Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 65, No 4 (2017) Zastosowanie oznaczeń uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej (LDA) do oceny zróżnicowania iłów neogeńskich z Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Gorączko, Szymon Topoliński
 
Vol 21, No 11 (1973) Zastosowanie pirochromatografii gazowej do badania frakcji asfaltenowej rop naftowych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Szpanier
 
Vol 29, No 9 (1981) Zastosowanie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do utrwalania próbek osadów o nienaruszonej strukturze Abstract
Jerzy Giżejewski, Waldemar Roszczynko
 
Vol 11, No 7 (1963) Zastosowanie powierzchniowych badań geoelektrycznych na górze Wżar Abstract   PDF (Polish)
Henryk Bożek, Ryszard Lisik
 
Vol 49, No 5 (2001) Zastosowanie procedury mistie reduction do oceny i poprawy jakości danych używanych do konstruowania map sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Papiernik, Jarosław Gładzik, Piotr Krzywiec
 
Vol 41, No 5 (1993) Zastosowanie profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydzielania cykli sedymentacyjnych Abstract
Marian Kiełt
 
Vol 30, No 9 (1982) Zastosowanie profilowań geofizyki wiertniczej przy prognozowaniu warunków eksploatacji złóż siarki metodą otworową Abstract   PDF (Polish)
Emil Masłowski
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zastosowanie programu Femwaterdo modelowania transportu zanieczyszczeń w rejonie składowisk Abstract   PDF (Polish)
Hanna Złotoszewska-Niedziałek
 
Vol 9, No 10 (1961) Zastosowanie radiometrii powierzchniowej w polskim przemyśle naftowym Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kopia, Stanisław Plewa, Jan Rudowicz
 
Vol 46, No 7 (1998) Zastosowanie roślin w prospekcji geologicznej oraz w pracach rekultywacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 47, No 11 (1999) Zastosowanie różnych metod morfometrycznych w analizie morfologii progu tektonicznego na przykładzie zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Ranoszek
 
Vol 47, No 3 (1999) Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej w pracach kartograficzno-geologicznych Abstract
Zbigniew Perski
 
Vol 68, No 9 (2020) Zastosowanie skanera rdzeni wiertniczych do wstępnych badań petrograficznych na przykładzie skał magmowych z profili trzech wierceń w bloku małopolskim Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 13, No 5 (1965) Zastosowanie sondy wbijanej w kartografii geologicznej Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 3 (1975) Zastosowanie spektralnej mikroanalizy ze wzbudzeniem laserowym w badaniach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Idzikowski, Michał Sachanbiński
 
Vol 18, No 1 (1970) Zastosowanie spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni do badania minerałów złóż soli Abstract
Jerzy Fijał
 
Vol 57, No 12 (2009) Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem laserowym do oznaczania składu pierwiastkowego pyłów Abstract   PDF
Marta Pakieła, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych - SIMS do badania mikrocząstek zanieczyszczających środowisko Abstract   PDF (Polish)
Piotr Konarski, Iwona Iwanejko
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zastosowanie spektrometrii ze wzbudzeniem plazmowym do badań środowiskowych i geochemicznych Abstract   PDF (Polish)
Douglas L. Miles, Jennifer M. Cook
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zastosowanie spektrometrycznych pomiarów naturalnego promieniowania gamma w badaniach geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 17, No 11 (1969) Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do badań ciał kosmicznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki
 
Vol 37, No 10 (1989) Zastosowanie stabilnych izotopów węgla, tlenu, siarki i strontu w sedymentologii osadów węglanowych. Zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 46, No 10 (1998) Zastosowanie szczegółowych map geologiczno-gospodarczych (1 : 25 000, 1 : 10 000) w planowaniu przestrzennym Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Myszka, Marek Nieć
 
Vol 49, No 9 (2001) Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do uzupełnienia danych zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Darłak, Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 62, No 12 (2014) Zastosowanie technik cyfrowej kartografii wgłębnej do rozpoznania potencjału geotermalnego zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Sowiżdżał
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie techniki ciemnego pola do mikroskopowego badania kaolinów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Ponińska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zastosowanie testowych czujników pomiaru temperatury w quasi-przestrzennych (3D) sieciach pomiarowych w hydrotechnicznych budowlach ziemnych – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Borecka, Klaudia Sekuła, Daniel Kessler, Patryk Majerski
 
Vol 40, No 5 (1992) Zastosowanie tradycyjnych i statystycznych metod badawczych w interpretacji regionalnych warunków hydrogeologicznych Abstract
Danuta Małecka
 
Vol 26, No 1 (1978) Zastosowanie trójelektrodowego sterowanego profilowania oporności do badania szczelinowatości skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zastosowanie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ochronie wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Sołtysiak, Dominika Dąbrowska, Monika Kupiec
 
Vol 17, No 3 (1969) Zastosowanie w praktyce badawczej surowców mineralnych ilościowej skali twardości minerałów opracowanej przez M.M. Chruszczowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stalwin
 
Vol 21, No 2 (1973) Zastosowanie w ZSRR dokładnych badań grawimetrycznych przy bezpośrednich poszukiwaniach złóż ropy i gazu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Zastosowanie wiedzy geologicznej w archeologii Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas, Piotr Gunia
 
Vol 2, No 12 (1954) ZASTOSOWANIE WIRÓWKI W ANALIZIE MINERALOGICZNEJ SKAŁ ILASTYCH Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 11 (1993) Zastosowanie wskaźników CAl w analizie basenów sedymentacyjnych Abstract
Katarzyna Narkiewicz, Maria Nehring-Lefeld
 
Vol 35, No 1 (1987) Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat Polskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Obermajer
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zastosowanie wybranych metod badań masywów skalnych do oceny warunków hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego GZW Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska, Iwona Augustyniak, Andrzej Haładus, Karol Kura, Tadeusz Małaszuk
 
Vol 43, No 7 (1995) Zastosowanie wykresu Casagrande'a do opisu gruntów spoistych i organicznych z obszaru Polski - Abstract
Elibieta Myślińska
 
Vol 21, No 10 (1973) Zastosowanie wyników badań inkluzji gazowo-ciekłych w minerałach do odtwarzania warunków krystalizacji tych minerałów Abstract   PDF
Łukasz Karwowski, Andrzej Kozłowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Zastosowanie wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych (VHR) do identyfikacji wybranych form rzeźby równi zalewowej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Ostrowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zastosowanie zapalarki ZGT-12 w metodzie kierunkowego wzbudzania fal załamanych Abstract
Tadeusz Krynicki, Adolf Mikołajczak
 
Vol 6, No 5 (1958) Zastosowanie zasady studni bezfiltrowych przy rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych w rejonach występowania niektórych łóż kopalin Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 22, No 6 (1974) Zastosowanie zdjęć satelitarnych w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Baźyński
 
Vol 28, No 12 (1980) Zastosowanie zdjęć stereoskopowy.ch do opisu skamieniałości Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 68, No 10 (2020) Zastosowanie ziemskich izotopów kosmogenicznych w datowaniu glin lodowcowych – potencjał, ograniczenia i perspektywy badawcze Abstract   PDF
Karol Tylmann, Damian Moskalewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości w analizie chemicznej Abstract
Ludwik Górski
 
Vol 52, No 5 (2004) Zastosowanie żwirów skał lokalnych w badaniach litostratygraficznych glin zwałowych w stanowisku „Wapienno” k. Inowrocławia, NW Polska Abstract   PDF
Robert J. Sokołowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Zastosowanie łupków dachówkowych w architekturze środkowego Pomorza Abstract
Janusz Skoczylas, Elżbieta Szalewska
 
Vol 22, No 10 (1974) Zasłużony jubilat prof. dr Marian Kamieński Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Bukowski
 
Vol 66, No 8 (2018) Zawartość części lotnych w węglach kamiennych – parametr nie tylko chemiczno-technologiczny Abstract   PDF (Polish)
Martin Sivek, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Zbigniew Mirkowski
 
Vol 52, No 6 (2004) Zawartość i skład izotopowy węgla organicznego z utworów formacji poznańskiej (miocen–pliocen) z rejonu Konina (środkowa Polska): sugestie paleośrodowiskowe i stratygraficzne Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 66, No 5 (2018) Zawartość informacyjna baz danych PIG-PIB w aspekcie badań wydajności źródeł Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Bartnik, Piotr Moniewski
 
Vol 45, No 8 (1997) Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Bukowski, Janina Szaran
 
Vol 57, No 4 (2009) Zawartość materii organicznej w czarnych facjach środkowego triasu zachodniego Spitsbergenu Abstract   PDF
Przemysław Karcz
 
Vol 55, No 6 (2007) Zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w wybranych elementach ekosystemu estuarium Odry Abstract   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zawartość metali śladowych i ultraśladowych w zębach mieszkańców dwóch regionów o różnym stopniu zanieczyszczenia Abstract   PDF (Polish)
Barbara Nowak, Thomas Marcinek, Izabela Marcinek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Zawartość niektórych metali toksycznych w mięsie i jego przetworach pochodzących z dwóch regionów Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kopeć, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Wagner, Lech Adamczak
 
Vol 9, No 1 (1961) Zawartość pirobituminów w serii menilitowej w Strzylawce koło Grybowa Abstract
Jerzy Badak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zawartość rtęci w osadach dennych rzek Rudawa i Prądnik Abstract   PDF (Polish)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek
 
Vol 37, No 4 (1989) Zawartość strontu w mioceńskich skałach gipsowych w rejonie staszowskim Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk
 
Vol 38, No 3 (1990) Zawartość substancji organogenicznych warstw lessowych w różnych rejonach Związku Radzieckiego i Polski Abstract   PDF (Polish)
Anatoli Łarionow, Tinatin Nizaradże, Maria Łazdowska, Adolf Szponar
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 5, No 4 (1957) Zawartość uranu w węglu i bitumicznych łupkach morskiego pochodzenia Abstract
Günter Zerschke
 
Vol 48, No 11 (2000) Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy) Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pawlicka
 
Vol 58, No 6 (2010) Zawiłe ścieżki badań nad kręgowcami dewońskimi w Polsce Abstract   PDF
Piotr Szrek, Marek Dec, Agnieszka Jaszczuk, Cezary Krawczyński, Dariusz Nast, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 9 (2003) Zawód geologa Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 58, No 10 (2010) Zawody Geosport 2010 w Hanowerze Abstract   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 37, No 3 (1989) Założenia do nowelizacji praw geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Założenia ideowe Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Założenia klasyfikacji - podziału krajowych złóż węgła brunatnego Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Założenia komputerowego systemu gromadzenia danych państwowego monitoringu zwykłych wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 41, No 3 (1993) Założenia organizacyjne regionalnego banku danych hydrogeologicznych (RBDH) Abstract
Jan Prażak
 
Vol 44, No 5 (1996) Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych Abstract
Stanisława Bułat, Michał Gientka
 
Vol 44, No 7 (1996) Założenia projektowe informatycznego systemu gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Bożena Kuzio, Józefa Gnys
 
Vol 20, No 7 (1972) Założenia projektowe ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAIG) w Polsce Abstract
Przemysław Stenzel
 
Vol 52, No 11 (2004) Założenia rozwoju przestrzennego dla sfery przyrodniczo-ekologicznej w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry Abstract   PDF
Jan Blachowski
 
Vol 62, No 3 (2014) Zbigniew HenrykWerner (1925–2013) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski, Halina Urban
 
Vol 53, No 8 (2005) Zbigniew Kotański 1927–2005 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 46, No 6 (1998) Zbigniew Lamparski 1931-1998 Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 7 (1997) Zbigniew Rubinowski (1929-1997) Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 62, No 5 (2014) Zbigniew Sujkowski – uczony i żołnierz Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 1 (2003) Zbigniew Wilk 1924–2002 Abstract
Koleżanki i koledzy oraz uczniowie Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód AGH
 
Vol 42, No 6 (1994) Zbigniew Żółtowski (1916 -1994) Abstract
, Współpracownicy i przyjaciele z MOŚZNiL
 
Vol 58, No 7 (2010) Zbiornik geotermalny jury dolnej w rejonie Kleszczowa Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska, Wiesław Bujakowski, Antoni P. Barbacki, Robert Olewiński
 
Vol 52, No 3 (2004) Zbiorniki paleozoiczne obszaru krakowsko-kieleckiego — możliwości wykorzystania energii geotermalnej Abstract   PDF
Antoni P. Barbacki
 
Vol 32, No 11 (1984) Zbiorniki tzw. szczaw z płaszczowiny magurskiej jako otwarty względem CO2 system wód podziemnych (polskie Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Stanisław Węcławik
 
Vol 63, No 8 (2015) Zbiorniki wodne w kamieniołomach jako nowy element krajobrazu Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 27, No 7 (1979) Zbiory geologiczne w muzeach podtatrzańskich polskich i słowackich Abstract
Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 50, No 6 (2002) Zbiory mineralogiczne Ignacego Domeyki (Chile, Francja, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Ewa Koszowska, Zdzisław Jan Ryn, Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory mineralogiczno- petrograficzne Muzeum Ziemi Abstract
Marta Ebert, Teresa Hanczke
 
Vol 30, No 12 (1982) Zbiory paleontologiczne w Muzeum Ziemi i ich znaczenie w pracach badawczych i popularyzatorskich Abstract
Anna Hymmel, Gwidon Jakubowski, Stefania Mączyńska, Zofia Zarzycka
 
Vol 40, No 10 (1992) Zdarzenia eustatyczne w górnym, dewonie północnej Afryki i ich wpływ na rozwój fauny Abstract
Zdzisław Bełka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenia jura środkowa-jura górna i ich implikacje Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Wolfgang E. Krumbein, Guilermo Melendez, Stanisław Suffczyński, Krzysztof Szatkowski, Radosław Tarkowski, Hans-Dieter Zimmermann, Marek Żbik
 
Vol 51, No 11 (2003) Zdarzenia tytonu–hoterywu w sukcesji reglowej dolnej Tatrna tle stratygrafii kalpionellidowej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 37, No 11 (1989) "Zdarzenie beztlenowe" na granicy cenomanu i turonu w Polsce południowo-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 37, No 11 (1989) Zdarzenie na granicy fran-famen w regionie świętokrzyskim a najważniejsze grupy bentosu Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Edward Głuchowski, Tomasz Wrzołek
 
Vol 23, No 9 (1975) Zdjęcia gleboznawcze i ich wykorzystanie w opracowaniu Szczegółowej mapy geologicznej Polski, w skali 1 : 50 000 Abstract
Edward Rühle
 
Vol 9, No 11 (1961) Zdjęcia i mapy geologiczno-inżynierskie wykonane przez Komitet Geologiczny Rumuńskiej Republiki Ludowej Abstract
E. Lazar
 
Vol 8, No 6 (1960) Zdjęcia lotnicze na usługach geologii Abstract   PDF (Polish)
Jan Foldyna
 
Vol 30, No 12 (1982) Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji pośredniej o wgłębnych strukturach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 16, No 7 (1968) Zdjęcie geochemiczne ekshalacji CO2 jako metoda poszukiwań wód mineralnych na przykładzie Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer, Antoni Gaweł, Tadeusz Szura
 
Vol 55, No 5 (2007) Zdjęcie geochemiczne Europy Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Józef Lis
 
Vol 45, No 6 (1997) Zdjęcie satelitarne - przydatne narzędzie współczesnego geologa-kartografa Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Friedrich Kuechn, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 2, No 11 (1954) Zdobycze nauki radzieckiej w odczytywaniu historii skał Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 57, No 11 (2009) Zdolność rozdzielcza metody radiowęglowej Abstract   PDF
Adam Walanus
 
Vol 44, No 5 (1996) Ze wspomnień anegdotycznych geologa Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 5 (1973) Ze wspomnień o Walerym Goetlu Abstract
Stanisław Sokołowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Ze wspomnień starego geologa Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 53, No 9 (2005) Żelaziste konkrecje węglanowe w środkowojurajskich mułowcach z Gnaszyna koło Częstochowy Abstract   PDF
Magdalena Witkowska
 
Vol 35, No 4 (1987) Żelazisty stromatolit grzybowy z utworów albu okolic Ożarowa Abstract
Andrzej Budzyk, Andrzej Gąsiewicz, Irena Iwasińska
 
Vol 49, No 1 (2001) Zenon Gajewski 1928–2000 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity - kopaliny XXI wieku Abstract
Tadeusz Wieser
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity karpackie - nowy przyszłościowy surowiec mineralny Abstract
Ryszard Podstolski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Zespół skamieniałości a biocenoza - reprezentatywność zapisu paleontologicznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 45, No 12 (1997) Zespół skamieniałości z karbońskich sferosyderytów (westfal A) NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Krawczyński, Paweł Filipiak, Michał Gwoździewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Kętrzyn IG 1 (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński, Jaak Ntlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Proniewicze IG 1 (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński, Jaak Nőlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 47, No 4 (1999) Zespoły konodontów jako wskaźników zmian klimatu podczas późnoordowickiej epoki lodowej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 41, No 8 (1993) Zespoły minerałów tlenkowych i ich znaczenie w odczytaniu genezy skał masywu suwalskiego Abstract
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Zespoły organizmów w kompleksie rafowym wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Raczyński
 
Vol 65, No 1 (2017) Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Kamilla Pawłowska, Marcin Żarski, Jan Urban
 
Vol 41, No 6 (1993) Zestaw geologicznych i tematycznych map zasobów naturalnych jako zadanie Czeskiego Instytutu Geologicznego Abstract
Mojmir Opletal
 
Vol 27, No 2 (1979) Zestawienie międzynarodowych akronimów geologicznych Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 20, No 2 (1972) Zginanie jako metoda oceny wytrzymałości gruntów litych i spoistych zwartych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zharmonizowanie klasyfikacji gruntów spoistych według norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480 Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 56, No 2 (2008) Zielone laury dla zasłużonych dla ochrony środowiska Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 41, No 3 (1993) "Zielone Płuca" - poparcie dla koncepcji międzynarodowego kompleksowego monitoringu Abstract
Vytautas Jodkazis, Algirdas Klimas
 
Vol 46, No 6 (1998) Ziemia - nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 11, No 1 (1963) Ziemia krzemionkowa w woj. lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Tarnas
 
Vol 23, No 9 (1975) Ziemia krzemionkowa z Piotrowic jako surowiec dla przemysłu pestycydowego i jej uszlachetnianie Abstract
Stefan Mosiński, Tadeusz Wiśniewski
 
Vol 55, No 3 (2007) Ziemie polskie w czwartorzędzie, zarys morfogenezy J.E. Mojskiego —a datowania osadów polodowcowych Niziny Północnopodlaskiej Abstract   PDF
Henryk Banaszuk
 
Vol 48, No 5 (2000) Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w utworach dolomitu głównego w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu Gorzowa) Abstract   PDF (Polish)
Wiesława Górska, Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 41, No 9 (1993) Zintegrowane metody w badaniach poszukiwawczych 17 - 20.04. 1993 Abstract
Krzysztof Lasoń
 
Vol 57, No 2 (2009) Zintegrowany System Informacji Przestrzennej o Środowisku (SIPoŚ) Abstract   PDF
Łukasz Nowacki, Jacek Chełmiński, Jacek Kocyła, Ewa Szynkaruk, Maciej Tomaszczyk
 
Vol 64, No 6 (2016) Zintegrowany system monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 54, No 10 (2006) Zjawiska geodynamiczne w Karpatach Abstract   PDF
Piotr Nescieruk, Wojciech Rączkowski, Antoni Wójcik
 
Vol 11, No 2 (1963) Zjawiska krasowe na obszarze Tarnowskie Góry-Radzionków Abstract
Jerzy Gers
 
Vol 10, No 12 (1962) Zjawiska krasowe w dolomitach środkowodewońskich okolic Winnej koło Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna
 
Vol 64, No 9 (2016) Zjawiska krasowe w skałach metamorficznych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie): aktualny stan badań oraz znaczenie dla poznania ewolucji Sudetów w późnym kenozoiku Abstract   PDF (Polish)
Artur Sobczyk, Marek Kasprzak, Adrian Marciszak, Krzysztof Stefaniak
 
Vol 10, No 9 (1962) Zjawiska krasowe w utworach paleozoicznych w okolicy Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Walczowski
 
Vol 23, No 4 (1975) Zjawiska osuwisk w Brzegu n. Odrą Abstract   PDF (Polish)
Henryk Życzyński
 
Vol 16, No 3 (1968) Zjawiska sedymentacji i zaburzenia późniejsze w glinie zwałowej okolic Żyrardowa i Mszczonowa Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 29, No 5 (1981) Zjawiska sejsmiczne w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Sławomir J. Gibowicz, Jerzy Głazek, Lech Wysokiński
 
Vol 9, No 11 (1961) Zjawiska suffozjii i rozmywania gruntów lessowych w Kłodzku jako przyczyna katastrof budowlanych Abstract
Adrzej Kühn
 
Vol 41, No 4 (1993) Zjawisko cementacji kalcytowej osadów fluwioglacjalnych w Starym Puszczykowie k. Poznania Abstract
Julita Biernacka
 
Vol 36, No 11 (1988) Zjawisko wyporu podłoża na zwałowisku nadkładu kopalni odkrywkowej „Machów" Abstract
Eugeniusz Kielek
 
Vol 57, No 7 (2009) Zjawisko „zachowania w ukryciu” skamieniałości—przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski Abstract   PDF
Michał Rakociński
 
Vol 41, No 8 (1993) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Zarząd Koła Geologii UW ,
 
Vol 43, No 8 (1995) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii UW rocznika 1965, Bocheniec, 26-28.05.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 46, No 7 (1998) Zjazd geologów Uniwersytetu Wrocławskiego rocznika 1978 Abstract
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 28, No 4 (1980) Zjazd i konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zorganizowane z okazji l0-lecia działalności Towarzystwa Abstract
Andrzej Manecki, Witold Żabiński
 
Vol 44, No 4 (1996) Zjazd Litewskiego Towarzystwa Geologicznego - Wilno, Litwa, 10.11.1995 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 14, No 4 (1966) Zjazd mikropaleontologów europejskich w Polsce Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
, .
 
Vol 46, No 1 (1998) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zakopane, 02 - 04.10.1997 Abstract
Jerzy Lefeld, Andrzej Gaździcki
 
Vol 41, No 2 (1993) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 17 -19 września 1992 r. Abstract
N. Oszczypko
 
Vol 44, No 1 (1996) Zjazd Sekcji Tektonicznej PTG w Sudetach, Mysłów, 21-23.06.1995 Abstract
Andrzej Markiewicz
 
Vol 54, No 6 (2006) Zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w regionie świętokrzyskim Abstract   PDF
Marta Szunke, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 19, No 7 (1971) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 6 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 16, No 1 (1968) Zlepieńce miedzianogórskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Zlepieńce paleozoiczne w Batowicach koro Krakowa Abstract
S. Cebulak
 
Vol 4, No 3 (1956) Zlepieńce z Chudej Turni i ich znaczenie dla paleogeografii triasu tatrzańskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 5, No 4 (1957) Zlepieniec dewoński z wierceniu w Łapczycy Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 4, No 12 (1956) Zlepieniec koperszadzki, jego geneza i wiek Abstract   PDF (Polish)
Edward Passendorfer, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 17, No 12 (1969) Zlepieniec "myślachowicki" w Dębniku Abstract
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 17, No 3 (1969) Zlepieniec zygmuntowski, czy brekcja? Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 48, No 10 (2000) Zlewisko, zlewnia, dorzecze Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 55, No 5 (2007) Z.M. MIGASZEWSKI & A. GAŁUSZKA — Podstawy geochemii środowiska. Abstract   PDF
Franciszek Czechowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Zmęczenie wytrzymałościowe zwietrzelin - a ich pyłowe pokrywy Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 6 (1987) Zmetamorfizowany kompleks diabazowe-osadowy z Wojcieszowa Dolnego - przejaw wczesnego riftingu w dolnym paleozoiku Gór Kaczawskich Abstract
Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiana jakości wód Jeziora Brdowskiego w latach 1997–2001 Abstract   PDF (Polish)
Józef Szoszkiewicz, Ryszard Staniszewski, Marian Tomoń
 
Vol 29, No 8 (1981) Zmiana listy minerałów w okresie 1962-1980 Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 21, No 6 (1973) Zmiana parametrów fizyczno-mechanicznych iłów nadkładu złoża siarki wywołana działaniem wód technologicznych podczas otworowej eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 4, No 7 (1956) Zmiana przepisów o ustalaniu zasobów złóż kopalin Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 6 (1955) Zmiana statutu centralnego urzędu geologii Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiana warunków depozycji w schyłkowym plejstocenie na obszarach ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce Abstract
Stefan Kozarski
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany chemizmu wód fali wezbraniowej małego cieku Abstract   PDF
Ludmiła Rossa, Michał Fic
 
Vol 34, No 12 (1986) Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła „Magdalena" Abstract
Grzegorz Barczyk
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany chemizmu wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2015 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Jamorska, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany chemizmu wód powierzchniowych w strefie rolniczego wykorzystania gnojowicy Abstract   PDF
Józef Borowiec, Julian Gajda, Anna Iwona Mikosz
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmiany ciśnienia porowego w warunkach stałego wzrostu obciążenia i ich wpływ na konsolidację CL na przykładzie wybranych gruntów spoistych centralnej Polski Abstract   PDF
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak
 
Vol 47, No 1 (1999) Zmiany czasowe siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi w SE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Andrzej Sas-Uhrynowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Zmiany diagenetyczne w osadach saksonu środkowej części monokliny przedsudeckiej i ich wpływ na własności zbiornikowe Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Wanda Rydzewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Zmiany dotyczące organów administracji geologicznej w związku z reformą ustrojową państwa Abstract
Andrzej Skoczylas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany gęstości w spągu trzeciorzędu i ich wpływ na możliwości poszukiwań złóż węgla brunatnego metodami geofizycznymi Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany i tendencje w gospodarce wodami podziemnymi na Dolnym Śląsku na przykładzie zlewni Bystrzycy Abstract   PDF
Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko
 
Vol 64, No 1 (2016) Zmiany klimatu w holocenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks
 
Vol 64, No 1 (2016) Zmiany klimatu w plejstocenie w oewietle danych palinologicznych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter
 
Vol 40, No 9 (1992) Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery Abstract
Czesław Królikowski, Józef Stajniak
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi Abstract
J. Gawin
 
Vol 49, No 4 (2001) Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w obrzeżeniu intruzji andezytowej Jarmuty w Małych Pieninach Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Szeliga, Marek Michalik
 
Vol 25, No 1 (1977) Zmiany miąższości utworów permu i triasu w obrazie rejestracji geofizycznych w wybranych strefach basenu permskiego i ich wpływ na akumulację węglowodorów (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tarnowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Zmiany mikrostrukturalne past gruntowych pod wpływem ciśnienia ssania Abstract   PDF (Polish)
Emilia Wójcik, Jerzy Trzciński, Katarzyna Łądkiewicz
 
Vol 66, No 7 (2018) Zmiany mikrostrukturalne w płytach skał magmowych poddanych termicznej obróbce metodą płomieniowania Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś, Andrzej Dubiniewicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Zmiany na liście minerałów dokonane w 1967 r. Abstract
, ,
 
Vol 68, No 11 (2020) Zmiany na rynku srebra Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 24, No 5 (1976) Zmiany niektórych ocen hydrogeologicznych skał zwięzłych z głębokością Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk, Stanisław Witczak
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany obciążenia wód Odry zanieczyszczeniami z przemysłu rolno-spożywczego do roku 2007 Abstract   PDF
Anna Janeczko-Mazur
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany obciążenia wód środkowej Odry zanieczyszczeniami w latach 2000–2004 Abstract   PDF
Anna Janeczko-Mazur, Zofia Lasota-Angełow, Maurycy Nowosielski
 
Vol 3, No 5 (1955) ZMIANY OPERATYWNE W ROCZNYCH PLANACH GEOLOGII Abstract
ANDRZEJ STOGA
 
Vol 46, No 7 (1997) Zmiany organizacyjne pionu geologicznego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 11, No 1 (1963) Zmiany organizacyjne w Instytucie Geologicznym Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 46, No 5 (1998) Zmiany paleośrodowiska, jako wynik wzajemnego oddziaływania wydarzeń tektonicznych i oscylacji poziomu morza w basenie wschodniosłowackim Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovac, Adriena Zlinska
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany poziomu wody Odry w holocenie i ich znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Abstract   PDF
Fritz Brose
 
Vol 55, No 4 (2007) Zmiany poziomu wody w eemskich jeziorach i torfowiskach północnego Podlasia Abstract   PDF
Mirosława Kupryjanowicz
 
Vol 50, No 8 (2002) Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na obszarze Pradoliny Kaszubskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 53, No 4 (2005) Zmiany regionalnego pola siły ciężkości w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 2002–2003 Abstract   PDF
Andrzej Kotyrba, Andrzej Balicki, Łukasz Kortas
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany reżimu wydajności i potencjału zasobności źródeł – implikacje do ich klasyfikacji Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany składu chemicznego rzeki w ciągu roku na przykładzie rzeki Dłubni Abstract   PDF
Paweł Kramarz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany składu chemicznego wód podziemnych na obszarach sandrowych na przykładzie rejonu Borów Tucholskich Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka
 
Vol 21, No 3 (1973) Zmiany składu fizyko-chemicznego wód z utworów oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany stanów i temperatury wód podziemnych w wybranych zlewniach Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Michał Rysiukiewicz, Henryk Marszałek
 
Vol 46, No 4 (1998) Zmiany stężeń radonu w podziemnych wodach leczniczych Świeradowa Zdroju (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiany stężeń siarczanów w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej T. Jankowski, Tadeusz Molenda, Mariusz Rzętała
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zmiany stężenia jonu chlorkowego w Wiśle w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Motyka, Kamil Juśko, Agata Kasprzak
 
Vol 57, No 8 (2009) Zmiany strumienia cieplnego Europy w skali regionalnej i głębokościowej i ich wpływ na szacowanie zasobów energii geotermicznej głębokich zamkniętych systemów typu EGS (Enhanced Geothermal Systems) Abstract   PDF
Jacek Majorowicz, Stanisław Wybraniec
 
Vol 55, No 3 (2007) Zmiany tekstury osadów wodnolodowcowych i lodowcowych w wyniku spłukiwania na przykładzie Pojezierza Suwalskiego Abstract   PDF
Agnieszka Goc, Ewa Smolska
 
Vol 46, No 3 (1998) Zmiany w chemiczno-strukturalnej klasyfikacji minerałów Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany w korytach Czarnego Dunajca i Białki wywołane eksploatacją kruszywa Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 59, No 12 (2011) Zmiany w Przeglądzie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 1 (2007) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 55, No 10 (2007) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Prof. UŚ, dr hab. JERZY ŻABA Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 32, No 1 (1984) Zmiany warunków hydrodynamicznych w kompleksie utworów podczwartorzędowych lubińska-głogowskiego obszaru miedzionośnego Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska
 
Vol 68, No 4 (2020) Zmiany warunków wodnych wskutek działalności górniczej w rejonie Gałęzice–Bolechowice–Borków w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jan Prażak, Joanna Bruczyńska, Dorota Kaczor-Kurzawa, Tomasz Młyńczak
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany wybranych wskaźników w wodach podziemnych w warunkach intensywnej eksploatacji i po jej zakończeniu na obszarze GZWP 332 Abstract   PDF
Joanna Karlikowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmiany wydajności monitorowanych źródeł w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2003–2014 (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka
 
Vol 61, No 5 (2013) Zmiany wytrzymałości w warunkach krystalizacji soli oraz oddziaływania dwutlenku siarki w wybranych makroporowatych skałach węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bobrowska
 
Vol 69, No 1 (2021) Zmiany właściwości filtracyjnych mieszanki gruntowej ił-piasek na skutek zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi w aspekcie mineralnych barier izolacyjnych Abstract   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmiany właściwości gruntu w strefie aktywnej pęcznienia Abstract   PDF
Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Wojciech Tymiński
 
Vol 68, No 11 (2020) Zmiany właściwości konsolidacyjnych, filtracyjnych i mikrostrukturalnych glin lodowcowych w przebiegu badań konsolidacji z ciągłym wzrostem obciążenia Abstract   PDF
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak, Katarzyna Gendek
 
Vol 41, No 3 (1993) Zmiany zawartosci Cd, Cr, Pb, Zn w aluwiach wybranych rzek Polski - monitoring geochemiczny osadów wodnych Polski 1990-1992 Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiany zespołów mięczaków w okresie 18 000 - 8000 lat BP na obszarze południowej Polski Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł Alexandrowicz
 
Vol 38, No 2 (1990) Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielniką nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika Abstract   PDF (Polish)
Danuta Olszewska
 
Vol 54, No 1 (2006) Zmiany żyzności trofii w ekosystemach miękkowodnych jezior Abstract   PDF
Krystyna Milecka, Bożena Bogaczewicz-Adamczak
 
Vol 51, No 9 (2003) Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Roman Semyrka
 
Vol 48, No 11 (2000) Zmienność chemizmu i wydajności wybranych wycieków poziomu II wyższego i II niższego Kopalni Soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Winid, Jerzy Przybyło, Jadwiga Stecka
 
Vol 26, No 12 (1978) Zmienność chemizmu węglanów poziomu dolomite głównego (Ca2) w NW Polsce Abstract
Aleksander Protas
 
Vol 51, No 4 (2003) Zmienność chemizmu wód podziemnych na obszarze Łodzi 327–336. Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 41, No 2 (1993) Zmienność chemizmu wód podziemnych w utworach czwartorzędowych rejonu złoża siarki Jeziórko Abstract
Jan Malinowski, Marian Perek
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność czasowa stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w wybranych wodach leczniczych Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Dinh Chau, Lucyna Rajchel, Nowak Jakub
 
Vol 67, No 3 (2019) Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice–Gaworzyce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Chmielewski, Andrzej Głuszyński, Sławomir Oszczepalski, Artur Kuczak
 
Vol 57, No 4 (2009) Zmienność fraktalnej struktury przestrzeni porowej w dolnokredowych piaskowcach węglowieckich jednostki podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Grażyna Stańczak
 
14751 - 15000 of 15286 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>