Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 53, No 9 (2005) Charakterystyka liptynitu w pokładzie 207 (warstwy łaziskie) z kopalni Jaworzno (GZW), na podstawie badań w świetle białym i we fluorescencji Abstract   PDF
Iwona Jelonek
 
Vol 40, No 4 (1992) Charakterystyka litofacjalna poziomów anhydrytowych cechsztynu perykliny Żar.. Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 47, No 10 (1999) Charakterystyka litologiczna glin zwałowych rejonu północno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Masłowska
 
Vol 21, No 4 (1973) Charakterystyka litologiczna i skład mineralny iłów poznańskich w rejonie Turka Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Zenon Kłapyta
 
Vol 13, No 6 (1965) Charakterystyka litologiczna mioceńskich osadów chemicznych w widłach Wisły i Sanu Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica
 
Vol 55, No 4 (2007) Charakterystyka litologiczno-facjalna osadów karbonu górnego i czerwonego spągowca Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Arkadiusz Buniak
 
Vol 30, No 7 (1982) Charakterystyka litologiczno-petrograficzna utworów ordowiku z obszaru Myszków-Mrzygłód Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Jolanta Markiewicz, Małgorzata Truszel
 
Vol 28, No 2 (1980) Charakterystyka litologiczno-petrograficzna utworów syluru z obszaru Myszków-Mrzygłód Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Małgorzata Truszel, Jolanta Wolanowska
 
Vol 69, No 6 (2021) Charakterystyka mikrolitofacji oraz warunków paleotemperaturowych skał ediakaru w otworze wiertniczym Bibiela PIG-1 Abstract   PDF
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Izabella Grotek
 
Vol 67, No 3 (2019) Charakterystyka mineralogiczna faz metalicznych z miedziowych żużli hutniczych Starego Zagłębia Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kądziołka, Jakub Kierczak, Anna Pietranik
 
Vol 14, No 11 (1966) Charakterystyka mineralogiczna karbońskich skał poziomu bentonitowego w warstwach Porębskich GZW w świetle dotychczasowych badań Abstract   PDF
Józef Ryszka, Anatol Zieliński
 
Vol 48, No 7 (2000) Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Włodzimierz Korona
 
Vol 48, No 12 (2000) Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna eudalitu z masywu Chibiny (Płw. Kolski, Rosja) Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 67, No 11 (2019) Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w historycznych sztolniach św. Jana i św. Leopolda w paśmie łupkowym Starej Kamienicy (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Rafał Małek, Stanisław Z. Mikulski, Andrzej Chmielewski
 
Vol 64, No 5 (2016) Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna utworów klastycznych Gór Pieprzowych (Wyżyna Sandomierska) i produktów ich wietrzenia Abstract   PDF (Polish)
Beata Naglik, Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 14, No 7 (1966) Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna wapieni litotamniowych z wiercenia w Chmiele koło Werchraty Abstract
Maria Kulig
 
Vol 45, No 8 (1997) Charakterystyka mioceńskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowań ugięcia litosfery Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Paweł Jochym
 
Vol 53, No 2 (2005) Charakterystyka morfologiczna i geochemiczna kryształów cyrkonu z migmatytu ze Smreczyńskiego Wierchu (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF
Jolanta Burda
 
Vol 67, No 3 (2019) Charakterystyka morfologiczno-mineralogiczna konkrecji polimetalicznych ze strefy Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Agata Kozłowska-Roman, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 53, No 9 (2005) Charakterystyka mułów węglowych z KWK „Janina” Abstract   PDF
Tomasz Doniecki, Magdalena Miszczak
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Charakterystyka niektórych grup węglowodorów nasyconych występujących w ropach naftowych syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gondek, Zofia Pomykała
 
Vol 10, No 3 (1962) Charakterystyka okruszcowania warstw boruszowickich monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 64, No 10 (2016) Charakterystyka osadów facji powodziowej współcześnie deponowanych w dolinie rzeki Dunajec i w Jeziorze Rożnowskim (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Rafał Gwóźdź
 
Vol 70, No 9 (2022) Charakterystyka osuwisk powstałych na hałdach po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim Abstract   PDF
Konrad Górka, Andrzej Piotrowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Charakterystyka petrochemiczna i wstępna ocena przydatności bazaltów bułgarskich Abstract
Iwan Borysow, Julia Pawłowa
 
Vol 64, No 12 (2016) Charakterystyka petrofizyczno-mineralogiczna perspektywicznych kompleksów węglowodorowych na podstawie wybranych wyników badań laboratoryjnych Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Dyrka
 
Vol 48, No 4 (2000) Charakterystyka petrograficzna glin lodowcowych rejonu Konina w świetle analizy statystycznej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Zabielski
 
Vol 57, No 4 (2009) Charakterystyka petrograficzna i dojrzałość termiczna materii organicznej z utworów syluru na obszarze kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF
Izabella Grotek
 
Vol 53, No 9 (2005) Charakterystyka petrograficzna metakonglomeratów Slyngfjellet z S części Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie Abstract   PDF
Agata Szwakopf, Jerzy Czerny
 
Vol 55, No 4 (2007) Charakterystyka petrograficzna rozproszonej materii organicznej w wybranych typach czarnych łupków południowo-zachodniej Polski Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 3 (2019) Charakterystyka petrograficzna rozproszonej materii organicznej z warstw menilitowych Abstract   PDF (Polish)
Konrad Ziemianin
 
Vol 36, No 3 (1988) Charakterystyka petrograficzna skał metamorficznych północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 14, No 11 (1966) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna minerałów węglanowych występujących poniżej pokładu dolnego w złożu węgla brunatnego Rogóźno Abstract   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 15, No 2 (1967) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu kwarcowego występującego w górnej części pokładu węglowego w odkrywce Pątnów I Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 17, No 8 (1969) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu z górnej części pokładu węglowego z rejonu Konina Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Charakterystyka piasków strefy litoralnej morza dolnooligoceńskiego na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Charakterystyka południowogobijskiej formacji karbonatytowej Abstract
Olech Juskowiak, Jerzy Kanasiewicz, Marian Stępniewski, Janusz Uberna
 
Vol 45, No 12 (1997) Charakterystyka przestrzeni porowej kredy piszącej rejonu Chełma Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 56, No 9 (2008) Charakterystyka sedymentologiczna górnej części warstw szydłóweckich Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 35, No 6 (1987) Charakterystyka sedymentologiczna zlepieńców z Jaroty (NW część struktury bardzkiej) Abstract
Leszek Kurowski
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Charakterystyka sejsmiczna utworów pstrego piaskowca strefy Pasłęk- Krynica Morska (synekliza bałtycka) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Kaniewska
 
Vol 8, No 7 (1960) Charakterystyka serpentynitu grochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 18, No 6 (1970) Charakterystyka serpentynizacji skał ultrazasadowych Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 12, No 4 (1964) Charakterystyka skał rudonośnego Zagłębia Częstochowskiego z punktu widzenia potrzeb budownictwa górniczego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krygier
 
Vol 7, No 10 (1959) Charakterystyka substancji organicznej i związek jej z uranem w utworach skalnych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 22, No 9 (1974) Charakterystyka surowcowa wapieni lekkich miocenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Bugajska-Pająk
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Charakterystyka systemu MAPART Abstract
Jacek Owczarczyk
 
Vol 51, No 9 (2003) Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Charakterystyka technologiczna złóż piasków i żwirów morenowych z okolic Rybnika na Górnym Śląsku Abstract
Janina Pawłowska
 
Vol 33, No 4 (1985) Charakterystyka warunków sedymentacji osadów Zalewu Puckiego na podstawie analizy minerałów ciężkich Abstract   PDF (Polish)
Wiesława Wajda, Andrzej Witkowski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Charakterystyka wód geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego na pograniczu SE części niecki miechowskiej i zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Gorczyca, Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski
 
Vol 17, No 7 (1969) Charakterystyka współpracy Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w latach 1953- 1968 Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 22, No 5 (1974) Charakterystyka wyników sejsmicznych uzyskanych w rejonie Warki - Garwolina Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 49, No 9 (2001) Charakterystyka wypełnień żyłowych w południowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 54, No 6 (2006) Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze) Abstract   PDF
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna Zagożdżon
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak, Jacek Różkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Charakterystyka wytrzymałościowa jurajskich skał węglanowych rejonu Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 57, No 4 (2009) Charakterystyka właściwości zbiornikowych utworów dolomitu głównego (Ca2) na przykładzie złoża Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG Abstract   PDF
Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 57, No 4 (2009) Charakterystyka właściwości zbiornikowych w rafowych utworach wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na przykładzie złoża Brońsko Abstract   PDF
Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak, Agnieszka Chmielowiec-Stawska
 
Vol 41, No 11 (1993) Charakterystyka zapopielenia węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) Abstract
Henryk Parzentny
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Charakterystyka zmian deformacyjnych gruntów antropogenicznych z osadników cukrowni Abstract   PDF
Krystyna Choma-Moryl
 
Vol 36, No 4 (1988) Charakterystyka zubrów cyklu PZ4 w okolicy Piły Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Charakterystyka łupku kwarcytowego skał współwystępujących Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Charakterystyki odkształceniowe lessów południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Paweł Pietrzykowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Chemia fizyczna procesów powstawania i przeobrażania minerałów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 48, No 5 (2000) Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1 - Na4 Abstract   PDF (Polish)
Volodymyr M. Kovalevych, Grzegorz Czapowski, Stanisław Hałas, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 57, No 12 (2009) Chemiczne frakcjonowanie cynku w osadach rzecznych dorzecza południowej i środkowej Wisły Abstract   PDF
Ryszard Świetlik, Anna Rabajczyk, Marzena Trojanowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Abstract   PDF (Polish)
Paweł Urbaniak, Radosław Dałkowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Chemizm niezagospodarowanych wód mineralnych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca
 
Vol 53, No 11 (2005) Chemizm opadów atmosferycznych na obszarze zlewni środkowej Odry Abstract   PDF
Tomasz Gendolla, Ryszard Twarowski, Jan Błachuta, Ewa Liana, Katarzyna Wostek, Stanisław Karczmarski
 
Vol 29, No 4 (1981) Chemizm wód czwartorzędowych synkliny grodzieckiej Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Hanna Sieroń
 
Vol 66, No 1 (2018) Chemizm wód neogeńskiego piętra wodonośnego w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Agata Korwin-Piotrowska
 
Vol 35, No 3 (1987) Chemizm wód podziemnych północnej części obniżenia podlaskiego na tle elementów paleohydrogeologii plejstocenu Abstract   PDF (Polish)
Zenon Duchnowski, Tomasz Michalski
 
Vol 45, No 5 (1997) Chemizm wód podziemnych w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów po 20 latach eksploatacji kopalni metodą odkrywkową Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Siciński, Józef Kuszneruk
 
Vol 64, No 6 (2016) Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia „Lipce” i „Grodza Kamienna” w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Beata Pasierowska, Ewa Tarnawska, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 44, No 9 (1996) Chemizm wód występujących w utworach oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 16, No 11 (1968) Chemizm wód ze źródeł występujących na obszarze Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód zlewni Kamieńczyka w Sudetach na tle badań systemów przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park Narodowy Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka
 
Vol 54, No 4 (2006) Chemostratygrafia cechsztyńskich soli kamiennych w Polsce Abstract   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 55, No 5 (2007) CHIME — chemiczna metoda datowania minerałów Abstract   PDF
Monika A. Kusiak
 
Vol 66, No 10 (2018) Chińskie mocarstwo surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 44, No 7 (1996) Chlor, cynk, ołów, diamenty, magnez, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, środowisko naturalne, węgiel, złoto, żelazo Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Chlorek wapnia w solankach górnodewońskich basenów ewaporatowych ryftogenu prypecko-dnieprowsko - donieckiego w świetle badań inkluzji w halicie Abstract   PDF (Polish)
Oleg Y. Petrichenko, Vasylyna S. Shaidetska
 
Vol 52, No 10 (2004) Chlorki jako wskaźnik zanieczyszczenia wód podziemnych na obszarze Łodzi Abstract   PDF
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 53, No 8 (2005) Chloroorganiczne pestycydy i polichlorowane bifenyle w osadach rzek Polski Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Chlorowcoorganiczne związki (AOX) w wodach Neru Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Chlorowcopochodne związki organiczne (AOX) w wodach Neru Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok, Izabela Bojakowska
 
Vol 70, No 7 (2022) Chondryt węglisty NWA 4446 Abstract   PDF
Tadeusz A. Przylibski, Konrad Blutstein, Katarzyna Łuszczek, Joanna Gruchot
 
Vol 68, No 5 (2020) Chór Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Barbara Żbikowska
 
Vol 26, No 11 (1978) Chromit w rejonie Zawiercia Abstract
Anna Ziętek-Kruszewska
 
Vol 47, No 7 (1999) Chromity, energetyka, hel, ilmenit i rutyl, ind, lit, miedź, nikiel, surowce mineralne, wapno Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Chronostratygrafia dewonu środkowego a standardowe i alternatywne podziały konodontowe Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 28, No 8 (1980) Chronotstratygrafia neogenu Polski południowej (północna część Paratetydy Centralnej) na podstawie badań paleobotanicznych Abstract   PDF (Polish)
Leon Stuchlik
 
Vol 9, No 11 (1961) Ciecze w kopalniach soli Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 3 (1961) Ciekawe glinki ceramiczne w okolicach Sierakowa Śląskiego Abstract
Sławomir Bukowiński
 
Vol 25, No 5 (1977) Ciekawe stanowisko mikrofauny młodszego paleogenu w wierceniu Machowinko koło Słupska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 8 (1996) Ciemne, andezytopodobne wulkanity z Zalasu k. Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Musiał, Marek Muszyński
 
Vol 3, No 3 (1955) Cieplica solankowa w Aleksandrowie Kujawskim Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskaz typu "Żu-Ga" Abstract
Michał Gawliński
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskazy jako przyrządy miernicze Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cios, spękania ścięciowe i uskoki w trzonie granitoidowym polskich Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Piotrowska
 
Vol 35, No 10 (1987) Cios w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 28, No 8 (1980) Ciśnienie złożowe w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Sobol
 
Vol 43, No 1 (1995) C.J. Marone, M.L. Banpied (ed.): FauIting, friction, and earthquake mechanics. Part I. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 11 (1956) Cmentarzysko nietoperzy w kamieniołomach józefowskich Abstract
Borys Areń
 
Vol 53, No 5 (2005) Co dalej z czwartorzędem? Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 43, No 8 (1995) Co dalej z dewońską krzywą eustatyczną? Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 9 (1992) Co nowego w IGCP - Narodowy Komitet IGCP Abstract
. .
 
Vol 48, No 3 (2000) Co nowego w petrologii granitów? - seminarium naukowe w PIG - Warszawa, 16.11.1999 Abstract
Joanna Wiszniewska
 
Vol 46, No 1 (1998) Co nowego w teorii ekspansji Ziemi (wizyta w Polsce australijskiego ekspansjonisty) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 52, No 1 (2004) Co robić, żeby dowiedzieć się — czyli zasady udostępniania informacji geologicznej Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Michał Sokołowski
 
Vol 42, No 4 (1994) Co słychać u naszych południowych sąsiadów - Pracownia Czeskiego Instytutu Geologicznego w Jesenikach Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 27, No 2 (1979) Co to jest paleoekologia? Abstract   PDF (Polish)
Antoni Hoffman
 
Vol 65, No 1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 2 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 5 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 6 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 7 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 8 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 9 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 65, No 12 (2017) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 1 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 3 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 4 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 5 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 6 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 7 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 8 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 11 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 64, No 12 (2016) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 6 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 7 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 8 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 9 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 11 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii - listopad 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 8 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 8 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 8 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 2 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 2 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 2 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 6 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 6 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 6 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 6 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 9 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 9 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 9 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 1 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2011 Abstract
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 1 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 4 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 4 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 4 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 4 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 7 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 7 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 7 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 7 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 5 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 5 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 5 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 12 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 12 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 12 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 12 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 10 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 10 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 10 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 3 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 3 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 3 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 63, No 3 (2015) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2015 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 11 (2011) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2011 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 11 (2012) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2012 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2013 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 62, No 11 (2014) CO W PRASIE PISZCZY Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2014 Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 8 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—czerwiec 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 2 (2011) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—grudzień 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 6 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—kwiecień 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—lipiec 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 1 (2011) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—listopad 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 4 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—luty 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—maj 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 5 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—marzec 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 12 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—październik 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 10 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—sierpień 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—styczeń 2011 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 58, No 11 (2010) Co w prasie piszczy Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii—wrzesień 2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Coccolithophoridae Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Composition and orlgln of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Comprehensive geological and geophysical interpretation of the Polish Outer Carpathians basement in the area between Jasło and Rzeszów Abstract   PDF (Polish)
Michal Stefaniuk, H. Trygar, Z. Borys, J. Miecznik, W. Klityński
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Computer-aided quantitative subsurface mapping—examples of utilization Abstract   PDF
Bartosz Papiernik, Marek Hajto, Wojciech Górecki
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Concessions for prospecting and exploration of natural gas from shale Abstract   PDF (Polish)
R. Bońda, D. Siekiera, M. Szuflicki
 
Vol 52, No 12 (2004) Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 53, No 3 (2005) Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—dyskusja Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Grzegorz Pieńkowski, Anna Becker
 
Vol 53, No 3 (2005) Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—odpowiedź Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Continental collision in the Romanian Carpathians: incorporation of geophysical data Abstract   PDF (Polish)
Victor I. Mocanu, Robert J. Lillie
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Contributing Authors Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 1, No 1 (1953) Contribution a Petude de la radioactive des argiles beiges Abstract   PDF
C. Kolago
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Contribution of the Polish scientific community in solving new practical problems in hydrogeology Abstract   PDF
Piotr Herbich, Bogusław Kazimierski, Ewa Krogulec, Jerzy J. Małecki, Janusz Michalak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bukk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data Abstract   PDF (Polish)
Emó Marton, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Marek Jasionowski, Stanislav Karoli, Oleg I. Petrichenko, Andrey V. Poberegski, Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Correlation and tectonic significance of Mesozoic ophiolites in the Dinarides, Albanides and Hellenides Abstract   PDF (Polish)
Alastair Robertson
 
Vol 51, No 9 (2003) Ćwiczenia terenowe studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego w Rumunii Abstract
Piotr Czubla
 
Vol 26, No 7 (1978) Ćwierćwiecze uniwersyteckiej geologii inżynierskiej na Słowacji Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Cyfrowa mapa batymetryczna południowego Bałtyku Abstract
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Cyfrowe zasoby geoinformacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego podstawowym źródłem informacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz, Jacek Kacyła
 
Vol 27, No 11 (1979) Cyfrowy model warunków geologiczno-górniczych kopalni odkrywkowej dla potrzeb symulacyjnego prognozowania eksploatacji złoża Abstract
Ryszard Kabat
 
Vol 43, No 1 (1995) Cykl PZ2 w cechsztynie niecki północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Fijałkowska, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 1 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych - metodyka, sedymentologia, stratygrafia, 31 maja - 2 czerwca 1993 r Abstract
P.H. Karnkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych: metodyka, sedymentologia, stratygrafia - 31.05. - 2.06.1993 Abstract
Paweł H. Karnkowski
 
Vol 10, No 6 (1962) Cykle sedymentacyjne w cechsztynie dolnośląskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność aluwialnych osadów korytowych: warstwy białokamieńskie (namurjwestfal) w niecce wałbrzyskiej Abstract
Leszek Kurowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność, determinizm i tektonika płyt litosfery Abstract
Jan Kutek
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji - sedymentacja cykliczna - cykle sedymentacyjne Abstract
Henryk Karnkowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Cykliczność sedymentacji a podział stratygraficzny dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji cechsztyńskiej - implikacje dla stratygrafii i historii basenu Abstract
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji gipsów laminowanych Ponidzia Abstract
Maciej Bąbel
 
Vol 34, No 2 (1986) Cykliczność sedymentacji pokładu 664/665 warstw wałbrzyskich (DZW) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych badenu zapadliska przedkarpackiego Abstract
Alicja Kasprzyk
 
Vol 43, No 5 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – komentarz Abstract
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – replika Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk
 
Vol 23, No 4 (1975) Cykliczność w utworach dolnopermskich rejonu Zielonej Góry Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Nemec
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Cymelium w Bibliotece Geologicznej PIG — O ziemiorodztwie gór dawney Sarmacyi, a późniey Polski Stanisława Staszica Abstract
Małgorzata Grabowska, Jacek Grabowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Cyna, metale, metale szlachetne, miedź, nikiel, siarka, srebro, surowce mineralne, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. I Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cyna w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska - Smakowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Cynk i ołów, diamenty, gips, miedź, molibden, nowe odkrycia i badania geologiczne, siarka, srebro, węgiel brunatny, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Cynk, miedź, nikiel, platyna, surowce mineralne, stal, węgiel kamienny, woda, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 6 (1995) Cynk, ołów, diamenty, ind, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
1501 - 1750 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>