Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 1 (2001) Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Odnawialne złoża żwirów rzek Podhala Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi Abstrakt   PDF
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi Abstrakt   PDF
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Joanna Zachaś-Janecka1
 
Vol 50, No 12 (2002) Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstrakt   PDF
Włodzimierz Krieger, Cezary Sroga
 
Vol 48, No 6 (2000) Odpowiedź autora Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Odpowiedź autorom artykułu "Ani koniec ani początek drogi..." Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 18, No 2 (1970) Odpowiedź na artykuły polemiczne w sprawie problemów geologicznych kopalni Trzebionka Abstrakt
Irena Smolarska
 
Vol 47, No 12 (1999) Odpowiedź na odpowiedź, czyli pokorne przyznanie się do popełnionych błędów przez autora mapy tektonicznej Polski i jej recenzenta Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 11 (1993) Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia" Abstrakt
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
 
Vol 50, No 1 (2002) Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - Abstrakt
Andrzej Gajewski
 
Vol 36, No 2 (1988) Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego" Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 35, No 12 (1987) Odpowiedź na „Uwagi w sprawie wód kryptotermalnych" Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 49, No 11 (2001) Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 42, No 3 (1994) Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych – obiekty godne ochrony Abstrakt
Janusz Czerwiński, Piotr Migoń
 
Vol 35, No 6 (1987) Odsłonięcie uskoku sudeckiego brzeżnego w Górach Bardzkich Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 51, No 8 (2003) Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych Abstrakt   PDF
Michał Śmigielski
 
Vol 8, No 5 (1960) Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi Abstrakt
Jan Calikowski, Roman Calikowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Domonik
 
Vol 67, No 7 (2019) Odznaczeni honorową Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (1994–2018) Abstrakt   PDF
. .
 
Vol 46, No 8-1 (1998) OFERTA NAUKI 98 na 70. Międzynarodowych Targach Poznańskich Abstrakt
Teresa Oryl, Barbara Żbikowska
 
Vol 11, No 8 (1963) Ogólna charakterystyka przejawów mineralizacyjnych Armenii Abstrakt
Erast Konstantynowicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 6 (2016) Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie Abstrakt   PDF
Mirosław Lidzbarski, Agnieszka Karwik, Zbigniew Kordalski, Tomasz Kowalewski, Beata Pasierowska, Krzysztof Sokołowski, Anna Szelewicka, Ewa Tarnawska
 
Vol 16, No 4 (1968) Ogólne wytyczne na temat metodyki, zakresu i formy hydrogeologicznych operatów regionalnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 27, No 3 (1979) Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 51, No 8 (2003) Ogólnokrajowa narada geologów wojewódzkich Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Ogólnokrajowa narada głównych geologów wojewódzkich Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 2 (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnejpromieniotwórczości - Sosnowiec, 15-16.11.1996 Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 21, No 7 (1973) Ogólnopolskie Seminarium Sekcji Geologii Matematycznej PTG Abstrakt
Rafał Unrug, Inez Wiatr
 
Vol 3, No 8 (1955) Ogólny zarys budowy geologicznej rejonu Przysucha – Chlewisko w świetle nowych materiałów Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 63, No 9 (2015) Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Paulina Kostrz-Sikora, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska
 
Vol 44, No 8 (1996) O.H. WalIiser (ed.) - Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic Abstrakt
Danuta Peryt
 
Vol 47, No 7 (1999) Ojciec i syn - pokochać graptolity - wystawa poświęcona rodzinie profesora Romana Kozłowskiego Abstrakt
Witold Kozłowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne Abstrakt   PDF
Jerzy Chrząstowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Określanie ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu źródeł promieniowania gamma Abstrakt   PDF
Jerzy Niewodniczański
 
Vol 26, No 2 (1978) Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Maria Bała, Natalia Górecka
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien Abstrakt   PDF
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 9, No 4 (1961) Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego Abstrakt
Barbara Gondek
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych Abstrakt   PDF
Bogusław Kazimierski, Ryszard Ryżak
 
Vol 42, No 2 (1994) Określanie uziarnienia osadów metodą dyfrakcji optycznej przy zastosowaniu laserowego analizatora Analysette 22-E Abstrakt
Katarzyna Issmer
 
Vol 27, No 11 (1979) Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Paweł Dobak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczne Abstrakt   PDF
Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca, Michał Marzec
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia Abstrakt
Leszek Chojecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Określanie zailenia skał na podstawie metody profilowania gamma Abstrakt   PDF
Maria Wesołowska-Bała
 
Vol 37, No 12 (1989) Określanie zwrotu ścinania Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 39, No 2 (1991) Określenie mineralizacji ogólnej wody na podstawie oznaczonej łącznej zawartości kationów Abstrakt
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka
 
Vol 23, No 1 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstrakt
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 23, No 2 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstrakt
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 22, No 9 (1974) Określenie orientacji optycznej w plagioklazach przy użyciu kątów Eulera na stoliku uniwersalnym Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 33, No 10 (1985) Określenie prędkości i wielkości przepływu wody w korytarzach jaskiniowych na podstawie pomiarów zagłębień wirowych Abstrakt
Helena Hercman
 
Vol 41, No 3 (1993) Określenie zakresu tajemnicy gospodarczej, własności intelektualnej oraz metod udostępniania informacji i materiałów geologicznych Abstrakt
Magdalena Jęczmyk, Janusz Uberna
 
Vol 1, No 4 (1953) Określenie zmienności złoża i jego stopnia geologicznego rozpoznania za pomocą wskaźników liczbowych Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Okresowe i nagłe zmiany prędkości fal sejsmicznych Abstrakt
Wiaczesław K. Aleksandrow, Jerzy Świtek
 
Vol 24, No 8 (1976) Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
 
Vol 28, No 1 (1980) Okruszcowanie skał serii złożowej na poziomie eksploatacyjnym 550 kopalni „Konrad" Abstrakt   PDF
Krystyna Dzidowska
 
Vol 19, No 11 (1971) Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Ksenia Mochnacka
 
Vol 16, No 3 (1968) Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry Abstrakt   PDF
Teresa Domaszewska
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Okrzemki w osadach organogenicznych interglacjału ferdynandowskiego w Podlodowie (polska Środkowa Abstrakt   PDF
Barbara Marciniak
 
Vol 18, No 12 (1970) Oligocen okolic Jerzmanowej Abstrakt   PDF
Stanisław Dyjor
 
Vol 25, No 7 (1977) Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe) Abstrakt
Franciszka Szymakowska
 
Vol 35, No 5 (1987) On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 41, No 9 (1993) Ondrašik R., Rybář J. - Dynamická Inżinierska Geológia - (REC.) Abstrakt
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 61, No 1 (2013) OneGeology – geologia jedna! Abstrakt   PDF
Urszula Stępień, Dariusz Gałązka, Monika Pielach, Ewa Piotrowska, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstrakt   PDF
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 67, No 7 (2019) Oni budowali Państwowy Instytut Geologiczny… Abstrakt   PDF
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstrakt
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstrakt   PDF
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstrakt
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstrakt
Jan Żytka
 
Vol 18, No 1 (1970) Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie rozwoju górnictwa skalnego Abstrakt
, ,
 
Vol 44, No 6 (1996) Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG Abstrakt
Danuta Gientka, Jan Szewczyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Opoka - nowym surowcem dla przemysłu cementowego Abstrakt   PDF
Danuta Tchórzewska, Kazimierz Piekarski
 
Vol 21, No 4 (1973) Opoka lekka (ziemia krzemionkowa) z Polanowic na Kujawach Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Oporność filtracyjna koryt rzecznych w świetle badań terenowych i modelowych zlewni Krzny Abstrakt   PDF
Dariusz Kuberski
 
Vol 9, No 6 (1961) Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 4 (1965) Opornościowe mikroprofilowanie zmian zwilżalności skał Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa, Stanisław Plewa
 
Vol 46, No 7 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 49, No 4 (2001) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 43, No 2 (1995) Opracowania geologiczne wyróżnione przez komisje statutowe ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 44, No 5 (1996) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 45, No 5 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin, Komisję Dokumentacji Geologicznych i Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstrakt
Halina Florczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Opracowania geologiczne wyróżnione w 1999 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 51, No 4 (2003) Opracowania geologiczne wyróżnione w 2002 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstrakt
Alicja Ochalik
 
Vol 67, No 8 (2019): Tom 67, nr 8 Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2018 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstrakt   PDF
Eliza DZIEKAN-KAMIŃSKA
 
Vol 41, No 3 (1993) Opracowanie baz danych kartograficznych złóż kopalin Abstrakt
Stanisław Przeniosło, Marlena Wilczek
 
Vol 48, No 6 (2000) Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych Abstrakt
Tomasz Janicki, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 31, No 12 (1983) Opracowanie strukturalno-facjalne i perspektywy gazonośności utworów mi ocen u autochtonicznego na obszarze przedgórza Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Tadeusz Lenk
 
Vol 26, No 6 (1978) Opracowywanie map powierzchni zwierciadła wód podziemnych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Jacek Owczarczyk, Przemysław Stenzel
 
Vol 42, No 5 (1994) Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny) Abstrakt
Robert Duda, Jacek Mucha
 
Vol 26, No 4 (1978) Opróbowanie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Barbara Romanowska, Wojciech Salski
 
Vol 49, No 9 (2001) Oprogramowanie dla bazy złóż Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstrakt
Tomasz Gliwicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych - Bogatynia, 27 - 29.10.1999 Abstrakt
Roman Kuś
 
Vol 22, No 12 (1974) Optymalna gęstość siatki otworów rozpoznawczych na złożu miedzi Izdremec (Bułgaria) Abstrakt   PDF
Petr A. Wasilew
 
Vol 30, No 3 (1982) Optymalny sposób obliczania anomalii resztkowych a ocena dokładności rozpoznania pomiarami potencjalnych pól geofizycznych Abstrakt   PDF
Stefan Wronicz
 
Vol 3, No 3 (1955) Opłacalność odbudowy złóż kruszywa Abstrakt   PDF
Kazimierz Paszyński
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 50, No 12 (2002) Ordowickie Chitinozoa jako wskaźnik pochodzenia paleogeograficznego terranu łysogórskiego Abstrakt   PDF
Ryszard Wrona
 
Vol 26, No 11 (1978) Orenburskie złoże gazu ziemnego Abstrakt
Ewa Sieciarz
 
Vol 31, No 11 (1983) Organiczne związki miedzi w łupkach miedzionośnych obszaru Lubina i Polkowic Abstrakt   PDF
Izabella Szczepkowska-Mamczarczyk
 
Vol 27, No 1 (1979) Organizacja badań geologicznych w Szwecji Abstrakt
Witold Salamon
 
Vol 33, No 3 (1985) Organizacja badań i poszukiwań geologicznych w Chinach Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 2, No 12 (1954) Organizacja badań mikroflorystycznych w budownictwie wodnym Abstrakt   PDF
Julia Rejmanowa
 
Vol 29, No 3 (1981) Organizacja baz danych dla faktograficznych systemów archiwizacji i przetwarzania informacji geologicznych Abstrakt
Przemysław Stenzel, Maciej Krajecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Organizacja bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych: jej stan obecny i plany na przyszłość Abstrakt   PDF
Elżbieta Cieśla, Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 4 (1970) Organizacja Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Organizacja i dorobek Pracowni Geologii Czwartorzędu ZNG PAN Abstrakt
Stefan Zbigniew Rożycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Organizacja i działalność naukowa Federalnej Służby Geologicznej St. Zj. w geofizyce stosowanej Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 22, No 12 (1974) Organizacja i działalność służby hydrogeologicznej Cypru Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 8, No 10 (1960) Organizacja i kierunki działania polskiej służby geologicznej Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Organizacja i zakres obowiązków Biura Ochrony Środowiska - stan Tennessee, USA Abstrakt   PDF
Artur Kołodziejski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych Abstrakt   PDF
Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 44, No 9 (1996) Organizacja przedsięwzięć w RFN dla sanacji środowiska na terenach użytkowanych militarnie przez byłe wojska radzieckie Abstrakt
Krzysztof Marszalik, Jerzy Stawin, Katarzyna Kuna
 
Vol 34, No 5 (1986) Organizacja resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstrakt
Anna Ciecierska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ORGANIZACJA ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH NA ZŁOŻACH RUD Abstrakt
Zbigniew Gruszczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) Organizacja szkolnictwa geologicznego oraz geologicznych badań naukowych w Japonii Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 11, No 3 (1963) Organizacja służby geologicznej i poszukiwania złożowe w krajach słabo rozwiniętych Abstrakt
Karim Fofana, Antoni Morawiecki, Jerzy Szawdyn
 
Vol 8, No 6 (1960) Organizacja służby geologicznej w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Piotr Kvetoň
 
Vol 26, No 2 (1978) Organizacja służby geologicznej w Zairze Abstrakt
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja ciosu w utworach węglanowych triasu obszaru pomiędzy Brudzowicami a Olkuszem Abstrakt   PDF
Marek Król
 
Vol 42, No 8 (1994) Orientacja fałdów gliwickich Abstrakt
Ryszard Kuzak
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstrakt   PDF
Roman Żurawek
 
Vol 25, No 11 (1977) Orientacja przestrzenna i wykształcenie spękań w utworach triasowych kopalni "Bolesław" k. Olkusza Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki
 
Vol 47, No 11 (1999) Orientacja spękań i uskoków w południowo-wschodniej części zapadliska orawskiego Abstrakt   PDF
Józef Kukulak
 
Vol 10, No 9 (1962) Orientacja struktur linijnych w serii łupkowej kambru Gór Pieprzowych Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 2, No 8 (1954) ORTOGENEZA Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 11, No 10 (1963) Osadowa, czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 4 (1984) Osady barierowe w górnym miocenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Osady caliche w cechsztyńskim dolomicie głównym (Ca2) okolic Kalisza Abstrakt   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 39, No 2 (1991) Osady czwartorzędowe południowego Spitsbergenu Abstrakt
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Osady czwartorzędowe w rejonie Garwolina Abstrakt   PDF
Stefania Gadomska
 
Vol 46, No 6 (1998) Osady czwartorzędowe w rejonie Krynicy (zachodnie Karpaty zewnętrzne): wyniki wstępnych badań Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego (Wyżyna Miechowska Abstrakt
Leszek Lindner, Elżbieta Siennicka
 
Vol 60, No 5 (2012) Osady eoliczne (wydmowe) w suchym i półsuchym regionie płaskowyżu Alashan (Mongolia Wewnętrzna, Chiny) Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 28, No 10 (1980) Osady fitogeniczne w dolinach rzek nizinnych w Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Laskowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Osady, geneza i ewolucja jeziora Garbaś, Pojezierze Suwalskie Abstrakt
Anna Wysocka
 
Vol 65, No 4 (2017) Osady glifu krewasowego z miocenu Polski oerodkowej w okolicach Konina Abstrakt   PDF
Marek Widera, Lilianna Chomiak, Dariusz Gradecki, Robert Wachocki
 
Vol 17, No 8 (1969) Osady ilaste a młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstrakt   PDF
Wojciech Walczak
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady interglacjalne w Pozezdrzu koło Giżycka Abstrakt   PDF
Krzysztof Krupiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Osady interglacjału eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceńskiej w profilu Lisówek (koło Grodziska Mazowieckiego) Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 7 (2001) Osady interglacjału eemskiego w Dobrem na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej Abstrakt   PDF
Krzysztof M. Krupiński, Magdalena Kucharska
 
Vol 48, No 9 (2000) Osady interglacjału eemskiego w Rakowie Nowym k. Kolna Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Osady interglacjału eemskiego w Studzieńcu i Babcu Piasecznym k. Sierpca Abstrakt
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 38, No 1 (1990) Osady interglacjału eemskiego w Warszawie Odolanach Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) Abstrakt   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Hanna Winter
 
Vol 51, No 5 (2003) Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 46, No 2 (1998) Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 44, No 2 (1996) Osady interglacjału mazowieckiego w Pawłowie Nowym na Podlasiu Abstrakt   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Osady interglacjału w Zwierzyńcu na Kurpiach Abstrakt   PDF
Alicja Bałuk, Zofia Dłużakowa, Sylwester Skompski
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady jeziorne i biogeniczne oraz zapis zmian roślinności okresu 18000 - 8000 lat BP w Polsce Abstrakt
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 18, No 3 (1970) Osady karbonu i dolnego permu z wiercenia Polaki-1 Abstrakt   PDF
Violetta Błaszkowska, Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 10, No 10 (1962) Osady liasu górnego w Lubieni koło Starachowic Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 32, No 10 (1984) Osady Małego Stawu w Karkonoszach Abstrakt
Bogumił Wicik
 
Vol 26, No 8 (1978) Osady metalonośne na grzbietach śródoceanicznych - geneza, klasyfikacja i implikacje geochemiczne Abstrakt   PDF
Salman Bloch
 
Vol 44, No 9 (1996) Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały Abstrakt   PDF
Krzysztof Grzybowski, Jan Śniadek
 
Vol 23, No 8 (1975) Osady paleogenu w wierceniu Miechów (monoklina przedsudecka) w świetle badań mikroparleontologicznych Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 48, No 2 (2000) Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997 Abstrakt   PDF
Adolf Szponar
 
Vol 33, No 4 (1985) Osady redeponowane w spągu łupku miedzionośnego kopalni „Rudna" (LGOM) Abstrakt
Sławomir Tusiński
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 18000 - 8000 lat BP w południowej Polsce Abstrakt
Leszek StarkeI, Piotr Gębica
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20000- 8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych obszarach Polski Abstrakt
Krystyna Turkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Osady trzeciorzędowe w Radawcu koło Lublina Abstrakt   PDF
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 35, No 4 (1987) Osady turbulentnych spływów kohezyjnych w warstwach menilitowych płaszczowiny skolskiej (Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 27, No 6 (1979) Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego Abstrakt
F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński
 
Vol 10, No 2 (1962) Osady w dolinie rzeki Gołdapy Abstrakt
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 48, No 12 (2000) Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Oscylacje środowisk depozycyjnych w górnym emsie i eiflu z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Michał Szulczewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) Abstrakt   PDF
Zbigniew Perski
 
Vol 7, No 1 (1959) Osiadanie dodatkowe mad wiślanych Abstrakt   PDF
WITOLD CEZARIUSZ KOWALSKI
 
Vol 31, No 3 (1983) Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia geofizyki poszukiwawczej w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Osiągnięcia Instytutu Naftowego w okresie 15-lecia Polski Ludowej Abstrakt
Feliks Mitura
 
Vol 16, No 7 (1968) Osiągnięcia kartografii geologicznej w Czechosłowacji Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 51, No 1 (2003) Osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego w dziedzinie geologii złóż węgla brunatnego Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 13, No 10 (1965) Osiągnięcia służby geologicznej Demokratycznej Republiki Wietnamu Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w dziedzinie petrografii skał osadowych w XX-leciu PRL Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w prawodawstwie geologicznym w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Osiem lat działalności i dziesięć konferencji Sekcji Sozologicznej PTG Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 2 (1993) Osiemdziesięciolecie nestora polskiej geologii - prof. Dr Stanisława Siedleckiego Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Tyskiego Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 37, No 3 (1989) Osobliwości źródeł Ras El Ein Abstrakt   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 51, No 10 (2003) Osobowość Profesora Henryka Teisseyre’a a środowisko, w którym wyrósł Abstrakt
Barbara Teisseyre
 
Vol 9, No 3 (1961) Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 60, No 2 (2012) OSTAFICZUK S. – Współczesne problemy Eko-Geologii. Abstrakt   PDF
Leszek Marks
 
Vol 20, No 11 (1972) Ostatnie cztery lata geologii inżynierskiej w Związku Radzieckim Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 9 (1995) Ostra walka o przyszłość Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 9 (2016) Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Osuwiska Karpat Abstrakt   PDF
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski) Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO Abstrakt   PDF
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski, Marcin Kułak, Antoni Wójcik
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Sudetach Abstrakt   PDF
Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – niszczycielski żywioł Abstrakt   PDF
Pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne Abstrakt   PDF
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju Abstrakt   PDF
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwisko na stokach MaguryWitowskiej (Podhale) Abstrakt   PDF
Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 46, No 11 (1998) Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r. Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Włodzimierz Margielewski, Andrzej Domagała
 
Vol 65, No 9 (2017) Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka Abstrakt   PDF
Milena Różycka, Filip Duszyński, Aleksandra Michniewicz
 
Vol 27, No 8 (1979) Osuwisko w Brzeźnie powstałe w wyniku prac geofizycznych Abstrakt
Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Osuwisko w Lipowicy koło Dukli Abstrakt   PDF
Jerzy Badak, Ryszard Pawłowski
 
Vol 10, No 11 (1962) Osuwisko w Pcimiu Abstrakt   PDF
Krzysztof Jakubowski, Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 9, No 3 (1961) Osuwisko we wsi Wapienne koło Muszyny Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Osuwiskowe toczeńce zwijane z Sobkowa Abstrakt   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 4 (1995) Oświetlanie pseudorzeźby układem trzech kolorowych słońc jako metoda filtracji wielokierunkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 3 (1970) Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli Abstrakt   PDF
Leszek Stoch, Zbigniew Sartowski, Piotr Wyszomirski
 
Vol 8, No 9 (1960) Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego Abstrakt
Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer
 
Vol 21, No 4 (1973) Otwarcie jaskini Raj Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Otwarcie nowej siedziby Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Otwarcie wystawy - Kamienie z nieba - meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 51, No 2 (2003) Otwarcie wystawy Bryły bursztynu — fenomen przyrody w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Iwona Puźniak
 
Vol 51, No 8 (2003) Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 47, No 12 (1999) Otwarcie zmodernizowanego Muzeum Geologicznego PIG - uroczystość obchodów 80-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 12 (2003) Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Ain Settara, Tunezja Abstrakt   PDF
Danuta Peryt, Laia Alegret, Eustoquio Molina
 
Vol 24, No 6 (1976) Otwornice kambryjskie z Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Otwornice w polskich iłach warwowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 51, No 11 (2003) Otwornice z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu w Kamiennym Dole koło Kazimierza Dolnego Abstrakt   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 7, No 5 (1959) Otwornice z warstw magurskich i podmagurskich w rejonie Pielgrzymki Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 13, No 3 (1965) Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 9 (1976) Ozdobny chalcedon w okolicy Świerków na Dolnym Śląsku Abstrakt
Ryszard Kryza
 
Vol 4, No 11 (1956) Oznaczanie ceru w piasku monacytowym Abstrakt
Marian Akst
 
Vol 24, No 7 (1976) Oznaczanie cynku w dolomitach kruszconośnych metodą rentgenowską niedyspersyjną Abstrakt   PDF
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie fluoru i innych nieorganicznych związków w powietrzu z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej Abstrakt   PDF
Rajmund Michalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Oznaczanie gatunków rodzaju Balanus da Costa, 1778 na podstawie przekrojów poprzecznych płytek korony Abstrakt   PDF
Stefan J. Dawidowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA Abstrakt
Marcin Wojciechowski, Justyna Filip, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali ciężkich w tkankach leszczy z Wisły i Sanu - badania biomonitoringowe Abstrakt   PDF
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali śladowych w wodach metodą podwójnej ekstrakcji Abstrakt   PDF
Eligiusz Serafin, Janusz Mazur
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Oznaczanie miedzi na ociosie i w rdzeniach wiertniczych metodą fluorescencji rentgenowskiej Abstrakt   PDF
Mirosław Kazimierczyk, Jerzy Niewodniczański
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym Abstrakt   PDF
Ryszard Dobrowolski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie parametru sumarycznego AOX w badaniach wód i osadów Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie pierwiastków śladowych w skałach ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków ziem rzadkich Abstrakt   PDF
Iwona Iwanejko, Zdzisław Hebda
 
Vol 9, No 12 (1961) Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach Abstrakt
Jan Calikowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie różnych form azotu w wodach naturalnych -metody stosowane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Anna Maksymowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego Abstrakt   PDF
Mieczyslaw Korolczuk, Małgorzata Grabarczyk
 
Vol 9, No 10 (1961) Oznaczanie uziarnienia gruntu metodą U-rurki Abstrakt   PDF
Ewa Paszyc-Stępkowska
 
Vol 28, No 10 (1980) Oznaczanie węglowodorów izoprenoidowych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstrakt
Zofia Pomykała
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gruntach metodą HPLC Abstrakt   PDF
Krystyna Łukasik, Brygida Dziewięcka
 
Vol 17, No 10 (1969) Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach glebowych pobranych z otoczenia zakładów przemysłowych Abstrakt   PDF
Jan Kiepul
 
Vol 33, No 12 (1985) Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego Abstrakt
Piotr Janko
 
Vol 16, No 8 (1968) Oznaczenia w geofizyce wiertniczej Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 39, No 2 (1991) Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych Abstrakt
Jean L. Duthou, Jean P. Couturie, Michał P. Mierzejewski, Christian Pin
 
Vol 43, No 3 (1995) Ołów z początkiem ostatniej dekady XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Augusthinis Styliano-Stavas - Atlas of the textural patterns of ore minerals and metallogenetic processes Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
5751 - 6000 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>