Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 48, No 5 (2000) Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki) Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski
 
Vol 50, No 12 (2002) Sejsmiczny obraz terranów Polski południowo-wschodniej na profilu cel02. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000 Abstract   PDF (Polish)
Michał Malinowski Grupa Robocza CELEBRATION 2000
 
Vol 35, No 4 (1987) Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń – nowa grupa badawcza Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Hydrogeologiczna PTG Abstract
Tadeusz Macioszczyk, Stanisław Turek
 
Vol 70, No 4 (2022) Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Barbara Studencka
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Sedymentologiczna PTG Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Stratygraficzna PTG Abstract
Jan Kutek
 
Vol 45, No 8 (1997) Sekwencja allodapiczna w północno-zachodniej części struktury bardzkiej - analiza litostratygraficzno-facjalna Abstract   PDF (Polish)
Lech Żołyński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Piotr Dziadzio
 
Vol 51, No 6 (2003) Selen na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 57, No 4 (2009) Sellait (MgF2) i inne cementy w dolomitach cechsztyńskich (Ca2) Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Magdalena Sikorska, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 56, No 6 (2008) Sellait — pierwsze znalezisko w Polsce Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 57, No 4 (2009) SEM-EDS w tafonomii — wybrane przykłady pirytyzacji szczątków organicznych Abstract   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Semilamprofir minettopodobny z doliny Szklarki koło Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Jerzy Czerny
 
Vol 44, No 8 (1996) Seminarium - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie - Kraków, 29.11.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Seminarium - Przyszłość dla Konina - Konin 5.09.1997 Abstract
Zbigniew Kasztelewicz, Sławomir Mazurek
 
Vol 43, No 10 (1995) Seminarium Diageneza'95, Poznań, 12-14.06.1995 Abstract
Jan Środoń
 
Vol 43, No 3 (1995) Seminarium dotyczące oceny wyników programu Koncepcja ochrony litosfery - Warszawa, 13-16.12.1994 Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 53, No 6 (2005) Seminarium Geologiczno-inżynierskie i środowiskowe problemy zagospodarowania przestrzennego Warszawa, 23 czerwca, 2005 r. Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 47, No 9 (1999) Seminarium Hydrogeochemia '99 - Bratysława, Słowacja, 06.05.1999 Abstract
Dorota Jasińska
 
Vol 44, No 9 (1996) Seminarium Kryteria ocen oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców mineralnych ze złóż kopalin podstawowych na potrzeby koncesjonowania - Warszawa, 26.04.1996 Abstract
Anna Srokowska -Okońska
 
Vol 45, No 12 (1997) Seminarium magnetotelluryczne - Warszawa, 19.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski, Stefan Młynarski
 
Vol 45, No 2 (1997) Seminarium naukowe 40 lat geofizykijądrowej w Krakowie- sesja poświęcona pamięci prof. Jana AndrzejaCzubka w pierwszą rocznicę śmierci - Kraków,29.11.1996 Abstract
Jadwiga Jarzyna, Urszula Woźnicka
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Seminarium naukowe pt. Antropogeniczne przekształcenia ośrodków gruntowych i skalnych z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Drągowskiego –Warszawa, 6.10.2010 Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 49, No 7 (2001) Seminarium nt. Metodyka wyceny wartości złóż kopalin, będących własnością Skarbu Państwa — Warszawa, 07.06.2001 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 53, No 1 (2005) Seminarium nt. Nowe dane dotyczące budowy geologicznej złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej oraz współczesne poglądy na jego genezę — Lubin, 22.10.2004 Abstract
Andrzej Banaszak
 
Vol 44, No 1 (1996) Seminarium nt. Przeszacowanie złóż węgla i kopalin stałych w warunkach gospodarki rynkowej, Hanower, Niemcy, 04- 06.12.1995 Abstract
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 2 (1993) Seminarium ochrony litosfery, 24-26 listopada 1992 r. Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 43, No 12 (1995) Seminarium ONZ na temat kontraktów gazowych, Sinaia, Rumunia, 13-15.06.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Seminarium robocze dotyczące realizacji projektu zamawianego PBZ 14-09: Zrównoważony rozwój (eko rozwój) województwa skierniewickiego (analiza stanu środowiska - prognoza - program) - Nieborów, 21 22.05.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Seminarium szkoleniowe - Prezentacja wybranych systemów informacji o środowisku przyrodniczym, przydatnych dla potrzeb planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej - Warszawa, 05.06.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 43, No 5 (1995) Seminarium szkoleniowe nt. Przemysł gazowy w gospodarce rynkowej w Europie - Paryż, Francja, 15-17.03.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 1 (1998) Seminarium terenowe Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla Krasiczyn, 22 - 24.09.1997 Abstract
Anna E. Siennicka-Chmielewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000 Abstract
Dariusz Ciszek, Zdzisław Jary, Janusz Kida
 
Vol 50, No 8 (2002) Seminarium — Funkcjonowanie Unii Europejskiej Abstract
Bogusław Bagiński
 
Vol 44, No 6 (1996) Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 1 (2009) Septacja w muszlach ślimaków frańskich z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Wojciech Krawczyński
 
Vol 44, No 7 (1996) Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits. Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 4, No 10 (1956) Seria podśląska na obszarze arkusza Biała-Bielsko Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Nowak
 
Vol 51, No 11 (2003) Seria witowska w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Witold Zuchiewicz, Marta Rauch
 
Vol 50, No 7 (2002) Seria wydawnicza Budowa geologiczna Polski (40 lat historii) Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 55, No 3 (2007) Serie rzeczne kopalnej i współczesnej doliny Wisły Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 24, No 3 (1976) Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 32, No 7 (1984) Serpentynity i intruzje żyłowe północno- wschodniej części masywu Gogołów-Jordanów Abstract   PDF (Polish)
Maciej Boduch
 
Vol 45, No 11 (1997) Seryjna mapa geologiczna Dolnego Śląska i Sudetów 1 : 200 000 - nowe przybliżenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 41, No 8 (1993) Sesja historyczno-hydrogeologiczno-wiertnicza, 18 - 19 listopada 1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 3 (1998) Sesja naukowa - Paleozoik Gór Świętokrzyskich i obszarów ościennych - Kielce 15 Abstract
Marta Romanek, Andrzej Romanek
 
Vol 3, No 10 (1955) Sesja naukowa Instytutu Geologicznego poświęcona budowie geologicznej Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
, .
 
Vol 5, No 1 (1957) SESJA NAUKOWA INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO POŚWIĘCONA BUDOWIE GEOLOGICZNEJ STRUKTURY KŁODAWY PERSPEKTYWY POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ RUD ŻELAZA W ŁĘCZYCKIM WEZULU Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 18, No 11 (1970) Sesja naukowa na temat osiągnięć przemysłu wiertniczo-naftowego w 25-leciu PRL Abstract
Krystyna Bonenberg
 
Vol 51, No 2 (2003) Sesja naukowa nt. Geologiczne problemy ochrony i kształtowania środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju — Warszawa, 22.11.2002 Abstract
Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 52, No 5 (2004) Sesja naukowa nt. Podstawowe badania geologiczne regionu świętokrzyskiego — Kielce, 27.02.2004 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 46, No 7 (1997) Sesja naukowa PIG poświęcona wynikom projektu zamawianego Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego - Warszawa, 10-11.04.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 56, No 6 (2008) Sesja naukowa poświęcona pamięci Adama Kotasa Sosnowiec, 20.05.2008 Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 41, No 9 (1993) Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Bartkowskiego, 29. 04.1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 54, No 12 (2006) Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Wacława Ryki Warszawa, 19.05.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 55, No 11 (2007) Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Kotańskiego Warszawa, 17.05.2007 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 10, No 10 (1962) Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej Abstract
Edward Frączek
 
Vol 45, No 2 (1997) Sesja naukowa z okazji 45-lecia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - Z tradycją w nowoczesność- Warszawa, 13.12.1996 Abstract
Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Sesje Mapy Tektonicznej Europy Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 68, No 2 (2020) Sezon na pallad Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 
Vol 53, No 11 (2005) Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi Abstract   PDF
Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
 
Vol 19, No 10 (1971) Sfaleryt jako termometr geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skowroński
 
Vol 12, No 3 (1964) Sferolity retyku i liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Sferosyderyty z łupków spaskich jednostki skolskiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepańska
 
Vol 33, No 1 (1985) SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Shale gas – geological challenge for Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 57, No 2 (2009) Shi Lin, czyli Kamienny Las Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 7 (1994) Siarczanowe minerały wietrzeniowe z kamieniołomu łupków łyszczykowych w Krobicy (Sudety Zachodnie) Abstract
Jan Parafiniuk
 
Vol 9, No 12 (1961) Siarkonośna seria ewaporatów mioceńskich w okolicy Czarkowych nad Nidą Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 49, No 5 (2001) Siarkonośne wapienie poselenitowe: implikacje dla migracji węglowodorów w brzeżną strefę zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Siarkosole kobelitowej serii homologicznej: przykłady z zachodnich Karpat Abstract   PDF
Jaroslav Pršek
 
Vol 38, No 11 (1990) Sieć hydrogeologicznych obserwacji stacjonarnych na Podhalu - założenia i wstępna interpretacja wyników Abstract
Danuta Małecka, Teresa Lipniacka
 
Vol 52, No 11 (2004) Sieć komunikacyjna w dolinie Odry na obszarze województwa dolnośląskiego Abstract   PDF
Andrzej Konarski, Konrad Adamczuk, Magdalena Pormańczuk
 
Vol 27, No 4 (1979) Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich
 
Vol 48, No 6 (2000) Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych na terenie Polski — zasady organizacji i współpracy z innymi systemami monitoringu Abstract
Bogusław Kazimierski
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Significance of geological cartography in priority problems of engineering geology Abstract   PDF
Joanna Pinińska, Zbigniew Frankowski
 
Vol 57, No 7 (2009) Silezaur dinozaurem Abstract   PDF
Dawid Mazurek, Justyna Słowiak
 
Vol 49, No 5 (2001) Silikoklastyczne osady miocenu z rejonu Tarnogrodu (zapadlisko przedkarpackie) a ich właściwości zbiornikowe Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problems Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski
 
Vol 42, No 7 (1994) Silva rerum - rozmaitości i osobliwości muzealnego skarbca Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 32, No 5 (1984) Simplified classification of platform folds Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 16, No 5 (1968) Sinian w podłożu niecki Nidy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinantu w rejonie Krzeszowic Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski
 
Vol 7, No 3 (1959) Siódmy rok wydawnictw Geologicznych Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 8, No 3 (1960) Siłomierze hydrauliczne produkcji krajowej oraz propozycje rozwiązań ciężarowskazów wiertniczych Abstract
M. Cywiński, T. Stachera
 
Vol 43, No 12 (1995) Skala magnetostratygraficzna dla utworów czerwonego spągowca, cechsztynu i pstrego piaskowca z obszaru Polski Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 48, No 3 (2000) Skala magnetostratygraficzna dla utworów retu i wapienia muszlowego ze Śląska i północnej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Joachim Szulc
 
Vol 21, No 10 (1973) Skalenie jako wskaźniki fizycznych warunków metamorfizmu Abstract   PDF
Janusz Ansilewski
 
Vol 69, No 7 (2021) Skalne krajobrazy gór Khasagt (zachodnia Mongolia) Abstract   PDF
Rafał Sikora
 
Vol 50, No 1 (2002) Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Botor, Paweł Kosakowski, Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski
 
Vol 49, No 6 (2001) Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na Roztoczu (Polska SE i Ukraina NW) Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 54, No 7 (2006) Skamieniałości Antiarcha (Vertebrata, Placodermi) w dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Piotr Szrek
 
Vol 30, No 8 (1982) Skamieniałości górnej kredy i trzeciorzędu z osadów talasoglacjalnych na Półwyspie Melville'a, Wyspa Króla Jerzego (Zachodnia Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 40, No 7 (1992) Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej w Polsce Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 40, No 11 (1992) Skamieniałości śladowe w oksfordzkich wapieniach płytowych okolic Krakowa Abstract
Mariusz Hoffmann, Alfred Uchman
 
Vol 52, No 12 (2004) Skamieniałości śladowe w ordowiku strefy Koszalin–Chojnice — nowe dane Abstract   PDF
Teresa Podhalańska
 
Vol 58, No 11 (2010) Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasu domeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe Abstract   PDF
Tomasz Rychliński, Alfred Uchman
 
Vol 39, No 4 (1991) Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Skamieniałości warstw boruszowickich rejonu Bibiela-Kalety Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 52, No 4 (2004) Skand na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 68, No 10 (2020) Skandynawskie polimetaliczne złoża rud miedzi Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 61, No 10 (2013) Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 3, No 5 (1955) Skarby naszej zemi - gospodarce narodowej Abstract
. .
 
Vol 59, No 2 (2011) Skarby z kopalni widmo – otwarcie wystawy w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN –Warszawa, 20.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 37, No 6 (1989) Skarny magnezowe i marmury brucytowe grzbietu Dębnika Abstract
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 3 (1993) Skażenia Cs-137 w rejonie Warszawa-Terespol Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 30, No 7 (1982) Skażenie wód dołowych kopalni Pomorzany związkami lignosulfonowymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej F. Adamczyk, Stefan Chawiński
 
Vol 15, No 2 (1967) Skała flogopitowa z apatytem w Kopańcu (Góry Izerskie) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska, Maria Bittmarowa
 
Vol 29, No 11 (1981) Skała kwarcowo-skaleniowo-kaolinitowa z Nowego Świętowa k. Nysy jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz, Maciej Budkiewicz, Wiesław Heflik, Roman Miłkowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Skała macierzysta ropy karpackiej Abstract   PDF (Polish)
Joachim Hempel
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skała ultramaficzna z warstw rudzkich rejonu Zebrzydowic (Rybnicki Okręg Węglowy) Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk
 
Vol 48, No 5 (2000) Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 35, No 4 (1987) Skały apatytowo-kruszcowe w otworze Łopuchowo IG-1 (NE Polska) Abstract
Leszek Krzemiński, Ryszard Tyda, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 8 (1999) Skały eudialitowe z Chibin (Płw. Kolski, Rosja) Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 40, No 5 (1992) Skały i grunt powierzchni Wenus Abstract
Marek Żbik
 
Vol 66, No 6 (2018) Skały i piaski – wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 5.06–22.07.2018 Abstract   PDF (Polish)
Henryka Milczanowska
 
Vol 26, No 9 (1978) Skały ilaste towarzyszące pokładom węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i możliwości ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Marian Kałwa, Józef Stolecki, F. Urbaniak
 
Vol 30, No 2 (1982) Skały ilaste z kopalni Murcki Abstract   PDF (Polish)
Lidia Chodyniecka, Anna Wilk
 
Vol 14, No 9 (1966) Skały kontaktowe w rejonie Somonu Czindamani w Zachodniej Mongolii Abstract
Zygmunt Grzechnik, Andrzej Paulo
 
Vol 47, No 9 (1999) Skały krzemionkowe dewonu i karbonu Gór Świętokrzyskich - nowa koncepcja genezy Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Sylwester Salwa, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Skały leukogranitowe okolic Świeradowa Zdroju Abstract
Grażyna Niemczynow-Śliwowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Skały macierzyste w podłożu czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Halina Merta
 
Vol 55, No 4 (2007) Skały magmowe we fliszu karpackim Polski Abstract   PDF
Janusz Skulich
 
Vol 69, No 6 (2021) Skały osadowe czerwonego spągowca w wierceniu Kutno 2 w warunkach postulowanego jurajskiego wydarzenia termicznego oraz wysokich nadciśnień – studium petrograficzne Abstract   PDF
Marta Kuberska, Hubert Kiersnowski, Paweł Poprawa, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 52, No 2 (2004) Skały silikoklastyczne górnego arenigu (volkhov) z otworu wiertniczego B5–1/01 (N Polska) Abstract   PDF
Jerzy Domżalski, Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski, Bronisław Szymański
 
Vol 54, No 1 (2006) Skały subwulkaniczne Żeleźniaka w Górach Kaczawskich na tle granitu Karkonoszy Abstract   PDF
Katarzyna Machowiak, Wioletta Niemczyk
 
Vol 67, No 9 (2019) Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
 
Vol 44, No 2 (1996) Skały wapienne i wapniste we fliszu polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Leszczyński, Kazimiera Malik
 
Vol 26, No 12 (1978) Skały wylewne czerwonego spągowca w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 23, No 12 (1975) Skolekodonty i konodonty z obszaru Polski oraz problemy ich systematyki Abstract   PDF (Polish)
Hubert Szaniawski
 
Vol 65, No 12 (2017) Skorupa oceaniczna i ofiolity w Sudetach Środkowych w świetle rozważań tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 44, No 8 (1996) Skutki geomorfologiczne i sedymentologiczne gwałtownej ulewy w dolinie KaIinki 15 września 1995 r. (Wyżyna Miechowska) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Czyżowska
 
Vol 57, No 7 (2009) Skutki globalnych zmian klimatycznych w Himalajach Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 34, No 3 (1986) Skutki ulewnego deszczu i powodzi 6 maja 1984 r. w Księgienicach Wielkich (woj. wrocławskie) Abstract
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład chemiczny gipsów badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Andrzej J. Witkowski, Janusz Kropka, Sławomir Rzepecki
 
Vol 11, No 9 (1963) Skład chemiczny i typ krystalochemiczny krzemianów a ich własności flotacyjne Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skład chemiczny popiołów geochemiczną przesłanką genezy substancji mineralnej węgli Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Lucyna Lewińska-Ochwat
 
Vol 42, No 5 (1994) Skład chemiczny wód gruntowych na obszarze województwa poznańskiego Abstract
Jerzy Zerbe, Marek Kabaciński, Jerzy Siepak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Skład chemiczny wód nadosadowych i roztworów porowych w osadach jeziora Wigry Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Urszula Aleksander-Kwaterczak
 
Vol 68, No 9 (2020) Skład chemiczny wód podziemnych dopływających z Pobrzeża Kaszubskiego do Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Dawid Potrykus, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Beata Jaworska-Szulc, Anna Gumuła-Kawęcka, Adam Szymkiewicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Skład chemiczny wód podziemnych osadów neogeńskich bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny wód porowych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessowo-glebowej w Zaprężynie (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Skurzyński, Magdalena Modelska, Jerzy Raczyk, Stanisław Staśko, Zdzisław Jary
 
Vol 44, No 3 (1996) Skład chemiczny złota okruchowego w utworach aluwialnych Pogórza Izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Ewa Krzemińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Skład gazu ziemnego w osadach czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Halina Merta, Gabriela Kopczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Wioletta Więcław, Zofia Stecko
 
Vol 48, No 5 (2000) Skład, geneza i środowisko generowania ropy naftowej w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Skład granulometryczny pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 14, No 3 (1966) Skład granulometryczny skał okruchowych a ich pochodzenie Abstract   PDF
Anna Teofilak
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład i korelacja litostratygraficzna soli złoża kałużsko-hołyńskiego (ukraińskie Przedkarpacie ) Abstract
Sofia P. Griniw
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Pawe Marek Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Skład izotopowy siarki i tlenu siarczanów wód z utworów mezozoiku Abstract   PDF (Polish)
Irena Pluta, Stanisław Hałas
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki rodzimej ze złóż tarnobrzeskich Abstract   PDF (Polish)
W. Żuk, S. Hałas, J. Lis, J. Szaran
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki, typomorfizm i ontogeneza siarczków ze skał mezo- i paleozoicznych obszaru śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy siarki w barytach i galenach ze świętokrzyskich złóż kruszcowych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Zbigniew Rubinowski, Jerzy Lis
 
Vol 50, No 9 (2002) Skład izotopowy siarki, węgla i tlenu a geneza złóż siarki rodzimej zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Parafiniuk
 
Vol 30, No 2 (1982) Skład izotopowy tlenu i siarki w siarczanach rudy siarkowej ze złóż tarnobrzeskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Andrzej Kurpiewski
 
Vol 37, No 1 (1989) Skład izotopowy tlenu i węgla w górnojurajskich skałach węglanowych z Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Heliasz, Bożena Jasińska
 
Vol 27, No 3 (1979) Skład izotopowy węgla i tlenu z Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
S. Hałas, J. Lis, J. Szaran, A. Trembaczowski, W. Wołącewicz, W. Żuk
 
Vol 21, No 5 (1973) Skład izotopowy węgla wapieni dewońskich i trzeciorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas, Jerzy Lis
 
Vol 56, No 2 (2008) Skład materii organicznej jako wskaźnik genezy osadów jeziora Sarbsko Abstract   PDF
Michał Woszczyk, Achim Bechtel
 
Vol 53, No 3 (2005) Skład mineralno-litologiczny jako wskaźnik źródła osadów pól wydmowych północnej Sahary Abstract   PDF
Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski
 
Vol 44, No 6 (1996) Skład mineralny i właściwości sorpcyjne kilku pospolitych skał ilastych Polski Abstract   PDF (Polish)
Wanda S. Sikora, Leokadia Budek
 
Vol 26, No 7 (1978) Skład mineralny i własności ceramiczne neogeońskich iłów ze złoża "Słowiany" Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 27, No 10 (1979) Skład mineralny i własności ceramiczne zastoiskowego mułku ilastego z Opatówka koło Kalisza Abstract
Tomasz Bojakowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Skład mineralny iłów permskich ze Sławkowa Abstract
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 50, No 3 (2002) Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina (złoże węgla brunatnego "Piaski") Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Baharanowski, Adam Gaweł, Katarzyna Górniak, Wanda S. Sikora, Tadeusz Szydłak
 
Vol 25, No 3 (1977) Skład mineralny iłów yoldiowych z Suchacza Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 49, No 12 (2001) Skład mineralny oraz właściwości fizykomechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskich Abstract   PDF (Polish)
Izabela Kraczkowska, Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa
 
Vol 53, No 9 (2005) Skład mineralny sferosyderytów Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Jakub Bazarnik
 
Vol 32, No 7 (1984) Skład petrograficzny i chemiczny diabazu z Niedźwiedziej Góry Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolska
 
Vol 50, No 12 (2002) Skład wielopierściowych węglowodorów aromatycznych w glebach strefy oddziaływania Huty Miedzi "Legnica" Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 22, No 9 (1974) Składniki antropogeniczne w próbkach szlichowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk
 
Vol 46, No 7 (1997) Składniki antropogeniczne we frakcji ciężkiej osadów aluwialnych rejonu kłodzkiego (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wojciech Markowski, Anna Ryli
 
Vol 43, No 6 (1995) Składniki chemiczne w osadach dna południowego Bałtyku Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 51, No 4 (2003) Składowanie odpadów -- propozycja nowej tematyki na mapie geośrodowiskowej Polski Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Olimpia Kozłowska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Składowanie odpadów promieniotwórczych w złożach soli Abstract   PDF (Polish)
Remigiusz Tarka
 
Vol 56, No 11 (2008) Ślad Diplopodichnus biformis Brady, 1947 ze środkowego triasu (Jaworzno, Górny Śląsk) — potencjalny wskaźnik warunków subaeralnych? Abstract   PDF
Grzegorz Sadlok
 
Vol 24, No 4 (1976) Ślad łapy nowego gatunku Chirotherium z retu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 16, No 9 (1968) Śladowe okruszcowanie poIimetaliczne na terenie kopalni syderytu „Stara Góra” koło Końskich Abstract   PDF
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 50, No 12 (2002) Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach
 
Vol 56, No 7 (2008) Ślady dinozaurów drapieżnych z osadów retyku w Seebergen (Turyngia, Niemcy) Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 44, No 10 (1996) Ślady gadów w najniższym pstrym piaskowcu okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 40, No 3 (1992) Ślady mineralizacji w piroksenitach z okolic Złotego Stoku Abstract
Antoni Muszer
 
Vol 54, No 10 (2006) Ślady produktów pouderzeniowych w osadach warstw radiolariowych w Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Zbigniew Paul, Tadeusz Wieser
 
Vol 53, No 4 (2005) Ślady przeszłości w sudeckich kwarcach żyłowych Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 5, No 5 (1957) Ślady ropy naftowej w karbonie Górnego Śląska Abstract   PDF
Jan Kuhl, Tadeusz Mielecki
 
Vol 56, No 10 (2008) Ślady ugryzień i regeneracji na triasowych liliowcach z Polski — dane wstępne Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 54, No 7 (2006) Ślady wielkich teropodów z wczesnojurajskich osadów Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 50, No 11 (2002) Ślady zmian klimatycznych plejstocenu oraz holocenu w profilach temperatury w głębokich otworach wiertniczych na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 52, No 5 (2004) Śląska i wielkopolska prowincja litostratygraficzna glin zwałowych Abstract   PDF
Jerzy A. Czerwonka
 
Vol 47, No 4 (1999) Ślimaki z żywetu i franu południowej Polski a globalne kryzysy biotyczne Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Krawczyński
 
Vol 48, No 2 (2000) S.M. Stanley - Earth System History Abstract
Jerzy Fedorowski, Ryszard Marcinowski
 
Vol 50, No 3 (2002) S.M. Stanley - Historia Ziemi Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 47, No 2 (1999) Smokersy - tajemnice głębin oceanów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 37, No 3 (1989) Smokersy w świetle tektoniki płyt. Zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 58, No 4 (2010) Smoleńsk, 10 kwietnia, godzina 8.56 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Soczewka soli Klęczki z olistostromowych utworów Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka, Krystyna Kolasa
 
Vol 22, No 11 (1974) Sól kamienna w miocenie autochtonicznym w rejonie Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 29, No 9 (1981) Sól kamienna w rejonie Rzeszowa Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 7, No 7 (1959) Solanka z otworu wiertniczego Dębieńko 3-G w Leszczynach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podio
 
Vol 57, No 9 (2009) Solankowy węzeł gordyjski Abstract   PDF
Andrzej Maciejewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) SOLE POTASOWE Abstract   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ślączka, Marek Cieszkowski, Ewa Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 7, No 10 (1959) Sonda optyczna Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Sondowania kompensacyjne Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Kruszewski
 
Vol 37, No 9 (1989) Sondowania magnetotelluryczne w ośrodkach anizotropowych Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 5, No 2 (1957) Sondowania potencjalne Abstract   PDF
Zdzisław Kruszewski
 
Vol 34, No 4 (1986) Source of uranium in the Elbląg Formation (Upper Buntsandstein): sedimentological approach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) South-Albanian ophiolites and their relation to the Eastern Mediterranean ophiolites Abstract   PDF (Polish)
Volker Hock, G. Furtmuller, F. Koller, K. Onuzi
 
Vol 47, No 11 (1999) S.P. Parker (Ed.) - Dictionary of Geology and Mineralogy Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 21, No 12 (1973) Spągowe osady retu w południowo-wschodniej części niecki Bolesławieckiej Abstract
Tadeusz Czesław Leśniak
 
Vol 15, No 4 (1967) Specyfika metodyki badań inżyniersko-geologicznych Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 4 (2000) Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgórza Sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 62, No 11 (2014) Specyfika warunków hydrogeologicznych w obszarach górskich na przykładzie zlewni Brennicy (powiat cieszyński) Abstract   PDF (Polish)
Paulina Dembska-Sięka, Robert Zdechlik
 
Vol 23, No 3 (1975) Spękania w utworach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i możliwość ich wpływu na otworową eksploatację złóż siarki Abstract   PDF (Polish)
Marta Ebert, Ewa Stupnicka
 
Vol 21, No 5 (1973) Spektrometria mas jako metoda badań naukowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Żuk
 
Vol 8, No 6 (1960) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 10 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 2 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 9, No 1 (1961) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 8, No 9 (1960) Speleologia Abstract
. .
 
Vol 4, No 9 (1956) Spilityzacja "melafirów" permskich w niecce śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Helena Dziedzicowa
 
Vol 44, No 2 (1996) "Spirorbis" z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 37, No 12 (1989) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Spis treści rocznika Abstract
. .
 
Vol 60, No 12 (2012) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 59, No 12 (2011) SPIS TREŚCI ROCZNIKA + Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 2, No 12 (1954) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 1954 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 26, No 12 (1978) Spis treści rocznika 1978 Abstract
. .
 
Vol 27, No 12 (1979) Spis treści rocznika 1979 Abstract
. .
 
Vol 28, No 12 (1980) Spis treści rocznika 1980 Abstract
. .
 
Vol 29, No 12 (1981) Spis treści rocznika 1981 Abstract
. .
 
Vol 30, No 12 (1982) Spis treści rocznika 1982 Abstract
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Spis treści rocznika 1983 Abstract
. .
 
Vol 52, No 12 (2004) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2004, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 54, No 12 (2006) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 55, No 12/2 (2007) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2007 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 12 (2008) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2008 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 12 (2009) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 Numery 1–12 Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 58, No 12 (2010) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2010 Numery 1–12, Recenzje Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 62, No 12 (2014) SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014 Numery 1–12 Recenzje Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
10501 - 10750 of 15391 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>