Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Wykaz nr 34 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Wykaz nr 35 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Wykaz nr 7 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
, ,
 
Vol 13, No 12 (1965) Wykaz nr l osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
. .
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykaz pojęć dotyczących zasobów złóż kopalin Abstrakt
, ,
 
Vol 44, No 2 (1996) Wykonywanie prac geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 47, No 5 (1999) Wykorzystanie aktualistycznych badań sedymentologicznych do praktyki poszukiwawczej w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykorzystanie badań analitycznych do ustalenia profilów litologiczno- stratygraficznych skał węglanowych triasu rejonu Siewierz-Zawiercie Abstrakt   PDF
Janusz Pomykała
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Wykorzystanie badań mineralogiczno-petrograficznych karbońskich skał płonnych dla celów korelacyjnych w GZW Abstrakt   PDF
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz, Leonard Jochemczyk
 
Vol 33, No 8 (1985) Wykorzystanie badań teledetekcyjnych do poszukiwań wód termalnych i mineralnych na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Magdalena Wiśniewska
 
Vol 9, No 2 (1961) Wykorzystanie bogactw mineralnych Republiki Gwinejskiej Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 35, No 11 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I. Abstrakt
Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Bluszcz
 
Vol 35, No 12 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II Abstrakt
Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski Abstrakt
Jonas Satkunas, Marek Graniczny
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie istniejących baz danych w celu opracowania i użytkowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt
Marek Fert
 
Vol 42, No 1 (1994) Wykorzystanie kalpionelli w biostratygrafii pelagicznych facji węglanowych prowincji tetydzkiej Abstrakt
Dariusz Gmur
 
Vol 23, No 1 (1975) Wykorzystanie kierunkowych właściwości fal akustycznych do pomiaru parametrów fal poprzecznych w otworze wiertniczym Abstrakt   PDF
Anna Jaroszewska, Wacław Kołtoński
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrzenią Abstrakt
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 43, No 2 (1995) Wykorzystanie materiału palinologicznego do określenia stopnia metamorfizmu materii organicznej metodą TAI Abstrakt   PDF
Marta Waksmundzka
 
Vol 8, No 10 (1960) Wykorzystanie materiału z rdzenia i z zasypówki do określania zawartości użytecznego składnika w przewiercanych skałach Abstrakt
Władysław Bobrowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie mechaniki kwantowej w geofizyce - stałe sprężyste forsterytu w wysokich ciśnieniach (wyniki wstępne) Abstrakt   PDF
Paweł T. Jochym, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 5 (1982) Wykorzystanie metod analizy skupień w interpretacji pionowych sondowań elektrooporowych (PSE) Abstrakt   PDF
Janusz Peroń
 
Vol 47, No 3 (1999) Wykorzystanie metod geostatystycznych dla potrzeb kategoryzacji zasobów Abstrakt
Leszek Wachelka
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykorzystanie metody PS do określania mineralizacji wód złożowych w wapieniach jurajskich synklinorium warszawskiego Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 51, No 9 (2003) Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice Abstrakt   PDF
Barbara Czerwińska, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) Wykorzystanie oceny oddziaływania na środowisko w projektowaniu badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Wykorzystanie profilowania elektrochemicznego do badania kolektorów szczelinowych Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa
 
Vol 20, No 3 (1972) Wykorzystanie różnowiekowych surowców ilastych przez przemysł ceramiki budowlanej w 1967 r Abstrakt
Hanna Ruszkowska
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykorzystanie siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego profilowania oporności do badania skał zbiornikowych o porowatości szczelinowej Abstrakt   PDF
Władysław Kozik
 
Vol 45, No 4 (1997) Wykorzystanie sosny do badań bioindykacyjnych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 44, No 7 (1996) Wykorzystanie surowców odpadowych z górnictwa Abstrakt
Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska, Stanisław Traczyk
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wykorzystanie szczegółowego zdjęcia geochemicznego do celów planowania przestrzennego i rolnictwa Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 40, No 1 (1992) Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map zagrożeń geodynamicznych Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 6 (1962) Wykorzystanie w badaniach geologicznych efektu przestrzennego do fotogrametrycznego określania przypowierzchniowych ruchów masowych i innych Abstrakt   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 20, No 7 (1972) Wykorzystanie wskazań trójskładowego magnetometru do wyznaczania azymutu skrzywienia otworów wiertniczych Abstrakt   PDF
Henryk Kurbiel
 
Vol 4, No 3 (1956) Wykorzystanie wyników badań geofizycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Wykorzystanie zasobów gazu ziemnego w Polsce Abstrakt
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Ewa Sieciarz, Kazimierz Sieciarz
 
Vol 7, No 2 (1959) Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu czwartorzędu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstrakt
Maciej Hakenberg
 
Vol 48, No 2 (2000) Wykorzystanie zdjęć satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Carlos Perez Perez, Jerzy Piotrowski, Stanisław Speczik
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoryjnych badaniach próbek skał Abstrakt   PDF
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 9, No 8 (1961) Wykrywanie horyzontów wodnych i gazowych metodami geofizyki wiertniczej w warunkach rybnickiego okręgu węglowego Abstrakt   PDF
Stanisław Plewa
 
Vol 10, No 12 (1962) Wykrywanie i konturowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą względnych aktywności promieniowania gamma Abstrakt   PDF
Henryk Kopia
 
Vol 27, No 12 (1979) Wykrywanie stref z mineralizacją kruszcową metodą profilowania PW w utworach staropaleozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Maria Stępniewska
 
Vol 50, No 12 (2002) Wykształcenie facjalne dolnej części serii szarogłazowej górnego syluru w regionie południowym Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jan Malec
 
Vol 29, No 8 (1981) Wykształcenie facjalne liasu wierchowego w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Abstrakt   PDF
Krzysztof Wójcik
 
Vol 50, No 9 (2002) Wykształcenie i geneza syderytów z dolnojurajskich warstw ciechocińskich na obszarze częstochowsko-wieluńskim (poster) Abstrakt   PDF
Paulina Leonowicz
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie i środowisko depozycji ooidów karbońskich z rejonu Koszalina Abstrakt   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 32, No 7 (1984) Wykształcenie kryształów galeny z „iłów witriolowych" w niecce bytomskiej . Abstrakt   PDF
Marek Michalik
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne dolomitu głównego w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 10 (2001) Wykształcenie mikrofacjalne i procesy diagenetyczne utworów dolomitu głównego (cechsztyn) na izolowanej platformie węglanowej Cychr Abstrakt   PDF
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne wapienia cechsztyńskiego w rejonie Trzebnicy na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt
Lidia Piątkowska
 
Vol 9, No 1 (1961) Wykształcenie struktur tutowych serii zarzeckiej w kopalni “Edward” Abstrakt
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wymagania dotyczące wiertnic i urządzeń do prac geologiczno-poszukiwawczych Abstrakt
Michał Gawliński
 
Vol 36, No 2 (1988) Wyniesienie środkowosaharyjskie – kraina burzliwej przeszłości geologicznej i wygodna siedziba prehistorycznego człowieka Abstrakt
Marzena Stempień
 
Vol 51, No 3 (2003) Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) Abstrakt   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 39, No 4 (1991) Wyniki badań eksperymentalnych przepływu wody w próbkach rud siarki Abstrakt
Danuta Badawika
 
Vol 41, No 8 (1993) Wyniki badań gamma - spektrometrycznych na obszarze województwa suwalskiego Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych złóż konkrecji polimetalicznych, w strefie Klarion - Klipperton na Oceanie Spokojnym Abstrakt
Ryszard Kotliński
 
Vol 11, No 2 (1963) Wyniki badań geologicznych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 40, No 9 (1992) Wyniki badań grawimetrycznych jako przyczynek do uściślenia poglądu na budowę podłoża Krakowa Abstrakt
Cezary Ostrowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Wyniki badań makroszczątków roślin znalezionych w serii witowskiej (południowa Polska) Abstrakt   PDF
Stanisław Brud, Grzegorz Worobiec
 
Vol 50, No 9 (2002) Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1 Abstrakt   PDF
Paweł Filipiak, Anna Jurczak-Drabek, Maria Karwasiecka, Włodzimierz Krieger
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Wyniki badań mikrofaunistycznych miocenu z wierceń w rejonie Stopnicy Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 31, No 7 (1983) Wyniki badań mikrofaunistycznych osadów rupelu w otworze Goleniów IG-2 Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 23, No 9 (1975) Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów górnego miocenu w rejonie Ostródy Abstrakt   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 11 (1972) Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w wierceniu Koszalin IG-1 Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 7, No 1 (1959) WYNIKI BADAŃ NA ODCINKU ROZTOCZA LUBELSKIEGO W LATACH 1956-57 Abstrakt   PDF
BORYS AREŃ
 
Vol 16, No 7 (1968) Wyniki badań nad wzbogacaniem surowca fluorytowego z rejonu Krobica - Świeradów Abstrakt   PDF
Janusz Biernat, Bożena Podemska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 23, No 5 (1975) Wyniki badań palinologicznych neogeńskich utworów południowo-zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 32, No 2 (1984) Wyniki badań petrograficznych wulkanitów Islandii a współczesne koncepcje budowy skorupy i płaszcza Ziemi Abstrakt   PDF
Jan Koziar, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 20, No 2 (1972) Wyniki badań rzekomych piasków mioceńskich okolic Fromborka Abstrakt   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał, Tadeusz Musiał
 
Vol 24, No 8 (1976) Wyniki badań sejsmicznych na północno – wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Czesław Nowotarski, Wanda Oleszczuk, Mirosława Chmielewska
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyniki badań składu izotopowego siarki w źródłach mineralnych na terenie Polski Abstrakt   PDF
W. Żuk, J. Szaran, S. Hałas, J. Lis
 
Vol 21, No 6 (1973) Wyniki badań wieku skał zaliczanych do permu z okolic Dzun-Dżirgałangtu-nuru w Mongolii Abstrakt
Teodor Sztuk
 
Vol 38, No 11 (1990) Wyniki badań wie~u bezwzględnego metodą TL osadów lądolodu stadiału warty w okolicach Dęblina Abstrakt
Marcin Żarski
 
Vol 22, No 4 (1974) Wyniki badań wybranych skał węglanowych i krzemionkowych metodami mikroskopii elektronowej Abstrakt   PDF
Róża Krzywobłocka-Laurow, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 49, No 11 (2001) Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW Abstrakt   PDF
Dorota Pawlicka
 
Vol 33, No 10 (1985) Wyniki badań znacznikowych nad podziemnymi przepływami wód krasowych w Masywie Śnieżnika (Sudety) Abstrakt
Wojciech Ciężkowski, Edward Madera
 
Vol 23, No 8 (1975) Wyniki badań złóż bursztynu w okolicach Gdańska Abstrakt   PDF
Wacław Listkowski, Lech Łazowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Wyniki datowań termoluminescencyjnych osadów czwartorzędowych Kotliny Sądeckiej (Karpaty Zachodnie) Abstrakt   PDF
Jerzy Butrym, Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Wyniki datowań TL piasków z Fromborka Abstrakt   PDF
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki datowania wieku bezwzględnego law wulkanicznych rejonu Bogatyni metodą potasowo- argonową (K-Ar) Abstrakt   PDF
Marek Panasiuk
 
Vol 32, No 6 (1984) Wyniki dotychczasowego rozpoznania karbonu w rowie lubelskim Abstrakt   PDF
Lila Gurba, Włodzimierz Pietruszka
 
Vol 22, No 1 (1974) Wyniki dotychczasowych badań soli potasowych w strefie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 44, No 3 (1996) Wyniki geoelektrycznych badań osadów czwartorzędowych w piętrze alpejskim Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Wojciech Dobiński, Bogdan Gądek, Bogdan Żogała
 
Vol 33, No 1 (1985) Wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych i lotniczych na przykładzie Bełchatowskiego Obszaru Węglowego Abstrakt   PDF
Marek Graniczny
 
Vol 28, No 2 (1980) Wyniki poszukiwań i badań kruszywa naturalnego Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu Abstrakt
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ropy i gazu oraz perspektywy nowych odkryć na terenie Polski Abstrakt   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych w nowo odkrytym Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Zdzisław Dembowski, Józef Porzycki
 
Vol 31, No 1 (1983) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w latach 1976-1980 oraz program na bieżące 5-lecie Abstrakt
Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Karol Skarbek, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 10, No 6 (1962) Wyniki prac geologicznych prowadzonych w Masywie Centralnym (Francja) Abstrakt
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Wyniki prac i aktualne zadania Zakładu Złóż Surowców Skalnych Instytutu Geologicznego Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Wyniki prac poszukiwawczych złóż siarki rodzimej w rejonie Alfredówka- Gwoździec Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki VIII Międzynarodowego Kongresu Geologii Karbonu Abstrakt
Antoni Żelichowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Wyniki wiercenia Lublin IG-1 Abstrakt   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pagórki IG I Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pasłęk IG I Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki wiercenia Tomaszów Lubelski IG I Abstrakt
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Wyniki wiercenia Warszawa IG-1 Abstrakt   PDF
Borys Areń
 
Vol 24, No 12 (1976) Wyniki wiercenia Wilga IG-1 Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Wyniki wiercenia Łopiennik IG-1 Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki wstępnych badań geoelektrycznych w okolicy Krempach (pieniński pas skałkowy) Abstrakt   PDF
Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kurcz
 
Vol 2, No 11 (1954) Wyniki wstępnych badań nad fluorescencją niektórych minerałów krajowych Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki zastosowania metody odejmowania pól przy poszukiwaniu szybików poeksploatacyjnych Abstrakt   PDF
Marek Juszczak
 
Vol 21, No 11 (1973) Wypaczenie ciosu w strefie uskokowej - Abstrakt   PDF
Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 4 (1979) Wypowiedzi geologów spoza resortu geologii na temat współpracy z Instytutem Geologicznym (J. Stankiewicz s. 208, S. Mateja s. 209, E. Bubień s. 210, T. Gałkiewicz s. 211, P. Karnkowski s . 212, E . Gutman s. 212, W. Salski s. 213, J. Rogaliński s. 214, B. Abstrakt
. .
 
Vol 43, No 10 (1995) Wyprawa geologiczna w Karpaty Wschodnie – czerwiec 1994 r. Abstrakt
Witold Zuchiewicz, Nestor Oszczypko
 
Vol 25, No 1 (1977) Wyprawa pracowników Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do Szwecji i Norwegii Abstrakt
Andrzej Kurcz, Łukasz Karwowski, Andrzej Barczuk, Maria Kozłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Wyprawa SKNG Uniwersytetu Wrocławskiego do Kazachstanu i Kirgizji Abstrakt
Dawid Białek, Anna Szynkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Wyprawa speleologiczna Klubu Wysokogórskiego na Kubę Abstrakt
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski
 
Vol 49, No 4 (2001) Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego nad Bajkał Abstrakt
Anna A. Szynkiewicz, Magdalena Modelska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wyprawy Zakładu Paleozoologii PAN na Pustynię Gobi Abstrakt
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 4, No 9 (1956) Wysad solny w Lubieniu na Kujawach Abstrakt   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 11 (1961) Wysad solny Łaniąt na północo-zachód od Kutna Abstrakt   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat) Abstrakt   PDF
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 20, No 4 (1972) Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza na posiedzeniu Komitetu Badań Prognoz „Polska 2000” Abstrakt
. .
 
Vol 27, No 1 (1979) Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów Abstrakt
Alfred Majerowicz
 
Vol 43, No 1 (1995) Wystawa Dzieje mapy geologicznej w Polsce Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 43, No 8 (1995) Wystawa Kampinoski Park Narodowy w fotografii Abstrakt
Cezary Janczyn
 
Vol 43, No 10 (1995) Wystawa książki geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 12 (1995) Wystawa Książki Naukowej na Wydziale Geologii UW Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 48, No 11 (2000) Wystawa malarstwa Zdzisława Mianowskiego w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa polsko-białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych — Brześć, Białoruś, 09–11.10.2002 Abstrakt
Marek Graniczny, Halina Urban, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystawa Przyroda Łodzi i regionu w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 7 (2003) Wystawa pt. Świat minerałów w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstrakt
Witold Kuc
 
Vol 49, No 2 (2001) Wystawa w Grodnie Abstrakt
Teresa Witkowska, Marek Graniczny
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa W kuźni Hefaejstusa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 4 (1997) Wystawa w Muzeum Ziemi Piękno natury – ochrona przyrody Tajwanu Abstrakt
Regina Kardaś, Grażyna Winiszewska-Ślipińska, Katarzyna Wiśniewska
 
Vol 44, No 7 (1996) Wystawa: Polskie minerały i kryształy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 7, No 2 (1959) Występowania glin ceramiki czerwonej w okolicach Zaklikowa Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach Abstrakt   PDF
Józef Żychowski, Jan Lach, Mariusz Kolber
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie baru i strontu w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 20, No 12 (1972) Występowanie begerytu w masywie strzegomskim Abstrakt   PDF
Ryszard Sałaciński
 
Vol 7, No 5 (1959) Wystepowanie bentonitów w pstrych łupkach płaszczowiny magurskiej na południe od Grybowa Abstrakt
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 7, No 7 (1959) Występowanie bentonitów w warstwach krośnieńskich w okolicy Sanoka Abstrakt   PDF
Irena Gucwa, Leszek Koszarski
 
Vol 19, No 7 (1971) Występowanie boru w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 10, No 3 (1962) Występowanie chromitów w Tąpadłach Abstrakt   PDF
Tadeusz Birecki
 
Vol 29, No 3 (1981) Występowanie, diageneza i oznaczanie kalcytu magnezowego Abstrakt   PDF
Irena Iwasińska, Marek Narkiewicz, Andrzej Pisera
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie fauny słodkowodnej w warstwach libiąskich i jej znaczenie dla korelacji pokładów Abstrakt
Józef Bednarz
 
Vol 10, No 2 (1962) Występowanie fauny trylobitowej w osadach kambru wschodniej Polski Abstrakt
Kazimiera Lendzion
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie gazów ziemnych w triasie dolnym południowej części basenu permskiego na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 8, No 3 (1960) Występowanie gazu błotnego na pojezierzu wschodnim i Żuławach Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Występowanie gipsów w osadach triasowych monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 18, No 12 (1970) Występowanie glaukonitu w skałach ilastych trzeciorzędu w rejonie Strzegomia Abstrakt   PDF
Barbara Sajdak
 
Vol 12, No 5 (1964) Występowanie górnej kredy koło Rawicza Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie grafitów w rejonie Stronia Śląskiego Abstrakt
Alicja Mańkowska
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Xena Derdzińska
 
Vol 12, No 4 (1964) Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Teresa Domaszewska
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie i geneza turkusu z Pustkowia Wilczkowskiego koło Wrocławia Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak, Maciej Pawlikowski
 
Vol 8, No 6 (1960) Występowanie i możliwości wykorzystania wód jodowo-bromowych w okręgu ostrawsko-karwińskiego Abstrakt   PDF
Ladislav Pexa
 
Vol 9, No 3 (1961) Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 15, No 2 (1967) Występowanie i wykorzystanie kredy jeziornej na Pojezierzu Kaszubskim Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w skałach okruchowych Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki
 
Vol 23, No 5 (1975) Występowanie korundu na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki, Michał Sachanbiński
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie kości kręgowców w utwora- h dolnego wapienia muszlowego okolic Chrzanowa Abstrakt   PDF
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 23, No 9 (1975) Występowanie kwarcytów w okolicy Kowalskie – Żelowice na Dolnym Śląsku i ich charakterystyka Abstrakt   PDF
Stanisław Bałchanowski
 
Vol 12, No 10 (1964) Występowanie manganu w masywie Łysicy Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie metanu w górnośląskim zagłębiu węglowym Abstrakt   PDF
Czesław Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie mikrofacji lombardiowej w malmie wierchowym Tatr Abstrakt
Zbigniew Kotański, Andrzej Radwański
 
Vol 10, No 9 (1962) Występowanie minerałów ciężkich w utworach okruchowych na wyspie Kassa Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie minerałów miedzi w Żyznowie koło Strzyżowa Abstrakt
Mada Kita-Badak
 
Vol 24, No 5 (1976) Występowanie niektórych metali towarzyszących w złożach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Marian Banaś, Henryk Kucha, Witold Salamon
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Występowanie opoki lekkiej w okolicy Bełchatowa Abstrakt   PDF
Zbigniew Zadruski
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 23, No 12 (1975) Występowanie otwornic ciepłolubnych w paleoceńskich osadach rejonu KisieIice Abstrakt   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie piasków formierskich w rejonie Bydgoszcz-Inowrocław Abstrakt
Stanisław Bałchanowski, Eugeniusz Pudło
 
Vol 11, No 9 (1963) Występowanie pirytu na Łysej Górze Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 27, No 1 (1979) Występowanie rozłamów łukowych i pierścieniowych w południowej Mongolii Abstrakt
A. A. Chrapow, Ż . Biamba, F. J. Korytow
 
Vol 8, No 8 (1960) Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 25, No 11 (1977) Występowanie siarkowodoru w gazach ziemnych cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka
 
Vol 43, No 1 (1995) Występowanie skał piroklastycznych w utworach karbonu dolnego Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 10, No 11 (1962) Występowanie skał ultrazasadowych w Mongolskiej Republice Ludowej Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna Abstrakt
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 5 (2003) Występowanie soli niebieskich w Kłodawie Abstrakt   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 8 (1969) Występowanie tonsztajnu w tzw. "piaskowcach z Karniowic" koło Trzebini Abstrakt   PDF
Ireneusz Lipiarski
 
Vol 21, No 1 (1973) Występowanie utworów kambru w podłożu Gómośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Adam Kotas
 
Vol 26, No 9 (1978) Występowanie utworów sapropelowych i charakterystyka ich jakości w Zagłębiach Węglowych - Górnośląskim i Lubelskim Abstrakt   PDF
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 12, No 3 (1964) Występowanie węgla kamiennego we wschodnim Kalimantanie (Borneo) i zachodniej Sumatrze Abstrakt
Henryk Buczek, Janusz Stankiewicz
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie węgla w otworze Bieżuń 2 Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 16, No 4 (1968) Występowanie węglowodorów naftowych w Zapadlisku Przedkarpackim Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 11 (1956) Występowanie wód mineralnych na tle budowy geologicznej Szczawnicy Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 8 (2001) Występowanie wód termalnych w polskiej części Karpat Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 44, No 8 (1996) Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Występowanie łupków bitumicznych w Zaciszu k. Sidry Abstrakt
Jerzy Badak, Julian Grudzień
 
Vol 44, No 11 (1996) Występowanie łupków iłowo-anhydrytowych z solami kryształowymi w złożu Siedlec-Moszczenica Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 10, No 7 (1962) Występowanie łupków talkowych w rejonie Sobótki Abstrakt
Albin Micyk
 
Vol 20, No 10 (1972) Wytrzymałość a kształt powierzchni spękań przy jednoosiowym ściskaniu piaskowca Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Wytrzymałość gruntów na ścinanie w warunkach wysokich ciśnień Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 35, No 11 (1987) Wytrzymałość na ścinanie gruntu grubookruchowego (mieszaniny gruntów) Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Leszek Sajda
 
Vol 19, No 10 (1971) Wytrzymałość skał w strefie powietrzno-suchej, strefie kapilarnego podniesienia i w strefie nasycenia wodą Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 12 (1992) Wytyczne dokumentowania złóż kopalin stałych Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 7, No 5 (1959) Wytyczne rozwoju gospodarczego Polski Ludowej w latach 1959-1965 Abstrakt
, .
 
Vol 40, No 11 (1992) Wywiad z Feliksem Bronisławem Pieczką - posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm I Kadencji III Rzeczypospolitej Abstrakt
, ,
 
Vol 37, No 1 (1989) Wywiad z Głównym Geologiem Kraju dr Wiesławem Śliżewskim Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 1 (1993) Wywiad z posłem Andrzejem Arendarskim – ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą Abstrakt
E. Madurowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Wywiad z prof. Stefanem Kozłowskim - ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (1992.02.25) dla redakcji "Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 10 (1998) Wywiad z profesorem Stefanem Kozłowskim z okazji jubileuszu 70. urodzin Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 1 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem (4 sierpnia 1995 r.) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 7 (1996) Wywiad z zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Jerzym Kędzierskim - nowym członkiem Rady Geologicznej Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 22, No 7 (1974) Wyznaczanie efektów grawimetrycznych trójwymiarowych ciał zaburzających o dowolnych kształtach oraz określanie poprawek topograficznych za pomocą urządzenia elektroniczno-mechanicznego Abstrakt   PDF
Aleksander Kozera, Janusz Jamrozik, Józef Chmurzyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Wyznaczanie gęstości sieci rozpoznawczej metodą porównania map Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki, Marek Nieć
 
Vol 12, No 10 (1964) Wyznaczanie głębokości do stropu horyzontu wysokooporowego Abstrakt   PDF
Juliusz Miecznik
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyznaczanie wieku bezwzględnego skał metodą rubidowo-strontową Abstrakt   PDF
Janusz M. Zinkiewicz
 
Vol 20, No 3 (1972) Wyznaczanie za pomocą badań akustycznych współczynników sprężystości, miąższości strefy zwietrzenia i spękania skał Abstrakt   PDF
Henryk Linowski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE Abstrakt   PDF
Janusz Michalak
 
Vol 26, No 6 (1978) Wzbudzanie drgań sejsmicznych systemem Vibroseis i jego pierwsze zastosowanie w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Łomnicki, Władysław Pawlak, Ernest Poleszak
 
Vol 44, No 4 (1996) Wznowienie Studium Podyplomowego - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 5 (1997) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 42, No 4 (1994) Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 33, No 2 (1985) Wzorce składu skał i minerałów Abstrakt
Anna Pasieczna
 
Vol 33, No 3 (1985) Wzrost kaolinitu w „iłach witriololowych" niecki bytomskiej Abstrakt   PDF
Marek Michalik
 
Vol 51, No 1 (2003) Władcy wymarłych światów 2002 Abstrakt
Paweł Woźniak
 
Vol 50, No 5 (2002) Władysławowi Karaszewskiemu z okazji 90-lecia urodzin - naukowcowi i towarzyszowi broni Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 3 (1977) Właściwości ceramiczne iłów yoldiowych z Suchacza Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości ceramiczne surowców zastoiskowych okolic Łodzi Abstrakt   PDF
Edward Miziołek
 
Vol 38, No 12 (1990) Właściwości chemiczno-technologiczne dolnooligoceńskich węgli brunatnych i ich popiołów z rejonu Lusowa na zachód od Poznania Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 22, No 10 (1974) Właściwości fizyczne bazaltów z Góry Świętej Anny Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 37, No 9 (1989) Właściwości fizyczne regolitu Marsa na tle badań modelowych Abstrakt   PDF
Marek Żbik, Jerzy Trzciński, Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości geotechniczne piaskowców fliszowych (warstwy krośnieńskie) - w świetle badań akustycznych Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 37, No 2 (1989) Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski, Zygmunt Glazer, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 8 (1994) Właściwości hydrogeologiczne przestrzeni porowej dolno karbońskich wapieni i dolomitów czatkowickich Abstrakt
Stanisław Borczak, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka
 
Vol 36, No 9 (1988) Właściwości mineralogiczno-chemiczne i termiczne iłołupków karbońskich z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Józef Stolecki
 
Vol 30, No 6 (1982) Właściwości odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Janusz Stochlak, Józef Szczerbiński, Grażyna Wasiak
 
Vol 42, No 2 (1994) Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo Abstrakt
Barbara Bagińska
 
Vol 36, No 12 (1988) Właściwości techniczne iłołupków karbońskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego i możliwość ich gospodarczego wykorzystania Abstrakt   PDF
Józef Stolecki
 
Vol 19, No 1 (1971) Właściwości termiczne niektórych skał magmowych Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 25, No 7 (1977) Właściwości termiczne piaskowców krośnieńskich Abstrakt   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 3 (1995) Właściwości złóż i użytkowanie górnicze Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 28, No 3 (1980) Własności ceramiczne iłów permskich ze Sławkowa Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 10, No 12 (1962) Własności geotechniczne skał nadkładu w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego Abstrakt   PDF
Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Własności mechaniczne skał karbońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Tadeusz Godula
 
Vol 29, No 4 (1981) Własności petrofizyczne niektórych skał monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Stefan Basista, Tadeusz Krynicki
 
Vol 18, No 6 (1970) Własności piasków plażowych wybrzeża Rumunii Abstrakt
Jan Morawski
 
Vol 13, No 1 (1965) Własności rop polskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Własności ropy Pomorsko IV Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 10, No 9 (1962) Własności ropy Rybaki I Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow, Maria Rutkowska
 
Vol 46, No 7 (1997) Włodzimierz Jan Parachoniak (1920-1997) Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 41, No 9 (1993) Włodzimierz Sedlak Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 41, No 12 (1993) Włodzimierz Sedlak - Człowiek i Góry Świętokrzyskie Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Włodzimierz Wawryk Abstrakt
Marian Kamieński, Zbigniew Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) X Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne w Polsce Abstrakt
W. Bielecka, W. Pożaryski, O. Styk
 
Vol 51, No 5 (2003) X International Conference and Fieldtrip on Landslides (ICFL), Poland 2002 - Warszawa-Kraków-Gdańsk, 06.09.2002 Abstrakt
Zygmunt Heliasz
 
Vol 42, No 4 (1994) X Jubileuszowa Konferencja - Biologia i Monitoring Wód Podziemnych - Częstochowa, 17 -18.11.1993 Abstrakt
Elżbieta Kowalczyk
 
Vol 22, No 6 (1974) X Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 2 (1996) X Kongres RCMNS, Bukareszt, Rumunia, 04-09.09.1995 Abstrakt
Barbara Studencka
 
Vol 22, No 4 (1974) X lat współpracy geologów krajów członkowskich RWPG Abstrakt
Borys Jerofiejew
 
Vol 48, No 12 (2000) X Międzynarodowa Konferencja Geochemiczna Goldschmidt 2000 — Oksford, W. Brytania, 03–08.09.2000 Abstrakt
Wojciech Czapliński
 
9251 - 9500 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>