu do stratygrafii kajpru niemieckiego Abstrakt   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Stratygrafia konodontowa karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Stanisław Skompski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 31, No 7 (1983) Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnego paleocenu w wierceniu Goleniów IG-2 Abstrakt   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 23, No 12 (1975) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu w centralnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu z wierceń w rejonie Biłgoraj – Rozwadów Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Stratygrafia muszlowców amonitowych (jura górna - berias) sukcesji czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 19, No 10 (1971) Stratygrafia neogenu paratetydy środkowej w obradach grupy roboczej "Paratethys" w Wiedniu w 1970 r. Abstrakt
Wilhelm Krach
 
Vol 23, No 9 (1975) Stratygrafia oksfordu okolic Częstochowy Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 24, No 8 (1976) Stratygrafia oksfordu SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Stratygrafia osadów bursztynonośnych północnej Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny) Abstrakt
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 5 (1961) Stratygrafia osadów tortońskich w okolicach Wiednia Abstrakt
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Stratygrafia raf raurackich w okolicach Bałtowa Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Stratygrafia sejsmiczna Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 47, No 5 (1999) Stratygrafia sekwencji czerwonego spągowca w basenie polskim: relacje między tektoniką a klimatem Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju Abstrakt   PDF
Anna Baszkiewicz, Piotr Dziadzio, Jaromir Probulski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej Beskidu Wysokiego na arkuszu Żywiec Abstrakt   PDF
Wacław Sikora, Kazimierz Żytko
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii magurskiej w Beskidzie Średnim Abstrakt   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej i podśląskiej na północ od Sanoka Abstrakt   PDF
Leszek Koszarski
 
Vol 4, No 10 (1956) Stratygrafia serii śląskiej na przedpolu fałdów dukielskich Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 63, No 3 (2015) Stratygrafia wapieni tytonu dolnego-aptu dolnego skałki Niedźwiedź w allochtonie wierchowym polskich Tatr Zachodnich Abstrakt   PDF
Urszula Borowska
 
Vol 18, No 2 (1970) Stratygrafia warstw grodzieckich rejonu Jaworzna w świetle badań makrofaunistycznych Abstrakt   PDF
Ryszard Szymoniak
 
Vol 20, No 6 (1972) Stratygrafia wyższego triasu z otworu Boża Wola IG-1 w świetle nowych materiałów dokumentacyjnych Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 37, No 11 (1989) Stratygrafia zdarzeniowa - ilustracja na przykładzie turonu południowej Polski Abstrakt   PDF
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 18, No 12 (1970) Stratygraficzno-facjalna klasyfikacja zbiorników wód podziemnych na obszarze sudeckim Abstrakt   PDF
Michał Różycki
 
Vol 30, No 1 (1982) Strefa Koszalin -Chojnice w obrazie grawimetrycznym Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Strefa Koszalin-Chojnice - klucz do wyznaczenia granicy Baltiki i Avalonii na obszarze TESZ Abstrakt   PDF
Stanisław Mazur
 
Vol 37, No 10 (1989) Strefa mineralizacji ilmenitowej Strzegomiany- Kunów w intruzji gabrowej Ślęży w obrębie ofiolitu Sobótki (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Leszek Jamrozik
 
Vol 43, No 9 (1995) Strefa mineralizacji Ti-V w ofiolicie Nowej Rudy Abstrakt
Leszek Jamrozik, Jerzy Niśkiewicz, Danuta Cholewicka-Meysner, Jan Farbisz
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 Strefa Teisseyre’a-Tornquista – dawne koncepcje a nowe dane Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz, Zdzisław Petecki
 
Vol 47, No 5 (1999) Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej w Wietnamie; ekspedycja polsko-wietnamska - 05.01-10.02.1999 Abstrakt
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 1, No 6 (1953) Strefowośc w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
A. N. Mozarowicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Strefowość w rozmieszczeniu utworów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
A. N. Mazarowicz
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Strefy faunistyczne westfalu A i B w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Maria Tabor, Łucja Musiał
 
Vol 29, No 10 (1981) Strefy kontaktów wapieni triasowych Ż dolomitami kruszconośnymi w złożu Zn -Pb kopalni "Pomorzany", rejon śląsko-krakowski Abstrakt   PDF
Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 49, No 2 (2001) Strefy kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka) Abstrakt   PDF
Wojciech Stawikowski
 
Vol 32, No 4 (1984) Strefy mikrofacjalne wapienia woźnickiego Abstrakt
Ewa Piekarska
 
Vol 45, No 2 (1997) Strefy perspektywiczne dla występowania węglowodorów w kambrze lubelsko-podlaskiej części starej platformy Abstrakt   PDF
Florian Stolarczyk, Joanna Stolarczyk, Hanna Wysocka, Marek Buchelt
 
Vol 64, No 12 (2016) Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań Abstrakt   PDF
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin, Ireneusz Dyrka, Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Głuszyński, Izabella Grotek, Marcin Janas, Przemysław Karcz, Grzegorz Nowak, Jolanta Pacześna, Michał Roman, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Sobień
 
Vol 42, No 5 (1994) Strefy ścinań a złoto w Sudetach Abstrakt
Marek A. J. Piasecki, Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 4 (1994) Strefy ścinań w metamorfiku izerskim, Sudety Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 42, No 9 (1994) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1993) Abstrakt
Leonard Jochemczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1994). T. IV, pod redakcją naukową J. Skoczylasa Abstrakt
Leonard Jochemczyk
 
Vol 41, No 4 (1993) Stromatactis w jurajskich budowlach węglanowych okolic Krakowa Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Anna Świerczewska, Vratislav Hurai, Antoni K. Tokarski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Carpathian Foredeep from the Neogene till the recent (mesostructural analysis) Abstrakt   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the NE part of Hungary Abstrakt   PDF
Laszló Csontos, Kinga Hips
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Silesian nappe (Outer Car pathians) inferred from the analysis of cross-fold joints: case study from Bieszczady Mts (Poland) Abstrakt   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural evolution of the Transylvanian Basin (Romania) and FEM stress modeling of the E and S Carpathian collision with the Transylvanian block Abstrakt   PDF
Ritske Huismans, Giovanni Bertotti, Carlo Sanders
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Structural style and evolution of the Dinaridic thrust belts Abstrakt
Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktura bardzka w świetle analizy dynamiki uskoków: odpowiedź na krytyczną recenzję Abstrakt
Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż
 
Vol 46, No 10 (1998) Struktura bazy danych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Paweł Lewandowski
 
Vol 20, No 5 (1972) Struktura bloku informacyjnego systemu archiwizacji podstawowych informacji geologicznych (SAPIG) Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 7 (1976) Struktura i ewolucja polskiej części północno-zachodniego trzeciorzędowego basenu europejskiego Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 36, No 7 (1988) Struktura i geneza brunckitu Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — odpowiedź Abstrakt   PDF
Aleksandra Gawęda, Robert Piwkowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich — polemika Abstrakt   PDF
Edyta Jurewicz, Bogusław Bagiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 51, No 12 (2003) Struktura wewnętrzna Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) w świetle wyników badań georadarowych Abstrakt   PDF
Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba
 
Vol 30, No 4 (1982) Struktura zakonserwowanego klina mrozowego na Pojezierzu Iławskim Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 26, No 7 (1978) Strukturalne efekty procesu odprężenia w osadach nieskonsolidowanych okolic Nowych Czapli Abstrakt   PDF
Krzysztof Brodzikowski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne i litologiczne uwarunkowania rzeźby gór i wyżyn Polski Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie Abstrakt   PDF
Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski
 
Vol 62, No 1 (2014) Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstrakt   PDF
Radosław Dobrowolski, Marian Harasimiuk, Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 45, No 9 (1997) Struktury cone - in - cone z warstw cieszyńskich łuski Bystrego w Bieszczadach Abstrakt   PDF
Paulina Leonowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Struktury czy tekstury rud? Abstrakt   PDF
Marian Banaś
 
Vol 50, No 12 (2002) Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) Abstrakt   PDF
Sylwia Strzyżewska-Konieczna, Jerzy Żaba
 
Vol 31, No 1 (1983) Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych – ich geneza i znaczenie Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 39, No 1 (1991) Struktury organizacyjne gospodarowania wodami podziemnymi Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 41, No 12 (1993) Struktury paleoosuwiskowe odsłonięte w KWB Bełchatów Abstrakt
Leopold Czarnecki, Józef Kuszneruk
 
Vol 49, No 4 (2001) Struktury pierwotne i wtórne w kryształach cyrkonu z ortognejsów jednostki Międzygórza (metamorfik Śnieżnika) w świetle badań mikroskopowych i geochronologicznych Abstrakt   PDF
Krzysztof Turniak, Stanisław Mazur
 
Vol 33, No 8 (1985) Struktury podłoża waryscyjskiego na północ od Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 19, No 4 (1971) Struktury sedymentacyjne w Cechsztynie wschodniej części synkliny leszczyńskiej Abstrakt   PDF
Józef Kryza, Eugeniusz Zakowicz
 
Vol 42, No 8 (1994) Struktury tektoniczne utworów paleozoicznych na rdzeniach wiertniczych rejonu Myszkowa Abstrakt
Jarosław Badera, Dominik Jura
 
Vol 50, No 2 (2002) Struktury tektoniczne w osadach reliktowego lodowca skalnego na wschodnim stoku Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstrakt   PDF
Roman Żurawek
 
Vol 26, No 3 (1978) Struktury wczesnodiagenetyczne w wapiennych utworach oksfordu Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 47, No 3 (1999) Studia magisterskie dotyczące komputeryzacji w geologii na przykładzie kursu Computing in Earth Sciences w Keele University w Anglii Abstrakt
Lidia Razowska
 
Vol 41, No 4 (1993) Studia na Wydziale GeoIogii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstrakt
Jadwiga Jarzyna, Marek Nieć, Andrzej Paulo
 
Vol 46, No 12 (1998) Studium geośrodowiskowe Zalewu Wiślanego i jego otoczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kartograficznych Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Joanna Zachowicz
 
Vol 30, No 4 (1982) Studium mineralogiczne agatów z rejonu Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 13, No 11 (1965) Studium mineralogiczno-geochemiczne iłów syderytowych liasu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Studium petrologiczne kambru i najwyższego nie zmetamorfizowanego prekambru Abstrakt
Kazimierz Łydka
 
Vol 50, No 5 (2002) Studium Podyplomowe AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Abstrakt
Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 5 (1998) Studium Podyplomowe na AGH - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Studium podyplomowe "Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych" Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 48, No 7 (2000) Studium Podyplomowe Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych 2000/2001 Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 8 (1994) Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 38, No 3 (1990) Studium sedymentologiczno-paleontologiczne osadów barierowych dolnego sarmatu w rejonie Chmielnika (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Barbara Studencka
 
Vol 11, No 8 (1963) Studium zaoczne Geologii Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego przy Wydziale Geologii Abstrakt
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 13, No 8 (1965) Studnie szybowe z filtrami Abstrakt   PDF
Alfred Kępiński
 
Vol 10, No 2 (1962) Studnie z odwróconym filtrem żwirowym Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski, Mieczysław Buczyński
 
Vol 21, No 12 (1973) Stulecie górnictwa solnego w Polsce północnej Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 7, No 3 (1959) Stulecie istnienia"The Geologists' Association" Abstrakt
Krystyna Nawara, Krzysztof Jakubowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Stulecie pierwszej monografii geologicznej Wyżyny Lubelskiej Abstrakt
Henryk Maruszczak
 
Vol 67, No 6 (2019) Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 6, No 2 (1958) Styl tektoniki obszaru ostrawsko-karwińskiego Abstrakt   PDF
Jaroslav Zeman
 
Vol 28, No 3 (1980) Stylolity tektoniczne jako wskaźnik tektogenetyczny na obszarze południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jolanta Świdrowska
 
Vol 30, No 4 (1982) Stylolity w anhydrytach cyklotemu Stassfurt monokliny przedsudeckiej Abstrakt
Jerzy Kłapciński
 
Vol 32, No 4 (1984) Subaeralne utwory węglanowe; zarys problematyki Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 34, No 4 (1986) Subfossilized microorganisms from the biogenic laminated deposits of the shore zone of the Hel Peninsula Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski, Wolfgang E. Krumbein
 
Vol 24, No 10 (1976) Subregionalne zróżnicowanie wykształcenia młodoplejstoceńskich deluwiów na obszarze wyżyn Polski Południowej i przylegających nizin środkowopolskich Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Subsidence and uplift analysis of the Polish part of Outer Carpathian Basins - backstripping of reconstructed profiles of the basin-till Abstrakt   PDF
Tomasz Malata, Paweł Poprawa
 
Vol 46, No 2 (1998) Substancja organiczna genetycznie związana z siarczkowymi rudami cynku i ołowiu na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz, Barbara Kwiecińska
 
Vol 34, No 4 (1986) Substancja organiczna w osadach czerwonego spągowca rowu Laskawic Oławskich-Lipowej Abstrakt
Izabella Grotek, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 51, No 11 (2003) Substancje humusowe w wodach mineralnych Białorusi Abstrakt   PDF
Mikhail S. Kapora
 
Vol 42, No 9 (1994) Subsydencja bruzdy śródpolskiej w permie i mezozoiku Abstrakt
Ryszard Dadlez, Marek Narkiewicz, RandelI A. Stephenson, Martin T.M. Visser
 
Vol 47, No 1 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych Abstrakt   PDF
Jolanta Świdrowska, Maciej Hakenberg
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - dyskusja Abstrakt   PDF
Krzysztof Leszczyński, Ryszard Dadlez
 
Vol 47, No 7 (1999) Subsydencja i początki inwersji bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy map miąższości i litofacji osadów górnokredowych - replika Abstrakt   PDF
Jolanta Świdrowska
 
Vol 36, No 3 (1988) Sufozja a efekt geotermiczny w osuwiskowych utworach fliszowych Abstrakt   PDF
Andrzej Kotyrba
 
Vol 36, No 11 (1988) Sukcesja roślin interglacjału mazowieckiego w Białej Podlaskiej Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 30, No 6 (1982) Sukcesja zlepów ostrygowych na miękkim dnie Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik
 
Vol 65, No 3 (2017) Sukcesy i porażki polityki surowcowej Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 37, No 4 (1989) Sulphur Spring - syryjski ewenement Abstrakt   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 40, No 7 (1992) Surowce balneologiczne z obszaru płaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie) Abstrakt
Jerzy Chrząstowski, Stanisław Węcławik
 
Vol 26, No 9 (1978) Surowce boksytowe i kaolinitowe występujące w karbonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Stefan Cebulak
 
Vol 10, No 2 (1962) Surowce ilaste ceramiki budowlanej województwa lubelskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Zbigniew Kilian, Marian Kado
 
Vol 17, No 2 (1969) Surowce illaste ceramiki budowlanej woj. łódzkim . Abstrakt   PDF
Edward Miziołek, Zbigniew Poprawiski
 
Vol 66, No 3 (2018) Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Krzysztof Galos, Marek Nieć
 
Vol 67, No 1 (2019) Surowce Korei Północnej Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Surowce mineralne Albanii Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 22, No 11 (1974) Surowce mineralne Mozambiku Abstrakt
Tadeusz Smakowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne nieenergetyczne Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 6 (2000) Surowce mineralne w gospodarce przestrzennej — problemy wykorzystania i ochrony Abstrakt
Marcin Piwocki, Ryszard Podstolski
 
Vol 44, No 11 (1996) Surowce mineralne w gospodarce wojennej Niemiec podczas drugiej wojny światowej Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 44, No 4 (1996) Surowce mineralne w krajach b. ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. II) Abstrakt
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 42, No 3 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. I. Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
 
Vol 42, No 4 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. II. Kazachstan Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 6 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. III. Gruzja, Azerbejdżan, Armenia Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 8 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. V: Białoruś, Mołdowa Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 9 (1994) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. VI: Litwa, Łotwa, Estonia Abstrakt
Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk, Andrzej Paulo
 
Vol 43, No 11 (1995) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. I) Abstrakt
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 44, No 10 (1996) Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. III) Abstrakt
Andrzej Paulo, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 49, No 10 (2001) Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w Abstrakt   PDF
Anna Dziedzic, Joanna Muras
 
Vol 7, No 10 (1959) Surowce mineralne województwa białostockiego Abstrakt   PDF
Łucja Górecka, Danuta Hauser
 
Vol 6, No 2 (1958) Surowce mineralne ziemi kłodzkiej Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Surowce okruchowe na Pojezierzu Suwalskim Abstrakt   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SUROWCE PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 51, No 3 (2003) Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza Abstrakt   PDF
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 36, No 5 (1988) Surowce skalne koniaku i santonu w depresji północnosudeckiej (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce skalne Pienińskiego Prasa Skałkowego Abstrakt   PDF
Lesław Bober, Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Surowce skalne regionu częstochowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 4 (1960) Surowce skalne Roztocza między Werchratą a Hutą Różaniecką Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski
 
Vol 63, No 8 (2015) Surowce skalne w murach klasztoru na Łysej Górze – walory edukacyjne i estetyczne – propozycja wycieczki geologicznej Abstrakt   PDF
Zbigniew Szczepanik
 
Vol 11, No 7 (1963) Surowce w odpadach węgla brunatnego Abstrakt   PDF
R. Hohl
 
Vol 22, No 1 (1974) Surowce węglanowe dewonu środkowego okolic Łagowa w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 35, No 7 (1987) Surowce węglanowe w ochronie środowiska Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 67, No 3 (2019) Surowcowa wojna handlowa Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 15, No 1 (1967) Suwak do pomiaru odległości refleksów rentgenogramach Abstrakt   PDF
Michał Gadomski, Andrzej Wiewióra
 
Vol 47, No 1 (1999) Svend Erik Saxov 1913-1998 Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 47, No 8 (1999) SWAPNET ’99 — Stone Weathering in Polluted Urban Environments — Wolverhampton, Anglia, 13 - 14.05.1999 Abstrakt
Wanda Wilczyńska-Michalik
 
Vol 37, No 11 (1989) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich - odpowiedź Abstrakt   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Światowe i regionalne zdarzerenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich – dyskusja Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 48, No 11 (2000) Światowy Kongres Geotermiczny w Japonii (WGC 2000) — Beppu, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 4 (1999) Światowy kongres Inkluzje w bursztynie - Vitoria, Hiszpania, 20–23.10.1998 Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Świętokrzyskie konferencje naukowe w 2001 roku Abstrakt
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Syberyjskie wędrówki - Jakucja - fotograficzna wystawa Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 17, No 11 (1969) Syderyt magnezowy (syderoplezyt) z utworów westfalskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 49, No 4 (2001) Syderyty magnezowe w piaskowcach górnokarbońskich środkowej Polski Abstrakt   PDF
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 9, No 11 (1961) Syderyty plioceńskie w Dobrzyniu nad Wisłą Abstrakt
Janina Łyczewska
 
Vol 40, No 2 (1992) Sylifikacja piaskowców kambryjskich z polskiej części syneklizy perybałtyckiej w świetle badań katodoluminescencyjnych Abstrakt
Magdalena Sikorska
 
Vol 26, No 1 (1978) Sylur Polski jako wskaźnik zróżnicowania szelfu Fennosarmacji i rozwoju oceanu Prototetydy Abstrakt   PDF
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 25, No 11 (1977) Sylwetka naukowa Prof. Dr hab. Stefana Zbigniewa Różyckiego Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 51, No 3 (2003) Symbolika kamienia w architekturze miast Abstrakt
Janusz Skoczylas, Marek Żyromski
 
Vol 51, No 11 (2003) Symposium Ishihara — Magmas to Mineralisation — Sydney, Australia, 22–24.08.2003 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 17, No 7 (1969) Sympozja ekonomiczne dla pracowników państwowej służby geologicznej Abstrakt
, ,
 
Vol 28, No 4 (1980) Sympozjum - "Badania anomalii pola geomagnetycznego i zmian wiekowych" oraz posiedzenie robocze Grupy 1.6. KAFG Abstrakt
Andrzej Uhrynowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Sympozjum - Sozologiczne Problemy Gospodarki Surowcami Mineralnymi - Kraków, 22.10.1993 Abstrakt
Janusz Skoczulas
 
Vol 47, No 3 (1999) Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego — Ustronie-Jaszowiec, 18-20.11.1998 Abstrakt
Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 43, No 1 (1995) Sympozjum Changes of the Coastal Zones – Polish Coast 1994 - Gdynia, 27.08-01.09.1994 Abstrakt
Joanna Zachowicz, Szymon Uścinowicz
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Sympozjum EUROPROBE/PANCARDI Nicea, Franeja, 20-24.04.1998 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Sympozjum Geofizyczne w Siofok Abstrakt
Kazimierz Betlej
 
Vol 10, No 6 (1962) Sympozjum geofizyczne w Warszawie Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 47, No 1 (1999) Sympozjum Grupy Perybałtyckiej Komisji Zlodowaceń INQUA - Łukęcin, 13-19.09.1998 – Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 19, No 3 (1971) Sympozjum Historii Nauki o Złożach we Freibergu Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Sympozjum i warsztaty terenowe poświęcone geoindykatorom — Ustka, 26–29.09.2000 Abstrakt
Jonas Satkunas, Marek Graniczny, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 45, No 12 (1997) Sympozjum i wystawa bursztynu w 1000-lecie Gdańska - Gdańsk i Półwysep Sambijski, Rosja, 02-06.09.1997 Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 44, No 2 (1996) Sympozjum Kras i jaskinie, badania, wykorzystanie iochrona, Liptowski Mikulasz, Słowacja, 10-11.10.1995 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 10 (1994) Sympozjum na temat zastosowania badań geochemicznych i petrofizycznych w poszukiwaniach węglowodorów, Balice k. Krakowa, 27-28.06.1994 Abstrakt
Piotr Such, Lidia Kupisz
 
Vol 44, No 1 (1996) Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Pribram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology,Praga, Czechy, 09-14.10.1995 Abstrakt
Wojciech Mastej
 
Vol 43, No 8 (1995) Sympozjum naukowe Ochrona dziedzictwa geologicznego w Kopalni Soli Wieliczka - Wieliczka, 06-08.04.1995 Abstrakt
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 13, No 12 (1965) Sympozjum Naukowe w Kazimierzu poświęcone geologicznym problemom Wisły od Sandomierza do Puław Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 9 (1994) Sympozjum Obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych - Mainz, 09-14.05.1994 Abstrakt
Michał Fic
 
Vol 23, No 1 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstrakt
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 23, No 2 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstrakt
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 27, No 1 (1979) Sympozjum poświęcone roli gęstości skał Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Sympozjum Till-Mauretania ‘83 Abstrakt
Eugeniusz Drozdowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Sympozjum w zakresie datowania radioaktywnego Abstrakt
Jerzy Borucki
 
Vol 43, No 12 (1995) Sympozjum – Kras Tatrzański, Zakopane, 20-22.10.1995 Abstrakt
Michał Gradziński, Regina Kardaś
 
Vol 28, No 1 (1980) Sympozjum „Vistulian Stratigraphy", Polska 4-11 IX 1979 r. Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 8 (1994) Sympozjum: Litologia i stratygrafia czwartorzędowych utworów pyłowych - Sosnowiec, 24 - 25.03.1994 Abstrakt
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 24, No 12 (1976) Sympozjum: "Węgiel i jego związki w endogenicznych procesach powstawania minerałów" Abstrakt
Andrzej Kozłowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych "Barycz III" Abstrakt   PDF
Mariusz Czop, Janusz Herzig, Tomasz Kotowski
 
Vol 38, No 11 (1990) Symulacje komputerowe procesów neutralizacji kwaśnych opadów atmosferycznych w glebach i osadach polodowcowych północnego Ohio (St. Zj.) Abstrakt
Yoram Eckstein (Jerzy Wąsowicz)
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — dyskusja Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — odpowiedź Abstrakt   PDF
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich - l Abstrakt   PDF
Lech Antonowicz, Robert Hooper, Ewa Iwanowska
 
8501 - 8750 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>