Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 64, No 3 (2016) Rola wstępnej oceny przydatności budowlanej podłoża w planowaniu przestrzennym na przykładzie Będzina Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Antoszczyszyn-Szpicka, Tomasz Antoszczyszyn
 
Vol 29, No 12 (1981) Rola wybranych substancji w procesie uwęglania Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kułakowski, Czesław August, Janusz Janeczek
 
Vol 50, No 5 (2002) Rola zlodowacenia warty w morfogenezie i wykształceniu osadów czwartorzędowych w NE części Wyżyny Wieluńskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert J. Sokołowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej Abstract   PDF (Polish)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Jerzy J. Małecki
 
Vol 51, No 11 (2003) Roman Alfons Junkiert 1925–2003 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 37, No 1 (1989) Roman Kozłowski - brachiopodolog Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 4, No 10 (1956) Ropa naftowa i gaz ziemny na tle geologii Karpat Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ROPA NAFTOWA l GAZ ZIEMNY Abstract
Pawe Karnikowski, Henryk Kozikowski, Feliks Mitura, Zbigniew Obułowicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 27, No 11 (1979) Ropo- i gazonośność paleozoiku polskiej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 24, No 2 (1976) Ropogazonośne prowincje Rumunii, ze szczególnym uwzględnieniem platformy mezyjskiej Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 26, No 1 (1978) Ropo-gazonośność południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Ewa Sieciarz
 
Vol 43, No 7 (1995) Roślinność Polski u schyłku części ostatniego zlodowacenia Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 43, No 10 (1995) Rosyjsko-niemiecko-polska grupa do badań bursztynu w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 1, No 4 (1953) Rów tektoniczny Soły w Tresnej Abstract   PDF (Polish)
Adam Tokarski
 
Vol 47, No 11 (1999) Róża Kulicka 1944 - 1999 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 3, No 7 (1955) Rozbudowa bazy surowcowej w zakresie rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Wacław Czachórski
 
Vol 44, No 1 (1996) Różdżkarstwo i radiestezja: badać czy nie badać – oto jest pytanie Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozenit Abstract
Jan Kubisz
 
Vol 50, No 12 (2002) Rozkład miąższości utworów typu old redu i ich wiekowych analogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rozkład pierwiastków śladowych i stabilnych izotopów siarki i ołowiu w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 43, No 1 (1995) Rozkład pola cieplnego nad wybranymi modelami geotermicznymi Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Rozkład stężenia wybranych jonów nieorganicznych w wodach Zbiornika Solińskiego latem 2002 r. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Chmura
 
Vol 38, No 2 (1990) Rozkład zawartości ołowiu w węglach i łupkach węglowych w profilu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Parzentny, Anna Rożkowska
 
Vol 45, No 6 (1997) Rozkłady spękań ciosowych w płaszczowinie magurskiej polskich Karpat zewnętrznych w świetle analizy statystycznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozlewnie wód podziemnych w województwie małopolskim Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Rajchel
 
Vol 42, No 1 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (10 grudnia 1993 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (19 listopada 1994 r.) Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Rozmowa z głównym geologiem kraju Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozmowa z głównym geologiem kraju Krzysztofem Szamałkiem Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 4 (1993) Rozmyślania nad opisem hydrogeologicznym Polski Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 32, No 11 (1984) Różne typy mikrostruktury w zawiesinach smektytów i ich zachowanie się przy suszeniu Abstract   PDF (Polish)
Ewa T. Stępkowska, S.A. Jefferis
 
Vol 46, No 4 (1998) Różnice zdań na temat zawartości Leksykonu gruntoznawstwa Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Różnicowanie warunków przepływu wód współczesnych równi zalewowych na Niżu Polskim na przykładzie doliny środkowejWisły Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Derkowski
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYKONAWC ZE do prawa geologicznego i górniczego Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego w 1991 r. prawa geologicznego i prawa górniczego, opracowane w MOŚZNiL Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologic Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz.U. Nr 91, poz. 426) Abstract
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 441) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 442) Abstract
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. Nr 93, poz. 444) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz.U. Nr 93, poz. 445) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej (Dz. Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin (Dz.U. Nr 88, poz. 410) Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r.w sprawie rejestru obszarów górniczych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz.U. Nr 92, poz. 435) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin pod Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geolo Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz.U. Nr 93, poz. 439) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji z rażącym naruszeniem jej warunków (Dz.U. Nr 92, poz. 432) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433) Abstract
, ,
 
Vol 33, No 3 (1985) Rozpoziomowanie i korelacja utworów serii żarnowieckiej i kambru dolnego zachodniej części syneklizy perybałtyckiej, na podstawie badań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Thomas Topulos
 
Vol 21, No 1 (1973) Rozpoziomowanie litostratygraficzne skał węglanowych cyklotemu P1/2 w cechsztynie monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
B. Bereś, E. Kienig, P. Kijewski, J. B. Tomaszewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Rozpoziomowanie strefy nasyconej pod wpływem głębokiego drenażu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Niedzielski
 
Vol 20, No 10 (1972) Rozpoziomowanie utworów trzeciorzędowych NE wyniesienia Łeby na Podstawie Wyników Badań Geofizyki Wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Thomas Topulos
 
Vol 35, No 6 (1987) Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Bogdan Bińkowski, Tatiana Bocheńska, Stefan Kowalski
 
Vol 65, No 9 (2017) Rozpoznanie i próby zabezpieczenia osuwiska w Kurowie (Pogórze Rożnowskie, Karpaty Zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Jarosław Kos, Sebastian Jurczak
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozpoznanie i ustalanie zasobów glin dla potrzeb przemysłu ceramiki czerwonej w rejonach występowania trzeciorzędowych warstw krośnieńskich Abstract   PDF (Polish)
Roman Karmański
 
Vol 64, No 12 (2016) Rozpoznanie petrologiczne i dojrzałość termiczna materii organicznej w utworach kambru, ordowiku i syluru na obszarach bałtyckim oraz podlasko-lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Izabella Grotek
 
Vol 51, No 2 (2003) Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon, Marek Marciniak, Józef Górski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Klityński, Michał Stefaniuk, Adam Cygal
 
Vol 64, No 12 (2016) Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rozpoznanie udziału wód podziemnych w odpływie ze zlewni rzecznej średniej wielkości Abstract   PDF (Polish)
Damian Zięba, Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Marcin Jaszczur, Anna Żurek, Przemysław Wachniew
 
Vol 44, No 8 (1996) Rozpoznanie, zagospodarowanie i zasoby wód podziemnych wybranych zbiorników triasu górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kowalczyk, Janusz Kropka, Andrzej Różkowski, Krystyn Rubin
 
Vol 64, No 6 (2016) Rozpoznanie zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Anna Szelewicka, Tomasz Kowalewski, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Klityński, Katarzyna Stelmach, Michał Stefaniuk1, Jerzy Karczewski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozpoznawanie raf w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim dzięki litofacjalnej interpretacji danych sejsmiki 3D (na przykładzie rafy Kościan) Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilk, Maciej Górski, Donata Gierszewska
 
Vol 8, No 10 (1960) Rozpoznawanie złoża Khetri w Indii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 3, No 11 (1955) Rozprawa N. A. Dmitriewa o geologii i górnictwie w Polsce sprzed 124 lat. Abstract
Krystyna Korejwo
 
Vol 17, No 2 (1969) Rozprzestrzenienie i geneza trzeciorzędowych osadów glaukonitowych na obszarze NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, .Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 2 (1994) Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło Abstract
Dariusz Ciszewski
 
Vol 3, No 2 (1955) Rozprzestrzenienie stratygraficzne małżoraczków Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 43, No 3 (1995) Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 20, No 6 (1972) Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzv Kanasiewicz, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 34, No 1 (1986) Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Rozszerzenie uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Jerzy Białkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Rozważania na temat glałkonitu Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 4 (2001) Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 20, No 5 (1972) Rozważania nad strukturą ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAlG) w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Rozważania o wkładzie Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwój nauk geologicznych w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 10 (1982) Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak, Kazimierz Zarębski
 
Vol 31, No 7 (1983) Rozwój badań i poszukiwań geologicznych między Szczecinem a Koszalinem w latach 1955-1983 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Stanisław Tyski
 
Vol 11, No 5 (1963) Rozwój badań nad budową geologiczną i złożową Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój badań naukowych w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 7 (1992) Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój bazy surowcowej rud metali nieżelaznych w państwach kapitalistycznych Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Žežulka
 
Vol 45, No 11 (1997) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego Abstract
Antonni Białaczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka
 
Vol 46, No 5 (1998) Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój geochemii na Wydziale Geologii UW Abstract
Antoni Polański, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 3, No 8 (1955) Rozwój geologii złóż w Europie Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 3, No 9 (1955) Rozwój geologii złóż w ZSRR Abstract
Franciszek Eklert
 
Vol 22, No 5 (1974) Rozwój górnictwa skalnego w zachodnich województwach Abstract
Witold Koprowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Rozwój gospodarczy regionu częstochowskiego w związku z historią badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 62, No 4 (2014) Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Zbigniew Frankowski, Andrzej Haładus, Edyta Majer, Michał Kowalski, Paweł Pietrzykowski, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 2 (1963) Rozwój i wyniki działania państwowej służby geologicznej w okresie ostatnich 10 lat Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych Abstract   PDF (Polish)
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój idei potasonośnego "zagłębia gdańskiego" w systemie permskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój informatyki geofizycznej Abstract
Tadeusz Bugno, Bogdan Cianciara, Henryk Marcak, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Rozwój koncepcji poszukiwawczych w starszym paleozoiku platformy prekambryjskiej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Stolarczyk
 
Vol 30, No 5 (1982) Rozwój litologiczno-facjalny wendu górnego na obszarze wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Rozwój malmu w południowej części syneklizy perybałtyckiej w świetle nowych wierceń Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Jadwiga Dembowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój metody mikro grawimetrycznej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój nauczania i badań w zakresie geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwój naukowej kadry geologicznej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 6 (1986) Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej Abstract
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko
 
Vol 42, No 7 (1994) Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 10, No 6 (1962) Rozwój podwarszawskiego odcinka doliny Wisły w holocenie Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 22, No 7 (1974) Rozwój poglądów na przynależność systematyczną niektórych rodzajów rodziny Anomalinidae Cushman Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Rozwój poglądów na zagadnienie teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Rozwój pojęcia geosynklina Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 9 (1965) Rozwój poszukiwań naftowych na Morzu Północnym Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 12, No 1 (1964) Rozwój prac badawczych nad występowaniem węglowodorów na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach 1945 - 2000 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Jolanta Pacześna
 
Vol 38, No 4 (1990) Rozwój sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego (Ca3) w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Rozwój sedymentacji osadów czerwonego spągowca w SE części polskiego basenu permskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Szwarc, Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 8 (1985) Rozwój sedymentacji permu i pstrego piaskowca w rejonie grzbietu Lublińca Abstract   PDF (Polish)
Anna Morawska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Rozwój sedymentacji utworów klastycznych późnego paleozoiku w okolicach Brzegu Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Rozwój sedymentacji w angielskim basenie cechsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Denys B. Smith
 
Vol 7, No 7 (1959) Rozwój sedymentacyjny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kuchciński
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 62, No 2 (2014) Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Salamon
 
Vol 21, No 3 (1973) Rozwój strukturalno-tektoniczny obszaru Żarnowca Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 35, No 11 (1987) Rozwój techniki wiertniczej sprzętu i aparatury pomiarowo-kontrolnej dla potrzeb geologii Abstract
Zenon Michota
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Rozwój tektoniczny starszego paleozoiku w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
E. T. Bałaszow, L. Knieszner, E. Poleszak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Bałaga
 
Vol 24, No 9 (1976) Rozwój warszawskiej depresji rejonowej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój współzawodnictwa socjalistycznego w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Otan Zdychynec
 
Vol 61, No 10 (2013) Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jegliński
 
Vol 49, No 8 (2001) Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Rozwój zrównoważony z punktu widzenia NATO — działalność Komitetu do spraw Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa Abstract   PDF (Polish)
Anna Kalinowska
 
Vol 60, No 1 (2012) Rtęć w glebach obszarów zurbanizowanych Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 10 (1997) Rtęć z końcem XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ruch zaklęty w kamieniu -unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 46, No 3 (1998) Ruch zakładu górniczego (I) Abstract
Andrzej Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Ruch zakładu górniczego (II) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 7 (1963) Ruchy neokimeryjskie w Polskich Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Ruchy neotektoniczne jako czynnik kształtujący środowiska inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 31, No 12 (1983) Ruchy przesuwcze w południowej Polsce w paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ruchy synsedymentacyjne w kambrze górnym na Gór Świętokrzyskich (Pasmo Łysogórskie) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 3 (1961) Rudki – starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Bielenin, Stanisław Holewiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Rudonośność utworów staropaleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 26, No 2 (1978) Rudy cynku i ołowiu triasu górnośląskiego oraz perspektywy ich poszukiwań Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Longin Wielgomas
 
Vol 13, No 8 (1965) Rudy cyny, wolframu i litu w Rudawach (Górach Kruszcowych) Abstract
Josef Janečka, Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 3 (2003) Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Bahranowski, Grzegorz Rzepa
 
Vol 2, No 1-2 (1954) RUDY ŻELAZA Abstract
Roman Osika
 
Vol 44, No 12 (1996) R.Wang & K. Aki (Eds.) - Mechanics Problems in Geodynamics. Part I & II Abstract
Roman Teisseyre
 
Vol 9, No 4 (1961) Rydno Abstract
Stefan Krukowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Ryfej na obszarze platformy Polski Abstract
Maria Wichrowska
 
Vol 66, No 11 (2018) Rynek złota Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Rys historyczny badań geologicznych, dotyczących budowy metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 5 (1965) Rysy ślizgowe jako wskaźnik kierunku głównego i pochodnego transportu tektonicznego Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 46, No 10 (1998) Rząd - społeczeństwo - świat biznesu a służba geologiczna w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Rzadko spotykane gatunki mikrofauny w osadach jury górnej Polski Abstract
Olga Styk
 
Vol 11, No 6 (1963) Rzeczywiste grubości intruzji skał magmowych Śląska Cieszyńskiego między Cieszynem a Bielskiem Abstract
Konrad Konior
 
Vol 40, No 4 (1992) Rzeki anastomozujące - procesy i modele sedymentacji.. Abstract
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 35, No 1 (1987) Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry) Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 10, No 9 (1962) Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej w województwie szczecińskim Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 60, No 5 (2012) RZONCA B. & SIWEK J. (red.) – Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pociask-Karteczka, Łukasz Jelonkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) S. Czarniecki - Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 46, No 6 (1998) S. Depowski, R. Kotliński, E. Ruhle & K. Szamałek - Surowce mineralne mórz i oceanów Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 4 (1994) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej Niżu Polski z okazji 25-lecia Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze (1968 - 1993) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 43, No 8 (1995) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej z okazji 75-lecia AGH im. S. Staszica w Krakowie (1919-1994) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 45, No 4 (1997) S. Kozłowski (red.) - Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce w początkach XXI wieku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Kozłowski (red.) — Rozwój obszaru między Łodzią i Warszawą w warunkach równowagi ekologicznej Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 42, No 5 (1994) S. Needham, M.G. Macklin - Alluvial archaeology in Britain Abstract
Leszek Starkel
 
Vol 44, No 10 (1996) S. Ostaficzuk - Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Ostaficzuk (red.) — Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią — na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 5 (1998) S. Oszczepalski & A. Rydzewski - Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 8 (2003) S. O’Dunn & W.D. Sill — Exploring Geology. Introductory Laboratory Activities Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 10 (1994) S. S. Augustithis - Atlas of granitization - textures and Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 2, No 6 (1954) SA L I D Y Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Tołwiński
 
Vol 40, No 9 (1992) Samorząd terytorialny, jego kompetencje w zakresie ochrony środowiska i proponowane zmiany Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 12 (1976) Samowypływ solanki o anomalnym ciśnieniu z utworów czerwonego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 17, No 11 (1969) Sanidyn z tufu filipowickiego Abstract
Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Santon w niecce bolesławieckiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 9 (1991) Sapropelit z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG 1 (depresja śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 39, No 9 (1991) Sarkolit w warstwach siodłowych KWK Knurów Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Łapot
 
Vol 46, No 2 (1998) Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku - aktualne możliwości i perspektywy Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 45, No 4 (1997) Sauerland Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Scarcity of miospores from Albian section at Folkestone, England Abstract   PDF (Polish)
M.O. Umenweke
 
Vol 17, No 7 (1969) Schemat technologiczny wzbogacania ubogiej rudy ilmeno-magnetytowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pilch, Janusz Biernat
 
Vol 48, No 1 (2000) Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A Focus on Africa - 11th Quadrennial IAGOD Symposium and GEOCONGRESS - Windhoek, Namibia, 22–26.07.2002 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 34, No 4 (1986) Sedimentary models of the small lignite deposits: examples from the Polish Neogene Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedymentacja badeńskich gipsów zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 38, No 9 (1990) Sedymentacja cechsztyńska na obszarze Podlasia Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Sedymentacja cykliczna w osadach trzeciorzędowej asocjacji brunatnowęglowej - pułapki interpretacji Abstract
Jacek Robert Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 33, No 12 (1985) Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 26, No 3 (1978) Sedymentacja i paleogeografia dolomitu głównego a jego ropo- i gazonośność Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Tadeusz M. Peryt, Tomasz S. Piątkowski, Ryszard Wagner
 
Vol 46, No 5 (1998) Sedymentacja oraz rozwój litofacjalny utworów dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB), zachodnia Polska Abstract   PDF (Polish)
Leszek Pikulski
 
Vol 48, No 3 (2000) Sedymentacja pozakorytowa aluwiów w strefie międzywala Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Czajka
 
Vol 33, No 5 (1985) Sedymentacja środkowego dewonu w regionie łysogórskim (profil Świętomarz-Śniadka) Abstract   PDF (Polish)
Jan Kłossowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Sedymentacja utworów cechsztyńskich wapienia podstawowego w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 38, No 4 (1990) Sedymentacja w ryfcie północno-zachodniej części Morza Czerwonego Abstract   PDF (Polish)
Bruce Harold Purser
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Sedymentacyjne przejawy mioceńskiej ruchliwości tektonicznej na Roztoczu Środkowym Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 35, No 4 (1987) Sedymentologia fliszu warstw krośnieńskich okolic Soliny Abstract   PDF (Polish)
Paweł Brański
 
Vol 50, No 12 (2002) Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów klastycznych w Polsce (1978-1981) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Haczewski, Szczepan J. Porębski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów węglanowych i ewaporatowych w Polsce (1978 -1981): przegląd publikacji Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 21, No 5 (1973) Sejsmiczna aparatura cyfrowa w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych Abstract
Aleksander Midura, Jerzy Świtek
 
Vol 23, No 4 (1975) Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań metodą głębokich sondowań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Rufin Materzok, Jan Pajchel, Edward Perchuć
 
Vol 49, No 8 (2001) Sejsmiczne badania refleksyjne dla rozpoznania płytkich złóż węgla brunatnego na przykładzie prac w rejonie złoża "Piaski" koło Konina Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 49, No 5 (2001) Sejsmiczne modelowania złożowe utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (struktura Ryszkowej Woli - rejon Rudki) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Piotr Zientara
 
Vol 41, No 5 (1993) Sejsmiczne rozpoznanie cyklicznej budowy cechsztynu ze szczególnym uwzględnieniem raf w wapieniu cechsztyńskim na wyniesieniu wolsztyńskim Abstract
Ludwik Knieszner, Andrzej Klecan, Ryszard Łomnicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki) Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski
 
Vol 50, No 12 (2002) Sejsmiczny obraz terranów Polski południowo-wschodniej na profilu cel02. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000 Abstract   PDF (Polish)
Michał Malinowski Grupa Robocza CELEBRATION 2000
 
Vol 35, No 4 (1987) Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń – nowa grupa badawcza Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Hydrogeologiczna PTG Abstract
Tadeusz Macioszczyk, Stanisław Turek
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Sedymentologiczna PTG Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Stratygraficzna PTG Abstract
Jan Kutek
 
Vol 45, No 8 (1997) Sekwencja allodapiczna w północno-zachodniej części struktury bardzkiej - analiza litostratygraficzno-facjalna Abstract   PDF (Polish)
Lech Żołyński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Piotr Dziadzio
 
Vol 51, No 6 (2003) Selen na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 45, No 10 (1997) Semilamprofir minettopodobny z doliny Szklarki koło Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Jerzy Czerny
 
Vol 44, No 8 (1996) Seminarium - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie - Kraków, 29.11.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 10 (1997) Seminarium - Przyszłość dla Konina - Konin 5.09.1997 Abstract
Zbigniew Kasztelewicz, Sławomir Mazurek
 
Vol 43, No 10 (1995) Seminarium Diageneza'95, Poznań, 12-14.06.1995 Abstract
Jan Środoń
 
Vol 43, No 3 (1995) Seminarium dotyczące oceny wyników programu Koncepcja ochrony litosfery - Warszawa, 13-16.12.1994 Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 9 (1999) Seminarium Hydrogeochemia '99 - Bratysława, Słowacja, 06.05.1999 Abstract
Dorota Jasińska
 
Vol 44, No 9 (1996) Seminarium Kryteria ocen oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców mineralnych ze złóż kopalin podstawowych na potrzeby koncesjonowania - Warszawa, 26.04.1996 Abstract
Anna Srokowska -Okońska
 
Vol 45, No 12 (1997) Seminarium magnetotelluryczne - Warszawa, 19.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski, Stefan Młynarski
 
Vol 45, No 2 (1997) Seminarium naukowe 40 lat geofizykijądrowej w Krakowie- sesja poświęcona pamięci prof. Jana AndrzejaCzubka w pierwszą rocznicę śmierci - Kraków,29.11.1996 Abstract
Jadwiga Jarzyna, Urszula Woźnicka
 
Vol 49, No 7 (2001) Seminarium nt. Metodyka wyceny wartości złóż kopalin, będących własnością Skarbu Państwa — Warszawa, 07.06.2001 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 44, No 1 (1996) Seminarium nt. Przeszacowanie złóż węgla i kopalin stałych w warunkach gospodarki rynkowej, Hanower, Niemcy, 04- 06.12.1995 Abstract
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 2 (1993) Seminarium ochrony litosfery, 24-26 listopada 1992 r. Abstract
K. Wyrwicka
 
8001 - 8250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>