Minerały kruszcowe wybranych skał kompleksu kaczawskiego

Renata Kaliszuk

Abstract


W próbkach skał, należących do kompleksu kaczawskiego (zieleńcach, łupku grafitowym, metatrachicie i metadiabazie), stwierdzono obecność minerałów kruszcowych. Minerały kruszcowe są reprezentowane przez: piryt i hematyt a podrzędnie piryt framboidalny, chalkopiryt i chalkozyn–kowelin. Minerały te różniły się stopniem przeobrażenia, wykształceniem a także genezą.

ORE MINERALS IN THE SELECTED ROCKS OF KACZAWA COMPLEX (SW POLAND)

Summary
In samples of rocks of Kaczawa complex (greenstones, graphitic schist, metatrachyte and metadiabase) occur ore minerals. They are represented by: pyrite, hematite and subordinate framboid pyrite, chalcopyrite, chalcocite–covellite. These minerals differ in step alteration, shape and genesis.

Full Text:

PDF (Polish)