Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 6 (1986) Mikrofacje i wiek formacji wapienia pienińskiego (tyton-barrem) jednostki Grajcarka we wschodniej części pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Marek Obermajer
 
Vol 26, No 3 (1978) Mikrofacje u tworów węglanowych arenigu NE części obniżenia podlaskiego Abstrakt
Bronisław Szymański
 
Vol 36, No 1 (1988) Mikrofacje wapieni a pozycja facjalna osadów górnego wizenu z północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 24, No 7 (1976) Mikrofauna górnoeoceńska w wierceniu Gołdap IG-1 Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 51, No 3 (2003) Mikrofauna otwornicowa z górnokredowych margli typu frydeckiego (okno tektoniczne Wiśniowej, jednostka podśląska, polskie Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Joanna Bielawska
 
Vol 21, No 7 (1973) Mikrofauna starszego trzeciorzędu w rejonie Sieroszowic Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Mikrokomputerowy system obsługi służb geologicznych I-GZOP/M Abstrakt
Adam Hassa, Teresa Jurecka
 
Vol 7, No 12 (1959) Mikromagnetyka jako pomocnicza metoda badań utworów geologicznie najmłodszych Abstrakt   PDF
Henryk Bareja
 
Vol 34, No 3 (1986) Mikromorfometria brekcji księżycowych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska, Marek Żbik
 
Vol 1, No 6 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Mikropaleontologia w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 24, No 5 (1976) Mikropaleontologia w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 50, No 3 (2002) Mikroskamieniałości w utworach formacji poznańskiej na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka, Maria Danuta Giel
 
Vol 49, No 4 (2001) Mikroskopia elektronowa wraz z analizą chemiczną w mikroobszarze w służbie ekologii Abstrakt   PDF
Ewa Starnawska
 
Vol 20, No 4 (1972) Mikroskopowa metoda oznaczania ciężaru właściwego małych próbek minerałów Abstrakt   PDF
Henryk Kucha, Wiltold Salamon
 
Vol 45, No 9 (1997) Mikroskopowe badania fluorescencji fluidalnych inkluzji węglowodorów w cementach skał osadowych Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz - Szulc
 
Vol 7, No 10 (1959) Mikrospory w popiołach węglowych Abstrakt
Jan Kuhl
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Mikrostruktury i makrotekstury biogenicznych gruntów węglanowych na tle ich właściwości fizyczno-mechanicznych Abstrakt   PDF
Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 11, No 7 (1963) Mikrotektonika góry Wżar i jej okolic na podstawie magnetycznych badań prospekcyjnych Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 45, No 12 (1997) Mikrowięźba kwarcu - ostrożnie w interpretacjach. Replika Abstrakt   PDF
Wojciech Czapliński
 
Vol 46, No 7 (1997) Mikrowięźba kwarcu i jej wykorzystanie w badaniach skał deformowanych plastycznie Abstrakt   PDF
Wojciech Czapliński
 
Vol 32, No 3 (1984) Milaryt i syderyt w pegmatytach strzegomskich Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 48, No 10 (2000) Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Abstrakt   PDF
Lucjan Gazda, Michał Karger, Dariusz Bielec
 
Vol 47, No 8 (1999) Mineral Deposits: Generation, Prospecting, Resources - St. Petersburg, Rosja, 05 - 08.06.1999 Abstrakt
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999 Abstrakt
Stanisław Z. Mikulski, Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 3 (1982) Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Józef Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 21, No 7 (1973) Mineralizacja apatytowa z Bystrzycy Górnej (Góry Sowie) Abstrakt   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 27, No 5 (1979) Mineralizacja asfaltowa w melafirze z Sokołowa koło Świerzawy (Dolny Śląsk) Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 6 (1970) Mineralizacja endogeniczna w masywach skał ultrazasadowych północnego przedpola Sudetów Środkowych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 8 (1993) Mineralizacja Fe-Ti-V w Taberg (SmåIand, Szwecja) Abstrakt
Juliusz Sandecki
 
Vol 41, No 6 (1993) Mineralizacja kruszcowa typu Czarnowa we wschodniej osłonie granitu Karkonoszy Abstrakt
Małgorzata Głażewska
 
Vol 30, No 6 (1982) Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku Abstrakt
Elżbieta Laszczka
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacja kruszcowa w utworach kambru i prekambru południowej części niecki podlaskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Speczik
 
Vol 9, No 9 (1961) Mineralizacja magnezytowa na północnym przedpolu wzgórza “Kielczyn” na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Zbigniew Gajewski
 
Vol 27, No 9 (1979) Mineralizacja ogólna wód a ich metalonośność Abstrakt   PDF
Jadwiga Serafin-Radlicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Mineralizacja pirytowa wapieni „struktury Zalesia” Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Mineralizacja siarczanowa w iłach pstrych ze Starego Dymaczewa k. Poznania Abstrakt
Agata Duczmal
 
Vol 3, No 7 (1955) Mineralizacja wapieni liasu w rejonie Doliny Chochołowskiej Abstrakt   PDF
Józef Myszka
 
Vol 21, No 12 (1973) Mineralizacj.a wolframitowa z okolic Szklarskiej Poręby Huty Abstrakt   PDF
Łukasz Karwowski, Wiesław Olszyński, Andrzej Kozłowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Mineralizacja wolframowa w grejzenach Pogórza Izerskiego Abstrakt   PDF
Łukasz Karwowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Mineralodzy rektorami Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 49, No 4 (2001) Mineralogia nowych ksenolitów granitoidowych z ryodacytów z Zalasu Abstrakt   PDF
Anna Lewandowska, Katarzyna Bochenek
 
Vol 44, No 7 (1996) Mineralogia skrzemieniałych pni drzewnych z okolic Chrzanowa Abstrakt   PDF
Helena Pitera
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerals of the Carpathians International Conference Miszkolc, Węgry, 09 - 10.03.2000 Abstrakt
Jacek Rajchel
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Minerał resources of the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep and their economic utilisation Abstrakt   PDF
Bogusław Bąk, Danuta Poprawa, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 22, No 8 (1974) Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 3, No 11 (1955) Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica Abstrakt
Ludwik Łakomy
 
Vol 27, No 1 (1979) Minerały i surowce ilaste tematem I Konferencji Krajowej Abstrakt
Leszek Stoch
 
Vol 44, No 6 (1996) Minerały ilaste w procesach diagenezy Abstrakt   PDF
Jan Środoń
 
Vol 12, No 5 (1964) Minerały iłowe iłów poznańskich Abstrakt   PDF
Danuta Szyszło
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe skał turańskich okolic Annopola nad Wisłą Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 12, No 9 (1964) Minerały iłowe świętokrzyskich utworów lessowych Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 19, No 1 (1971) Minerały kosmosu Abstrakt   PDF
Andrzej Manecki
 
Vol 50, No 9 (2002) Minerały kruszcowe a warunki powstania i serpentynizacji polskich masywów skał ultramaficznych Abstrakt   PDF
Katarzyna Delura
 
Vol 48, No 5 (2000) Minerały kruszcowe wybranych skał kompleksu kaczawskiego Abstrakt   PDF
Renata Kaliszuk
 
Vol 41, No 7 (1993) Minerały mieszanopakietowe illit/smektyt jako wskaźnik paleotemperatury w tufitach fliszu podhalańskiego Abstrakt
Andrzej Konon
 
Vol 1, No 6 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstrakt   PDF
Witold Żabiński
 
Vol 1, No 3 (1953) Minerały pomagmowe strzegomskiego masywu granitowego Abstrakt   PDF
Witold Żabiński
 
Vol 27, No 6 (1979) Minerały żelazowe z manganem w strefie cementacji piasków formierskich okolic Częstochowy Abstrakt
Ewa Pawlikowska, Maciej Pawlikowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Minerały żyłowe polskich i ukraińskich Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Igor Dudok
 
Vol 23, No 8 (1975) Minerały: aikinit, hammaryt i rezbanyit wśród kruszców z Pilicy Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 36, No 12 (1988) Miniaturyzacja wierceń geologicznych - wciąż aktualnym problemem Abstrakt
Leszek Koter
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Mining activity as an important factor of human impact in the Polish Carpathian landscape Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 41, No 12 (1993) Mining and the Environment Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 11, No 10 (1963) Miocen okolicy Belgradu i Ulčinj Abstrakt
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 2, No 11 (1954) Miocen przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 11, No 6 (1963) Miocen typu stebnickiego w rejonie Ropczyc Abstrakt
Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Miocene and Plio-Pleistocene volcanic rocks from two Neogene sub-basins of the Pannonian system (Styria and Carinthia): geochemistry and Sr, Nd, Pb isotopes, and geodynamic implications Abstrakt   PDF
Giancarlo Serri, S.B. Mukasa, A. Renzulli, H. Kolmer, J. Dostal
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Miocene deposits in the Carpathian Foredeep in Poland Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Miocene ignimbritic volcanism in the Bukk Foreland, Pannonian basin, Hungary: general volcanological features Abstrakt   PDF
Alexandru Szakacs, Tibor Zelenka, Zoltan Pecskay, Emo Marton, Terez Póka, Ioan Seghedi
 
Vol 44, No 10 (1996) Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 49, No 5 (2001) Mioceńska ekstensja, kompresja i ruchy przesuwcze - tektoniczny model ewolucji wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Janusz Siupik
 
Vol 13, No 6 (1965) Mioceńskie złoża siarki Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Mirosława Pietras Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Mixed Alpine and Dinaridic lithologies of Mt. Medvednica located along the Zagreb-Zemplen Line (ZZL) Abstrakt
Bruno Tomljenović, Jakob Pamić
 
Vol 44, No 4 (1996) M.K. Whateley, P .K. Harvey - Mineral Resources Evaluation II - Method and Case Histories Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) M.L. Jeremic - Rock mechanics in salt mining Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Ryszard Kaczyński
 
Vol 42, No 11 (1994) Moda na dinozaury - Andrzej Markert933 Platynowce i złoto w masywie serpentynitowym Szklar (Dolny Śląsk) Abstrakt
Michał Sachanbiński, Wadim Grigoriewicz Łazarienkow
 
Vol 17, No 6 (1969) Model budowy geologicznej jako podstawa oceny warunków inżyniersko-geologicznych Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Model ekspansyjnego rozwoju Sudetów Zachodnich w paleozoiku (propozycja) Abstrakt   PDF
Jerzy Don
 
Vol 37, No 9 (1989) Model Hecho dla fliszu podhalańskigo? Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Model of gaseous hydrocarbon generation in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Wacław Burzewski, Tadeusz Wilczek, Kazimierz Słupczyński, Paweł Kosakowski, Dariusz Botor
 
Vol 20, No 11 (1972) Model prędkościowy antyklinorium pomorskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaruk
 
Vol 13, No 7 (1965) Model prędkościowy zachodniej części obszaru przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych Abstrakt
Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita
 
Vol 38, No 1 (1990) Model rozwoju i profil skorupy ziemskiej w badaniach projektu supergłębokiego kontynentalnego wiercenia Oberpfalz (RFN) Abstrakt   PDF
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 33, No 4 (1985) Model sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Grzegorz Czapowski, Józef Dębski, Antoni Pizon
 
Vol 49, No 5 (2001) Model sedymentacji klastycznych utworów badeńskich wschodniej części Roztocza Abstrakt   PDF
Anna Wysocka
 
Vol 28, No 2 (1980) Modele kryształów Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 39, No 3 (1991) Modele matematyczne ciał rudnych w złożach Zn-Pb rejonu olkuskiego Abstrakt
Renata Blajda
 
Vol 49, No 5 (2001) Modele prędkościowe dla utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników analizy danych otworowych Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 47, No 3 (1999) Modelowanie filtracji w środowisku wielofazowym (NAPL w wodzie) Abstrakt
Zbigniew Kaczorowski
 
Vol 43, No 8 (1995) Modelowanie generacji węglowodorów programem PetroMod na profilu regionalnym z rejonu wału pomorskiego Abstrakt
Paweł Jagosiak, Halina Merta
 
Vol 50, No 7 (2002) Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne wzdłuż profilu LT-7 Abstrakt   PDF
Zdzisław Petecki
 
Vol 32, No 7 (1984) Modelowanie hydrogeologiczne Roztocza Zachodniego metodą analogii elektrohydrodynamicznej Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Janusz Fiszer, Michał Lesiak
 
Vol 45, No 4 (1997) Modelowanie i symulacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt   PDF
Michał Myśliwiec
 
Vol 24, No 12 (1976) Modelowanie komputerowe w strategii gospodarowania środowiskiem Abstrakt
Wanda Mołoniewicz, Inez Wiatr
 
Vol 45, No 2 (1997) Modelowanie matematyczne w procesie dokumentowania zasobów wód termalnych dla ciepłowni w Pyrzycach (woj. szczecińskie) Abstrakt   PDF
Jacek Kapuscinski
 
Vol 51, No 3 (2003) Modelowanie morfogenezy otwornic: ocena krytyczna oraz wstępne wyniki symulacji. - Abstrakt   PDF
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj
 
Vol 48, No 5 (2000) Modelowanie procesów generacji węglowodorów w utworach cechsztyńskich basenu polskiego Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Modelowanie śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu; kierunki i metody badań Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 51, No 9 (2003) Modelowanie warunków generacji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku na obszarze zachodniej części basenu bałtyckiego Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Modelowanie złóż surowców cementowych a poszukiwania optymalnego rozwiązania eksploatacyjnego Abstrakt   PDF
Vaclav Nemec
 
Vol 47, No 7 (1999) Mofeta ze Złockiego k. Muszyny w jednostce magurskiej zewnętrznych Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Jerzy Chrząstowski, Lucyna Rajchel
 
Vol 48, No 6 (2000) Mogilniki — drogi likwidacji problemu Abstrakt
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Mój polarny świat - wystawa fotograficzna Ryszarda Czajkowskiego w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 44, No 8 (1996) Moje góry - wystawa fotograficzna Krzysztofa Wielickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Regina Kardaś
 
Vol 44, No 1 (1996) Molasse-Treffen/Reunion sur la Molasse – konferencja poświęcona wynikom badań prowadzonych na obszarzebasenu molasowego, Tybinga, Niemcy, 15-16.12.1995 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Monitoring geochemiczny — propozycja dla stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMOEP) Abstrakt   PDF
Ewa Pilichowska-Kazimierska
 
Vol 48, No 6 (2000) Monitoring jakości wód podziemnych — stan obecny i zamierzenia na przyszłość Abstrakt
Tadeusz Hordejuk, Zbigniew Nowicki
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych - sieć krajowa 1991-1997 Abstrakt   PDF
Tadeusz Hordejuk
 
Vol 51, No 11 (2003) Monitoring strontu-90 a skażenie polskiej strefy południowego Bałtyku Abstrakt   PDF
Romuald Dubowik
 
Vol 50, No 8 (2002) Monitoring wód podziemnych w świetle nowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej Abstrakt   PDF
Bogusław Kazimierski, Andrzej Sadurski
 
Vol 43, No 6 (1995) Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego Abstrakt
Małgorzata Graniczny, Zbigniew Kowalski, Anna Piątkowska, Małgorzata Robakiewicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radiochemicznych gleb i roślinności Roztocza Abstrakt   PDF
Stanisław Chibowski, Stanisław Chmiel, Zdzisław Michalczyk, Jan Solecki, Jerzy Szczypa
 
Vol 42, No 2 (1994) Monitorowanie, zmian w środowisku przyrodniczym Masywu Śnieżnika - 27 - 29.09.1993 r.- Bolesławów Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 11 (1962) Monoklina wrocławska i jej stosunek do jednostek sąsiednich Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 28, No 9 (1980) Morfogenetyczna działalność wód wezbraniowych związana z zatorami lodowymi w dolinie Wisły środkowej Abstrakt   PDF
Janusz Karabon
 
Vol 36, No 11 (1988) Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji Abstrakt   PDF
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Janusz Karabon, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 30, No 12 (1982) Morfologia iłów morskich na przykładzie utworów ilastych z Chmielnika i Machowa Abstrakt   PDF
Andrzej Szummer, Ryszard Kaczyński, Ewa T. Stępkowska
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 4, No 8 (1956) Morfologia podłoża prekambryjskiego- w północno-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun
 
Vol 10, No 7 (1962) Morfologia powierzchni rostrum i przekroju grzbietowo-brzusznego części alweolarnej belemnitów z rodzaju Belemnitella i Belemnella Abstrakt   PDF
Michał Jamiołkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Morfologia stromatoporoidów jako wskaźnik paleośrodowiska Abstrakt   PDF
Piotr Łuczyński
 
Vol 51, No 12 (2003) Morfometria strefy sudeckiego uskoku brzeżnego między Złotym Stokiem a Dobromierzem Abstrakt   PDF
Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Adam Górecki, Waldemar Sroka, Bogusław Przybylski
 
Vol 48, No 7 (2000) Morfometryczne kryteria oceny powierzchniowych form krasowych z tektoniką na przykładzie Lubomla (Ukraina NW) Abstrakt   PDF
Radosław Dobrowolski, Andrij Bogucki, Iwan Zaleski
 
Vol 44, No 12 (1996) Morfotektonika Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstrakt   PDF
Janusz Badura
 
Vol 47, No 10 (1999) Morfotektonika północnej części sudeckiego uskoku brzeżnego (Pogórze Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 10 (2001) Morfotektonika uskoku rzeki Lo w rejonie Tam Dao (północny Wietnam): próba prognozy sejsmicznej Abstrakt   PDF
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Morskie osady plejstoceńskie na obszarze Pribałtyki Abstrakt
Ona Kondratiene, Witautas Gudelis
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Moving Miocene Moesia or what formed the S-shape of the Carpathians? Abstrakt   PDF
Miklós Kazmer, Istvan Dunkl
 
Vol 35, No 7 (1987) Możliwość geofizycznego prognozowania stref mineralizacji uranowej w utworach triasu na obszarze syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 33, No 11 (1985) Możliwość identyfikacji pokładów węgla na podstawie diagramów litotypów Abstrakt   PDF
Maria Mastalerz
 
Vol 44, No 1 (1996) Możliwość odzysku Au, TR, Ti i Zr w trakcie przeróbki kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Andrzej Wojciechowski, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 17, No 7 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. I) Abstrakt   PDF
Kazimierz Betlej
 
Vol 17, No 8 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. II) Abstrakt   PDF
Kazimierz Betlej
 
Vol 21, No 1 (1973) Możliwość uzyskania nowych odmian marmurów dewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 45, No 2 (1997) Możliwość wykorzystania danych z półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego na potrzeby Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski, Stanisław Wybraniec
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Możliwość wykorzystania otwornic redeponowanych w pracach geologicznych Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Możliwość wykorzystania zdjęć satelitarnych Landsat w rozpoznaniu hydrogeologicznym Żuław Wiślanych Abstrakt   PDF
Barbara Daniel-Danielska, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Możliwość występowania fali odbito-załamanej i próba wydzielenia jej z materiałów refrakcyjnych z badań skonsolidowanego podłoża Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 19, No 11 (1971) Możliwość zastosowania impulsowego profilowania neutron-neutron do badania kontaktu woda-ropa na tle perspektywicznych serii stratygraficznych i regionów obszaru Polski Abstrakt   PDF
Zdzisława Balowa
 
Vol 27, No 12 (1979) Możliwość zastosowania krigingu w warunkach śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstrakt   PDF
Jacek Mucha
 
Vol 26, No 12 (1978) Możliwość zastosowania neutronowej analizy aktywacyjnej w badaniach stref rafogenicznych dolomite głównego cechsztynu Abstrakt   PDF
Władysław Moskal
 
Vol 36, No 5 (1988) Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach ,.piaskowcowych" metodą wiertniczą Abstrakt
Elżbieta Bareja
 
Vol 29, No 11 (1981) Możliwości gospodarczego wykorzystania dolomitów Abstrakt   PDF
Zbigniew Polesiński
 
Vol 29, No 5 (1981) Możliwości i potrzeby szerszego wykorzystania geofizyki wiertniczej w dokumentowaniu zasobów złóż węgla brunatnego Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski, Marcin Piwocki
 
Vol 44, No 7 (1996) Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie. zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych Abstrakt   PDF
Wiesław Kozioł, Ryszard Uberna
 
Vol 21, No 12 (1973) Możliwości interpretacji genezy osadów drobnoklastycznych na podstawie statystycznych wskaźników uziarnienia Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 48, No 5 (2000) Możliwości odkrycia złóż węglowodorów w rejonie Dobrzycy na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Ludwik Knieszner, Teresa Kalisz, Ernest Poleszak
 
Vol 32, No 12 (1984) Możliwości ograniczenia importu krzemieni i kulaków krzemiennych Abstrakt
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Możliwości powstawania węglowodorów w utworach mezozoicznych Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Tadeusz Wilczek
 
Vol 32, No 4 (1984) Możliwości rozpoznania podłoża podpermskiego północno-zachodniej Polski metodą strippingu Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 3 (2002) Możliwości rozpoznawania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Beata Stankiewicz, Marek Stadtmüller
 
Vol 21, No 6 (1973) Możliwości rozwoju fotointerpretacji geologicznej w Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Mularz
 
Vol 38, No 2 (1990) Możliwości rynkowej regulacji sektora wydobywczego w gospodarce polskiej Abstrakt
Tomasz Żylicz
 
Vol 25, No 12 (1977) Możliwości stosowania metody elektrooporowej do poszukiwania i rozpoznawania złóż kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Ryszard Giza
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Możliwości szkodliwych zmian warunków hydrogeologicznych przy pracach sejsmicznych Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 44, No 4 (1996) Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych Abstrakt
Stanisław Doktór, Tomasz Janicki, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 12, No 3 (1964) Możliwości wykorzystania badań grawimetrycznych do poszukiwań i rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości wykorzystania bentonitów występujących w utworach produktywnego karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt
Józef Sztelak
 
Vol 42, No 6 (1994) Możliwości wykorzystania iłów serii poznańskiej w ochronie środowiska Abstrakt
Paweł Brański
 
Vol 25, No 6 (1977) Możliwości wykorzystania niesejsmicznych metod geofizycznych do rozpoznania ogólnej budowy utworów podsolnych w niecce szczecińskiej Abstrakt   PDF
Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Możliwości wykorzystania niskopoziomowych zdjęć z powietrza w badaniach geologicznych Abstrakt
Iwona Morawiecka, Peter Walsh
 
Vol 29, No 9 (1981) Możliwości wykorzystania odpadów z kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 28, No 2 (1980) Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa Abstrakt
Elżbieta Biernacka, Halina Pajnowska
 
Vol 30, No 9 (1982) Możliwości wykorzystania surowców krajowych w przemyśle kredowym Abstrakt
Krystyna Wyrwicka, Krystyna Godziejewska
 
Vol 28, No 9 (1980) Możliwości wykorzystania surowców skalnych przy realizacji "Programu Wisła" Abstrakt   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 26, No 1 (1978) Możliwości wykorzystania wgłębnego rozpoznania warunków geotermodynamicznych w badaniach występowania węglowodorów Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości występowania mineralizacji polimetalicznej na NE obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
S. Bukowy, S. Cebulak, J. Ślósarz
 
Vol 27, No 6 (1979) Możliwości występowania mineralizacji uranowej w niektórych formacjach osadowych Sudetów Abstrakt
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki
 
Vol 18, No 11 (1970) Możliwości występowania złóż ropy naftowej w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 15, No 4 (1967) Możliwości zabezpieczenia dostaw mineralnych surowców budowlanych dla potrzeb zagospodarowania doliny dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 10 (1962) Możliwości zabezpieczenia eksploatacji kruszywa w południowych obszarach województwa katowickiego Abstrakt   PDF
Józef Baranowski
 
Vol 33, No 7 (1985) Możliwości zastosowania atmogeochemii do poszukiwań uranu Abstrakt   PDF
Jan Oleksiak
 
Vol 16, No 6 (1968) Możliwości zastosowania badań paleomagnetycznych w zagadnieniach geofizycznych i geologicznych Abstrakt   PDF
Konstanty Karaczun
 
Vol 27, No 1 (1979) Możliwości zastosowania fal odbitych przed punktem krytycznym w badaniach głębokich granic sejsmicznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 23, No 6 (1975) Możliwości zastosowania filtracji wielowymiarowej w sejsmice refleksyjnej Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 30, No 10 (1982) Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Stefan Cebulak, Władysław Pilch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 40, No 9 (1992) Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma Abstrakt
Henryk Maruszczak, Leopold Dolecki, Maria Łanczont
 
Vol 3, No 6 (1955) Możliwości zastosowania w geologii poszukiwawczej metod promieniotwórczości Abstrakt   PDF
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Możliwości zastosowania wyników interpretacji zdjęć radarowych do analizy tektonicznej Karpat Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Antoni Wójcik
 
Vol 16, No 11 (1968) Możliwości znalezienia nowych złóż nefrytu w okolicach Sabótki na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 45, No 5 (1997) M.Pulina (red.) –JaskinieSudetów Abstrakt
Wojciech Rogala
 
Vol 49, No 2 (2001) Multifraktalne cechy przepływu lokalnej sejsmiczności indukowanej na terenie KWK "Katowice" GZW Abstrakt   PDF
Olga Polechońska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Muszlowce amonitowe tytonu w sukcesji czorsztyńskiej okolic Krempachów w pienińskim pasie skałkowym Abstrakt   PDF
Mirosław Brożek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Muzealnictwo mineralogiczne w Europie Środkowej Abstrakt
Mirosława Ciemniewska, Jadwiga Zwierz
 
Vol 24, No 5 (1976) Muzeum Geologiczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH Abstrakt
Janusz Horzemski
 
Vol 45, No 4 (1997) Muzeum Geologiczne PIG - stan obecny i program rozwoju Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 2 (1997) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego Abstrakt
Stanisław Piotrowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994 - 1999 Abstrakt
Stanisław Piotrowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Muzeum geologiczne w Hanoi Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 43, No 10 (1995) Muzeum Geologiczne w Krakowie Abstrakt
Andrzej Łaptaś
 
Vol 18, No 12 (1970) Muzeum mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 10 (1971) Muzeum surowców skalnych na Kadzielni w Kielcach Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Muzeum Wydziału Geologii UW Abstrakt
Wiesław Barczyk, Andrzej Radwański
 
Vol 2, No 1-2 (1954) MUZEUM ZIEMI WOBEC TEZ IX PLENUM Abstrakt
Antonina Halicka
 
Vol 30, No 12 (1982) Muzeum Ziemi – tradycje i współczesność Abstrakt
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Muzeum żywe Abstrakt
M. Wolska, K Wyrwicka
 
Vol 25, No 5 (1977) Mułek oligoceński ze Starzyna jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Michał Marzec, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 20, No 3 (1972) Mułki aluwialne jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Jerzy Cyrkler
 
Vol 24, No 10 (1976) Mułki zastoiskowe okolic Karlina jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Andrzej Bluszcz, Marek Michalik
 
Vol 46, No 4 (1998) Młodoalpejskie fałdy w depresji północnosudeckiej: przykłady z wapienia muszlowego z Raciborowic Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 10 (1990) Młodoalpejskie nasunięcie Zieleńca w Górach Orlickich (Sudety) Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 51, No 1 (2003) Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina Abstrakt   PDF
Wojciech Stankowski, Małgorzata Nita, Dominik Pawłowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Młodoczwartorzędowe koluwia krainy KwaZulu-Natal Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 47, No 9 (1999) Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 16, No 11 (1968) Młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Młodszy plejstocen w rejonie Nakła nad Notecią Abstrakt   PDF
Maciej Włodek
 
Vol 51, No 6 (2003) Młodzi geolodzy — stypendyści Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2003 - Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 44, No 12 (1996) N. Bartelme - Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 10 (1995) N. Rengers (ed.) - Engineering Geology of Quaternary Sediments Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 12 (1998) N. Sobczak & T. Sobczak- Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Na 70-lecie działalności Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 6 (2000) Na marginesie artykułu H. Sylwestrzaka o A.G. Wernerze Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 3, No 5 (1955) NA MARGINESIE DYSKUSJI NAD INSTRUKCJĄ ZDJĘCIA GEOLOGICZNEGO Abstrakt
ZOFIA BUCZKOWNA, STANISŁAW SOKOŁOWSKI
 
Vol 46, No 12 (1998) Na marginesie dzieła o Karolu Bohdanowiczu autorstwa Zbigniewa Wójcika Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 9, No 8 (1961) Na marginesie głębokiego wiercenia w Zakopanem Abstrakt
Andrzej Sławiński
 
Vol 12, No 9 (1964) Na marginesie Kolokwium Jurajskiego Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 11, No 10 (1963) Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego Abstrakt   PDF
Stanisław Jaskólski
 
Vol 26, No 4 (1978) Na rocznicę Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Andrzej Bolewski, Edward Ruhle
 
Vol 9, No 10 (1961) Na siedemdziesięciolecie urodzin Aarne Laitakariego Abstrakt
Tadeusz Wojno
 
Vol 1, No 4 (1953) NABYTKI BIBLIOTEKI INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Abstrakt
, .
 
Vol 23, No 1 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) - Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 23, No 2 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 51, No 10 (2003) Nagroda imienia Bohdana Świderskiego Abstrakt
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Nagroda Special Achievement in GIS dla Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Waldemar Gogołek
 
Vol 1, No 4 (1953) Nagrody Akademii Nauk ZSRR. Abstrakt
, .
 
Vol 51, No 9 (2003) Nagrody Ministra Środowiska przyznane w 2003 r. Minister of the Environment Awards in 2003 Abstrakt
Redakcja PG
 
Vol 46, No 6 (1998) Nagromadzenia użytecznych minerałów okruchowych i minerałów wskaźnikowych okruszcowania w osadach aluwialnych ziemi kłodzkiej (Sudety) Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wiesław Olszyński
 
Vol 46, No 2 (1998) Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report - Poland) Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 2, No 12 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstrakt   PDF
M.M. Konstantinov
 
Vol 2, No 11 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstrakt   PDF
M.M Konstantinow
 
Vol 49, No 7 (2001) Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports — Poland 1999) Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 33, No 7 (1985) Najgłębszy otwór badawczy w Polsce - Paszowa 1 (7210 m) Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski, Zenon Borys, Bolesław Cisek
 
Vol 7, No 3 (1959) Najgłębszy pełnordzeniowy otwór w Polsce Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Najmłodsze konodonty z retyku reglowego Tatr Abstrakt
Andrzej Gaździcki
 
Vol 46, No 1 (1998) Najmłodsze osady serii wierchowych w Tatrach; biostratygrafia i paleoekologia Abstrakt
Krzysztof Bąk
 
Vol 8, No 7 (1960) Najmłodsze utwory geologiczne okolic Gąbina Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 44, No 5 (1996) Najmłodsze utwory strefy Siar - jednostki magurskiej Abstrakt   PDF
Robert Kopciowski, Małgorzata Garecka
 
Vol 46, No 6 (1998) Najnowsze osiągnięcia metodyczne w światowej geologii naftowej i ich praktyczne wykorzystanie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie - konferencja naukowo-techniczna w BG GEONAFTA - Warszawa, 19.05.1998 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 22, No 4 (1974) Najnowsze technologie w górnictwie i hutnictwie miedzi oraz w ochronie środowiska a poprawność geologicznego rozpoznania złóż rud miedzi Abstrakt
Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 4 (1963) Najnowsze wyniki badań geologicznych w rejonie Kożuchowa Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż węgla kamiennego w synklinorium śródsudeckim Abstrakt   PDF
Andrzej Bossowski, Zygmunt Chlebowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najnowszy podział ryfeju w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu przejściowego na granicy z kambrem Abstrakt
Borys Areń
 
Vol 2, No 10 (1954) Najpilniejsze zadania badawcze w zakresie naszego czwartorzędu Abstrakt   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 44, No 7 (1996) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych replika Abstrakt
Ryszard Dadlez, Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
3751 - 4000 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>