Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 12 (1961) II Międzynarodowa Konferencja na temat Mineralogii i Petrografii Glin w Pradze Abstract
Kazimierz Chmura, Zbigniew Szmal
 
Vol 56, No 2 (2008) II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów Kletno, 11.08.2007 Abstract   PDF
Andrzej Gustaw
 
Vol 45, No 8 (1997) II Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEN'97-Kielce,10-13.04.1997 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 16, No 10 (1968) II Naukowo-techniczna konferencja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska w Gdańsku Abstract
Julian Ciżyński, Bolesław Kotowski
 
Vol 43, No 7 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40 - Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 12 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 57, No 8 (2009) II Ogólnopolski Kongres Geotermalny Energia geotermalna— dla zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu Bukowina Tatrzańska, 23–25.09.2009 Abstract   PDF
Beata Kępińska, Józef Chowaniec
 
Vol 54, No 1 (2006) II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 60, No 12 (2012) II Polski Kongres Geologiczny Warszawa, 17–19.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Mizerska, Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) II Polsko-Ukraińska Konferencja Współczesne problemy mechaniki ciał niejednorodnych - Warszawa, 11-13.09.1997 Abstract
Zbigniew Frankowski
 
Vol 41, No 12 (1993) II runda przetargowa na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 8 (2003) II Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 24–26.04.2003 Abstract
Janusz Burchard
 
Vol 59, No 5 (2011) II seminarium z cyklu Chłodno o Hydrogeologii oraz II Otwarte Zawody Geologów w Narciarstwie o Puchar Głównego Geologa Kraju Poronin i Białka Tatrzańska, 7–8.03.2011 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka, Maja Kowalska
 
Vol 44, No 2 (1996) II sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,Kowary, 20-22.10.1995 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 50, No 10/1 (2002) II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski - Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 09-11.05.2002 Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 24, No 2 (1976) II Sympozjum ONZ na temat wykorzystania zasobów geotermicznych - Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 3 (1999) II Warsztaty Naukowe — Programy Komputerowe w Geologii Abstract
Lidia Razowska, Martyna Guzik
 
Vol 44, No 6 (1996) III Europejska Konferencja Metanowa (3rd Annual European CBM Forum), Londyn, Wielka Brytania, 28.03.1996 Abstract
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 45, No 9 (1997) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja terenowa - Karpaty polskie, 05-09.05.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Szczyrzyc, Beskid Wyspowy, 12-14.12.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) III Konferencja Sozologiczna PTG i AGH "Sozologia na obszarze antropopresji – przykład Krakowa", 23 - 24 kwietnia 1993 r. Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 54, No 5 (2006) III Konkurs Plastyczny— Zaklęte w kamieniu Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 43, No 1 (1995) III Krajowe Spotkanie Sedymentologów – Sedymentacja normalna, katastroficzna i wyjątkowa: procesy i produkty - Sosnowiec, 12-15.09.1994 Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 20, No 7 (1972) III Międzynarodowa Konferencja Palinologiczna w Nowosybirsku Abstract
Sonia Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 46, No 8/1 (1998) III międzynarodowa (XV krajowa) konferencja naukowo techniczna-Zaopatrzenie w wodę miast i wsi - Poznań, 0l-03.06.1998 Abstract
Elżbieta Przytuła
 
Vol 43, No 3 (1995) III międzynarodowe sympozjum - Wody mineralne wschodniej Słowacji - Lipovce, Słowacja,20-22.09.1994 Abstract
Józef Chowaniec, Krzysztof Witek
 
Vol 48, No 4 (2000) III Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO - Madryt, 23 - 27.11.1999 Abstract
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 17, No 8 (1969) III Międzynarodowe Sympozjum na temat granicy sylur-dewon i stratygrafii dolnego i środkowego dewonu Abstract
Lech Teller
 
Vol 46, No 4 (1998) III Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'98 - Kielce, 05-07.02.1998 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) III Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Wiedniu Abstract
Witosława Szumańska
 
Vol 13, No 4 (1965) III Ogólnokrajowa Konferencja Hydrogeologiczna Czechosłowacji w Żilinie Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 55, No 4 (2007) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 9–10.05.2007 Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 5 (1996) III Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał - UMCS Lublin, 24-25.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 14, No 4 (1966) III Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 55, No 9 (2007) III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Puszczykowo k. Poznania, 31.05–1.06.2007 — post scriptum Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Jan Przybyłek, Robert Radaszewski
 
Vol 50, No 8 (2002) III Spotkanie Geologicznych Muzealników Polskich — Warszawa, 18.06.2002 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) III Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Rzeźba i osady czwartorzędowe na tle struktur starszego podłoża obszaru Polski — Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 13–15.05.2004 3rd Holy Cross Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 60, No 11 (2012) III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych” – Kraków–Piwniczna, 25–28.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 53, No 1 (2005) III Zjazd Echinodermologów Niemieckojęzycznych — Ingelfingen, Niemcy, 29–31.10.2004 Abstract
Mariusz A. Salamon
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in Kraków-Zakopane cross section, Outer Carpathians and Podhale flysch (Poland): preliminary results Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in the Carpathian Foredeep; preliminary results and comparison with the East Slovak and Vienna basins Abstract   PDF (Polish)
Teresa Dudek
 
Vol 65, No 7 (2017) Ilnicki P. & Szajdak L.W. – Zanikanie torfowisk. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Łachacz
 
Vol 46, No 7 (1997) Ilościowa analiza mikrostrukturalna w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) typowych gruntów Polski Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński, Jerzy Trzciński
 
Vol 58, No 4 (2010) Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty Abstract   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Małgorzata Słota
 
Vol 40, No 11 (1992) Ilościowa charakterystyka przestrzeni porowej gruntu spoistego na przykładzie iłów glacilimnicznych z klifu w Jastrzębiej Górze Abstract
Robert Czajka
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Ilościowa ocena własności zbiornikowych profili wierceń drogą przetwarzania danych geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Ilościowe i jakościowe oznaczanie węglowodorów n-parafinowych w śladowych bituminach Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gondek
 
Vol 25, No 10 (1977) Ilościowe oznaczanie siarki w związkach organicznych zawartych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract   PDF (Polish)
Zofia Rzepkowska
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Impact of mining on aquatic environment Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 8 (1992) Implikacje, komplikacje i aplikacje wynikające z rozwoju poglądów na litostratygrafię i cykliczność sedymentacji permu w regionie śląsko-krakowskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Importance of sonar cavern surveying in the monitoring and operation of natural gas caverns Abstract   PDF
Andreas Reitze, Michael Krieter, Hartmut von Tryller
 
Vol 45, No 9 (1997) Impresje geologiczne - wystawa w Muzeum Ziemi PAN ze zbiorów Naturkundemuseum Leipzig Abstract
Reinhard Baudenbacher
 
Vol 36, No 5 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA . Cz. II Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 6 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. III Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. l Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 59, No 1 (2011) Inauguracja gry edukacyjnej Gdy kamienie były żywe – wycieczka w prawieki PIG-PIB,Warszawa, 20.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 55, No 11 (2007) Inauguracja roku akademickiego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, 2.10.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 55, No 5 (2007) Inauguracyjne Spotkanie Duszpasterskie Środowisk Geologów Góra Św. Anny (Śląsk Opolski), 15.04.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 50, No 2 (2002) Ind pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Infiltracyjne pochodzenie cząstek ilastych w osadach—eksperyment Abstract   PDF
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 28, No 3 (1980) Informacja geologiczna na usługach gospodarki krajów wysoko rozwiniętych Abstract
Andrzej Ostromęcki
 
Vol 43, No 1 (1995) Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych Polski i Litwy - Szelment, 19-21.09.1994 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Informacja geologiczna: podmioty uprawnione, rozporządzanie, gromadzenie, udostępnianie oraz dokumentowanie prawa do informacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Agnieszka Piątkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Informacja i dokumentacja w badaniach geologicznych w NRD Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 57, No 1 (2009) Informacja nt. bibliografii Neotektoniki Polski Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 38, No 10 (1990) Informacja o geologicznych wzorcach składu chemicznego Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 5 (1997) Informacja o projektach badawczych indywidualnych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Sekcji T-12B: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej w konkursie XI i XII Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 69, No 8 (2021) Informacja przestrzenna bazy MIDAS – gromadzenie, udostępnianie i obszary zastosowań Abstract   PDF
Joanna Fabiańczyk, Marta Hodbod, Michał Woroszkiewicz
 
Vol 2, No 12 (1954) INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 1 (1992) Informacje o działalności Rady Geologicznej Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 51, No 12 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 9 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 1 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 5 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 9 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 2 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 3 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 4 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 6 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 7 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 9 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 12 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 46, No 4 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 28, No 1 (1980) Informacje o trzęsieniu ziemi w Czarnogórze Abstract
Stefan Rulski
 
Vol 41, No 9 (1993) Informator '92 - Środowisko przyrodnicze województwa wrocławskiego- (REC.) Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 26, No 11 (1978) Informatyka i matematyczne techniki komputerowe w świetle obrad Międzynarodowego Sympozjum w Przybramie Abstract
Inez Wiatr, Mieczysław Buczyński
 
Vol 24, No 9 (1976) Infra- i suprakrustalne problemy geologiczne kontynentu europejskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 12 (1988) Ingresja wód słonych funkcją nad bilansowej eksploatacji wód podziemnych - praktycznie Abstract
Tadeusz Kłyza
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ingresje i ascenzje wód słonych na Pobrzeżu Słowińskim Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 35, No 2 (1987) Iniekcyjne wzmacnianie i uszczelnianie gruntów przy budowie metra Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Borys, Stanisław Żak
 
Vol 56, No 9 (2008) Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Stanislav F. Lytvyniuk, Volodymyr M. Kovalevych, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 45, No 8 (1997) Inkluzje fluidalne w soli kamiennej z Bochni Abstract   PDF (Polish)
Volodymyr M. Kovalevich
 
Vol 43, No 10 (1995) Inkluzje mikroorganizmów w kryształach badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstract
Oleg l. Petryczenko, Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Alicja Kasprzyk
 
Vol 47, No 7 (1999) Inna koncepcja ustalania opłat eksploatacyjnych Abstract
Tadeusz Jerzy Smakowski
 
Vol 48, No 5 (2000) INPEC — pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 42, No 6 (1994) Inspekcja geologiczna jako realizacja monitoringu litosfery Abstract
Jerzy Gągol, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 10 (2003) Inspiracje naukowe prof. dr. hab. Henryka de Teisseyre’a Abstract
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 51, No 5 (2003) INSPIRE - inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury geoinformacyjnej Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 58, No 8 (2010) Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji Abstract   PDF
Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogdan Noga
 
Vol 6, No 4 (1958) Instituto Geologico y Minero d'Espana Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Instrukcja o zagrożeniu wodnym w kopalniach rud Abstract
A. Guziel
 
Vol 2, No 1-2 (1954) INSTRUKCJA O ZASADACH SPORZĄDZANIA l ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja ramowa do opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50000 Abstract
, ,
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja w sprawie sporządzania Mapy hydrogeologiczno-sozologicznej Polski 1:50000 Abstract
, ,
 
Vol 14, No 1 (1966) Instrukcje o zakresie i metodyce badań przydatności kopaliny przy ustalaniu zasobów złóż Abstract
A. Guziel
 
Vol 44, No 7 (1996) Instrumenty stymulacji gospodarczego wykorzystania odpadowych surowców mineralnych w warunkach gospodarki rynkowej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Głód, Teresa Gulińska, Stefan Korta
 
Vol 27, No 4 (1979) Instytut Geologiczny w latach 1919-1979 - przegląd działalności naukowej i perspektywy Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 4 (1993) Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Abstract
Stanisław Lorenc
 
Vol 54, No 1 (2006) Instytut Nauk Geologicznych PAN w 50-lecie działalności Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 41, No 6 (1993) Instytut Sedymentologiczny w Reading Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 1 (1959) Instytuty nauk geologicznych Akademii Nauk ZSRR Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 11 (1958) Instytuty nauk geologicznych w Związku Radzieckim Abstract
Edward Rühle
 
Vol 51, No 6 (2003) INTAS — narzędzie współpracy naukowej Unii Europejskiej z krajami byłego Związku Radzieckiego Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Integracja instytucji geośrodowiskowych regionu dolnośląskiego w obliczu szans związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej Abstract
Andrzej Stachowiak
 
Vol 55, No 3 (2007) Intensywność rozwoju procesów eolicznych w plejstocenie w północno-wschodniej i środkowej Polsce Abstract   PDF
Barbara Woronko
 
Vol 23, No 7 (1975) Interakcja - nowe możliwości wykorzystania EMC w geologii Abstract
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 45, No 5 (1997) Interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona śladom kręgowców lądowych - Warszawa, 24.01.1997 Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 24, No 2 (1976) Interesujące wyniki pierwszej fazy badań limnogeologicznych w Alpach Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 41, No 6 (1993) Interglacjał eemski w rejonie Treblinki i propozycja nowego zasięgu lądolodu stadiału Wkry Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Interglacjał eemski w Swarzędzu koło Poznania Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kunkel, Kazimierz Tobolski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Interglacjał mazowiecki w Jamnie k. Łowicza Abstract   PDF (Polish)
Marek Brzeziński, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 4, No 3 (1956) Interglacjał na terenie Aleksandrowa Łódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Feliks Różycki
 
Vol 31, No 12 (1983) Intergraf: interakcyjny system graficznej analizy danych geologicznych Abstract
Jacek Owczarczyk
 
Vol 34, No 4 (1986) "Internal lamination" in halite rocks Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 3 (1995) International Conference and Short Course on CoalbedMethane and Coal Geology - Cardiff, Walia, 12-16.09.1994 Abstract
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 52, No 6 (2004) International Geoscience Programme — IGCP — Earth Sciences in the Service of Society — 32th session of the IGCP Scientific Board — Paryż, Francja, 09–13.02.2004 Abstract
Leszek Marks, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) International research project on gas hydrates: Hydrates in Oceans — Programme of Exploration (HOPE) Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) International Symposium on Coal and Organie Petrology - Fukuoka, Japonia, 16- 18.11.1994 Abstract
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 57, No 10 (2009) International Symposium on Soil, Sediment and Dust Magnetism SoilSEDUMA Bytom, Sportowa Dolina, 29.06–1.07.2009 Abstract   PDF
Tadeusz Magiera, Anna Hada, Małgorzata Wawer, Grzegorz Kusza
 
Vol 64, No 7 (2016) Interoceanmetal otwiera podmorski sezam Wywiad z dyrektorem generalnym konsorcjum Tomaszem Abramowskim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 6, No 6 (1958) Interpolacja izolinii współczynnika miąższości nadkładu do miąższości złoża Abstract   PDF
Alojzy Guziel
 
Vol 41, No 5 (1993) Interpretacja allocykli czerwonego spągowca oraz ich korelacja pomiędzy subbasenami jego górnej części Abstract
Janusz Tomasik
 
Vol 12, No 11 (1964) Interpretacja badań sejsmicznych metodą Gardnera Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 48, No 4 (2000) Interpretacja biostratygraficzna i paleoekologiczna zespołów otwornic aglutynujących z paleoceńsko - środkowoeoceńskich osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 23, No 4 (1975) Interpretacja geologiczna wyników głębokich sondowań sejsmicznych na VII profilu międzynarodowym Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 50, No 11 (2002) Interpretacja i modelowanie ziemskiego strumienia cieplnego w obszarze eksperymentu sejsmicznego POLONAISE’97 - analiza krytyczna Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz, Marta Wróblewska, Piotr Krzywiec
 
Vol 64, No 12 (2016) Interpretacja i wizualizacja danych otworowych w utworach niższego paleozoiku obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego i karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Michał G. Roman
 
Vol 37, No 11 (1989) Interpretacja izotopowa zapisu zdarzeń na granicy permu i triasu Abstract
Michał Gruszczyński, Stanisław Hałas, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Interpretacja kształtów kawern mierzonych echosondą Chemkop Abstract   PDF
Michał Kościuszko, Bartłomiej Rałowicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Interpretacja litofacjalna danych sejsmiki 3D kluczem do sukcesu w detekcji ciał rafowych w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim (na przykładzie rafy Kościan) Abstract
Maciej Górski, Donata Gierszewska, Elżbieta Król, Helena Urbańska, Wanda Wilk
 
Vol 48, No 11 (2000) Interpretacja palinostratygraficzna zimnej jednostki pomiędzy dwiema ciepłymi w ferdynandowskiej sukcesji Zdan (Polska E) Abstract   PDF (Polish)
Irena Agnieszka Pidek
 
Vol 56, No 4 (2008) Interpretacja sondowań dylatometrycznych (DMT) z wykorzystaniem analizy bayesowskiej Abstract   PDF
Simon Rabarijoely, Stanisław Jabłonowski, Tomasz Falkowski, Kazimierz Garbulewski
 
Vol 49, No 8 (2001) Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K-1 z wykorzystaniem stopnia ich eolizacji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 52, No 5 (2004) Interpretacja stratygraficzna wyników badań niektórych cech litologicznych glin zwałowych klifu Wysoczyzny Rewalskiej Abstract   PDF
Cyprian Seul, Ireneusz J. Olszak, Roman Racinowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Interpretacja wieków trytowych wód podziemnych prostymi modelami matematycznymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Zuber
 
Vol 46, No 5 (1998) Interpretacja wyników analizy petrograficznej frakcji żwirowej glin zwałowych w nawiązaniu do ich genezy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 18, No 4 (1970) Interpretacja wyników badań geofizyki wiertniczej w ZSRR w aspekcie poszukiwań złóż ropy i gazu Abstract
Janusz Frydecki
 
Vol 54, No 1 (2006) Interpretacja zasięgu eksternidów waryscyjskich na eksperymentalnym profilu sejsmicznym GRUNDY 2003 Abstract   PDF
Zygmunt Śliwiński, Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska, Michał Malinowski, Marek Grad, Aleksander Guterch, G. Randy Keller, Erno Takács, Wojciech Czuba, Piotr Środa, Endre Hegedûs, Tamas Fancsik, Attila Cs. Kovác, Piotr Kutek
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Interpretowanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych na podstawie wyników sondowań statycznych i dynamicznych Abstract   PDF (Polish)
Monika Ura, Marek Tarnawski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Investigation of the Pannonian-Carpathian zone utilizing seismological data Abstract   PDF (Polish)
George P. Starodub, Alexander V. Kendzera, Taras B. Brych, Andry R. Gnyp, Halyna R. Starodub
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Investigations of the rheology of the lithosphere in the PanCarDi system Abstract
Anco Lankreijer, Miroslav Bielik, Victor I. Mocanu
 
Vol 52, No 11 (2004) Inwentaryzacja substancji niebezpiecznych zrzucanych do środowiska wodnego w dorzeczu Odry Abstract   PDF
Franciszek Nowacki, Ewa Baran, Roman Śliwka,, Sylwia Maruńczak, Maciej Tyralski, Rafał Serafin
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Inwersja hydrochemiczna i wiekowa wód podziemnych na obszarze GZWP nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rodzoch, Katarzyna Karwacka
 
Vol 29, No 9 (1981) Inwersje hydrochemiczne wód czwartorzędowych Polski środkowej i północno- wschodniej Abstract
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 55, No 10 (2007) Inwersyjne obrazowanie oporu w rejonie złoża Zn-Pb Zawiercie źródłem informacji na temat budowy geologicznej Abstract   PDF
Jerzy Cabała, Krzysztof Jochymczyk, Artur Poręba
 
Vol 22, No 11 (1974) Inżynier Anatol Zieliński (1909-1974) Abstract
Z. Dembowski, A. Jachowicz
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne dla stopnia wodnego we Włocławku Abstract   PDF (Polish)
Benon Fąferek
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne w dolinie Wisły Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne Wisły w okolicy Tczewa i Opalenia Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażynski
 
Vol 25, No 3 (1977) Inżyniersko-geologiczna charakterystyka lubelskiej kredy piszącej Abstract   PDF (Polish)
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 28, No 6 (1980) Inżyniersko-geologiczna charakterystyka mad doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 18, No 5 (1970) Inżyniersko-geologiczna tematyka dla potrzeb górnictwa na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 2 (1991) Inżyniersko-geologiczne badania masywów krasowych i generacji ich spękań Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 7 (2001) Inżyniersko-geologiczne i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych województwa lubuskiego jako metoda oceny stanu wałów Abstract   PDF (Polish)
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 52, No 1 (2004) Inżyniersko-geologiczne myślenie obecnie i w przeszłości Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Krzysztof Laskowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Inżyniersko-geologiczne problemy badań obszarów trzęsień ziemi w międzynarodowej dekadzie zmniejszania naturalnych zagrożeń Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 11 (1985) Inżyniersko-geologiczne problemy budownictwa energetycznego w Czechosłowacji Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 14, No 1 (1966) Inżyniersko-geologiczne problemy budownictwa hydrotechnicznego Abstract   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 26, No 11 (1978) Inżyniersko-geologiczne projekty badań i dokumentacji w świetle ocen Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Inżyniersko-geologiczne własności gruntów spoistych (iłów) i procesy w nich zachodzące Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 52, No 10 (2004) Irak pachnący ropą Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 11 (2006) Irina Pavlovskaya 1959–2006 Abstract   PDF
Leszek Marks, Hanna Winter
 
Vol 67, No 11 (2019) Islandia oczami młodego geologa – relacja ze studenckiej wyprawy naukowej SKNG UWr. (2018) Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Marciniak, Anna Szreter, Szymon Baran, Igor Błażejewicz, Błażej Cieślik, Anna Górska, Barbara Jednoróg, Karolina Kacprzak, Piotr Matczuk, Adam Wojtyna, Marek Awdankiewicz
 
Vol 25, No 5 (1977) Islandia w świetle tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 58, No 6 (2010) ISLANDIA — wystawa fotografii Izabeli Jaroszewskiej w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 7.05–6.06.2010 Abstract   PDF
Izabela Jaroszewska
 
Vol 42, No 3 (1994) Isotope Workshop II - Książ k. Wałbrzycha, 25 - 27.05.1994 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 12 (1998) Istota badań petrograficzno-litologicznych i ich rola w litostratygrafii -dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Zabielski, Stanisław Lisicki, Krystyna Kenig, Barbara Gronkowska - Krystek
 
Vol 49, No 11 (2001) Istotne dokonania polskiej geologii w latach 1998­2001 Abstract
Tadeusz Bachleda-Curuś
 
Vol 46, No 1 (1998) Itinerarium wycieczki geologicznej Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Litwę - Troki, Wilno, Birże, Szawle, Połąga, Kłajpeda i Kowno, Litwa, 22-29.09.1997 Abstract
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 25, No 3 (1977) IV Europejskie Kolokwium Geochronologii, Kosmochronologii i Geologii Izotopów Abstract
Józef Lis, Henryk Pendias, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 8 (2002) IV International Symposium on the History of Natural History Museums, Mineralogy, Gemmology, Crystal Chemistry and Crystallogenesis — St. Petersburg, 26–28.06.2002 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 4 (1999) IV Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja referatowa - Szczyrzyc 10–12.12.1998 Abstract
Małgorzata Ćwiżewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) IV Karpackie Warsztaty Tektoniczne, 03-07.06.1998 Abstract
Anna Świerczewska, Robert Kopciowski
 
Vol 18, No 11 (1970) IV Kolokwium Neogeńskie w Budapeszcie Abstract
Ewa Łuczkowska
 
Vol 42, No 6 (1994) IV Konferencja "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi" - Zakopane, 5 -7.10.1994 Abstract
Przemysław Geologiczny
 
Vol 56, No 11 (2008) IV Konferencja Naukowa Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych Podlesice, 25–27.09.2008 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 59, No 1 (2011) IV Konferencja Naukowa z cyklu Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych Gdańsk-Jelitkowo, 15–16.11.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Kordalski
 
Vol 44, No 5 (1996) IV Konferencja Naukowo-Techniczna Geofizyka w geologii i górnictwie - Kraków, 22-24.05.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 58, No 8 (2010) IV Konferencja Promieniowanie Optyczne – Oddziaływanie, Metrologia, Technologie i IX Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne Rydzyna, 26–28.05.2010 Abstract   PDF
Małgorzata Mrowiec, Anna Maksymowicz
 
Vol 42, No 4 (1994) IV Konferencja Sozologiczna - Poznań, 18.11.1993 Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 45, No 12 (1997) IV konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Kamieniec Ząbkowicki, 0l-05.09.1997 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 47, No 10 (1999) IV konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Ślesin, 05 - 07.05.1999 Abstract
Ryszard Wyrwicki, Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) IV Kongres Techników Polskich Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 43, No 9 (1995) IV krajowe spotkanie sedymentologów, Kraków, 26- 28.06.1995 Abstract
Michał Gradziński, Stanisław Leszczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) IV międzynarodowe sympozjum Cephalopods – Present and Past - Grenada, Hiszpania, 15-17.07.1996 Abstract
Cyprian Kulicki
 
Vol 7, No 10 (1959) IV Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne w Budapeszcie Abstract
Nasser Tarass
 
3251 - 3500 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>