Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 5 (1960) O ochronie zabytków przyrody nieożywionej i ich zasobów Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) O odkryciu artezyjskiej termalnej wody siarkowodorowej koło Łodzi Abstract
Zbigniew Werner, Andrzej Jaworski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O odporności na wietrzenie niektórych minerałów szlichowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 31, No 7 (1983) O odpowiedzialności służby geologicznej za gospodarkę zasobami przyrody Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) O ogniotrwałych iłach kamionkowych z rejonu Tomaszowa Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Tokarski
 
Vol 14, No 2 (1966) O ogniotrwałych popiołach i przerostach w niektórych pokładach węglowych w szybie "Piast" kopalni Nowa Ruda Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 3, No 1 (1955) O OGRANICZENIE IMPORTU KOPALIN Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 9 (1962) O określeniu parametrów hydrogeologicznych złoża wody podziemnej w warunkach nie ustalonego przepływu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) O opłacalności przerobu ubogich molibdenitów Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Walenczak, Henryk Pendias
 
Vol 3, No 11 (1955) O organizacji i wydajności pracy grupy wiertniczej Abstract
Marian Pyrża
 
Vol 54, No 8 (2006) O osadach santońskich na obszarze basenu północnosudeckiego Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 5, No 2 (1957) O oszczędniejszą gospodarkę metalami nieżelaznymi przy budowie studzien wierconych Abstract
Marian Iwanowski
 
Vol 4, No 6 (1956) O otwornicach w iłach warwowych okolic Kwidzynia Abstract   PDF (Polish)
Olga Pazdro
 
Vol 10, No 2 (1962) O paleomorfologii okolic Piaskowej Góry koło Wałbrzycha Abstract
Edmund Jońca
 
Vol 19, No 3 (1971) O pewnych świadectwach znacznych wahań poziomu morza w ostatnich tysiącleciach Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 4 (1956) O pełne wykorzystanie krajowych złóż surowców ceramicznych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 37, No 9 (1989) O pełnym profilu warstw magurskich w Jasieiskiem Abstract
Adam Tokarski
 
Vol 17, No 5 (1969) O piaskowcach zsylifikowanych z obszaru Bieszczad Abstract   PDF (Polish)
Marian Kamieński
 
Vol 10, No 11 (1962) O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 3, No 1 (1955) O pobieraniu prób z serii fosforytonośnych Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Dziubek
 
Vol 44, No 10 (1996) O pochodzeniu mioceńskich soli potasowo-magnezowych Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Pietro M. Biłoniżka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) O pochodzeniu skał ultrazasadowych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 10 (1970) O początkach czasopiśmiennictwa naftowego w Polsce Abstract
Krystyna Bonenberg
 
Vol 66, No 2 (2018) O początkach terminu „geologia” Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 52, No 12 (2004) O początkach związków geologii z kamieniarstwem Abstract
Janusz Skoczylas, Małgorzata Mrozek, Małgorzata Kasprzak
 
Vol 13, No 7 (1965) O podstawowych metodach oceny geologiczno-ekonomicznej złóż kopalin Abstract
Franciszek Kozubski
 
Vol 12, No 9 (1964) O podziale cechsztynu Gór świętokrzyskich na cztery cykle sedymentacyjne Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 15, No 2 (1967) O pojęciu formacji węglonośnej i jej genezie Abstract
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 11, No 10 (1963) O pojęciu geologii inżynierskiej Abstract
Radzimir Piętkowski
 
Vol 24, No 12 (1976) O poligenicznym charakterze piaskowców białego spągowca na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 9, No 1 (1961) O polskiej siarce i jej znaczeniu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 24, No 2 (1976) O poprawkach na wielkość współczynnika załamania światła stosowanych przy określaniu położenia osi indykatrysy Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 14, No 4 (1966) O popularności niepopularnej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 47, No 4 (1999) O poszukiwaniu śladów impaktu w późnym dewonie Abstract   PDF (Polish)
Maria Racka
 
Vol 3, No 3 (1955) O poszukiwaniu złóż minerałów strontowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 26, No 4 (1978) O potrzebie badań brachiopodów bezzawiasowych Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Biernat, Wiesław Bednarczyk
 
Vol 53, No 7 (2005) O potrzebie badań geologiczno-inżynierskich wałów przeciwpowodziowych na obszarze wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 28, No 12 (1980) O potrzebie nowelizacji metodyki badań i kryteriów bilansowości surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Ryszard Wyrwicki, Tomasz Bojakowski, Piotr Śnieżek
 
Vol 48, No 11 (2000) O potrzebie opracowania klasyfikacji czwartorzędowych kopalin węglanowych Abstract
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 41, No 12 (1993) O potrzebie pilnej nowelizacji prawa górniczego tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i geologicznego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 4, No 3 (1956) O potrzebie prawa geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 12, No 6 (1964) O potrzebie utworzenia naukowo-badawczego ośrodka prawa górniczego i geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 66, No 8 (2018) O potrzebie uwzględniania zasysania w praktycznych zagadnieniach filtracji wody podziemnej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) O potrzebie wprowadzenia jednolitej metodyki opracowań hydrogeologicznych Abstract
Henryk Niedzielski, Artur Wieczysty
 
Vol 44, No 7 (1996) O potrzebie wykonania programu badawczego "Geologiczne uwarunkowania składowania odpadów w środowisku Abstract
Izabela Bojakowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 5, No 11 (1957) O powstaniu niektórych żwirów jaskiniowych Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 6 (1963) O poziomie gipsowym na przedpolu Karpat wzdłuż strefy Przemyśl-Lubaczów-Horyniec Abstract   PDF (Polish)
Roman Ney
 
Vol 27, No 9 (1979) O pozycji geologicznej skał ultramaficznych i gabroidów na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 43, No 7 (1995) O pozycji stratygraficznej iłów pstrych w podłożu czwartorzędu na Mazowszu Abstract
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 16, No 10 (1968) O pozycji stratygraficznej ordowickich glaukonitytów w zapadlisku podlaskim Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński
 
Vol 8, No 12 (1960) O pozycji stratygraficznej piaskowców z Sierosławic k. Końskich Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 17, No 5 (1969) O pozycji strukturalnej naturalnego wystąpienia gazu w Bieszczadach Abstract   PDF (Polish)
R. Królik, J. Kuśmierek, M. Lauterbach, Z. Swięch
 
Vol 42, No 11 (1994) O pożytku z zagospodarowania odpadów mineralnych i ochrony środowiska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 6 (1956) O pracach badawczo-poszukiwawczych za wodami radoczynnymi i o możliwościach zastosowania pomiarów promieniotwórczości dla badań kartograficzno-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Fistek, Janusz Gierwielaniec, Karolina Hubicka, Juliusz Hubicki
 
Vol 3, No 3 (1955) O pracach geologicznych w okolicy Krogulczej Koło Radomia Abstract   PDF (Polish)
Maria Lazarek
 
Vol 3, No 7 (1955) O pracach nad rozpoznaniem bazy surowcowej w Górach Świętokrzyskich w okresie 1945-1955 r Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Pawłowski
 
Vol 13, No 6 (1965) O pracach Śródziemnomorskiego Komitetu Mezozoicznego Abstract
H. Rochmińska (tłum.)
 
Vol 23, No 12 (1975) O praktycznym znaczeniu badań nad dawnym górnictwem oraz hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 68, No 8 (2020) O precyzji sondowania statycznego na przykładzie badań gruntów przejściowych poletka badawczego AMU Morasko Abstract   PDF
Jêdrzej Wierzbicki, Zbigniew Młynarek, Waldemar Wołyński
 
Vol 7, No 4 (1959) O próbie nowej metody opracowania tektoniki krystalinikum Tatr Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) O próbie opracowania nowoczesnej nomenklatury geologicznej Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 7, No 10 (1959) O problemie pozornej niezgodności stratygraficznej między mikrofauną a makrofauną Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka, Olga Pazdro
 
Vol 20, No 6 (1972) O problemie wartościowej oceny zasobów kopalin użytecznych w złożach Bułgarii Abstract
D. Andrejew, Ch. Rusew, C. Pietrowa
 
Vol 20, No 4 (1972) O procesie dehydratacji gipsów w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica
 
Vol 18, No 11 (1970) O produktach działalności siarczanowych wód karbońskich VI kopalni "Prezydent" Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Gabzdyl, Anna Kopiec
 
Vol 39, No 1 (1991) O profesorze Passendorferze, archiwaliach wileńskich i ułomności pamięci Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 8, No 10 (1960) O promieniotwórczości niektórych skał w Gwinei Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 38, No 1 (1990) O prowadzeniu wycieczek geologicznych Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 27, No 3 (1979) O przeobrażeniu kaolinitu z wkładek kaolinowych w pokładach węgla w strefie kontaktu z intruzjami magmowymi Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 20, No 11 (1972) O przyczynach złyszczykowania wkładek kaolinitowych (tonszteinów) w pokładach węgla Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 46, No 3 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 do rozpoznania stratygrafii, paleośrodowisk i paleogeografii czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Zawidzka
 
Vol 46, No 12 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 - replika Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Zawidzka
 
Vol 22, No 11 (1974) O przydatności karpackich łupków fliszowych do produkcji kruszyw lekkich Abstract   PDF (Polish)
Maria Kita-Badak
 
Vol 11, No 10 (1963) O przydatności metody mechanicznego oznaczania obróbki ziarna piasku lub żwiru Abstract   PDF (Polish)
Bogumił Krygowski
 
Vol 33, No 10 (1985) O przydatności schematu wydzieleń litologicznych stosowanego w kopalniach węgla kamiennego dla celów sedymentologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 9, No 5 (1961) O przyrost kadry geologicznej w Polsce Abstract
Tadeusz Burakowski
 
Vol 20, No 4 (1972) O regionalnej kaolinizacji klastycznych osadów wizenu środkowego w północnej części niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Karol Telsseyre
 
Vol 36, No 8 (1988) O reglamentacji prawnej gospodarki złożami kopaliny niegórniczej Abstract
Stanisław Kłęk
 
Vol 8, No 5 (1960) O rejestracji oraz inspekcji głazów zabytkowych Abstract   PDF (Polish)
Danuta Czernicka-Chodkowska
 
Vol 68, No 5 (2020) O roku ów! Kalendarium wydarzeń historycznych w roku utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 4, No 4 (1956) O roli i znaczeniu geologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 5, No 5 (1957) O rozwój młodych kadr naukowych Abstract
Edward Kościelecki
 
Vol 9, No 5 (1961) O rozwój polskiej geologii podstawowej Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 5, No 8 (1957) O rozwoju i pracach służby geologicznej w Chińskiej Republice Ludowej Abstract
Mieczysław Mrozowski, Jerzy Wróblicki
 
Vol 1, No 8 (1953) O ROZWOJU KORALOWCÓW Abstract   PDF (Polish)
Maria Różkowska
 
Vol 28, No 3 (1980) O rozłamie górnośląskim Abstract   PDF (Polish)
Ewa Herbich
 
Vol 14, No 11 (1966) O rzekomej przydatności przemysłowej "syderytów" z Dobrzynia nad Wisłą Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 37, No 4 (1989) O sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji cechsztyńskiej w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstract
Tadeusz M. Peryt, Grzegorz Czapowski
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji dolnopermskich łupków walchiowych z Ratna Dolnego (depresja śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) O sedymentacji dolomitu głównego w rejonie Buka Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Stefania Roman
 
Vol 33, No 4 (1985) O sedymentacji górnego pstrego piaskowca w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzelecki
 
Vol 21, No 11 (1973) O skamieniałościach śladowych w jurze świętokrzyskiej Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Radwan
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Radwan
 
Vol 68, No 5 (2020) O Solidarności sprzed lat Abstract   PDF
Grażyna Niemczynow-Burchart
 
Vol 64, No 9 (2016) O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Wierzbicki, Robert Radaszewski
 
Vol 60, No 11 (2012) O splataniu się codzienności z wielkością na przykładzie życia i działalności Śp. Profesora Józefa Zwierzyckiego Abstract   PDF (Polish)
Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 8, No 10 (1960) O sprężystych zasobach wód artezyjskich i ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 43, No 4 (1995) O starszym trzeciorzędzie rejonu Orzełka k. Kamienia Krajeńskiego w woj. bydgoskim Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 31, No 4 (1983) O starych i nowych kierunkach współczesnej sedymentologii na tle XI Światowego Kongresu Sedymentologicznego w Kanadzie Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Nemec
 
Vol 12, No 12 (1964) O stateczności zwałów kopalń rud żelaza w okręgu częstochowskim Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Meissner
 
Vol 24, No 6 (1976) O stosunku Karpat do zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 71, No 3 (2023) O Stowarzyszeniu Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 2, No 9 (1954) O STRATYGRAFICZNYM ZNACZENIU RODZAJU HANTKENINA Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) O stratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 7, No 10 (1959) O stratygrafii lessów okolic Hrubieszowa Abstract   PDF (Polish)
Edward Mojski
 
Vol 47, No 8 (1999) O stratygrafii plejstocenu — dyskusyjnie Abstract
Zofia Janczyk-Kopikowa, Józef Edward Mojski
 
Vol 12, No 2 (1964) O strefach hydrochemicznych niecki bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 40, No 4 (1992) O strukturach archaicznych w okolicy Wadowic Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) O strukturach kopalnego dna morskiego w Wielkiej Wiśniówce pod Kielcami Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 36, No 7 (1988) O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (olkuski rejon złóż Zn-Pb) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski, Ewa Górecka
 
Vol 49, No 6 (2001) O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje dla Karpat fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 34, No 8 (1986) O strukturze odpowiedzialności za działalność geologiczną w lasach państwowych Abstract
Andrzej Kulesza
 
Vol 44, No 6 (1996) O studiach geologicznych na Uniwersytecie Kopenhaskim Abstract
Jerzy Malewski
 
Vol 51, No 9 (2003) O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Marek Narkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) O systemie numeracji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 67, No 7 (2019) O sztandarze Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 2, No 11 (1954) O technice badań i demonstracji struktur skalnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małkowski
 
Vol 36, No 11 (1988) O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 7 (1956) O triasie wierchowym w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 34, No 9 (1986) O twórczym klimacie okresu narodzin „Geonafty" Abstract
Julian Sokołowski
 
Vol 43, No 2 (1995) O tyreoforowym pochodzeniu śladów Otozoum Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 17, No 5 (1969) O tzw. bułach węglowych i możliwości ich występowania w polskiej części Zagłębia Górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Brzyski
 
Vol 23, No 7 (1975) O unikalnym odcisku łapy gada jurajskiego w dolnym liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 2 (1956) O uporządkowanie zagadnień surowcowych ceramiki szkła Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 3, No 9 (1955) O uproszczenie metod stwierdzania przydatności glin do wyrobu, cegieł Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 25, No 1 (1977) O utworach santonu na Środkowym Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Jan Stanisław Popiel
 
Vol 10, No 7 (1962) O warunkach i sposobach uwzględniania poprawki księżycowo-słonecznej w grawimetrii Abstract   PDF (Polish)
Edmund Bilski
 
Vol 43, No 12 (1995) O warunkach powstawania złóż siarki na ukraińskim Przedkarpaciu Abstract
Miron F. SuI, Andrej W. Pobereżski
 
Vol 14, No 9 (1966) O węglu brunatnym i towarzyszącym mu iłowcu krystalicznym z kopalni węgla kamiennego "Słupiec" (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 11, No 1 (1963) O wieku bezwzględnym pechblendy z Gór Kruszcowych Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Jerzy Borucki
 
Vol 39, No 11-12 (1991) O wieku chalcedonitów z Inowłodza Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 39, No 5-6 (1991) O wieku maksimum transgresji jeziora Gardno Abstract   PDF (Polish)
Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 31, No 3 (1983) O wieku osadów górnego piętra rzepińskiego w antyklinie wydryszowskiej - Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk, Henryk Łobanowski, Teresa Przybyłowicz, Ewa Stupnicka
 
Vol 65, No 2 (2017) O wieku paleomagnetycznym mineralizacji miedziowej, uranowej i cynkowo-ołowiowej w Polsce określanym metodą porównania charakterystycznych namagnesowań z krzywą referencyjną pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 33, No 8 (1985) O wieku piasków z Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bluszcz, Mieczysław Pazdur
 
Vol 28, No 3 (1980) O wieku radiologicznym endogenicznej mineralizacji w północnokeruleńskim rejonie rudonośnym Mongolii Abstract
F. J. Korytow, Ż. Biamba, M. M. Arakieljanc, M. Kałafut, A. A. Chrapow, F. Szkikchedi
 
Vol 53, No 9 (2005) O wieku żył kwarcowo-węglanowych na obszarze S części Ziemi Wedel Jarlsberga (Spitsbergen) Abstract   PDF
Michał Dziekan
 
Vol 15, No 2 (1967) O wpływie rzeźby podłoża na powstawanie niektórych złóż węgla brunatnego oraz na ich warunki hydrogeologiczne inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 16, No 8 (1968) O wpływie substancji mineralnej w węglu na skład chemiczny lawy porfirowej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 9, No 1 (1961) O wpływie wielkości i kształtu pola zdjęcia na ilość i zagęszczenie podstawowych punktów dokumentacyjnych ujętych w siatkę kwadratów Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 10 (1987) O współczesnych ruchach pionowych w Tatrach i na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Aniela Makowska, Wojciech Jaroszewski
 
Vol 4, No 10 (1956) O wstępowaniu zwietrzałych bazaltów w okolicy Legnicy Abstract   PDF (Polish)
Olgierd Gawroński
 
Vol 16, No 10 (1968) O wstrząsach sejsmicznych wywoływanych przez działalność człowieka Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 5, No 9 (1957) O wtórnym występowaniu otwornic wieku kredowego w młodszych osadach fliszu karpackiego Abstract
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 12 (1956) O wyciekach ropy naftowej w kopalniach soli na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Zbigniew Werner
 
Vol 24, No 2 (1976) O wykonywaniu i wykorzystywaniu analiz prędkości metodą "Velocityscan" Abstract   PDF (Polish)
Feliks Isajew
 
Vol 6, No 8-9 (1958) O wykształceniu i wieku utworów trzeciorzędowych okolic Siekierczyna i Zgorzelca Abstract   PDF
B. Berezowska, Z. Berezowski
 
Vol 56, No 6 (2008) O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego — urywki dyskusji bez zakończenia Abstract   PDF
Lesław Teper
 
Vol 36, No 11 (1988) O występowaniu flory interstadialnej ponad sukcesją interglacjalną w stanowisku Biała Podlaska Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 17, No 10 (1969) O występowaniu gez odwapnionych w rejonie Piotrkowa Lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 2 (1965) O występowaniu interglacjalnych lub preglacjalnych torfów kopalnych w rejonie Jaworzna Abstract
Jerzy Łabuś
 
Vol 12, No 12 (1964) O występowaniu iłów pliocenu w okolicach Dobrego między Mińskiem Mazowieckim a Węgrowem Abstract
Jadwiga Nowak
 
Vol 6, No 11 (1958) O występowaniu iłów pstrych w okolicy Gąbina Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 3, No 4 (1955) O występowaniu jury górnej pod Nowym Miastem Nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 3, No 1 (1955) O występowaniu kier oligoceńskich w utworach plejstocenu Warszawy i okolic Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) O występowaniu kości ssaków plejstoceńskich w Lędzinach na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Anatol Zieliński
 
Vol 24, No 11 (1976) O występowaniu kry kredowej w Pasłęku Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 43, No 8 (1995) O występowaniu kwarcu w wapieniach franu w NW części Gór Świętokrzyskich Abstract
Sylwester Salwa
 
Vol 20, No 10 (1972) O występowaniu lądowej fauny kręgowców w osadach młodotrzeciorzędowych Sarafowa (Bułgaria) Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski, Władysław Karaszewski
 
Vol 9, No 2 (1961) O występowaniu malachitu w okolicach Jaworek i Szlachtowej Abstract
Lesław Bober
 
Vol 42, No 8 (1994) O występowaniu mikroskamieniałości grupy Acritarcha w utworach starszego paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenia GZW Abstract
Monika Jachowicz
 
Vol 13, No 12 (1965) O występowaniu minerałów rudnych w gabrze Nowej Rudy Abstract
Maksymilian Kowarz
 
Vol 42, No 11 (1994) O występowaniu mułowca maghemitowego w warstwach porębskich z KWK Rymer w Rybniku Niedobczycach Abstract
Zdzisław Adamczyk, Józef S. Komraus, Eustachy Popiel
 
Vol 45, No 11 (1997) O występowaniu oksfordu w lasach nadleśnictwa Marcule na południowy wschód od Iłży Abstract   PDF (Polish)
Zofia Dąbrowska
 
Vol 36, No 9 (1988) O występowaniu opali w rejonie Nasławic (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Józef Bogacz
 
Vol 26, No 11 (1978) O występowaniu ordowiku w okolicy Mrzygłodu Abstract
Kazimierz Piekarski, Alina Siewniak-Witruk
 
Vol 23, No 9 (1975) O występowaniu osadów interglacjalnych pod Rożkami (na SW od Radomia) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) O występowaniu ozokerytu w Gwoźdźcu koło Melsztyna Abstract   PDF (Polish)
Maria Kita-Badak, H. Grabowski
 
Vol 11, No 9 (1963) O występowaniu piasków kwarcowych w rejonie Mierzęcic Abstract
Anatol Zieliński
 
Vol 16, No 6 (1968) O występowaniu płytkich wód w obszarach peryglacjalnych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 25, No 6 (1977) O występowaniu rozproszonego uraninitu w granitach Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 9 (1974) O występowaniu sfalerytu w sferosyderytach z Praszki k. Wielunia Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 14, No 7 (1966) O występowaniu sfalerytu w syderytach serii rudnej w Łęczycy Abstract
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 13, No 6 (1965) O występowaniu siarki w rowie krzeszowickim Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Bogacz
 
Vol 3, No 7 (1955) O występowaniu surowców w utworach gotlandu Gór Bardzkich Abstract   PDF (Polish)
Lidia Malinowska
 
Vol 8, No 2 (1960) O występowaniu utworów interglacjalnych w okolicy Cycowa Abstract
Z. Janczyk, J. E. Mojski, J. Trembaczowski
 
Vol 11, No 1 (1963) O występowaniu utworów trzeciorzędowych pod kredą piszącą w Kornicy koło Białej Podlaskiej Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Ślusarczyk
 
Vol 24, No 8 (1976) O występowaniu w Polsce rhizosolenii - problematycznych metakonkrecji Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 9, No 3 (1961) O występowaniu żyły ametystu koło Szklarskiej Poręby Abstract
Józef Lis, Stanisław Przeniosło
 
Vol 24, No 9 (1976) O występowaniu żyły ametystu w wąwozie potoku koło Szklarskiej Poręby Abstract   PDF (Polish)
Jan Wojciechowski, Jan Ziomek
 
Vol 6, No 11 (1958) O występowaniu złóż iłów ceramicznych w okolicy Bud Obrębskich Abstract   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 20, No 5 (1972) O wzrastającym zagrożeniu wód naszych mórz Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 10, No 10 (1962) O właściwą formę projektu robót geologiczno-budowlanych Abstract
Roman Ignut, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 29, No 8 (1981) O właściwą gospodarkę zasobami przyrodniczymi Abstract
Zbigniew Żółtowski, Leszek Koter
 
Vol 21, No 8-9 (1973) O właściwą ocenę wytrzymałości lekkich kruszyw budowlanych na podstawie obowiązujących norm branżowych Abstract
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 8, No 7 (1960) O właściwą organizację remontu maszyn i urządzeń wiertniczych w przedsiębiorstwach geofizycznych Abstract
Piotr Hudyma
 
Vol 3, No 2 (1955) O WŁAŚCIWĄ POLITYKĘ NAKŁADOWĄ WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Bolesław Gawin
 
Vol 2, No 12 (1954) O właściwe pobieranie próbek szlamowych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) O właściwe zrozumienie• terminu "zasoby" Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński
 
Vol 44, No 2 (1996) O XIII kongresie karbońsko-permskim uwag kilka Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 9, No 11 (1961) O zabytkach geologii i kopalnictwa solnego w Bochni Abstract
Aleksander Garlicki, Marian Chandij
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 12 (1965) O zasadach ustalania zasobów wód podziemnych dla ujęć pojedynczych Abstract   PDF (Polish)
Marian Ciechanowski
 
Vol 41, No 12 (1993) O zastosowaniu metod termobarogeochemii do badań inkluzji w minerałach siarkowych złóż Przedkarpacia Abstract
Andriej Wołodymyrowicz Pobierieiski
 
Vol 7, No 3 (1959) O zastosowaniu piasków czwartorzędowych do sporządzania mas formierskich dla odlewnictwa. Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Zalewska
 
Vol 28, No 11 (1980) O zastosowaniu syntetycznych klejów firmy Locite do sporządzania petrograficznych preparatów mikroskopowych Abstract
Andrzej Skupiński
 
Vol 4, No 11 (1956) O zastosowaniu wodzianu chloralu Abstract
Anna Smólska
 
Vol 6, No 3 (1958) O zlepieńcu z otworu w Batowicach Abstract   PDF (Polish)
Józef Myszka, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 6, No 4 (1958) O zmianach nachylenia zboczy osuwiskowych w czasie Abstract   PDF
Piotr Śliwa
 
Vol 47, No 5 (1999) O znaczeniu badań izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 5, No 3 (1957) O znaczeniu iłów i glin dla nauk rolniczych i technicznych Abstract   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 16, No 9 (1968) O znaczeniu terminów „struktura krystaliczna” i „struktura ziarnista” Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 8, No 5 (1960) O znaczeniu trzeciego szkieletu archeopteryksa Abstract
Hanna Stasińska
 
Vol 14, No 2 (1966) O znaczeniu wierceń pełnordzeniowych dla badań osadów czwartorzędowych Abstract   PDF
Andrzej Nowicki
 
Vol 23, No 3 (1975) O znalezieniu rzadkiego egzemplarza skrzemieniałej gąbki sylurskiej występującej w skałach narzutowych na Niżu Europejskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 22, No 9 (1974) O zróżnicowaniu facjalnym wapieni dolnego cechsztynu (Ca 1) z monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 47, No 5 (1999) O zróżnicowaniu pokrywy plejstoceńskiej nad wybranymi formami tektoniki salinarnej pólnocno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kurzawa
 
Vol 2, No 10 (1954) O żużel staropolski Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 19, No 11 (1971) O związkach między własnościami zbiornikowymi i uszczelniającymi skał a ich parametrami geofizycznymi Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 40, No 12 (1992) O związku kopalin użytecznych z ewaporatami morskimi Abstract
Oleg J. Petryczenko, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 5, No 10 (1957) O związku między budową geologiczną podłoża a ukształtowaniem powierzchni w okolicy Zielonej Góry Abstract   PDF
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 10, No 11 (1962) O związku powstawania złóż węgla brunatnego z tektoniką podłoża Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 7, No 9 (1959) O zwiększenie postępu wiercenia badawczego i strukturalnego Abstract   PDF (Polish)
Karol Wojnar
 
Vol 4, No 12 (1956) O żywszy i szerszy współudział polskich geologów w eksporcie Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 24, No 8 (1976) O żyłach klastycznych pstrego piaskowca w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 23, No 11 (1975) O złożu nefrytu z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 5, No 2 (1957) O złożu węgla brunatnego w okolicy Władvsławów-Chylin Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 9, No 2 (1961) O łupku aktynolitowym z okolic Paczkowa Abstract
Lech Rembocha
 
Vol 41, No 3 (1993) Obchody 20-lecia powstania Poznańskiego Koła PTG, 20 listopada 1992 r. Abstract
J. Skoczylas
 
Vol 50, No 5 (2002) Obchody 50-lecia hydrogeologii i geologii inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim - 2002 r Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 48, No 8 (2000) Obchody Dni Ziemi 2000 w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 49, No 3 (2001) Obecne i przyszłe priorytety polskiej służby geologicznej Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 38, No 3 (1990) Obecne poglądy na temat genezy dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 24, No 9 (1976) Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K3) w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Stefan Dawidowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Obecność rzadkiej skamieniałości - limulusa w liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Obecność strontu w serii anhydrytów Werra z rejonu Lubina Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lorenc
 
Vol 34, No 9 (1986) Obecny stan i geologiczne kierunki poszukiwań złóż ropy i gazu w PRL Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Obecny stan i perspektywiczne zadania Instytutu Geofizyki Stosowanej w CSRS Abstract
Jaroslav Ibrmajer
 
Vol 2, No 3 (1954) OBECNY STAN MIKROPALEONTOLOGII FLISZU KARPACKIEGO Abstract   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 24, No 3 (1976) Obecny stan realizacji programu rozwoju informatyki w resorcie geologii w latach 1971-1975 Abstract
Maciej Rajecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Obecny stan rozpoznania i perspektywy rozwoju bazy kredowych surowców węglanowych na Wyżynie Lubelskiej Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 9 (1978) Obecny stan rozpoznania Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy dalszych poszukiwań złóż węgli kamiennych Abstract   PDF (Polish)
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 12 (1961) Obecny stan wiadomości i perspektywy poszukiwań bentonitów i skał pokrewnych w polskich Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 12, No 1 (1964) Obecny stan wiadomości o pochodzeniu ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow, A. Marzec
 
Vol 23, No 3 (1975) Obecny stan zdjęć geologicznych w Polsce oraz kierunki dalszego rozwoju Abstract   PDF (Polish)
Edward Rühle, Edmund Rutkowski
 
Vol 56, No 3 (2008) Obiekty przyrody nieożywionej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Abstract   PDF
Katarzyna Kozina
 
Vol 29, No 1 (1981) Objawy ropy naftowej w utworach jury górnej Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 9, No 11 (1961) Objawy solonośności wzdłuż brzegu Karpat na południe od Przemyśla Abstract
Roman Ney
 
Vol 19, No 4 (1971) Objawy sylifikacji w skałach węglanowych dolnego cechsztynu w rejonie Lubina i Polkowic Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 59, No 4 (2011) Oblicza geologii – przykładowe projekty ścieżek geoturystycznych Abstract   PDF (Polish)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Obliczanie poprawek dynamicznych z uwzględnieniem załamanej drogi promienia sejsmicznego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej, Krystyna Uścińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Obliczanie średniej wartości pH wody atmosferycznej Abstract   PDF (Polish)
Irena Wilkosz
 
Vol 8, No 3 (1960) Obliczanie zasobów eksploatacyjnych wód artezyjskich metodą leja depresyjnego Abstract
Witold Olendski
 
Vol 47, No 3 (1999) Obliczanie zasobów kopalin przy zastosowaniu oprogramowania I/Mine Reserver Abstract
Michał Kłos, Ewa Siata
 
Vol 25, No 11 (1977) Obliczanie zasobów rud cynku i ołowiu za pomocą komputerów Abstract
Tadeusz Gałkiewicz, Maria Kulig, Romana Gawrońska
 
Vol 3, No 2 (1955) OBNIŻENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W WIERTNICTWIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
7001 - 7250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>