Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 53, No 9 (2005) Kartografia geośrodowiskowa pomocą w ochronie środowiska Górnego Śląska — czy w pełni wykorzystywaną? Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Kartografia geośrodowiskowa w Państwowym Instytucie Geologicznym - co dalej? Abstract
Ryszard Strzelecki, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Kartografia geoturystyczna dla Parków krajobrazowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Joanna Rychel
 
Vol 56, No 4 (2008) Kartografia hydrogeologiczna dla samorządów Abstract   PDF
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 56, No 12 (2008) Kartografia hydrogeologiczna Tatr i Podhala — rys historyczny Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 7, No 11 (1959) Kartografia hydrogeologiczna w NRD Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 33, No 9 (1985) Kartografia Instytutu Geologicznego dla gospodarki narodowej Abstract
Władysław Słowański, Julian Sokołowski
 
Vol 62, No 12 (2014) Kartografia wgłębna i modelowanie w Holandii: automatyzacja procesu, konwersja czasowo-głębokościowa i modelowanie uskoków Abstract   PDF (Polish)
Maryke den Dulk, Johannes C. Doornenbal
 
Vol 44, No 7 (1996) Kartograficzne bazy danych w formacie GIS Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 52, No 5 (2004) Kartograficzne prace pilotażowe wzdłuż budowy autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem Abstract
Krzysztof Urbański, Anna Kowalska, Krzysztof Horbowy, Bogusław Przybylski, Janusz Badura, Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 6 (1996) Kartograficzno-geologiczne opracowania Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (rys historyczny, stan aktualny, potrzeby) Abstract   PDF (Polish)
Dominik Jura, Józef Lewandowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Kartowanie geologiczne czwartorzędu na Litwie – zadania i problemy Abstract   PDF (Polish)
Jonas Satkunas
 
Vol 9, No 10 (1961) Kartowanie geologiczno-inżynierskie w Niemczech Abstract
Fritz Reuter, Alfred Thomas
 
Vol 62, No 12 (2014) Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych, podziemnego składowania dwutlenku węgla i geotermii w Polsce – rezultaty, narzędzia i potencjał Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Papiernik
 
Vol 28, No 3 (1980) Kartowanie sejsmiczne młodszego paleozoiku w północno-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Knieszner, Wanda Solawa
 
Vol 34, No 8 (1986) Kartowanie wyników badań petrograficznych osadów górnego czerwonego spągowca z obszaru Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska, Jędrzej Pokorski
 
Vol 53, No 4 (2005) Karłowate wulkany formacji Andahua w południowym Peru Abstract   PDF
Andrzej Gałaś, Andrzej Paulo
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Kasyteryt w aluwiach rejonu Janowic Wielkich Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska, Maria Lindner, Andrzej Magdziarz
 
Vol 59, No 4 (2011) Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Słomka, Marek Doktor
 
Vol 32, No 6 (1984) Katalog własności fizyczno-mechanicznych skał Centralnego Rejonu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kowalska-Gładysz, Jan Gawlik
 
Vol 35, No 7 (1987) Katalogowe ewidencjonowanie geomechanicznych parametrów skał Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic, Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 1 (1995) Katastrofa ekologiczna na terenach byłego ZSRR Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 19, No 7 (1971) Katastrofalne skutki zmian lokalnego obciążenia skorupy ziemskiej pod wpływem dzieł techniki Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 13, No 4 (1965) Katastrofy i awarie zapór wywołane warunkami geologicznymi Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Głodek
 
Vol 66, No 7 (2018) Katedra w Łowiczu i jej kamieniarskie zabytki Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 4 (1994) Katodoluminescencja - niezbędne narzędzie w badaniach diagenezy piaskowców kambryjskich Abstract
Magdalena Sikorska
 
Vol 29, No 3 (1981) Katodoluminescencja w badaniach skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 49, No 11 (2001) Katodoluminescencja w naukach o Ziemi: Nowe możliwości analizy CL w połączeniu z innymi technikami badawczymi - Freiberg, Niemcy, 05­08.09.2001 Abstract
Magdalena Sikorska, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 56, No 6 (2008) Kazimierz Grochowski (1873–1937)—zapomniany badacz złota Syberii Abstract   PDF
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 18, No 5 (1970) Kazimierz Kowalewski - wspomnienie pośmiertne Abstract
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Kazimierz Kozłowski 1931-2000 Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 24, No 10 (1976) Kazimierz Urbańczyk - Możliwości zastosowania programów systemu "APIGEOKS" do obliczeń geologiczno-górniczych poza systemem Abstract
Andrzej Kunstman
 
Vol 58, No 2 (2010) Kałuże — informel transformationen wystawa fotografii Mirosława Sadeckiego w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 5–28.02.2010 Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 7, No 6 (1959) Kelowej w wierceniu Kcynia IG IV Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 24, No 10 (1976) Kenozoiczne procesy tektoniczne w niecce szczecińskiej Abstract   PDF (Polish)
Maria Jaśkowiak-Schoeneichowa
 
Vol 55, No 11 (2007) Kenozoiczne słodkowodne osady węglanowe w Karpatach Centralnych — przegląd wybranych zagadnień Abstract   PDF
Michał Gradziński
 
Vol 50, No 8 (2002) Kenozoik południowego Bałtyku — wybrane zagadnienia Abstract   PDF (Polish)
Regina Kramarska, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Kêstutis Kadûnas, Petras Gedźiûnas, Zdislav Zanevskij, Rimantë Goubytë, Petras Pûtys, Danutë Balciunaitë – Lietuvos šaltiniø katalogas. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Górniak
 
Vol 8, No 5 (1960) Keteleeria w osadach interglacjalnych z Suszna nad Bugiem Abstract
Anna Stachurska
 
Vol 65, No 3 (2017) Kiedy Ziemia się trzęsie… trzeba rzeczowości (w odpowiedzi na twierdzenia Adama Maksymowicza) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Piątek, Krzysztof Tkaczuk, Andrzej Niechwiej, Tomasz Osadczuk, Piotr Kondoł
 
Vol 10, No 9 (1962) Kielce - miasto wojewódzkie Abstract   PDF (Polish)
Anatol Mojsiejenka
 
Vol 13, No 2 (1965) Kierunek transportu sylurskiej serii mułowcowej w północnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 31, No 3 (1983) Kierunki badań regionalnych wału pomorskiego i przyległych niecek pomorskiej i szczecińskiej w aspekcie poszukiwań złóż węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Anna Raczyńska, Stanisław Depowski
 
Vol 56, No 9 (2008) Kierunki badań w dziedzinie geologii inżynierskiej (na lata 2008–2015) Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Anna Szymańska
 
Vol 56, No 9 (2008) Kierunki badań w dziedzinie geologii środowiskowej (na lata 2008–2015) Abstract   PDF
Janusz Jeziorski, Tomasz Nałęcz
 
Vol 56, No 9 (2008) Kierunki badań w dziedzinie kartografii geologicznej (na lata 2008–2015) Abstract   PDF
Janusz Jeziorski, Marcin Żarski
 
Vol 49, No 5 (2001) Kierunki działań ministra środowiska w dziedzinie koncesji geologicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 9 (2008) Kierunki głębokich badań geologicznych (na lata 2008–2015) Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Marcin Warjas
 
Vol 10, No 6 (1962) Kierunki i metodyka badań głębokich struktur Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński
 
Vol 16, No 2 (1968) Kierunki kształtowania się współczesnej kartografii geologicznej Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 43, No 8 (1995) Kierunki nasunięć lądolodu plejstoceńskiego na północnym obrzeżu Wzgórz Strzegomskich, Przedgórze Sudeckie Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Anna Czech
 
Vol 10, No 6 (1962) Kierunki oznaczania zwiercalności skał Abstract
Karol Wojnar
 
Vol 28, No 10 (1980) Kierunki poszukiwań węglowodorów we fliszu Karpat Zachodnich na podstawie wyników dotychczasowych badań Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ryłko, Kazimierz Żytko
 
Vol 13, No 10 (1965) Kierunki prac geologiczno-rozpoznawczych w Ludowej Republice Bułgarii w latach 1966-1970 Abstract   PDF (Polish)
Jowczo Jowczew
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kierunki rozwoju bazy laboratoryjnej w resorcie geologii Abstract
Alojzy Guziel
 
Vol 68, No 5 (2020) Kierunki rozwoju geologii inżynierskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Szymon Ostrowski, Krzysztof Majer
 
Vol 20, No 4 (1972) Kierunki rozwoju i potrzeby surowcowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w latach 1971-1980 Abstract
Stanisław Lewowicki, Romuald Pałubicki
 
Vol 29, No 1 (1981) Kierunki rozwoju w stosowaniu informatyki i metod matematycznych w geologii światowej Abstract
Inez Wiatr
 
Vol 13, No 3 (1965) Kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego geologii w latach 1965-70 Abstract
Witold Olendski
 
Vol 35, No 7 (1987) Kierunki wyzyskania surowców skalnych w ochronie środowiska Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 63, No 8 (2015) Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk Wzgórz Chęcińkich – stan aktualny i perspektywy rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pabian
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Kierunkowe wzbudzanie fal w metodzie refrakcyjnej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki, Adolf Mikołajczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Kilka aktualnych problemów ochrony jaskiń Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wójcik
 
Vol 8, No 11 (1960) Kilka informacji o służbie geologicznej w Danii Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Kilka przekrojów przez górną jurę południowo-zachodniego zbocza Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Henryk Świdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Kilka spostrzeżeń z wybrzeża Morza Południowochińskiego na temat sedymentacji fliszu oraz uwagi o bioglifach gwiaździstych Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 67, No 6 (2019) Kilka słów do recenzji... Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 66, No 5 (2018) Kilka słów na początek... Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 55, No 3 (2007) Kilka słów o Nizinie Północnopodlaskiej i kilku innych sprawach — odpowiedź na polemikę Profesora Henryka Banaszuka Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 2 (1996) Kilka słów o Przeglądzie Geologicznym Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 47, No 4 (1999) Kilka uwag do artykułu R. Marcinowskiego i B. A. Matyi „Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstract   PDF (Polish)
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 17, No 1 (1969) Kilka uwag dotyczących budowy petrograficznej węgli brunatnych ze złoża Trzydnik Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Kilka uwag krytycznych o zasadach stratygrafii czwartorzędu Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 34, No 1 (1986) Kilka uwag na temat procesów dedolomityzacji w utworach dewonu środkowego Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 7, No 3 (1959) Kilka uwag o budowie geologicznej i złożach rud żelaza kurskiej anomalii magnetycznej i Krzywego Rogu oraz wnioski do poszukiwań w NE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 1 (1978) Kilka uwag o genezie i sposobie występowania żwiru w dolinach rzek nizinnych Abstract
Krzysztof Laskowski, Wiesław Zapolski
 
Vol 28, No 12 (1980) Kilka uwag o geologii złoża molibdenu i miedzi Kadżaran w południowej Armenii Abstract
Andrzej Wygralak
 
Vol 26, No 6 (1978) Kilka uwag o glacitektonice na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski
 
Vol 56, No 3 (2008) Kilka uwag o interglacjale mazowieckim we wschodniej Polsce Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 62, No 12 (2014) Kilka uwag o kartografii wgłębnej i modelowaniu geologicznym w Holandii Abstract   PDF (Polish)
Johannes C. Doornenbal
 
Vol 25, No 6 (1977) Kilka uwag o krach kredowych z Braniewa i Kętrzyna Abstract
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 41, No 4 (1993) Kilka uwag o kształceniu geologów na Uniwersytecie Warszawskim Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 16, No 10 (1968) Kilka uwag o metodach ustalania kryteriów bilansowości zasobów złóż stałych surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 20, No 10 (1972) Kilka uwag o metodoIogii ustalania wartości zasobów surowców mineralnych w złożu Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki, Kazimierz Magiera
 
Vol 11, No 2 (1963) Kilka uwag o metodzie pobierania i o zastosowaniu profili utrwalonych Abstract
Andrzej Jerzy Nowicki
 
Vol 18, No 10 (1970) Kilka uwag o nieznanej pracy Karola Bohdanowicza Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 6, No 12 (1958) Kilka uwag o otwornicach przewodnich Abstract   PDF
Olga Pazdro
 
Vol 6, No 6 (1958) Kilka uwag o paleocenie płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Kilka uwag o podłożu podtrzeciorzędowym Wrocławia Abstract   PDF
M. Różycki
 
Vol 16, No 1 (1968) Kilka uwag o powstawaniu narostów dolomitowych na węglach kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 10, No 10 (1962) Kilka uwag o przygotowaniu preparatów do analizy sporowo-pyłkowej Abstract
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Kilka uwag o przygotowywanej Mapie geologicznej Karpat obszaru pogranicza Polski i Ukrainy w skali 1 : 200 000 Abstract
Wojciech Ryłko
 
Vol 13, No 5 (1965) Kilka uwag o przypowierzchniowej budowie centralnej części brachyantykliny Dobromierza Abstract
Henryk Jurkiewicz, Jerzy Woiński
 
Vol 6, No 3 (1958) Kilka uwag o rozwoju jaskiń w Dolinie Kościeliskiej i Miętusiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Rudnicki
 
Vol 7, No 3 (1959) Kilka uwag o sposobie występowania skał dolomitowych w warstwach zakopiańskich fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Wanda Kosiorek-Jaczynowska
 
Vol 6, No 5 (1958) Kilka uwag o standaryzacji techniki pomiaru termicznej analizy różnicowej Abstract   PDF
Stefania Basińska-Pampuchowa
 
Vol 19, No 2 (1971) Kilka uwag o stanie geologicznego rozpoznania i o wykorzystaniu świętokrzyskich surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Jam Kostecki
 
Vol 9, No 7 (1961) Kilka uwag o stratygrafii utworów trzeciorzędowych okolic Wrocławia Abstract
Michał Różycki
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstract
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 20, No 7 (1972) Kilka uwag o udziale geologów w realizacji uchwał V Plenum KC PZPR poświęconego budownictwu mieszkaniowemu Abstract
J. Kostecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Kilka uwag o uziarnieniu i wysortowaniu piasków wydmowych w Kotlinie Sandomierskiej Abstract
Stefan Witek
 
Vol 13, No 11 (1965) Kilka uwag o wieku kopalnej flory z Osieczowa oraz węgla brunatnego z Turowa Abstract
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Kilka uwag o występowaniu i genezie Szczaw Kotliny Kłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Fistek
 
Vol 10, No 6 (1962) Kilka uwag o złożach węgla w Korei na przykładzie złóż kopalń Sin-Czan i An-Dżu Abstract
Andrzej Musiał
 
Vol 4, No 8 (1956) Kilka uwag sytuacji w wiertnictwie geologicznym Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Kilka uwag w dyskusji nad usprawnieniem polskiej geologii Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 29, No 3 (1981) Kilka uwag w sprawie geologii Zairu Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Kilka uwag w sprawie pozycji stratygraficznej i litofacji zubrów cechsztyńskich w Polsce Abstract
Ryszard Wagner
 
Vol 6, No 5 (1958) Kilka uwag w sprawie wykonawstwa robót wiertniczych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 2, No 10 (1954) Kilka uwag w związku z zastosowaniem sejsmiki refleksyjnej na brzegu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Kilka uwag z historii badań i morfologii otwornic Abstract   PDF (Polish)
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 6 (1975) Kilka wniosków o rozmiarach przebudowy makrotektonicznej Wzgórz Strzelińskich na podstawie pomiarów tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 58, No 4 (2010) Kilka wspomnień o Staszku... Abstract   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 44, No 4 (1996) K.I.S. Shmulovich, B.W.D. Yardley, C.G. Gonchar Fluids in the Crust. Equilibrum and transport properties Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) K.L. Rai& G. Singh (ed.) - Mineral Development and Environment Abstract
Tomasz Janik Gałkiewicz
 
Vol 54, No 5 (2006) Klastyczne utwory badeńskie Roztocza — przebieg sedymentacji w północnej marginalnej strefie basenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Anna Wysocka
 
Vol 41, No 5 (1993) Klastyczne wypełnienia po kryształach halitu i gipsu w cechsztynie niecki północnosudeckiej - nietypowe elementy nietypowego cyklotemu Abstract
Paweł Raczyński, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 30, No 1 (1982) Klasyczne odsłonięcia mioceńskie w Europie Zachodniej Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 64, No 8 (2016) Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia Abstract   PDF (Polish)
Marcin Machalski, Oksana Malchyk
 
Vol 24, No 1 (1976) Klasyfikacja anomalii hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 19, No 1 (1971) Klasyfikacja badań geologicznych oraz schemat metodyczny poszukiwania i rozpoznawania złóż Abstract
Roman Osika
 
Vol 14, No 4 (1966) Klasyfikacja i informacja patentowa Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 42, No 1 (1994) Klasyfikacja i nazewnictwo nieskalistych gruntów Budowlanych Abstract
Elżbieta Myślińska
 
Vol 40, No 2 (1992) Klasyfikacja i nomenklatura skał metamorficznych w świetle prac Podkomisji ds. Systematyki Skał Metamorficznych Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych Abstract
Witold Smulikowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 23, No 2 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Klasyfikacja i terminologia klastycznych skał osadowych w diagramie trójkątnym Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 27, No 3 (1979) Klasyfikacja i terminologia zasobów surowców mineralnych Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 40, No 6 (1992) Klasyfikacja kopalin ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 52, No 10 (2004) Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego Abstract   PDF
Halina Pawelec
 
Vol 53, No 4 (2005) Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego—dyskusja Abstract   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 53, No 4 (2005) Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyźu Ojcowskiego—odpowiedź Abstract   PDF
Halina Pawelec
 
Vol 53, No 3 (2005) Klasyfikacja materii organicznej rozproszonej w świetle ustaleń ICCP Abstract   PDF
Barbara Kwiecińska
 
Vol 22, No 10 (1974) Klasyfikacja osadów zboczowych z inżyniersko-geologicznego punktu widzenia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 7, No 9 (1959) Klasyfikacja otworów wierconych przy poszukiwaniach oraz eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Grabowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 4, No 11 (1956) Klasyfikacja przemysłowa rud darniowych oraz ich geneza Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajtis
 
Vol 38, No 12 (1990) Klasyfikacja skał osadowych na podstawie ich modułów sprężystości wyznaczonych z obrazów falowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała
 
Vol 28, No 8 (1980) Klasyfikacja zasobów perspektywicznych Abstract
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka, Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Klasyfikacja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz otworów wiertniczych wykonywanych dla potrzeb Przemysłu Naftowego Abstract
S. Depowski, S. Wdowiarz, J. Żytka
 
Vol 29, No 2 (1981) Klasyfikacja zasobów surowców mineralnych w przygotowanym projekcie Komitetu Zasobów Naturalnych ONZ Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 26, No 2 (1978) Klasyfikacja zasobów złóż Abstract
Tadeusz Smakowski
 
Vol 3, No 12 (1955) Klasyfikacja złóż uranu Abstract
C.Z.B. .
 
Vol 51, No 7 (2003) Kluczowy profil interglacjału mazowieckiego w Krukienicach na międzyrzeczu Sanu i Dniestru (Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Irena Agnieszka Pidek, Andrej Bogucki, Feliks Wieliczkiewicz, Józef Wojtanowicz
 
Vol 7, No 10 (1959) Kobaltonośne żyły złoża "Stara Góra" na Dolnym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Manecki, Wiesław Młodożeniec
 
Vol 33, No 7 (1985) Kodeks postępowania zawodowego geologów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jan Kutek
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Kohezyjne osady detrytyczne - terminologia i klasyfikacja Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 33, No 10 (1985) Kokkolity zlepieńca pektenowego wyspy King George, Antarktyka Zachodnia Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Gaździcka, Andrzej Gaździcki
 
Vol 42, No 9 (1994) Kolejny 80-latek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie - Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 48, No 5 (2000) Kolejny polski meteoryt Abstract
Marian Stępniewski, Stanisław Jachymek
 
Vol 41, No 1 (1993) Kolekcja znaczków oraz zbiór minerałów i skał w Muzeum Ziemi- Abstract
M. Wolska
 
Vol 51, No 1 (2003) Kolmatacja osadów w strefie aeracji pod wpływem infiltracji wód powierzchniowych (na przykładzie ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium - Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt an der Weinstraße, 16 - 18.03.1994 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 41, No 6 (1993) Kolokwium "Globale und Regionale Streuerungsprozesse Biogener Sedimentation", Neustadt an der Weinstrasse (Niemcy), 11 - 12. 02.1993 r. Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Kolokwium Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Marburg, Niemcy, 17-19.02.1995 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Kolokwium Jurajskie w Luksemburgu Abstract
J. Kutek (tłum.)
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Kolokwium na temat magnetycznego kartowania podłoża Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Kolokwium na temat triasu Francji i obszarów sąsiadujących Abstract
Kàlmàn Balogh
 
Vol 23, No 5 (1975) Kolokwium poświęcone petrofizycznym własnościom skał Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium R.C.M.N.S. "Miocene Reefs and Carbonate Platforms of the Mediterranean" - Marsylia, 3 - 6.05.1994 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Kolokwium triasowe w Bratysławie Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 23, No 10 (1975) Kombinaty geologiczne Centralnego Urzędu Geologii Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Lidia Piątkowska, Jadwiga T. Stachowiak
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Ewa Ginał
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Andrzej Ulida
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Marian Ciechanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Szymańska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Ewa Zalewska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Robert Rostkowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstract
Katarzyna Pilarska-Truchan
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Maria Ulman-Bortnowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Leszek Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Marian Ciechanowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Tadeusz Kwolek
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Marian Rejman
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Tomasz Kusztal
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gąsecka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Świętochowska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Marta Krupa
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego Abstract   PDF (Polish)
Marta Wągrodzka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża Abstract   PDF (Polish)
Marta Wągrodzka
 
Vol 60, No 8 (2012) Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011” Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Tomasz Krzywicki, Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Barbara Woronko
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Komentarz do zarządzenia nr 100 prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót Abstract
Marian Ciechanowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Komentarz W. Jaroszewskiego do wypowiedzi W. Wiszniewskiego na temat artykułu „Czy geologia jest nauką" Abstract
W. Jaroszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Komety i ich budowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Żbik
 
Vol 46, No 1 (1998) Kominowe syderytowe dajki karbonatytowe w bazaltoidach Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Eugeniusz Sztromwasser
 
Vol 42, No 5 (1994) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych w latach Abstract
Bronisław Paczyński, Barbara Jagielska
 
Vol 30, No 10 (1982) Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1782-1982 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Komisja Neotektoniki INQUA w latach 1991-1995 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Komisja Wód Mineralnych i Termalnych MiędzynarodowejAsocjacji Hydrogeologów (lAH) Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 40, No 11 (1992) Komisje statutowe w pionie głównego geologa Abstract
B. Orłowski
 
Vol 56, No 9 (2008) Komory dyfuzyjne — przykład zróżnicowanej reologicznie reakcji osadu ziarnistego na wstrząs sejsmiczny Abstract   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 53, No 3 (2005) Kompakcja średnio i głęboko pogrzebanych piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Julita Biernacka, Grzegorz Leśniak
 
Vol 16, No 12 (1968) Kompleks metod geofizyki wiertniczej stosowanych w ZSRR dla celów naftowych Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 53, No 4 (2005) Kompleksowa analiza katodoluminescencyjna—interpretacja obrazów i widm CL Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 3, No 8 (1955) Kompleksowa gospodarka złożami Niecki Strzegomskiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kraus
 
Vol 24, No 5 (1976) Kompleksowe badania geofizyczne w prognozowaniu tąpań w kopalniach GZW Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Kompleksowe badania minerałów ciężkich występujących w odpadach poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych Abstract
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 62, No 9 (2014) Kompleksowe badania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Lesław Zabuski, Teresa Mrozek, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski, Izabela Laskowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Beata Bruszewska, Grzegorz Czapowski, Barbara Dąbrowska, Piotr Zientara
 
Vol 21, No 10 (1973) Kompleksowe metody badawcze w geologii złóż kruszcowych Abstract   PDF
Eugenia Zimnoch
 
Vol 51, No 1 (2003) Kompleksowe mierniki presji na zasoby naturalne Abstract
Jerzy Śleszyński
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kompleksowy program badania wgłębnej budowy Ziemi Abstract   PDF (Polish)
J.A. Kozłowski
 
Vol 52, No 5 (2004) Kompleksy glacigeniczne z Lisicy (południowa część Kotliny Płockiej) w świetle badań litofacjalnych i petrograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Roman
 
Vol 36, No 10 (1988) Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium północnosudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Solecki
 
Vol 48, No 10 (2000) Kompozycje złożonych obrazów rastrowych Abstract
Tomasz Bielecki
 
Vol 49, No 1 (2001) Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 44, No 2 (1996) Komputerowa analiza potencjalnych możliwości akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w polskim basenie permskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Komputerowa baza danych paleontologicznych Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Komputerowa baza danych systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstract   PDF (Polish)
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 51, No 7 (2003) Komputerowa baza parametrów gęstościowych i magnetycznych — stan obecny Abstract
Olga Polechońska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologi znych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników Abstract
Elżbieta Przytuła, Katarzyna Janecka-Styrcz, Bogusław Kazimierski
 
Vol 48, No 10 (2000) Komputerowa dokumentacja brzegów klifowych Kępy Puckiej, Oksywskiej i Swarzewskiej Abstract
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 41, No 12 (1993) Komputerowa mapa geosozologiczna w układzie gminnym - przykład zakresu i metodyki Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 45, No 2 (1997) Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000 Abstract   PDF (Polish)
Barbara Jaranowska
 
Vol 47, No 6 (1999) Komputerowe bazy danych dotyczące wód leczniczych Krynicy Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Smela
 
Vol 48, No 12 (2000) Komputerowe modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych Abstract
Andrzej Kaim
 
Vol 36, No 5 (1988) Komputerowe sporządzanie strukturalnych map złóż z uskokami Abstract
Czesław Dzedzej, Bożena Spyra
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputerowe systemy dokumentacyjnych prac geologiczno-złożowych Abstract
Piotr Kłoda
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Komputerowy sieciowy system pomiarowy do zastosowania w analityce i ochronie środowiska Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Romaniuk, Krzysztof Poźniak, Janusz Maciejewski, Marian Kwietniewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputeryzacja geologiczno-złożowych prac dokumentacyjnych. Zakres i możliwości Abstract
Marek Nieć
 
Vol 37, No 3 (1989) Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla Abstract
Adam Jerschina
 
Vol 51, No 5 (2003) Komu bliżej do Filadelfii Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 29, No 8 (1981) Komunikat nr 2 Komisji Stratygrafii PAN Abstract
. .
 
Vol 26, No 5 (1978) Komunikat nr l Komisji Stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Komunikat o odkryciu złoża gazu ziemnego otworem Czarne 1 na Pomorzu w utworach czerwonego spągowca Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat o wierceniu oporowym Gorzów Wielkopolski IG I Abstract
Maria Jaskowiak, Władysław Karaszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Komunikat o wierceniu oporowym Mielnik Abstract
Janina Daniec, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Komunikat o wynikach wiercenia w Borku Szlacheckim Abstract
Anatol Czekaj, Urszula Moszczyńska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Bystrzyca Abstract
Teresa Niemczycka
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Chełm Abstract
Jędrzej Muller
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Magnuszew Abstract
Aleksandra Krassowska
 
4001 - 4250 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>