Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o recie południowej części niecki północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 3, No 8 (1955) Uwagi o roli i potrzebie geofizyki w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o roponośności i gazonośności polskich Karpat fliszowych i ich przedgórza Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 3 (1977) Uwagi o rozmieszczeniu surowców ilastych ceramiki budowlanej i kruszyw sztucznych Abstract
Zbigniew Kozydra, Jarosław Mojsiejenko, Zbigniew Tokarski
 
Vol 54, No 1 (2006) Uwagi o rozwoju jaskiń w strukturze płaszczowinowej Czerwonych Wierchów w Tatrach Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Tomasz Nowicki
 
Vol 31, No 12 (1983) Uwagi o rozwoju molasy rowu przedgórskiego Karpat na Śląsku Cieszyńskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła, Dominik Jura
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi o rozwoju rowu Kleszczowa na tle wybranych elementów paleohydrogeologii regionu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalski
 
Vol 35, No 4 (1987) Uwagi o sedymentacji i ewolucji złoża bryłowego soli rejonu Wieliczki Abstract
Jan Rolewicz
 
Vol 36, No 2 (1988) Uwagi o spękaniach w skałach północnej osłony granitoidów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poręby Abstract   PDF (Polish)
Norbert Cieśliński
 
Vol 9, No 2 (1961) Uwagi o sposobie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract
Tadeusz Konasiewicz, Bronisław Paczyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Uwagi o stanie tektoniki w Polsce (nie pretendujące do pełnej oceny) Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi o stosowaniu zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych w ZSRR Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o stosunku nauk geologicznych do gospodarki Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Banaszak
 
Vol 5, No 1 (1957) UWAGI O STRATYGRAFII MIOCENU OKOLIC ZAKLIKOWA Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o stratygrafii polskiego tortonu Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) Uwagi o strefie tektonicznej Warta - Osiecznica (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 6, No 7 (1958) Uwagi o tektonice elewacji konińskiej Abstract   PDF
Janusz Bieniewski
 
Vol 28, No 7 (1980) Uwagi o tektonice rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 3 (1979) Uwagi o tektonice utworów dewońskich synkliny gałęzickiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi o terminologii i klasyfikacji struktur sedymentacyjnych osadów rzecznych Abstract
Jerzy Giżejewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Uwagi o trzeciorzędowych osadach spływów błotnych w odkrywce kopalni węgla brunatnego „Bełchatów" Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Jacek Nowak
 
Vol 10, No 12 (1962) Uwagi o ustalaniu bilansowości złóż węgla brunatnego w okresie ich geologicznego rozpoznania Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 16, No 5 (1968) Uwagi o "wapieniach serpulowych" dolnego sarmatu strefy progów zewnętrznych południowej krawędzi Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Janusz Muchowski
 
Vol 30, No 7 (1982) Uwagi o warunkach geologicznych mineralizacji miedziowo-molibdenowej w paleozoiku okolic Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o wieku niektórych margli z iłów babickich okolicy Birczy Abstract
S. Geroch, J. Kotlarczyk
 
Vol 55, No 2 (2007) Uwagi o wieku osadów miocenu środkowego okolic Szydłowa (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF
Michał Stachacz
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o wodach artezyjskich północnej Wielkopolski Abstract
Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 38, No 11 (1990) Uwagi o wpływie cech hydrogeologicznych podłoża na rozwój strefy brzegowej w rejonie Rewala Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Uwagi o wpływie struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć płaszczowinowych Abstract   PDF
Orest Stupka, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 18, No 11 (1970) Uwagi o wskaźniku nierównomierności jako charakterystyce zmienności złoża i jego stosunku do współczynnika zmienności Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał
 
Vol 36, No 4 (1988) Uwagi o wykształceniu cyklu PZ2 w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract
Maria Rup
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o wynikach badań złóż glin ogniotrwałych w obszarze strzegomskim Abstract
Antoni Kraus
 
Vol 12, No 10 (1964) Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej Abstract
Lidia Malinowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Uwagi o występowaniu cyrkonów w aluwiach bloku karkonosko-izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 8, No 4 (1960) Uwagi o występowaniu kaolinów w okolicy Roztoki Abstract
Stefan Kural
 
Vol 5, No 9 (1957) Uwagi o występowaniu kwarcytów w rejonie Gryfowa Śląskiego Abstract
J. K. Mazur
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w cynkowo-ołowiowych rudach triasu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Janina Widawska
 
Vol 12, No 9 (1964) Uwagi o występowaniu selenu rodzimego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Uwagi o zasadach sporządzania map metalogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak, Maria Lindner
 
Vol 53, No 5 (2005) Uwagi o zawartości pierwiastków ziem rzadkich w wapieniach i dolomitach z okolic Krakowa Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 12, No 3 (1964) Uwagi o znaczeniu ciężaru właściwego skał litych oraz gruntów mineralnych Abstract
Władysław Franciszek Mroczkowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Uwagi o znaczeniu karbońskich łupków ogniotrwałych z kopalni "Słupiec" dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwagi o znaczeniu mineralizacji żyłowej w złożach śląsko-krakowskich Abstract
Marek Szuwarzyński
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o złożu kwarcu w Barcinku Abstract   PDF
J. Kornaś
 
Vol 5, No 7 (1957) Uwagi w prawie niektórych poglądów na powstanie śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 10, No 11 (1962) Uwagi w sprawie badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż surowców mineralnych Abstract
Waldemar Zimny
 
Vol 11, No 10 (1963) Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 5, No 4 (1957) Uwagi w sprawie geologii Jaskinii Magurskiej Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 23, No 7 (1975) Uwagi w sprawie metodyki planowania i finansowania prac geologicznych Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 4, No 3 (1956) Uwagi w sprawie podziału miocenu Polski Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach
 
Vol 56, No 1 (2008) Uwagi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (z dnia 03.07.2007 r.) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi w sprawie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 13, No 2 (1965) Uwagi w sprawie stratygrafii osadów środkowej jury między Górami Świętokrzyskimi a Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie terminologii i klasyfikacji uskoków Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów T. Gałkiewicza - odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 13, No 5 (1965) Uwagi w sprawie wykorzystania analiz hydrochemicznych z głębokich wierceń Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie wykorzystania pomiarów hydrodynamicznych wykonywanych w głębokich otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro
 
Vol 9, No 3 (1961) Uwagi w sprawie zabezpieczenia wykonania prac geologicznych Instytutu Geologicznego Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 49, No 3 (2001) Uwagi w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Abstract
Jan Prażak
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi w sprawie zatwierdzania projektów robót geologicznych w radach narodowych Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 10, No 9 (1962) Uwagi wstępne o badaniach geologicznych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anatol Czekaj, Józef Porzycki
 
Vol 2, No 9 (1954) UWAGl O ŻYLE KWARCOWEJ W BIAŁEJ GÓRZE NA ROZDROŻU IZERSKIM Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 52, No 2 (2004) Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi Abstract   PDF
Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik, Marta Wardas
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Uwarunkowania oerodowiskowe rozwoju torfowisk na Polesiu Wołyńskim w obrębie Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Solovey
 
Vol 61, No 2 (2013) Uwarunkowania rozwoju pogrązów w aluwiach doliny Wisłoka w okolicach Rzeszowa (południowo-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Józef Superson, Teresa Brzezińska-Wójcik, Piotr Gębica
 
Vol 49, No 8 (2001) Uwarunkowania środowiskowe docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych okręgu olkuskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 53, No 8 (2005) Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Beata Łuczak-Wilamowska
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwarunkowania tektoniczne mineralizacji Zn - Pb na przykładzie złoża Trzebionka Abstract
Ewa Górecka, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 4, No 11 (1956) Uwzględnienie nakładów na prace geologiczno-rozpoznawcze w kalkulacji kosztów własnych kopaliny Abstract
Aleksander Żewierżejew
 
Vol 49, No 5 (2001) Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dzwinel, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 27, No 12 (1979) Uzbrojony toczeniec ilasty z miejscowości Wisła Abstract
Józef Piątkowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Uzdatnianie wód termalnych ujętych otworem Bańska IG-1 do celów pitnych jako jeden z kierunków ich kompleksowego wykorzystania Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Uzgadnianie granic obszarów i terenów górniczych jako jeden z elementów postępowania koncesyjnego Abstract
Zdzisław Kulczycki, Jerzy Picur, Zygmunt Zgraja
 
Vol 5, No 1 (1957) UZUPEŁNIENIA I NOWE DANE DOTYCZĄCE PODZIAŁU MIOCENU W POLSCE Abstract   PDF
Kazimierz Kowalewski
 
Vol 5, No 2 (1957) Uzupełnienia i nowe dane dotyczące podziału miocenu w Polsce. Część II Abstract   PDF
Kazimierz Kowalewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Uzupełnienie stanowisk opracowanych palinologicznie i datowanych metodą 14C z okresu 20000-8000 BP w Polsce Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 9, No 3 (1961) Uzyskiwanie ropy naftowej z łupków bitumicznych metodą Ljungstroma Abstract
Jerzy Lefeld
 
Vol 67, No 11 (2019) Użytkowanie górnicze vs użytkowanie geologiczne – aspekty teoretyczne i praktyczne Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek, Karol Zglinicki
 
Vol 47, No 3 (1999) Użytkowanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznym Wolinie Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 8 (2000) V. Courtillot - Das sterben der Saurier. ErdgeschichtlicheKatastrophen Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 3 (2002) V Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Szklarska Poręba, 07­08.02.2002 Abstract
Cezary Sroga
 
Vol 50, No 1 (2002) V Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb - Neapol, Włochy, 27.08-29.09.2001 – Abstract
Przemysław Mroczek
 
Vol 43, No 1 (1995) V Konferencja - Problemy geologii i ekologii w górnictwie podziemnym - Szczyrk, 12-14.10.1994 Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 59, No 1 (2011) V Konferencja Naukowa Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych Szczyrk, 23–25.09.2010 Abstract   PDF
Marek Pozzi
 
Vol 42, No 9 (1994) V Konferencja Sozologiczna - Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej przy ograniczeniach sozologicznych Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 7 (1994) V Konferencja Sozologiczna PTG "Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej i przy ograniczeniach sozologicznych" - Tarnobrzeg, 21 - 22.04.1994 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 4 (1999) V konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Iznota, 01–04.09.1998 Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 53, No 7 (2005) V Konferencja z cyklu Kruszywa Mineralne: Surowce — Rynek — Technologie — Jakość Szklarska Poręba, 06–08.04.2005 Abstract   PDF
Elżbieta Krystkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) V Konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Bełchatów Wawrzkowizna, 23-25.05.2001 Abstract
Tadeusz Ratajczak, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 10, No 2 (1962) V Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 14, No 6 (1966) V Kongres Techników Polskich Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 26, No 6 (1978) V Międzynarodowa Konferencja Analizy Termicznej w Kyoto (Japonia) Abstract
Ewa T. Stępkowska, Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 58, No 10 (2010) V Międzynarodowa Konferencja pt. Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry – węgiel brunatny surowcem Nadodrza Łagów, 10–11.06.2010 Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 56, No 7 (2008) V Międzynarodowa Konferencja sieci naukowej SedNet Oslo, 27–29.05.2008 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 59, No 5 (2011) V Międzynarodowe Sympozjum na temat Pegmatytów Granitowych Mendoza, Argentyna, 20–23.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Roman Różniak
 
Vol 27, No 6 (1979) V Międzynarodowe Sympozjum Solne w Hamburgu Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 8, No 4 (1960) V Międzynarodowy Sympozjon Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków w Budapeszcie i Tihanie Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 51, No 6 (2003) V. Panoš — Karsologická a speleologická terminologie. Výkladovýslovník s ekvivalentyveslovenštine a jednacíchjazycíchMezinárodníSpeleologické Unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španělština) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 59, No 9 (2011) V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych Górzno, 13–17.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Leon Andrzejewski
 
Vol 23, No 1 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 23, No 2 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 44, No 8 (1996) V seminarium z cyklu: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń - Trzebieszowice k. Kłodzka, 29-31.05.1996 Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 2 (1999) V Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Karpacz, 16-18.10.1998 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 46, No 1 (1998) V Szkoła Fizyki Minerałów - Wrocław, 26 - 28.09.1997 Abstract
Jacek Bogdański
 
Vol 25, No 6 (1977) V Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne Abstract
Andrzej Kozłowski, Łukasz Karwowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) V Zjazd Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach Abstract
Anna Żurak
 
Vol 11, No 9 (1963) V Zjazd Geologiczny w Jugosławii Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Variability of redox conditions in sea water-sediment-pore water in Gotland and Gdańsk Basins Abstract
Gunter Bublitz, Teresa Szczepańska
 
Vol 48, No 9 (2000) V.D. Balke, V. Beims, F.W. Heers, B. Hölting, R. Homrig- hausen& G. Matthess - Grundwasserereschliessung. Grundlagen - Brunnenbau - Grundwasserschutz - Wasserrecht Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 52, No 10 (2004) V.G. Kuznetsov — Evolutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 51, No 2 (2003) VI Festiwal Nauki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstract
Anna Bagińska
 
Vol 51, No 5 (2003) VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02-01.03.2003 Abstract
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 4 (1995) VI konferencja sozologiczna i I seminarium petroarcheologiczne - Poznań, 29.09.1994 Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 54, No 4 (2006) VI Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 23.11.2005 Abstract   PDF
Joanna Komorek
 
Vol 51, No 9 (2003) VI Konferencja z cyklu Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym — Kamień Śląski, 11–13.06.2003 Abstract
Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) VI Konferencja „Modelowanie przepływu wód podziemnych” Ciechocinek, 16–18.11.2014 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Stanisław Witczak
 
Vol 10, No 2 (1962) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu (INQUA) Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 9, No 7 (1961) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu Abstract
. .
 
Vol 24, No 4 (1976) VI Kongres Regionalnego Komitetu Stratygrafii Neogenu Śródziemnomorskiego (RCMNS) Abstract
Ewa Odrzywolska-Bienkowa
 
Vol 19, No 1 (1971) VI Kongres Techników Polskich Abstract
Redakcja Przeglądu Geologicznego
 
Vol 43, No 12 (1995) VI krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego, Konin, 12-14.10.1995 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 53, No 9 (2005) VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia–Herl’any 2005 Abstract   PDF
Ewa Szewczyk, Jarosław Majka, Jakub Bazarnik
 
Vol 21, No 1 (1973) VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Olomuniec 1973 r. Abstract
J. Głazek
 
Vol 12, No 4 (1964) VI Międzynarodowy Zjazd Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej w Polsce Abstract
Henryk Świdziński, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 42, No 1 (1994) VI Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne - Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 -11 września 1993 r. Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 42, No 5 (1994) VI seminarium terenowe - Korelacja stratygraficzna lessów i utworów glacjalnych Polski SE i Ukrainy NW (3 -7.10.1994) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 2 (2000) VI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Sobótka-Górka, 15 - 17.10.1999 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 1 (1964) VI światowy Kongres Naftowy Abstract
Stanisław Depowski, Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 10 (1977) VII Afrykańskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na tle geologii Nigerii Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 43, No 4 (1995) VII International Flint Symposium - Ostrowiec Świętokrzyski, 04-08.09.1995 Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 43, No 8 (1995) VII Konferencja Sozologiczna - Polkowice, 11-12.05.1995 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 14, No 1 (1966) VII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 46, No 7 (1998) VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Najnowsze osiągnięcia metodyczno-interpretacyjne w geofizyce wiertniczej - Koninki, 22-24.04.1998 Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 50, No 1 (2002) VII Międzynarodowa Konferencja Sedymentologii Fluwialnej - Lincoln, USA, 06-10.08.2001 - Abstract
Adam Ihnatowicz
 
Vol 59, No 6 (2011) VII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów, 11–13.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Jabłońska, Małgorzata Starczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) VII Międzynarodowy Kongres Speleologiczny Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 55, No 12/2 (2007) VII Ogólnopolska konferencja Neotektonika Polski Szczecin, 25–26.09.2007 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 69, No 9 (2021) VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny – słowo wstępne Abstract   PDF
Beata Kępińska, Mateusz Damrat
 
Vol 18, No 7 (1970) VII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel, Kazimierz Pękala
 
Vol 48, No 11 (2000) VII seminarium nt. Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń — Osieczany k. Myślenic, 31.05–03.06.2000 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 5 (2001) VII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Osieczany k. Krakowa, 13-15.10.2000 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 21, No 4 (1973) VII Światowy Kongres Górniczy w Bukareszcie Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 16, No 8 (1968) VII Światowy Kongres Naukowy Abstract
Julian Sokołowski, Adam Tokarski
 
Vol 23, No 12 (1975) VII Sympazjum Grupy Roboczej CMNS "Paratethys" Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 11 (1992) VII Sympozjum Glacitektoniki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) VII Sympozjum Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 46, No 2 (1998) VII ukraińsko-polskie seminarium Stratygraficzna korelacja lessów i utworów lodowcowych Ukrainy i Polski - Jezupol, Ukraina, 25-29.08.1997 Abstract
Maria Łanczont
 
Vol 68, No 2 (2020) VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze Chęciny 26–28.09.2019 Abstract   PDF
Jan Urban, Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
 
Vol 44, No 9 (1996) VIII konferencja sozologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kielce, 15 16.05.1996 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 50, No 2 (2002) VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jarnołtówek, 03-07.09.2001 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 58, No 5 (2010) VIII Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 26.11.2009 Abstract   PDF
Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska
 
Vol 16, No 4 (1968) VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 57, No 12 (2009) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie—biokumulacja–toksyczność–przeciwdziałanie Warszawa, 24–25.09.2009 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 54, No 11 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Protection and Restoration of the Environment Chania, Grecja, 03–07.07.2006. Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 46, No 1 (1998) VIII międzynarodowe spotkanie mikropaleontologów zajmujących się radiolariami (INTERRAD) - Bierville, Francja, 08-13.09.1997 Abstract
Hanna Górka, Marta Bąk
 
Vol 58, No 12 (2010) VIII Międzynarodowe Sympozjum Głowonogowe Cephalopods – Present and Past Dijon, Francja, 30.08–1.09.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 57, No 10 (2009) VIII Międzynarodowe Sympozjum Kredowe Plymouth, 6–12.09.2009 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 55, No 7 (2007) VIII Ogólnopolski i I Polsko-Litewski Konkurs Nasza Ziemia— środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem Czas mamuta Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska, Indre Virbickiene
 
Vol 40, No 11 (1992) VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
W. Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997 Abstract
Józef Górski, Ewa Liszkowska
 
Vol 20, No 5 (1972) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Jerzy Kopacz, Andrzej Skalski
 
Vol 1, No 1 (1953) VIII Plenarne posiedzenie KC PZPR Abstract   PDF
, ,
 
Vol 58, No 11 (2010) VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod hasłem Analityka dla społeczeństwa XXI wieku Kraków, 4–9.07.2010 Abstract   PDF
Jacek Retka
 
Vol 46, No 9/1 (1998) VIII seminarium polsko-ukraińskie -Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy - Warszawa i okolice, 22-27.06.1998 Abstract
Leopold Dolecki
 
Vol 19, No 6 (1971) VIII Światowy Kongres Naftowy Abstract
Jan Żytka, Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) VIII Sympozjum Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych w Munster (RFN) Abstract
Antoni Kleczkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Viviparus diJuvianus (Kunth) w osadach interglacjału mazowieckiego w Grabanowie na Podlasiu Abstract
Krzysztof M. Krupiński, Sylwester Skompski
 
Vol 51, No 6 (2003) Vladimir Panoš 1922 - 2002 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 2 (1994) V.P. Wright, M. Esteban, P.L. Smart (red.) - Paleokarsts and Paleokarstic Reservoirs Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre’a — wspomnienie czeskiego geologa Abstract
Jaroslav Skacel
 
Vol 58, No 6 (2010) W barwnym świecie skał i kanionów Arizony i Utah wystawa fotografii w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 10.06–29.08.2010 Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski, Elżbieta Weron
 
Vol 51, No 10 (2003) W blasku lampy naftowej słów kilka o ekslibrisie górniczym i geologicznym Abstract
Ryszard Bandosz
 
Vol 62, No 9 (2014) W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego – wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) W cieni u TL Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 1 (1995) W. Ciężkowski, L. Poprawski, P. Limisiewicz, M. Kucharski - Butelkowane wody mineralne Polski Abstract
Jerzy Gągoł, Gertruda Herman
 
Vol 43, No 6 (1995) W dwudziestolecie śmierci Jana Wyżykowskiego Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 44, No 1 (1996) W. Gabzdyl - Geologia złóż węgla. Złożaświata Abstract
W. W. Kiriukow
 
Vol 47, No 6 (1999) W. Heflik & L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 3 (2000) W. Heflik& L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 47, No 2 (1999) W. Heidrich & T. Klein - Campus Companies. Innowatiwe Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hohschule und Unternehmen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 70, No 9 (2022) W jaki sposób struktura podłoża warunkuje rozwój osuwiska translacyjnego? Przykład osuwiska we Włodowicach w Obniżeniu Noworudzkim (Sudety Środkowe) Abstract   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 57, No 9 (2009) W. KAESS & H. KAESS (red.) — Deutsches Baederbuch, Wydanie II. Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) W. Kroker (Hrsg.) - Montantechnologie an historischen Schnittstellen Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 8 (1999) W. Kroker (red.) — Silberbergbau und -verhüttung in der Antike nach Texten von Plinius, Diodor und Dioskurides Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) W. Lampert & U. Sommer - Ekologia wód śródlądowych Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 54, No 7 (2006) W. LANGE, G. TISCHENDORF & U. KRAUSE — Minerale der Oberlausitz. Abstract   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 53, No 2 (2005) W. Lebedinskij & L. Kiriczenko — Krym — muziej pod otkrytym niebom. Abstract
Artur Sobczyk
 
Vol 47, No 7 (1999) W. Mizerski - Geologia dynamiczna dla geografów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 11 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 12 (2002) W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 3 (2014) W. MIZERSKI – Geologia dynamiczna (wydanie ukraińskie pod redakcją R. M. Smiszki). Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt, Andriy Poberezhskyy
 
Vol 51, No 7 (2003) W. Mizerski — Geologia Polski dla geografów Abstract
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 54, No 1 (2006) W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii. Abstract   PDF
Karol Rotnicki
 
Vol 45, No 5 (1997) W. Murek, B.J. Skiner& S.C. Porter – Environmental geology Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 2 (2003) W obronie polskich czasopism geologicznych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 44, No 7 (1996) W Parku Krajobrazowym Chełmy - co słychać? Abstract
Andrzej Grocholski, Elżbieta Gawlikowska
 
Vol 2, No 3 (1954) w PIĘCDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYCIECZKI IX MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU GEOLOGICZNEGO W TATRY l PIENINY Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski
 
Vol 42, No 9 (1994) W. Pohl - W. u W. Petraschecks Lagerstattenlehre. Eine Einfiihrung in die Wissenschaft von den mineralischen Bodenschatzen Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 54, No 7 (2006) W. S. BALDRIDGE — Geology of the American Southwest. A journey throught two billion years of plate-tectonic history. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 1 (2001) W. Schulz — Streifzüge durch die Geologie des Landes Mecklemburg-Vorpommern Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 3 (2006) W. ŚLIŻEWSKI, W. SALSKI & Z. WERNER (red.)— Polscy geolodzy na pięciu kontynentach Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 2 (1963) W sprawie badań aureoli batolitowych w prekambrze północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 12 (1959) W sprawie chemii i technologii surowców mineralnych dla potrzeb dokumentacji geologicznych Abstract
Władysław Downarowicz
 
Vol 2, No 6 (1954) W SPRAWIE DOKONYWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKŁADACH EKSPLOATUJĄCYCH NIEKTÓRE ZŁOŻA KOPALIN Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 4, No 10 (1956) W sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wierceń geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 16, No 8 (1968) W sprawie dokładności pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Marasek
 
Vol 13, No 4 (1965) W sprawie dolomityzacji morskich utworów triasu śląsko-krakowskiego Abstract
Jan Pałys
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO Abstract   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 16, No 1 (1968) W sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach-septariach Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski
 
Vol 7, No 3 (1959) W sprawie genezy złóż miedzi w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie gleb strukturalnych na Krzyżnem Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek
 
Vol 5, No 8 (1957) W sprawie glinek ceramicznych obszaru Krzeszowic Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński
 
Vol 5, No 4 (1957) W sprawie gospodarki wodą Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 9, No 4 (1961) W sprawie głębokich wierceń na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 6 (1982) W sprawie interpretacji profilu starszego paleozoiku w otworze Toruń 1 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 3, No 4 (1955) W SPRAWIE JEDNOLITEGO SŁOWNICTWA STRATYGRAFICZNEGO Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 12, No 5 (1964) W sprawie kilku problemów stratygrafii polskiego malmu Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 7, No 9 (1959) W sprawie klasyfikacji zasobów Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 3, No 2 (1955) W SPRAWIE KOMUNIKATÓW Z PRAC RESORTOWYCH SŁUŻB GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 2, No 3 (1954) W SPRAWIE LIKWIDACJI GEOLOGII W SZKOLE ŚREDNIEJ Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 24, No 8 (1976) W sprawie lodowcowego pochodzenia materiału trzeciorzędowego centralnych rejonów Gór Świętokrzyskich (dyskusja) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) W sprawie megaspor z Lipia Śląskiego keto Lublińca Abstract
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) W sprawie metod projektowania i realizacji badań hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 22, No 1 (1974) W sprawie metodyki badań składu głazowego moren Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 3, No 12 (1955) W sprawie możliwości odkrycia boksytu w Polsce Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie nazewnictwa i klasyfikacji uskoków Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 24, No 1 (1976) W sprawie niektórych terminów tektonicznych Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 12, No 10 (1964) W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia" Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 36, No 5 (1988) W sprawie nomenklatury, terminologii i nazewnictwa skał solnych Abstract
Irena Stasik
 
Vol 1, No 9 (1953) W SPRAWIE NORMALIZACJI OZNACZEŃ LTOLOGICZNYCH Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 9 (1962) W sprawie nowego nazewnictwa jednostek tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 5 (1960) W sprawie ochrony skarpy wiślanej na Bielanach w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Hanna Majchert-Wójcik
 
Vol 2, No 12 (1954) W sprawie paleozoicznych rud żelaza występujących na obszarze Gór Świetokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Cholewiński
 
Vol 20, No 1 (1972) W sprawie piasków szklarskich w kopalni siarki w Piasecznie Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 51, No 11 (2003) W sprawie poprawności terminologicznej w hydrochemii Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 8, No 11 (1960) W sprawie porównywania wydajności studzien o różnej konstrukcji filtrów Abstract
Witold Olendski
 
Vol 7, No 8 (1959) W sprawie poszukiwań geologicznych w regionie tatrzańskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Sokołowski
 
Vol 5, No 5 (1957) W sprawie poszukiwań złóż fosforytów Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 8 (1955) W sprawie poszukiwań złóż ropy naftowej w Polsce Abstract
K. Konior, F. Mitura
 
Vol 4, No 9 (1956) W sprawie poszukiwań złóż rud żelaza Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 19, No 12 (1971) W sprawie projektu "Kodeksu etyki polskich geofizyków prospekcyjnych" Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 5, No 12 (1957) W sprawie reorganizacji służby geologicznej w Polsce Abstract
Kazimierz Chmura, Antoni Kraus
 
Vol 19, No 7 (1971) W sprawie schorzeń i nieszczęśliwych wypadków w zawodzie geologa Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 30, No 4 (1982) W sprawie spolszczenia klasyfikacji skał węglanowych Dunhama Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
12001 - 12250 of 15491 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>