Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 53, No 11 (2005) Efekty procesu eutrofizacji oraz bilans składników biogennych zbiornika Turawa w latach 2000–2002 Abstract   PDF
Agnieszka Brańka
 
Vol 42, No 11 (1994) Efektywna metoda wykrywania przejawów młodej tektoniki w profilach podłużnych rzek Karpat polskich Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Efektywna pojemność komór magazynowych gazu w pokładowych złożach soli kamiennej Abstract   PDF
Jarosław Ślizowski, Monika Wiśniewska, Karolina Wojtuszewska
 
Vol 25, No 11 (1977) Efektywność algorytmów interpolacyjnych w programach wydruku komputerowych map izoliniowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 20, No 4 (1972) Efektywność badań geofizycznych w Polsce Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 35, No 7 (1987) Efektywność geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w latach 1976-80 i 1981-85 Abstract   PDF (Polish)
Stefania Dembowiecka, Henryk Jasiński
 
Vol 69, No 12 (2021) Efektywność konstrukcji zamiennych warstw ochronnych podtorza Abstract   PDF
Michał Pawłowski, Michał Tarnowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Egzoklimatogeniczny charakter cyklicznych wahań zawartości węglanu wapnia w osadach schyłku interglacjału i pointerglacjalnych z Ossówki (południowe Podlasie) Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 26, No 6 (1978) Egzotyk granitoidowy z warstw jaklowieckich kop. "Marcel" Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl, Stanisław Kempa, Jan Wajda
 
Vol 12, No 3 (1964) Egzotyk granitowy z warstw porębskich (namur A) w kopalni "Bytom" Abstract
Jan Kuhl
 
Vol 57, No 4 (2009) Egzotyki skał metamorficznych we fliszu karpackim Polski Abstract   PDF
Janusz Skulich
 
Vol 42, No 4 (1994) E.K. Tabis - Lecznicza energia kamieni Abstract
Jan Rzymełka
 
Vol 42, No 6 (1994) EkoFundusz Abstract
Janusz Jezierski
 
Vol 40, No 8 (1992) Ekokonwersja polskiego długu zagranicznego Abstract
Janusz Jeziorski, Mirosław Sobolewski
 
Vol 1, No 2 (1953) Ekologia małżów iłów spirialisowych Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 2, No 9 (1954) EKOLOGIA OTWORNIC Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Ekologia pod niebem południowej Francji Abstract
Dariusz Choromański
 
Vol 40, No 10 (1992) Ekologiczne uwarunkowania zespołów faunistycznych w śródszelfowych basenach fameńskich Gór Świętokrzyskich Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 68, No 6 (2020) Ekonomia wydobycia złota Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 24, No 4 (1976) Ekonomiczna efektywność prac geologicznych Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 27, No 3 (1979) Ekonomiczna ocena złóż Abstract   PDF (Polish)
Stefania Dembowiecka
 
Vol 57, No 8 (2009) Ekonomiczne aspekty wykorzystania geotermii w Polsce Abstract   PDF
Gabriela Kierzyk
 
Vol 34, No 5 (1986) Ekonomiczne kryteria zagospodarowania złóż kopalin stałych Abstract
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 58, No 2 (2010) Ekosystemy kenozoiku Antarktyki Zachodniej Abstract   PDF
Andrzej Gaździcki
 
Vol 47, No 3 (1999) Ekspedycja geologiczna — Mongolia '98 Abstract
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 25, No 10 (1977) Ekspedycja krajów RWPG "Lubiatowo 76" Abstract
Piotr Roniewicz, Stanisław Rudowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Ekspedycja międzynarodowa na południową Saharę (cz. I) Abstract
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 18, No 11 (1970) Ekspedycja międzynarodowa na południową Saharę (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 55, No 8 (2007) Ekspedycja paleontologiczna Polskiej Akademii Nauk do Kazachstanu — Karatau 2006 Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 8, No 9 (1960) Ekspedycje geologiczne na pustyniach Egiptu Abstract
Jan Krasoń
 
Vol 50, No 2 (2002) Eksperymentalne badania otworowe geologicznych skutków pływów skorupy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 55, No 8 (2007) Eksploatacja bogactw mineralnych oceanów Z dr. hab. Ryszardem Kotlińskim — dyrektorem generalnym Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL (IOM) Abstract   PDF
Iwona B. Litwin
 
Vol 54, No 10 (2006) Eksploatacja kopalin i jej wpływ na środowisko naturalne w Karpatach Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 11, No 8 (1963) Eksploatacja rudy niklu na Dolnym Śląsku Abstract
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) Eksploatacja wód z utworów oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 22, No 12 (1974) Eksploatacja zasobów morza - surowców mineralnych do 2000 roku, w zbiorowej prognozie "Polska na morzu 2000" Abstract
Edward Rühle
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Eksploatacja zasobów wody podziemnej w Lublinie w latach 1955-2015 Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w Sobolewie k. Suwałk na tle uwarunkowań środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 71, No 2 (2023) Eksploracja głębin Morza Karaibskiego w rejonie wyspy Roatán (Honduras) przez polskich paleontologów – teraźniejszość kluczem do poznania przeszłości Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 42, No 3 (1994) Eksploracja i ochrona jaskiń na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej Abstract
Mariusz Szelerewicz
 
Vol 24, No 2 (1976) Ekspozycja dinozaurów w Śląskim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Abstract
Teresa Maryańska
 
Vol 42, No 4 (1994) Ekspozycja Dotknięcie natury w Muzeum Ziemi Abstract
Maria Wolska
 
Vol 9, No 12 (1961) Ekstrakcja bituminów śladowych z próbek skał z wierceń poszukiwawczych Abstract
Krystyna Szpanier
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Ekstrakcyjne wydzielanie kadmu z próbek biologicznych oraz oznaczanie metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (GF-AAS) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Wieteska, Anna Drzewińska, Maksymilian Stela
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i ich odzwierciedlenie w stanach wód podziemnych (przykłady z Dolnego Śląska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Staśko, Robert Tarka, Sebastian Buczyński
 
Vol 58, No 7 (2010) Elektrochemiczne badania korozyjne w instalacjach geotermalnych Abstract   PDF
Jacek Banaś, Bogusław Mazurkiewicz, Wojciech Solarski
 
Vol 57, No 8 (2009) Elektrochemiczne badania korozyjne w instalacjach geotermalnych Abstract   PDF
Jacek Banaś, Bogusław Mazurkiewicz, Wojciech Solarski
 
Vol 24, No 1 (1976) Elektroforeza w badaniu minerałów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Elektronowy mikroskop analizujący (EMA) w inżyniersko-geologicznych badaniach gruntów spoistych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 2 (1977) Elektronowy mikroskop skaningowy w badaniach mikropaleontologicznych Abstract
Marian Adam Gasiński
 
Vol 29, No 12 (1981) Elektronowy rezonans paramagnetyczny - nowa metoda określania wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bluszcz, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 47, No 10 (1999) Elektrooporowa metoda identyfikacji oraz określania położenia stref poślizgu osuwisk; teoretyczno-empiryczny wywód oraz główne elementy metody Abstract   PDF (Polish)
Marian Molik
 
Vol 21, No 7 (1973) Elektrownia szczytowo- pompowa Porąbka - Żar i związane z jej budową problem inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Anna Kurek
 
Vol 42, No 3 (1994) Elementy abiotyczne w ochronie środowiska przyrodniczego na przykładzie województw legnickiego i wrocławskiego Abstract
Jerzy Jerzmański
 
Vol 34, No 1 (1986) Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w Sudetach Środkowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski, Adam Ihnatowicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Elementy hydrologii i hydrogeologii na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Elementy metodologii konstruowania map wgłębnych przy użyciu programu IsoMap na przykładzie map izopachyt utworów mezozoiku niecki miechowskiej Abstract   PDF
Przemysław Prędki
 
Vol 33, No 5 (1985) Elementy paleogeografii późnodewońskiej w rejonie przybrzeżnym szelfu południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Elementy środowiska analizowane w ocenie zagrożenia zawodnieniem powierzchni terenów górniczych kopalń podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Elementy strukturalne polskich Karpat a program głębokich wierceń (ICDP) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 6, No 5 (1958) Elementy tufogeniczne w dolomitach kruszconośnych w niecce bytomskiej Abstract   PDF
Jan Kühl
 
Vol 28, No 7 (1980) Elewacja radomszczańska w świetle geologicznej interpretacji zdjęć satelitarnych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 5 (2000) E.M. Moores& R.W. Fairbridge (ed.) — Encyclopedia of European and Asian regional geology Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 6 (1996) Emanacje radonu do budynków mieszkalnych województwa białostockiego Abstract   PDF (Polish)
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 12 (1992) Emisja akustyczna ośrodków skalnych w stanach naprężeń pokrytycznych Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 53, No 2 (2005) Emisja radonu w obszarze zakładów górniczo-hutniczych „Bolesław” S.A. Abstract   PDF
Małgorzata Wysocka, Anita Zych, Jan Skowronek, Grażyna Pajor
 
Vol 44, No 3 (1996) Encyklopedia geografii świata. AZJA Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska), pod red. J. Dziewańskiego Abstract
Józef Chowaniec
 
Vol 34, No 2 (1986) Endogeniczne formacje rudne w Wietnamie Abstract
Nguyen Van Nhan
 
Vol 57, No 8 (2009) Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego— uwarunkowania prawne i bariery rozwoju Abstract   PDF
Tadeusz Adamski
 
Vol 48, No 9 (2000) Energia geotermalna w Japonii - reminiscencje po Światowym Kongresie Geotermalnym w Japonii - World Geothermal Congress 2000 - Kyushu–Tohoku, Japonia, 28.05–10.06.2000 Abstract
Wiesław Bujakowski, Beata Kępińska
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Energia geotermalna w systemach binarnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Pająk, Wiesław Bujakowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Energia geotermalna — aktualny stan i perspektywy wykorzystania w Polsce Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 57, No 8 (2009) Energia geotermalna— stan i perspektywy wykorzystania na świecie Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Energy-dispersive X-Ray fluorescence spectrometry as progressive technique for the determination of elements in stream sediments Abstract   PDF (Polish)
Augustin Majchrak, L'udmila Pencakova
 
Vol 40, No 10 (1992) Entomozoidy (małżoraczki) górnego dewonu i najniższego karbonu Pomorza Zachodniego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 44, No 2 (1996) Environment'95 - V Międzynarodowa KonferencjaOchrony Środowiska, Łódź, 09-10.11.1995 Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 5 (1999) Environmental Geology. International Journal of Geosciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 61, No 2 (2013) Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of theWestern Carpathians – ESSEWECA 2012, Bratysława, 6–7.12.2012 Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Iwańczuk, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 70, No 6 (2022) Eocen numulitowy – z Tatr na ulice Poznania Abstract   PDF
Paweł Wolniewicz
 
Vol 18, No 7 (1970) Eokambr i kambr w otworze Żarnowiec IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Lendzion
 
Vol 27, No 11 (1979) Epidianowe i lateksowe próbki o utrwalonej strukturze Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rudowski, Mirosław Krajewski
 
Vol 27, No 4 (1979) Episjenity a perspektywy występowania śródgranitowych złóż uranu w masywie Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 53, No 8 (2005) Epitermalne złoża złota i srebra w okolicy Orcopampa i Caylloma, południowe Peru Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 18, No 1 (1970) Epsomit i heksahydryt z Dobrzynia nad Wisłą Abstract   PDF (Polish)
Leopold Mazur
 
Vol 42, No 1 (1994) E.R. Force, J.J. Eidel, J.B. Maynard (ed.) - Sedimentary and diagenetic mineral deposits: A basin analysis approach to exploration. Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Erast Konstantynowicz 1919­2001 Abstract
Marek Rogoż, Wacław Zuberek
 
Vol 54, No 4 (2006) Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski Abstract   PDF
Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska
 
Vol 54, No 3 (2006) Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski Abstract   PDF
Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Erazm Sykst i jego koncepcje hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 56, No 3 (2008) Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) — ojciec meteorytyki Abstract   PDF
Marian Stępniewski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 14, No 3 (1966) Erozja i akumulacja rzeczna w okresie wielkiego interglacjału w rejonie Niewierszyna Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 68, No 11 (2020) Erozja rzeczna, wietrzenie i abrazja w Parku Narodowym Taroko oraz Geoparku Yehliu na Tajwanie Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 54, No 9 (2006) Erozja wąwozowa w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF
Zbigniew Gardziel, Marian Harasimiuk, Waldemar Jezierski, Andrzej Pawłowski, Wojciech Zgłobicki
 
Vol 54, No 4 (2006) Erozja wąwozowa zapisana w odsłanianych korzeniach drzew na Wysoczyźnie Proboszczowickiej pod Górą św. Anny Abstract   PDF
Ireneusz Malik
 
Vol 46, No 11 (1998) Erozyjna działalność wód schyłkowego stadium powodzi na podstawie form utworzonych w lipcu 1997 r. na terenie parku w Koźlu Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r. Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zieliński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) ERT i GPR – geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym Abstract   PDF (Polish)
Maciej Maślakowski, Kazimierz Józefiak, Karol Brzeziński, Małgorzata Superczyńska
 
Vol 32, No 2 (1984) Erupcja wulkanu Lakagigar na Islandii w 1783 r. Abstract
Józef Oberc, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 11 (2001) Estymacja gęstości strumienia cieplnego metodą modelowań właściwości termicznych ośrodka Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Adam Cichy
 
Vol 56, No 7 (2008) Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych na podstawie atrybutów sejsmicznych oraz danych geofizyki otworowej, przedgórze Karpat Abstract   PDF
Marcin Kobylarski, Kaja Pietsch, Jerzy Kowalczuk
 
Vol 47, No 5 (1999) Etapy cementacji piaskowców czerwonego spągowca w świetle badań izotopowych Abstract   PDF (Polish)
Marta Kuberska
 
Vol 35, No 1 (1987) Etapy deformacji tektonicznych w utworach paleozoicznych północnej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 10, No 9 (1962) Etapy i projektowanie robót geologiczno-poszukiwawczych w ZSRR Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 64, No 6 (2016) Etapy i zakres prac badawczych realizowanych w ramach zintegrowanego systemu monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie w latach 2011–2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 49, No 5 (2001) Etapy rozwoju skolskiego basenu sedymentacyjnego w kredzie i wczesnym paleogenie - dokumentacja nanoplanktonowa Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 47, No 9 (1999) EUG 10 — Kongres Europejskiej Unii Nauk Geologicznych - Strasburg, Francja, 28.03 - 01.04.1999 Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 8 (2001) EUG XI — Konferencja Europejskiej Unii Nauk Geologicznych — Strasburg, Francja, 08–12.04.2001 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 4 (2001) Eugeniusz Głowacki 1925-2001 Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 6, No 5 (1958) Eugeniusz Panow Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 51, No 12 (2003) EURACOAL — Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Abstract
Jacek Libicki, Jacek Szczepiński
 
Vol 45, No 11 (1997) EUROCLAY '99 - Konferencja Europejskiej Asocjacji Grup Ilastych - Kraków, 04-10.09.1999 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 55, No 11 (2007) EUROCLAY — Europejska Konferencja Ilasta Aveiro, Portugalia, 22–27.07.2007 Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) European Geologist - kto to jest i jak nim zostać? Abstract
Zbigniew Wilk
 
Vol 51, No 10 (2003) Europejscy geolodzy w Polsce Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 9 (1995) Europejska konferencja węglowa'95, Praga, Czechy, 26.06-01.07.1995 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 51, No 2 (2003) Europejski Fundusz Badań Węgla i Stali Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 8, No 2 (1960) Europejskie kollokwium Mikropaleontologiczne w Niemczech Abstract
Olga Pazdro
 
Vol 18, No 7 (1970) Europejskie kolokwia mikropaleontologiczne Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 49, No 1 (2001) Europejskie warsztaty poświęcone mineralogii ilastej — Jena, Niemcy, 17–22.09.2000 Abstract
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 43, No 3 (1995) EUROPROBE Project - Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów w Górach Świętokrzyskich - Mąchocice k. Kielc, 24.09-01.10.1994 Abstract
Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 44, No 10 (1996) EUROPROBE Workshop - robocza sesja międzynarodowego programu badań proterozoicznej litosfery - Oskarshamn, Szwecja, 8-15.06.1996 Abstract
Ewa Krzemińska
 
Vol 45, No 4 (1997) EUROPROBE-GEORIFT Intraplate Tectonics and Basin Dynamics - doroczne spotkanie - Jałta, Krym, 31.10.-07.11.1996 Abstract
Paweł Poprawa, Marek Jarosiński
 
Vol 44, No 2 (1996) E.V. Pinneker - Das Wasser in der Litho- und Asthenosphare Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Evolution of Polish hydrogeology Abstract   PDF
Bohdan Kozerski, Bronisław Paczyński, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Evolution of the Pieniny Klippen Belt Basin - some evidence from subsidence analysis Abstract   PDF (Polish)
Michal Krobicki, Paweł Poprawa
 
Vol 41, No 7 (1993) Ewa Odrzywolska-Bieńkowa (1928 - 1992 Abstract
Anna Bugajska-Pająkowa, Eugenia Gawor-Biedowa, Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 49, No 12 (2001) Ewa Tomczykowa 1928­2001 Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 58, No 8 (2010) Ewaporaty cechsztynu PZ1–PZ3 bloku Gorzowa Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 1, No 8 (1953) EWIDENCJA A USTALANIE ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Ewidencja i numeracja otworów wiertniczych i szybów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Andrzej Obtułowicz, Franciszek Piwowarczyk
 
Vol 54, No 6 (2006) Ewolucja basenu niecki miechowskiej w jurze jako rezultat regionalnych przemian tektonicznych Abstract   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Ewolucja diastroficzno-sedymentacyjna basenu śródsudeckiego w późnym silezie i wczesnym autunie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 54, No 4 (2006) Ewolucja geologiczna i kinematyka struktury solnej „Mogilno” Abstract   PDF
Paweł Wilkosz
 
Vol 37, No 4 (1989) Ewolucja klimatu oraz anocykliczność i autocykliczność sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 55, No 4 (2007) Ewolucja magm w rejonie alkaliczno-ultramaficznego kompleksu Tajna (NE Polska) Abstract   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 52, No 11 (2004) Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat Abstract   PDF
Edyta Zygmunt
 
Vol 69, No 8 (2021) Ewolucja metodologii, zakresu i znaczenia "Bilansu Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski" Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek, Marcin Szuflicki, Irena Górska, Karol Zglinicki, Sławomir Mazurek
 
Vol 36, No 9 (1988) Ewolucja paleogeografiezna i palectektoniczna w wendzie górnym w Polsce (obszar starej platformy) Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 57, No 4 (2009) Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania) Abstract   PDF
Dariusz Botor
 
Vol 42, No 9 (1994) Ewolucja paleotektoniczna kambru świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Ewolucja poglądów na genezę i wiek karpackich powierzchni zrównania Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Ewolucja poglądów na stratygrafię utworów formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki
 
Vol 36, No 2 (1988) Ewolucja poglądów na temat skał metamorficznych Maurytanidów północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 55, No 10 (2007) Ewolucja przestrzeni porowej w piaskowcach górnego karbonu i dolnego permu Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Anna Maliszewska, Arkadiusz Buniak
 
Vol 56, No 12 (2008) Ewolucja sieci spękań ciosowych we fliszu zachodniego Podhala (Karpaty wewnętrzne, Polska) Abstract   PDF
Mirosław Ludwiniak
 
Vol 45, No 11 (1997) Ewolucja składu chemicznego solanek basenu solikamskiego (dolny perm, zapadlisko przeduralskie) Abstract   PDF (Polish)
Daria V. Sidor
 
Vol 57, No 10 (2009) Ewolucja środowisk depozycyjnych ordowiku łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich na tle krzywej eustatycznej Bałtyki Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 58, No 2 (2010) Ewolucja środowisk lądowych kajpru Górnego Śląska jako biotopów kręgowców — nowy projekt badawczy Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 25, No 5 (1977) Ewolucja strukturalna basenu arktyczno-atlantyckiego w kenozoiku Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 49, No 5 (2001) Ewolucja strukturalna podłoża mioceńskiego basenu przedkarpackiego (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstract   PDF (Polish)
Paweł H. Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 56, No 5 (2008) Ewolucja systemu hydrograficznego i szaty roślinnej dorzecza górnej Piławy i górnej Drawy (Pomorze Środkowe) Abstract   PDF
Józef Lewandowski, Małgorzata Nita
 
Vol 50, No 11 (2002) Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko
 
Vol 36, No 1 (1988) Ewolucja tektoniczna regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 3 (2008) Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny) Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Anna Wysocka, Nestor Oszczypko, Krzysztof Mastalerz, Bartosz Papiernik, Grzegorz Wróbel, Marta Oszczypko-Clowes, Paweł Aleksandrowski, Kazimierz Madej, Sylwia Kijewska
 
Vol 40, No 10 (1992) Ewolucja wieloletniej zmarzliny i jej wpływ na warunki depozycji i kształtowania się niektórych cech osadów w okresie 20 000 – 8000 lat BP w Polsce Abstract
Jan Goździk
 
Vol 23, No 5 (1975) Ewolucja wschodniej części bloku przedsudeckiego w kenozoiku (piętro młodoalpejskie) Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Józef Wroński
 
Vol 61, No 1 (2013) Ewolucja zespołów trylobitowych z drugiego i trzeciego oddziału kambru Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie biogeograficzne Abstract   PDF (Polish)
Anna Żylińska
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Exploration and exploitation of oil and gas fields in Poland: a historical outline Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Exploration of structure peculiarities and geodynamics of the Carpathian zone on the Ukraine territory Abstract   PDF (Polish)
Yaroslav S. Sapuszhak, George P. Starodub, Taras Z. Verbytsky, Valentyna G. Kuznetsova, Valentyn Yu. Maksymchuk, Anatoly I. Bilinsky, Taras B. Brych, Andry R. Gnyp
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Express-method for definition of the mercury occurrence modes Abstract   PDF (Polish)
A. A. Volokh, A. A. Kolesov, A. E. Chernova
 
Vol 44, No 3 (1996) F. Albarede - Introduction to Geochemical Modelling- Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) F. Heide, F. Wlotzka - Meteorites - Messengers from Space Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 42, No 7 (1994) F. Pirajno - Hydrothermal Mineral Deposits. Principies and Fundamental Concepts for the Exploration Geologists Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 26, No 2 (1978) Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 9 (1994) Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza Abstract
Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Marek Jasionowski, Oleg I. Petryczenko, Danuta Peryt, Wacław Ryka
 
Vol 52, No 4 (2004) Facje glin subglacjalnych zlodowacenia wisły w południowej części dolnego Powiśla Abstract   PDF
Wojciech Wysota
 
Vol 54, No 5 (2006) Facje i geochemia dolnosarmackich raf z północnych obrzeży Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleośrodowiskowe Abstract   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 38, No 4 (1990) Facje i paleogeografia cechsztyńskiego anhydrytu dolnego (A1d) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz
 
Vol 40, No 4 (1992) Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniego części syneklizy perybałtyckiej Abstract
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Facje i warunki depozycji utworów formacji poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 47, No 4 (1999) Fameńskie liliowce obszaru świętokrzyskiego - radiacja i wymieranie Abstract   PDF (Polish)
Edward Głuchowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego - obecny stan badań w projekcie PAP Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Izabela Grotek, Marian Wagner, Hanna Matyja
 
Vol 28, No 5 (1980) Fault pattern in the Polish Lowlands and its bearing on the Permian- Mesozoic evolution of the area Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Fault tectonics of the Ukrainian Carpathian foredeep and its basement Abstract   PDF (Polish)
Andrij Bubniak, Ihor Bubniak
 
Vol 47, No 4 (1999) Fauna Cyathaxonia a wymieranie koralowców Rugosa na granicy fran-famen Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wrzołek
 
Vol 4, No 4 (1956) Fauna dolnokarbońska w osadach facji kulmowej we wschodniej części górno-śląskiego zagłębia węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Czerniecki
 
Vol 52, No 6 (2004) Fauna interglacjału ferdynandowskiego z Podgórza koło Wyśmierzyc nad Pilicą Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 31, No 7 (1983) Fauna oligoceńska okolic Szczecina Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Fauna osadów interglacjalnych z Koczarek koło Mrągowa Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Fauna podmorskich źródeł hydrotermalnych z dewonu Maroka - Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Bełka, Błażej Berkowski, Philipp Eisenmann, Jolanta Dopieralska, Stanisław Skompski
 
Vol 43, No 2 (1995) Fazy ruchów tektonicznych w górnym sylurze i dolnymdewonie w południowej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 34, No 8 (1986) Fałd Wrzosówki a pozycja tektoniczna gnejsów masywu Radochowa (metamorfik Śnieżnika) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Don, Zenon Wiśniowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Fałdy i pasma kolankowe (załomowe) — geometria, warunki powstawania, interpretacja (przykład z fliszu Karpat zewnętrznych) Abstract   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 47, No 1 (1999) Fałszerstwa inkluzji w bursztynie bałtyckim Abstract
Róża Kulicka
 
Vol 51, No 3 (2003) "Fałszywe odmłodzenia" osobniczych Rugosa z HamarLaghdad (Antyatlas, Maroko) Abstract   PDF (Polish)
Błażej Berkowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Fałszywe "trace fossils" w osadach zastoiskowych Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 64, No 11 (2016) Feasibility of sustainable water management in prospect of the development of oil and gas industry in the Kharkiv and Donetsk regions of Ukraine by 2040 Abstract   PDF (Polish)
Kateryna Sheptak, Ivan Karpenko, Dmytro Seredynskyy
 
Vol 48, No 7 (2000) Felieton geologiczny z Terytorium Północnego Australii Abstract
Andrzej Wygralak
 
Vol 48, No 4 (2000) F.F. Steininger (red.) - Erdgeschichte des Waldviertels Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 6 (2001) F.G. Bell - Geological Hazards. Their assessment, avoidance and mitigation Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 10 (1995) F.G. Bell- Engineering geology Abstract
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 43, No 4 (1995) Filtracja wody przez spoiste grunty zwałowe oraz ich zdolności izolacyjne na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki w Machowie Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Henryk Woźniak, Paweł Lenduszko
 
Vol 41, No 5 (1993) "Finalne" osady chlorkowe w cechsztynie - schyłek czy początek cyklu depozycyjnego? (implikacje stratygraficzne) Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 39, No 1 (1991) Finansowanie prac geologiczno-poszukiwawczych w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej Abstract
Bogusław Woźniakowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Finansowanie prac geologicznych - trudny problem wyboru Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 2 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1996 r. Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 12 (1996) Finansowanie prac geologicznych w 1997 r. Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 9 (2003) Finansowanie zadań geologicznych w latach 2001–2003 Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 57, No 6 (2009) Finał obchodów Dni Ziemi w Warszawie Abstract   PDF
Maja Kowalska, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 45, No 11 (1997) Finiscoronat opus Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 9 (2002) Fizykochemiczne warunki powstania śląsko-krakowskich złóż kruszców i dolomitów kruszconośnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kozłowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Fizykochemiczne warunki powstawania cechsztyńskich utworów solnych regionu bałtyckiego Abstract
Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Fizykochemiczne warunki sedymentacji w przedkarpackim badeńskim basenie ewaporatowym na obszarze Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Andriy V. Poberezhsky
 
Vol 43, No 10 (1995) "Flindersyty" z Gór Flindersa, unikalne znalezisko odległych pokryw impaktytowych w Australii Abstract
Marek Żbik, Victor A. Gostin
 
Vol 11, No 8 (1963) Flisz magurski południowej części Gorców Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 14, No 9 (1966) Flokkulacja jako geochemiczny wskaźnik roponośności Abstract   PDF
Henryk Kopia
 
Vol 34, No 9 (1986) Flora karbońska Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kuchciński
 
Vol 43, No 3 (1995) Fluid Infotreffen - Getynga, Niemcy, 07-10.11.1994 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz–Szulc
 
Vol 4, No 6 (1956) Fluorescencyjne omaczanie zawartości uranu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 42, No 2 (1994) Fluoryt Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Fluoryt (CaF2) z żył kruszcowych w skałach paleozoicznych z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 29, No 3 (1981) Fluoryt ze strefy korzeniowej złoża rud Zn-Pb kopalni „Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 44, No 5 (1996) Folia Quaternaria czasopismem Polskiej Akademii Umiejętności Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 5, No 3 (1957) Fonolity czeskie i ich zastosowanie do wyrobu szkła Abstract   PDF
Jiři Kukla
 
Vol 46, No 11 (1998) FOREGS (Forum Dyrektorów Europejskich Służb Geologicznych) - doroczne spotkanie w Polsce Abstract
Grażyna Burchart, Ilona Śmietańska
 
Vol 53, No 10/2 (2005) FOREWORD BY THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND Abstract   PDF
Andrzej Skowroński
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Foreword by the Chief Geologist of the Polish Oil and Gas Company Abstract   PDF
Piotr Gliniak
 
Vol 33, No 5 (1985) Forma owalna Jawora i jej implikacje geologiczne i metalogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Hanna Chilińska
 
Vol 24, No 8 (1976) Formacja koralowa w malmie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Ewa Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Formacja solonośna w otworze "Szczepanów" koło Brzeska Abstract
Eugeniusz Jawor, Józef Stemulak
 
Vol 27, No 5 (1979) Formacje i wskaźniki perspektywiczności kopalin Polski Abstract
Roman Osika
 
Vol 53, No 11 (2005) Formaldehyd w różnych formach opadów i osadów atmosferycznych na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania Abstract   PDF
Żaneta Polkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Formalne jednostki litostratygraficzne miocenu - formacja z Wieliczki (fm) Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 69, No 12 (2021) Formalne podstawy i praktyka prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w Polsce Abstract   PDF
Marek Tarnawski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Formalno-prawne aspekty dotyczące zasobów wód podziemnych będące w kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Józef Mikołajków, Elżbieta Przytuła, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 47, No 2 (1999) Formy akumulacji piasku na równi zalewowej Odry między Koźlem a ujściem Kłodnicy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 48, No 10 (2000) Formy eoliczne w utworach plażowych na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem a Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 54, No 7 (2006) Formy lodowcowe i wodnolodowcowe w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF
Łukasz Nowacki
 
Vol 50, No 5 (2002) Formy osadu w strefie zmywu i najpłytszego przybrzeża na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski
 
Vol 49, No 9 (2001) Formy osuwiskowe na wzgórzu Kurczyna nad projektowanym zbiornikiem "Świnna Poręba" w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 51, No 1 (2003) Formy osuwiskowe w Górach Kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Synowiec
 
Vol 38, No 1 (1990) Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Butrym, Leszek Lindner, Danuta Okszos
 
Vol 55, No 4 (2007) Formy wystąpień złota w złożach kwarcowo-siarczkowych w Górach Kaczawskich Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 40, No 8 (1992) Formy występowania kadmu, ołowiu i cynku we współczesnych osadach aluwialnych Polski Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 42, No 3 (1994) Forum dyskusyjne Założenia metodyczne geosozologicznej bazy danych GIS Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Forum Europejskich Służb Geologicznych - Budapeszt, Węgry, 01-03.09.1996 Abstract
Maciej Podemski, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Forum Geologów 1999 Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 4 (1998) Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 09-10.01.1998 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) FOSFORYTY Abstract   PDF
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 5, No 9 (1957) Fosforyty Gór Pieprzowych k. Sandomierza Abstract
Halina Szymańska
 
Vol 14, No 6 (1966) Fosforyty i bursztyny z Siemienia koło Parczewa Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty jurajskie okolic Chrzanowa Abstract
Wiesław Malczyk
 
Vol 4, No 11 (1956) Fosforyty okolic Kazimierza nad Wisłą Abstract
Maria Lazarek
 
Vol 5, No 10 (1957) Fosforyty okolic Mielnika nad Bugiem Abstract   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 8, No 9 (1960) Fosforyty w Polsce na tle klasyfikacji N. S. Szatskiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Uberna
 
Vol 7, No 4 (1959) Fosforyty z Mielnika nad Bugiem Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 56, No 5 (2008) Fossil Art —skamieniałe dzieła natury — wystawa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Abstract   PDF
Michał Banaś
 
Vol 48, No 12 (2000) Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (Egipt) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Hamza A. Ibrahim, Moustafa M. Youssef
 
2251 - 2500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>