Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 10-01 (2002) L. Starkel - Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 6 (1999) L. Teper - Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Weber - Handbuch der Lagerstätten der Erze, industrie Mineralien und Energierohstoffe Österreichs Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) La cooperation scientifique dans le domaine de la geologie entre l'Institut de Geologie a Varsovie (Pologne) et le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres a Orleans (France) Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Julia Wyczółkowska
 
Vol 39, No 2 (1991) Laboratoryjna ocena sorpcji metali ciężkich do prognozowania ich transportu w wodach podziemnych Abstrakt
Michał Fic
 
Vol 9, No 11 (1961) Laboratoryjne metody badań skał solnych Abstrakt
Jadwiga Orska, Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 6 (1961) Laboratoryjne oznaczanie potasu w solach licznikami Geigera-Müllera Abstrakt
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 9 (1961) Laboratoryjne wyznaczanie modułu sprężystości skał Abstrakt   PDF
Juliusz Köhsling
 
Vol 28, No 5 (1980) Lacune stratigraphique a la limite Oxfordien inferieur Oxfordien moyen dans la chaine jurassique Polonaise Abstrakt   PDF
Didier Marchand, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 49, No 7 (2001) Laminowane konkrecje węglanowe z łupków krośnieńskich w oknie tektonicznym Świątkowej Wielkiej (wschodnia część polskich Karpat zewnętrznych) Abstrakt   PDF
Maciej Bojanowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Lamprofiry i brekcje wulkaniczne wśród wapieni dewońskich w Dziewkach koło Siewierza Abstrakt
Stefan Śliwiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Lapidarium Instytutu Geologii UAM w Poznaniu Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic data interpretation Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 60, No 9 (2012) Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota Abstrakt   PDF
Krystian Probierz
 
Vol 40, No 5 (1992) Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych Abstrakt
Izydor Kasza
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Cretaceous-Paleogene subduction related lithologies of the North Dinarides included in the South Tisza in Croatia Abstrakt   PDF
Jakob Pamić
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Jurassic to Miocene dynamics of the Polish part of Outer Carpathian Basins and its regional implications Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 32, No 3 (1984) Laterytowe boksyty Wietnamu Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) Le role de la micropaleontologie dans le developpment de la geologie en Pologne Abstrakt   PDF   PDF
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Lech Wysokiński (1936–2013) Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 30, No 3 (1982) Lej depresyjny w rejonie częstochowsko-kłobuckiego zespołu kopalń rud żelaza Abstrakt   PDF
Jarosław Pich, Maria Pokora
 
Vol 26, No 10 (1978) Lej depresyjny wywołany odwadnianiem złoża węgla brunatnego "Bełchatów" Abstrakt   PDF
Janusz Bieniewski
 
Vol 46, No 6 (1998) Leonard Bohdziewicz 1921-1997 Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 28, No 5 (1980) Les formations des lignites en Pologne et leurs principaux traits litostratigraphiques, morphologiques, chimiques et technologiques Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 28, No 5 (1980) Les gisements de la houille en Pologne Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 2 (1961) ,,Less'' wstęgowy w Złotej koło Sandomierza Abstrakt
Barbara Grabowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Lessy i osady pokrewne Lubelszczyzny jako surowce ceramiczne Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska) Abstrakt   PDF
Leopold Dolecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Letnia Szkoła "Badania Sedymentologii Osadów Czwartorzędowych" Abstrakt
J. Rutkowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Lias okolic Mieleszyna Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 41, No 1 (1993) Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca Abstrakt
Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk, Jerzy Butrym
 
Vol 49, No 11 (2001) Lidia Jakubowska 1931­2001 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 8 (1978) Lidyty z podłoża okolic Myszkowa (woj. częstochowskie) Abstrakt
Wiesław Heflik, Kazimierz Piekarski
 
Vol 44, No 8 (1996) Likwidacja wyrobiska Piaseczno i kształtowanie środowiska na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy Abstrakt   PDF
Andrzej Gałaś
 
Vol 46, No 7 (1998) Likwidacja zakładu górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 34, No 6 (1986) Liliowce (Crinoidea, Articulata) jury i dolnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstrakt   PDF
Edward Głuchowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Lineacja w strefach ścinań a kierunek transportu tektonicznego Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 50, No 9 (2002) Lineamenty Karpat na terenie Polski (poster) Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 3 (2002) Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łyszczykowych pasma Starej Kamienicy Abstrakt   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 1, No 7 (1953) List do Prezesa Dady Ministrów Bolesława Bieruta Abstrakt   PDF
, .
 
Vol 1, No 10 (1953) List do Prezesa Rady MInistrów Bolesława Bieruta Abstrakt
, ,
 
Vol 34, No 9 (1986) List podsekretarza stanu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki do Geonafty Abstrakt
. .
 
Vol 25, No 8-9 (1977) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt
. .
 
Vol 22, No 2-3 (1974) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do redakcji z okazji 20-lecia "Przeglądu Geologicznego" Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 7 (1971) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
, ,
 
Vol 24, No 5 (1976) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Władz Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 4 (1974) List wicepremiera Jana Mitręgi do redakcji Abstrakt
, ,
 
Vol 47, No 10 (1999) Lista filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 42, No 3 (1994) Lista Stanowisk Światowego Dziedzictwa Geologicznego, zatwierdzona do 1990.01.25 Abstrakt
John W. Cowie
 
Vol 22, No 4 (1974) Listwenity z otworu wiertniczego Przygórze 1 (Dolny Śląsk – rejon Nowej Rudy) – Abstrakt   PDF
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 40, No 12 (1992) LISTY DO REDAKCJI Abstrakt
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 3 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 1 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 9 (1961) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 10 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 60, No 8 (2012) LISTY DO REDAKCJI DYSKUTANT – TWÓJ WRÓG CZY PRZYJACIEL? Abstrakt   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 64, No 2 (2016) LISTY DO REDAKCJI Niechlubne tło odkrycia w Zachełmiu Abstrakt   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 64, No 4 (2016) LISTY DO REDAKCJI Wsprawie odkrycia złoża rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 18, No 1 (1970) Listy gratulacyjne z okazji wydania 200 numeru "Przeglądu Geologicznego" Abstrakt
, ,
 
Vol 38, No 3 (1990) Literatura cytowana a literatura czytana Abstrakt
Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 40, No 2 (1992) Lithofacies of the Baltic series of the Lower Cambrian of the Podlasie - Brest Depression Abstrakt
Vera I. Abramenko, Gala V. Zinovenko
 
Vol 31, No 6 (1983) Lithological associations in the Carboniferous in Poland Abstrakt   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 39, No 4 (1991) Lithological sequence of the Main Anhydrite (Zechstein 3) in the Piła IG 1 borehole (Poland) in comparison with the normal sequence in the Hannover area (NW Germany) Abstrakt   PDF
Matthias Reimann, Manfred Richter
 
Vol 33, No 12 (1985) Litodynamika podwodnego skłonu brzegowego na odcinku Mrzeżyno-Rowy Abstrakt   PDF
Szymon Uścinowicz
 
Vol 64, No 12 (2016) Litofacje formacji perspektywicznych dla gazu i ropy w łupkach w utworach ordowiku i syluru na obszarze bałtyckim i podlasko-lubelskim Abstrakt   PDF
Anna Feldman-Olszewska, Joanna Roszkowska-Remin
 
Vol 48, No 2 (2000) Litologia i petrogeneza skał węglanowych z okolic wsi Stolec w metamorfiku Niemczy - Kamieńca Abstrakt   PDF
Wojciech Andrzejewski
 
Vol 11, No 2 (1963) Litologia i sedymentacja osadów rauraku okolic Bałtowa Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 43, No 7 (1995) Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina Abstrakt
Wojciech Stankowski, Zbigniew Biedrowski, Anna Stankowska, Grzegorz Kołodziej, Marek Widera, Paweł Wilkosz
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Litologia i stratygrafia lessu w profilu Błażek (Roztocze Zachodnie) Abstrakt   PDF
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 13, No 3 (1965) Litologia i stratygrafia przewierconych warstw w otworze Dębica Abstrakt   PDF
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 20, No 12 (1972) Litologia i stratygrafia utworów trzeciorzędu okolic Jastrzębiej Góry koło Pucka Abstrakt   PDF
Michał Marzec, Emil Woźny
 
Vol 43, No 11 (1995) Litologia kimerydzkich ewaporatów południowo-zachodniego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt
Elena W. Chmielewska
 
Vol 47, No 3 (1999) Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej Abstrakt   PDF
Jarosław Kordowski
 
Vol 46, No 12 (1998) Litologia wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) -Jednostka skolska, zewnętrzne Karpaty fliszowe Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Jolanta Myszkowska
 
Vol 45, No 8 (1997) Litologiczne uwarunkowania rozwoju procesów krasowych w badeńskich gipsach na Przedkarpaciu Abstrakt   PDF
Igor I. Turchinov
 
Vol 62, No 1 (2014) Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów Abstrakt   PDF
Piotr Migoń, Agnieszka Placek
 
Vol 43, No 11 (1995) Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim Abstrakt
Marcin Piwocki, Maria Ziembińska- Tworzydło
 
Vol 34, No 11 (1986) Litostratygrafia i środowisko sedymentacji osadów górnego triasu w rejonie Chmielnika Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Andrzej Romanek
 
Vol 23, No 12 (1975) Litostratygrafia najniższego kimerydu okolic Sulejowa nad Pilicą Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 40, No 8 (1992) Litostratygrafia osadów czwartorzędowych w cegielni Ząbkowice Śląskie - Wrocław, 1992.02.04. Abstrakt
J. Badura, B. Przybylski
 
Vol 34, No 9 (1986) Litostratygrafia osadów dinantu Pomorza Abstrakt   PDF
Stanisław Lech
 
Vol 39, No 4 (1991) Litostratygrafia permu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - nowa propozycja Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Litostratygrafia w profilach wiertniczych - doświadczenia i perspektywy Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 6 (1984) Litostratygraficzne podstawy podziału surowcowego kredy górnej z obszaru radomsko-lubelskiego Abstrakt   PDF
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 33, No 9 (1985) lmbrykacja polimodalna w osadach plaży wewnętrznej okolic Juraty Abstrakt   PDF
Jan W. Zamorski
 
Vol 45, No 5 (1997) L.N. Kogarko, V.A. Konnova, M.P. Orlova& A.R. Woodley (Ed.) - Alkaline Rocks and Carbonatites of the World, p. 2, Former USSR Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Lokalizacja form krasowych metodami geofizycznymi w rezerwacie "Węże" (Wyżyna Wieluńska) Abstrakt   PDF
Konstanty Czepulis, Jerzy Stein, Adam Szynkiewicz
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego Abstrakt   PDF
Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś
 
Vol 51, No 4 (2003) Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna) Abstrakt   PDF
Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Aleksander Wójcik
 
Vol 51, No 11 (2003) Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów Abstrakt   PDF
Iwona Kurzyca, Barbara Walna, Maciej Malewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Longin Wielgomas 1927–2002 Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 8, No 9 (1960) Lotnicze pomiary geofizyczne w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Jan Mašin
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lotniczy skaning laserowy (LiDAR-ALS) jako źródło danych do obliczeń stateczności skarp na terenach zadrzewionych i zakrzewionych Abstrakt   PDF
Arkadiusz Piechota
 
Vol 40, No 9 (1992) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform) Abstrakt
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 41, No 2 (1993) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform). A few remarks Abstrakt
Małgorzata Moczydłowska, Gonzago Vidal
 
Vol 34, No 4 (1986) Lower Permian freshwater biocenosis in Laskowice Oławskie-Lipowa trough (SW Poland) Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Hubert Kiersnowski
 
Vol 32, No 5 (1984) Luki i kondensacje na pograniczu jury środkowej i górnej Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Stanisław Sufczyński, Krzysztof Szatkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Lutowy opad żółtopomarańczowego pyłu w Polsce Abstrakt
Waldemar Bardziński, Bronisław Ptak
 
Vol 15, No 4 (1967) LVI Sesja Naukowa Instytutu Geologicznego Abstrakt
Mieczysław Buczyński, Andrzej Kühn
 
Vol 46, No 2 (1998) LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23-26.09.1998 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 9 (1999) LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23 - 26.09.1998 Abstrakt
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 43, No 9 (1995) LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu Abstrakt
Leszek Jamrozik
 
Vol 47, No 9 (1999) LXX Zjazd PTG — Międzyzdroje, 10 - 12.06.1999 Abstrakt
Andrzej Piotrowski, Michalina Ruszałowa
 
Vol 43, No 12 (1995) M. Boni - Sediment-Hosted Zn-Pb Ores Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) M. Ganzelewski& R. Slotta (red.) - Bernstein - Tranen der Gotter (Bursztyn - łzy bogów) Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 2 (1998) M. Gutry-Korycka & H. Werner-Więckowska (red.) - Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych Abstrakt
Andrzej Sadurski
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Herbert & K. Kovar (ed.) - Groundwater Quality: Remediation and Protection Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 3 (1993) M. Hodyka "raloryzacji zwykłych wód podziemnych Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 46, No 3 (1998) M. I. Eremets - High Pressure Experimental Methods Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 7 (1997) M. Kistowski&M. Iwańska - Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego Abstrakt
Ryszard Chybiorz
 
Vol 43, No 5 (1995) M. Książkiewicz - Rozdarty krajobraz Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 2 (1953) M. Książkiewicz i J. Samsonowicz. Zarys geologii Polski Abstrakt
E. Passendorfer
 
Vol 46, No 9-1 (1998) M. Machalski & J. Stolarski - Paleofakty Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) M. O’Donoghue — Skały i minerały. Rozpoznawanie i gromadzenie. Przewodnik przyrodniczy Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Podemski & A. Podemski - Państwowy Instytut Geologiczny. Strona internetowa Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 10 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. Wielka encyklopedia geografii świata, tom XVII Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 48, No 8 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. XVII tom Wielkiej encyklopedii geografii świata Abstrakt
Henryk Maruszczak, Teresa Madeyska
 
Vol 48, No 2 (2000) M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel & W. Szafer - Lake Gościąż, Central Poland. Monographic Study Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 5 (1998) M. Sachanbiński - Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 47, No 8 (1999) M. Shortland (red.) — Science and Nature: Essays in the History of Environmental Sciences Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 5 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 50, No 9 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Andrzej Drągowski
 
Vol 42, No 4 (1994) M. Westphal - Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) M.A. Evans - Ore geology and industrial minerais. An introduction Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) M.A. Summerfield (red.) - Geomorphology and Global Tectonics Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 4, No 12 (1956) Maceracja skał do badań mikrofaunistycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Kircihner, Józef Bajer
 
Vol 3, No 9 (1955) Magazynowanie gazu w złożach skał porowatych Abstrakt   PDF
Zdzisław Wilk
 
Vol 33, No 8 (1985) Magmatyzm w Finlandii Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 36, No 8 (1988) Magmy zasadowe jako źródło uranu dla złóż uranowych Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 22, No 10 (1974) Magnezowy kalcyt jedwabisty w kopalni węgla kamiennego "Ziemowit" Abstrakt   PDF
Janusz Sułkowski, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 30, No 11 (1982) Magnezyt – sposoby ograniczenia importu Abstrakt
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 3, No 12 (1955) Magnezyty krajowe Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 45, No 8 (1997) Main Types of Geological Maps - Purpose, Use and Preparation Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Major and trace element geochemistry of Mesozoic igneous formations of the Ukrainian Carpathians as the indicator of paleotectonic settings Abstrakt   PDF
Alexander Varitchev
 
Vol 24, No 1 (1976) Makro- i mikrofazy rozwoju brzegów klifowych wybrzeża polskiego Abstrakt   PDF
Wiesław Subotowicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Makrofauna serii podsląskiej Abstrakt   PDF
Janina Liszkowa
 
Vol 25, No 7 (1977) Makrofauna utworów mioceńskich na fliszu karpackim w okolicy Dubiecka Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 30, No 4 (1982) Makroskopowa typizacja profilów pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstrakt   PDF
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 28, No 12 (1980) Makroskopowy paradoks agregacji utworów lessowych i lessopodobnych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 12 (1999) Malachit, chryzokole i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiej Abstrakt   PDF
Wojciech Franus, Jacek Rajchel
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Malakofauna górnego vistulianu i holocenu Wyżyny Krakowskiej Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 26, No 6 (1978) Mammuthus primigenius (Blum.) z obszaru łódzkiego Abstrakt   PDF
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 9 (1993) Mapa anomalii geopatycznych dla projektowanego osiedla Aleja Wilanowska Abstrakt
Jan Żytka, Leszek Koter, Alojzy Guziel
 
Vol 43, No 6 (1995) Mapa geodynamiczna polskiego wybrzeża Bałtyku w ujęciu sozologicznym w skali 1: 10000 Abstrakt
Ryszard Dobracki, Joanna Zachowicz
 
Vol 63, No 2 (2015) Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów Abstrakt   PDF
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 45, No 11 (1997) Mapa geologiczna Polski 1 : 200 000 - przeszłość i przyszłość Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 000 000 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstrakt
Andrzej Grocholski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 7, No 8 (1959) Mapa geologiczna Tatr polskich w skali 1: 10 000 Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50000, arkusze: Szydłowiec, Wierzbica, Czarny Dunajec, Nowy Targ Abstrakt
A . Drągowski, M. Nieć
 
Vol 12, No 9 (1964) Mapa geologiczno-inżynierska Warszawy Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Mapa geologiczno-strukturalna podłoża miocenu przedgórza Karpat Polskich Abstrakt   PDF
Barbara Jabłońska, Adam Łapinkiewicz, Władysław Moryc
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Mapa Geośrodowiskowa Polski dla racjonalnego zarządzania zasobami środowiska Abstrakt   PDF
Olimpia Kozłowska, Marta Sołomacha, Iwona Walentek
 
Vol 42, No 2 (1994) Mapa grawimetryczna Polski w skali 1 : 200000 Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Mapa hydrogeologiczna, jej treść i znaczenie Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 40, No 1 (1992) Mapa hydrogeologiczno-sozologiczna Polski Abstrakt
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 47, No 6 (1999) Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki Abstrakt   PDF
Stanisław Żak
 
Vol 33, No 6 (1985) Mapa odpływu podziemnego Europy Środkowej i Wschodniej Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 3 (1959) Mapa przeglądowa występowania złóż surowców mineralnych w Polsce Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 49, No 6 (2001) Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski-Krasnystaw Abstrakt   PDF
Marek Haber
 
Vol 47, No 12 (1999) Mapa tektoniczna Polski - odpowiedź na recenzję Zbigniewa Kotańskiego Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 11 (1992) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej Abstrakt
Władysław Pożaryski, Andrzej Grocholski, Henryk Tomczyk, Piotr Karnkowski, Władysław Moryc
 
Vol 42, No 5 (1994) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej w skali 1: 1 000 000 pod redakcją W. Pożaryskiego Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 1 (1987) Mapa tektoniczna SW brzegu platformy wschodniej Europy (IGCP-86) - Uwagi i impresje Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 17, No 6 (1969) Mapa warunków hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Mapa zagrożeń geodynamicznych Abstrakt
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 37, No 9 (1989) Mapa zakładów górniczych węgla brunatnego w dawnych prowincjach Śląska i Poznan i a (1912) Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa zmian warunków wodnych - założenia koncepcyjne - Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 41, No 1 (1993) Mapa złóż węgli brunatnych i perspektyw ich występowania\ w Polsce w skali 1: 500000. Abstrakt
Z. Kotański
 
Vol 42, No 3 (1994) Mapy geofizyczne wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 60, No 11 (2012) Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki Abstrakt   PDF
Joanna Rychel, Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 3, No 12 (1955) Mapy hydrogeologiczne (część I) Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsudeckim (SW Polska) Abstrakt   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy złota typu żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (południowa Polska) Abstrakt   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 42, No 10 (1994) Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia Abstrakt
Anna Chmura, Bogumił Gajowiec, Janusz Kropka, Ewa Kaczkowska, Andrzej Pacholewski, Andrzej Różkowski, Jacek Różkowski, Krystyn Rubin, Teresa Rudzińska-Zapaśnik, Andrzej Siemiński, Piotr Siwek, Jadwiga Wagner
 
Vol 23, No 1 (1975) Mapy zagrożenia wód podziemnych przez zanieczyszczenie Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstrakt
John Winchester
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 1 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 23, No 2 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 7, No 12 (1959) Marian Akst Abstrakt
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Marian Książkiewicz (1906-1981) Abstrakt
Stanisław Dżułyński
 
Vol 49, No 5 (2001) Marketing w jednostkach badawczo-rozwojowych na przykładzie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze Abstrakt   PDF
Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł
 
Vol 49, No 9 (2001) Marmur ruinowy - pseudotektoniczna struktura z Zachodnich Karpat Abstrakt   PDF
Frantisek Marko, Daniel Pivko, Jozef Stankovic
 
Vol 50, No 12 (2002) Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja) Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 41, No 5 (1993) Martwica wapienna z okolic Gronowa (woj. toruńskie Abstrakt
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Martwice wapienne Wielkopolski i Kujaw oraz ich wykorzystanie we wczesnośredniowiecznym budownictwie Abstrakt
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
Vol 21, No 1 (1973) Masyw Brabantu i Ardeny a problemy tektoniczne Polski Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 65, No 8 (2017) Masyw skalny jako podłoże budowli Abstrakt   PDF
Sławomir Kwiecień, Jerzy Sękowski, Krzysztof Frogowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Matematyczne metody w geologii i górnictwie Abstrakt   PDF
Mieczysław Buczyński, Marian Sałdan, Przemysław Stenzel
 
Vol 18, No 10 (1970) Matematyczne uzasadnienie operacji wyznaczania osi fałdu z diagramu foliacji Abstrakt   PDF
Jan Koziar
 
Vol 64, No 12 (2016) Materia organiczna łupków kambru, ordowiku i syluru w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim Polski Abstrakt   PDF
Przemysław Karcz, Marcin Janas
 
Vol 30, No 12 (1982) Materiały archiwalne do historii nauk geologicznych w zbiorach Muzeum Ziemi Abstrakt
Jadwiga Garbowska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Maturation and thermal histories of Tertiary basins in the border region between Eastern Alps, Southern Alps, Dinarides, Pannonian Basin Abstrakt   PDF
Reinhard F. Sachsenhofer, Istvan Dunkl, Christian Hasenhuttl, Bogomir Jelen, Thomas Rainer
 
Vol 2, No 3 (1954) MAURl E LUGEON (1870-1953) Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 49, No 11 (2001) Mazuelloidy - apatytowe glony z dolnego paleozoiku Gór Bardzkich (Sudety) Abstrakt   PDF
Elżbieta Porębska, Ewa Koszowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Mała epoka lodowa a sejsmiczność Karpat Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 12 (1998) Mało znane mikroskamieniałoścl-melanoskleryty Abstrakt
Hanna Górka
 
Vol 47, No 6 (1999) M.B. Holness - Deformation Enhaced Fluid Transport in the Earth Crust and Mantle Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Mechaniczne aparaty wiertnicze Abstrakt
Mieczysław Buczyński
 
Vol 20, No 1 (1972) Mechanika gruntów a geologia inżynierska Abstrakt   PDF
Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 7 (1976) Mechanizm powolnych obrywów skał Szczelińca Wielkiego w Sudetach Abstrakt   PDF
G. I. Ter-Stepanian
 
Vol 49, No 2 (2001) Mechanizm rozpadu piaskowców wywołany krystalizacją soli Abstrakt   PDF
Ewa Słaby, Luiza Galbarczyk-Gąsiorowska, Jerzy Trzciński, Henryk Górka, Paweł Łukaszewski, Agnieszka Dobrowolska
 
Vol 36, No 8 (1988) Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław Bełka, Stanisław Skompski
 
Vol 31, No 4 (1983) Mechanizmy sedymentacji cyklicznej osadów trzeciorzędowych w zapadliskach przedpola Sudetów Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 41, No 7 (1993) Mechanizmy transportu wód porowych w basenach sedymentacyjnch i ich oddziaływanie na przemiany diagenetyczne Abstrakt
Michał Lipiec
 
Vol 28, No 8 (1980) Megaspory górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca Abstrakt
Ryszard Fuglewicz, Piotr Śnieżek
 
Vol 25, No 1 (1977) Mengea tertiaria w bursztynie bałtyckim (w zbiorach Muzeum Ziemi PAN) Abstrakt   PDF
Róża Kulicka
 
Vol 60, No 9 (2012) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU II Polski Kongres Geologiczny – „Geologia jedna?!” Abstrakt   PDF
Piotr Woźniak
 
Vol 63, No 1 (2015) Merytoryczne wsparcie administracji geologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Abstrakt   PDF
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 50, No 12 (2002) Metabazyty warstw andelohorskich strefy moraw- sko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotekto- niczna, petrografia, przemiany metamorficzne Abstrakt   PDF
Wiesław Kozdrój
 
Vol 41, No 1 (1993) Metale ciężkie w aluwiach Ziemi Kłodzkiej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Metale ciężkie w dolinie Wisły i jej dopływów w rejonie Krakowa Abstrakt
Edeltrauda Helios Rybicka, Marta Wardas
 
Vol 21, No 4 (1973) Metale ciężkie w glebach rejonu Boguszów – Stanisławów - Pomocne w Sudetach Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 44, No 1 (1996) Metale ciężkie w glebach tarasów zalewowych Pisi Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Paweł Lewandowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Metale ciężkie w osadach jezior Pojezierza Kaszubskiego Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Metale ciężkie w różnowiekowych holoceńskich aluwiach Wisły okolic Torunia Abstrakt   PDF
Piotr Szwarczewski
 
Vol 46, No 5 (1998) Metale ciężkie w różnowiekowych osadach aluwialnych Bzury Abstrakt   PDF
Gertruda Sokołowska, Piotr Szwarczewski
 
Vol 40, No 6 (1992) Metale ciężkie we współczesnych osadach aluwialnych Wisły, Odry, Warty i Bugu Abstrakt
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Tadeusz Sztyrak
 
Vol 43, No 5 (1995) Metale, molibden, nawozy potasowe, ołów, surowce mineralne, węgiel, wolfram, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Metale nieżelazne, miedź, nikiel, odpady, platynowce, sól kamienna, węgiel Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Metalogeneza Europy Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 6 (1960) Metalogeneza środkowych i wschodnich Sudetów Abstrakt   PDF
Jaroslav Skácel
 
Vol 10, No 6 (1962) Metalogenia czy metalogeneza Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) Metamorfizm regionalny i kontaktowy w rejonie intruzji Żeleźniaka (Góry Kaczawskie) Abstrakt   PDF
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza, Stanisław Achramowicz, Juergen Koepcke, Katarzyna Machowiak
 
Vol 51, No 6 (2003) Metan pokładów węgla — cenny surowiec energetyczny czy zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi w Polsce Abstrakt
Ewa Zalewska, Maciej Młynarczyk
 
Vol 61, No 7 (2013) Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja Abstrakt   PDF
Jerzy Hadro, Izabela Wójcik
 
Vol 43, No 3 (1995) Meteoryt z Baszkówki k. Głoskowa - Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 51, No 1 (2003) Meteoryty — skały z kosmosu Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 15, No 2 (1967) Metoda analizy uziarnienia skał drobnoziarnistych za pomocą kolorymetru Abstrakt   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Metoda całkowitej eksploatacji makrofauny z określonej objętości masy skalnej w miocenie Przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 47, No 11 (1999) Metoda datowania kosmogenicznym izotopem 36Cl - nowe dane do chronologii glacjalnej Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk, Grażyna Zreda-Gostyńska, Marek Zreda
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Metoda dekrepitometrii i aparatury do badań temperatury powstawania minerałów i skał Abstrakt   PDF
Janusz Brzeczkowski, Tomasz Janiszewski, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 41, No 5 (1993) Metoda ekonomiczno-sozologicznej waloryzacji złóż węgla brunatnego Abstrakt
Marcin Piwocki, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 30, No 8 (1982) Metoda ilościowej interpretacji aluwialnych anomalii szlichowych na przykładzie złota Abstrakt   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Metoda koncentratów jako jedna z metod poszukiwawczych złóż okruchowych metali rzadkich Abstrakt   PDF
Zofia Gawrońska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich Abstrakt   PDF
Aleksandra Borecka, Agnieszka Stopkowicz, Klaudia Sekuła
 
Vol 60, No 6 (2012) Metoda określania kryteriów przemysłowości zasobów złóż kopalin z warunków ekonomicznych Abstrakt   PDF
Herbert Wirth, Konrad Wanielista, Jan Kudełko
 
Vol 18, No 5 (1970) Metoda optycznego oznaczania wieku bezwzględnego skał Abstrakt   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 50, No 8 (2002) Metoda oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografu gazowego (GC/MSD) oraz automatycznego systemu przygotowania próbek (ASE 200) Abstrakt   PDF
Ewa Grabiec-Raczak, Barbara Kamińska, Magdalena Kocon
 
Vol 11, No 1 (1963) Metoda Pb-α wyznaczania bezwzględnego wieku skał wulkanicznych Abstrakt
Jan Babecki
 
Vol 42, No 10 (1994) Metoda penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej - przykłady zastosowań Abstrakt
Janusz Antoniuk, Jerzy Mościcki
 
Vol 6, No 3 (1958) Metoda poszukiwania złóż ropy naftowej z powierzchni ziemi przez pomiar radioaktywności gleby Abstrakt
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 22, No 5 (1974) Metoda spiekowo-rozpadowa J. Grzymka wytwarzania tlenku glinu i cementu z surowców krajowych Abstrakt   PDF
Elżbieta Kosacka, Krystyna Rajczyk
 
Vol 11, No 5 (1963) Metoda sporządzania specjalnej mapy hydrogeologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
E. Goc, G. N. Kotlicka, J. Pałys, A. Różkowski
 
4001 - 4250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>