Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 5 (1981) Wstępna charakterystyka geochemiczna ropy naftowej z otworu Daszewo 1 Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Zofia Rzepkowska
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Wstępna charakterystyka petrograficzna piasków glaukonitowych z nadkładu złóż ziemi krzemionkowej na obszarze Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 7 (1965) Wstępna charakterystyka petrograficzna skały ultrafemicznej z okolicy Imbramowic Abstract   PDF (Polish)
Alfred Majerowicz
 
Vol 16, No 7 (1968) Wstępna charakterystyka surowcowa iłów plioceńskich z rejonu Szamotuł Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec
 
Vol 7, No 1 (1959) WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA MAGNEZYTU Z WIR NA DOLNYM ŚLĄSKU Abstract   PDF (Polish)
KAZIMIERZ CHMURA, RYSZARD PAŁUBICKI
 
Vol 24, No 4 (1976) Wstępna fotointerpretacja geologiczna obrazu Landsat-1 obszaru między Wrocławiem a Poznaniem Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażynski, Julian Sokołowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Wstępna ocena ekotoksykologiczna gleb na obszarze Pól Irygacyjnych we Wrocławiu Abstract   PDF (Polish)
Adriana Trojanowska-Olichwer
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Wstępna ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów ilastych z przeróbki kruszyw naturalnych w PPMB Niemce S.A Abstract   PDF (Polish)
Maria Gazda, Lucjan Gazda, Andrzej Radkowiak
 
Vol 50, No 3 (2002) Wstępna ocena przydatności lądowych osadów formacji poznańskiej (ze środkowej Polski i z rejonu przedsudeckiego) do badań magnetostratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Król
 
Vol 28, No 6 (1980) Wstępna ocena zadań służby geologicznej dla "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Edward Such
 
Vol 43, No 2 (1995) Wstępne badania izotopowe zmienności warunków klimatyczno-limnologicznych w okresie sedymentacji wistuliańskichosadów jeziornych z Jaroszowa Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek, Dariusz Krzyszkowski, Stanisław Hałas
 
Vol 9, No 8 (1961) Wstępne badania nad zwiercalnością skał Abstract
Roman Calikowski, Henryk Muster
 
Vol 23, No 6 (1975) Wstępne badania termicznego pęcznienia iłów zastoiskowych z Łubnej w pow. Piaseczno Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lewowicki, Mirosław Olędzki
 
Vol 51, No 12 (2003) Wstępne dane o badaniach fitoplanktonu w Kamiennym Dole (okolice Kazimierza Dolnego) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska
 
Vol 9, No 2 (1961) Wstępne dane o budowie geologicznej obszaru Ogrodzieniec-Chrząstowice Abstract   PDF (Polish)
Longin Wielgomas, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Wstępne dane o profilu pogranicza dewonu i karbonu w Kowali Abstract
Jan Malec, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 29, No 2 (1981) Wstępne dane o tektonice permomezozoiku LZW w świetle prac fotointerpretacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Michał Stefan Wilczyński
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne dane paleomagnetyczne z wybranych skał dolnego kambru Gór Świętokrzyskich (region kielecki) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Wojciech Kozłowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Wstępne dane z wiercenia Tyszowce IG I Abstract
Antoni Żelichowski
 
Vol 19, No 6 (1971) Wstępne informacje o mikrofaunie z warstw poznańskich rejonu Olsztyna Abstract   PDF (Polish)
Danuta Giel
 
Vol 7, No 2 (1959) Wstępne opracowanie stratygrafii środkowego i górnego ludlowu w Górach Świetokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Tomczykowa
 
Vol 66, No 2 (2018) Wstępne rozpoznanie obwódek cyrkonowo-hafnowych wokół minerałów kruszcowych w złożach Fe-Ti-V w suwalskim masywie anortozytowym (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 29, No 4 (1981) Wstępne rozpoznanie tektoniki spękaniowej w Centralnym Rejonie Węglowym LZW Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki, Zbigniew Kokesz
 
Vol 22, No 6 (1974) Wstępne uwagi na temat interpretacji wyników sondowań dynamicznych i statycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Wstępne uwagi na temat rozwoju i stratygrafii piaskowca pstrego Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 19, No 1 (1971) Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca Abstract   PDF (Polish)
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 13, No 4 (1965) Wstępne wiadomości o złożu kwarcu w Taczalinie k. Legnicy Abstract   PDF (Polish)
Teresa Czyżowa, Alfred Majerowicz
 
Vol 11, No 6 (1963) Wstępne wyniki bada nad egzotykami z łupków spaskich Abstract
Jan Jasionowicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań bursztynów z rejonu Możdżanowa Abstract
Monika Błaszak, Róża Krzywobłocka-Laurow
 
Vol 67, No 3 (2019) Wstępne wyniki badań geochemicznych i mineralogicznych stref wietrzenia złoża cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd
 
Vol 22, No 10 (1974) Wstępne wyniki badań geochemicznych w rejonie Gołuchowic (Górny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki badań geotermicznych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Jan Pałys
 
Vol 46, No 4 (1998) Wstępne wyniki badań izotopowych δ13C i δ34S nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach zasadowych w masywie suwalskim (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 50, No 5 (2002) Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika, Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Staśko, Sebastian Szczepanowski, Magdalena Modelska, Jerzy Dorda, Beata Kozłowska
 
Vol 22, No 8 (1974) Wstępne wyniki badań lessów wschodniej części Gór Świętkorzyskich jako surowca do produkcji glinoporytu Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 27, No 8 (1979) Wstępne wyniki badań metalonośności wód odpływowych i ścieków z kopalni “Bolesław” i “Olkusz” Abstract
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 20, No 12 (1972) Wstępne wyniki badań mikrofaunistycznych starszego trzeciorzędu rejonu Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 6, No 2 (1958) Wstępne wyniki badań nad diatomitami karpackimi Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 4 (1997) Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowymi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Ihor M. Bubniak, Marta Rauch, Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 26, No 3 (1978) Wstępne wyniki badań nad wapieniami egzotykowymi z warstw grodziskich Abstract
Kazimiera Malik
 
Vol 13, No 6 (1965) Wstępne wyniki badań nad wiekiem osadów doliny Wisły pod Tarnobrzegiem Abstract   PDF (Polish)
A. Krauss, E. Mycielska-Dowgiałlo, K. Szczepanek
 
Vol 36, No 7 (1988) Wstępne wyniki badań nad złotonośnością dorzecza Oldzy i środkowego Pobobrza Abstract
Edmund Rutkowski, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Wstępne wyniki badań osadów stanowiska interstadiału Brorup w Starym Kurowie koło Drezdenka Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozarski, Bolesław Nowaczyk, Kazimierz Tobolski
 
Vol 65, No 6 (2017) Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador) Abstract   PDF (Polish)
Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak
 
Vol 26, No 1 (1978) Wstępne wyniki badań petrograficznych środkowo- i górnodewońskich skał węglanowych napotkanych otworami wiertniczymi w obszarze Kraków-Tarnów Abstract   PDF (Polish)
Lidia Górska, Wiesław Heflik, Edward Jawor, Władysław Moryc
 
Vol 67, No 3 (2019) Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Wójcik-Tabol, Anna Górecka-Nowak, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 51, No 11 (2003) Wstępne wyniki badań składu chemicznego wód krasowych Ziemi Kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński, Bartłomiej Rzonca
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki badań soli kamiennej w Šibošnicy koło Tuzli (płn. Bośnia) Abstract
Michajlo Jeremić
 
Vol 50, No 9 (2002) Wstępne wyniki badań zawartości pierwiastków ziem rzadkich w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 17, No 11 (1969) Wstępne wyniki badań zawartości strontu w ewaporatach polskich metodą absorpcyjną spektroskopii atomowej Abstract   PDF (Polish)
Anna Antoniewicz, Jerzy Fijał
 
Vol 46, No 2 (1998) Wstępne wyniki hydrogeologiczne wiercenia C-l w Jeleniej Górze-Cieplicach Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło, Józef Fistek
 
Vol 12, No 11 (1964) Wstępne wyniki i perspektywy poszukiwań złóż kruszywa w woj. olsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 25, No 5 (1977) Wstępne wyniki kompleksowych badań właściwości fizycznych skał krystalicznych z okolic Janowic Wielkich w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Teresa Hanczke, Andrzej Jaworski
 
Vol 9, No 5 (1961) Wstępne wyniki nowszych prac wiertniczych prowadzonych w niecce tomaszowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 35, No 6 (1987) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Boguszyn IG-1 (Sudety) Abstract
Maria Chorowska, Jerzy Milewicz, Krzysztof Radlicz
 
Vol 19, No 12 (1971) Wstępne wyniki otworu wiertniczego Gronów IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Wstępne wyniki oznaczeń związków organicznych w glebach, igłach sosny i porostach z obszaru Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Zofia Dobieszyńska, Ewa Grabiec-Raczak, Marta Janasz, Barbara Kamińska, Aleksandra Sztuczyńska
 
Vol 11, No 4 (1963) Wstępne wyniki prac hydrochemicznych przeprowadzonych w rej. Strzegom-Sobótka i w okolicy Nowej Rudy Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kerber
 
Vol 8, No 4 (1960) Wstępne wyniki prac poszukiwawczych za glinkami ceramicznymi na S od Bolesławca Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 34, No 9 (1986) Wstępne wyniki spotkania specjalistów polskich i radzieckich dotyczącego kierunków, zakresów i metodyki prac geologiczno-poszukiwawczych złóż węglowodorów w Polsce w latach 1986-1990 Abstract
Stanisław Radecki
 
Vol 15, No 2 (1967) Wstępne wyniki wiercenia Augustów Abstract
Barbara Strzelecka
 
Vol 10, No 2 (1962) Wstępne wyniki wiercenia l K.W. Wieluń Abstract
Zbigniew Deczkowski, Longin Wielgomas
 
Vol 12, No 12 (1964) Wstępne wyniki wiercenia Otyń Abstract
Zbigniew Werner, Maciej Podemski
 
Vol 9, No 6 (1961) Wstępne wyniki wiercenia Sulechów IG 1 Abstract
Stanisława Gortyńska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wstępne wyniki wiercenia Wejherowo Abstract
Henryk Szaniawski, Zbigniew Werner
 
Vol 50, No 12 (2002) Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Marian Kiełt, Leszek Kurowski, Krzysztof Mastalerz, Stanisław Mazur, Józef Nowak, Piotr Pasek
 
Vol 45, No 12 (1997) Wstępny izotopowy bilans mas siarki w skałach maficznych zespołu ofiolitowego Ślęży: ślady metamorfizmu dna oceanicznego Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek, Anita Weber-Weller
 
Vol 25, No 3 (1977) Wstępny projekt tabeli biostratygraficznej trzeciorzędu w Polsce pozakarpackiej Abstract
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 24, No 11 (1976) Wszechzwiązkowa Konferencja nt. badań geologiczno-inżynierskich w Leningradzie Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 4, No 4 (1956) Wszechzwiązkowa Narada Stratygraficzna (JG) Abstract
, .
 
Vol 43, No 8 (1995) Wszystko dla autostrad'95 Toruń, 20-22.04.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 65, No 12 (2017) WTDARZENIA Oddział Sudecki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu – krótka historia społecznego fenomenu Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Kozakiewicz, Marcin Kuleszo
 
Vol 66, No 4 (2018) Wtłaczanie wód do górotworu – dokumentacja hydrogeologiczna na tle przepisów prawnych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
 
Vol 43, No 7 (1995) Wulkanizm w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich - Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Grotołaz (1950-1957). Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe. Bibliografia Abstract
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 47, No 5 (1999) W.W. Wiśniewski - Kazimierz Kowalski. Bibliografia speleologiczna za okres 1946-1996 Abstract
Zbigniew J. Wójcik
 
Vol 15, No 2 (1967) Wybielanie i usuwanie tlenków żelaza z surowców kaolinowych okolic Bolesławca metodami chemicznymi Abstract   PDF (Polish)
Janina Kowalska, Bożena Królak
 
Vol 4, No 6 (1956) Wybitna anomalia magnetyczna w Karpatach w okolicach Janowa Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 44, No 3 (1996) Wybrane aspekty energii geotermalnej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 64, No 9 (2016) Wybrane aspekty geoturystyki w Polsce – obiekty podziemne i geoturystyka miejska Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 65, No 5 (2017) Wybrane aspekty podziemnego magazynowania wodoru Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 43, No 10 (1995) Wybrane aspekty stanu nauk geologicznych w Polsce u progu XXI wieku Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 48, No 11 (2000) Wybrane cech sedymentologiczne osadów ułatwiających ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworu Galumin 1 Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Kotarbiński, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 38, No 2 (1990) Wybrane elementy anizotropii strukturalnej iłów pylastych Abstract   PDF (Polish)
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 67, No 3 (2019) Wybrane elementy badań petrologicznych w dolomicie głównym złoża BMB Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 40, No 10 (1992) Wybrane elementy chemizmu wód oligoceńskich niecki mazowieckiej Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ewa Krogulec, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 47, No 5 (1999) Wybrane elementy ewolucji basenu czerwonego spągowca na podstawie analizy tektonicznej i litofacjalnej Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski, Hubert Kiersnowski
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wybrane jony nieorganiczne w wodach mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Michalski
 
Vol 45, No 8 (1997) Wybrane metody oznaczania składu izotopowego minerałów i ich znaczenie w badaniach skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas
 
Vol 62, No 7 (2014) Wybrane metody przetwarzania danych geologicznych dla zarządzania przestrzenią na przykładzie doliny środkowej Odry Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kocyła
 
Vol 18, No 7 (1970) Wybrane, mineralogiczno-petrograficzne metody badawcze w studiach nad ceramiką zabytkową Abstract   PDF (Polish)
Maria Wirska-Parachoniak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Wybrane parametry budowy mikrostrukturalnej kredy piszącej i opoki marglistej Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane problemy diagenezy osadów węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 19, No 10 (1971) Wybrane problemy dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Wybrane problemy geologii i krasu gipsowo-wapiennego rejonu kungurskiego (przedurale) Abstract
Wiaczesław N. Andrejczuk, Klara A. Gorbunowa, Bronisław Janiec
 
Vol 25, No 12 (1977) Wybrane problemy programowania i projektowania prac poszukiwawczych kruszywa naturalnego Abstract
Michał Gientka
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wybrane problemy uszkodzeń konstrukcji drogowej jako wynik niewłaściwego rozpoznania geologiczno-inżynierskiego Abstract   PDF (Polish)
Łukasz A. Kumor, Maciej K. Kumor, Zbigniew Młynarek
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Wybrane problemy w świetle obrad 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Wybrane problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa wojewódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wybrane procesy sedymentacyjne i diagenetyczne w skałach otaczających mineralizację cynkowo-ołowiową w Trzebionce Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 25, No 1 (1977) Wybrane profile miocenu Opolszczyzny w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 17, No 10 (1969) Wybrane sylwetki pierwszych absolwentów AGH Abstract
, ,
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe Abstract   PDF (Polish)
Jacek Stanisz, Aleksandra Borecka, Andrzej Leśniak, Krzysztof Zieliński
 
Vol 32, No 12 (1984) Wybrane właściwości masywów skalnych i stanu naprężeń Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer
 
Vol 44, No 6 (1996) Wybrane zagadnienia diagenezy skał klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 13, No 12 (1965) Wybrane zagadnienia metodyczne dotyczące sporządzania wstępnych opracowań złóż kruszywa budowlanego Abstract   PDF (Polish)
Zofia Michalska
 
Vol 26, No 7 (1978) Wybrane zagadnienia rozwoju i paleogeografii utworów kenozoicznych Wysoczyzny Zielonogórskiej i przyległych pradolin Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Wróbel, Jan Stanisławczyk
 
Vol 29, No 9 (1981) Wybrane zagadnienia stratygrafii i chronologii Vistulianu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Galon
 
Vol 25, No 3 (1977) Wycieczka pokongresowa na złoża rud pasma Lachlan w Nowej Południowej Walii (AustraIia) Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 44, No 2 (1996) Wycieczka pokongresowa X kongresu RCMNS w Bukareszcie Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 1, No 5 (1953) Wycieczka przed stu laty w niektóre strony gubernii Radomskiej odbyta Abstract
, .
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Wycieczka terenowa w ramach ogólnoświatowego Dnia Wycieczek Geologicznych Geotrip Day-Rogoźnik Abstract
Michał Krobicki
 
Vol 17, No 3 (1969) Wycieczki przed i pokongresowe organizowane w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Pradze Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 WYDARZENIA 10-lecie organizacji studenckiej SGA Baltic Student Chapter Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Fołtyn, Sławomir Mederski
 
Vol 64, No 8 (2016) WYDARZENIA 60 lat Instytutu Nauk Geologicznych PAN (1956–2016) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 59, No 11 (2011) WYDARZENIA EUROPEJSKI SZCZYT GEOLOGICZNY czyli 31.Walne Zgromadzenie EuroGeoSurveys (EGS) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska, Maja Kowalska
 
Vol 64, No 10 (2016) WYDARZENIA Finał XVII edycji konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 10 (2011) WYDARZENIA Fotografia Dzikiej Przyrody 2010 w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 2–29.09.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 61, No 11/2 (2013) WYDARZENIA Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 – wystawa w PAN Muzeum Ziemi – 4–30.10.2013 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 67, No 7 (2019) WYDARZENIA Godło Teraz Polska dla PIG-PIB i PGNiG S.A. za odmetanowanie pokładów węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska, Anna Bagińska
 
Vol 61, No 1 (2013) WYDARZENIA II Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz, Piotr Szrek, Agnieszka Gmaj
 
Vol 66, No 6 (2018) WYDARZENIA II Konferencja Geotematyczna GAUS Chęciny, 5–8.04.2018 Abstract   PDF (Polish)
Kamil Kobyliński
 
Vol 62, No 6 (2014) WYDARZENIA Internetowy serwis informacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na temat gazu i ropy z formacji łupkowych http://infolupki.pgi.gov.pl Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 64, No 12 (2016) WYDARZENIA Jak popularyzujemy geologię – tegoroczne terenowe inicjatywy edukacyjno-geoturystyczne Muzeum Geologicznego PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 59, No 6 (2011) WYDARZENIA Konkurs fotograficzny Geologia w obiektywie organizowany przez Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 15.03.2011–30.08.2011 Abstract   PDF (Polish)
Cezary Krawczyński
 
Vol 61, No 9 (2013) WYDARZENIA Krzysztof Radlicz Kawalerem Orderu św. Stanisława Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 65, No 8 (2017) WYDARZENIA Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) WYDARZENIA Niezwykła Wólka Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Borkowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) WYDARZENIA Nowa podziemna trasa geoturystyczna w Zabrzu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Chybiorz, Małgorzata Paliga
 
Vol 63, No 9 (2015) WYDARZENIA Peruwiańczycy odkrywją zasługi Konstantego Jelskiego (1837–1896) dla przyrodniczego poznania Peru Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Maria Gołuchowska Dunin-Borkowska
 
Vol 60, No 12 (2012) WYDARZENIA Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2012 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 63, No 10/3 (2015) WYDARZENIA Polsko-chińskie rozmowy o gazie z łupków –Warszawa, 5–8.07.2015 Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 59, No 5 (2011) WYDARZENIA Premiera filmu Sea Rex 3D. Podróż do prehistorycznego świata Warszawa, 8.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska
 
Vol 63, No 1 (2015) WYDARZENIA Prestiżowa funkcja w Unii Europejskiej dla Profesora Grzegorza Pieńkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Roman Smółka
 
Vol 65, No 3 (2017) WYDARZENIA Reforma szkolnictwa wyższego łącząca naukę z gospodarką Abstract   PDF (Polish)
Dominik Krasowski
 
Vol 61, No 8 (2013) WYDARZENIA Studencka wyprawa do Antyatlasu – Maroko 2013 Abstract   PDF (Polish)
Lidia Joanna Zenkner
 
Vol 64, No 5 (2016) WYDARZENIA Trzeci Zielony Laur dla PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Anna Bagińska, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 60, No 1 (2012) WYDARZENIA Wernisaż wystawy „Geologia w Obiektywie” – Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
Vol 61, No 2 (2013) WYDARZENIA Wielka przyjemność malowania gór. Wystawa malarstwa Agaty Olszyńskiej – 16.10–30.11.2012, Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa Abstract   PDF (Polish)
Agata Olszyńska
 
Vol 59, No 7 (2011) WYDARZENIA Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na 15. Pikniku Naukowym Polskiego Radia Bis i Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 28.05.2011 Abstract   PDF (Polish)
Ludwina Jarzynowska, Agnieszka Gójska
 
Vol 65, No 7 (2017) WYDARZENIA Wystawa czasowa w Muzeum Geologicznym PIG-PIB z okazji 100-lecia urodzin Jana Wyżykowskiego i 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 4 (2012) WYDARZENIA Wystawa minerałów „Terra Mineralia” we Freibergu (Saksonia) Abstract   PDF (Polish)
Krystian Probierz
 
Vol 61, No 4 (2013) WYDARZENIA Wystawa skamieniałości „Od łodzika do amonita – Życie utrwalone w skałach” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Rafał Zadak, Małgorzata Bogucka
 
Vol 65, No 1 (2017) WYDARZENIA Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – Ekomuzeum im. Jana Pazdura – przykład właściwej popularyzacji geologii Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Piotr Szrek
 
Vol 64, No 7 (2016) WYDARZENIA Wystawa „Siarka z piekła rodem” w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance Abstract   PDF (Polish)
Izabela Olczak-Dusseldorp, Monika Krzeczyńska, Marlena Świło
 
Vol 65, No 2 (2017) WYDARZENIA Wystawa „Tropami polskich dinozaurów” w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gerliński, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 8 (2015) WYDARZENIA Wystawa: „Blask kamieni. Okazy mineralogiczne i kamienie ozdobne w sztuce” – Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 17.04–30.08.2015 Abstract   PDF (Polish)
Klementyna Ochniak-Dudek
 
Vol 60, No 6 (2012) WYDARZENIA XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne – Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 12–13.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Retka
 
Vol 60, No 8 (2012) WYDARZENIA Zmiany w Komitecie Redakcyjnym PG Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz
 
Vol 62, No 1 (2014) WYDARZENIA „Bursztyn i jego imitacje” – wystawa czasowa ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 28.11.2013–31.05.2014 Abstract   PDF (Polish)
Michał Kazubski
 
Vol 62, No 8 (2014) WYDARZENIA „Bursztynowy zwierzyniec”, Aleksander Chmiel i Marek Wyszomirski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 4.07–3.08.2014 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Szczepaniak
 
Vol 62, No 3 (2014) WYDARZENIA „Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych” – pierwszy geologiczny projekt MAESTRO Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 64, No 11 (2016) WYDARZENIA „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr” – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 listopada – 30 grudnia 2016 Abstract   PDF (Polish)
Marek Wierzbicki
 
Vol 62, No 7 (2014) WYDARZENIA „Kamień w życiu człowieka” – nowa wystawa stała w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Roksana Maćkowska, Krzysztof Maliszewski
 
Vol 63, No 3 (2015) WYDARZENIA „Oblicza Islandii” – wystawa fotografii Iwony i Adama Balcy w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 6.02–1.03.2015 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 65, No 6 (2017) WYDARZENIA „Rok 1900. Europa w fotografii Henryka Czeczotta”– wystawa w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 czerwca – 27 sierpnia 2017 Abstract   PDF (Polish)
Marek Wierzbicki
 
Vol 62, No 12 (2014) WYDARZENIA „Sokotra – wyspa smoczej krwi” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 7.11–28.12. 2014 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 60, No 8 (2012) WYDARZENIA „Szlakami i bezdrożami wielkopolskiej przyrody” – wystawa fotografii Barbary Zdanowicz w PAN Muzeum Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 63, No 7 (2015) WYDARZENIA „Tybet. Wdrodze do Kumbum” wystawa fotografii Elżbiety Sęczykowskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 8.05–30.08.2015 Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Sęczykowska
 
Vol 60, No 9 (2012) WYDARZENIA „W krainie białych skał, buków i zamków” – wystawa fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich w PAN Muzeum Ziemi – 5–30 września 2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 60, No 2 (2012) WYDARZENIA „Wave i inne szaleństwa natury. Wędrówki w poszukiwaniu formy” – wystawa fotografii przyrodniczej Krzysztofa Machowskiego w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk – 8.01–24.02.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 47, No 4 (1999) Wydarzenie Cyrtograptus lundgreni a rozwój retiolitów (Graptolithina) na platformie wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Kozłowska-Dawidziuk
 
Vol 42, No 1 (1994) Wydatkowanie środków finansowych na prace geologiczne w 1993 i 1994 r. Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 26, No 4 (1978) Wydawnictwa Geologiczne w propagowaniu osiągnięć Instytutu Geologicznego Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Wydawnictwa Geologiczne wobec niektórych problemów ruchu wydawniczego Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 67, No 7 (2019) Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2019 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Dąbrowska-Jędrusik, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 64, No 2 (2016) Wydawnictwa PIG-PIB – punktacja i charakterystyka Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 43, No 11 (1995) Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce Abstract
Witold Weil
 
Vol 16, No 8 (1968) Wydobywanie surowców mineralnych z dna mórz i oceanów Abstract   PDF (Polish)
Stefan Hirszel
 
Vol 24, No 5 (1976) Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica jako ośrodek dydaktyczno- badawczy Abstract
Zdzisław Śmietański
 
Vol 16, No 2 (1968) Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego w 15 roku istnienia Abstract
Zdzisław Pazdro
 
Vol 42, No 5 (1994) Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w świetle zmian zachodzących w ostatnich latach Abstract
Stanisław Majewski, Marek Lemberger
 
Vol 37, No 2 (1989) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego lat osiemdziesiątych jako jednostka dydaktyczna i wychowawcza Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Wydzielanie minerałów ciężkich za pomocą separatora magnetohydrostatycznego Abstract   PDF (Polish)
Monika Kusiak, Mariusz Paszkowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa Abstract   PDF (Polish)
Maciej Górski, Elżbieta Król, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela, Helena Urbańska
 
Vol 18, No 7 (1970) Wydzielanie roztworów porowych z gruntów spoistych metodą wysokich ciśnień Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 20, No 5 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników Centralnego Urzędu Geologii w 1971 r. Abstract
F. Szczepański
 
Vol 18, No 5 (1970) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG Abstract
F. Szczepański
 
Vol 20, No 12 (1972) Wyjazdy zagraniczne pracowników CUG w I półroczu 1972 r. Abstract
F. Szczepański
 
Vol 2, No 6 (1954) WYKAZ INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH Abstract
, ,
 
Vol 16, No 11 (1968) Wykaz nr 11 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 17, No 6 (1969) Wykaz nr 12 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykaz nr 13 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Wykaz nr 14 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. ,
 
Vol 19, No 1 (1971) Wykaz nr 15 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) Wykaz nr 16 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) Wykaz nr 17 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
l. Kruszewska
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Wykaz nr 18 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 21, No 7 (1973) Wykaz nr 19 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) WYKAZ nr 20 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych (I. Kruszewska) Abstract
, ,
 
Vol 23, No 10 (1975) Wykaz nr 22 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 5 (1978) WYKAZ nr 24 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Wykaz nr 25 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Wykaz nr 26 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Wykaz nr 27 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Wykaz nr 28 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 32, No 2 (1984) Wykaz nr 29 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Wykaz nr 30 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Wykaz nr 31 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Wykaz nr 32 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 36, No 12 (1988) Wykaz nr 33 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Wykaz nr 34 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Wykaz nr 35 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Wykaz nr 7 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 13, No 12 (1965) Wykaz nr l osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. .
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykaz pojęć dotyczących zasobów złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 44, No 2 (1996) Wykonywanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 47, No 5 (1999) Wykorzystanie aktualistycznych badań sedymentologicznych do praktyki poszukiwawczej w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykorzystanie badań analitycznych do ustalenia profilów litologiczno- stratygraficznych skał węglanowych triasu rejonu Siewierz-Zawiercie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Pomykała
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Wykorzystanie badań mineralogiczno-petrograficznych karbońskich skał płonnych dla celów korelacyjnych w GZW Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz, Leonard Jochemczyk
 
Vol 33, No 8 (1985) Wykorzystanie badań teledetekcyjnych do poszukiwań wód termalnych i mineralnych na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Magdalena Wiśniewska
 
Vol 9, No 2 (1961) Wykorzystanie bogactw mineralnych Republiki Gwinejskiej Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 35, No 11 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I. Abstract
Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Bluszcz
 
Vol 35, No 12 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II Abstract
Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie danych geofizycznych w procesie budowy regionalnego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marcin Honczaruk, Mirosław Musiatewicz, Sławomir Filar
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski Abstract
Jonas Satkunas, Marek Graniczny
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie istniejących baz danych w celu opracowania i użytkowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Marek Fert
 
Vol 42, No 1 (1994) Wykorzystanie kalpionelli w biostratygrafii pelagicznych facji węglanowych prowincji tetydzkiej Abstract
Dariusz Gmur
 
Vol 23, No 1 (1975) Wykorzystanie kierunkowych właściwości fal akustycznych do pomiaru parametrów fal poprzecznych w otworze wiertniczym Abstract   PDF (Polish)
Anna Jaroszewska, Wacław Kołtoński
 
Vol 65, No 7 (2017) Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do oceny warunków przepływu wód w osadach równi zalewowej Abstract   PDF (Polish)
Filip Bujakowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrzenią Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 43, No 2 (1995) Wykorzystanie materiału palinologicznego do określenia stopnia metamorfizmu materii organicznej metodą TAI Abstract   PDF (Polish)
Marta Waksmundzka
 
Vol 8, No 10 (1960) Wykorzystanie materiału z rdzenia i z zasypówki do określania zawartości użytecznego składnika w przewiercanych skałach Abstract
Władysław Bobrowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie mechaniki kwantowej w geofizyce - stałe sprężyste forsterytu w wysokich ciśnieniach (wyniki wstępne) Abstract   PDF (Polish)
Paweł T. Jochym, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 5 (1982) Wykorzystanie metod analizy skupień w interpretacji pionowych sondowań elektrooporowych (PSE) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Peroń
 
Vol 63, No 3 (2015) Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w badaniach morfodynamiki koryta Wisły w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Wykorzystanie metod geostatystycznych dla potrzeb kategoryzacji zasobów Abstract
Leszek Wachelka
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykorzystanie metody PS do określania mineralizacji wód złożowych w wapieniach jurajskich synklinorium warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 66, No 8 (2018) Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy Abstract   PDF (Polish)
Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Matusiak, Jan Przybyłek
 
Vol 51, No 9 (2003) Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice Abstract   PDF (Polish)
Barbara Czerwińska, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) Wykorzystanie oceny oddziaływania na środowisko w projektowaniu badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Wykorzystanie profilowania elektrochemicznego do badania kolektorów szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 61, No 1 (2013) Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Szymon Ostrowski, Barbara Rybak-Ostrowska, Marcin Lasocki
 
Vol 67, No 3 (2019) Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 3 (1972) Wykorzystanie różnowiekowych surowców ilastych przez przemysł ceramiki budowlanej w 1967 r Abstract
Hanna Ruszkowska
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykorzystanie siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego profilowania oporności do badania skał zbiornikowych o porowatości szczelinowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 45, No 4 (1997) Wykorzystanie sosny do badań bioindykacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 44, No 7 (1996) Wykorzystanie surowców odpadowych z górnictwa Abstract
Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska, Stanisław Traczyk
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Wykorzystanie szczegółowego zdjęcia geochemicznego do celów planowania przestrzennego i rolnictwa Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 40, No 1 (1992) Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map zagrożeń geodynamicznych Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 62, No 4 (2014) Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 10, No 6 (1962) Wykorzystanie w badaniach geologicznych efektu przestrzennego do fotogrametrycznego określania przypowierzchniowych ruchów masowych i innych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 20, No 7 (1972) Wykorzystanie wskazań trójskładowego magnetometru do wyznaczania azymutu skrzywienia otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kurbiel
 
Vol 4, No 3 (1956) Wykorzystanie wyników badań geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Wykorzystanie zasobów gazu ziemnego w Polsce Abstract
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Ewa Sieciarz, Kazimierz Sieciarz
 
Vol 7, No 2 (1959) Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu czwartorzędu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 48, No 2 (2000) Wykorzystanie zdjęć satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Carlos Perez Perez, Jerzy Piotrowski, Stanisław Speczik
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoryjnych badaniach próbek skał Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna
 
10501 - 10750 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>