Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 5 (1965) Kilka uwag o przypowierzchniowej budowie centralnej części brachyantykliny Dobromierza Abstract
Henryk Jurkiewicz, Jerzy Woiński
 
Vol 6, No 3 (1958) Kilka uwag o rozwoju jaskiń w Dolinie Kościeliskiej i Miętusiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Rudnicki
 
Vol 7, No 3 (1959) Kilka uwag o sposobie występowania skał dolomitowych w warstwach zakopiańskich fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Wanda Kosiorek-Jaczynowska
 
Vol 19, No 2 (1971) Kilka uwag o stanie geologicznego rozpoznania i o wykorzystaniu świętokrzyskich surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Jam Kostecki
 
Vol 9, No 7 (1961) Kilka uwag o stratygrafii utworów trzeciorzędowych okolic Wrocławia Abstract
Michał Różycki
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 20, No 7 (1972) Kilka uwag o udziale geologów w realizacji uchwał V Plenum KC PZPR poświęconego budownictwu mieszkaniowemu Abstract
J. Kostecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Kilka uwag o uziarnieniu i wysortowaniu piasków wydmowych w Kotlinie Sandomierskiej Abstract
Stefan Witek
 
Vol 13, No 11 (1965) Kilka uwag o wieku kopalnej flory z Osieczowa oraz węgla brunatnego z Turowa Abstract
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Kilka uwag o występowaniu i genezie Szczaw Kotliny Kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Fistek
 
Vol 10, No 6 (1962) Kilka uwag o złożach węgla w Korei na przykładzie złóż kopalń Sin-Czan i An-Dżu Abstract
Andrzej Musiał
 
Vol 4, No 8 (1956) Kilka uwag sytuacji w wiertnictwie geologicznym Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Kilka uwag w dyskusji nad usprawnieniem polskiej geologii Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 29, No 3 (1981) Kilka uwag w sprawie geologii Zairu Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Kilka uwag w sprawie pozycji stratygraficznej i litofacji zubrów cechsztyńskich w Polsce Abstract
Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 10 (1954) Kilka uwag w związku z zastosowaniem sejsmiki refleksyjnej na brzegu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Kilka uwag z historii badań i morfologii otwornic Abstract   PDF (Polish)
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 6 (1975) Kilka wniosków o rozmiarach przebudowy makrotektonicznej Wzgórz Strzelińskich na podstawie pomiarów tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 44, No 4 (1996) K.I.S. Shmulovich, B.W.D. Yardley, C.G. Gonchar Fluids in the Crust. Equilibrum and transport properties Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) K.L. Rai& G. Singh (ed.) - Mineral Development and Environment Abstract
Tomasz Janik Gałkiewicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Klastyczne wypełnienia po kryształach halitu i gipsu w cechsztynie niecki północnosudeckiej - nietypowe elementy nietypowego cyklotemu Abstract
Paweł Raczyński, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 30, No 1 (1982) Klasyczne odsłonięcia mioceńskie w Europie Zachodniej Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 64, No 8 (2016) Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski, Oksana Malchyk
 
Vol 24, No 1 (1976) Klasyfikacja anomalii hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 19, No 1 (1971) Klasyfikacja badań geologicznych oraz schemat metodyczny poszukiwania i rozpoznawania złóż Abstract
Roman Osika
 
Vol 42, No 1 (1994) Klasyfikacja i nazewnictwo nieskalistych gruntów Budowlanych Abstract
Elżbieta Myślińska
 
Vol 40, No 2 (1992) Klasyfikacja i nomenklatura skał metamorficznych w świetle prac Podkomisji ds. Systematyki Skał Metamorficznych Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych Abstract
Witold Smulikowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 23, No 2 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Klasyfikacja i terminologia klastycznych skał osadowych w diagramie trójkątnym Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 27, No 3 (1979) Klasyfikacja i terminologia zasobów surowców mineralnych Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 40, No 6 (1992) Klasyfikacja kopalin ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 10 (1974) Klasyfikacja osadów zboczowych z inżyniersko-geologicznego punktu widzenia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 7, No 9 (1959) Klasyfikacja otworów wierconych przy poszukiwaniach oraz eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Grabowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 4, No 11 (1956) Klasyfikacja przemysłowa rud darniowych oraz ich geneza Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajtis
 
Vol 38, No 12 (1990) Klasyfikacja skał osadowych na podstawie ich modułów sprężystości wyznaczonych z obrazów falowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 28, No 8 (1980) Klasyfikacja zasobów perspektywicznych Abstract
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka, Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Klasyfikacja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz otworów wiertniczych wykonywanych dla potrzeb Przemysłu Naftowego Abstract
S. Depowski, S. Wdowiarz, J. Żytka
 
Vol 29, No 2 (1981) Klasyfikacja zasobów surowców mineralnych w przygotowanym projekcie Komitetu Zasobów Naturalnych ONZ Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 26, No 2 (1978) Klasyfikacja zasobów złóż Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 3, No 12 (1955) Klasyfikacja złóż uranu Abstract
C.Z.B. .
 
Vol 51, No 7 (2003) Kluczowy profil interglacjału mazowieckiego w Krukienicach na międzyrzeczu Sanu i Dniestru (Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Irena Agnieszka Pidek, Andrej Bogucki, Feliks Wieliczkiewicz, Józef Wojtanowicz
 
Vol 7, No 10 (1959) Kobaltonośne żyły złoża "Stara Góra" na Dolnym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki, Wiesław Młodożeniec
 
Vol 33, No 7 (1985) Kodeks postępowania zawodowego geologów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jan Kutek
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Kohezyjne osady detrytyczne - terminologia i klasyfikacja Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 33, No 10 (1985) Kokkolity zlepieńca pektenowego wyspy King George, Antarktyka Zachodnia Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gaździcka, Andrzej Gaździcki
 
Vol 42, No 9 (1994) Kolejny 80-latek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie - Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 48, No 5 (2000) Kolejny polski meteoryt Abstract
Marian Stępniewski, Stanisław Jachymek
 
Vol 41, No 1 (1993) Kolekcja znaczków oraz zbiór minerałów i skał w Muzeum Ziemi- Abstract
M. Wolska
 
Vol 51, No 1 (2003) Kolmatacja osadów w strefie aeracji pod wpływem infiltracji wód powierzchniowych (na przykładzie ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium - Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt an der Weinstraße, 16 - 18.03.1994 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 41, No 6 (1993) Kolokwium "Globale und Regionale Streuerungsprozesse Biogener Sedimentation", Neustadt an der Weinstrasse (Niemcy), 11 - 12. 02.1993 r. Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Kolokwium Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Marburg, Niemcy, 17-19.02.1995 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Kolokwium Jurajskie w Luksemburgu Abstract
J. Kutek (tłum.)
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Kolokwium na temat magnetycznego kartowania podłoża Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Kolokwium na temat triasu Francji i obszarów sąsiadujących Abstract
Kàlmàn Balogh
 
Vol 23, No 5 (1975) Kolokwium poświęcone petrofizycznym własnościom skał Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium R.C.M.N.S. "Miocene Reefs and Carbonate Platforms of the Mediterranean" - Marsylia, 3 - 6.05.1994 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Kolokwium triasowe w Bratysławie Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 23, No 10 (1975) Kombinaty geologiczne Centralnego Urzędu Geologii Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Lidia Piątkowska, Jadwiga T. Stachowiak
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Ewa Ginał
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Andrzej Ulida
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Marian Ciechanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Szymańska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Ewa Zalewska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Robert Rostkowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Katarzyna Pilarska-Truchan
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Maria Ulman-Bortnowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Leszek Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Marian Ciechanowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Tadeusz Kwolek
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Marian Rejman
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Tomasz Kusztal
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gąsecka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Świętochowska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Marta Krupa
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego Abstract   PDF (Polish)
Marta Wągrodzka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża Abstract   PDF (Polish)
Marta Wągrodzka
 
Vol 60, No 8 (2012) Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011” Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Tomasz Krzywicki, Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Barbara Woronko
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Komentarz do zarządzenia nr 100 prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót Abstract
Marian Ciechanowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Komentarz W. Jaroszewskiego do wypowiedzi W. Wiszniewskiego na temat artykułu „Czy geologia jest nauką" Abstract
W. Jaroszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Komety i ich budowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 46, No 1 (1998) Kominowe syderytowe dajki karbonatytowe w bazaltoidach Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Eugeniusz Sztromwasser
 
Vol 42, No 5 (1994) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych w latach Abstract
Bronisław Paczyński, Barbara Jagielska
 
Vol 30, No 10 (1982) Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1782-1982 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Komisja Neotektoniki INQUA w latach 1991-1995 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Komisja Wód Mineralnych i Termalnych MiędzynarodowejAsocjacji Hydrogeologów (lAH) Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 40, No 11 (1992) Komisje statutowe w pionie głównego geologa Abstract
B. Orłowski
 
Vol 3, No 8 (1955) Kompleksowa gospodarka złożami Niecki Strzegomskiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kraus
 
Vol 24, No 5 (1976) Kompleksowe badania geofizyczne w prognozowaniu tąpań w kopalniach GZW Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Kompleksowe badania minerałów ciężkich występujących w odpadach poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych Abstract
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 62, No 9 (2014) Kompleksowe badania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Lesław Zabuski, Teresa Mrozek, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski, Izabela Laskowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Beata Bruszewska, Grzegorz Czapowski, Barbara Dąbrowska, Piotr Zientara
 
Vol 51, No 1 (2003) Kompleksowe mierniki presji na zasoby naturalne Abstract
Jerzy Śleszyński
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kompleksowy program badania wgłębnej budowy Ziemi Abstract   PDF (Polish)
J.A. Kozłowski
 
Vol 36, No 10 (1988) Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium północnosudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Solecki
 
Vol 48, No 10 (2000) Kompozycje złożonych obrazów rastrowych Abstract
Tomasz Bielecki
 
Vol 49, No 1 (2001) Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 44, No 2 (1996) Komputerowa analiza potencjalnych możliwości akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w polskim basenie permskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Komputerowa baza danych paleontologicznych Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Komputerowa baza danych systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 51, No 7 (2003) Komputerowa baza parametrów gęstościowych i magnetycznych — stan obecny Abstract
Olga Polechońska
 
Vol 45, No 10 (1997) Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologi znych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników Abstract
Elżbieta Przytuła, Katarzyna Janecka-Styrcz, Bogusław Kazimierski
 
Vol 48, No 10 (2000) Komputerowa dokumentacja brzegów klifowych Kępy Puckiej, Oksywskiej i Swarzewskiej Abstract
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 41, No 12 (1993) Komputerowa mapa geosozologiczna w układzie gminnym - przykład zakresu i metodyki Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 45, No 2 (1997) Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000 Abstract   PDF (Polish)
Barbara Jaranowska
 
Vol 47, No 6 (1999) Komputerowe bazy danych dotyczące wód leczniczych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Smela
 
Vol 48, No 12 (2000) Komputerowe modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych Abstract
Andrzej Kaim
 
Vol 36, No 5 (1988) Komputerowe sporządzanie strukturalnych map złóż z uskokami Abstract
Czesław Dzedzej, Bożena Spyra
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputerowe systemy dokumentacyjnych prac geologiczno-złożowych Abstract
Piotr Kłoda
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Komputerowy sieciowy system pomiarowy do zastosowania w analityce i ochronie środowiska Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Romaniuk, Krzysztof Poźniak, Janusz Maciejewski, Marian Kwietniewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputeryzacja geologiczno-złożowych prac dokumentacyjnych. Zakres i możliwości Abstract
Marek Nieć
 
Vol 37, No 3 (1989) Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla Abstract
Adam Jerschina
 
Vol 51, No 5 (2003) Komu bliżej do Filadelfii Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 29, No 8 (1981) Komunikat nr 2 Komisji Stratygrafii PAN Abstract
. .
 
Vol 26, No 5 (1978) Komunikat nr l Komisji Stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Komunikat o odkryciu złoża gazu ziemnego otworem Czarne 1 na Pomorzu w utworach czerwonego spągowca Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat o wierceniu oporowym Gorzów Wielkopolski IG I Abstract
Maria Jaskowiak, Władysław Karaszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Komunikat o wierceniu oporowym Mielnik Abstract
Janina Daniec, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Komunikat o wynikach wiercenia w Borku Szlacheckim Abstract
Anatol Czekaj, Urszula Moszczyńska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Bystrzyca Abstract
Teresa Niemczycka
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Chełm Abstract
Jędrzej Muller
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Magnuszew Abstract
Aleksandra Krassowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Żebrak IG I Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 62, No 6 (2014) KOMUNIKATY NAUKOWE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 65, No 4 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Trela, Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 65, No 3 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2) Abstract   PDF (Polish)
Petr Bujok, Sylwia Lutyńska, Martin Klempa, Michal Porzer
 
Vol 60, No 7 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Polskie Solnhofen Abstract   PDF (Polish)
Adrian Kin, Błażej Błażejowski
 
Vol 60, No 12 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Warstwy kościonośne z Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia) z retu (trias dolny, olenek) Opolszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Monika Kowal-Linka, Adam Bodzioch
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępne dane o spinelu właściwym (MgAl2O4) z kopalni granodiorytu Łażany II w masywie Strzegom–Sobótka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Łobos, Tomasz Pawlik, Michał Klukowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Koncentracja helu w gazonośnych partiach złóż solnych na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Emil Zieliński
 
Vol 45, No 5 (1997) Koncentracja radonu w wodzie na obszarze północnowschodniej Polski Radon concentration in water in NE Poland Abstract   PDF (Polish)
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 9 (1992) Koncentracja rtęci w osadach aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Kłodzkiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze bloku przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Wojciech Markowski
 
Vol 42, No 1 (1994) Koncentracje cezu w Polsce Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Koncepcja ekorozwoju dawnego województwa skierniewickiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej Abstract   PDF (Polish)
Daniel Zaszewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Koncepcja monitoringu wód podziemnych Abstract
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski, Tadeusz Hordejuk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 40, No 4 (1992) Koncepcja poszukiwania, rozpoznawania i ochrony złóż surowców skalnych Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 48, No 6 (2000) Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Piotr Herbich, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Koncepcja Tetydy po 100 latach Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 28, No 6 (1980) Koncepcja zabudowy hydrotechnicznej Wisły i jej dorzecza oraz potrzeby rozpoznania geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Łaski
 
Vol 22, No 10 (1974) Koncepcja zagospodarowania nowego okręgu górniczego surowców skalnych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 47, No 1 (1999) Koncepcja zmian naliczania opłat eksploatacyjnych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 34, No 5 (1986) Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej Abstract   PDF (Polish)
Michał Szulczewski
 
Vol 44, No 7 (1996) Koncesjanowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce przez firmy krajowe Abstract
Maciej Nowakowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Koncesje na poszukiwanie bursztynu Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część I) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 43, No 11 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część II) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 9 (1996) Koncesjonowanie działalności eksploatacyjnej i poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż surowców budowlanych i drogowych Abstract
Maria Mariańska, Ewa Zaleska
 
Vol 44, No 8 (1996) Koncesjonowanie eksploatacji złóż węgla kamiennego Abstract
Przemysław Krogulec
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Koncesjonowanie poszukiwań i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 66, No 3 (2018) Koncesjonowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin a wymagania racjonalnej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 44, No 12 (1996) Koncesjonowanie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacji wód leczniczych i termalnych na terenie Polski - Abstract
Małgorzata Zawadzka
 
Vol 19, No 1 (1971) Końcowa faza realizacji międzynarodowego programu badań górnego płaszcza Ziemi Abstract
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Końcowa konferencja Projektu IGCP "Bio-Events" - Getynga, 1992.02.16-19. Abstract
M. Narkiewicz
 
Vol 46, No 3 (1998) Końcowe spotkanie uczestników 362 Projektu IGCP Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation - Stara Lesna, Słowacja, 29.09-05.10.1997 Abstract
Marta Bąk, Krzysztof Bąk, Adam Gasiński, Michał Krobicki
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja - Środowiskowe i techniczno-ekonomiczne uwarunkowania górnictwa skalnego - Polanica Zdrój, 24-26.09.1997 Abstract
Ryszard Hutnik
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych - Wiedeń, Austria, 02-10.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Konferencja analizy termicznej w Davos Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 2 (1997) Konferencja Baltic Marine Science - Ronne na Bornholmie,Dania, 22-26.10.1996 Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 42, No 11 (1994) Konferencja Biotic recovery from mass extinction events - Plymouth, 05-07.09.1994 Abstract
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Konferencja DEUQUA -- Poczdam, Niemcy, 26-28.08.2002 Abstract
Maria Górska, Ryszard Dobracki, Andrzej Piotrowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Konferencja EurosyberyjskiejSubkomisji Holocenu INQUA nt. Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Sprewą i Odrą - Bautzen­Dychów, 01­05.05.2001 Abstract
Magdalena Ratajczak
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocenu – holocenu (20 000 - 8000 lat BP), 1-3 października 1992 r. Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Konferencja GEODE/ESF/NGU — The Fennoscandian Shield Precambrian Province — Moi, Rogaland, Norwegia, 08–12.07.2001 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 26 – 27 czerwca 1992 r. Abstract
Wacław Florek
 
Vol 48, No 10 (2000) Konferencja GEOSCIENCE 2000 - Manchester, W. Brytania, 17–20.04.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 9, No 4 (1961) Konferencja grupy geologiczno-inżynierskiej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Konferencja i warsztaty grupy roboczej projektu Analizaprzestrzenna obszarów zlodowaconych Komisji ZlodowaceńINQUA - Warszawa, 25-27.09.1998 Abstract
Leszek Marks
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego, Pułtusk, 27-28.11.1995 Abstract
Ryszard Strzelecki, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Młoda tektonika w kształtowaniu rzeźby i osadów Kotliny Orawskiej - Zakopane-Kiry, 14-17.05.1997 Abstract
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 43, No 4 (1995) Konferencja międzynarodowa - Zagadnienia ekspandującej Ziemi - Wrocław-Sosnówka, 14-17.11.1994 Abstract
Stefan Cwojdziński, Jan Koziar
 
Vol 44, No 11 (1996) Konferencja międzynarodowa Karst - Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability - KatowiceUstroń, 10-13.06.1996 Abstract
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja Migration'95, Saint-Malo, Francja, 10-15.09.1995 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 22, No 9 (1974) Konferencja na temat zastosowania izotopów uranu w hydrogeologii Abstract
Andrzej Róźkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Konferencja NA TO ASI poświęcona skaleniom, 29 czerwca - 10 lipca 1993 r. Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 5 (1994) Konferencja naukowa - granice fizyki podstawowej (Frontiers of fundamental physics) - Olimpia, Grecja 27 - 30.09.1993 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Konferencja Naukowa Komisji Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej w Sofii Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 66, No 6 (2018) Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 Abstract   PDF (Polish)
Patryk Banasiak
 
Vol 41, No 1 (1993) Konferencja naukowa na temat złóż mineralnych Europy, 21 marca-4 kwietnia 1992 r. Abstract
J. Wiszniewska, S. Oszczepalski
 
Vol 42, No 1 (1994) Konferencja naukowa PIG " Trzeciorzędowa Formacja Siarkonośna zapadliska przedkarpackiego", 7 października 1993 r. Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) Konferencja naukowa w Chełmie, 25 lutego 1993 r. Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Konferencja naukowa Złoża rud miedzi - geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań perspektywy - Lublin, 17-18.09.1998 Abstract
Jadwiga Pieczonka
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowa: Geologiczne i geofizyczne badania podstawowe w poszukiwaniach, rozpoznawaniu i ocenie złóż surowców skalnych, Krynica, 28-30.09.1995 Abstract
Anna Smoleńska
 
Vol 45, No 4 (1997) Konferencja naukowo-techniczna Nowe projekty głębokich badań geologicznych i geofizycznych na obszarze Polski - Warszawa, 27.01.1997 Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Konferencja naukowo-techniczna nt.: Perspektywy poszukiwań węglowodorów w utworach czerwonego spągowca oraz węglanowych osadach cechsztynu w basenie permskim Niżu Polskiego - Warszawa, 24.10.1996 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowo-techniczna w Oddziale Warszawa II SITPNiG, Warszawa, 08.11.1995 – Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja neotektoniczna w Sudetach, 15 -17 października 1992 r. Abstract
D. Krzyszkowski, P. Migoń, W. Sroka
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja nt. Problemy międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w obszarach przygranicznych Białorusi, Czecho-Słowacji, Litwy, Polski i Ukrainy, Tomaszów Lubelski 24-27.09.1992 Abstract
K.H. Wojciechowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Konferencja paleontologiczna w Lyonie, 7 – 9 lipca 1993 Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja Perytetydy, Paryż, Francja, 23–24.11.2000 Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Konferencja Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Europy - Rzym, 20 - 22.09.1993 Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Konferencja prasowa głównego geologa kraju dr Michała Wilczyńskiego na temat nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Ewa Madurowicz, Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 7 (1996) Konferencja prasowa w MOŚZNiL nt. realizacji ustawowych zadań PIOŚ w 1995 r. Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Problemy ekologiczne poligonów wojskowych - Żagań, 29.07-02.08.1996 Abstract
Jerzy Stawin, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu - Lublin, 10-11.04.1995 Abstract
Władysław Pożaryski, Jan Rzechowski
 
Vol 2, No 3 (1954) KONFERENCJA PROGRAMOWA NAUCZYCIELI TECHNIKÓW GEOLOGICZNYCH CUG Abstract
Jan Janczyk
 
Vol 59, No 5 (2011) Konferencja pt. Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 28–29.03.2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Krokosz
 
Vol 25, No 10 (1977) Konferencja robocza poświęcona matematycznej analizie anomalii i ich interpretacji geologicznej w rozpoznaniu geomagnetycznym Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Konferencja Rozwój poskiej myśli w poszukiwaniach naftowych - Kraków, 25-26.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 8 (2019): Vol 67 , nr 8 Konferencja specjalistyczna. Osuwiska–19 seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019 Abstract   PDF (Polish)
Anna MAŁKA
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Systemy Informacji Geograficznej GIS w praktyce - Kraków, 14-15.11.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 6 (2002) Konferencja Tectonics and Magma 2001 - Budziszyn, 22­24.06.2001 Abstract
Michał Mierzejewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja terenowa geologów w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego — przeł. Tąpadła, Sudety, 01–04.10.2000 Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) Konferencja terenowa podgrupy Projektu IGCP nr 369 Przejawy magmatyzmu w basenach ryftowych - Budapest-Mecsek-Biikk, 14-21.07.1996 Abstract
Wojciech Narębski, Ryszard Kryza
 
Vol 48, No 3 (2000) Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - Bełchatów, 15–16.10.1999 Abstract
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 40, No 8 (1992) Konferencja UNESCO - IGCP Projekt 262 w AIbani - Tirana, 1991.10.11-18 Abstract
M.A. Gasiński
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja UNESCO-IGCP projektu 362 Tethyan and Boreal Cretaceous, Maastricht, Holandia, 17-18.09.1995 Abstract
M. Adam Gasiński
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja w 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26-28.09.1994 Abstract
Piotr Wyszomirski, Witold Żabiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Konferencja — Barwa w przyrodzie, nauce i technice — Wrocław, 27-28.11.1998 Abstract
Jacek Bogdański
 
Vol 61, No 8 (2013) Konferencja „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georóżnorodności w regionie świętokrzyskim” – Chęciny, 14.06.2013 Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 63, No 4 (2015) Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy” – Chełm, 12–13.02.2015 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” –Warszawa, 30.09.2015 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja: Projekt IGCP nr 369 - Ewolucja porównawcza basenów ryftowych Paratetydy - drugie coroczne międzynarodowe spotkanie i wycieczka terenowa, Mamaja, Rumunia, 29.09-03.10.1995 Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 25, No 2 (1977) Konferencje naukowe na temat badań k konkrecji •i analizy konkrecyjnej w ZSRR Abstract
Piotr Wasilewicz Zarickij
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencje naukowe zorganizowane w 1992 r. pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 43, No 9 (1995) Konferencje pt. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 15-17.11.1995 Abstract
Joanna Budka
 
Vol 41, No 1 (1993) Kongres geofizyczny w Paryżu, 30 maja - 5 czerwca 1992 r. Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Kongres jurajski w Argentynie - Mendoza, Argentyna, 19-23.10.1994 Abstract
Andrzej Wierzbowski, Michał Krobicki
 
Vol 49, No 3 (2001) Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych — Ustroń, 11–15.09.2000 Abstract
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Kongresy karbońsko-permskie – aspekty historyczne i inne.. Abstract
Eva Paproth
 
Vol 60, No 12 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 12th International Symposium on Pseudokarst – 11–14.09.2012, Tui, Galicja (Hiszpania) Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 64, No 2 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 13. Międzynarodowe Sympozjum Pseudokrasowe – Kuncice pod Ondrejnikem, Czechy, 16–19.09.2015 Abstract   PDF (Polish)
Jan Urban
 
Vol 61, No 5 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 20. Międzynarodowe Sympozjum Badaczy Bursztynu „Bursztyn. Złoża – kolekcje – rynek” – Gdańsk, 22–23.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska
 
Vol 62, No 12 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 23. Konferencja „Intruzje Wód Słonych” – Husum, Niemcy, 16–20.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 64, No 11 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 3. Polski Kongres Geologiczny –Wrocław, 14–18.09.2016 Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 11 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 34. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Brisbane, Australia, 5–10.08.2012 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
3251 - 3500 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>