Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe)

Lucjan Gazda, Michał Karger, Dariusz Bielec

Abstract


Kopalnia "Bogdanka" eksploatuje pokłady węgli kamiennych zalegające w obrębie mułowcowo-iłowcowych warstwach lubelskich (westfal B). W szarych iłowcach o charakterze gleby stigmariowej mogą występować sferosyderyty o zróżnicowanych rozmiarach. W wyniku prac górniczych w spagu jednego z pokładów węgli, rozpoznano duże (od kilkudziesięciu cm do 1 m) elipsoidalne sferosyderyty. Septariowe spękania w ich wnętrzach wypełniają grubokrystaliczne węglany (kalcyt) i/lub pylaste minerały ilaste (dickit). Towarzyszy im polimineralne okruszcowanie pirytem, galeną i millerytem. Milleryt tworzy igiełkowate lub cienkowłókniste agregaty, w których długość poszczególnych ziarn nie przekracza 1 cm. Jest to pierwszy przypadek stwierdzenia mineralizacji niklowej w utworach karbonu lubelskiego.

MILLERITE IN SPHAEROSIDERITES FROM COAL MIN E "BOGDANKA" (LUBLIN COAL BASIN, EASTERN POLAND)

Summary
In mine "Bogdanka" are exploited Carboniferous black coals which occur within mudstone-claystone deposits Lublin Beds (Westphalian B). In grey claystones of nature of stigmarie may occur sphaerosiderites of different size. During underground working in floor of one of coal banks big (size from tens cm to l m) ellipsicsphaerosiderites were found. Septarian fissures inside sphaerosiderites arefilled by coarse-crystalline carbonates (calcite) and for dusty clay minerals (dickite) . They are associated by them polymineral metallization with pyrite, galenite and millerite. Millerite forms needle orfine-fibrous aggregates in which particular grains are < 1 cm. Millerite occurring in sphaerosiderites is the first record of nickel minerallization in the Lublin Carboniferous deposits.

Full Text:

PDF (Polish)