Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i struktura geologicznej bazy danych Abstract
Waldemar Gogołek, Leszek Marks
 
Vol 48, No 6 (2000) Zasoby i walory przyrody w samorządowej gospodarce przestrzennej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Zasoby kopalin zachodniej części Karpat w województwie bielskim Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 5, No 5 (1957) Zasoby kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Wiesław Janiszewski
 
Vol 28, No 3 (1980) Zasoby mineralne Mongolii Abstract
C. Eebum
 
Vol 27, No 11 (1979) Zasoby mineralne Zairu Abstract
Andrzej Miesztalski
 
Vol 45, No 2 (1997) Zasoby odnawialne (metoda Wundta) i dyspozycyjne wód podziemnych w zlewni Redy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Prussak
 
Vol 51, No 2 (2003) Zasoby perspektywiczne i ich znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 63, No 9 (2015) Zasoby perspektywiczne surowców siarczanowych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – gipsy i anhydryty Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Sztromwasser, Dorota Giełżecka-Mądry, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Zasoby przewidywalne (perspektywiczne; prognostyczne) Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 63, No 9 (2015) Zasoby przewidywane surowców metalicznych Polski na mapie w skali 1 : 200 000 – miedź, srebro, złoto, platyna i pallad w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Zasoby regionalne wód podziemnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 54, No 7 (2006) Zasoby ropy naftowej w III piaskowcu ciężkowickim w złożu Osobnica (jednostka śląska, polskie Karpaty zewnętrzne)— uwarunkowania sedymentologiczne Abstract   PDF
Paweł Lis
 
Vol 44, No 4 (1996) Zasoby wód oligoceńskich Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 56, No 4 (2008) Zasoby wód podziemnych—aktualny stan rozpoznania Abstract   PDF
Piotr Herbich
 
Vol 42, No 10 (1994) Zasoby złota i minerałów ciężkich w odpadach poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 26, No 5 (1978) Zasoby złóż kopalin a gospodarka surowcami mineralnymi Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 16, No 10 (1968) Zasoby złoża surowców chemicznych jako jedno z kryteriów bilansowości dla eksploatacji odkrywkowej Abstract   PDF (Polish)
Anita Gajewska
 
Vol 53, No 6 (2005) Zasolenie wód podziemnych kenozoiku Polski północno-zachodniej w wyniku ascenzji solanek z mezozoiku Abstract   PDF
Dorota Kaczor
 
Vol 32, No 2 (1984) Zastępczy promień strefy nieliniowej filtracji wokół studni zgłębionej w skałach szczelinowo-krasowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Motyka, Zbigniew Wilk
 
Vol 50, No 8 (2002) Zastoisko zbąszyńsko-nowosolskie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kraiński
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowania skamieniałości śladowych w analizie facjalnej i wysokorozdzielczej stratygrafii sekwencji - przykład z kambru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Pacześna
 
Vol 22, No 4 (1974) Zastosowanie analizy czynnikowej - sposób R do populacji geologicznej glin zwałowych z obszaru Szczecina i okolic Abstract   PDF (Polish)
Nina Lipińska
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich Abstract   PDF
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich Abstract   PDF
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
 
Vol 50, No 2 (2002) Zastosowanie analizy czynnikowej w celu określenia antropogenicznych przemian jakości wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Zastosowanie analizy elementów architektury głębokomorskich systemów depozycyjnych, na przykładzie warstw magurskich strefy Siar w rejonie Gorlic Abstract   PDF
Michał Warchoł
 
Vol 66, No 9 (2018) Zastosowanie analizy przestrzennej do oceny jakości kopaliny na przykładzie wybranych złóż torfów leczniczych północnej Polski Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Michał Kamiński
 
Vol 17, No 4 (1969) Zastosowanie analizy statystycznej w podziale na jednostki inżyniersko-geologiczne .. Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie analizy wariancji (ANOWA) do oceny precyzji oznaczeń makro- i mikroskładników w wodach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie analizy wariancji w regionalnych badaniach glin zwałowych Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Nina Lipińska
 
Vol 43, No 5 (1995) Zastosowanie analizy wydajności źródeł do oceny niektórych charakterystyk zbiorników wód podziemnych Abstract
Paweł Jokiel, Zbigniew Maksymiuk
 
Vol 23, No 5 (1975) Zastosowanie analizy wyróżniającej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 25, No 1 (1977) Zastosowanie analizy zmienności niektórych cech litologicznych do wyznaczania i . korelacji ogniw litostratygraficznych we fliszu podhalańskim Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, A. Arendarski, J . Kicana
 
Vol 45, No 6 (1997) Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Tomasz Janicki, Eryk Lipiński, Marcin Mikołajczyk, Marek Toczyski
 
Vol 29, No 2 (1981) Zastosowanie aproksymacji niewielomianowej do opracowania wyników badań ruchliwości elektroforetycznej i obliczania potencjału elektrokinetycznego Abstract
Marek Żbik, Andrzej Lenart
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie argonowej plazmy mikrofalowej (Ar-MIP) do analizy wielopierwiastkowej próbek wody metodą spektrometrii emisyjnej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jankowski
 
Vol 62, No 12 (2014) Zastosowanie atrybutów sejsmicznych w konstrukcji modelu petrofizycznego na przykładzie mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Zych, Paulina Smółka-Gnutek
 
Vol 8, No 9 (1960) Zastosowanie automatycznych maszyn liczących w interpretacji zdjęć grawimetrycznych i magnetycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 26, No 9 (1978) Zastosowanie badań grawimetrycznych i sejsmicznych do rozpoznawania utworów karbońskich Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kulig, Jerzy Ochociński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Czarniak, Grzegorz Pacanowski, Przemysław Sobótka
 
Vol 57, No 4 (2009) Zastosowanie badań mineralogiczno-chemicznych do oceny proekologicznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie badań petrograficznych (analiza obrazu) w nowoczesnych modelach przestrzeni porowej - Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 53, No 3 (2005) Zastosowanie badań petrologicznych i mineralogicznych w określeniu litostratygrafii i litogenezy osadów plejstoceńskich Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 1, No 8 (1953) ZASTOSOWANIE BADAŃ PROMIENIOTWÓRCZOSCI SKAŁ W OTWORACH WIERTNICZYCH Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 45, No 9 (1997) Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrzeby opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Lesław Skrzypczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Zastosowanie bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitoringu powierzchniowym ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kasince Małej (Beskid Wyspowy, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Karwacki
 
Vol 69, No 12 (2021) Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim Abstract   PDF
Arkadiusz Piechota, Przemysław Sobótka
 
Vol 52, No 4 (2004) Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przykładzie obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Rafał Chodyń
 
Vol 48, No 8 (2000) Zastosowanie darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie datowania metodą K/Ar polihalitów wschodniego Przedkarpacia w celu wyjaśnienia ich genezy Abstract   PDF (Polish)
Artur Wójtowicz, Sofia P. Hryniv
 
Vol 41, No 3 (1993) Zastosowanie detektora fotojonizującego 580 S do badań atmogeochemicznych Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 21, No 5 (1973) Zastosowanie elektromagnetycznych separatorów izotopów w badaniach naukowych Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Mączka, Józef Pomorski
 
Vol 17, No 10 (1969) Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Grzelak, Przemysław Stenzel
 
Vol 36, No 2 (1988) Zastosowanie fluorkowej elektrody jonoselektywnej do oznaczania fluoru w skałach krzemianowych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Zastosowanie geologiczno-inżynierskiego modelowania 3D do oceny geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji realizowanej z zastosowaniem ścian szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Jaros, Marta Szlasa
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie geotermometru illitowo-smektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i słowackiego segmentu Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Teresa Dudek-Wing, Marta Rauch, Vratislav Hurai
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie ICP z nebulizerem ultradźwiękowym do analizy metali w wodzie i innych elementach środowiska Abstract   PDF (Polish)
Józefa Krajewska, Tadeusz Mańko
 
Vol 41, No 7 (1993) Zastosowanie izotopów w badaniach diagenezy osadów Abstract
Anna Świerczewska
 
Vol 14, No 8 (1966) Zastosowanie karotażu magnetycznego przy poszukiwaniu rozpoznawaniu złóż rud żelaza Abstract   PDF
Henryk Kurbiel
 
Vol 19, No 3 (1971) Zastosowanie kart selekcyjnych w hydrogeologicznych badaniach regionalnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie klasyfikacji hydrochemicznej przy poszukiwaniach naftowych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 13, No 8 (1965) Zastosowanie kleju epoksydowego produkcji krajowej jako środka zastępującego balsam kanadyjski Abstract
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 1, No 6 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 1, No 3 (1953) Zastosowanie kompensatorów celofanowych do mikroskopów polaryzacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 51, No 9 (2003) Zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) do określania parametrów sprężystych skał na przykładzie otworów z synklinorium lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Mądry
 
Vol 47, No 7 (1999) Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach petrofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 49, No 12 (2001) Zastosowanie komputerowej analizy scen satelitarnych w detekcji niekorzystnych zmian środowiska Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Gliwicz
 
Vol 42, No 11 (1994) Zastosowanie krigingu w obliczeniu zasobów złoża siarki Osiek Abstract
Zbigniew Kokesz, Zofia Krysiak, Maria Dolik
 
Vol 63, No 7 (2015) Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego i tomografii elektrooporowej w kompleksowych badaniach osuwisk – przykład z Pogórza Dynowskiego (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński
 
Vol 6, No 2 (1958) Zastosowanie lotniczych i naziemnych zdjęć fotogrametrycznych w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażynski
 
Vol 11, No 4 (1963) Zastosowanie metod geochemicznych i ich przydatność dla poszukiwań złóż rud cyny w Górach Izerskich Abstract
Hanna Chilińska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania warunków hydrogeologicznych w osadach czwartorzędowych na przykładzie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Olichwer, Sebastian Buczyński1, Artur Sobczyk, Marek Kasprzak
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 23, No 2 (1975) Zastosowanie metod geofizycznych oj geochemicznych do poszukiwań i lokalizowania stref ekstruzji skał zasadowych Ziemi Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 19, No 2 (1971) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu stałych złóż surowców mineralnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kurbiel, Stanisław Wybraniec
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Zastosowanie metod geofizycznych przy poszukiwaniu złóż rudy metali niezależnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bachan
 
Vol 38, No 12 (1990) Zastosowanie metod geofizycznych przy rozpoznawaniu wałów przeciwpowodziowych w świetle wyników prac eksperymentalnych Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach złóż ropy i gazu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 9, No 7 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniu złóż rud żelaza w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 12 (1961) Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznaniu złóż węgla kamiennego na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 12 (1989) Zastosowanie metod geostatystycznych do badania złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Zbigniew Kokesz, Michał Gientka, Maria Dolik
 
Vol 67, No 3 (2019) Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko Abstract   PDF (Polish)
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński, Tomasz Runka, Bożena Gołębiewska, Danuta Michalska, Łukasz Karwowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Zastosowanie metod mikroskopii elektronowej do badań surowców ilastych Abstract   PDF (Polish)
Róża Krzywobłocka, Ewa Ponińska, Andrzej Pytliński
 
Vol 23, No 8 (1975) Zastosowanie metod petrograficznych do klasyfikacji genetycznej osadów czwartorzędowych na wybranym przykładzie Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 57, No 4 (2009) Zastosowanie metod petrograficznych i chemicznych w badaniach pigmentów pochodzenia mineralnego używanych w malarstwie ikon Abstract   PDF
Magdalena Pańczyk, Ewa Pańczyk, Leszek Giro
 
Vol 21, No 3 (1973) Zastosowanie metod petrografii węgla w prognozowaniu poszukiwań złóż ropy i gazu Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Tokarska
 
Vol 4, No 9 (1956) Zastosowanie metod radioaktywnych do profilowania odwiertów Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 24, No 3 (1976) Zastosowanie metod radiometrii wiertniczej do ilościowego określania składników litologicznych oraz właściwości fizycznych przekrojów piaszczysto-ilastych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 49, No 4 (2001) Zastosowanie metod spektroskopowych (IR, EPR) do badań mineralogicznych i geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Michał Sachanbiński, Adam Jezierski
 
Vol 63, No 4 (2015) Zastosowanie metod z grupy Electre III do szacowania względnej wielkości oddziaływania obiektów poprzemysłowych na środowisko Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Zastosowanie metod znacznikowych na tle rozpoznania regionalnych warunków hydrogeologicznych zbiornika Zakopane Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki
 
Vol 25, No 3 (1977) Zastosowanie metody analizy par rtęci w geologii poszukiwawczej Abstract
Robert Kucharski, Marek Rydzewski
 
Vol 5, No 11 (1957) Zastosowanie metody elektrooporowej do rozwiązywania zagadnień płaszczowinowych Abstract   PDF
Edmund Skrzypczak, Nasser Tarass
 
Vol 18, No 5 (1970) Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach strefy Radlin – Iwaniska Abstract   PDF (Polish)
Maria Tarnowska, Stanisław Duda, Janusz Wiński
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie metody FAAS do oznaczania metali ciężkich w kompoście produkowanym z nie segregowanych odpadów komunalnych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Bieńkowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie metody GC/TCD oznaczania He, Ne i Ar w wodach podziemnych do oceny ich wieku, na przykładzie wód z rejonu Buska-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Tomasz Kasela, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji stref erozji dna rzecznego na przykładzie wybranego odcinka doliny Wisły w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Radosław Mieszkowski, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Anna Szwarc, Anna Sosnowska, Paweł Popielski
 
Vol 42, No 2 (1994) Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji starorzeczy trzeciorzędowych w rejonie Huete (środkowa Hiszpania) Abstract
Jerzy Karczewski, Aleksander Różycki, Jerzy Ziętek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko
 
Vol 32, No 1 (1984) Zastosowanie metody grawimetrycznej do badania budowy utworów czwartorzędowych na obszarze zagłębienia Szeszupy na Suwalszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody helowej do datowania i rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w zlewni Gwdy Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Joanna Najman
 
Vol 65, No 8 (2017) Zastosowanie metody inwersji danych z pomiarów elektrooporowych do oceny stanu termicznego hałdy pogórniczej w Chorzowie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kotyrba, Sławomir Siwek
 
Vol 69, No 7 (2021) Zastosowanie metody K-Ar do oznaczenia wieku deformacji skał metaosadowych formacji Yargait terranu Zavkhan (Khasagt, Mongolia) – wstępne wyniki badań Abstract   PDF
Rafał Sikora, Antoni Wójcik, Marek Szczerba, Jakub Bazarnik, Stanisław Madej
 
Vol 54, No 8 (2006) Zastosowanie metody komputerowego przetwarzania i analizy obrazu w mikroskopowej analizie skał Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Cygal, Michał Stefaniuk, Anna Kret, Wojciech Klityński
 
Vol 13, No 2 (1965) Zastosowanie metody magnetotellurycznej w badaniach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Miecznik
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Tadeusz Stopka
 
Vol 52, No 4 (2004) Zastosowanie metody makroskopowego oznaczania eratyków przewodnich do lokalizacji obszarów źródłowych wybranych kier jurajskich Abstract   PDF
Dariusz Gałązka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie metody obrazowania elektrooporowego do rozpoznania podłoża Południowej Obwodnicy Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski, Jędrzej Jędrzejewski
 
Vol 12, No 1 (1964) Zastosowanie metody odbić elektromagnetycznych do poszukiwań węglowodorów Abstract
Ryszard Kalitiuk
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody odejmowania pól do badań geoelektrycznych wykonywanych dla geologii inżynierskiej i hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Stenzel
 
Vol 27, No 12 (1979) Zastosowanie metody oznaczania aktywności oddechowej ETS do badania mineralizacji w osadach morskich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 55, No 4 (2007) Zastosowanie metody porozymetrycznej w badaniach właściwości skał krzemionkowych Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Krzysztof Majer, Stanisław Wołkowicz, Marta Kuberska
 
Vol 20, No 5 (1972) Zastosowanie metody profilowania akustycznego do wyznaczania litologii i porowatości skał Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz, Thomas Topulos
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie metody profilowania mechanicznego przy interpretacji geologicznej profilu wiercenia bezrdzeniowego Abstract
Andrzej Łukaszewski, Wojciech Nehring, Antoni Parecki
 
Vol 18, No 7 (1970) Zastosowanie metody ścieżki obciążenia do badań gruntów Abstract   PDF (Polish)
Anna Bac, Zygmunt Glazer
 
Vol 17, No 1 (1969) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 15, No 1 (1967) Zastosowanie metody sejsmicznej do określania modułów Younga skał Abstract   PDF (Polish)
Henryk Linowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Zastosowanie metody statystycznej w analizie mikroflorystyczno- petrograficznej do badań nad genezą pokładów węgla Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik, Stanisława Knafel
 
Vol 4, No 3 (1956) Zastosowanie metody wibracji do odwiercania otworów badawczych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kulczycki
 
Vol 35, No 2 (1987) Zastosowanie metody znacznikowej w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych na przykładzie badań w rejonie Dolinki Służewieckiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Sołtyk, Jolanta Walendziak
 
Vol 18, No 10 (1970) Zastosowanie metylosilikonianu potasu w celu stworzenia z piasków izolacji przeciwwilgociowej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Przedecki, Stefan Sztromajer
 
Vol 67, No 8 (2019) Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do badania orientacji klastów w glinach lodowcowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Hermanowski, Piotr Duda
 
Vol 10, No 2 (1962) Zastosowanie modeli do śledzenia procesów geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński
 
Vol 48, No 2 (2000) Zastosowanie modelowań numerycznych do rekonstrukcji paleotemperatur i procesów generowania węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Botor, Paweł Kosakowski
 
Vol 54, No 11 (2006) Zastosowanie modelowania geochemicznego do ilościowej oceny denudacji chemicznej Abstract   PDF
Marzena Szostakiewicz, Jerzy J. Małecki
 
Vol 54, No 11 (2006) Zastosowanie modelowania geochemicznego jako elementu wspomagającego monitoring przyrodniczych obszarów chronionych Abstract   PDF
Krzysztof Jóźwiak, Ewa Krogulec
 
Vol 35, No 7 (1987) Zastosowanie modelowania matematycznego przy projektowaniu odwodnień wykopów metra na przykładzie wykopu stacji A-10 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szymanko
 
Vol 29, No 2 (1981) Zastosowanie modelu litologicznego dla uzasadnienia perspektyw gazonośności utworów czerwonego spągowca (saksonu) Polski Abstract   PDF (Polish)
P. W. Ancupow, M. M. Bakun, J. Bojarska, E. Głowacki, Z. Korab, O. W. Sniegiriewa
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zastosowanie modelu numerycznego do wyznaczania stałych równania Langmuira na podstawie doświadczenia dynamicznego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Gruszczyński, Jerzy J. Małecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Zastosowanie naturalnych i odpadowych surowców mineralnych do wprowadzenia prostych i tanich metod masowego uszczelniania gruntów Abstract   PDF (Polish)
Leon Łukwiński, Henryk Szczęśniak
 
Vol 5, No 10 (1957) Zastosowanie nomogramów w terenowych pracach geologicznych Abstract   PDF
Alojzy Guziel
 
Vol 55, No 6 (2007) Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej Abstract   PDF
Jerzy Nita, Zbigniew Małolepszy, Ryszard Chybiorz
 
Vol 64, No 9 (2016) Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Ireneusz Gawriuczenkow, Łukasz Dominik Kaczmarek, Kamil Kiełbasiński, Emilia Wójcik
 
Vol 65, No 4 (2017) Zastosowanie oznaczeń uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej (LDA) do oceny zróżnicowania iłów neogeńskich z Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gorączko, Szymon Topoliński
 
Vol 21, No 11 (1973) Zastosowanie pirochromatografii gazowej do badania frakcji asfaltenowej rop naftowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Szpanier
 
Vol 29, No 9 (1981) Zastosowanie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do utrwalania próbek osadów o nienaruszonej strukturze Abstract
Jerzy Giżejewski, Waldemar Roszczynko
 
Vol 11, No 7 (1963) Zastosowanie powierzchniowych badań geoelektrycznych na górze Wżar Abstract   PDF (Polish)
Henryk Bożek, Ryszard Lisik
 
Vol 49, No 5 (2001) Zastosowanie procedury mistie reduction do oceny i poprawy jakości danych używanych do konstruowania map sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Papiernik, Jarosław Gładzik, Piotr Krzywiec
 
Vol 41, No 5 (1993) Zastosowanie profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydzielania cykli sedymentacyjnych Abstract
Marian Kiełt
 
Vol 30, No 9 (1982) Zastosowanie profilowań geofizyki wiertniczej przy prognozowaniu warunków eksploatacji złóż siarki metodą otworową Abstract   PDF (Polish)
Emil Masłowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zastosowanie programu Femwaterdo modelowania transportu zanieczyszczeń w rejonie składowisk Abstract   PDF (Polish)
Hanna Złotoszewska-Niedziałek
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie radiometrii powierzchniowej w polskim przemyśle naftowym Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kopia, Stanisław Plewa, Jan Rudowicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Zastosowanie roślin w prospekcji geologicznej oraz w pracach rekultywacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 47, No 11 (1999) Zastosowanie różnych metod morfometrycznych w analizie morfologii progu tektonicznego na przykładzie zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Ranoszek
 
Vol 47, No 3 (1999) Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej w pracach kartograficzno-geologicznych Abstract
Zbigniew Perski
 
Vol 68, No 9 (2020) Zastosowanie skanera rdzeni wiertniczych do wstępnych badań petrograficznych na przykładzie skał magmowych z profili trzech wierceń w bloku małopolskim Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 13, No 5 (1965) Zastosowanie sondy wbijanej w kartografii geologicznej Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 3 (1975) Zastosowanie spektralnej mikroanalizy ze wzbudzeniem laserowym w badaniach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Idzikowski, Michał Sachanbiński
 
Vol 18, No 1 (1970) Zastosowanie spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni do badania minerałów złóż soli Abstract
Jerzy Fijał
 
Vol 57, No 12 (2009) Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem laserowym do oznaczania składu pierwiastkowego pyłów Abstract   PDF
Marta Pakieła, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych - SIMS do badania mikrocząstek zanieczyszczających środowisko Abstract   PDF (Polish)
Piotr Konarski, Iwona Iwanejko
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie spektrometrii ze wzbudzeniem plazmowym do badań środowiskowych i geochemicznych Abstract   PDF (Polish)
Douglas L. Miles, Jennifer M. Cook
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zastosowanie spektrometrycznych pomiarów naturalnego promieniowania gamma w badaniach geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 17, No 11 (1969) Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do badań ciał kosmicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki
 
Vol 37, No 10 (1989) Zastosowanie stabilnych izotopów węgla, tlenu, siarki i strontu w sedymentologii osadów węglanowych. Zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zastosowanie szczegółowych map geologiczno-gospodarczych (1 : 25 000, 1 : 10 000) w planowaniu przestrzennym Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Myszka, Marek Nieć
 
Vol 49, No 9 (2001) Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do uzupełnienia danych zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Darłak, Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 62, No 12 (2014) Zastosowanie technik cyfrowej kartografii wgłębnej do rozpoznania potencjału geotermalnego zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Sowiżdżał
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie techniki ciemnego pola do mikroskopowego badania kaolinów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Ponińska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie testowych czujników pomiaru temperatury w quasi-przestrzennych (3D) sieciach pomiarowych w hydrotechnicznych budowlach ziemnych – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Borecka, Klaudia Sekuła, Daniel Kessler, Patryk Majerski
 
Vol 40, No 5 (1992) Zastosowanie tradycyjnych i statystycznych metod badawczych w interpretacji regionalnych warunków hydrogeologicznych Abstract
Danuta Małecka
 
Vol 26, No 1 (1978) Zastosowanie trójelektrodowego sterowanego profilowania oporności do badania szczelinowatości skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zastosowanie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ochronie wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Sołtysiak, Dominika Dąbrowska, Monika Kupiec
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie w praktyce badawczej surowców mineralnych ilościowej skali twardości minerałów opracowanej przez M.M. Chruszczowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stalwin
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie w ZSRR dokładnych badań grawimetrycznych przy bezpośrednich poszukiwaniach złóż ropy i gazu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Zastosowanie wiedzy geologicznej w archeologii Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas, Piotr Gunia
 
Vol 2, No 12 (1954) ZASTOSOWANIE WIRÓWKI W ANALIZIE MINERALOGICZNEJ SKAŁ ILASTYCH Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 11 (1993) Zastosowanie wskaźników CAl w analizie basenów sedymentacyjnych Abstract
Katarzyna Narkiewicz, Maria Nehring-Lefeld
 
Vol 35, No 1 (1987) Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat Polskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Obermajer
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie wybranych metod badań masywów skalnych do oceny warunków hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego GZW Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska, Iwona Augustyniak, Andrzej Haładus, Karol Kura, Tadeusz Małaszuk
 
Vol 43, No 7 (1995) Zastosowanie wykresu Casagrande'a do opisu gruntów spoistych i organicznych z obszaru Polski - Abstract
Elibieta Myślińska
 
Vol 21, No 10 (1973) Zastosowanie wyników badań inkluzji gazowo-ciekłych w minerałach do odtwarzania warunków krystalizacji tych minerałów Abstract   PDF
Łukasz Karwowski, Andrzej Kozłowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Zastosowanie wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych (VHR) do identyfikacji wybranych form rzeźby równi zalewowej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Ostrowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie zapalarki ZGT-12 w metodzie kierunkowego wzbudzania fal załamanych Abstract
Tadeusz Krynicki, Adolf Mikołajczak
 
Vol 6, No 5 (1958) Zastosowanie zasady studni bezfiltrowych przy rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych w rejonach występowania niektórych łóż kopalin Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 22, No 6 (1974) Zastosowanie zdjęć satelitarnych w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Baźyński
 
Vol 28, No 12 (1980) Zastosowanie zdjęć stereoskopowy.ch do opisu skamieniałości Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 68, No 10 (2020) Zastosowanie ziemskich izotopów kosmogenicznych w datowaniu glin lodowcowych – potencjał, ograniczenia i perspektywy badawcze Abstract   PDF
Karol Tylmann, Damian Moskalewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości w analizie chemicznej Abstract
Ludwik Górski
 
Vol 52, No 5 (2004) Zastosowanie żwirów skał lokalnych w badaniach litostratygraficznych glin zwałowych w stanowisku „Wapienno” k. Inowrocławia, NW Polska Abstract   PDF
Robert J. Sokołowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Zastosowanie łupków dachówkowych w architekturze środkowego Pomorza Abstract
Janusz Skoczylas, Elżbieta Szalewska
 
Vol 70, No 4 (2022) Zasłużeni dla hydrogeologii w stuleciu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 22, No 10 (1974) Zasłużony jubilat prof. dr Marian Kamieński Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Bukowski
 
Vol 66, No 8 (2018) Zawartość części lotnych w węglach kamiennych – parametr nie tylko chemiczno-technologiczny Abstract   PDF (Polish)
Martin Sivek, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Zbigniew Mirkowski
 
Vol 52, No 6 (2004) Zawartość i skład izotopowy węgla organicznego z utworów formacji poznańskiej (miocen–pliocen) z rejonu Konina (środkowa Polska): sugestie paleośrodowiskowe i stratygraficzne Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 66, No 5 (2018) Zawartość informacyjna baz danych PIG-PIB w aspekcie badań wydajności źródeł Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Bartnik, Piotr Moniewski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Bukowski, Janina Szaran
 
Vol 57, No 4 (2009) Zawartość materii organicznej w czarnych facjach środkowego triasu zachodniego Spitsbergenu Abstract   PDF
Przemysław Karcz
 
Vol 55, No 6 (2007) Zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w wybranych elementach ekosystemu estuarium Odry Abstract   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zawartość metali śladowych i ultraśladowych w zębach mieszkańców dwóch regionów o różnym stopniu zanieczyszczenia Abstract   PDF (Polish)
Barbara Nowak, Thomas Marcinek, Izabela Marcinek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zawartość niektórych metali toksycznych w mięsie i jego przetworach pochodzących z dwóch regionów Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kopeć, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Wagner, Lech Adamczak
 
Vol 9, No 1 (1961) Zawartość pirobituminów w serii menilitowej w Strzylawce koło Grybowa Abstract
Jerzy Badak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zawartość rtęci w osadach dennych rzek Rudawa i Prądnik Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek
 
Vol 37, No 4 (1989) Zawartość strontu w mioceńskich skałach gipsowych w rejonie staszowskim Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Zawartość substancji organogenicznych warstw lessowych w różnych rejonach Związku Radzieckiego i Polski Abstract   PDF (Polish)
Anatoli Łarionow, Tinatin Nizaradże, Maria Łazdowska, Adolf Szponar
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 5, No 4 (1957) Zawartość uranu w węglu i bitumicznych łupkach morskiego pochodzenia Abstract
Günter Zerschke
 
Vol 48, No 11 (2000) Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy) Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pawlicka
 
Vol 58, No 6 (2010) Zawiłe ścieżki badań nad kręgowcami dewońskimi w Polsce Abstract   PDF
Piotr Szrek, Marek Dec, Agnieszka Jaszczuk, Cezary Krawczyński, Dariusz Nast, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 9 (2003) Zawód geologa Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 58, No 10 (2010) Zawody Geosport 2010 w Hanowerze Abstract   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 37, No 3 (1989) Założenia do nowelizacji praw geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Założenia ideowe Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Założenia klasyfikacji - podziału krajowych złóż węgła brunatnego Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Założenia komputerowego systemu gromadzenia danych państwowego monitoringu zwykłych wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 41, No 3 (1993) Założenia organizacyjne regionalnego banku danych hydrogeologicznych (RBDH) Abstract
Jan Prażak
 
Vol 44, No 5 (1996) Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych Abstract
Stanisława Bułat, Michał Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Założenia projektowe informatycznego systemu gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Bożena Kuzio, Józefa Gnys
 
Vol 20, No 7 (1972) Założenia projektowe ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAIG) w Polsce Abstract
Przemysław Stenzel
 
Vol 52, No 11 (2004) Założenia rozwoju przestrzennego dla sfery przyrodniczo-ekologicznej w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry Abstract   PDF
Jan Blachowski
 
Vol 62, No 3 (2014) Zbigniew HenrykWerner (1925–2013) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski, Halina Urban
 
Vol 53, No 8 (2005) Zbigniew Kotański 1927–2005 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 6 (1998) Zbigniew Lamparski 1931-1998 Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 7 (1997) Zbigniew Rubinowski (1929-1997) Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 62, No 5 (2014) Zbigniew Sujkowski – uczony i żołnierz Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 1 (2003) Zbigniew Wilk 1924–2002 Abstract
Koleżanki i koledzy oraz uczniowie Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód AGH
 
Vol 42, No 6 (1994) Zbigniew Żółtowski (1916 -1994) Abstract
, Współpracownicy i przyjaciele z MOŚZNiL
 
Vol 58, No 7 (2010) Zbiornik geotermalny jury dolnej w rejonie Kleszczowa Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska, Wiesław Bujakowski, Antoni P. Barbacki, Robert Olewiński
 
Vol 52, No 3 (2004) Zbiorniki paleozoiczne obszaru krakowsko-kieleckiego — możliwości wykorzystania energii geotermalnej Abstract   PDF
Antoni P. Barbacki
 
Vol 32, No 11 (1984) Zbiorniki tzw. szczaw z płaszczowiny magurskiej jako otwarty względem CO2 system wód podziemnych (polskie Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Stanisław Węcławik
 
Vol 63, No 8 (2015) Zbiorniki wodne w kamieniołomach jako nowy element krajobrazu Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 27, No 7 (1979) Zbiory geologiczne w muzeach podtatrzańskich polskich i słowackich Abstract
Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 50, No 6 (2002) Zbiory mineralogiczne Ignacego Domeyki (Chile, Francja, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Ewa Koszowska, Zdzisław Jan Ryn, Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory mineralogiczno- petrograficzne Muzeum Ziemi Abstract
Marta Ebert, Teresa Hanczke
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory paleontologiczne w Muzeum Ziemi i ich znaczenie w pracach badawczych i popularyzatorskich Abstract
Anna Hymmel, Gwidon Jakubowski, Stefania Mączyńska, Zofia Zarzycka
 
Vol 40, No 10 (1992) Zdarzenia eustatyczne w górnym, dewonie północnej Afryki i ich wpływ na rozwój fauny Abstract
Zdzisław Bełka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenia jura środkowa-jura górna i ich implikacje Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Wolfgang E. Krumbein, Guilermo Melendez, Stanisław Suffczyński, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Hans-Dieter Zimmermann, Marek Żbik
 
Vol 51, No 11 (2003) Zdarzenia tytonu–hoterywu w sukcesji reglowej dolnej Tatrna tle stratygrafii kalpionellidowej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 37, No 11 (1989) "Zdarzenie beztlenowe" na granicy cenomanu i turonu w Polsce południowo-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenie na granicy fran-famen w regionie świętokrzyskim a najważniejsze grupy bentosu Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Edward Głuchowski, Tomasz Wrzołek
 
Vol 23, No 9 (1975) Zdjęcia gleboznawcze i ich wykorzystanie w opracowaniu Szczegółowej mapy geologicznej Polski, w skali 1 : 50 000 Abstract
Edward Rühle
 
Vol 9, No 11 (1961) Zdjęcia i mapy geologiczno-inżynierskie wykonane przez Komitet Geologiczny Rumuńskiej Republiki Ludowej Abstract
E. Lazar
 
Vol 8, No 6 (1960) Zdjęcia lotnicze na usługach geologii Abstract   PDF (Polish)
Jan Foldyna
 
Vol 30, No 12 (1982) Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji pośredniej o wgłębnych strukturach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 16, No 7 (1968) Zdjęcie geochemiczne ekshalacji CO2 jako metoda poszukiwań wód mineralnych na przykładzie Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer, Antoni Gaweł, Tadeusz Szura
 
Vol 55, No 5 (2007) Zdjęcie geochemiczne Europy Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Józef Lis
 
Vol 45, No 6 (1997) Zdjęcie satelitarne - przydatne narzędzie współczesnego geologa-kartografa Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Friedrich Kuechn, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 2, No 11 (1954) Zdobycze nauki radzieckiej w odczytywaniu historii skał Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 57, No 11 (2009) Zdolność rozdzielcza metody radiowęglowej Abstract   PDF
Adam Walanus
 
Vol 44, No 5 (1996) Ze wspomnień anegdotycznych geologa Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 5 (1973) Ze wspomnień o Walerym Goetlu Abstract
Stanisław Sokołowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Ze wspomnień starego geologa Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 53, No 9 (2005) Żelaziste konkrecje węglanowe w środkowojurajskich mułowcach z Gnaszyna koło Częstochowy Abstract   PDF
Magdalena Witkowska
 
Vol 35, No 4 (1987) Żelazisty stromatolit grzybowy z utworów albu okolic Ożarowa Abstract
Andrzej Budzyk, Andrzej Gąsiewicz, Irena Iwasińska
 
Vol 49, No 1 (2001) Zenon Gajewski 1928–2000 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity - kopaliny XXI wieku Abstract
Tadeusz Wieser
 
14751 - 15000 of 15425 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>