Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 54, No 6 (2006) Zróżnicowanie facjalne a skamieniałości późnodewońskich plakodermów w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Piotr Szrek
 
Vol 36, No 4 (1988) Zróżnicowanie facjalne dolnej części anhydrytu dolnego (A1d) w okolicy Wrześni Abstract
Federico Orti Cabo, Tadeusz M. Peryt, Laura Rosell Ortiz
 
Vol 50, No 11 (2002) Zróżnicowanie jakości kopalin ilastych ceramiki budowlanej w Polsce Abstract
Paweł Brański, Wojciech Szczygielski
 
Vol 30, No 9 (1982) Zróżnicowanie litologiczne mad w wybranych odcinkach doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska, Ewa Hoffmann, Krystyna Kulesza-Wiewióra
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zróżnicowanie mikrobiologiczne w wodach podziemnych granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marszałek, Dorota Górniak, Marta Toczek
 
Vol 47, No 6 (1999) Zróżnicowanie modułu odpływu podziemnego w zlewni Kryniczanki w okresie niżówkowym Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski, Elżbieta Liber-Madziarz, Tadeusz Andrzej Przylibski, Stanisław Żak
 
Vol 48, No 8 (2000) Zróżnicowanie osadów z rejonu wyspy Reunion (zachodni Ocean Indyjski) na tle klasyfikacji osadów oceanicznych Abstract   PDF (Polish)
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 52, No 4 (2004) Zróżnicowanie petrograficzne i mineralne równowiekowych glin morenowych z wybranych obszarów Niżu Polskiego Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 56, No 4 (2008) Zróżnicowanie petrograficzne plejstoceńskich osadów Pojezierza Myśliborskiego na przykładzie żwirów z Chełma Górnego i Cedyni Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska, Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 57, No 4 (2009) Zróżnicowanie petrologiczne bituminów stałych rozproszonych w górnopaleozoicznych skałach osadowych SW Polski Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 55, No 1 (2007) Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych Abstract   PDF
Agnieszka Latocha
 
Vol 69, No 2 (2021) Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego Abstract   PDF
Małgorzata Szczepaniak
 
Vol 48, No 5 (2000) Zróżnicowanie raf mszywiołowych Ca1 w świetle wyników badań petrograficznych i izotopowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 55, No 1 (2007) Zróżnicowanie składu chemicznego wód w strefie wahań zwierciadła wody na przykładzie poligonu Kampinos Abstract   PDF
Dorota Porowska
 
Vol 21, No 5 (1973) Zróżnicowanie składu izotopowego siarki w kruszcach powstałych w warunkach krasu hydrotermalnego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 40, No 9 (1992) Zróżnicowanie składu minerałów ciężkich w osadach plejstoceńskich w Prałkowcach koło Przemyśla (Karpaty Przemyskie) Abstract
Maria Krysowska-Iwaszkiewicz, Maria Łanczont
 
Vol 48, No 2 (2000) Zróżnicowanie śladowych zawartości złota w skałach należących do kompleksu kaczawskiego Abstract
Renata Kaliszuk
 
Vol 48, No 10 (2000) Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Leopold Dolecki, Józef Wojtanowicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zróżnicowanie warunków odpływu podziemnego w dolinach rzecznych jako element oceny zagrożenia jakości wód (na przykładzie doliny rzeki Tocznej) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski
 
Vol 43, No 5 (1995) Zróżnicowanie warunków przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych na Roztoczu Abstract
Bronisław Janiec
 
Vol 57, No 12 (2009) Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Warszawy Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Janusz Duszyński, Irena Jaroń, Jarosław Kucharzyk, Dariusz Lech, Anna Maksymowicz
 
Vol 42, No 10 (1994) Zróżnicowanie zawartości metali w odpadach flotacyjnych rud Zn-Pb (ZGH Bolesław, rej. olkuski) Abstract
Ewa Górecka, Andrzej Bellok, Jerzy Socha, Ryszard Wnuk, Stanisław Kibitlewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Zsylifikowana fauna górnojurajska z trzeciorzędowych kontynentalnych rumoszów oraz gruzów krzemieni i zsylifikowanych wapieni okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zużycie zasobów węgla kamiennego w Polsce Abstract
Marek Nieć
 
Vol 53, No 8 (2005) Związek akumulacji metali ciężkich w osadach facji powodziowej z morfologią doliny Wisły na odcinku od Annopola do Gołębia Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 33, No 9 (1985) Związek fotolineamentów Landsata z wybranymi parametrami hydrogeologicznymi w zlewni Bystrzycy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 19, No 12 (1971) Związek kwarcytów okolic Bolesławca z tektoniką trzeciorzędową i perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 52, No 10 (2004) Związek między budową geologiczną i dynamiką podłoża podczwartorzędowego a ukształtowaniem współczesnej powierzchni obszaru między Piotrkowem Trybunalskim a Przedborzem Abstract   PDF
Lucyna Wachecka-Kotkowska
 
Vol 18, No 5 (1970) Związek między fototonem zdjęć lotniczych a litologią utworów górnokredowych okolic Mnichowa Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Machej
 
Vol 21, No 4 (1973) Związek między mineralizacją a radioaktywnością właściwą wód kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Jerzy Kwapuliński
 
Vol 44, No 1 (1996) Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Labus
 
Vol 25, No 2 (1977) Związek między skladem węglowodorów aromatycznych a procesami migracji w różnowiekowych utworach obszaru platformowego Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 47, No 4 (1999) Związek między tempem ewolucji i specjacją a zmianami środowiska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 19, No 6 (1971) Związek między zawodnieniem wyrobisk górniczych a cechami litologicznymi i strukturalnymi górotworu Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Lucjan Leśniak, Jan Tomaszewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką łuski Bystrego (Bieszczady, Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Rybak
 
Vol 67, No 2 (2019) Związek morfologii wybranych osuwisk z budową geologiczną Karpat i zapadliska przedkarpackiego w świetle analiz numerycznego modelu terenu Abstract   PDF (Polish)
Marcin Wódka
 
Vol 22, No 12 (1974) Związek naturalnego promieniowania gamma z zaileniem oraz litologią na przykładzie utworów dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 35, No 6 (1987) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 36, No 10 (1988) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego. Odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 47, No 11 (1999) Związek późnovistuliańskich procesów wydmotwórczych w regionie świętokrzyskim z neotektoniczną aktywnością podłoża Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Związek tektoniki podłoża skonsolidowanego z budową nadkładu osadowego w świetle wyników badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 43, No 1 (1995) Związek wieku osadów pojeziornych z ich typem litologicznym na Warmii i Mazurach Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 36, No 11 (1988) Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej Abstract
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 51, No 2 (2003) Związki azotu w płytkich wodach podziemnych w rejonie Lublińca Abstract   PDF (Polish)
Martyna Guzik
 
Vol 39, No 1 (1991) Związki azotu występujące w wodach sandru kurpiowskiego i interpretacja ich stężeń w aspekcie zanieczyszczenia rolniczego regionu Abstract
Aleksandra Macioszczyk, Barbara Bagińska
 
Vol 22, No 10 (1974) Związki geologii gospodarczej z naukami ekonomicznymi Abstract
Anna Jankowska
 
Vol 19, No 6 (1971) Związki porfirynowe niklu i wanadu jako wskaźnik warunków środowiskowych przy powstawaniu i zachowaniu bituminów i rop w skale Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 62, No 11 (2014) Związki siarki w biogazie oraz w wodach podziemnych wokół zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF (Polish)
Dorota Porowska
 
Vol 10, No 11 (1962) Zwiększanie postępu prac elektrooporowych przez usprawnienie operacji pomiary Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kazimierczyk
 
Vol 23, No 10 (1975) "Żwir dla Warszawy" (Umowa o patronacie współpracy) Abstract
S. Kozłowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Żwironośność zachodniej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Sobol, Ireneusz Wróbel
 
Vol 33, No 1 (1985) Zwyczajność i specyfika XXVII Sesji Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zwykłe wody radonowe Lądka Zdroju Abstract
Marian Ciężkowski, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 5, No 4 (1957) Zygmunt Woysław i jego wkład w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 32, No 11 (1984) Żyła galenowo-barytowa z kopalni węgla kamiennego „Nowa Ruda" Abstract
Michał Karger, Ewa Pilichowska, Jan Grabowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Żyłkowo-impregnacyjna mineralizacja węglanowo-siarczkowa ze strefy ryftowej OhIe (Sudety Zachodnie) Abstract
Stanisław Mikulski
 
Vol 38, No 10 (1990) Żyły lamprofirowe z otworu wiertniczego Milianów 2 Abstract
Wiesław Heflik, Władysław Moryc
 
Vol 49, No 4 (2001) Żyły skaleniowe w strefach zbrekcjowanych osłony granodiorytu z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolska
 
Vol 48, No 2 (2000) Złoto i metale towarzyszące w osadach z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej Abstract
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 52, No 3 (2004) Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF
Artur Godlewski, Jan Wierchowiec
 
Vol 44, No 3 (1996) Złoto w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Złoto w polimetalicznych rudach na Dolnym Śląsku - próba klasyfikacji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 20, No 6 (1972) Złoto w strefie wietrzenia masywu ultrazasadowego Gogołów - Jordanów na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak, Andrzej Magdziarz
 
Vol 44, No 11 (1996) Złoto w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Adam Piestrzyński, Antoni Wodzicki, Andrzej Banaszak
 
Vol 44, No 12 (1996) Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 47, No 11 (1999) Złoto z Radzimowic w Górach Kaczawskich (Sudety) - nowe dane geochemiczne i mineralogiczne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 46, No 12 (1998) Złotonośna mineralizacja kruszcowa z Barda Śląskiego (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 9 (1997) Złotonośne utwory z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w okolicach Nowego Kościoła Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Speczik, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Złotonośność trzeciorzędowych i czwartorzędowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich Abstract   PDF (Polish)
Jan Wierchowiec
 
Vol 54, No 3 (2006) Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dla Profesora Alfreda Majerowicza Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi Abstract   PDF (Polish)
Agata Mickiewicz, Henryk Marszałek, Wojciech Ciężkowski, Elżbieta Szumska
 
Vol 47, No 1 (1999) Złoża antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 26, No 5 (1978) Złoża cynku i ołowiu rejonu grzbietu Karatau w południowym Kazachstanie Abstract
Andrzej Wygralak
 
Vol 38, No 10 (1990) Złoża diatomitu w Ameryce Południowej i Meksyku Abstract
Danuta Piekarz-Flaga
 
Vol 47, No 5 (1999) Złoża gazu w osadach czerwonego spągowca w basenie polskim: skład gazu ziemnego i jego geneza Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 52, No 6 (2004) Złoża gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Kazimierz Madej, Iwona Byś
 
Vol 12, No 5 (1964) Złoża kaolinu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Złoża kopalin skalnych a ochrona środowiska Abstract   PDF (Polish)
Halina Kościówko
 
Vol 57, No 10 (2009) Złoźa kopalin w obrębie sieci obszarów Natura 2000 Abstract   PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Anna Henclik
 
Vol 12, No 3 (1964) Złoża magnetytów obszaru Kiruny i Giillivare w północnej Szwecji Abstract
Roman Osika, Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 10 (1959) Złoża magnezytów krystalicznych w południowo-wschodniej Słowacji Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 28, No 2 (1980) Złoża magnezytu obszaru Pcinja koło Skopje Abstract
Mirosław Olędzki, E. Maziarz, L. Łukwiński
 
Vol 12, No 1 (1964) Złoża mineralne Jugosławii Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) Złoża molibdenu Climax i Henderson w St. Zjednoczonych Abstract
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 70, No 3 (2022) Złoża o znaczeniu ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym – kryteria doboru i implikacje planistyczne Abstract   PDF
Sławomir Mazurek, Krzysztof Szamałek, Michał Woroszkiewicz, Dariusz Brzeziński
 
Vol 22, No 12 (1974) Złoża ołowiowo-cynkowe rejonu Wraka w Bułgarii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Złoża ropy gazu w Kanadzie Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarach Karpat oraz perspektywy prac poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarze Basenu Paryskiego Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 6, No 1 (1958) Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie akwitańskim Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 2 (1979) Złoża rud cynku i ołowiu w St. Zj. typu Missisipi Valley Abstract
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 6, No 5 (1958) Złoża rud metali nieżelaznych w Bułgarii Abstract
Franciszek Ekiert, Erast Konstantynowicz
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Złoża rud północnej Szwecji i Finlandii Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska
 
Vol 27, No 1 (1979) Złoża rud środkowej Szwecji Abstract
Ksenia Mochnacka, Marek Nieć
 
Vol 6, No 7 (1958) Złoża rud żelaza eksploatowane w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w epoce żelaza Abstract   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 35, No 1 (1987) Złoża rud żelaza i uranu Basenu Krzyworoskiego, cz. I - Złoża rud żelaza Abstract
Marek Nieć
 
Vol 35, No 3 (1987) Złoża rud żelaza i uranu basenu krzyworoskiego. Część II. Złoża rud uranu i poglądy na genezę złóż Abstract
Marek Nieć
 
Vol 8, No 8 (1960) Złoża rud żelaza rejonu częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Białaczewski
 
Vol 4, No 12 (1956) Złoża rudy manganowej w okolicy Pińczowa Abstract
Franciszek Prażuch
 
Vol 13, No 11 (1965) Złoża soli potasowych w Starobinie na Białorusi Abstract
Zofia Leszkiewicz-Biedowa
 
Vol 57, No 9 (2009) Złoża soli w Polsce — stan aktualny i perspektywy zagospodarowania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZŁOZA SUROWCÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ Abstract   PDF
Edmund Klimczak
 
Vol 7, No 8 (1959) Złoża ,surowców mineralnych w propylitach środkowej Słowacji Abstract
Zdenek Pacal, Wacław Ryka
 
Vol 14, No 2 (1966) Złoża surowców mineralnych Wietnamu Abstract
Eugeniusz Cieśla, Jerzy Głazek
 
Vol 18, No 1 (1970) Złoża surowców mineralnych Wietnamu Północnego Abstract
Nguyen van NHAN
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża surowców skaleniowych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Złoża uranu Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża wapieni w Ghanie Abstract
Stanisław Takuski
 
Vol 5, No 5 (1957) Złoża węgli brunatnych w Polsce i perspektywy ich poszukiwań Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 58, No 8 (2010) Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa Abstract   PDF
Edward Czekański, Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Złoża węglowodorów z towarzyszącymi nagromadzeniami niekonwencjonalnymi (złoża hybrydowe) i ich dokumentowanie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kozimor, Józef Potera, Marek Nieć
 
Vol 42, No 7 (1994) Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland) Abstract
Renata Blajda, Jerzy Górecki, Jerzy Kożuchowicz
 
Vol 13, No 12 (1965) Złoże cynkowo-ołowiowe Kan-Muradin w Turcji Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 27, No 10 (1979) Złoże gazu ziemnego Gorzysław (woj. szczecińskie) Abstract
Piotr Karnkowski, Irena Lech, Mieczysław Solak
 
Vol 6, No 6 (1958) Złoże iłołupków pstrych w Międzybrodziu koło Sanoka Abstract   PDF
Sławomir Sawicki
 
Vol 17, No 11 (1969) Złoże kwarcu żyłowego w Olesznej Podgórskiej na tle innych złóż kwarcu w północnej odkrywce granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Witold Smulikowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Złoże masywnych rud siarczkowych "Mina Pilas", Cordillera Real, Ekwador Abstract   PDF (Polish)
Fausto Villegas, Adam Piestrzyński, Halinas Lachowicz
 
Vol 8, No 6 (1960) Złoże miedzi w Borze (Jugosławia) Abstract
Andrzej Radwański
 
Vol 22, No 10 (1974) Złoże ołowiowo-barytowe Mirgalimsaj w ZSRR Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 8, No 3 (1960) Złoże ołowiu i cynku Trepcza (Stary Trg) w Jugosławii Abstract
Andrzej Radwański
 
Vol 11, No 7 (1963) Złoże Pb-Zn Mežica w Jugosławii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 7 (1961) Złoże pirytowo-miedziowe Buenavista na Kubie Abstract
Antoni Białaczewski, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Złoże repy naftowej na Wolinie na tle budowy geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 33, No 7 (1985) Złoże rud miedziowo-polimetalicznych monokliny przedsudeckiej i jego związki z osadami cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 18, No 4 (1970) Złoże rud wanadowo-ilmenitowo- magnetytowych "Otanmäki", w porównaniu z analogicznym złożem na Suwalszczyźnie oraz uwagi dotyczące prospekcji geologicznej w Finlandii Abstract
Roman Osika, Marian Subieta, Sławomir Smoleński
 
Vol 6, No 12 (1958) Złoże rud żelaza kopalni "WoIność" w Kowarach Abstract   PDF
Eugenia Zimnoch
 
Vol 9, No 6 (1961) Złoże rud żelaza Varesz w Bośni Abstract
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Złoże Rud Zn-Pb Bleiberg-Kreuth Abstract
Marek Zakrzewski
 
Vol 41, No 8 (1993) Złoże rudy ilmenitowo-magnetytowej Udryń (suwalski masyw anortozytowy) Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 24, No 5 (1976) Złoże siarki Mishraq w północnym Iraku Abstract
Marek Nieć, Mudhar Al Nouri
 
Vol 13, No 6 (1965) Złoże siarki rodzimej okolic Tarnobrzega na tle geologicznym najbliższej okolicy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dźwigała
 
Vol 24, No 10 (1976) Złoże soli kamiennej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szybist
 
Vol 8, No 1 (1960) Złoże soli kamiennej Łężkowice-Siedlec w „zatoce” gdowskiej Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 26, No 6 (1978) Złoże solne w okolicy Wojnicza nad Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Marek Doktor
 
Vol 23, No 8 (1975) Złoże syderytu i ankerytu w Eisenerz (Austria) Abstract
Marek Zakrzewski
 
Vol 10, No 7 (1962) Złoże uranu Mounana (Gabon) i inne punkty okruszcowania uranowego wykryte przez Francuską Komisję Energii Jądrowej w Afryce Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Złoże węgla brunatnego Andżu w KRLD Abstract
Tadeusz Godula
 
Vol 64, No 3 (2016) Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Józef Górski
 
Vol 29, No 8 (1981) Złoże węgla kamiennego Sakoa na Madagaskarze Abstract
Tadeusz Godula
 
Vol 42, No 8 (1994) Złoże wtórne kredy jeziornej na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów - Abstract
Czesław Kuszneruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Złoże złota w Żełsaj (ZSRR) Abstract
Jerzy Fedak
 
Vol 58, No 8 (2010) Złoże – kopalina – surowiec mineralny. Podstawowe terminy geologii gospodarczo-złożwej i potrzeba ich uwzględnienia w przepisach prawa geologicznego i górniczego. Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 12, No 12 (1964) Łupki dictyonemowe tremadoku w rejonie białowieskim Abstract
Bronisław Szymański
 
Vol 17, No 7 (1969) Łupki ilaste z kopalń łęczyckich jako surowiec do produkcji kruszywa lekkiego Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Mojsiejenko
 
Vol 5, No 11 (1957) Łupki jasielskie w Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Stanisław Jucha
 
Vol 64, No 10 (2016) Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Stańczak
 
Vol 30, No 7 (1982) Łupki molibdenonośne w okolicach Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 61, No 8 (2013) Łupki sylurskie platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce – wybrane problemy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski
 
Vol 6, No 5 (1958) Łupki talkowo-serycytowo-chlorytowo-krzemionkowe w południowej części strzegomskiego obszaru występowania glin ogniotrwałych Abstract   PDF
Jan Antoni Kraus
 
Vol 9, No 7 (1961) β-alumohydrokalcyt z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 20, No 3 (1972) – Młodopaleozoiczne struktury północnego obrzeżenia bloku przedsudeckiego w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Grocholski
 
Vol 17, No 9 (1969) – Zależność zawartości jodu od wieku utworów i mineralizacji wód podziemnych, występujących w środkowej części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Jarosław Pich, Stanisław Turek
 
Vol 61, No 2 (2013) „Antarktyda i Południowa Georgia” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi – 11.01–1.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 31, No 11 (1983) „Blizna" (scar) powstała w wyniku uderzenia meteorytu w okolicach Jeleniej Góry Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 35, No 3 (1987) „Datowanie" wód podziemnych chlorem-36 Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 60, No 6 (2012) „Dolomity – góry poprzez chmury” – wystawa fotografii krajobrazowej w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 1–29.06.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak, Arkadiusz Pałasiński, Janusz Wojcieszak
 
Vol 52, No 9 (2004) „Geological Quarterly” w świetle indeksów cytowań ISI Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 8 (2012) „Inicjatywa” Koła Polskiej Partii Robotniczej przy Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie – echa epoki realnego socjalizmu Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 59, No 11 (2011) „Jurajska Oaza Śródlodowa” w świetle badań ostatniego półwiecza Abstract   PDF (Polish)
Józef Lewandowski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) „Murchison a Nowożytna Era” – geologia Marchii, sympozjum w Ludlow, Wielka Brytania, 2–4.10.2015 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof R. Mazurski
 
Vol 60, No 4 (2012) „Nasze fascynacje 2012” – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 9.03–1.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Obraz falowy charakteryzujący skonsolidowany kompleks skorupy Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 61, No 3 (2013) „Od łodzika do amonita – życie utrwalone w skałach” zapowiedź wystawy Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 28, No 1 (1980) „Opisanie polskich żelaza fabryk" z 1782 r. Józefa Hermana Osińskiego Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 34, No 5 (1986) „Oznaczanie wieku bezwzględnego": trzy słowa - trzy nieprawdy Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 51, No 9 (2003) „Petrobaltic” — dzisiaj Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Domżalski, Andrzej Mazurek
 
Vol 26, No 4 (1978) „Przegląd Geologiczny" czynnikiem rozwoju geologii polskiej Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 31, No 3 (1983) „Przegląd Geologiczny" po 30 latach Abstract
Witold Jurkiewicz
 
Vol 61, No 6 (2013) „Razem o Łupkach”: czyli jak prowadzić dialog publiczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stankiewicz
 
Vol 62, No 6 (2014) „Retrospekcje polarne”, Ryszard Czajkowski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 9.05–29.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 32, No 12 (1984) „Tektoglify" Wawrzyńca Teisseyre'a Abstract
Stanisław Węcławik
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 32, No 2 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji, odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji; ciąg dalszy Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 65, No 1 (2017) „Wulkany błotne w Azerbejdżanie” – wystawa fotografii Marii Różańskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 20 stycznia – 26 lutego 2017 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
15251 - 15425 of 15425 Items << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62