Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 11 (1988) O występowaniu flory interstadialnej ponad sukcesją interglacjalną w stanowisku Biała Podlaska Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 17, No 10 (1969) O występowaniu gez odwapnionych w rejonie Piotrkowa Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 2 (1965) O występowaniu interglacjalnych lub preglacjalnych torfów kopalnych w rejonie Jaworzna Abstract
Jerzy Łabuś
 
Vol 12, No 12 (1964) O występowaniu iłów pliocenu w okolicach Dobrego między Mińskiem Mazowieckim a Węgrowem Abstract
Jadwiga Nowak
 
Vol 6, No 11 (1958) O występowaniu iłów pstrych w okolicy Gąbina Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 3, No 4 (1955) O występowaniu jury górnej pod Nowym Miastem Nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 3, No 1 (1955) O występowaniu kier oligoceńskich w utworach plejstocenu Warszawy i okolic Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) O występowaniu kości ssaków plejstoceńskich w Lędzinach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Anatol Zieliński
 
Vol 24, No 11 (1976) O występowaniu kry kredowej w Pasłęku Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 43, No 8 (1995) O występowaniu kwarcu w wapieniach franu w NW części Gór Świętokrzyskich Abstract
Sylwester Salwa
 
Vol 20, No 10 (1972) O występowaniu lądowej fauny kręgowców w osadach młodotrzeciorzędowych Sarafowa (Bułgaria) Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski, Władysław Karaszewski
 
Vol 9, No 2 (1961) O występowaniu malachitu w okolicach Jaworek i Szlachtowej Abstract
Lesław Bober
 
Vol 42, No 8 (1994) O występowaniu mikroskamieniałości grupy Acritarcha w utworach starszego paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenia GZW Abstract
Monika Jachowicz
 
Vol 13, No 12 (1965) O występowaniu minerałów rudnych w gabrze Nowej Rudy Abstract
Maksymilian Kowarz
 
Vol 42, No 11 (1994) O występowaniu mułowca maghemitowego w warstwach porębskich z KWK Rymer w Rybniku Niedobczycach Abstract
Zdzisław Adamczyk, Józef S. Komraus, Eustachy Popiel
 
Vol 45, No 11 (1997) O występowaniu oksfordu w lasach nadleśnictwa Marcule na południowy wschód od Iłży Abstract   PDF (Polish)
Zofia Dąbrowska
 
Vol 36, No 9 (1988) O występowaniu opali w rejonie Nasławic (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Józef Bogacz
 
Vol 26, No 11 (1978) O występowaniu ordowiku w okolicy Mrzygłodu Abstract
Kazimierz Piekarski, Alina Siewniak-Witruk
 
Vol 23, No 9 (1975) O występowaniu osadów interglacjalnych pod Rożkami (na SW od Radomia) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) O występowaniu ozokerytu w Gwoźdźcu koło Melsztyna Abstract   PDF (Polish)
Maria Kita-Badak, H. Grabowski
 
Vol 11, No 9 (1963) O występowaniu piasków kwarcowych w rejonie Mierzęcic Abstract
Anatol Zieliński
 
Vol 16, No 6 (1968) O występowaniu płytkich wód w obszarach peryglacjalnych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 25, No 6 (1977) O występowaniu rozproszonego uraninitu w granitach Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 9 (1974) O występowaniu sfalerytu w sferosyderytach z Praszki k. Wielunia Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 14, No 7 (1966) O występowaniu sfalerytu w syderytach serii rudnej w Łęczycy Abstract
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 13, No 6 (1965) O występowaniu siarki w rowie krzeszowickim Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Bogacz
 
Vol 3, No 7 (1955) O występowaniu surowców w utworach gotlandu Gór Bardzkich Abstract   PDF (Polish)
Lidia Malinowska
 
Vol 8, No 2 (1960) O występowaniu utworów interglacjalnych w okolicy Cycowa Abstract
Z. Janczyk, J. E. Mojski, J. Trembaczowski
 
Vol 11, No 1 (1963) O występowaniu utworów trzeciorzędowych pod kredą piszącą w Kornicy koło Białej Podlaskiej Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Ślusarczyk
 
Vol 24, No 8 (1976) O występowaniu w Polsce rhizosolenii - problematycznych metakonkrecji Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 9, No 3 (1961) O występowaniu żyły ametystu koło Szklarskiej Poręby Abstract
Józef Lis, Stanisław Przeniosło
 
Vol 24, No 9 (1976) O występowaniu żyły ametystu w wąwozie potoku koło Szklarskiej Poręby Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 6, No 11 (1958) O występowaniu złóż iłów ceramicznych w okolicy Bud Obrębskich Abstract   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 20, No 5 (1972) O wzrastającym zagrożeniu wód naszych mórz Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 10, No 10 (1962) O właściwą formę projektu robót geologiczno-budowlanych Abstract
Roman Ignut, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 29, No 8 (1981) O właściwą gospodarkę zasobami przyrodniczymi Abstract
Zbigniew Żółtowski, Leszek Koter
 
Vol 21, No 8-9 (1973) O właściwą ocenę wytrzymałości lekkich kruszyw budowlanych na podstawie obowiązujących norm branżowych Abstract
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 8, No 7 (1960) O właściwą organizację remontu maszyn i urządzeń wiertniczych w przedsiębiorstwach geofizycznych Abstract
Piotr Hudyma
 
Vol 3, No 2 (1955) O WŁAŚCIWĄ POLITYKĘ NAKŁADOWĄ WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Bolesław Gawin
 
Vol 2, No 12 (1954) O właściwe pobieranie próbek szlamowych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) O właściwe zrozumienie• terminu "zasoby" Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński
 
Vol 44, No 2 (1996) O XIII kongresie karbońsko-permskim uwag kilka Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 9, No 11 (1961) O zabytkach geologii i kopalnictwa solnego w Bochni Abstract
Aleksander Garlicki, Marian Chandij
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 12 (1965) O zasadach ustalania zasobów wód podziemnych dla ujęć pojedynczych Abstract   PDF (Polish)
Marian Ciechanowski
 
Vol 41, No 12 (1993) O zastosowaniu metod termobarogeochemii do badań inkluzji w minerałach siarkowych złóż Przedkarpacia Abstract
Andriej Wołodymyrowicz Pobierieiski
 
Vol 7, No 3 (1959) O zastosowaniu piasków czwartorzędowych do sporządzania mas formierskich dla odlewnictwa. Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Zalewska
 
Vol 28, No 11 (1980) O zastosowaniu syntetycznych klejów firmy Locite do sporządzania petrograficznych preparatów mikroskopowych Abstract
Andrzej Skupiński
 
Vol 4, No 11 (1956) O zastosowaniu wodzianu chloralu Abstract
Anna Smólska
 
Vol 6, No 3 (1958) O zlepieńcu z otworu w Batowicach Abstract   PDF (Polish)
Józef Myszka, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 6, No 4 (1958) O zmianach nachylenia zboczy osuwiskowych w czasie Abstract   PDF
Piotr Śliwa
 
Vol 47, No 5 (1999) O znaczeniu badań izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 5, No 3 (1957) O znaczeniu iłów i glin dla nauk rolniczych i technicznych Abstract   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 16, No 9 (1968) O znaczeniu terminów „struktura krystaliczna” i „struktura ziarnista” Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 8, No 5 (1960) O znaczeniu trzeciego szkieletu archeopteryksa Abstract
Hanna Stasińska
 
Vol 14, No 2 (1966) O znaczeniu wierceń pełnordzeniowych dla badań osadów czwartorzędowych Abstract   PDF
Andrzej Nowicki
 
Vol 23, No 3 (1975) O znalezieniu rzadkiego egzemplarza skrzemieniałej gąbki sylurskiej występującej w skałach narzutowych na Niżu Europejskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 22, No 9 (1974) O zróżnicowaniu facjalnym wapieni dolnego cechsztynu (Ca 1) z monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 47, No 5 (1999) O zróżnicowaniu pokrywy plejstoceńskiej nad wybranymi formami tektoniki salinarnej pólnocno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kurzawa
 
Vol 2, No 10 (1954) O żużel staropolski Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 19, No 11 (1971) O związkach między własnościami zbiornikowymi i uszczelniającymi skał a ich parametrami geofizycznymi Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 40, No 12 (1992) O związku kopalin użytecznych z ewaporatami morskimi Abstract
Oleg J. Petryczenko, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 5, No 10 (1957) O związku między budową geologiczną podłoża a ukształtowaniem powierzchni w okolicy Zielonej Góry Abstract   PDF
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 10, No 11 (1962) O związku powstawania złóż węgla brunatnego z tektoniką podłoża Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 7, No 9 (1959) O zwiększenie postępu wiercenia badawczego i strukturalnego Abstract   PDF (Polish)
Karol Wojnar
 
Vol 4, No 12 (1956) O żywszy i szerszy współudział polskich geologów w eksporcie Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 24, No 8 (1976) O żyłach klastycznych pstrego piaskowca w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 23, No 11 (1975) O złożu nefrytu z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 5, No 2 (1957) O złożu węgla brunatnego w okolicy Władvsławów-Chylin Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 9, No 2 (1961) O łupku aktynolitowym z okolic Paczkowa Abstract
Lech Rembocha
 
Vol 41, No 3 (1993) Obchody 20-lecia powstania Poznańskiego Koła PTG, 20 listopada 1992 r. Abstract
J. Skoczylas
 
Vol 50, No 5 (2002) Obchody 50-lecia hydrogeologii i geologii inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim - 2002 r Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 48, No 8 (2000) Obchody Dni Ziemi 2000 w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 49, No 3 (2001) Obecne i przyszłe priorytety polskiej służby geologicznej Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 38, No 3 (1990) Obecne poglądy na temat genezy dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 24, No 9 (1976) Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K3) w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Stefan Dawidowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Obecność rzadkiej skamieniałości - limulusa w liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Obecność strontu w serii anhydrytów Werra z rejonu Lubina Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 34, No 9 (1986) Obecny stan i geologiczne kierunki poszukiwań złóż ropy i gazu w PRL Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Obecny stan i perspektywiczne zadania Instytutu Geofizyki Stosowanej w CSRS Abstract
Jaroslav Ibrmajer
 
Vol 2, No 3 (1954) OBECNY STAN MIKROPALEONTOLOGII FLISZU KARPACKIEGO Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 24, No 3 (1976) Obecny stan realizacji programu rozwoju informatyki w resorcie geologii w latach 1971-1975 Abstract
Maciej Rajecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Obecny stan rozpoznania i perspektywy rozwoju bazy kredowych surowców węglanowych na Wyżynie Lubelskiej Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 9 (1978) Obecny stan rozpoznania Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy dalszych poszukiwań złóż węgli kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 12 (1961) Obecny stan wiadomości i perspektywy poszukiwań bentonitów i skał pokrewnych w polskich Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 12, No 1 (1964) Obecny stan wiadomości o pochodzeniu ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, A. Marzec
 
Vol 23, No 3 (1975) Obecny stan zdjęć geologicznych w Polsce oraz kierunki dalszego rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Edward Rühle, Edmund Rutkowski
 
Vol 56, No 3 (2008) Obiekty przyrody nieożywionej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Abstract   PDF
Katarzyna Kozina
 
Vol 29, No 1 (1981) Objawy ropy naftowej w utworach jury górnej Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 9, No 11 (1961) Objawy solonośności wzdłuż brzegu Karpat na południe od Przemyśla Abstract
Roman Ney
 
Vol 19, No 4 (1971) Objawy sylifikacji w skałach węglanowych dolnego cechsztynu w rejonie Lubina i Polkowic Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 59, No 4 (2011) Oblicza geologii – przykładowe projekty ścieżek geoturystycznych Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Obliczanie poprawek dynamicznych z uwzględnieniem załamanej drogi promienia sejsmicznego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej, Krystyna Uścińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Obliczanie średniej wartości pH wody atmosferycznej Abstract   PDF (Polish)
Irena Wilkosz
 
Vol 8, No 3 (1960) Obliczanie zasobów eksploatacyjnych wód artezyjskich metodą leja depresyjnego Abstract
Witold Olendski
 
Vol 47, No 3 (1999) Obliczanie zasobów kopalin przy zastosowaniu oprogramowania I/Mine Reserver Abstract
Michał Kłos, Ewa Siata
 
Vol 25, No 11 (1977) Obliczanie zasobów rud cynku i ołowiu za pomocą komputerów Abstract
Tadeusz Gałkiewicz, Maria Kulig, Romana Gawrońska
 
Vol 3, No 2 (1955) OBNIŻENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W WIERTNICTWIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 47, No 2 (1999) Obowiązek udostępniania jednostkom samorządu terytorialnego dokumentacji geologicznej Abstract
Andrzej Skoczylas
 
Vol 9, No 1 (1961) Obrady Sekcji Geologicznej Towarzystwa Rozwoju Nauk we Francji Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 58, No 5 (2010) Obraz falowy w miastach Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki, Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Adam Wojas
 
Vol 37, No 12 (1989) Obraz spągu cechsztynu zaktualizowany w wyniku sejsmicznych badań refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 49, No 9 (2001) Obrazy i modele badanych obiektów w opracowaniach geologicznych wyznaczają relację: zleceniodawca - geolog Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 12 (1964) Obróbka mechaniczna ziarn kwarcu w środowisku glacjalnym, wodnym i eolicznym Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Obserwacja przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją węgla kamiennego za pomocą zobrazowań interferometrii satelitarnej (pasma C i L) na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Maria Przyłucka, Albin Zdanowski, Anna Klimkowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Obserwacje geologiczne wykonane w północno-wschodnim Afganistanie Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 4 (1959) Obserwacje hydrogeologiczne na wierceniach surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kliński, Witold Olendski
 
Vol 22, No 6 (1974) Obserwacje mikropaleontologiczne miocenu z wierceń w rejonie Kraśnika (region lubelski) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 27, No 5 (1979) Obserwacje mikropaleontologiczne osadów miocenu górnego i pliocenu w rejonie Wysokiej Abstract
Maria Danuta Giel
 
Vol 44, No 6 (1996) Obserwacje paleoekologiczne a geochemiczny model wczesnodiagenetycznej mineralizacji siarczkowej w osadach dolnego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Czechowski, Paweł Raczyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Obserwacje stacjonarne wybranych wywierzysk tatrzańskich Abstract
Grzegorz Barczyk
 
Vol 19, No 2 (1971) Obserwacje wahania lustra wody podziemnej w czasie zaćmienia Słońca Abstract   PDF (Polish)
Leszek Rum
 
Vol 48, No 3 (2000) Obserwowalność procesów triady: zmęczenie - pękanie - przemieszczanie skał Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 8 (1969) Obsunięcie skarpy zwału wewnętrznego w jednej z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Rzepisko
 
Vol 19, No 10 (1971) Obszar Gór Świętokrzyskich w alpejskim cyklu diastroficznym Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jan Kutek
 
Vol 68, No 8 (2020) Obszary badawcze Instytutu Geologii UAM Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 29, No 5 (1981) Obszary gazonośne roponośne Polski Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski, Sławomir Oszczepalski, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska, Marek Markowiak, Eugeniusz Sztromwasser, Krzysztof Bukowski, Dorota Giełżecka-Mądry, Bożena Strzelska-Smakowska, Andrzej Paulo, Marek Michniewicz, Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Chmielewski, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Jacek Koźma, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska, Paulina Kostrz-Sikora
 
Vol 63, No 9 (2015) Obszary perspektywicznych wystąpień i zasoby przewidywane surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 54, No 10 (2006) Obszary źródłowe egzotyków karpackich na podstawie badań petrologicznych i paleontologicznych Abstract   PDF
Tomasz Malata, Barbara Olszewska, Paweł Poprawa, Janusz Skulich, Anna Tomaś
 
Vol 54, No 10 (2006) Obszary źródłowe egzotykowej sukcesji Bachowic — implikacje z badań płytek cienkich Abstract   PDF
Barbara Olszewska, Tomasz Malata
 
Vol 5, No 4 (1957) Obsługa aparatu małodymensyjnego AWBZ3-100 w czasie wiercenia Abstract
Józef Cieślak
 
Vol 31, No 10 (1983) Obtoczenie i charakter powierzchni ziarn kwarcu w glinach zwałowych i piaskach morskich rejonów Dziwnowa i Zatoki Gdańskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Michałowska, Szymon Uścinowicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Obwódki pleochroiczne i nowy pierwiastek chemiczny Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 44, No 12 (1996) Ocalić mioceńskie silkrety od unicestwienia Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena agresywności wód podziemnych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF (Polish)
Dorota Porowska
 
Vol 68, No 1 (2020) Ocena aktywności wybranych osuwisk w rejonie Jeziora Rożnowskiego w świetle badań terenowych oraz analiz różnicowych modeli terenu Abstract   PDF
Marcin Wódka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena badań geologiczno-inżynierskich wykonanych na potrzeby inwestycji drogowych w latach 2007–2016 Abstract   PDF (Polish)
Marta Sokołowska, Marta Chada, Adam Roguski, Edyta Majer
 
Vol 24, No 12 (1976) Ocena bazy surowcowej kruszyw naturalnych resortu komunikacji –drogownictwa Abstract
Zdzisław Siliwończuk, Barbara Małkowska, Stefan Kozłowski
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena bazy zasobowej piasków formierskich w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka, Monika Błaszak
 
Vol 65, No 3 (2017) Ocena cech litogenetycznych piaskowców fliszowych na podstawie badań ultradźwiękowych Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak
 
Vol 53, No 7 (2005) Ocena cech strukturalnych piaskowców krośnieńskich z Mucharza (Beskid Mały) na podstawie pomiarów prędkości ultradźwiękowej fali podłużnej Abstract   PDF
Artur Dziedzic
 
Vol 61, No 1 (2013) Ocena charakterystyk konsolidacji na podstawie modelowania osiadań nasypów drogowych Południowej Obwodnicy Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Tomasz Białobrzeski
 
Vol 53, No 2 (2005) Ocena doświadczalnych rozkładów ciśnienia porowego w badaniach konsolidometrycznych typu CL Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk
 
Vol 44, No 10 (1996) Ocena dotychczasowego stanu badań palinologicznych trzeciorzędu w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 34, No 12 (1986) Ocena efektywności geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w latach 1976-1983 Abstract
Stefania Dembowiecka, Henryk Jasiński
 
Vol 57, No 8 (2009) Ocena efektywności pracy ciepłowni geotermalnej z absorpcyjną pompą ciepła zasilającą sieć cieplną z regulacją ilościową Abstract   PDF
Władysław Nowak, Sławomir Wiśniewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Ocena ekonomiczna i sozologiczna złóż rud miedzi w Chile i w Polsce Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska, Jorge Oyarzun
 
Vol 60, No 2 (2012) Ocena energetycznej jakości zasobów geotermalnych – aspekty termodynamiczny i terminologiczny Abstract   PDF (Polish)
Antoni Barbacki
 
Vol 14, No 4 (1966) Ocena fizyczno-mechanicznych własności bentonitów okolic Jawora na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński
 
Vol 43, No 1 (1995) Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Piontek
 
Vol 47, No 10 (1999) Ocena geologiczno-ekonomiczna projektów prac geologiczno-poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym jako jedna z dróg określenia efektywności poszukiwań i rozwiercania złóż węglowodorów Abstract
Olena I. Pinchuk
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena gęstości gruntu metodą izotopową podczas badania in situ – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Anna Mykowska, Marcin Schwesig, Wojciech Cieślak
 
Vol 29, No 12 (1981) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz . 1 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz. 2 Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Ocena gruntów dla bezpośredniego posadowienia obiektów na mapach w podziałkach 1 : 10000 i większych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 55, No 7 (2007) Ocena głębokości zbiornika solnego i czasu depozycji chlorków sodu na przykładzie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklu PZ1 cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 16, No 7 (1968) Ocena hydrofilności gruntów spoistych na tle badań ciepła zwilżania Abstract   PDF (Polish)
Barbara Grabowska, Anna Zielenkiewicz
 
Vol 14, No 9 (1966) Ocena jakości projektów badań i dokumentacji rozpatrywanych przez KDGI Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą Knoopa Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś
 
Vol 43, No 6 (1995) Ocena konfliktowości działań geologiczno-górniczych w obszarach leśnych Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 12 (2003) Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Jarosław Zacharski, Adam Kowalski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena możliwości oznaczenia granicy plastyczności metodą penetrometru stożkowego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jaśkiewicz, Małgorzata Wszędyrówny-Nast
 
Vol 34, No 9 (1986) Ocena możliwości powstawania węglowodorów w mezozoicznych skałach macierzystych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Wilczek
 
Vol 24, No 5 (1976) Ocena możliwości prospekcyjnych kwadrupolowych profilowań odwiertowych Abstract   PDF (Polish)
Adam Gawin
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena możliwości stosowania metody jednopunktowej z wykorzystaniem penetrometru stożkowego w celu oznaczenia granicy płynności Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Jaśkiewicz, Małgorzata Wszędyrówny-Nast
 
Vol 55, No 6 (2007) Ocena możliwości wykorzystania wybranych przedkenozoicznych kopalin ilastych z obszaru Polski do celów ochrony środowiska Abstract   PDF
Paweł Brański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych Abstract   PDF (Polish)
Radosław Mieszkowski, Piotr Zawrzykraj, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Paweł Popielski
 
Vol 12, No 6 (1964) Ocena możliwości zmniejszenia importu niektórych surowców mineralnych z punktu widzenia perspektyw bazy surowcowej Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Kozubski
 
Vol 43, No 4 (1995) Ocena nie odkrytego potencjału złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Kudrewicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena Noteci jako części planowanego korytarza wędrówek tarłowych ryb Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk
 
Vol 66, No 3 (2018) Ocena obecnego stanu pokrycia potrzeb surowcowych gospodarki krajowej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Lewicka, Anna Burkowicz
 
Vol 61, No 1 (2013) Ocena opóźnienia migracji TCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kiecak, Ewa Kret1, Grzegorz Malina
 
Vol 65, No 9 (2017) Ocena parametrów filtracyjnych iłów warwowych ze stanowiska Plecewice k. Sochaczewa w warunkach in situ Abstract   PDF (Polish)
Piotr Zawrzykraj
 
Vol 3, No 11 (1955) Ocena perspektyw ropo nośności Abstract   PDF (Polish)
M. W. Abramowicz
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Ocena podatności na wietrzenie fizyczne skał dolnomastrychckich przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena podatności na zagrożenia wód podziemnych metodą DRASTIC we wschodniej części Drawieńskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Ewelina Stańczak
 
Vol 61, No 4 (2013) Ocena procesów osuwiskowych na podstawie wyników pomiarów inklinometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Lesław Zabuski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Ocena przekroju, mapy i blokdiagramu jako modeli rzeczywistości geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena przekształceń chemizmu wód podziemnych w warunkach eksploatacji ujęcia Stara Łubianka-Dobrzyca dla Piły Abstract   PDF (Polish)
Justyna Jażdzewska
 
Vol 18, No 2 (1970) Ocena przydatności metody bibułowej chromatografii rozdzielczej w seryjnych badaniach litologicznych osadów iłowych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kunkel
 
Vol 24, No 2 (1976) Ocena przydatności skał płonnych złoża Krzemianka dla budownictwa Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Strycharczyk, Zofia Zając, Anna Lotko
 
Vol 44, No 4 (1996) Ocena przydatności wód z warstw oligoceńskich do celów pitnych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Lateur
 
Vol 52, No 5 (2004) Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część I Abstract
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 25, No 11 (1977) Ocena reprezentatywności losowych próbek empirycznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 17, No 8 (1969) Ocena reprezentatywności pobierania próbek Abstract   PDF (Polish)
Janos Janositz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Duda, Michał Maruta, Jan Macuda, Sylwester Tyszewski
 
Vol 49, No 1 (2001) Ocena skażenia środowiska regionu śląsko-krakowskiego oraz bielsko-bialskiego metalami ciężkimi przy użyciu mchu (Pleurozium schreberi) jako biowskaźnika Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Klich, Grażyna Szarek-Łukaszewska
 
Vol 42, No 6 (1994) Ocena skuteczności dolomitowania zdegradowanych gleb Abstract
Leon Łukwiński, Leonard Firlus, Witold Dymowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena stabilności pokładów soli cechsztyńskiej na wyniesieniu Łeby pod kątem lokalizacji magazynów paliw płynnych Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w bańskiej niżnej, Podhale Abstract
Ewa Kmiecik, Klaudia Korzec
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena stanu chemicznego wód podziemnych we fragmencie zlewni Nysy Kłodzkiej w rejonie Barda Abstract   PDF (Polish)
Marta Dendys, Robert Zdechlik
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena stanu inwentaryzacji surowców mineralnych w układzie gminnym Abstract
Jerzy Stawin
 
Vol 59, No 6 (2011) Ocena stanu nauk mineralogicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Leszek Marynowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra–Cigacice Abstract   PDF
Anna Bobowska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT) Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Grzegorz Pacanowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Ocena stopnia antropopresji wód podziemnych w rejonach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
 
Vol 31, No 10 (1983) Ocena stopnia rozpoznania hydrogeologicznego Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 26, No 4 (1978) Ocena surowców kamiennych na podstawie nie niszczących metod badań Abstract
Jarosław Mikulski
 
Vol 66, No 3 (2018) Ocena uciążliwości geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i ich wpływ na koszty prac górniczych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz
 
Vol 57, No 4 (2009) Ocena utworów syluru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego w aspekcie możliwości generacji węglowodorów Abstract   PDF
Ewa Klimuszko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Barbara Tomaszewska, Bogusław Bielec, Maciej Miecznik
 
Vol 46, No 7 (1998) Ocena waloryzacji wód podziemnych dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 48, No 4 (2000) Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 36, No 11 (1988) Ocena warunków geologiczno-inżynierskich woj. bialskopodlaskiego w świetle prawidłowości występowania jednostek geomorfologicznych Abstract
Edmund Falkowski, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 1, No 8 (1953) OCENA WIELKOŚCI l STOPNIA OTOCZENIA ZIARN SKALNYCH Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena wielkości współczynnika potencjalnej redukcji azotanów w wodach podziemnych dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna J. Żurek, Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak
 
Vol 34, No 5 (1986) Ocena wprowadzania formalnych jednostek litostratygraficznych do praktyki geologicznej w latach 1975-1985 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski
 
Vol 64, No 4 (2016) Ocena wpływu budowy geologicznej na wyniki numerycznego modelowania przemieszczeń ścian i dna wykopu w świetle danych pomiarowych ze stacji A14 I linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Paweł Popielski, Adam Kasprzak, Błażej Smoliński
 
Vol 58, No 11 (2010) Ocena wpływu migracji pestycydów chloroorganicznych z wybranych mogilników, zlokalizowanych w różnych warunkach geologicznych, na zanieczyszczenie osadów i wód podziemnych Abstract   PDF
Wojciech Wołkowicz
 
Vol 52, No 6 (2004) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji kopalin skalnych na środowisko — zastosowanie „systemu ekspertowego” Abstract
Michał Palmąka
 
Vol 40, No 6 (1992) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko naturalne Abstract
Jacek Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 57, No 8 (2009) Ocena wpływu parametrów wody geotermalnej na efektywność jej wykorzystania do zasilania siłowni binarnej Abstract   PDF
Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Aleksander A. Stachel
 
Vol 27, No 3 (1979) Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega Abstract
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Karczewski, Łukasz Ortyl, Ewelina Mazurkiewicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Ocena wpływu wykonania kotwi iniekcyjnej na zmianę parametrów geotechnicznych gruntu Abstract   PDF (Polish)
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 14, No 1 (1966) Ocena wrażliwości teksturalnej utworów lessowych dla potrzeb budownictwa Abstract   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 15, No 2 (1967) Ocena współczynnika odsączalności na podstawie współczynnika filtracji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 10, No 7 (1962) Ocena współpracy Centralnego Urzędu Geologii zza granicą w 1961 roku Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 27, No 1 (1979) Ocena wybranych zmienności cech litologicznych w osadach rzecznych dolnego biegu Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Barbara Sobczuk
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Pilicy Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia Abstract
Kazimierz Piekarski
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena występowania wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach podziemnych będących surowcem do produkcji wód butelkowanych Abstract   PDF (Polish)
Teresa Latour, Krystyna Czajka, Danuta Sziwa
 
Vol 53, No 7 (2005) Ocena wytrzymałości piaskowców fliszowych przy różnych ścieżkach obciążenia w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania Abstract   PDF
Paweł Łukaszewski
 
Vol 53, No 9 (2005) Ocena właściwości izolacyjnych iłów beidellitowych z KWB „Bełchatów” metodą badań konsolidacji Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki, Marek Tylikowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Ocena zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w rejonie Warszawy na tle badań regionalnych Abstract   PDF
Dorota Porowska
 
Vol 64, No 10 (2016) Ocena zanieczyszczenia osadów antropogenicznych zbiorników wodnych w centralnej części Wyżyny Katowickiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna, Izabela Bojakowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ocena zasobów odnawialnych wód podziemnych Pomorza Zachodniego na podstawie modelu symulacyjnego WetSpass Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kajewska-Szkudlarek, Justyna Kubicz, Ireneusz Kajewski, Paweł Dąbek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Gumuła-Kawęcka, Beata Jaworska-Szulc
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku k. Nowego Sącza z wykorzystaniem modelowania numerycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Waldemar Morański
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych Abstract   PDF (Polish)
Bernadeta Rajchel
 
Vol 32, No 12 (1984) Ocena zawodnienia planowanych do eksploatacji złóż fosforytów i warunki wykorzystania wód Abstract
Stanisław Turek
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Ziętkowiak
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Suchy, Dominika Dąbrowska, Rafał Kucharski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Ocena zróżnicowania zawartości uranu w próbkach aluwialnych z obszaru występowania różnych kompleksów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 57, No 9 (2009) Ocena ługowalności soli jako podstawa określenia technologii ługowania złóż soli Abstract   PDF
Wiesław Kasprzyk
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Oceny oddziaływania na środowisko — nieustający problem nauki, praktyki i polityki Abstract   PDF (Polish)
Witold Lenart
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona czy kształtowanie środowiska człowieka w świetle geologii inżynierskiej i ekogeologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk Abstract   PDF (Polish)
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 48, No 9 (2000) Ochrona geosfery Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994 Abstract
Tatiana Marszczek-Graniczna, Bronisław Bednarczuk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin Abstract
Jerzy Szawdyn
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Jan Urban
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Ochrona kopalin i wód podziemnych w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona litosfery w świetle postanowień „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej Abstract
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 32, No 2 (1984) Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 5 (2002) Ochrona prawna nie eksploatowanych złóż surowców mineralnych w Europie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 39, No 2 (1991) Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w strategii ochrony litosfery w Polsce Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce Abstract
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 10 (1980) Ochrona przyrody nieożywionej w województwie olsztyńskim Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
7001 - 7250 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>