Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (1970) Przyczynek do znajomości geochemii strefy wietrzenia krakowskich skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 13, No 7 (1965) Przyczynek do znajomości tarasów rzecznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 11, No 6 (1963) Przyczynek do znajomości utworów karbonu produktywnego w podłożu wschodniej części Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Maria Śliwowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Przyczynki do mozliwości przechowywania ropy naftowej i jej produktów bezpośrednio w pokładach skalnych Abstract
Stefan Bortkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Przyczynki do znajomości czwartorzędu w widłach Wisły i Nidy Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 17, No 4 (1969) Przyczynki metodyczne z zakresu geofizyki wiertniczej w aspekcie poszukiwań złóż bituminów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 16, No 9 (1968) Przyczyny ciśnień anormalnych w złożach ropy i gazu Abstract   PDF
Bolesław Cisek
 
Vol 64, No 1 (2016) Przyczyny i mechanizmy zmian klimatu w plejstocenie – state of art Abstract   PDF (Polish)
Anna Hrynowiecka
 
Vol 66, No 3 (2018) Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta, Robert Uberman
 
Vol 51, No 6 (2003) Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku Abstract
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 56, No 6 (2008) Przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych ujęcia Tursko dla miasta Pleszewa (województwo wielkopolskie) Abstract   PDF
Krzysztof Dragon, Józef Górski
 
Vol 50, No 5 (2002) Przyczyny zmian jakości wód podziemnych ujęcia Trzaski w latach 90 Abstract   PDF (Polish)
Józef Górski, Zofia Kaźmierczak-Wijura
 
Vol 41, No 5 (1993) Przyczyny zmian poziomu mórz i oceanów. Nowy model Cathlesa i Abstract
Krystyna Zawidzka
 
Vol 52, No 4 (2004) Przydatność analizy litologicznej glin morenowych w badaniach geomorfologicznych stref marginalnych ostatniego zlodowacenia Abstract   PDF
Piotr Paweł Woźniak
 
Vol 23, No 4 (1975) Przydatność analizy nabłonkowej w badaniach stratygraficznych oraz petrografii węgla Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przydatność bazaltów dolnośląskich do otrzymywania odlewów skaliwnych Abstract   PDF (Polish)
Zofia Pentlakowa, Stanisław Szarras
 
Vol 14, No 8 (1966) Przydatność gospodarcza skał koniackich w przełomie Wisły środkowej Abstract   PDF
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 8, No 11 (1960) Przydatność krajowych glin bentonitowych, ogniotrwałych i nietypowych dla przemysłu odlewniczego Abstract   PDF (Polish)
Jan Buciewicz, Tadeusz Rzepa
 
Vol 5, No 9 (1957) Przydatność krajowych surowców krzemionkowych dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 53, No 8 (2005) Przydatność nowej sondy geoelektrycznej do charakterystyki litologicznej iłów warwowych z Plecewic k. Sochaczewa Abstract   PDF
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 66, No 10 (2018) Przydatność pomiarów georadarowych i analiz geomorfometrycznych do rozpoznania wewnętrznej struktury płytkich osuwisk – na przykładzie góry Średniak w Masywie Śnieżnika, Sudety Wschodnie Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Makoś, Artur Sobczyk
 
Vol 56, No 4 (2008) Przydatność profilowań georadarowych w interpretacji budowy tarasów rzecznych (dolina Kamienicy, polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Janusz Olszak, Jerzy Karczewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Przydatność szczątkowych zespołów nannoskamielin wapiennych w stratygrafii paleogenu polskiej części Karpat Zachodnich Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 7 (2017) Przygody z geologią Abstract   PDF (Polish)
Lidia Adach, Maria Andruszkiewicz, Monika Krzeczyńska, Rafał Małek, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 5 (2006) Przygotowania do 7. Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego Abstract   PDF
Michał Krobicki
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Przygotowanie bazy kopalin budowlanych dla potrzeb zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 6, No 3 (1958) Przygotowywania osnowy topograficznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Guzik
 
Vol 12, No 10 (1964) Przygotowywanie preparatów do oznaczania współczynnika załamania światła metodą pryzmatu Abstract
Marta Juskowiak
 
Vol 57, No 6 (2009) Przyjęcie Jana Jaśkiewicza w poczet członków korespondentów Królewskiej Akademii Nauk w Paryżu — nowe dane i nieznane dokumenty historii polskich nauk geologicznych Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Przykład komputerowego przetwarzania danych tektonicznych . Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 40, No 3 (1992) Przykład komputerowej archiwizacji danych geologicznych Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 11, No 2 (1963) Przykład metodyki obliczania zasobów wód podziemnych na tle stosunków hydrogeologicznych określonego rejonu Polski Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka
 
Vol 16, No 8 (1968) Przykład oznaczania porowatości efektywnej metodą próbnych pompowań z zastosowaniem wskaźników Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Białas, Bohdan Kozerski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Przykład projektowania scenariuszowego inwestycji liniowych w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ARCGIS – COMMUNITYVIZ Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 13, No 7 (1965) Przykład wyjątkowych warunków zawodnienia złoża w trzeciorzędzie limnicznym Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Białas, Michał Rożycki
 
Vol 44, No 9 (1996) Przykład zastosowania geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w petrologii - Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bagiński, Piotr Lemieszek
 
Vol 43, No 3 (1995) Przykład znacznego wzbogacenia siarczanów wód gruntowych w ciężkie izotopy siarki i tlenu w wyniku bakteryjnej redukcji Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Trembaczowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław Kamiński
 
Vol 45, No 8 (1997) Przykłady cykliczności sedymentacji w utworach miocenu Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 23, No 11 (1975) Przykłady interpretacji ekologicznej na podstawie otwornic z tortonu Korytnicy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Przykłady regulacji prawnych nadmiernie utrudniających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Abstract   PDF (Polish)
Piotr Lenik
 
Vol 20, No 7 (1972) Przykłady wpływu warunków geologiczno-górniczych na przebieg eksploatacji otworowej siarki Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Stępniowski
 
Vol 37, No 10 (1989) Przymiar intersekcyjny do określania kąta i kierunku upadu szczelin w rdzeniach wiertniczych Abstract
Jan Kuśmierek
 
Vol 42, No 10 (1994) Przypowierzchniowe zmiany temperatury Ziemi - Abstract
Czesław Królikowski, Józef Stajni
 
Vol 50, No 7 (2002) Przyroda doliny dolnej Odry — Gryfino, 22.05.2002 Abstract
Ryszard Dobracki
 
Vol 47, No 11 (1999) Przyroda Madagaskaru Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 68, No 7 (2020) Przyrodnicze i geologiczne zainteresowania Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670) – w 350 rocznicę śmierci Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 12, No 10 (1964) Przyrząd do wprowadzania izotopów do odwiertów Abstract
Jerzy Krotowicz
 
Vol 11, No 2 (1963) Przyrząd elektryczny do pomiaru zwierciadła płynu Abstract
Janusz Macher
 
Vol 19, No 6 (1971) Przyrząd mechaniczny do oznaczenia stanu gruntu Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Przystąpienie Państwowego Instytutu Geologicznego do EuroGeoSurveys — organizacji służb geologicznych Unii Europejskiej Abstract
Marek Graniczny, Ilona Śmietańska
 
Vol 20, No 10 (1972) Przystosowanie piasków odpadowych z ZGH "Zębiec" do wymogów odlewnictwa jako przykład wybrania właściwej metody wzbogacania Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Pigłowski, Marek Brokowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Przystosowanie wzoru Doroszewskiego do badań denudacji chemicznej na przykładzie wód drenujących węglanowe zbiorniki Wyżyny Lubelskiej Abstract
Bronisław Janiec
 
Vol 51, No 11 (2003) Przyszłość państwowej służby geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Przyznane nagrody "Zielonego Serca Przyrody" Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Pstre iłołupki z Międzybrodzia jako surowce ceramiki budowlanej Abstract
Edmund Klimczak
 
Vol 17, No 8 (1969) Pstre utwory w kopalni Jastrzębie i Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 54, No 6 (2006) Pstry piaskowiec w Górach Świętokrzyskich: chronostratygrafia i korelacja litostratygraficzna z basenem turyńskim Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 40, No 2 (1992) Publikacja wieńczy dzieło Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Maria Bartyś-Pelc, Barbara Słowańska
 
Vol 31, No 4 (1983) Publikacje dotyczące czwartorzędowych środowisk sedymentacji (1978-1981) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Giżejewski, Piotr Roniewicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Pumpellyit Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 46, No 1 (1998) Pumpellyit w zmienionych zasadowych skałach wulkanicznych z okolic Gorzowa Wielkopolskiego (północno-zachodnia część monokliny przedsudeckiej): przejawy metamorfizmu bardzo niskiego stopnia (VLGM) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Dubińska, Bogusław Bagiński, Grzegorz Kaproń, Paweł Bylina
 
Vol 48, No 10 (2000) Punktowe mikroanalizy izotopowe tlenu w kwarcu diagenetycznym Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 53, No 7 (2005) Pułapki “Master” Journal List z Filadelfii Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 42, No 5 (1994) P.W. Harben, R.L. Bates - Industrial Minerals Geology and World Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 17, No 4 (1969) Pyłki spory w utworach pstrego piaskowca Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 6, No 2 (1958) Pyłki z rodzaju Entyllissa w warstwach libiąskich Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Jachowicz
 
Vol 40, No 7 (1992) Płaszczowina magurska i jej podłoże na północ od Kotliny Sądeckiej Abstract
Marek Cieszkowski
 
Vol 57, No 1 (2009) Płaszczowina reglowa górna (choczańska) między Doliną Lejową a Doliną Chochołowską w Tatrach Abstract   PDF
Elżbieta Gaździcka, Andrzej Gaździcki, Karolina Filipczak, Alfred Uchman
 
Vol 18, No 1 (1970) Płytkie czwartorzędowe wody podziemne okolic Poznania Abstract   PDF (Polish)
Leszek Rum
 
Vol 12, No 6 (1964) Płytko występujące horyzonty gazonośne Abstract
Józef Czernicki
 
Vol 30, No 12 (1982) Płytko występujące złoże węgla brunatnego w Siedlimowicach na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Janina Dyląg
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Quantifying effects of parameter variations on results of flexural modelling of continental collision zones: Polish Outer Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Pawel T. Jochym
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Quaternary research in Poland: selected achievements and prospects Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 45, No 11 (1997) R. Baldschuhn, U. Frisch & F. Kockel - Atlas tektoniczny NW Niemiec (Tectonic Atlas of NW Germany) Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 45, No 12 (1997) R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz - Geografia gleb Abstract
Krystyna Konecka-Betley
 
Vol 43, No 9 (1995) R. Cosse - Basics od Reservoir Engineering Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 4 (1998) R Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 3 (2002) R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 7 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce skala 1 : 2 500 000 Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 47, No 6 (1999) R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Palaeogeo- graphical Atlas of the Epicontinental Permian and Mesozoic in Poland 1 : 2 500 000 Abstract
Franz Kockel
 
Vol 43, No 3 (1995) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 11 (1994) R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 1 (2003) R. Dadlez — Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 4 (1999) R. Decker & B. Decker - Volcanoes - Academic Version Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 6 (2002) R. Dikau & K.H. Schmidt - Mass movements in South, West and Central Germany Abstract
Grzegorz Synowiec
 
Vol 47, No 8 (1999) R. Fortey — Życie — nieautoryzowana biografia Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 44, No 12 (1996) R. GilI- Chemical Fundamentals of Geology Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Hänel, M. Kosinowski& J. Reichling (red.) - GBL - Grundwassergütentwicklung in den Braunkohlegebieten der neuenLänder Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 57, No 3 (2009) R. KNAPIK—Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym. Abstract   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Boris Winterhalter
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Jan Harff, Wolfram Lemke
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Cees Laban
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Stanisław Rudowski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Jerzy Domżalski
 
Vol 48, No 7 (2000) R. Kramarska (red.), P. Krzywiec, R. Dadlez, W. Jegliński, B. Papiernik, P. Przezdziecki& P. Zientara - Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych Abstract
Halina Piekarek-Jankowska
 
Vol 43, No 12 (1995) R. Lancellotta - Geotechnical Engineering Abstract
Jerzy Liszowski
 
Vol 67, No 6 (2019) R. LISIK, A. SZCZEPAŃSKI – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego, Cz. 2 – 2014–2018. Abstract   PDF (Polish)
Jan Prażak
 
Vol 48, No 3 (2000) R. Marjoribanks - Geological Methods in Mineral Exploration and Mining Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) R. Ney (red.) - Surowce mineralne Polski; J. Kicki (red.) - Surowce metaliczne: cynk, ołów Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) R. Oliveira, L.F. Rodrigues, A.G. Coelho, A. Cunha (Eds) - Proceedings Seventh International Congress of International Association of Engineering Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 3 (1996) R. Seltmann, H. Kampf, P. MolIer - Metallogeny of Collisional Orogens Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) R. SHARMA (red.) – Deep-Sea Mining. Resource Potential, Technical and Environmental Considerations. Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 53, No 7 (2005) R. SOUTHWOOD — Historia życia od początków do dzisiaj i dalej Abstract   PDF
Ewa Świerczewska-Gładysz
 
Vol 42, No 8 (1994) R. Strzelecki, S. Wołkowicz, J. Szewczyk, P. Lewandowski - Mapy radioekologiczne Polski 1:750 000: cz. I Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 57, No 6 (2009) R. UBERMAN & R. UBERMAN — Podstawy wyceny wartości złóż kopalin.Teoria i praktyka. Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 68, No 1 (2020) R. UBERMAN – Wyznaczanie wartości aktywów geologiczno-górniczych: stan badań i potrzeba nowych metod wyceny (podejście metodyczne). Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 49, No 4 (2001) Rachunek fraktalowy w badaniach skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 7, No 4 (1959) Racjonalne konstrukcje otworów wierconych obrotowo (Kotary) Abstract   PDF (Polish)
Józef Raczkowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rada Geologiczna Abstract
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Rada Naukowa w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Radiogeologiczne metody rozpoznawania z powierzchni nieciągłości tektonicznych nad nie rozciętymi złożami kopaliny Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 50, No 7 (2002) Radiometryczne datowanie wybranych minerałów potasowych z mioceńskich formacji solonośnych wschodniego Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv, Petro M. Bilonizhka
 
Vol 41, No 1 (1993) Radnym Włocławka ku rozwadze Abstract
W. Kozłowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Radon - zagrożenie większe niż "Czarnobyl" Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafa wapienia cechsztyńskiego Bonikowo w świetle sejsmiki 3D i analizy paleogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Dyjaczyński, Katarzyna Kucharczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Rafowe utwory miocenu z Roztocza zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pisera
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Rafy i mielizny dokumentowania na oceanie hydrogeologii Abstract   PDF
Piotr Herbich, Bohdan Kozerski, Marian Ciechanowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rafy wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim w świetle badań stabilnych izotopów tlenu i węgla Abstract   PDF (Polish)
Marek Jasionowski, Tomasz Durakiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 56, No 4 (2008) Ramowa Dyrektywa Wodna w odniesieniu do wód podziemnych Abstract   PDF
Jan Mitręga, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 45, No 2 (1997) Ranking polskich periodyków geologicznych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 1 (1993) Raport o stanie środowiska Lublina Abstract
J. Stochlak
 
Vol 42, No 1 (1994) Raport o stanie środowiska miasta Lublina (red. J. Stochlak). Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 59, No 2 (2011) RAPORTY Z PRAC ZAMAWIANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych Abstract   PDF
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska, Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz, Piotr Syryczyński, Marzena Sadowska, Bartosz Makowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Rates of migration of volcanic activity and magma out put along the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic range, East Carpathians, Romania Abstract   PDF (Polish)
Alexandru Szakacs, Dumitru Ioane, Ioan Seghedi, Marius Rogobete, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 7 (1998) Ratownictwo górnicze Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 2, No 8 (1954) RDZENIOWANIE ELEKTRYCZNE GTWORÓW WIERTNICZYCH Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 6, No 6 (1958) Rdzeniówka do otrzymywania rdzeni ze skał kruchych i miękkich Abstract   PDF
Karol Wojnar
 
Vol 43, No 10 (1995) R.E. Goodman - Engineering geology Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 53, No 3 (2005) Reakcja alkalia-krzemionka w betonach z kruszywem naturalnym Abstract   PDF
Andrzej Barczuk, Wiktor Jasiński
 
Vol 50, No 7 (2002) Reakcja koryta rzeki górskiej na strukturę podłoża na przykładzie Wisłoki i Jasiołki (Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Guzik
 
Vol 42, No 3 (1994) Reaktywowanie działalności Komisji Ochrony Przyrody Nieożywionej w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Realizacja CBDG "od góry" - czy słuszny wybór? Abstract
Krystyna Kupiszak, Jacek Chełmiński
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Realizacja II etapu badań powierzchni Mochorovičića Abstract
. .
 
Vol 45, No 9 (1997) Realizacja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 na przykładzie arkuszy promocyjnych Abstract   PDF (Polish)
Beata Witkowska, Barbara Słowańska
 
Vol 25, No 2 (1977) Realizacja planu w 1976 r . i główne zadania Centralnego Urzędu Geologii na lata 1977-1980 Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Realizacja programu badań mórz i oceanów "lntermorgeo" - stan obecny i perspektywy Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Realizacja projektów geotermalnych – aspekty ekonomiczne Abstract   PDF
Gabriela Kierzyk
 
Vol 14, No 8 (1966) Realizujemy ciąg dalszy 1000-letniego poznawania polskiej Ziemi Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Recently in the Carpathians-tectonic stress data from the Pancardi region Abstract   PDF (Polish)
Blanka Sperner, Marek Jarosiński, Veronika Wehrle, Birgit Muller
 
Vol 58, No 1 (2010) RECENZENCI 2009 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 59, No 1 (2011) RECENZENCI 2010 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 60, No 1 (2012) RECENZENCI 2011 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 1 (2013) RECENZENCI 2012 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 62, No 1 (2014) RECENZENCI 2013 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 63, No 1 (2015) RECENZENCI 2014 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 64, No 1 (2016) RECENZENCI 2015 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 65, No 1 (2017) RECENZENCI 2016 Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 66, No 12 (2018) RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2018 r. Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 68, No 1 (2020) RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2019 r. Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 14, No 6 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 7 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 5 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 8 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 9 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 11 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 16, No 9 (1968) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 16, No 12 (1968) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 3 (1966) RECENZJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 37, No 1 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 1 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 4 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 5 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 6 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 7 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 8 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 9 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 10 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 36, No 11 (1988) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 1 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 2 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 3 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 4 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 5 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 6 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 7 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 10 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 11 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 1 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 3 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 4 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 5 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 6 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 7 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 8 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 11 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 1 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 2 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 3 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 4 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 5 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 6 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 7 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 8 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 9 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 10 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 11 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 1 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 2 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 3 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 4 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 6 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 7 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 10 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 11 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 1 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 3 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 4 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 6 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 7 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 10 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 11 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 1 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 2 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 3 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 4 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 5 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 6 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 7 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 8 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 9 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 10 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 11 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Recenzje Abstract
. .
 
Vol 29, No 1 (1981) Recenzje Abstract
. .
 
9251 - 9500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>