Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - spojrzenie w przyszłość Abstrakt
Stanisław Speczik
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 42, No 3 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93 Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 42, No 1 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei - Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 12 (1962) Państwowy Instytut Geologiczny w Japonii Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 8, No 2 (1960) Pańswtowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 43, No 4 (1995) Parageneza fosforytów i ewaporatów w fanerozoiku Abstrakt   PDF
Oleg l. Petryczenko
 
Vol 46, No 5 (1998) Paragenezy mineralne i powstawanie rud złota i srebra w rejonie Beregovo (Zakarpacie, Ukraina) Abstrakt   PDF
Sergey V. Biruk, Alexandr V. Emetc
 
Vol 7, No 2 (1959) Paralelizacja profilów stratygraficznych wapienia muszlowego obszaru śląsko-krakowskiego i Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 49, No 9 (2001) Parametr AOX - wskaźnik zanieczyszczenia osadów wodnych związkami chloroorganicznymi Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 45, No 5 (1997) Parametr grupowy AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami chlorowcoorganicznymi Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok
 
Vol 47, No 7 (1999) Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów spoistych trasy "Łazienkowskiej" Abstrakt   PDF
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 24, No 10 (1976) Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 20, No 4 (1972) Parametry inżyniersko-geologiczme podłoża zapory wodnej w Młotach Abstrakt   PDF
Janusz Dziewański, Zygmunt Glazer, Juliusz Köhsling
 
Vol 48, No 10 (2000) Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego Abstrakt   PDF
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 45, No 9 (1997) Park Narodowy Gór Stołowych - wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Krzysztof Jakubowski, Bożena Rudnicka
 
Vol 46, No 11 (1998) Park rozrywki i nauki im. prof. Romana Kozłowskiego Abstrakt
Witold Kozłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Pasmo nasuwcze Sevier (USA) jako przykład ewolucji orogenu i związanego z nim basenu zapadliska przedgórskiego - pokonferencyjna wycieczka terenowa do rocznej konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych, Salt Lake City, 21-23.05.1998 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 19, No 1 (1971) Pęcznienie minerałów ilastych pod wpływem wody i cieczy organicznych - Abstrakt   PDF
Krystyna Kulesza-Wiewióra, Andrzej Wiewióra
 
Vol 9, No 7 (1961) Pęcznienie skał senońskich w przełomowym odcinku Wisły środkowej jego inżyniersko-geologiczne znaczenie Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 9 (1985) Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie) Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Pennski kompleks rafy kapitańskiej w Guadalupe Mountains (SW część USA) Abstrakt
Brenda L. Kirkiand George Kirkiand George
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Perm na 28 MKG Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 40, No 4 (1992) Perm na tarasie świętokrzyskim Abstrakt
Anna Morawska
 
Vol 7, No 6 (1959) Perm w otworze Żebrak IG I Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 28, No 5 (1980) Permo-karbońskie fauny koralowe Spitsbergenu Abstrakt   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Permskie formacje solne platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt
S.M. Korieniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka
 
Vol 9, No 11 (1961) Perspektywiczne surowce mineralne Abstrakt   PDF
Zdenek Pácal
 
Vol 11, No 10 (1963) Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Perspektywy badań geologicznych Polski prowadzonych przez Instytut Geologiczny Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 13, No 8 (1965) Perspektywy balneologiczne Łodzi Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy eksploatacji kwarcytów bolesławieckich Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji piasków kwarcowych w okolicy Piaseczna Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 41, No 9 (1993) Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego Abstrakt
Zdzisław Mianowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji złóż rozsypiskowych kruszywa mineralnego z dna południowego Bałtyku Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kroczka
 
Vol 33, No 7 (1985) Perspektywy i główne kierunki rozwoju nauk geologicznych Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 11, No 1 (1963) Perspektywy i problemy badań Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego Abstrakt
Vlastimil Svoboda
 
Vol 11, No 4 (1963) Perspektywy niklonośności sudeckich intruzji zasadowych Abstrakt   PDF
Jerzy Fedak
 
Vol 20, No 12 (1972) Perspektywy odkrycia cechsztyńskich raf wapiennych w Polsce Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia nowych złóż węgla o wartościach przemysłowych w SW Polsce Abstrakt   PDF
Janusz Stankiewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu typu złoża Marklowice Abstrakt   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1 Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Danuta Kühn
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy odkrycia złóż metali na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Perspektywy odkrycia złóż uranu na obszarze północno-zachodnich Sudetów Abstrakt   PDF
Jan Krasoń
 
Vol 34, No 9 (1986) Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu Abstrakt   PDF
Janusz Jamrozik, Joanna Pawica, Anna Sipińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Perspektywy poszukiwań czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców mineralnych na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstrakt   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 13, No 5 (1965) Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Perspektywy poszukiwań iłów ceramicznych w niecce północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Perspektywy poszukiwań karbonu w depresji północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Perspektywy poszukiwań złóż soli kamiennej w okolicy Tarnowa Abstrakt   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 32, No 3 (1984) Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w północnej części strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów Abstrakt   PDF
Hanna Chilińska
 
Vol 43, No 9 (1995) Perspektywy pozyskiwania surowców mineralnych u schyłku XX wieku, Kraków-Zakopane, 12-14.05.1995 Abstrakt
Alicja Frysztak-Wołkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Jan Kaczyński
 
Vol 30, No 8 (1982) Perspektywy ropogazonośności na dużych głębokościach Abstrakt   PDF
S. Maksimow, K. Fomkin, P. Ancupow, M. Łodżewska, P. Karnkowski, Z. Korab
 
Vol 45, No 4 (1997) Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 6 (1998) Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce - zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN - KWB Behchatów w Rogowcu, 29.04.1998 Abstrakt
Maciej Piwocki
 
Vol 4, No 2 (1956) Perspektywy Świętokrzyskiej Stacji Terenowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach Abstrakt
Borys Areń
 
Vol 42, No 8 (1994) Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków Abstrakt
Ryszard Habryn, Marek Markowiak, Jadwiga Ślósarz
 
Vol 51, No 9 (2003) Perspektywy węgla w poszerzonej Europie: Węgiel jedynym strategicznym surowcem energetycznym Europy Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 33, No 10 (1985) Perspektywy wykorzystania ciepła wód podziemnych z utworów mezozoicznych Wielkopolski Abstrakt   PDF
Wojciech Biedrzycki
 
Vol 43, No 6 (1995) Perspektywy wykorzystania w ochronie środowiska iłów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Paweł Brański
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy wykorzystania złóż skał krystalicznych na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Zdzisław Śliwa
 
Vol 40, No 2 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy występowania kaolinów w rejonie masywu strzelińkiego Abstrakt   PDF
Lech Rembocha
 
Vol 9, No 7 (1961) Perspektywy występowania ropy naftowej w paleozoiku świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 26, No 9 (1978) Perspektywy występowania węgli koksujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Zbigniew Buła
 
Vol 18, No 3 (1970) Perspektywy występowania węglowodorów naftowych w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 5 (1998) Peryglacjalna zwietrzelina gliniasta Doliny Chęcińskiej w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Robert Sołtysik
 
Vol 47, No 7 (1999) Petroarcheologia i rozwój jej badań na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas, Agnieszka Wójcik
 
Vol 49, No 6 (2001) Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce Abstrakt
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 12 (2002) Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 2 (1980) Petrochemiczne zróżnicowanie a geneza młodopaleozoicznyoh wulkanitów Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 8 (1974) Petrofizyka - nowy kierunek badań w resorcie Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Andrzej Jaworski
 
Vol 43, No 12 (1995) Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych Abstrakt
Mariusz o. Jędrysek
 
Vol 11, No 9 (1963) Petrografia "czarnych piasków" z wyspy Isla des Pinos na SW od Kuby Abstrakt
Teresa Domaszewska
 
Vol 12, No 12 (1964) Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar Abstrakt   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 48, No 4 (2000) Petrografia osadów lodowcowych w południowej Wielkopolsce (Włoszakowice) Abstrakt
Maria Górska
 
Vol 16, No 2 (1968) Petrografia w warszawskim ośrodku uniwersyteckim Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego Abstrakt   PDF
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 1 (1960) Petrograficzne spostrzeżenia nad głazem narzutowym Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
Vol 50, No 9 (2002) Petrologia skał magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) występujących w SW części masywu suwalskiego Abstrakt   PDF
Krzysztof Nejbert
 
Vol 48, No 12 (2000) Petrologiczna charakterystyka soli badeńskich w złożu Siedlec-Moszczenica Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Petrology and geochemistry of the Miocene ignimbritic volcanism of the southern foreground of the Bukk Mountains (Hungary) Abstrakt   PDF
Terez Póka, Tibor Zelenka, Alexandru Szakacs, Ioan Seghedi, Geza Nagy
 
Vol 43, No 11 (1995) Petroskop - nowe możliwości prezentacji wizualnej Abstrakt
Grzegorz Kołodziej
 
Vol 10, No 10 (1962) Petroskop – ultradźwiękowa aparatura do badania skał budowlanych Abstrakt   PDF
Wacław Kołtoński
 
Vol 44, No 5 (1996) P.G. Fookes & R.H.G. Parry (eds.) - Engineering Characteristics of Arid Soils Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 6 (1965) Piaski baranowskie okolic Świniar Abstrakt   PDF
Monika Błaszak
 
Vol 10, No 10 (1962) Piaski formierskie rejonu Żarki-Zawiercie Abstrakt   PDF
Bogumiła Zalewska
 
Vol 7, No 1 (1959) PIASKI FORMIERSKIE W OKOLICACH NlEGOWEJ K. ŻAREK Abstrakt   PDF
MONIKA BŁASZAK
 
Vol 10, No 12 (1962) Piaski formierskie w rejonie częstochowskim i metodyka prac poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Monika Błaszak
 
Vol 9, No 5 (1961) Piaski ilmenitowo-magnetytowe znad rzeki BomIni w Gwinei Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Piaski kwarcowe Delty Nilu Abstrakt
Jerzy Brzozowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Piaski kwarcowe dla przemysłu odlewniczego w trzeciorzędowych krach okolic Strzelna na Pobrzeżu Gdańskim Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 39, No 9 (1991) Piaski kwarcowe gruboziarniste dla przemysłu odlewniczego – stan bazy surowcowej i możliwości jej powiększenia Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Piaski szklarskie południowego Roztocza Abstrakt
Tadeusz Musiał
 
Vol 17, No 9 (1969) Piaski żelaziste z Zębca Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 11 (1965) Piaskowce fliszu podhalańskiego jako materiał budowlany Abstrakt   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 30, No 1 (1982) Piaskowce górnokredowe depresji północnosudeckiej jako perspektywiczny surowiec szklarski Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Piaskowce i zlepieńce czwartorzędowe Abstrakt   PDF
Sylwester Skompski, Jadwiga Nowak
 
Vol 26, No 8 (1978) Piaskowce i zlepieńce plejstoceńskie w dolinie dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Eugeniusz Drozdowski, Stanisław Krażewski
 
Vol 13, No 2 (1965) Piaskowce magurskie okolic Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza jako materiał budowlany Abstrakt   PDF
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 17, No 5 (1969) Piaskowce z warstw pogranicznych grupy brzeżnej i siodłowej w niecce chwałowickiej karbonu rybnickiego Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Kazimierz Matl
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych Abstrakt   PDF
Jan Buraczyński, Stefan Cieśliński, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 8, No 6 (1960) Piaskowo-żwirowe uszczelniane filtry studzienne Abstrakt   PDF
Ladislav Pexa
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięć lat Sekcji Genezy Złóż Rud PTG Abstrakt
Czesław Harańczyk
 
Vol 51, No 10 (2003) Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 36, No 8 (1988) Pięćdziesiąt lat państwowej służby geologicznej w Polsce Abstrakt
Jan Malinowski, Leszek Koter
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1971) Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 47, No 8 (1999) Piękno ocalone — wystawa w Muzeum Wydziału Geologii UW Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 11, No 7 (1963) Pieniny parkiem narodowym Abstrakt   PDF
Walery Goetel
 
Vol 43, No 6 (1995) Pierwiastki podrzędne i śladowe w górnośląskich węglach kamiennych Abstrakt
Anna Różkowska, Barbara Ptak
 
Vol 41, No 11 (1993) Pierwiastki podrzędne i śladowe w węglu z głębokich poziomów karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Anna Różkowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego Abstrakt   PDF
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 9 (2000) Pierwiastki śladowe i promieniotwórcze w osadach zbiornika włocławskiego Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego Abstrakt
Zofia Biernat
 
Vol 9, No 5 (1961) Pierwiastki śladowe w aluwiach współczesnych Sufragańca i Bobrzy Abstrakt
Andrzej Jaworski
 
Vol 41, No 9 (1993) Pierwiastki śladowe w osadach aluwialnych Bzury - profil Zgierz – Cicholewy Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 23, No 4 (1975) Pierwiastki śladowe w utworach żelazistych serii poznańskiej Abstrakt   PDF
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 26, No 3 (1978) Pierwiastki śladowe – wskaźniki warunków sedymentacji osadów węglanowych Abstrakt
Halina Ważny
 
Vol 47, No 1 (1999) Pierwiastki ziem rzadkich pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 49, No 9 (2001) Pierwotna orientacja żył neptunicznych w pienińskim pasie skałkowym (Zachodnie Karpaty): wstępne wyniki Abstrakt   PDF
Roman Aubrecht, Igor Tunyi
 
Vol 47, No 6 (1999) Pierwotna(?)pozostałość magnetyczna w wapieniach tytono-beriasu płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich - komunikat wstępny Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Pierwsza część IV sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego - Kingston, Jamajka, 16-28.03.1998 Abstrakt
Karol Karski, Ryszard Kotliński
 
Vol 33, No 8 (1985) Pierwsza naukowa wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH „Spitsbergen-83" Abstrakt
Adam Piestrzyński
 
Vol 43, No 7 (1995) Pierwsza sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiega ONZ - Kingston, Jamajka, 27.02-17.03.1995 Abstrakt
Ryszard Kotliński, Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 3 (1998) Pierwsza szkoła i sympozjum EMU - Modularne aspekty minerałów - Budapeszt, Węgry, 14-18.12.1997 Abstrakt
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Pierwsza wiadomość o karbonie w niecce północnosudeckiej Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 51, No 8 (2003) Pierwsze Austriackie Warsztaty Rafowe — Wiedeń, Austria, 29.05–02.06.2003 Abstrakt
Urszula Hara, Marek Jasionowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Pierwsze datowania glin zwałowych z dna Bałtyku metodą termoluminescencji Abstrakt
Regina Kramarska, Anna Tomczak
 
Vol 32, No 1 (1984) Pierwsze datowania izotopowe nacieków z jaskiń tatrzańskich i ich konsekwencje dla stratygrafii plejstocenu Tatr Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Pierwsze górnojurajskie stanowisko paleoflorystyczne w Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Pierwsze Karpackie Warsztaty Mikropaleontologiczne - MIKRO' 98 - Kraków, 13-14.03.1998 Abstrakt
Krzysztof Bąk, Michael A. Kaminski, Marzena Oliwkiewicz- Miklasińska, Jarosław Tyszka
 
Vol 3, No 11 (1955) Pierwsze polskie dzieło z geologii stosowanej Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Pierwsze pomiary głębokości jeziora Chara-Usu Abstrakt
S. Kościelniak, Ludomir Mączka
 
Vol 45, No 12 (1997) Pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów projektu INQUA - GAGE Gacitektoniczna mapa Europy Środkowej i Wschodniej w skali 1 : 500 000 - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 48, No 7 (2000) Pierwsze stanowiska osadów biogenicznych interglacjału eemskiego na Równinie Urszulewskiej Abstrakt   PDF
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 17, No 7 (1969) Pierwsze sukcesy geologii inżynierskiej na usługach budownictwa Abstrakt
Ludwik Watycha
 
Vol 51, No 5 (2003) Pierwsze Targi Geologiczne w Polsce - rozmowa z Jackiem Wróblewskim Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Pierwsze tropy Carnosauria z dolnojurajskich osadów Glinianego Lasu, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 8 (1996) Pierwsze warsztaty terenowe programu Analiza basenu trzeciorzędowergo Przedkarpacia - Bochnia-Kraków-Koszyce, 28.05-02.06.1996 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa
 
Vol 6, No 2 (1958) Pierwsze wyniki poszukiwań soli kamiennej w "zatoce" gdowskiej Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 41, No 3 (1993) Pierwsze zgromadzenie Związku Gmin "Pilica" 11.01. 1993 - Nowe Miasto n. Pilicą Abstrakt
W. Irmiński
 
Vol 41, No 1 (1993) Pierwsze znaleziska jadeitu w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstrakt
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 6 (2001) Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim Abstrakt   PDF
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 21, No 11 (1973) Pierwszy arkusz Międzynarodowej mapy hydrogeologicznej Europy Abstrakt   PDF
Halina Jarząbek
 
Vol 46, No 10 (1998) Pierwszy arkusz Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska: M-34-63-B-b Sławków Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 41, No 5 (1993) Pierwszy etap badań cykli naturalnych 1543 -1985 Abstrakt
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 49, No 3 (2001) Pierwszy przegląd filmów amatorskich o tematyce geologicznej — GEOFILM 2000 Abstrakt
Lidia Razowska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 11 (1972) Pierwszy udany połów żywej ryby trzonopłetwej "żyjącej skamieniałości" Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) Pierwszy Zjazd Naukdwy Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 16, No 4 (1968) Piętnaście lat Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Piętro tommockie – najniższy dolny kambr i jego macierzyste profile platformy syberyjskiej Abstrakt
Ryszard Michniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Piętrowa budowa fałdu Suchych Rzek na N od Połoniny Caryńskiej Abstrakt   PDF
Bogdan Królikowski, Marek Muszynski
 
Vol 41, No 1 (1993) Pilna potrzeba zmiany systemu grawimetrycznego w Europie Środkowowschodniej Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Pioneer of modern sedimentology in Poland - Zbigniew Sujkowski (1898-1954) Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 29, No 9 (1981) Pionowa strefowość hydrogeochemiczna w obrębie gnejsów metamorfiku Lądka i Śnieżnika (Sudety Środkowe) Abstrakt
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Pionowy układ jaskiń krasowych na górze Połom w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstrakt   PDF
Wojciech Rogala
 
Vol 17, No 8 (1969) Piroklastyczne osady w warstwach Porębskich (grodzieckich) kopalni Milowice Abstrakt   PDF
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstrakt
Witold Cezariusz Mizerski
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 19, No 2 (1971) Plagioklazy Abstrakt   PDF
Zofia Gumowska
 
Vol 6, No 1 (1958) Plan geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na rok 1958 Abstrakt
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan prac geologicznych na 1963 r. Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 7, No 1 (1959) Plan prac geologicznych na rok 1959 Abstrakt
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 9, No 2 (1961) Plan prac geologicznych na rok 1961 Abstrakt
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 10, No 2 (1962) Plan prac geologicznych na rok 1962 Abstrakt
Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 13, No 2 (1965) Plan prac państwowej służby geologicznej na 1965 r. Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 4 (1967) Plan pracy Centralnego Urzędu Geologii na 1967 r. Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Plan regionalny doliny Kamiennej Abstrakt   PDF
Zbigniew Wzorek
 
Vol 46, No 7 (1997) Plan ruchu zakładu górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 43, No 6 (1995) Plan wodny gminy Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan wydawniczy Wydawnictw Geologicznych na 1963 r. Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 44, No 11 (1996) Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (obszaru funkcjonalnego) Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 48, No 6 (2000) Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatów i województw Abstrakt
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 3, No 8 (1955) Planowanie prac geologiczno-poszukiwawczych i naukowo-badawczych w Instytucie Geologicznym Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 44, No 1 (1996) Planowanie przestrzenne Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Plany odbudowy stacji badawczej na górze Pop Iwan w Czarnohorze Abstrakt
Jacek Gutowski, Janusz Śledziński
 
Vol 43, No 11 (1995) Platformowe utwory dolnego kambru z wierceń Rajbrot 1 i 2 na południe od Bochni Abstrakt
Monika Jachowicz, Władysław Moryc
 
Vol 45, No 2 (1997) Platynowce w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Plazmowa likwidacja odpadów azbestowych Abstrakt
Krystyna Klimas
 
Vol 16, No 4 (1968) Plejstocen okolic Kamienia Pomorskiego Abstrakt   PDF
Krystyna Kopczyńska-Żandarska
 
Vol 35, No 3 (1987) Plejstocen przełomu Wisły środkowej w świetle nowej stratygrafii czwartorzędu Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Józef Edward Mojski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Plejstocen środkowego Pomorza i Pobrzeża Bałtyku w świetle termoluminescencyjnych wskaźników wieku osadów Abstrakt   PDF
Sylwester Dobrzyński, Elżbieta Florek, Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 36, No 8 (1988) Plejstocen środkowy w strefie doliny górnej Odry: Brama Morawska-Kotlina Raciborska (próba syntezy) Abstrakt   PDF
Józef Lewandowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Plejstoceńska flora kopalna na obszarze Łodzi (dzielnica Polesie) Abstrakt
Feliks Różycki
 
Vol 44, No 11 (1996) Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 7, No 6 (1959) Plejstoceńskie osady organiczne w Marantowie koło Konina Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Plejstoceńskie pokrywy pylaste eoliczno-deluwialne w Blinowie na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstrakt   PDF
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Plejstoceńskie ślimaki lądowe ze stanowiska Łuczyce k. Przemyśla Abstrakt   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 10 (1995) Plenarne posiedzenie Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich Abstrakt
Barbara Jagielska
 
Vol 17, No 8 (1969) Po raz drugi o trzeciorzędowych iłach laminowanych w Sudetach Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 8, No 4 (1960) Pobieranie profilów utrwalonych Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Pobieranie rdzeni bez wyciągania koronki z otworu Abstrakt   PDF
Wacław Skoczyński
 
Vol 34, No 2 (1986) Pochodzenie allochtonicznych osadów Jaskini Magurskiej i Kasprowej Niżnej (Tatry) w świetle analizy minerałów ciężkich Abstrakt
Helena Hercman
 
Vol 21, No 5 (1973) Pochodzenie siarczanów w niektórych polskich wodach podziemnych w świetle oznaczeń δ34S Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10 (1997) Pochodzenie soli badeńskich regionu karpackiego Abstrakt
Anatoli R. Galamay
 
Vol 17, No 1 (1969) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 15, No 1 (1967) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 31, No 6 (1983) Pochodzenie wód podziemnych w Górnoślaskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska-Zapaśnik
 
Vol 34, No 11 (1986) Pochwała polskiej geologii Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Początek późnopaleozoicznego zlodowacenia Gondwany i jego zapis w polskich sukcesjach karbońskich Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 1 (1996) Początki gruntoznawstwa w naukach geologicznych i technicznych Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 45, No 2 (1997) Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Początkowe etapy rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) oraz podsystemy "Otwory" i "Geofizyka wiertnicza" Abstrakt
Krystyna Kupiszak
 
Vol 47, No 7 (1999) Pod drzewem czasu - wystawa rzeźb Stefana Wierzbickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 40, No 11 (1992) Pod powierzchniowy system radarowy SIR-3 Abstrakt
Piotr Lamparski
 
Vol 36, No 11 (1988) Podatność kredy piszącej na odkształcenia w świetle procesów glacjalnych Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 32, No 5 (1984) Podobieństwo głębokich wód mineralnych w południkowym przekroju przez Polskę Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 9, No 10 (1961) Podstawowa sieć grawimetryczna Polski I rzędu Abstrakt   PDF
Wacław Bujnowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Podstawowe badania geologiczne morza i wybrzeża oraz ich praktyczne znaczenie Abstrakt
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Piotr Przezdziecki, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Podstawowe i problemowe mapy geologiczne i ich przydatność Abstrakt
Witold C. Kowalski, Krzysztof Laskowski, Barbara Słowańska
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 40, No 4 (1992) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Zakres i kluczowe pojęcia ustawy Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 24, No 12 (1976) Podstawowe kierunki rozwoju badań geofizycznych Instytutu Geologicznego Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Podstawowe niedociągnięcia w działalności inżyniersko-geologicznej w świetle opinii wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 9 (1980) Podstawowe prace geologiczne, hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1980) Podstawowe prawidłowości formowania i rozmieszczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na przykładzie młodych platform epipaleozoicznych Abstrakt   PDF
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Podstawowe problemy tektoniki i tektogenezy utworów paleozoicznych Gór Swiętokrzyskich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 12 (1955) Podstawowe przesłanki perspektyw roponośności i gazonośności Abstrakt
I. O. Brod
 
Vol 42, No 11 (1994) Podstawowe przesłanki polityki państwa w dziedzinie geologii Abstrakt
Michał Wilczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Podstawowe tezy pracy pt. "Rola halokinezy w rozwoju młodszego mezozoiku Mogilna" Abstrakt   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Podstawowe zagadnienia gospodarki zasobami złoża w Kopalni Siarki Jeziórko w obecnych warunkach ekonomicznych i ekologicznych Abstrakt
Tadeusz Puka
 
Vol 42, No 6 (1994) Podstawowe założenia nowego prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe założenia polityki surowcowej państwa Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 20, No 10 (1972) Podstawy geologiczne metodyki badań utworów mezozoicznych na Niżu Polskim pod kątem poszukiwań bituminów Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 24, No 5 (1976) Podstawy mineralogiczno-petrograficzne poszukiwań złóż chromitu na Dolnym Śląsku Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 5 (1970) Podstawy prognozowania naturalnych i sztucznych zmian warunków hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 10 (1996) Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych Abstrakt   PDF
Szczepan J. Porębski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Podstawy teoretyczne stosowania termoluminescencji w geologii Abstrakt
Maria Frydrychewicz
 
Vol 43, No 11 (1995) Podwyższona radioaktywność lessów przedsudeckich jako rezultat eolicznego transportu radionuklidów Abstrakt
Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 20, No 1 (1972) Podział i systematyka typów genetycznych osadów morskich W. T. Frołowa Abstrakt   PDF
Feliks Pieczka
 
Vol 4, No 8 (1956) Podział na arkusze map w skalach dużych i średnich• i nowe cięcie radzieckie Abstrakt
Stefan Hjldt
 
Vol 17, No 2 (1969) Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 4, No 6 (1956) Podział strukturalno-geologiczny Polski jako podstawa. badań Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 12 (1984) Podział trzeciorzędu NW Europy na piętra mięczaków Abstrakt
Gwidon Jakubowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 26, No 2 (1978) Podziemne magazynowanie węglowodorów oraz innych substancji w złożach soli w Polsce jako nowy kierunek ich wykorzystywania dla gospodarki narodowej Abstrakt   PDF
Stanisław Brańka, Włodzimierz Charysz, Aleksander Garlicki, Zbigniew Werner, Zdzisław Ziąbka
 
Vol 49, No 7 (2001) Podziemne składowanie odpadów szansą dla środowiska naturalnego Abstrakt
Mirosława Pietras
 
Vol 48, No 7 (2000) Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku Abstrakt
Regina Kramarska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Podłoże czwartorzędu w okolicach Ryk i Dęblina Abstrakt   PDF
Barbara Słodkowska, Marcin Żarski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Podłoże krystaliczne Pomorza i polskiego Bałtyku Abstrakt   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 47, No 2 (1999) Pofałdowa dyspersja kierunków w strefie wygięcia płaszczowiny śląskiej w rejonie doliny Dunajca Abstrakt   PDF
Marta Rauch
 
Vol 17, No 12 (1969) Pogląd na mineralogię iłów montmorylonitowych karbonu górnośląskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Bolewski, Jan Kubisz
 
5251 - 5500 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>