Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 10 (1962) Kry kredowe z okolic Dąbrowy Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 8, No 11 (1960) Kry trzeciorzędu na północo-zachód od Warszawy Abstract
Jadwiga Nowak
 
Vol 48, No 11 (2000) Krystyna Pożaryska 1914–1989 Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Kryształy kwarcu z Czernicy na Dolnym Śląsku Abstract
Ryszard Podstolski
 
Vol 20, No 10 (1972) Kryteria bilansowości Abstract
J. K.
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 17, No 2 (1969) Kryteria Bilansowości Abstract
, ,
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Kryteria bilansowości dla dolomitów hutniczych Abstract
. ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Kryteria bilansowości dla rud cynkowo-ołowiowych Abstract
, ,
 
Vol 18, No 1 (1970) Kryteria bilansowości dla surowców krzemionkowych Abstract
. .
 
Vol 12, No 2 (1964) Kryteria doboru izotopów promieniotwórczych do badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Krotowicz
 
Vol 17, No 6 (1969) Kryteria ekonomiczne w rachunku bilansowania złóż Abstract
Anna Jankowska
 
Vol 37, No 2 (1989) Kryteria oceny możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych Abstract
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 49, No 3 (2001) Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Kryteria stosowania litotypów stratygraficznych glin lodowcowych w badaniach czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 7, No 5 (1959) Kryterium dokładności poszukiwań złóż surowców mineralnych prowadzonymi metodami pośrednimi przy użyciu sprawdzających otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Adam Trembecki
 
Vol 64, No 9 (2016) Krytyczne elementy systemów naftowych w basenach sedymentacyjnych Polski Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski, Irena Matyasik
 
Vol 31, No 3 (1983) Krytycznie o zastosowaniu metody numerycznej w mikropaleontologii Abstract
Janina Szczechura
 
Vol 67, No 7 (2019) Kryzys pierwiastków ziem rzadkich (REE) Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Krzemianowe złoża rudy niklu na południowo-zachodnim obrzeżeniu Saksońskich Gór Granulitowych Abstract
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Krzemiany magnezu w żyłach magnezytowych złoża w Wirach na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wala
 
Vol 40, No 3 (1992) Krzemienne złoże i geologia rezerwatu Krzemionki Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 10, No 6 (1962) Krzemionki opatowskie Abstract
Tadeusz Żurowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Krzemionki Opatowskie wymagają stałej opieki Abstract
J. Kostecki
 
Vol 43, No 4 (1995) Krzysztof Brodzikowski (1950 -1994) Abstract
Przyjaciele ,
 
Vol 30, No 10 (1982) Krzysztof Kluk i początki polskiej geologii (na 200-letnią rocznicę) Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Krzysztof Szamałek Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 12, No 4 (1964) Krzywe rozkładu i wskaźnik zmienności dla niektórych złóż leukogranitu w Górach Izerskich Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 45, No 6 (1997) Kształcenie geologiczne na uniwersytetach na kierunku geologia - dane i uwagi Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 5 (1961) Kształcenie geologów i geofizyków poszukiwawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Kształt powierzchni nasunięcia karpackiego i jego związki z tektoniką podkarpackiego podłoża skonsolidowanego Abstract   PDF (Polish)
Adam Tomaś
 
Vol 11, No 7 (1963) Kulturalna i społeczna rola Pienińskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Smólski
 
Vol 47, No 4 (1999) Kurs Europejskie standardy oceny projektów i inwestycji surowcowych - Krynica, 30.11– 04.12.1998 Abstract
Joanna Kulczycka
 
Vol 47, No 8 (1999) Kurs IAS — Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzędzie w analizie basenów sedymentacyjnych — Praga, Czechy, 22 - 27.05.1999 Abstract
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 42, No 4 (1994) Kurs Metody Geostatystyczne w Dokumentowaniu Złóż Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 7 (1997) Kurs szkoleniowy dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie hydrogeologii - Konstancin-Jeziorna, 07-14.04.1997 Abstract
Franciszek Nowacki
 
Vol 44, No 6 (1996) Kurs szkoleniowy z zakresu problematyki nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Kwadratowe sondowanie elektrooporowe Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kalitiuk, Paweł Porębski
 
Vol 44, No 2 (1996) Kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 3 (1998) Kwalifikacje w ruchu zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 4 (1998) Kwalifikowanie utworów krasowych w złożach kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Ryszard Uberman
 
Vol 20, No 2 (1972) Kwarc izerski jako surowiec do produkcji mączek kwarcowych dla przemysłu ceramicznego Abstract   PDF (Polish)
Józef Dymel
 
Vol 8, No 9 (1960) Kwarc krystaliczny w szczelinie kwarcu kambryjskiego w środkowej części pasma łysogórskiego Abstract
Janina Łyczewska
 
Vol 7, No 12 (1959) Kwarc w Rozdrożu Izerskim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Borkowski
 
Vol 34, No 3 (1986) Kwarcoskaleń ze złoża „Andrzej" Abstract
Hanna Szepietowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Kwas siarkowy, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Kwaśne deszcze na obszarze Polski Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla, Ewa Liana, Katarzyna Wostek
 
Vol 12, No 4 (1964) Kwasowanie otworów hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 47, No 8 (1999) Kłopoty z przemysłem bursztynowym na Sambii Abstract
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 49, No 8 (2001) L. Baumann, E. Kuschka & T. Seifert — Lagestätten des Erzgebirges Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 2 (1997) L. Bojarski - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamicznypaleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wódpodziemnych na Niżu Polskim, l : l 000 000 Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 5 (1997) L. Bojarski (red.) - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnegozasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim 1 : 1 000 000 Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 43, No 1 (1995) L. Czechowski: Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Jordanova, R. Porter & R. Smith (Ed.) - Images of the Earth, essays in the history of the environmental sciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) L. Kurek (red.) - Środowisko naturalne miasta Poznania Abstract
Ewa Liszkowska
 
Vol 46, No 4 (1998) L. Navon (Proc. Coord.) - Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Abstract
Andrzej Drągowski, Witold Cezariusz Kowalski, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 50, No 10-01 (2002) L. Starkel - Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 6 (1999) L. Teper - Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Weber - Handbuch der Lagerstätten der Erze, industrie Mineralien und Energierohstoffe Österreichs Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) La cooperation scientifique dans le domaine de la geologie entre l'Institut de Geologie a Varsovie (Pologne) et le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres a Orleans (France) Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Julia Wyczółkowska
 
Vol 39, No 2 (1991) Laboratoryjna ocena sorpcji metali ciężkich do prognozowania ich transportu w wodach podziemnych Abstract
Michał Fic
 
Vol 9, No 11 (1961) Laboratoryjne metody badań skał solnych Abstract
Jadwiga Orska, Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 6 (1961) Laboratoryjne oznaczanie potasu w solach licznikami Geigera-Müllera Abstract
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 9 (1961) Laboratoryjne wyznaczanie modułu sprężystości skał Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Köhsling
 
Vol 28, No 5 (1980) Lacune stratigraphique a la limite Oxfordien inferieur Oxfordien moyen dans la chaine jurassique Polonaise Abstract   PDF (Polish)
Didier Marchand, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 49, No 7 (2001) Laminowane konkrecje węglanowe z łupków krośnieńskich w oknie tektonicznym Świątkowej Wielkiej (wschodnia część polskich Karpat zewnętrznych) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bojanowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Lamprofiry i brekcje wulkaniczne wśród wapieni dewońskich w Dziewkach koło Siewierza Abstract
Stefan Śliwiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Lapidarium Instytutu Geologii UAM w Poznaniu Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic data interpretation Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec
 
Vol 60, No 9 (2012) Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota Abstract   PDF (Polish)
Krystian Probierz
 
Vol 40, No 5 (1992) Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych Abstract
Izydor Kasza
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Cretaceous-Paleogene subduction related lithologies of the North Dinarides included in the South Tisza in Croatia Abstract   PDF (Polish)
Jakob Pamić
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Jurassic to Miocene dynamics of the Polish part of Outer Carpathian Basins and its regional implications Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 32, No 3 (1984) Laterytowe boksyty Wietnamu Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) Le role de la micropaleontologie dans le developpment de la geologie en Pologne Abstract   PDF (Polish)   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Lech Wysokiński (1936–2013) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer
 
Vol 30, No 3 (1982) Lej depresyjny w rejonie częstochowsko-kłobuckiego zespołu kopalń rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich, Maria Pokora
 
Vol 26, No 10 (1978) Lej depresyjny wywołany odwadnianiem złoża węgla brunatnego "Bełchatów" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Bieniewski
 
Vol 46, No 6 (1998) Leonard Bohdziewicz 1921-1997 Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 28, No 5 (1980) Les formations des lignites en Pologne et leurs principaux traits litostratigraphiques, morphologiques, chimiques et technologiques Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 28, No 5 (1980) Les gisements de la houille en Pologne Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 2 (1961) ,,Less'' wstęgowy w Złotej koło Sandomierza Abstract
Barbara Grabowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Lessy i osady pokrewne Lubelszczyzny jako surowce ceramiczne Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF (Polish)
Leopold Dolecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Letnia Szkoła "Badania Sedymentologii Osadów Czwartorzędowych" Abstract
J. Rutkowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Lias okolic Mieleszyna Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 41, No 1 (1993) Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca Abstract
Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk, Jerzy Butrym
 
Vol 49, No 11 (2001) Lidia Jakubowska 1931­2001 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 8 (1978) Lidyty z podłoża okolic Myszkowa (woj. częstochowskie) Abstract
Wiesław Heflik, Kazimierz Piekarski
 
Vol 44, No 8 (1996) Likwidacja wyrobiska Piaseczno i kształtowanie środowiska na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gałaś
 
Vol 46, No 7 (1998) Likwidacja zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 34, No 6 (1986) Liliowce (Crinoidea, Articulata) jury i dolnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstract   PDF (Polish)
Edward Głuchowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Lineacja w strefach ścinań a kierunek transportu tektonicznego Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 50, No 9 (2002) Lineamenty Karpat na terenie Polski (poster) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 3 (2002) Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łyszczykowych pasma Starej Kamienicy Abstract   PDF (Polish)
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 1, No 7 (1953) List do Prezesa Dady Ministrów Bolesława Bieruta Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 1, No 10 (1953) List do Prezesa Rady MInistrów Bolesława Bieruta Abstract
, ,
 
Vol 34, No 9 (1986) List podsekretarza stanu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki do Geonafty Abstract
. .
 
Vol 25, No 8-9 (1977) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
. .
 
Vol 22, No 2-3 (1974) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do redakcji z okazji 20-lecia "Przeglądu Geologicznego" Abstract
, ,
 
Vol 19, No 7 (1971) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Towarzystwa Geologicznego Abstract
, ,
 
Vol 24, No 5 (1976) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Władz Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH Abstract
, ,
 
Vol 22, No 4 (1974) List wicepremiera Jana Mitręgi do redakcji Abstract
, ,
 
Vol 47, No 10 (1999) Lista filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 42, No 3 (1994) Lista Stanowisk Światowego Dziedzictwa Geologicznego, zatwierdzona do 1990.01.25 Abstract
John W. Cowie
 
Vol 22, No 4 (1974) Listwenity z otworu wiertniczego Przygórze 1 (Dolny Śląsk – rejon Nowej Rudy) – Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 40, No 12 (1992) LISTY DO REDAKCJI Abstract
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Listy do redakcji Abstract
. .
 
Vol 8, No 3 (1960) Listy do redakcji Abstract
. .
 
Vol 8, No 1 (1960) Listy do redakcji Abstract
. .
 
Vol 9, No 9 (1961) Listy do redakcji Abstract
. .
 
Vol 8, No 10 (1960) Listy do redakcji Abstract
. .
 
Vol 60, No 8 (2012) LISTY DO REDAKCJI DYSKUTANT – TWÓJ WRÓG CZY PRZYJACIEL? Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 64, No 2 (2016) LISTY DO REDAKCJI Niechlubne tło odkrycia w Zachełmiu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 59, No 6 (2011) LISTY DO REDAKCJI Po prostu Nauka; o szkodliwości pojęcia aktualizmu Abstract   PDF (Polish)
Adam Walanus
 
Vol 64, No 4 (2016) LISTY DO REDAKCJI Wsprawie odkrycia złoża rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 18, No 1 (1970) Listy gratulacyjne z okazji wydania 200 numeru "Przeglądu Geologicznego" Abstract
, ,
 
Vol 38, No 3 (1990) Literatura cytowana a literatura czytana Abstract
Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 40, No 2 (1992) Lithofacies of the Baltic series of the Lower Cambrian of the Podlasie - Brest Depression Abstract
Vera I. Abramenko, Gala V. Zinovenko
 
Vol 31, No 6 (1983) Lithological associations in the Carboniferous in Poland Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 39, No 4 (1991) Lithological sequence of the Main Anhydrite (Zechstein 3) in the Piła IG 1 borehole (Poland) in comparison with the normal sequence in the Hannover area (NW Germany) Abstract   PDF (Polish)
Matthias Reimann, Manfred Richter
 
Vol 33, No 12 (1985) Litodynamika podwodnego skłonu brzegowego na odcinku Mrzeżyno-Rowy Abstract   PDF (Polish)
Szymon Uścinowicz
 
Vol 64, No 12 (2016) Litofacje formacji perspektywicznych dla gazu i ropy w łupkach w utworach ordowiku i syluru na obszarze bałtyckim i podlasko-lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Anna Feldman-Olszewska, Joanna Roszkowska-Remin
 
Vol 48, No 2 (2000) Litologia i petrogeneza skał węglanowych z okolic wsi Stolec w metamorfiku Niemczy - Kamieńca Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Andrzejewski
 
Vol 11, No 2 (1963) Litologia i sedymentacja osadów rauraku okolic Bałtowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 43, No 7 (1995) Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina Abstract
Wojciech Stankowski, Zbigniew Biedrowski, Anna Stankowska, Grzegorz Kołodziej, Marek Widera, Paweł Wilkosz
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Litologia i stratygrafia lessu w profilu Błażek (Roztocze Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 13, No 3 (1965) Litologia i stratygrafia przewierconych warstw w otworze Dębica Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 20, No 12 (1972) Litologia i stratygrafia utworów trzeciorzędu okolic Jastrzębiej Góry koło Pucka Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec, Emil Woźny
 
Vol 43, No 11 (1995) Litologia kimerydzkich ewaporatów południowo-zachodniego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstract
Elena W. Chmielewska
 
Vol 47, No 3 (1999) Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kordowski
 
Vol 46, No 12 (1998) Litologia wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) -Jednostka skolska, zewnętrzne Karpaty fliszowe Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Jolanta Myszkowska
 
Vol 45, No 8 (1997) Litologiczne uwarunkowania rozwoju procesów krasowych w badeńskich gipsach na Przedkarpaciu Abstract   PDF (Polish)
Igor I. Turchinov
 
Vol 62, No 1 (2014) Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń, Agnieszka Placek
 
Vol 43, No 11 (1995) Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim Abstract
Marcin Piwocki, Maria Ziembińska- Tworzydło
 
Vol 34, No 11 (1986) Litostratygrafia i środowisko sedymentacji osadów górnego triasu w rejonie Chmielnika Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Andrzej Romanek
 
Vol 23, No 12 (1975) Litostratygrafia najniższego kimerydu okolic Sulejowa nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 40, No 8 (1992) Litostratygrafia osadów czwartorzędowych w cegielni Ząbkowice Śląskie - Wrocław, 1992.02.04. Abstract
J. Badura, B. Przybylski
 
Vol 34, No 9 (1986) Litostratygrafia osadów dinantu Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lech
 
Vol 39, No 4 (1991) Litostratygrafia permu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - nowa propozycja Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Litostratygrafia w profilach wiertniczych - doświadczenia i perspektywy Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 6 (1984) Litostratygraficzne podstawy podziału surowcowego kredy górnej z obszaru radomsko-lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 33, No 9 (1985) lmbrykacja polimodalna w osadach plaży wewnętrznej okolic Juraty Abstract   PDF (Polish)
Jan W. Zamorski
 
Vol 45, No 5 (1997) L.N. Kogarko, V.A. Konnova, M.P. Orlova& A.R. Woodley (Ed.) - Alkaline Rocks and Carbonatites of the World, p. 2, Former USSR Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Lokalizacja form krasowych metodami geofizycznymi w rezerwacie "Węże" (Wyżyna Wieluńska) Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Czepulis, Jerzy Stein, Adam Szynkiewicz
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś
 
Vol 51, No 4 (2003) Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Aleksander Wójcik
 
Vol 51, No 11 (2003) Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów Abstract   PDF (Polish)
Iwona Kurzyca, Barbara Walna, Maciej Malewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Longin Wielgomas 1927–2002 Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 8, No 9 (1960) Lotnicze pomiary geofizyczne w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Mašin
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lotniczy skaning laserowy (LiDAR-ALS) jako źródło danych do obliczeń stateczności skarp na terenach zadrzewionych i zakrzewionych Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Piechota
 
Vol 40, No 9 (1992) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform) Abstract
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 41, No 2 (1993) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform). A few remarks Abstract
Małgorzata Moczydłowska, Gonzago Vidal
 
Vol 34, No 4 (1986) Lower Permian freshwater biocenosis in Laskowice Oławskie-Lipowa trough (SW Poland) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Hubert Kiersnowski
 
Vol 32, No 5 (1984) Luki i kondensacje na pograniczu jury środkowej i górnej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Stanisław Sufczyński, Krzysztof Szatkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Lutowy opad żółtopomarańczowego pyłu w Polsce Abstract
Waldemar Bardziński, Bronisław Ptak
 
Vol 15, No 4 (1967) LVI Sesja Naukowa Instytutu Geologicznego Abstract
Mieczysław Buczyński, Andrzej Kühn
 
Vol 46, No 2 (1998) LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23-26.09.1998 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 9 (1999) LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23 - 26.09.1998 Abstract
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 43, No 9 (1995) LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 47, No 9 (1999) LXX Zjazd PTG — Międzyzdroje, 10 - 12.06.1999 Abstract
Andrzej Piotrowski, Michalina Ruszałowa
 
Vol 43, No 12 (1995) M. Boni - Sediment-Hosted Zn-Pb Ores Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) M. Ganzelewski& R. Slotta (red.) - Bernstein - Tranen der Gotter (Bursztyn - łzy bogów) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 2 (1998) M. Gutry-Korycka & H. Werner-Więckowska (red.) - Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Herbert & K. Kovar (ed.) - Groundwater Quality: Remediation and Protection Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 3 (1993) M. Hodyka "raloryzacji zwykłych wód podziemnych Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 46, No 3 (1998) M. I. Eremets - High Pressure Experimental Methods Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 7 (1997) M. Kistowski&M. Iwańska - Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego Abstract
Ryszard Chybiorz
 
Vol 43, No 5 (1995) M. Książkiewicz - Rozdarty krajobraz Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 2 (1953) M. Książkiewicz i J. Samsonowicz. Zarys geologii Polski Abstract
E. Passendorfer
 
Vol 46, No 9-1 (1998) M. Machalski & J. Stolarski - Paleofakty Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) M. O’Donoghue — Skały i minerały. Rozpoznawanie i gromadzenie. Przewodnik przyrodniczy Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Podemski & A. Podemski - Państwowy Instytut Geologiczny. Strona internetowa Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 10 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. Wielka encyklopedia geografii świata, tom XVII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 48, No 8 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. XVII tom Wielkiej encyklopedii geografii świata Abstract
Henryk Maruszczak, Teresa Madeyska
 
Vol 48, No 2 (2000) M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel & W. Szafer - Lake Gościąż, Central Poland. Monographic Study Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 5 (1998) M. Sachanbiński - Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 47, No 8 (1999) M. Shortland (red.) — Science and Nature: Essays in the History of Environmental Sciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 5 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstract
Leszek Marks
 
Vol 50, No 9 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Andrzej Drągowski
 
Vol 42, No 4 (1994) M. Westphal - Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) M.A. Evans - Ore geology and industrial minerais. An introduction Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) M.A. Summerfield (red.) - Geomorphology and Global Tectonics Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 4, No 12 (1956) Maceracja skał do badań mikrofaunistycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kircihner, Józef Bajer
 
Vol 3, No 9 (1955) Magazynowanie gazu w złożach skał porowatych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Wilk
 
Vol 33, No 8 (1985) Magmatyzm w Finlandii Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 36, No 8 (1988) Magmy zasadowe jako źródło uranu dla złóż uranowych Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 22, No 10 (1974) Magnezowy kalcyt jedwabisty w kopalni węgla kamiennego "Ziemowit" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Sułkowski, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 30, No 11 (1982) Magnezyt – sposoby ograniczenia importu Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 3, No 12 (1955) Magnezyty krajowe Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 45, No 8 (1997) Main Types of Geological Maps - Purpose, Use and Preparation Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Major and trace element geochemistry of Mesozoic igneous formations of the Ukrainian Carpathians as the indicator of paleotectonic settings Abstract   PDF (Polish)
Alexander Varitchev
 
Vol 24, No 1 (1976) Makro- i mikrofazy rozwoju brzegów klifowych wybrzeża polskiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Subotowicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Makrofauna serii podsląskiej Abstract   PDF (Polish)
Janina Liszkowa
 
Vol 25, No 7 (1977) Makrofauna utworów mioceńskich na fliszu karpackim w okolicy Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 30, No 4 (1982) Makroskopowa typizacja profilów pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 28, No 12 (1980) Makroskopowy paradoks agregacji utworów lessowych i lessopodobnych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 12 (1999) Malachit, chryzokole i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Franus, Jacek Rajchel
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Malakofauna górnego vistulianu i holocenu Wyżyny Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 26, No 6 (1978) Mammuthus primigenius (Blum.) z obszaru łódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 9 (1993) Mapa anomalii geopatycznych dla projektowanego osiedla Aleja Wilanowska Abstract
Jan Żytka, Leszek Koter, Alojzy Guziel
 
Vol 43, No 6 (1995) Mapa geodynamiczna polskiego wybrzeża Bałtyku w ujęciu sozologicznym w skali 1: 10000 Abstract
Ryszard Dobracki, Joanna Zachowicz
 
Vol 63, No 2 (2015) Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 45, No 11 (1997) Mapa geologiczna Polski 1 : 200 000 - przeszłość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 000 000 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstract
Andrzej Grocholski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 7, No 8 (1959) Mapa geologiczna Tatr polskich w skali 1: 10 000 Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50000, arkusze: Szydłowiec, Wierzbica, Czarny Dunajec, Nowy Targ Abstract
A . Drągowski, M. Nieć
 
Vol 12, No 9 (1964) Mapa geologiczno-inżynierska Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Mapa geologiczno-strukturalna podłoża miocenu przedgórza Karpat Polskich Abstract   PDF (Polish)
Barbara Jabłońska, Adam Łapinkiewicz, Władysław Moryc
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Mapa Geośrodowiskowa Polski dla racjonalnego zarządzania zasobami środowiska Abstract   PDF (Polish)
Olimpia Kozłowska, Marta Sołomacha, Iwona Walentek
 
Vol 42, No 2 (1994) Mapa grawimetryczna Polski w skali 1 : 200000 Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Mapa hydrogeologiczna, jej treść i znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 40, No 1 (1992) Mapa hydrogeologiczno-sozologiczna Polski Abstract
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 47, No 6 (1999) Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Żak
 
Vol 33, No 6 (1985) Mapa odpływu podziemnego Europy Środkowej i Wschodniej Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 3 (1959) Mapa przeglądowa występowania złóż surowców mineralnych w Polsce Abstract
Walery Goetel
 
Vol 49, No 6 (2001) Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski-Krasnystaw Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber
 
Vol 47, No 12 (1999) Mapa tektoniczna Polski - odpowiedź na recenzję Zbigniewa Kotańskiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 11 (1992) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej Abstract
Władysław Pożaryski, Andrzej Grocholski, Henryk Tomczyk, Piotr Karnkowski, Władysław Moryc
 
Vol 42, No 5 (1994) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej w skali 1: 1 000 000 pod redakcją W. Pożaryskiego Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 1 (1987) Mapa tektoniczna SW brzegu platformy wschodniej Europy (IGCP-86) - Uwagi i impresje Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 17, No 6 (1969) Mapa warunków hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Mapa zagrożeń geodynamicznych Abstract
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 37, No 9 (1989) Mapa zakładów górniczych węgla brunatnego w dawnych prowincjach Śląska i Poznan i a (1912) Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa zmian warunków wodnych - założenia koncepcyjne - Abstract
Jan Prażak
 
Vol 41, No 1 (1993) Mapa złóż węgli brunatnych i perspektyw ich występowania\ w Polsce w skali 1: 500000. Abstract
Z. Kotański
 
Vol 42, No 3 (1994) Mapy geofizyczne wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 60, No 11 (2012) Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Joanna Rychel, Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 59, No 4 (2011) Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Tomasz Krzywicki, Andrzej Ber, Weronika Danel, Monika Pielach
 
Vol 59, No 8 (2011) Mapy geologiczno-turystyczne polskich parków narodowych. Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Błaszkiewicz
 
Vol 3, No 12 (1955) Mapy hydrogeologiczne (część I) Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsudeckim (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy złota typu żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 42, No 10 (1994) Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia Abstract
Anna Chmura, Bogumił Gajowiec, Janusz Kropka, Ewa Kaczkowska, Andrzej Pacholewski, Andrzej Różkowski, Jacek Różkowski, Krystyn Rubin, Teresa Rudzińska-Zapaśnik, Andrzej Siemiński, Piotr Siwek, Jadwiga Wagner
 
Vol 23, No 1 (1975) Mapy zagrożenia wód podziemnych przez zanieczyszczenie Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
John Winchester
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 1 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 23, No 2 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 7, No 12 (1959) Marian Akst Abstract
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Marian Książkiewicz (1906-1981) Abstract
Stanisław Dżułyński
 
Vol 49, No 5 (2001) Marketing w jednostkach badawczo-rozwojowych na przykładzie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł
 
Vol 49, No 9 (2001) Marmur ruinowy - pseudotektoniczna struktura z Zachodnich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Frantisek Marko, Daniel Pivko, Jozef Stankovic
 
Vol 50, No 12 (2002) Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
4001 - 4250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>