Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 33, No 1 (1985) Geologiczne problemy ochrony środowiska naturalnego Abstract
J.A. Kozłowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Geologiczne rozpoznanie złóż surowców ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie CO2 a możliwe zagrożenia związane z eksploatacją górotworu Abstract   PDF (Polish)
Adam Wójcicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną – dowody geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 61, No 12 (2013) Geologiczne uwarunkowania dynamiki procesów brzegowych rzek zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Karol Augustowski, Dorota Chmielowska, Józef Kukulak
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geologiczne uwarunkowania optymalizacji składowania odpadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 66, No 5 (2018) Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk w rejonie Krynicy-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Edyta Rycio
 
Vol 36, No 11 (1988) Geologiczne uwarunkowania systemów krążenia wód podziemnych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Knyszyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Geologiczne warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach miocenu w rejonie Raciborska na S od Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Julian Krach
 
Vol 25, No 7 (1977) Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance koło Strzyżowa Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Józef Chowaniec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 20, No 12 (1972) Geologiczne warunki występowania gazu ziemnego pod Karpatami na S od Bochni Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jawor, Wanda Jawor, Józef Kruczek
 
Vol 13, No 6 (1965) Geologiczne warunki występowania siarki w miocenie okolic Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w osadach kambru we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 20, No 6 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w poziomie wapienia cechsztyńskiego Werry we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 16, No 11 (1968) Geologiczne warunki występowania złóż ropy naftowej w neokomie Basenu Paryskiego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski, Jadwiga Jarzyna, Wojciech Górecki
 
Vol 64, No 9 (2016) Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Zdzisław Petecki
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologiczno-inżynierska budowa i stosunki hydrogeologiczne doliny Wisły pod Wyszogrodem Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Buczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa Abstract   PDF (Polish)
Petro Voloshyn
 
Vol 8, No 8 (1960) Geologiczno-inżynierska charakterystyka krasu okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 7, No 3 (1959) Geologiczno-inżynierska ocena badań elektrooporowych dla potrzeb budownictwa wodnego na przykładzie badań w dolinie Nidy Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Geologiczno-inżynierska ocena zwietrzelin gliniastych z południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Roguski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska waloryzacja w planowaniu przestrzennym gminy z zastosowaniem danych kartograficznych analizowanych w technologii GIS Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Magdalena Kapelska
 
Vol 35, No 2 (1987) Geologiczno-inżynierski przekrój wzdłuż I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 11, No 3 (1963) Geologiczno-inżynierskie problemy budowy stopni wodnych na odcinku doliny górnego Sanu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 21, No 2 (1973) Geologiczno-inżynierskie problemy zwałów i osadników w kopalnictwie siarkowym Abstract   PDF (Polish)
Jan Furmański, Stanisław Kodecki, Jadwiga Szczepańska
 
Vol 47, No 12 (1999) Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz, Stanisław Rybicki
 
Vol 24, No 7 (1976) Geologiczno-paleontologiczne kolekcje instytutów naukowych i muzeów w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Biernat
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologiczno-surowcowe warunki występowania osadów żwirowo-piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego w NE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 22, No 4 (1974) Geologiczno-technologiczna ocena niektórych obszarów złożowych magnezytów w Turcji Abstract
Franciszek Białek, Alojzy Machalica, Romuald Pałubicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Geologiczny ośrodek naukowo-badawczy w Nancy Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 13, No 9 (1965) Geologiczny profil otworu Kołbiel Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Geologiczny szczyt Europy Wschodniej - Sidorówka, 19­21.09.2001 Abstract
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) GEOLOGOS - nowy tytuł Abstract
Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 6 (2001) Geomatyka czy geoinformatyka - dodatkowe wyjaśnienia Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomatyka (geoinformatyka) - czy nowa dyscyplina? Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 41, No 6 (1993) Geometria holochroicznego oka trylobita a problemy uniformitaryzmu w geologii - Abstract
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 26, No 1 (1978) Geometria rozwoju uskoków Abstract
Adam Tokarski
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia - Wólka Milanowska k. Kielc, 16–19.05.2000 Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 43, No 1 (1995) Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawędzi tektonicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych barier izolacyjnych w wybranych dolinach rzecznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Falkowska
 
Vol 65, No 2 (2017) Geopark Arouca w Portugalii Abstract   PDF (Polish)
Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę! Abstract   PDF (Polish)
Paweł Woźniak, Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Janusz Haisig, Joachim Szulc, Hans Hagdorn
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka Abstract   PDF (Polish)
Roksana Knapik, Piotr Migoń, Adam Szuszkiewicz, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Kondej
 
Vol 51, No 1 (2003) Geopark "Łuk Mużakowa" - proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Elżbieta Gawlikowska, Jacek R. Kasiński, Jacek Koźma, Manfred Kupetz, Marcin Piwocki, Jochen Rascher
 
Vol 4, No 4 (1956) Georgius Agricola Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Georóżnorodność w architekturze – wykorzystanie lokalnych surowców skalnych w architekturze użytkowej na obszarze istniejących i projektowanych geoparków europejskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Poros
 
Vol 38, No 7-8 (1990) GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem Abstract
Maria Dolik, Zbigniew Kokesz
 
Vol 47, No 3 (1999) GeoStar — pakiet programowy, uniwersalne narzędzie pracy geologa złożowego Abstract
Ryszard Kozula, Jan Szymański
 
Vol 27, No 12 (1979) Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka” Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński
 
Vol 59, No 7 (2011) Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak
 
Vol 46, No 6 (1998) Geotechniczne aspekty składowania niebezpiecznych odpadów w wyrobiskach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marcak
 
Vol 24, No 4 (1976) Geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym Abstract
Wiesław Subotowicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Geotectonic and sedimentological constraints concerning the palinspastic paleogeography of the Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Mircea Sandulescu
 
Vol 50, No 9 (2002) Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Geotermia niskotemperaturowa – informacja geologiczna i procedury prawne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer
 
Vol 46, No 12 (1998) Geotermia, pallad, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 1 (2000) GEOTERMIKA - pakiet programów do archiwizacji i interpretacji danych termicznych w otworach wiertniczych Abstract
Beata Bruszewska, Tomasz Kuciński
 
Vol 19, No 12 (1971) Geotermika głębokich kopalń rud miedzi i klasyfikacja geotermiczma złóż Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Downorowicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Geotrip Day -Dzień Wycieczek Geologicznych (1997) w Polsce Abstract
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 48, No 4 (2000) Geotrip Day w Borach Tucholskich Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 59, No 4 (2011) Geoturystyka – interdyscyplinarna specjalność kształcenia Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Słomka, Wojciech Mayer
 
Vol 51, No 5 (2003) GeoWin - polski system do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej Abstract
Jadwiga Jarzyna, Władysław Twaróg
 
Vol 51, No 9 (2003) Gérard Chenuet (red.) — Fascynujące dzieje planety Ziemi Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 66, No 10 (2018) German Geological Institute – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jaś-Nowopolska, Hanna Wolska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Dobrzyński, Tomasz Gruszczyński, Łukasz Birski
 
Vol 49, No 11 (2001) German pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 62, No 9 (2014) Gęstość objętościowa pokrywy osadowej na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Olga Rosowiecka, Czesław Królikowski
 
Vol 48, No 3 (2000) Gipsy w Australii i Francji - złoża, sposoby eksploatacji, przeróbki i wzbogacania surowca oraz technologie produkcji różnych asortymentów gipsowych Abstract
Iwona Kosk
 
Vol 17, No 10 (1969) Gipsy w utworach plioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 1 (2001) Gipsy z Niwnic k. Lwówka Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 41, No 8 (1993) GIS w geologii Abstract
Paweł Decewicz, Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 6 (1995) G.J. Peschel (red.) – Beiträge zur mathematischen Geologie und Geoinformatik Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 47, No 9 (1999) Glacitektonika Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w nawiązaniu do neotektoniki oraz struktur tektonicznych fundamentu krystalicznego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 50, No 8 (2002) Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska, Mirosław Kamiński
 
Vol 38, No 10 (1990) Glaukonit z osadów górnej kredy niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ziółkowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000 -8000 lat BP w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 12, No 5 (1964) Gliny ceramiczne i ogniotrwałe w świetle badań mineralogicznych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 16, No 4 (1968) Gliny lessowate Kotliny Sądeckiej jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Cyrkler
 
Vol 44, No 12 (1996) Globale und regionale Steuerungsprozesse biogener Sedimantation - Getynga, Niemcy, 09-11.10.1996 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt, 1992.02.13 -14. Abstract
J. Matyszkiewicz
 
Vol 64, No 1 (2016) Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 50, No 11 (2002) Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) - nowy program Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 43, No 11 (1995) G.M. Anderson, Crerar D.A. - Thermodynamics in Geochemistry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) G.O. Poinar Jr. - Life in amber Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 22, No 1 (1974) Górna i środkowa płaszczowina reglowa w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 7 (1968) Górna jura w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zofia Dąbrowska
 
Vol 11, No 10 (1963) Górna kreda Saksonii Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 8, No 11 (1960) Górnictwo i geologia na Radzie Ministrów Abstract
. .
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnictwo i geologia w prawodawstwie Unii Europejskiej Abstract
Michał Gientka
 
Vol 1, No 5 (1953) Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim Abstract
Stanisław Holewiński
 
Vol 48, No 7 (2000) Górnictwo I środowisko - konferencja UNEP/UNDESA - International Roundtable on Mining and Environment - Berlin II - Berlin, Niemcy, 23-26.11.1999 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Górnictwo odkrywkowe zwięzłych surowców skalnych a ochrona i kształtowanie krajobrazu Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 44, No 8 (1996) Górnictwo skalne - stan obecny i perspektywy – Jelenia Góra, 16-18.05.1996 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 32, No 11 (1984) Górnictwo węgla brunatnego w 40-leciu Polski Ludowej Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 51, No 11 (2003) Górnodewońskie goniatyty Gór Świętokrzyskich (z kolekcji muzeum PIG) i ich pozycja stratygraficzna w skali konodontowej Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnofrańskie goniatyty i konodonty z profilu Płucki (Góry Świętokrzyskie) - Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 43, No 10 (1995) Górnojurajski kompleks biohermalny w okolicach Niegowonic i Grabowej k. Zawiercia Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 32, No 4 (1984) Górnojurajskie dolomity z okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnokredowe amonity Sachalinu: stratygrafia, paleobiogeografia Abstract   PDF (Polish)
Elena Jazykowa
 
Vol 34, No 6 (1986) Górnokredowe struktury tektoniczne w jednostce niedzickiej wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny) Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnoordowickie wydarzenie anoksyczne (?) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich - zapis sedymentologiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trela
 
Vol 36, No 5 (1988) Górnopaleozoiczne i mezozoiczne skały magmowe w Gwinei (Afryka Zachodnia) Abstract
Wacław M. Kowalski
 
Vol 35, No 11 (1987) Górnopermski zespół gondwańskich miospor w osadach dolnego pstrego piaskowca Polski Abstract
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 3, No 6 (1955) Górno-śląska stacja terenowa Instytutu-Geologicznego l kierunki jej działalności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Siedlecki
 
Vol 30, No 1 (1982) Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo-1 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 13, No 5 (1965) Górny karbon w wierceniach w Sławnikowicach koło Zgorzelca Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Górny oksford okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Rożak
 
Vol 41, No 6 (1993) Góry niosące śmierć; Pinatubo oraz inne wulkany Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 9 (2002) Góry Świętokrzyskie a orogeneza kaledońska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 51, No 6 (2003) Gospodarcza funkcja opłat eksploatacyjnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 36, No 9 (1988) Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 44, No 7 (1996) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi z górnictwa i energetyki Abstract
Stanisław Traczyk
 
Vol 50, No 12 (2002) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Fajfer, Joanna Kozieł, Barbara Labryga, Janina Zasucha
 
Vol 42, No 11 (1994) Gospodarka odpadami w USA - ważny element ochrony zasobów Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 65, No 2 (2017) Gospodarka surowcami mineralnymi w Chinach – wybrane aspekty ekonomiczne i społeczno-środowiskowe Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Badera
 
Vol 31, No 1 (1983) Gospodarka surowcami skaleniowymi Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 28, No 8 (1980) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 50, No 2 (2002) Gospodarka zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN - Bełchatów, 22.11.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 6 (2001) Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk - Katowice, 23.04.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Gospodarka złożem siarki Machów - Tarnobrzeg w aspekcie likwidacji odkrywki z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i rekultywacji terenów pogórniczych Abstract
Edward Gorylewski
 
Vol 26, No 5 (1978) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 24, No 3 (1976) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
, ,
 
Vol 41, No 8 (1993) Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy wizje) Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) G.R. Thompson & J. Turk — Introduction to Physical Geology Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 6 (2002) Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Petro F. Gozik, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 2 (1961) Graficzne metody interpretacji badań elektrooporowych w poszukiwaniach wody Abstract
Juliusz Kohsling
 
Vol 34, No 11 (1986) Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych Abstract
Barbara Bagińska, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 22, No 11 (1974) Graficzne wyznaczanie wartości Φ dla celów analizy uziarnienia skał Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 47, No 6 (1999) Grafit, miedź, nikiel, ołów, skalenie, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Grafit w skałach suwalskiej intruzji norytowo-anortozytowej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 16, No 6 (1968) Granica bajosu i batonu oraz problem wezulu i kujawu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kopik, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 10 (1992) Granica fran/famen a koralowce czteropromienne Abstract
Tomasz Wrzołek
 
Vol 46, No 11 (1998) Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Granica laminarnego przepływu wody w obsypce żwirowej studni eksploatacyjnej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Matyka, Mariusz Mądrala
 
Vol 40, No 5 (1992) Granica między górnym pstrym piaskowcem - retem a wapieniem muszlowym w SW Polsce Abstract
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 30, No 11 (1982) Granica neogen-czwartorzęd w świetle badań paleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 13, No 8 (1965) Granica ret-pstry piaskowiec w triasie chrzanowskim Abstract
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) GRANICZNY M. & SATKÛNAS J. – Polish-Lithuanian Geological Cooperation: 20 years experience and perspectives. Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 49, No 7 (2001) Granit z Bugaja ma 485 milionów lat Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber, Stanisław Hałas
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Graptolites – stratigraphic tool in the exploration of zones prospective for the occurrence of unconventional hydrocarbon deposits Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 61, No 8 (2013) Graptolity – narzędzie stratygraficzne w rozpoznaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 43, No 2 (1995) Grawimetryczna pseudo rzeźba cieniowana Polski Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 67, No 5 (2019) Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka
 
Vol 47, No 2 (1999) Grejzeny w Tatrach Zachodnich (komunikat wstępny) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skupiński, Andrzej Wilamowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Growth of crystals and sedimentary structures in the sabre-like gypsum (Miocene, southern Poland) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 33, No 4 (1985) Grubookruchowe osady czerwonego spągowca w rejonie siewiersko-olkuskim w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 1 (1987) Grzechy typologii Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 1 (1993) GSGP 2 - PANGEA - nowy międzynarodowy projekt badawczy, 23-28 maja 1992 r. Abstract
J. Szulc
 
Vol 16, No 5 (1968) Gwinejskie diamenty Abstract
Lancei Bakayoko
 
Vol 34, No 4 (1986) Gypsum ooids from the Miocene deposits of the vicinity of Staszów Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk, Maciej Bąbel
 
Vol 8, No 1 (1960) Głaz narzutowy przed Instytutem Geologicznym – nieco historii Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 7, No 2 (1959) Głaz narzutowy stwierdzony badaniami magnetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 64, No 10 (2016) Głazy narzutowe Drawieńskiego Parku Narodowego i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 63, No 4 (2015) Głazy narzutowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – potencjał badawczy i geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Piotr Paweł Woźniak, Karol Tylmann, Aleksandra Kobiela
 
Vol 51, No 7 (2003) Głazy narzutowe „Trojaczki” – nowo ustanowiony pomnik przyrody nieożywionej w Tarnowie Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki badawczy otwór wiertniczy w strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski, Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki otwór badawczy w Sudetach - przesłanki i niektóre argumenty Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza
 
Vol 28, No 12 (1980) Głębokie wiercenie badawcze Toruń-1 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb, Jan Kaczyński
 
Vol 41, No 1 (1993) Głębokomorskie kanały wulkaniczne: świat bez słońca Abstract
T. Marszczak, M. Graniczny
 
Vol 49, No 3 (2001) Głębokościowa zmienność gęstości właściwej: efekt błędów pomiarowych czy procesów naturalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 16, No 6 (1968) "Głębokościowe" mapy hydrochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 9 (1976) Głębsze podłoże geologiczne okolicy Poznania w świetle badań z lat 1973-1975 Abstract   PDF (Polish)
Halina Krawczyńska-Grocholska, Wojciech Grocholski
 
Vol 66, No 6 (2018) Głos w sprawie 100-letniego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 2, No 11 (1954) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 6 (1955) Głosy czytelników Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 50, No 3 (2002) Główne cechy geochemiczne utworów formacji poznańskiej: aspekty środowiskowe i stratygraficzne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Petro Gożyk, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Główne dyslokacje Karpat wewnętrznych na obrazach satelitarnych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Główne elementy tektoniczne paleozoiku antyklinorium świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczekwski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 25, No 11 (1977) Główne etapy ewolucji tektogenu waryscyjskiego Polski w świetle teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 31, No 12 (1983) Główne fazy orogeniczne przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 4 (1965) Główne kierunki badań paleontologicznych w świetle X Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Leon Karczewski
 
Vol 24, No 7 (1976) Główne kierunki eksploatacji płytkich pokładowych złóż siarki metodą otworowego wytopu Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 9, No 11 (1961) Główne kierunki poszukiwań soli potasowo-magnezowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 25, No 4 (1977) Główne kierunki prac państwowej służby geologicznej na tle dorobku XXV-lecia Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Główne kierunki regionalnych badań hydrogeologicznych w Katedrze Hydrogeologii UW Abstract
Józef Gołąb, Stefan Krajewski, Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 8, No 8 (1960) Główne kierunki rozwoju techniki robót geologicznych (lata 1961-1965) Abstract
Anatazy Tkaczenko, Wiesław Pietrus
 
Vol 13, No 7 (1965) Główne kierunki spękań w wirowskim masywie serpentynitowym Abstract
Kazimierz Chmura, Janusz Sułkowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Główne problemy ewolucji płatów lessowych w okresie 20000 - 8000 lat BP na wyżynach polskich Abstract
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 8, No 1 (1960) Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 2, No 10 (1954) Główne typy uwarstwienia skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 21, No 11 (1973) Główne zadania w zakresie ochrony wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 62, No 12 (2014) Główny Geolog Kraju z wizytą w Chinach – konferencja China Mining 2014 Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wojtczak
 
Vol 45, No 5 (1997) H. Clark - Giant Ore Deposits. II Controls on the Scale of Orogenic-Magmatic-Hydrothermal Mineralization Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) H. Greinert (red.) - Regional glacitectonic of Western Poland Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) H. Greinert, U. Kołodziejczyk & A. Greinert (red.) — Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry — sytuacja po powodzi 1997 roku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 5 (1995) H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.) - Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2 Abstract
Alfred Uchman
 
Vol 45, No 2 (1997) H. Kościówko& R. Wyrwicki (red.) - Metodyka badańkopalin ilastych Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 49, No 6 (2001) H. Maruszczak (red.) - Podstawowe profile lessów w Polsce Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 11 (2000) H. Metzner — Vom Chaos zum Bios. Gedankenzum Phänomen Leben Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 12 (1997) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits. Research and Exploration - Where to they meet? Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do they meet? Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 6 (1997) H. Schandelmeier & P.-O. Reynolds (eds.), A.-K. Semtner (co-ed. map) - Palaeogeographic-Palaeotectonic Atlas of North-Eastern Afrika, Arabia, and Adjacent Areas. Late Neoproterozoic to Holocene Abstract
Marek Peryt
 
Vol 50, No 6 (2002) H. Sigurdsson (Ed.) - Encyclopedia of volcanoes Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 11 (1996) H. Sylwestrzak - Kalcyt - Kamień węgielny mineralogii; Siarka - Kamień piekielny; Skalenie – Minerały najpospolitsze Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 8 (2000) H. Sylwestrzak - Od krzemienia do piezokwarcu, czyli mineralogia jest ciekawa Abstract
Barbara Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 45, No 10 (1997) H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 45, No 11 (1997) Halina Klatkowa 1924-1997 Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 46, No 12 (1998) Halina Łozińska - Stępień 1929-1998 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 4, No 6 (1956) Haloizyt i endelit Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 11 (1969) Haueryt Abstract
Maria Hubicka-Ptasińska, Marek Nieć, Witold Żabiński
 
Vol 50, No 3 (2002) Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Hałdy na Dolnym Śląsku - wstępne wyniki ewidencjonowania i oceny wartości użytkowej Abstract
Cezary Sroga
 
Vol 44, No 11 (1996) H.D. Holland, U. Petersen - Living Dangerously. The Earth, its Resources and Environment Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) He isotopes from gas seeps in the Eastern Carpathians Abstract
Orlando Vaselli, Gabriella Magro, Angelo Minissale, Ioan Seghedi, Franco Tassi, Dimitri Abbado, Alexandru Szakacs
 
Vol 6, No 3 (1958) Hematyt z domieszką wolframu Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 8 (2003) Henry Darcy i prawo filtracji (w dwusetną rocznicę urodzin) Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak
 
Vol 45, No 6 (1997) Henryk Makowski (1910-1997) Abstract
Stanisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Henryk Pendias (1921 - 1994) - Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 3 (1970) Henryk Świdziński - wspomnienie pośmiertne Abstract
Zofia Maślankiewiczowa
 
Vol 49, No 6 (2001) Henryk Łobanowski 1931-2000 Abstract
Przyjaciele .
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Piotr Neścieruk, Franz Reiter, Jacek Rubinkiewicz, Wojciech Ryłko, Antoni K. Tokarski
 
Vol 44, No 11 (1996) Heterolityczne osady pływowe w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński, Marek Doktor
 
Vol 45, No 2 (1997) H.G. Reading (Ed.) - Sedimentary Environments: Processes,Facies and Stratigraphy Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 30, No 9 (1982) Hierarchia czasowych pojęć tektogenezy Abstract
Józef Oberc
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Hipotetyczny masyw na północy Gór Świętokrzyskich a górny sylur antykliny Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Historia badań geofizycznych w związku z poszukiwaniem złóż soli w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Historia diagenetyczna późnopermskiej facji jądra biohermy na obszarze Wegener Halvo (wschodnia Grenlandia) Abstract   PDF (Polish)
Peter A. Scholle, Lars Stemmerik, Dana S. Ulmer
 
Vol 62, No 3 (2014) HISTORIA GEOLOGII Wzrost i upadek zainteresowania metanem z serii węglonośnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 7 (1998) Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna Abstract
Jacek Płonczyński, Józef Boratyn
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia i teraźniejszość Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 20, No 6 (1972) Historia odkrycia i eksploatacji złoża rud arsenu w Złotym Stoku Abstract
Halina Budzyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) Historia odkrycia Zagłębia Nadbużańskiego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Makowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Historia oraz działalność katedry złóż rud Akademii Górniczo- Hutniczej Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Swadowska, Magdalena Sikorska
 
Vol 43, No 4 (1995) Historia rodzajowego zróżnicowania koralowców Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer, Łukasz Górny-Zając
 
Vol 48, No 3 (2000) Historia sylifikacji w piaskowcach kambru z rejonu Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 4 (1996) Historia termiczna a generacja węglowodorów w rejonie struktury Dobrzycy (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 41, No 8 (1993) Historia udokumentowania złoża Krzemianka Abstract
Antoni Parecki
 
Vol 45, No 4 (1997) Historyczne i współczesne źródła Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 32, No 1 (1984) Historyczny przegląd rozwoju produkcji złota Abstract
W. Jurkiewiczowa
 
Vol 47, No 5 (1999) H.L. Barnes - Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 12 (1996) H.O. Peitgen, H. Jiirgens, D. Saupe - Granice chaosu. Fractale. Część 1 - Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
2251 - 2500 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>