Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku k. Nowego Sącza z wykorzystaniem modelowania numerycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Waldemar Morański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych Abstract   PDF (Polish)
Bernadeta Rajchel
 
Vol 32, No 12 (1984) Ocena zawodnienia planowanych do eksploatacji złóż fosforytów i warunki wykorzystania wód Abstract
Stanisław Turek
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Ziętkowiak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Suchy, Dominika Dąbrowska, Rafał Kucharski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Ocena zróżnicowania zawartości uranu w próbkach aluwialnych z obszaru występowania różnych kompleksów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Oceny oddziaływania na środowisko — nieustający problem nauki, praktyki i polityki Abstract   PDF (Polish)
Witold Lenart
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona czy kształtowanie środowiska człowieka w świetle geologii inżynierskiej i ekogeologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk Abstract   PDF (Polish)
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 48, No 9 (2000) Ochrona geosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna, Bronisław Bednarczuk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Jerzy Szawdyn
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Jan Urban
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Ochrona kopalin i wód podziemnych w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona litosfery w świetle postanowień „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej Abstract
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 32, No 2 (1984) Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 5 (2002) Ochrona prawna nie eksploatowanych złóż surowców mineralnych w Europie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 39, No 2 (1991) Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w strategii ochrony litosfery w Polsce Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 10 (1980) Ochrona przyrody nieożywionej w województwie olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Ochrona skarp drogowych i budowli ziemnych przed erozją powierzchniową Abstract   PDF (Polish)
Beata Gajewska, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Ochrona środowiska naturalnego - analiza kosztów i zysków Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 44, No 9 (1996) Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych (red. Andrzej Paulo) Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 5 (1972) Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach geologiczno-surowcowych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Ochrona środowiska w geologicznych pracach badawczych Abstract
Zdzisław Dembowski, Józef Sztelak
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona środowiska w Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach Abstract
Małgorzata Gonera
 
Vol 34, No 6 (1986) Ochrona stanowisk geologicznych w pienińskim pasie skałkowym Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona zasobów przyrody - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 33, No 5 (1985) Ochrona zasobów złóż na tle dyskusji o wartości kopaliny w złożu Abstract
Konrad Wanielista
 
Vol 44, No 8 (1996) Od archiwum do nauki Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Od Bałtyku po gór szczyty Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 11 (2015) Od dryfu kontynentów Alfreda Wegenera do tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Od ochrony litosfery do geosozologi Abstract
Stefan Kozłowski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 10 (1999) Od Przylądka Dobrej Nadziei do Wielkich Ruin Zimbabwe - wystawa fotograficzna w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 37, No 1 (1989) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Od redakcji Abstract
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Od Redakcji Abstract
. .
 
Vol 22, No 7 (1974) Od Redakcji Abstract
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) OD REDAKCJI Abstract
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) OD REDAKCJI Abstract
, ,
 
Vol 35, No 10 (1987) Od struktur ślizgowych do układów naprężeń: przegląd metod Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 3, No 8 (1955) OD WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstract
, .
 
Vol 23, No 1 (1975) Odciski octanowe i metapleksowe w analizie petrograficznej skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Mirosław Krajewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Tomalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu - 75 lat Państwowego Instytutu Geologicznego (24.06.1994) Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Gdański PTG Abstract
Feliks Pieczka
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Górnośląski PTG Abstract
Alina Siewniak
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Krakowski PTG w latach 1963-1970 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Wrocławski PTG Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Ziemi Rzeszowskiej PTG Abstract
Józef Czernicki
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Oddziaływanie karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i jego ocena na przykładzie zbiorników Krempna i Solina Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Sroczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko przyrodnicze i kierunki ograniczenia tego zagrożenia Abstract
Zdzisław Małecki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Monika Okońska, Michał Oleksiewicz, Marek Marciniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Oddziaływanie wylewiska ścieków komunalnych na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Michał Fic, Jarosław Kręgiel
 
Vol 46, No 4 (1998) Odkrycia węglowodorów w ostatnim dziesięcioleciu i stan bazy zasobowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Weil, Wojciech Górecki, Józef Kruczek, Piotr Karnkowski
 
Vol 35, No 1 (1987) Odkrycie meteorytu w Kłodawie koło Chojnic Abstract
Jacek R. Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 7, No 3 (1959) Odkrycie miejsc występowania kości kręgowców kopalnych w okolicach Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 20, No 2 (1972) Odkrycie mioceńskich faun kręgowców w Przewornie (DoIny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Józef Oberc, Andrzej Sulimski
 
Vol 13, No 3 (1965) Odkrycie nowej jaskini w Górach Świętokrzyskich Abstract
Mirosława Boczarowa
 
Vol 34, No 1 (1986) Odkrycie paleozoicznej kry eratycznej w Olsztyńskiem Abstract
Wacław Radziwinowicz, Bohdan Szczepkowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Odkrycie reliktów fauny i flory w "kwarcytach" z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gunia
 
Vol 19, No 6 (1971) Odkrycie soli kamiennej w otworze "Stasiówka" w rejonie Dębicy Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Odkrycie wysadowej struktury solnej koło Damasławka na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Mrozek, Julian Sokołowski, Janina Wróbel
 
Vol 21, No 4 (1973) Odkrycie złoża węgla brunatnego w Stękinach koło Olsztyna Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Odkształcalność piaskowców w świetle zmian wilgotności i smukłości próbek Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Bukowska
 
Vol 44, No 1 (1996) Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, Świnna Poręba, 25.10.1995 Abstract
Kazimierz Thiel
 
Vol 22, No 12 (1974) Odmiany politypowe siarczku cynku w złożach śląsko-krakowskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Bielski
 
Vol 49, No 1 (2001) Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Odnawialne złoża żwirów rzek Podhala Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Joanna Zachaś-Janecka1
 
Vol 50, No 12 (2002) Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Krieger, Cezary Sroga
 
Vol 48, No 6 (2000) Odpowiedź autora Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Odpowiedź autorom artykułu "Ani koniec ani początek drogi..." Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 18, No 2 (1970) Odpowiedź na artykuły polemiczne w sprawie problemów geologicznych kopalni Trzebionka Abstract
Irena Smolarska
 
Vol 47, No 12 (1999) Odpowiedź na odpowiedź, czyli pokorne przyznanie się do popełnionych błędów przez autora mapy tektonicznej Polski i jej recenzenta Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 11 (1993) Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia" Abstract
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
 
Vol 50, No 1 (2002) Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - Abstract
Andrzej Gajewski
 
Vol 36, No 2 (1988) Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego" Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 35, No 12 (1987) Odpowiedź na „Uwagi w sprawie wód kryptotermalnych" Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 49, No 11 (2001) Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka
 
Vol 42, No 3 (1994) Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych – obiekty godne ochrony Abstract
Janusz Czerwiński, Piotr Migoń
 
Vol 35, No 6 (1987) Odsłonięcie uskoku sudeckiego brzeżnego w Górach Bardzkich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 51, No 8 (2003) Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych Abstract   PDF (Polish)
Michał Śmigielski
 
Vol 8, No 5 (1960) Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi Abstract
Jan Calikowski, Roman Calikowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Domonik
 
Vol 67, No 7 (2019) Odznaczeni honorową Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (1994–2018) Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 46, No 8-1 (1998) OFERTA NAUKI 98 na 70. Międzynarodowych Targach Poznańskich Abstract
Teresa Oryl, Barbara Żbikowska
 
Vol 11, No 8 (1963) Ogólna charakterystyka przejawów mineralizacyjnych Armenii Abstract
Erast Konstantynowicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 6 (2016) Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Agnieszka Karwik, Zbigniew Kordalski, Tomasz Kowalewski, Beata Pasierowska, Krzysztof Sokołowski, Anna Szelewicka, Ewa Tarnawska
 
Vol 16, No 4 (1968) Ogólne wytyczne na temat metodyki, zakresu i formy hydrogeologicznych operatów regionalnych Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 27, No 3 (1979) Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 51, No 8 (2003) Ogólnokrajowa narada geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Ogólnokrajowa narada głównych geologów wojewódzkich Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 2 (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnejpromieniotwórczości - Sosnowiec, 15-16.11.1996 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 21, No 7 (1973) Ogólnopolskie Seminarium Sekcji Geologii Matematycznej PTG Abstract
Rafał Unrug, Inez Wiatr
 
Vol 3, No 8 (1955) Ogólny zarys budowy geologicznej rejonu Przysucha – Chlewisko w świetle nowych materiałów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 63, No 9 (2015) Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Paulina Kostrz-Sikora, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska
 
Vol 44, No 8 (1996) O.H. WalIiser (ed.) - Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 47, No 7 (1999) Ojciec i syn - pokochać graptolity - wystawa poświęcona rodzinie profesora Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Chrząstowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Określanie ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu źródeł promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niewodniczański
 
Vol 26, No 2 (1978) Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Natalia Górecka
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien Abstract   PDF (Polish)
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 9, No 4 (1961) Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego Abstract
Barbara Gondek
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Ryszard Ryżak
 
Vol 42, No 2 (1994) Określanie uziarnienia osadów metodą dyfrakcji optycznej przy zastosowaniu laserowego analizatora Analysette 22-E Abstract
Katarzyna Issmer
 
Vol 27, No 11 (1979) Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Paweł Dobak
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca, Michał Marzec
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia Abstract
Leszek Chojecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Określanie zailenia skał na podstawie metody profilowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Maria Wesołowska-Bała
 
Vol 37, No 12 (1989) Określanie zwrotu ścinania Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 39, No 2 (1991) Określenie mineralizacji ogólnej wody na podstawie oznaczonej łącznej zawartości kationów Abstract
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka
 
Vol 23, No 1 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 23, No 2 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstract
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 22, No 9 (1974) Określenie orientacji optycznej w plagioklazach przy użyciu kątów Eulera na stoliku uniwersalnym Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 33, No 10 (1985) Określenie prędkości i wielkości przepływu wody w korytarzach jaskiniowych na podstawie pomiarów zagłębień wirowych Abstract
Helena Hercman
 
Vol 41, No 3 (1993) Określenie zakresu tajemnicy gospodarczej, własności intelektualnej oraz metod udostępniania informacji i materiałów geologicznych Abstract
Magdalena Jęczmyk, Janusz Uberna
 
Vol 1, No 4 (1953) Określenie zmienności złoża i jego stopnia geologicznego rozpoznania za pomocą wskaźników liczbowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Okresowe i nagłe zmiany prędkości fal sejsmicznych Abstract
Wiaczesław K. Aleksandrow, Jerzy Świtek
 
Vol 24, No 8 (1976) Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
 
Vol 28, No 1 (1980) Okruszcowanie skał serii złożowej na poziomie eksploatacyjnym 550 kopalni „Konrad" Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dzidowska
 
Vol 19, No 11 (1971) Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Ksenia Mochnacka
 
Vol 16, No 3 (1968) Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry Abstract   PDF (Polish)
Teresa Domaszewska
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Okrzemki w osadach organogenicznych interglacjału ferdynandowskiego w Podlodowie (polska Środkowa Abstract   PDF (Polish)
Barbara Marciniak
 
Vol 18, No 12 (1970) Oligocen okolic Jerzmanowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dyjor
 
Vol 25, No 7 (1977) Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe) Abstract
Franciszka Szymakowska
 
Vol 35, No 5 (1987) On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 41, No 9 (1993) Ondrašik R., Rybář J. - Dynamická Inżinierska Geológia - (REC.) Abstract
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 61, No 1 (2013) OneGeology – geologia jedna! Abstract   PDF (Polish)
Urszula Stępień, Dariusz Gałązka, Monika Pielach, Ewa Piotrowska, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstract   PDF (Polish)
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 67, No 7 (2019) Oni budowali Państwowy Instytut Geologiczny… Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstract
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstract
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstract
Jan Żytka
 
Vol 18, No 1 (1970) Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie rozwoju górnictwa skalnego Abstract
, ,
 
Vol 44, No 6 (1996) Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG Abstract
Danuta Gientka, Jan Szewczyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Opoka - nowym surowcem dla przemysłu cementowego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Tchórzewska, Kazimierz Piekarski
 
Vol 21, No 4 (1973) Opoka lekka (ziemia krzemionkowa) z Polanowic na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 36, No 11 (1988) Oporność filtracyjna koryt rzecznych w świetle badań terenowych i modelowych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Kuberski
 
Vol 9, No 6 (1961) Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 4 (1965) Opornościowe mikroprofilowanie zmian zwilżalności skał Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa, Stanisław Plewa
 
Vol 46, No 7 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 49, No 4 (2001) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 43, No 2 (1995) Opracowania geologiczne wyróżnione przez komisje statutowe ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Halina Florczak
 
Vol 44, No 5 (1996) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin Abstract
Halina Florczak
 
Vol 45, No 5 (1997) Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Zasobów Kopalin, Komisję Dokumentacji Geologicznych i Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstract
Halina Florczak
 
Vol 48, No 3 (2000) Opracowania geologiczne wyróżnione w 1999 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 51, No 4 (2003) Opracowania geologiczne wyróżnione w 2002 r. przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 67, No 8 (2019): Vol 67 , nr 8 Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2018 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Eliza DZIEKAN-KAMIŃSKA
 
Vol 41, No 3 (1993) Opracowanie baz danych kartograficznych złóż kopalin Abstract
Stanisław Przeniosło, Marlena Wilczek
 
Vol 48, No 6 (2000) Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych Abstract
Tomasz Janicki, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 31, No 12 (1983) Opracowanie strukturalno-facjalne i perspektywy gazonośności utworów mi ocen u autochtonicznego na obszarze przedgórza Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Lenk
 
Vol 26, No 6 (1978) Opracowywanie map powierzchni zwierciadła wód podziemnych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Jacek Owczarczyk, Przemysław Stenzel
 
Vol 42, No 5 (1994) Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny) Abstract
Robert Duda, Jacek Mucha
 
Vol 26, No 4 (1978) Opróbowanie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Barbara Romanowska, Wojciech Salski
 
Vol 49, No 9 (2001) Oprogramowanie dla bazy złóż Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract
Tomasz Gliwicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych - Bogatynia, 27 - 29.10.1999 Abstract
Roman Kuś
 
Vol 22, No 12 (1974) Optymalna gęstość siatki otworów rozpoznawczych na złożu miedzi Izdremec (Bułgaria) Abstract   PDF (Polish)
Petr A. Wasilew
 
Vol 30, No 3 (1982) Optymalny sposób obliczania anomalii resztkowych a ocena dokładności rozpoznania pomiarami potencjalnych pól geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wronicz
 
Vol 3, No 3 (1955) Opłacalność odbudowy złóż kruszywa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Paszyński
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka
 
Vol 50, No 12 (2002) Ordowickie Chitinozoa jako wskaźnik pochodzenia paleogeograficznego terranu łysogórskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wrona
 
Vol 26, No 11 (1978) Orenburskie złoże gazu ziemnego Abstract
Ewa Sieciarz
 
Vol 31, No 11 (1983) Organiczne związki miedzi w łupkach miedzionośnych obszaru Lubina i Polkowic Abstract   PDF (Polish)
Izabella Szczepkowska-Mamczarczyk
 
Vol 27, No 1 (1979) Organizacja badań geologicznych w Szwecji Abstract
Witold Salamon
 
Vol 33, No 3 (1985) Organizacja badań i poszukiwań geologicznych w Chinach Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 2, No 12 (1954) Organizacja badań mikroflorystycznych w budownictwie wodnym Abstract   PDF (Polish)
Julia Rejmanowa
 
Vol 29, No 3 (1981) Organizacja baz danych dla faktograficznych systemów archiwizacji i przetwarzania informacji geologicznych Abstract
Przemysław Stenzel, Maciej Krajecki
 
Vol 49, No 3 (2001) Organizacja bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych: jej stan obecny i plany na przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Cieśla, Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 4 (1970) Organizacja Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Organizacja i dorobek Pracowni Geologii Czwartorzędu ZNG PAN Abstract
Stefan Zbigniew Rożycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Organizacja i działalność naukowa Federalnej Służby Geologicznej St. Zj. w geofizyce stosowanej Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 22, No 12 (1974) Organizacja i działalność służby hydrogeologicznej Cypru Abstract
Tadeusz Kliński
 
Vol 8, No 10 (1960) Organizacja i kierunki działania polskiej służby geologicznej Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Organizacja i zakres obowiązków Biura Ochrony Środowiska - stan Tennessee, USA Abstract   PDF (Polish)
Artur Kołodziejski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 44, No 9 (1996) Organizacja przedsięwzięć w RFN dla sanacji środowiska na terenach użytkowanych militarnie przez byłe wojska radzieckie Abstract
Krzysztof Marszalik, Jerzy Stawin, Katarzyna Kuna
 
Vol 34, No 5 (1986) Organizacja resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstract
Anna Ciecierska
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ORGANIZACJA ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH NA ZŁOŻACH RUD Abstract
Zbigniew Gruszczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) Organizacja szkolnictwa geologicznego oraz geologicznych badań naukowych w Japonii Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 11, No 3 (1963) Organizacja służby geologicznej i poszukiwania złożowe w krajach słabo rozwiniętych Abstract
Karim Fofana, Antoni Morawiecki, Jerzy Szawdyn
 
Vol 8, No 6 (1960) Organizacja służby geologicznej w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Piotr Kvetoň
 
Vol 26, No 2 (1978) Organizacja służby geologicznej w Zairze Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja ciosu w utworach węglanowych triasu obszaru pomiędzy Brudzowicami a Olkuszem Abstract   PDF (Polish)
Marek Król
 
Vol 42, No 8 (1994) Orientacja fałdów gliwickich Abstract
Ryszard Kuzak
 
Vol 50, No 5 (2002) Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF (Polish)
Roman Żurawek
 
Vol 25, No 11 (1977) Orientacja przestrzenna i wykształcenie spękań w utworach triasowych kopalni "Bolesław" k. Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Górecki
 
Vol 47, No 11 (1999) Orientacja spękań i uskoków w południowo-wschodniej części zapadliska orawskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Kukulak
 
Vol 10, No 9 (1962) Orientacja struktur linijnych w serii łupkowej kambru Gór Pieprzowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 2, No 8 (1954) ORTOGENEZA Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 11, No 10 (1963) Osadowa, czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 4 (1984) Osady barierowe w górnym miocenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Osady caliche w cechsztyńskim dolomicie głównym (Ca2) okolic Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 39, No 2 (1991) Osady czwartorzędowe południowego Spitsbergenu Abstract
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Osady czwartorzędowe w rejonie Garwolina Abstract   PDF (Polish)
Stefania Gadomska
 
Vol 46, No 6 (1998) Osady czwartorzędowe w rejonie Krynicy (zachodnie Karpaty zewnętrzne): wyniki wstępnych badań Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego (Wyżyna Miechowska Abstract
Leszek Lindner, Elżbieta Siennicka
 
Vol 60, No 5 (2012) Osady eoliczne (wydmowe) w suchym i półsuchym regionie płaskowyżu Alashan (Mongolia Wewnętrzna, Chiny) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 28, No 10 (1980) Osady fitogeniczne w dolinach rzek nizinnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Laskowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Osady, geneza i ewolucja jeziora Garbaś, Pojezierze Suwalskie Abstract
Anna Wysocka
 
Vol 65, No 4 (2017) Osady glifu krewasowego z miocenu Polski oerodkowej w okolicach Konina Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera, Lilianna Chomiak, Dariusz Gradecki, Robert Wachocki
 
Vol 17, No 8 (1969) Osady ilaste a młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Walczak
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady interglacjalne w Pozezdrzu koło Giżycka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Krupiński
 
Vol 33, No 2 (1985) Osady interglacjału eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceńskiej w profilu Lisówek (koło Grodziska Mazowieckiego) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 7 (2001) Osady interglacjału eemskiego w Dobrem na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof M. Krupiński, Magdalena Kucharska
 
Vol 48, No 9 (2000) Osady interglacjału eemskiego w Rakowie Nowym k. Kolna Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Osady interglacjału eemskiego w Studzieńcu i Babcu Piasecznym k. Sierpca Abstract
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 38, No 1 (1990) Osady interglacjału eemskiego w Warszawie Odolanach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Hanna Winter
 
Vol 51, No 5 (2003) Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 46, No 2 (1998) Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 44, No 2 (1996) Osady interglacjału mazowieckiego w Pawłowie Nowym na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Osady interglacjału w Zwierzyńcu na Kurpiach Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Zofia Dłużakowa, Sylwester Skompski
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady jeziorne i biogeniczne oraz zapis zmian roślinności okresu 18000 - 8000 lat BP w Polsce Abstract
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
 
Vol 18, No 3 (1970) Osady karbonu i dolnego permu z wiercenia Polaki-1 Abstract   PDF (Polish)
Violetta Błaszkowska, Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 10, No 10 (1962) Osady liasu górnego w Lubieni koło Starachowic Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 32, No 10 (1984) Osady Małego Stawu w Karkonoszach Abstract
Bogumił Wicik
 
Vol 26, No 8 (1978) Osady metalonośne na grzbietach śródoceanicznych - geneza, klasyfikacja i implikacje geochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Salman Bloch
 
Vol 44, No 9 (1996) Osady międzymorenowe w okolicy Mikorzyna na Wysoczyźnie Konińskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 45, No 6 (1997) Osady młodo plejstoceńskie w przełomie Skawy przez Beskid Mały Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Grzybowski, Jan Śniadek
 
Vol 23, No 8 (1975) Osady paleogenu w wierceniu Miechów (monoklina przedsudecka) w świetle badań mikroparleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 48, No 2 (2000) Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997 Abstract   PDF (Polish)
Adolf Szponar
 
Vol 33, No 4 (1985) Osady redeponowane w spągu łupku miedzionośnego kopalni „Rudna" (LGOM) Abstract
Sławomir Tusiński
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 18000 - 8000 lat BP w południowej Polsce Abstract
Leszek StarkeI, Piotr Gębica
 
Vol 40, No 10 (1992) Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20000- 8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych obszarach Polski Abstract
Krystyna Turkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Osady trzeciorzędowe w Radawcu koło Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 35, No 4 (1987) Osady turbulentnych spływów kohezyjnych w warstwach menilitowych płaszczowiny skolskiej (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Leszczyński
 
Vol 27, No 6 (1979) Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego Abstract
F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński
 
Vol 10, No 2 (1962) Osady w dolinie rzeki Gołdapy Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 48, No 12 (2000) Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Oscylacje środowisk depozycyjnych w górnym emsie i eiflu z Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 47, No 2 (1999) Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 7, No 1 (1959) Osiadanie dodatkowe mad wiślanych Abstract   PDF (Polish)
WITOLD CEZARIUSZ KOWALSKI
 
Vol 31, No 3 (1983) Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia geofizyki poszukiwawczej w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Osiągnięcia Instytutu Naftowego w okresie 15-lecia Polski Ludowej Abstract
Feliks Mitura
 
Vol 16, No 7 (1968) Osiągnięcia kartografii geologicznej w Czechosłowacji Abstract
Edward Rühle
 
5751 - 6000 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>