Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 9 (1986) Prognostyka poszukiwawcza gorlickiego obszaru naftowego Abstrakt   PDF
Eugeniusz Konarski
 
Vol 19, No 10 (1971) Prognoza przestrzennego zagospodarowania złóż surowców mineralnych w woj. kieleckim Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Prognoza rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Prognoza zachowania się lessów w zboczach zbiornika wodnego na przykładzie projektowanego zbiornika na rzece Świślinie Abstrakt
Ewa Hoffmann, Elżbieta Myślińska, Adam Stępień
 
Vol 27, No 12 (1979) Prognozowanie depresji regionalnej ujęcia wód podziemnych w warunkach nieustalonego dopływu (Libia) Abstrakt
Marek Załuski
 
Vol 47, No 3 (1999) Prognozowanie ekonomiczno-eksploatacyjne złoża gazu ziemnego z ekspansyjnym i ekspansyjno-wodnonaporowym systemem energetycznym za pomocą aplikacji PredProdMan ver 1.00 Abstrakt
Piotr Sokół
 
Vol 48, No 12 (2000) Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych — Kraków, 07.09.2000 Abstrakt
W. Marek Brzezicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Prognozowanie zjawisk powodziowych i środki przeciwdziałania - sesja plenarna IV Wydziału Nauk Technicznych PAN- Warszawa, 16.01.1998 Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (1) Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 51, No 11 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (2) Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 25, No 12 (1977) Prognozy rozwoju bazy zasobowej kruszywa naturalnego w Polsce Abstrakt
Zdzisław Siliwończuk, Michał Gientka, Rafał Kardaś
 
Vol 3, No 10 (1955) Program analiz chemicznych przy dokumentacji złóż kopalin użytecznych Abstrakt
, .
 
Vol 29, No 2 (1981) Program automatycznej estymacji pola prędkości Abstrakt   PDF
Edward Gruszczyk, Stanisław Szabelski
 
Vol 49, No 2 (2001) Program GEODE-GeoFrance 3D - warsztaty nt. Orogeniczne złoża złota w europejskich waryscydach i nie tylko - Orlean, Francja, 07–08.11.2000 Abstrakt
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 2 (1997) Program komputerowego opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Waldemar Gogołek, Aldona Jurkun, Jacek Zielke
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Program nauczania w Katedrze Geologii i Poszukiwań Złóż Surowców Mineralnych na Uniwersytecie Moskiewskim Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 45, No 5 (1997) Program ochrony georóżnorodności w Polsce Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 40, No 1 (1992) Program ochrony litosfery na lata dziewięćdziesiąte Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Program transgranicznych badań surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnołużyckiego Zagłębia Węglowego (Polska-Niemcy-Czechy) Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 2 (2002) Program wierceń ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstrakt   PDF
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ochrony środowiska Abstrakt
K. Wyrwicka
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie badania budowy geologicznej paleozoiku Abstrakt
Z. Modliński, A .M. Żelichowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Program zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego Abstrakt   PDF
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 15, No 4 (1967) Programowanie badań geologiczno-inżynierskich metodą MDC Abstrakt   PDF
Kazimierz Thiel
 
Vol 25, No 3 (1977) Programowanie kierunków poszukiwań kruszywa naturalnego na przykładzie obszaru woj. koszalińskiego, słupskiego i północnej części woj. Pilskiego Abstrakt   PDF
Rafał Kardaś, Andrzej Szapliński
 
Vol 32, No 7 (1984) Programowanie poszukiwań kruszywa naturalnego w świetle potrzeb surowcowych Abstrakt   PDF
Michał Gientka, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Programy działań prośrodowiskowych Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 47, No 3 (1999) Programy multimedialne w edukacji przyrodniczej Abstrakt
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 12 (2003) Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 Programy ochrony środowiska – udział Państwowego Instytutu Geologicznego w tworzeniu narzędzi do realizacji polityki ochrony środowiska Abstrakt   PDF
Paulina Kostrz-Sikora, Joanna Fajfer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia Abstrakt   PDF
Elżbieta Przytuła
 
Vol 11, No 7 (1963) Projekt badań Zakładu Paleozoologii PAN na pustyni Gobi Abstrakt
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych "Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym" (9 T12A 03310) Abstrakt
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 48, No 5 (2000) Projekt badawczy: "Rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego — kaledonidy pomorskie i ich przedpole"— wstępny przegląd wyników Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych „Wdrożenie do produkcji mas mineralnych służących do uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych” nr 3 3008 94C/2185 Abstrakt
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 47, No 6 (1999) Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla Abstrakt   PDF
Wojciech Ciężkowski, Danuta Reśko, Antoni Schmalz, Wacław Szarek
 
Vol 32, No 12 (1984) Projekt Geotrawers Europejski Abstrakt
A. Dąbrowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Projekt IGCP 430 "Wpływ dynamiki płaszcza na zagrożenia naturalne w obszarze tetydzkim" Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych Abstrakt   PDF
Anna Andrychowicz, Sandra Johana Grajales-Mesa, Grzegorz Malina
 
Vol 28, No 8 (1980) Projekt klasyfikacji i oceny geologicznych prac naukowo-badawczych Abstrakt
Leszek Koter, Jan Żytka
 
Vol 12, No 10 (1964) Projekt muzeum geologicznego na Kadzielni w Kielcach Abstrakt
Stefan Kozłowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 1 (1953) Projekt normalizacji oznaczeń charakteru litologicznego skał w profilach i na planach wykonywanych w manierze czarnej Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 1, No 8 (1953) PROJEKT NOWEGO UJĘCIA SPRAWOZOAWCZOŚCI GEOLOGICZNEJ Abstrakt   PDF
Leszek Sawicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Projekt nowych zasad wyznaczania konturu zewnętrznego złóż kopalin stałych Abstrakt
Jerzy Tyszka
 
Vol 20, No 6 (1972) Projekt organizacji Międzynarodowej Podkomisji Map Paleogeograficznych Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 4, No 2 (1956) Projekt racjonalnej klasyfikacji klastycznych skał osadowych Abstrakt
Julian Tokarski
 
Vol 47, No 3 (1999) Projekt redukcji dopływu wód słonych do wyrobisk podziemnych kopalni Jaworzno — opracowanie modelu komputerowego Abstrakt
Romuald Chryst, Michał Rupala
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt traktatu Europejskiej Karty Energetycznej, 6 - 8 września 1993 r. Abstrakt
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze - uwagi dyskusyjne Abstrakt
Stanisław Przeniosło
 
Vol 24, No 9 (1976) Projekt wytycznych sporządzania opracowań analityczno-syntetycznych Abstrakt
Czesława Leszczyńska
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego na przykładzie złoża kruszywa naturalnego „Lenartowice” Abstrakt
Jacek Koźma
 
Vol 8, No 6 (1960) Projekt zmiany prawa górniczego Abstrakt
Tadeusz Płodowski
 
Vol 30, No 10 (1982) Projektowanie metodyki prac sejsmicznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na podstawie modelowania teoretycznego pola falowego Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 44, No 2 (1996) Projektowanie prac geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze indywidualne finansowane przez Komitet Badań Naukowych w 1997 r. w ramach konkursu XIII i XIV Sekcji T-12B - Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w zakresie geologii stosowanej i geofizyki w konkursach V oraz VI Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej w konkursie VII oraz VIII Abstrakt
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne finansowania przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej Abstrakt
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki Abstrakt
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 44, No 4 (1996) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04.D w konkursach IX i X Abstrakt
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04D w konkursach XI i XII Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez sekcję P2.1 w konkursach V i VI Abstrakt
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P2.1 w konkursie VII i Sekcję P4.D w konkursie VIII Abstrakt
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję PO4D w konkursie XIII Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 8, No 2 (1960) Projekty zagospodarowania doliny Wisły i ich znaczenie w gospodarce narodowej Abstrakt
Czesław Stepnowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Promieniotwórcze metody oznaczania wieku bezwzględnego w geologii Abstrakt   PDF
Antoni Polański
 
Vol 43, No 10 (1995) Promieniowanie rentgenowskie w geologii i poza geologią - w setną rocznicę odkrycia promieni X Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Promocja książki I. Domeyki o Araukanach Abstrakt
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 2 (1976) Proponowana klasyfikacja złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Roman Karmański
 
Vol 50, No 2 (2002) Proponowana lokalizacja głębokiego otworu badawczego na terenie Polski Abstrakt   PDF
Jerzy Jankowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Proponowane formy zwrotu nakładów na prace geologiczne jako podstawa utworzenia funduszu poszukiwań geologicznych Abstrakt
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka
 
Vol 33, No 7 (1985) Propozycja formalnego podziału stratygraficznego utworów wypełniających depresję północnosudecką Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokich otworów badawczych na obszarze Karpat polskich Abstrakt   PDF
Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokiego wiercenia w rejonie Karpat wewnętrznych Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja promocji tworzenia złóż antropogenicznych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 5 (2003) Propozycja szacowania ściśliwości gytii i kredy jeziornej Abstrakt   PDF
Jan Damicz
 
Vol 33, No 5 (1985) Propozycja ujednolicenia sposobu podawania i cytowania wyników datowania osadów metodą TL Abstrakt   PDF
Andrzej Bluszcz, Mieczysław E. Pazdur
 
Vol 66, No 8 (2018) Propozycja usprawnienia metodyki pomiarów dopływów wód podziemnych do wyrobisk w kopalniach LGOM na przykładzie OG Polkowice Abstrakt   PDF
Marek Błachowicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Propozycja utworzenia stanowisk dokumentacyjnych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i na obszarach przyległych Abstrakt
Krystyna Klimas, Leszek Jamrozik
 
Vol 30, No 5 (1982) Propozycja zasad gospodarowania i kontroli wykorzystywania zasobów wód podziemnych Abstrakt   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 37, No 12 (1989) Propozycja zmian zakresu badań złóż kruszywa naturalnego Abstrakt   PDF
Michał Gientka
 
Vol 32, No 10 (1984) Propozycja zmiany zasad określania kryteriów dla ustalania zasobów geologicznych Abstrakt   PDF
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycje badań geochemiczno-mineralogicznych dla skał magmowych Abstrakt   PDF
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 39, No 2 (1991) Propozycje i uwarunkowania systemu odpłatności za korzystanie z zasobów kopalin mineralnych Abstrakt
Stefania Dembowiecka
 
Vol 20, No 3 (1972) Propozycje organizacji informacji w zakresie badań geologicznych Abstrakt
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Propozycje zastosowania nowej międzynarodowej klasyfikacji zasobów w Polsce Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 20, No 2 (1972) Propozycje zastosowania nowych wykresów w hydrogeologii Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 41, No 3 (1993) Propozycje zmian granic RZGW i wydzielenia obszarów gospodarowania wodami podziemnymi w regionie świętokrzyskim Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 46, No 7 (1998) Propozycje zmian w obowiązującej w Polsce klasyfikacji zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i w trybie ich zatwierdzania Abstrakt
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 47, No 6 (1999) Prosta osadzarka do wzbogacania osadów bursztynonośnych Abstrakt
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 2 (1980) Prosty nomogram do pomiaru intensywności względnej z dyfraktogramów rentgenowskich Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 63, No 4 (2015) Proterozoiczne podłoże krystaliczne polskiej części Bałtyku w świetle badań strukturalnych Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 49, No 12 (2001) Proterozoiczne zmiany retrogresywne zapisane w granulitach i gnejsach podlaskiego kompleksu metamorficznego Abstrakt   PDF
Ewa Krzemińska
 
Vol 33, No 10 (1985) Protosuchus sp. z dolnej jury północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński, Agata Potemska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Janusz Mirek, Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Paweł Ćwiąkała
 
Vol 18, No 3 (1970) Prowadzenie badań geologicznych i postępowanie z dokumentami geologicznymi Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Proweniencja minerałów ciężkich z utworów miocenu rejonu Biszcza-Księżpol (zapadlisko przedkarpackie) Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski, Monika Kusiak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Prowincja uranowa południowo-zachodniej części Masywu Centralnego i jej główne złoża Abstrakt
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 2, No 10 (1954) Przebieg aspirantury z geologii w Leningradzkim Instytucie Górniczym Abstrakt   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 31, No 3 (1983) Przebieg fotolineamentów a kopalne struktury hydrogeologiczne okolic Poznania Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 60, No 11 (2012) Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi Abstrakt   PDF
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter, Tatiana B. Rylova, Irina E. Savcenko
 
Vol 61, No 12 (2013) Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach Abstrakt   PDF
Justyna Ciesielczuk, Janusz Janeczek, Stefan Cebulak
 
Vol 7, No 6 (1959) Przebieg i wyniki badań podłoża mezozoicznego w antyklinorium pomorskim w latach 1953 - 1958 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Jadwiga Dembowska
 
Vol 40, No 5 (1992) Przebieg sedymentacji osadów kredy w okolicach Korzkwi pod Krakowem Abstrakt
Rafał Kudrewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Przebieg sedymentacji w basenach typu pull-apart, na przykładzie neogeńskich utworów aluwialnych basenu Lo River (północny Wietnam) Abstrakt   PDF
Anna Wysocka, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 6 (1972) Przechowywanie i przetwarzanie danych geologicznych (artykuł dyskusyjny) Abstrakt
Mieczysław Buczyński, Przemysław Stenzel
 
Vol 38, No 9 (1990) Przed zjednoczeniem - kilka uwag o reorganizacji geologii w NRD Abstrakt
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Przedfałdowa pozostałość magnetyczna intruzji diabazów z synkliny Barda w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 42, No 8 (1994) Przedmetamorficzne stylolity w dolno paleozoicznych utworach węglanowych rejonu Zawiercia (NE obrzeżenie GZW) Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 12 (1994) Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 47, No 5 (1999) Przedpermska historia obszaru polskiego basenu czerwonego spągowca Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Przedpole orogenu waryscyjskiego w południowej Polsce - etapy tektonicznego rozwoju basenów w dewonie i karbonie Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przedstawiciel Archaeogastropoda z masywu Łysej Góry Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 42, No 4 (1994) Przedstawiciele OECD w Polsce Abstrakt
Ewa Zakrzewska
 
Vol 42, No 8 (1994) Przegląd badań konodontowych osadów NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Alina Siewniak-Madej
 
Vol 19, No 4 (1971) Przegląd dotychczasowych prac wykonanych w Polsce w zakresie metodyki ustalania wartości surowca zalegającego w złożu Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 25, No 4 (1977) Przegląd działalności legislacyjnej Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Przegląd form neogenu Jugosławii w świetle najnowszych badań Abstrakt
Bořivoj Milanković
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny -- 50 lat w służbie geologii i ochrony środowiska Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd Geologiczny - reminiscencje po 50 latach Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny 2008–2013, refleksje subiektywne Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Przegląd Geologiczny 2012 Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Przegląd Geologiczny o gazie z łupków Abstrakt   PDF
Katarzyna Pliszczyńska, Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 12 (2013) PRZEGLĄD GEOLOGICZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2013 Numery 1–12, RECENZJE Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 3 (1995) Przegląd Geologiczny w 1994 r. Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 44, No 3 (1996) Przegląd Geologiczny w 1995 r. Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 45, No 4 (1997) Przegląd Geologiczny w 1996 r. Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 4 (1998) Przegląd Geologiczny w 1997 r. Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 3 (1999) Przegląd Geologiczny w 1998 r. Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd Geologiczny w 1999 r Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 1 (2001) Przegląd Geologiczny w 2000 r. Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny w latach 1992-2000 Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny – 60 lat później Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r Abstrakt
Anna Bagińska, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstrakt
Anna Bagińska, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstrakt
Anna Bagińska, Przemysław Krogulec, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstrakt
Anna Bagińska, Eligiusz Balcerzak, Przemysław Krogulec, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstrakt
Anna Bagińska, Andrzej Korcz, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ Abstrakt   PDF
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela
 
Vol 15, No 2 (1967) Przegląd metod oznaczania współczynnika odsączalności luźnych utworów wodonośnych Abstrakt
Bogdan Kozerski
 
Vol 17, No 1 (1969) Przegląd najnowszych osiągnięć geologii radzieckiej na Zakarpackiej Ukrainie Abstrakt
Wacław Sikora
 
Vol 7, No 10 (1959) Przegląd najważniejszych złóż uranu świata zachodniego Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych Abstrakt   PDF
Robert Zdechlik, Barbara Tomaszewska, Marta Dendys, Leszek Pająk
 
Vol 6, No 2 (1958) Przegląd poziomów morskich w warstwach ostrawskich Abstrakt   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Przegląd problematyki poszukiwawczej złóż gazu ziemnego i ropy naftowej Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Przegląd radiometrów używanych w ZSRR Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 67, No 1 (2019) Przegląd skamieniałości kręgowców i flory z terenów dzisiejszej Polski zgromadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu Abstrakt   PDF
Wojciech Pawłak, Łukasz Czepiński, Aleksander Majchrzyk, Katarzyna Duk
 
Vol 51, No 12 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 2 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 3 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 4 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 6 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 7 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 9 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 12 (1999) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń - 5-30 stycznia 1998 r. Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 3 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (01-22 lutego 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 czerwca - l5 lipca 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 lipca - 20 sierpnia 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 października-15 listopada 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 4 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (19 lutego - 20 marca 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 6 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 kwietnia - 20 maja 1998 r ) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 maja - 15 czerwca 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 marca-20 kwietnia 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (20 września-14 października 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Przegląd ważniejszych wydarzeń (30 sierpnia - 20 września 1998 r.) Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 65, No 3 (2017) Przegląd ważniejszych wydarzeń styczeń–luty 2017 Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 66, No 5 (2018) Przegląd wybranych rozwiązań teoretycznych jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstrakt   PDF
Bartłomiej Szczepan Olek
 
Vol 30, No 7 (1982) Przegląd wyników badań makrofauny z serii parallcznej (namur A) południowej cz,ści G6rnośl~kiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Łucja Musiał, Maria Tabor
 
Vol 24, No 7 (1976) Przegląd wyników nowych badań geologicznych w Górach Orlickich Abstrakt   PDF
Mojmir Opletal, Karel Domečka
 
Vol 32, No 12 (1984) "Przeglądowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 300 000 (wydanie A) z perspektywy 30 lat jej ukończenia Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 3, No 10 (1955) Przeglądowa Mapa Hydrogeologiczna Polski Abstrakt   PDF
Janina Łyczewska, Witold Olendski
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją Abstrakt   PDF
Marek Rembiś
 
Vol 12, No 1 (1964) Przejawy mineralizacji barytowej w utworach triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Jan Jarosz
 
Vol 50, No 12 (2002) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoiku i prekambru, w strefie kontaktu bloku górnośląskiego i małopolskiego Abstrakt   PDF
Marek Markowiak
 
Vol 36, No 2 (1988) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach podpermskich perykliny Żar Abstrakt   PDF
Jacek Królikowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Przejawy mineralizacji manganowo-żelazistej w łupkach łyszczykowych kamieniołomu "Janowiczki" Abstrakt   PDF
Jarosława Szwed-Lorenz
 
Vol 17, No 9 (1969) Przejawy mineralizacji na tle struktury metamorfiku Lądka i Śnieżnika Abstrakt   PDF
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 29, No 9 (1981) Przejawy mineralizacji polimetalicznej w rejonie Cavallo w północnej Algierii Abstrakt
Wojciech Salski
 
Vol 11, No 2 (1963) Przejawy mineralizacji uranowej w węglu w rejonie Chrzanowa Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) Przejawy mineralizacji w Marcinkowie (metamorfik Śnieżnika) Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 36, No 7 (1988) Przejawy mineralizacji wolframowej w paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstrakt   PDF
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 48, No 2 (2000) Przejawy mineralizacji: Au-Ag, Pd-Pt-Te, Pb-Se w złożu rud tytanomagnetytowych „Krzemianka” (suwalski masyw zasadowy) Abstrakt
Witold Salamon, Marian Banaś
 
Vol 43, No 4 (1995) Przejawy młodej aktywności tektonicznej w Dolinie Kielecko-Łagowskiej w Górach Świętokrzyskich i jej wpływ na układ sieci wodnej Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 27, No 7 (1979) Przejawy neotektonicznych ruchów w masywie Czerwonych Wierchów Abstrakt
Jerzy Grodzicki
 
Vol 51, No 6 (2003) Przejawy procesów metasomatycznych w wapieniach górnej jury z okolic Krakowa Abstrakt   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 46, No 2 (1998) Przejawy solanek w kopalniach soli i natura ich powstawania Abstrakt   PDF
Stepan Stepanovich Koriń, Yuriy Vitalevich Sadovyi
 
Vol 50, No 12 (2002) Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 34, No 4 (1986) Przejawy wulkanizmu w górnym wizenie na obszarze lubelskim Abstrakt   PDF
Teresa Popek
 
Vol 17, No 3 (1969) Przejawy wulkanizmu w strefie nasunięcia michałkowickiego i fałdu orłowskiego w NW części GZW Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl, Telesfor Dudziak, Jan Tomica
 
Vol 44, No 11 (1996) Przekazanie repliki meteorytu Baszkówka społeczności Głoskowa, Głosków, 03.09.1996 Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 13, No 11 (1965) Przekrój czwartorzędu w okolicach Ostrowi Mazowieckiej Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 7 (1997) Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańską i jej podłożena podstawie danych sejsmicznych i wiertniczych; implikacje dla geotermii Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek, Antoni Barbacki
 
Vol 20, No 2 (1972) Przekrój geologiczny trasy mostowej "Łazienkowska" w Warszawie Abstrakt   PDF
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 30, No 2 (1982) Przekrój paleotektoniczny przez serię fluwiolimniczną południowego rejonu węglowego w LZW Abstrakt   PDF
Ireneusz Pilipczuk
 
Vol 49, No 7 (2001) Przekształcenia warunków hydrogeologicznych w obszarach odkrywkowej eksploatacji piasków podsadzkowych w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Janusz Kropka, Jacek Wróbel
 
Vol 3, No 1 (1955) Przekształcenie lornetki w telemikroskop Abstrakt   PDF
W. W. Arszynow
 
Vol 64, No 1 (2016) Przemiany klimatyczno-środowiskowe w późnym glacjale i holocenie na podstawie badań zespołów malakofauny i małżoraczków na obszarze południowego Bałtyku: wpływ na ówczesne biocenozy Abstrakt   PDF
Jarmila Krzymińska, Radosław Pikies, Piotr Przezdziecki
 
Vol 49, No 9 (2001) Przemiany środowiska naturalnego a rozwój regionalny - Kraków, 24-25.05.2001 Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 38, No 3 (1990) Przemiany ustawodawstwa geologicznego w PRL Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 5 (1963) Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza w czasie dekoracji prof. dr inż. Bolesława Krupińskiego w dniu 15 marca 1963 r. Orderem Sztandaru Pracy I Klasy Abstrakt
. .
 
Vol 11, No 5 (1963) Przemówienie wygłoszone przez Wiceprezesa Rady Ministrów Obywatela Piotra Jaroszewicza na 70 plenarnym posiedzeniu Państwowej Rady Górnictwa w dniu 25 stycznia 1963 r. Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 2 (1993) Przemysł siarkowy w Polsce Abstrakt
Józef Drozd
 
7001 - 7250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>