Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 52, No 11 (2004) GEOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE PROBLEMY GOSPODAROWANIA I OCHRONY DOLINY GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ ODRY Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 18–19.11. 2004 r. Abstract   PDF
Andrzej Stachowiak
 
Vol 29, No 4 (1981) Geologiczne kartowanie skarp kopalni odkrywkowej na podstawie zdjęć fotogrametrycznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczne kontrowersje projektu wiercenia konty- nentalnego (ICDP) w okolicach Gliwic (w morawsko- śląsko-krakowskich waryscydach, na labilnym skłonie Tetydy, w rowie przedkarpackim i w niecce górniczej) Abstract   PDF (Polish)
Dominik Jura
 
Vol 15, No 1 (1967) Geologiczne kryteria bilansowości zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Tadeusz Rutowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geologiczne materiały odniesienia przygotowane w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kucharzyk, Ewa Popiołek
 
Vol 59, No 4 (2011) Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 13, No 12 (1965) Geologiczne opracowania niemieckie z terenu Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 26, No 10 (1978) Geologiczne podstawy dla nowego zagłębia węgla brunatnego w strefie rowu tektonicznego Poznań-Czempin-Gostyń Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 30, No 4 (1982) Geologiczne podstawy klasyfikacji bloczności złóż kamieni budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 33, No 1 (1985) Geologiczne problemy ochrony środowiska naturalnego Abstract
J.A. Kozłowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Geologiczne regiony wód mineralnych Polski Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Geologiczne rozpoznanie złóż surowców ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie CO2 a możliwe zagrożenia związane z eksploatacją górotworu Abstract   PDF (Polish)
Adam Wójcicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną – dowody geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 57, No 12 (2009) Geologiczne składowiska CO2 fabrykami metanu? Abstract   PDF
Adam Wójcicki, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 61, No 12 (2013) Geologiczne uwarunkowania dynamiki procesów brzegowych rzek zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Karol Augustowski, Dorota Chmielowska, Józef Kukulak
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geologiczne uwarunkowania optymalizacji składowania odpadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 66, No 5 (2018) Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk w rejonie Krynicy-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Edyta Rycio
 
Vol 57, No 9 (2009) Geologiczne uwarunkowania składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli w Polsce Abstract   PDF
Kazimierz Ślizowski, Leszek Lankof
 
Vol 36, No 11 (1988) Geologiczne uwarunkowania systemów krążenia wód podziemnych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Knyszyński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Geologiczne uwarunkowania wybranych walorów geoturystycznych Pogórza Spisko-Gubałowskiego Abstract   PDF
Aneta Ptaszek
 
Vol 22, No 12 (1974) Geologiczne warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach miocenu w rejonie Raciborska na S od Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Julian Krach
 
Vol 25, No 7 (1977) Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance koło Strzyżowa Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Józef Chowaniec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 20, No 12 (1972) Geologiczne warunki występowania gazu ziemnego pod Karpatami na S od Bochni Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jawor, Wanda Jawor, Józef Kruczek
 
Vol 13, No 6 (1965) Geologiczne warunki występowania siarki w miocenie okolic Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w osadach kambru we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 20, No 6 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w poziomie wapienia cechsztyńskiego Werry we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 16, No 11 (1968) Geologiczne warunki występowania złóż ropy naftowej w neokomie Basenu Paryskiego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski, Jadwiga Jarzyna, Wojciech Górecki
 
Vol 64, No 9 (2016) Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Zdzisław Petecki
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologiczno-inżynierska budowa i stosunki hydrogeologiczne doliny Wisły pod Wyszogrodem Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Buczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa Abstract   PDF (Polish)
Petro Voloshyn
 
Vol 8, No 8 (1960) Geologiczno-inżynierska charakterystyka krasu okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 7, No 3 (1959) Geologiczno-inżynierska ocena badań elektrooporowych dla potrzeb budownictwa wodnego na przykładzie badań w dolinie Nidy Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 56, No 3 (2008) Geologiczno-inżynierska ocena wybranych gruntów jako podłoża autostrady A2 w rejonie Grodziska Mazowieckiego i wyniki badań nad polepszeniem ich właściwości Abstract   PDF
Anna Tekielska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Geologiczno-inżynierska ocena zwietrzelin gliniastych z południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Roguski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska waloryzacja w planowaniu przestrzennym gminy z zastosowaniem danych kartograficznych analizowanych w technologii GIS Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Magdalena Kapelska
 
Vol 35, No 2 (1987) Geologiczno-inżynierski przekrój wzdłuż I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 54, No 9 (2006) Geologiczno-inżynierskie i geomorfologiczne uwarunkowania erozji wąwozowej w lessach w rejonie Kazimierza Dolnego (wąwóz Opolska Droga) Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Dariusz Grabowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Geologiczno-inżynierskie problemy budowy stopni wodnych na odcinku doliny górnego Sanu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 21, No 2 (1973) Geologiczno-inżynierskie problemy zwałów i osadników w kopalnictwie siarkowym Abstract   PDF (Polish)
Jan Furmański, Stanisław Kodecki, Jadwiga Szczepańska
 
Vol 47, No 12 (1999) Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz, Stanisław Rybicki
 
Vol 6, No 7 (1958) Geologiczno-inżynierskie znaczenie lejów krasowych na przykładzie obszaru częstochowskiego Abstract   PDF
Józef Bażyński, Andrzej Kühn
 
Vol 24, No 7 (1976) Geologiczno-paleontologiczne kolekcje instytutów naukowych i muzeów w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Biernat
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologiczno-surowcowe warunki występowania osadów żwirowo-piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego w NE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 22, No 4 (1974) Geologiczno-technologiczna ocena niektórych obszarów złożowych magnezytów w Turcji Abstract
Franciszek Białek, Alojzy Machalica, Romuald Pałubicki
 
Vol 54, No 6 (2006) Geologiczny dowód zbrodni—geologia sądowa w postępowaniu karnym Abstract   PDF
Agnieszka Gałuszka, Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 8, No 11 (1960) Geologiczny ośrodek naukowo-badawczy w Nancy Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 13, No 9 (1965) Geologiczny profil otworu Kołbiel Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Geologiczny szczyt Europy Wschodniej - Sidorówka, 19­21.09.2001 Abstract
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) GEOLOGOS - nowy tytuł Abstract
Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 6 (2001) Geomatyka czy geoinformatyka - dodatkowe wyjaśnienia Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomatyka (geoinformatyka) - czy nowa dyscyplina? Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 41, No 6 (1993) Geometria holochroicznego oka trylobita a problemy uniformitaryzmu w geologii - Abstract
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Geometria i ewolucja wybranych struktur solnych z obszaru Niżu Polskiego w świetle danych sejsmicznych Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 26, No 1 (1978) Geometria rozwoju uskoków Abstract
Adam Tokarski
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia - Wólka Milanowska k. Kielc, 16–19.05.2000 Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 43, No 1 (1995) Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawędzi tektonicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych barier izolacyjnych w wybranych dolinach rzecznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Falkowska
 
Vol 65, No 2 (2017) Geopark Arouca w Portugalii Abstract   PDF (Polish)
Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę! Abstract   PDF (Polish)
Paweł Woźniak, Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Janusz Haisig, Joachim Szulc, Hans Hagdorn
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka Abstract   PDF (Polish)
Roksana Knapik, Piotr Migoń, Adam Szuszkiewicz, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Kondej
 
Vol 68, No 1 (2020) Geopark Owadów-Brzezinki – niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie Abstract   PDF
Błażej Błażejowski, Piotr Gieszcz, Robert Siuda, Daniel Tyborowski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Geopark "Łuk Mużakowa" - proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Elżbieta Gawlikowska, Jacek R. Kasiński, Jacek Koźma, Manfred Kupetz, Marcin Piwocki, Jochen Rascher
 
Vol 58, No 10 (2010) Geoparki i parki krajobrazowe na 4. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą, 31.07–8.08.2010 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 54, No 1 (2006) Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geophysical cartography in Poland—an overview Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Marta Wróblewska
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geophysical mapping for structural geology, prospecting and environment protection purposes Abstract   PDF
Andrzej Gajewski, Stanisław Szczypa, Adam Wójcicki
 
Vol 59, No 2 (2011) Geopic, czyli geologiczne zdjęcie dnia Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 57, No 9 (2009) GEOravis — a new tool for searching, visualization and interpretation of exploration data in 3D geological models of salt structures Abstract   PDF
Tatjana Kühnlenz, Jörg Hammer, Gerhard Mingerzahn, Detlef Schlüter, Michael Schramm
 
Vol 55, No 1 (2007) George-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 4, No 4 (1956) Georgius Agricola Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Georóżnorodność w architekturze – wykorzystanie lokalnych surowców skalnych w architekturze użytkowej na obszarze istniejących i projektowanych geoparków europejskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Poros
 
Vol 38, No 7-8 (1990) GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem Abstract
Maria Dolik, Zbigniew Kokesz
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geospatial data integration in rock engineering Abstract   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 56, No 12 (2008) Geosport— udany rok dla sportowców z Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 47, No 3 (1999) GeoStar — pakiet programowy, uniwersalne narzędzie pracy geologa złożowego Abstract
Ryszard Kozula, Jan Szymański
 
Vol 27, No 12 (1979) Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka” Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński
 
Vol 59, No 7 (2011) Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak
 
Vol 46, No 6 (1998) Geotechniczne aspekty składowania niebezpiecznych odpadów w wyrobiskach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marcak
 
Vol 24, No 4 (1976) Geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym Abstract
Wiesław Subotowicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Geotectonic and sedimentological constraints concerning the palinspastic paleogeography of the Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Mircea Sandulescu
 
Vol 50, No 9 (2002) Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Geotermia niskotemperaturowa – informacja geologiczna i procedury prawne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer
 
Vol 46, No 12 (1998) Geotermia, pallad, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Geotermia w Polsce Abstract   PDF
Mariola Jakoniak
 
Vol 48, No 1 (2000) GEOTERMIKA - pakiet programów do archiwizacji i interpretacji danych termicznych w otworach wiertniczych Abstract
Beata Bruszewska, Tomasz Kuciński
 
Vol 19, No 12 (1971) Geotermika głębokich kopalń rud miedzi i klasyfikacja geotermiczma złóż Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Downorowicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Geotermobarometria grenwilskich metapelitów z południowej części Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie Abstract   PDF
Jarosław Majka
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotourism in the Suwałki Landscape Park Abstract   PDF
Dorota Nizicka, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Andrzej Ber
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotouristical values of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mountains regions (Poland) Abstract   PDF
Michał Krobicki, Jan Golonka
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotourists—welcome to Poland! Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Geotrip Day -Dzień Wycieczek Geologicznych (1997) w Polsce Abstract
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 48, No 4 (2000) Geotrip Day w Borach Tucholskich Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 53, No 2 (2005) Geoturystyka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstract
Tadeusz Słomka
 
Vol 55, No 11 (2007) Geoturystyka w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 4 (2011) Geoturystyka – interdyscyplinarna specjalność kształcenia Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Słomka, Wojciech Mayer
 
Vol 51, No 5 (2003) GeoWin - polski system do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej Abstract
Jadwiga Jarzyna, Władysław Twaróg
 
Vol 54, No 9 (2006) Geozagrożenia Lubelszczyzny — erozja wąwozowa Abstract   PDF
Andrzej Budzyński, Dariusz Grabowski, Marek Graniczny, Edyta Kalińska, Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 
Vol 55, No 8 (2007) Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku Abstract   PDF
Ryszard Dobracki, Szymon Uścinowicz
 
Vol 55, No 8 (2007) Geozagrożenia — zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości — konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego podczas V Międzynarodowych Targów GEOLOGIA 2007 Warszawa, 30.05.2007 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Gérard Chenuet (red.) — Fascynujące dzieje planety Ziemi Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 58, No 10 (2010) Gerd Lüttig 1926–2010 Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 66, No 10 (2018) German Geological Institute – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jaś-Nowopolska, Hanna Wolska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Dobrzyński, Tomasz Gruszczyński, Łukasz Birski
 
Vol 49, No 11 (2001) German pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 62, No 9 (2014) Gęstość objętościowa pokrywy osadowej na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Olga Rosowiecka, Czesław Królikowski
 
Vol 48, No 3 (2000) Gipsy w Australii i Francji - złoża, sposoby eksploatacji, przeróbki i wzbogacania surowca oraz technologie produkcji różnych asortymentów gipsowych Abstract
Iwona Kosk
 
Vol 17, No 10 (1969) Gipsy w utworach plioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 1 (2001) Gipsy z Niwnic k. Lwówka Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 41, No 8 (1993) GIS w geologii Abstract
Paweł Decewicz, Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 6 (1995) G.J. Peschel (red.) – Beiträge zur mathematischen Geologie und Geoinformatik Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 55, No 6 (2007) Glacifluwialne facje strumieni przeciążonych zawiesiną na przykładzie plejstoceńskich osadów wschodniej Jutlandii i Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 47, No 9 (1999) Glacitektonika Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w nawiązaniu do neotektoniki oraz struktur tektonicznych fundamentu krystalicznego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 50, No 8 (2002) Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska, Mirosław Kamiński
 
Vol 38, No 10 (1990) Glaukonit z osadów górnej kredy niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ziółkowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000 -8000 lat BP w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 6, No 5 (1958) Glinki boksytowe w okolicy Siewierza w świetle analizy termicznej Abstract   PDF
Edward Duchniewski
 
Vol 5, No 2 (1957) Glinki ceramiczne obszaru Krzeszowic Abstract
Mieczysław Budkiewicz, Wanda Wrochniak
 
Vol 12, No 5 (1964) Gliny ceramiczne i ogniotrwałe w świetle badań mineralogicznych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 16, No 4 (1968) Gliny lessowate Kotliny Sądeckiej jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Cyrkler
 
Vol 44, No 12 (1996) Globale und regionale Steuerungsprozesse biogener Sedimantation - Getynga, Niemcy, 09-11.10.1996 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt, 1992.02.13 -14. Abstract
J. Matyszkiewicz
 
Vol 64, No 1 (2016) Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 50, No 11 (2002) Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) - nowy program Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Glowing stone: Amber in Polish deposits and collections Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 43, No 11 (1995) G.M. Anderson, Crerar D.A. - Thermodynamics in Geochemistry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 55, No 5 (2007) Gniazdowe akumulacje szczątków fauny w środkowojurajskich iłach rudonooenych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej—wnioski paleobiologiczne Abstract   PDF
Michał Zatoń, Mariusz A. Salamon, Leszek Marynowski, Rafał Zatoń
 
Vol 42, No 5 (1994) G.O. Poinar Jr. - Life in amber Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 22, No 1 (1974) Górna i środkowa płaszczowina reglowa w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 7 (1968) Górna jura w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zofia Dąbrowska
 
Vol 11, No 10 (1963) Górna kreda Saksonii Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 8, No 11 (1960) Górnictwo i geologia na Radzie Ministrów Abstract
. .
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnictwo i geologia w prawodawstwie Unii Europejskiej Abstract
Michał Gientka
 
Vol 1, No 5 (1953) Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim Abstract
Stanisław Holewiński
 
Vol 48, No 7 (2000) Górnictwo I środowisko - konferencja UNEP/UNDESA - International Roundtable on Mining and Environment - Berlin II - Berlin, Niemcy, 23-26.11.1999 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Górnictwo odkrywkowe zwięzłych surowców skalnych a ochrona i kształtowanie krajobrazu Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 44, No 8 (1996) Górnictwo skalne - stan obecny i perspektywy – Jelenia Góra, 16-18.05.1996 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 57, No 10 (2009) Górnictwo w Polsce po wprowadzeniu sieci Natura 2000 — ocena skutków ekonomicznych i społecznych Abstract   PDF
Joanna Kulczycka, Anna Henclik
 
Vol 32, No 11 (1984) Górnictwo węgla brunatnego w 40-leciu Polski Ludowej Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 51, No 11 (2003) Górnodewońskie goniatyty Gór Świętokrzyskich (z kolekcji muzeum PIG) i ich pozycja stratygraficzna w skali konodontowej Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnofrańskie goniatyty i konodonty z profilu Płucki (Góry Świętokrzyskie) - Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 43, No 10 (1995) Górnojurajski kompleks biohermalny w okolicach Niegowonic i Grabowej k. Zawiercia Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 32, No 4 (1984) Górnojurajskie dolomity z okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnokredowe amonity Sachalinu: stratygrafia, paleobiogeografia Abstract   PDF (Polish)
Elena Jazykowa
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Górnokredowe radiolarie z margli puchowskich sukcesji czorsztyńskiej w pienińskim pasie skałkowym (stanowisko Cervena Skala, Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Miroslava Smrečková
 
Vol 34, No 6 (1986) Górnokredowe struktury tektoniczne w jednostce niedzickiej wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny) Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 16, No 12 (1968) Górnomioceńskie osady ilaste Sudetów Abstract   PDF
Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnoordowickie wydarzenie anoksyczne (?) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich - zapis sedymentologiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trela
 
Vol 36, No 5 (1988) Górnopaleozoiczne i mezozoiczne skały magmowe w Gwinei (Afryka Zachodnia) Abstract
Wacław M. Kowalski
 
Vol 35, No 11 (1987) Górnopermski zespół gondwańskich miospor w osadach dolnego pstrego piaskowca Polski Abstract
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 3, No 6 (1955) Górno-śląska stacja terenowa Instytutu-Geologicznego l kierunki jej działalności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Siedlecki
 
Vol 30, No 1 (1982) Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo-1 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 13, No 5 (1965) Górny karbon w wierceniach w Sławnikowicach koło Zgorzelca Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Górny oksford okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Rożak
 
Vol 54, No 10 (2006) Górny tyton i berias w płaszczowinie reglowej dolnej Tatr Zachodnich w świetle danych lito-, bio- i magnetostratygraficznych Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Góry niosące śmierć; Pinatubo oraz inne wulkany Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 50, No 9 (2002) Góry Świętokrzyskie a orogeneza kaledońska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Stupnicka
 
Vol 51, No 6 (2003) Gospodarcza funkcja opłat eksploatacyjnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 36, No 9 (1988) Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 44, No 7 (1996) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 5 (1997) Gospodarka mineralnymi surowcami odpadowymi z górnictwa i energetyki Abstract
Stanisław Traczyk
 
Vol 50, No 12 (2002) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Fajfer, Joanna Kozieł, Barbara Labryga, Janina Zasucha
 
Vol 42, No 11 (1994) Gospodarka odpadami w USA - ważny element ochrony zasobów Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 4 (2006) Gospodarka solą kamienną w Polsce i na świecie w ostatnim dwudziestoleciu Abstract   PDF
Michał Gientka, Marcin Tymiński
 
Vol 65, No 2 (2017) Gospodarka surowcami mineralnymi w Chinach – wybrane aspekty ekonomiczne i społeczno-środowiskowe Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Badera
 
Vol 31, No 1 (1983) Gospodarka surowcami skaleniowymi Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 28, No 8 (1980) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 50, No 2 (2002) Gospodarka zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN - Bełchatów, 22.11.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 6 (2001) Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego - posiedzenie plenarne Komitetu Górnictwa i Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk - Katowice, 23.04.2001 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 2 (1993) Gospodarka złożem siarki Machów - Tarnobrzeg w aspekcie likwidacji odkrywki z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i rekultywacji terenów pogórniczych Abstract
Edward Gorylewski
 
Vol 26, No 5 (1978) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 24, No 3 (1976) Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Abstract
, ,
 
Vol 41, No 8 (1993) Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy wizje) Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) G.R. Thompson & J. Turk — Introduction to Physical Geology Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 6 (2002) Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski, Petro F. Gozik, Leszek Lindner
 
Vol 9, No 2 (1961) Graficzne metody interpretacji badań elektrooporowych w poszukiwaniach wody Abstract
Juliusz Kohsling
 
Vol 34, No 11 (1986) Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych Abstract
Barbara Bagińska, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 22, No 11 (1974) Graficzne wyznaczanie wartości Φ dla celów analizy uziarnienia skał Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 47, No 6 (1999) Grafit, miedź, nikiel, ołów, skalenie, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Grafit w skałach suwalskiej intruzji norytowo-anortozytowej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 52, No 5 (2004) Granica baden–sarmat w zapisie geochemicznym osadów w północnej części zapadliska przedkarpackiego — implikacje stratygraficzne Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski, Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 16, No 6 (1968) Granica bajosu i batonu oraz problem wezulu i kujawu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kopik, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 10 (1992) Granica fran/famen a koralowce czteropromienne Abstract
Tomasz Wrzołek
 
Vol 46, No 11 (1998) Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Granica laminarnego przepływu wody w obsypce żwirowej studni eksploatacyjnej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Matyka, Mariusz Mądrala
 
Vol 40, No 5 (1992) Granica między górnym pstrym piaskowcem - retem a wapieniem muszlowym w SW Polsce Abstract
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 30, No 11 (1982) Granica neogen-czwartorzęd w świetle badań paleontologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 54, No 10 (2006) Granica oligocen-miocen w polskich Karpatach zewnętrznych na podstawie nanoplanktonu wapiennego Abstract   PDF
Małgorzata Garecka
 
Vol 51, No 11 (2003) Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 13, No 8 (1965) Granica ret-pstry piaskowiec w triasie chrzanowskim Abstract
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 61, No 4 (2013) GRANICZNY M. & SATKÛNAS J. – Polish-Lithuanian Geological Cooperation: 20 years experience and perspectives. Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 49, No 7 (2001) Granit z Bugaja ma 485 milionów lat Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber, Stanisław Hałas
 
Vol 14, No 6 (1966) Granitoidy podłoża krystalicznego w Rajgrodzie Abstract   PDF
Bronisław Gaczyński
 
Vol 57, No 4 (2009) Granitoidy Warmii—geochemiczne i izotopowe korelacje z kompleksem mazurskim (podłoże krystaliczne NE Polski) Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska, Ian S. Williams
 
Vol 57, No 6 (2009) Granity typu A w kompleksie mazurskim — przyczynek do dyskusji o klasyfikacji granitów Abstract   PDF
Aleksandra Gawęda, Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 57, No 7 (2009) Granity „zimne” i „gorące” —charakterystyka i optymalizowanie metod datowania cyrkonów Abstract   PDF
Krystyna Klimas
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Graptolites – stratigraphic tool in the exploration of zones prospective for the occurrence of unconventional hydrocarbon deposits Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 61, No 8 (2013) Graptolity – narzędzie stratygraficzne w rozpoznaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska
 
Vol 43, No 2 (1995) Grawimetryczna pseudo rzeźba cieniowana Polski Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Grawimetryczne modelowanie 3D struktury Plavnicy (Słowacja) Abstract   PDF
Blanka Bednárová
 
Vol 67, No 5 (2019) Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Małka
 
Vol 47, No 2 (1999) Grejzeny w Tatrach Zachodnich (komunikat wstępny) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skupiński, Andrzej Wilamowski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Groundwater and mass transport modelling for documentation and protection of groundwater resources Abstract   PDF
Marek Nawalany, Jan Przybyłek, Stanisław Staśko
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Groundwater monitoring as a tool of the hydrogeological cartography in Poland in the light of Water Framework Directive Abstract   PDF
Bogusław Kazimierski, Andrzej Sadurski
 
Vol 34, No 4 (1986) Growth of crystals and sedimentary structures in the sabre-like gypsum (Miocene, southern Poland) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 33, No 4 (1985) Grubookruchowe osady czerwonego spągowca w rejonie siewiersko-olkuskim w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski, Anna Maliszewska
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Grunty antropogeniczne w dokumentowaniu warunków geologiczno-inżynierskich dla budowli drogowych – wybrane problemy Abstract   PDF
Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 35, No 1 (1987) Grzechy typologii Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 1 (1993) GSGP 2 - PANGEA - nowy międzynarodowy projekt badawczy, 23-28 maja 1992 r. Abstract
J. Szulc
 
Vol 56, No 12 (2008) Guilin — kraina mogotów Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 16, No 5 (1968) Gwinejskie diamenty Abstract
Lancei Bakayoko
 
Vol 34, No 4 (1986) Gypsum ooids from the Miocene deposits of the vicinity of Staszów Abstract   PDF (Polish)
Alicja Kasprzyk, Maciej Bąbel
 
Vol 8, No 1 (1960) Głaz narzutowy przed Instytutem Geologicznym – nieco historii Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 7, No 2 (1959) Głaz narzutowy stwierdzony badaniami magnetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 64, No 10 (2016) Głazy narzutowe Drawieńskiego Parku Narodowego i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 63, No 4 (2015) Głazy narzutowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – potencjał badawczy i geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Piotr Paweł Woźniak, Karol Tylmann, Aleksandra Kobiela
 
Vol 51, No 7 (2003) Głazy narzutowe „Trojaczki” – nowo ustanowiony pomnik przyrody nieożywionej w Tarnowie Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki badawczy otwór wiertniczy w strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Pokorski, Krzysztof Jaworowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Głęboki otwór badawczy w Sudetach - przesłanki i niektóre argumenty Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza
 
Vol 28, No 12 (1980) Głębokie wiercenie badawcze Toruń-1 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Mieczysław Jastrząb, Jan Kaczyński
 
Vol 41, No 1 (1993) Głębokomorskie kanały wulkaniczne: świat bez słońca Abstract
T. Marszczak, M. Graniczny
 
Vol 49, No 3 (2001) Głębokościowa zmienność gęstości właściwej: efekt błędów pomiarowych czy procesów naturalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 16, No 6 (1968) "Głębokościowe" mapy hydrochemiczne Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 9 (1976) Głębsze podłoże geologiczne okolicy Poznania w świetle badań z lat 1973-1975 Abstract   PDF (Polish)
Halina Krawczyńska-Grocholska, Wojciech Grocholski
 
Vol 56, No 3 (2008) Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 66, No 6 (2018) Głos w sprawie 100-letniego Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 2, No 11 (1954) Głosy czytelników Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 7 (1955) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 6 (1955) Głosy czytelników Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Głosy czytelników Abstract
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Głosy czytelników JESZCZE W SPRAWIE KSIĄŻKI AWDUSINA "ILASTE SKAŁY OSADOWE" Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 3, No 4 (1955) Głosy czytelników MŁODYM GEOLOGOM NALEŻY POMÓC Abstract   PDF
Anatol Zieliński
 
Vol 3, No 2 (1955) Głosy czytelników UPOŚLEDZENIE GEOLOGII W SZKOŁACH WYŻSZYCH l ŚREDNICH Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 58, No 7 (2010) Główne bariery rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Propozycje zmian Abstract   PDF
Beata Kępińska, Barbara Tomaszewska
 
Vol 50, No 3 (2002) Główne cechy geochemiczne utworów formacji poznańskiej: aspekty środowiskowe i stratygraficzne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Petro Gożyk, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Główne dyslokacje Karpat wewnętrznych na obrazach satelitarnych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Główne elementy tektoniczne paleozoiku antyklinorium świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczekwski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 25, No 11 (1977) Główne etapy ewolucji tektogenu waryscyjskiego Polski w świetle teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 31, No 12 (1983) Główne fazy orogeniczne przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 4 (1965) Główne kierunki badań paleontologicznych w świetle X Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Leon Karczewski
 
Vol 24, No 7 (1976) Główne kierunki eksploatacji płytkich pokładowych złóż siarki metodą otworowego wytopu Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
2751 - 3000 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>