Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 45, No 11 (1997) Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa Oberca Abstrakt
Leszek Jamrozik
 
Vol 17, No 10 (1969) Uroczystości 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Uroczystości 50-lecia Instytutu Geologicznego Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczystości 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (09.12.1994) Abstrakt
Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 5 (1996) Uroczystości Domeykowskie w Warszawie Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 44, No 2 (1996) Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej Abstrakt
Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka
 
Vol 51, No 4 (2003) Urządzenia do preparatyki próbek petrograficznych -- nowa linia urządzeń firmy BuehlerLtd Abstrakt
Dorota Cebula-Kozłowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Urządzenia wiertnicze typu GH Abstrakt
Mieczysław Buczyński
 
Vol 22, No 4 (1974) Urządzenie do ilościowych pomiarów termoluminescencji minerałów i skał Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz, Mieczysław Hering, Mieczysław Lipowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Using atomic-clusters component of ground air for diagnostic of overlapping fracture structures Abstrakt   PDF
A.G. Gluchov, A.A. Volokh
 
Vol 43, No 5 (1995) Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów Abstrakt
Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 10 (1995) Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 2 (1994) Uskoki (łuski, nasunięcia) podłużno-poprzeczne - specyfika strukturalno-ewolucyjna waryscydów Śląska i Moraw Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 21, No 4 (1973) Usprawnienie metody prowadzenia obserwacji w piezometrach Abstrakt   PDF
Czesław Żak, Edward Maszoński
 
Vol 42, No 12 (1994) USTA W A z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Abstrakt
. .
 
Vol 6, No 2 (1958) Ustalanie średniej brzeżnej zawartości metalu w rudzie Abstrakt   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Ustalanie szczelinowatości metodą defektoskopowo-luminiscencyjną Abstrakt   PDF
Bronisław Bednarczuk, Wiesław Śliżewski
 
Vol 11, No 10 (1963) Ustalenie niektórych elementów charakterystyki grawimetru Askania Gs 11 nr 125 Abstrakt   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1967) Ustalenie wielkości obszaru całkowania (promienia r) przy modelowaniu anomalii grawimetrycznych Abstrakt   PDF
Alfons Kozera
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego Abstrakt
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Usterki w dokumentacjach złóż surowców ilastych ceramiki•budowlanej Abstrakt   PDF
Władysław Downarowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Usuwanie związków azotu i fosforu z wody - rozważania teoretyczne Abstrakt   PDF
Lech Magrel, Janina Piekutin
 
Vol 9, No 4 (1961) Utwory antropogeniczne w Dobrzyniu nad Wisłą Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory cechsztyńskie w okolicach Niwnic Abstrakt   PDF
Wojciech Śliwiński
 
Vol 26, No 7 (1978) Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe na obszarze arkusza Jarosław i ich znaczenie surowcowe Abstrakt   PDF
Alicja Mańkowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Utwory czwartorzędowe pod projektowaną zaporę czołową stopnia wodnego "Płock" na Wiśle Abstrakt   PDF
Marian Perek
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Utwory czwartorzędowe Pogórza Rożnowskiego w Karpatach Zachodnich Abstrakt   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe powiatu Gryfice i ich praktyczne zastosowanie Abstrakt   PDF
Teresa Uberna, Janusz Uberna
 
Vol 11, No 9 (1963) Utwory czwartorzędowe Przedgórza Karpat między Brzeźnicą a Dunajcem Abstrakt   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Utwory deltowe przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Utwory dewonu górnego i karbonu dolnego na południowym obszarze Gór Kaczawskich Abstrakt   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 4, No 2 (1956) Utwory dolnojurajskie w dolinie Jabłonicy Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 37, No 3 (1989) Utwory dyferencjacyjne w diabazach z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Marek Muszyński, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 4, No 8 (1956) Utwory karbonu w Chorowicach na południe od Krakowa Abstrakt   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory karbonu w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 39, No 2 (1991) Utwory keloweju i Oksfordu w odkrywce Abstrakt
Ewa Głowniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych Abstrakt   PDF
Lucyna Bobrek, Piotr Gliniak, Barbara Świetlik, Andrzej Urbaniec
 
Vol 24, No 11 (1976) Utwory litorinowe w profilu wiertniczym na Helu Abstrakt   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 30, No 3 (1982) Utwory mineralne typu „perły jaskiniowej" w kopalni węgla „Thorez" (Dolny Śląsk) Abstrakt
Piotr W. Zarickij
 
Vol 31, No 12 (1983) Utwory miocenu między Krakowem a Dębicą Abstrakt   PDF
Eugeniusz Jawor
 
Vol 11, No 7 (1963) Utwory montmorillonitowe warstw porębskich w niecce bytomskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Bolewski, Zbigniew Michałek, Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 5 (1996) Utwory młodszego paleozoiku w podłożu polskich Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Anna Tomaś, Roman Zając
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory młodszej kredy górnej i paleocenu dolnego w głębokich otworach wiertniczych w rejonie Puław, Lublina i Lubartowa Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 20, No 11 (1972) Utwory paleogeńskie w rejonie szczecińskim Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 26, No 11 (1978) Utwory permu dolnego zapadliska wielkopolskiego w świetle danych geofizyki wiertniczej Abstrakt   PDF
Marian Kiełt, Elżbieta Król, Ludwik Król
 
Vol 48, No 7 (2000) Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów -Dębica Abstrakt   PDF
Władysław Moryc, Monika Jachowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice Abstrakt
Jan Tomaszewski
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory solne w okolicy Bochni-Brzeska na tle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 50, No 3 (2002) Utwory trzeciorzędowe na bloku przedsudeckim w rejonie Rusko­Jaroszów Abstrakt   PDF
Adam Szynkiewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Utwory trzeciorzędowe okolic Zaklikowa i Modliborzyc jako surowiec przemysłu cementowego Abstrakt   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 7, No 11 (1959) Utwory tufogeniczne w warstwach orzeskich w rejonie Rybnika jako horyzonty przewodne Abstrakt   PDF
Józef Ryszka, Józef Misiarz
 
Vol 12, No 10 (1964) Utwory tufogeniczne warstw porębskich z rejonu Chorzowa Abstrakt   PDF
Józef Ryszka, Stefan Cebulak
 
Vol 34, No 2 (1986) Utwory tufonośne antykliny zbrzańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 16, No 6 (1968) Utwory wapienia muszlowego na obszarze między Opolem a Boronowem Abstrakt   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 43, No 3 (1995) Utworzenie Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstrakt
Aleksandra Gawęda, Kazimierz Kozłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Utworzenie systemu informacji geologicznej Litwy Abstrakt
Julius Belickas
 
Vol 44, No 7 (1996) Utylizacja żużli i popiołów ze spalania odpadów komunalnych Abstrakt   PDF
Henryk Pieczarowski
 
Vol 18, No 5 (1970) Uwagi a zastosowaniu hydrochemii w poszukiwaniach naftowych Abstrakt   PDF
Jan Pałys
 
Vol 27, No 5 (1979) Uwagi do artykułu o występowaniu sapropelitów w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt
Kazimiera Hamberger
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi do artykułu „Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych" Abstrakt   PDF
Marek Mroczkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi do badań geologiczno-geofizycznych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 40, No 9 (1992) Uwagi do dyskusji dotyczącej dat TL na przykładzie Kotliny Sandomierskiej i obszarów przyległych Abstrakt
Wanda Laskowska-Wysoczańska, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 7, No 3 (1959) Uwagi do instrukcji w sprawie opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski Abstrakt
Edmund Rutkowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowej i rolniczej działalności Abstrakt   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Uwagi do recenzji - "Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony" opracowanej przez J.Malinowskiego i J .Picha, zamieszczonej w Przeglądzie Geologicznym nr 9, 1993 r. Abstrakt
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
 
Vol 43, No 3 (1995) Uwagi do Stanowiska nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce (Prz. Geol., 11, 1994, str. 927) Abstrakt
Wiesław Subotowicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Uwagi dotyczące ilościowej analizy petrograficznej preparatów ziarnowych węgli Abstrakt   PDF
Barbara Kwiecińska, Andrzej Manecki
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi dotyczące rozkładu rezydualnej poprawki kinematycznej Abstrakt   PDF
Henryk Banaś
 
Vol 24, No 2 (1976) Uwagi dotyczące współczesnej klasyfikacji skał osadowych Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 2 (1960) Uwagi dotyczące znaczenia terminu "czert" Abstrakt
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 24, No 10 (1976) Uwagi metodyczne na temat organizacji logicznej i uruchamiania systemów typu geologicznego na podstawie doświadczeń z systemem "APIGEOKS" Abstrakt
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 23, No 11 (1975) Uwagi na temat badań izotopowych przedkarpackich złóż siarki rodzimej Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora Abstrakt   PDF
Antoni Parecki
 
Vol 32, No 11 (1984) Uwagi na temat budowy i rozwoju gipsów szklicowych Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 11, No 7 (1963) Uwagi na temat chemizmu wód podziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej z Pienińskim Pasem Skałkowym Abstrakt   PDF
Lesław Bober, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Uwagi na temat danych i interpretacji przedstawionych przez Medusa 0il & Gas Abstrakt
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi na temat edukacji geologicznej na wyższych uczelniach technicznych Abstrakt
Marek Lemberger
 
Vol 34, No 12 (1986) Uwagi na temat genezy dolomitów środkowodewońskich Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu Abstrakt   PDF
Anna A. Szynkiewicz, Anita Weber-Weller, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 41, No 4 (1993) Uwagi na temat kartografii geologicznej w Polsce u progu XXI w. Abstrakt
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 29, No 2 (1981) Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowiących podłoże budowlane Abstrakt
Marek Tarnawski, Franciszek Tomasz Skała
 
Vol 17, No 4 (1969) Uwagi na temat metodyki oceny wartości złóż Abstrakt   PDF
Czesław Srzednicki
 
Vol 7, No 11 (1959) Uwagi na temat projektu planu perspektywicznego badań geologicznych Abstrakt
Witold Jurkiewicz, Edward Ruhle
 
Vol 25, No 1 (1977) Uwagi na temat rozwoju kadry geologicznej Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 35, No 12 (1987) Uwagi na temat wód „kryptotermalnych" Sudetów Abstrakt
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Władysław Duliński, Jerzy Grabczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Uwagi na temat występowania kwarcytów w okolicy Jegłowej Abstrakt
Stanisław Lewowicki
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 5 (1998) Uwagi na temat XIII i XIV konkursu grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Uwagi na temat XVII konkursu grantów indywidualnych KBN Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Uwagi o aktualnych przepisach prawnych dotyczących wód leczniczych (artykuł dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 8, No 9 (1960) Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa Abstrakt
Stanisław Bukowy
 
Vol 30, No 9 (1982) Uwagi o budowie geologicznej niecki płockiej (warszawskiej) Abstrakt   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 25, No 10 (1977) Uwagi o budowie geologicznej SW części Podhala Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Uwagi o budowie geologicznej "Trasy Łazienkowskiej" w Warszawie Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi o budowie geologicznej wyniesienia Łeby w świetle ostatnich wyników badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Białowąs, Anna Wierzchowska-Czulińska
 
Vol 6, No 2 (1958) Uwagi o budowie południowo-zachodniej części niecki miechowskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 12, No 2 (1964) Uwagi o chemiźmie wód rejonu Rybnika Abstrakt   PDF
Stanisław Witczak
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o czwartorzędzie okolic Jeziora Żarnowieckiego Abstrakt
Waldemar Gogołek
 
Vol 7, No 12 (1959) Uwagi o dolnośląskich złożach kaolinu i ich przemysłowym wykorzystaniu Abstrakt   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 8, No 10 (1960) Uwagi o dolnośląskich łupkach grafitowych Abstrakt
Marian Subieta
 
Vol 31, No 4 (1983) Uwagi o facji „ammonitico rosso" Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 9 (2001) Uwagi o fałdach regionalnych w polskich Karpatach zewnętrznych Abstrakt   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi o genezie hydrotermalnych złóż uranu w Europie Abstrakt   PDF
Jerzy Borucki
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o genezie i wieku sudeckich iłów warwowych Abstrakt   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 26, No 3 (1978) Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych" Abstrakt   PDF
Jacek Kasiński, Grzegorz Czapowski, Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Uwagi o genezie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej w świetle poglądów C. F. Davidsona Abstrakt   PDF
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 27, No 8 (1979) Uwagi o geologii Ziemi Lubuskiej i o warunkach krążenia wód podziemnych Abstrakt
Janusz Skoczylas, Adam Choiński
 
Vol 23, No 1 (1975) Uwagi o górnej jurze dolnej kredzie południowo-wschodniej Francji i zachodniej Szwajcarii Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 18, No 10 (1970) Uwagi o granicy litologicznej w obrębie warstw rudzkich z rejonu Panewniki – Jaworzno Abstrakt   PDF
Jerzy Sankiewicz, Ryszard Szymoniak
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o iłach laminowanych w Sudetach Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Anna Sadowska, Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Uwagi o kierunkach rozwoju zaplecza laboratoryjnego służby geologicznej w Polsce Abstrakt
Stefan Cebulak, Marian Stępniewski
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych Abstrakt
Jerzy Fedak
 
Vol 7, No 5 (1959) Uwagi o krysztale górskim z Jegłowej Abstrakt
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 13, No 9 (1965) Uwagi o krzemieniach krajowych i ich wykorzystaniu gospodarczym Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 8, No 7 (1960) Uwagi o lessach południowej Lubelszczyzny jako lokalnej bazie surowców ceramicznych Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 10 (1999) Uwagi o listach czasopism Zespołu Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) Komitetu Badań Naukowych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 28, No 1 (1980) Uwagi o litostratygrafii triasu wąwozu Bukowia (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 7, No 1 (1959) UWAGI O MECHANIZMIE POWSTAWANIA NlEKTORYCH STRUKTUR Abstrakt   PDF
EDMUND RUTKOWSKI
 
Vol 3, No 2 (1955) Uwagi o melafirach polskich Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Uwagi o metalogenii Rumunii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uwagi o metodach i kierunkach badań inoceramów Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 30, No 6 (1982) Uwagi o metodzie selektywnej dezintegracji zastosowanej do analizy litologicznej skał okruchowych różnych środowisk i wieku Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki
 
Vol 17, No 5 (1969) Uwagi o mikroelementach w popiołach lepidofitów karbońskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Maria Domagałowa
 
Vol 49, No 7 (2001) Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o morfogenezie wydm okolic Warszawy Abstrakt   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o morfologii glacjalnej Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstrakt   PDF
Maciej Hakenberg
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o możliwości występowania złóż ropy i gazu ziemnego w karbonie obniżenia lubelskiego Abstrakt   PDF
Teresa Niemczycka, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 30, No 4 (1982) Uwagi o niektórych analizach miąższości osadów cechsztynu na obszarze Ziemi Lubuskiej Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 10 (1962) Uwagi o niektórych wartościach podawanych w dokumentacjach hydrogeologicznych Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 11, No 5 (1963) Uwagi o nomenklaturze stratygrafii malmu Abstrakt
Zofia Dąbrowska
 
Vol 3, No 7 (1955) Uwagi o nowej metodyce s:porządzania planu prac geologicznych Abstrakt
Andrzej Stoga
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi o nowych stanowiskach osadów interglacjalnych na tle stratygrafii młodszego czwartorzędu południowego Abstrakt   PDF
Andrzej Albrycht, Krzysztof Bińka, Roman Brzezina, Kazimierz Dyjor, Jerzy Nitychoruk, Irena Pawłowskaja
 
Vol 24, No 4 (1976) Uwagi o obiegu informacji w naukach geologicznych Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 32, No 7 (1984) Uwagi o paleoekologii fauny wapienia muszlowego NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Adam Bodzioch
 
Vol 40, No 3 (1992) Uwagi o paleoekologii flory mioceńskiej w sferosyderytach Turowa Abstrakt
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o paleogeograficznym i tektonicznym stanowisku niecki szczecińskiej Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Uwagi o paleontologicznej nomenklaturze otwartej i listach synonimów Abstrakt
Bogusław Kołodziej
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o piaskowcach budowlanych rejonu Bolesławca-Lwówka Śląskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o pozycji anhydrytów polskiego Przedgórza Karpat środkowych Abstrakt   PDF
Maria Błaszczyńska
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o pozycji stratygraficznej żwirów w liasie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Uwagi o prognozowaniu krajowej bazy kopalin użytecznych Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o recie południowej części niecki północnosudeckiej Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 3, No 8 (1955) Uwagi o roli i potrzebie geofizyki w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o roponośności i gazonośności polskich Karpat fliszowych i ich przedgórza Abstrakt   ##common.remote##   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 3 (1977) Uwagi o rozmieszczeniu surowców ilastych ceramiki budowlanej i kruszyw sztucznych Abstrakt
Zbigniew Kozydra, Jarosław Mojsiejenko, Zbigniew Tokarski
 
Vol 31, No 12 (1983) Uwagi o rozwoju molasy rowu przedgórskiego Karpat na Śląsku Cieszyńskim Abstrakt   PDF
Zbigniew Buła, Dominik Jura
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi o rozwoju rowu Kleszczowa na tle wybranych elementów paleohydrogeologii regionu Abstrakt   PDF
Tomasz Michalski
 
Vol 35, No 4 (1987) Uwagi o sedymentacji i ewolucji złoża bryłowego soli rejonu Wieliczki Abstrakt
Jan Rolewicz
 
Vol 36, No 2 (1988) Uwagi o spękaniach w skałach północnej osłony granitoidów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poręby Abstrakt   PDF
Norbert Cieśliński
 
Vol 9, No 2 (1961) Uwagi o sposobie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych Abstrakt
Tadeusz Konasiewicz, Bronisław Paczyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Uwagi o stanie tektoniki w Polsce (nie pretendujące do pełnej oceny) Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi o stosowaniu zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych w ZSRR Abstrakt
Maciej Hakenberg
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o stosunku nauk geologicznych do gospodarki Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstrakt
Andrzej Banaszak
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o stratygrafii polskiego tortonu Abstrakt   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) Uwagi o strefie tektonicznej Warta - Osiecznica (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Uwagi o tektonice rowu Kleszczowa Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 3 (1979) Uwagi o tektonice utworów dewońskich synkliny gałęzickiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi o terminologii i klasyfikacji struktur sedymentacyjnych osadów rzecznych Abstrakt
Jerzy Giżejewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Uwagi o trzeciorzędowych osadach spływów błotnych w odkrywce kopalni węgla brunatnego „Bełchatów" Abstrakt   PDF
Grzegorz Jacek Nowak
 
Vol 10, No 12 (1962) Uwagi o ustalaniu bilansowości złóż węgla brunatnego w okresie ich geologicznego rozpoznania Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 16, No 5 (1968) Uwagi o "wapieniach serpulowych" dolnego sarmatu strefy progów zewnętrznych południowej krawędzi Wyżyny Lubelskiej Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Janusz Muchowski
 
Vol 30, No 7 (1982) Uwagi o warunkach geologicznych mineralizacji miedziowo-molibdenowej w paleozoiku okolic Myszkowa Abstrakt   PDF
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o wieku niektórych margli z iłów babickich okolicy Birczy Abstrakt
S. Geroch, J. Kotlarczyk
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o wodach artezyjskich północnej Wielkopolski Abstrakt
Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 38, No 11 (1990) Uwagi o wpływie cech hydrogeologicznych podłoża na rozwój strefy brzegowej w rejonie Rewala Abstrakt   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 18, No 11 (1970) Uwagi o wskaźniku nierównomierności jako charakterystyce zmienności złoża i jego stosunku do współczynnika zmienności Abstrakt   PDF
Tadeusz Musiał
 
Vol 36, No 4 (1988) Uwagi o wykształceniu cyklu PZ2 w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Maria Rup
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o wynikach badań złóż glin ogniotrwałych w obszarze strzegomskim Abstrakt
Antoni Kraus
 
Vol 12, No 10 (1964) Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej Abstrakt
Lidia Malinowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Uwagi o występowaniu cyrkonów w aluwiach bloku karkonosko-izerskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Grodzicki
 
Vol 8, No 4 (1960) Uwagi o występowaniu kaolinów w okolicy Roztoki Abstrakt
Stefan Kural
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w cynkowo-ołowiowych rudach triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Jan Kuhl, Janina Widawska
 
Vol 12, No 9 (1964) Uwagi o występowaniu selenu rodzimego Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Uwagi o zasadach sporządzania map metalogenicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Fedak, Maria Lindner
 
Vol 12, No 3 (1964) Uwagi o znaczeniu ciężaru właściwego skał litych oraz gruntów mineralnych Abstrakt
Władysław Franciszek Mroczkowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Uwagi o znaczeniu karbońskich łupków ogniotrwałych z kopalni "Słupiec" dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwagi o znaczeniu mineralizacji żyłowej w złożach śląsko-krakowskich Abstrakt
Marek Szuwarzyński
 
Vol 10, No 11 (1962) Uwagi w sprawie badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż surowców mineralnych Abstrakt
Waldemar Zimny
 
Vol 11, No 10 (1963) Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 23, No 7 (1975) Uwagi w sprawie metodyki planowania i finansowania prac geologicznych Abstrakt
Jerzy Pawlak
 
Vol 4, No 3 (1956) Uwagi w sprawie podziału miocenu Polski Abstrakt   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi w sprawie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych Abstrakt
Tadeusz Kliński
 
Vol 13, No 2 (1965) Uwagi w sprawie stratygrafii osadów środkowej jury między Górami Świętokrzyskimi a Bugiem Abstrakt   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie terminologii i klasyfikacji uskoków Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów Abstrakt   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów T. Gałkiewicza - odpowiedź Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 13, No 5 (1965) Uwagi w sprawie wykorzystania analiz hydrochemicznych z głębokich wierceń Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie wykorzystania pomiarów hydrodynamicznych wykonywanych w głębokich otworach wiertniczych Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro
 
Vol 9, No 3 (1961) Uwagi w sprawie zabezpieczenia wykonania prac geologicznych Instytutu Geologicznego Abstrakt
Olgierd Brzozowski
 
Vol 49, No 3 (2001) Uwagi w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Abstrakt
Jan Prażak
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi w sprawie zatwierdzania projektów robót geologicznych w radach narodowych Abstrakt
Tadeusz Musiał
 
Vol 10, No 9 (1962) Uwagi wstępne o badaniach geologicznych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Anatol Czekaj, Józef Porzycki
 
Vol 2, No 9 (1954) UWAGl O ŻYLE KWARCOWEJ W BIAŁEJ GÓRZE NA ROZDROŻU IZERSKIM Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 49, No 8 (2001) Uwarunkowania środowiskowe docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych okręgu olkuskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwarunkowania tektoniczne mineralizacji Zn - Pb na przykładzie złoża Trzebionka Abstrakt
Ewa Górecka, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 4, No 11 (1956) Uwzględnienie nakładów na prace geologiczno-rozpoznawcze w kalkulacji kosztów własnych kopaliny Abstrakt
Aleksander Żewierżejew
 
Vol 49, No 5 (2001) Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D) Abstrakt   PDF
Krzysztof Dzwinel, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 27, No 12 (1979) Uzbrojony toczeniec ilasty z miejscowości Wisła Abstrakt
Józef Piątkowski
 
Vol 45, No 10 (1997) Uzgadnianie granic obszarów i terenów górniczych jako jeden z elementów postępowania koncesyjnego Abstrakt
Zdzisław Kulczycki, Jerzy Picur, Zygmunt Zgraja
 
Vol 41, No 4 (1993) Uzupełnienie stanowisk opracowanych palinologicznie i datowanych metodą 14C z okresu 20000-8000 BP w Polsce Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 9, No 3 (1961) Uzyskiwanie ropy naftowej z łupków bitumicznych metodą Ljungstroma Abstrakt
Jerzy Lefeld
 
Vol 47, No 3 (1999) Użytkowanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznym Wolinie Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 8 (2000) V. Courtillot - Das sterben der Saurier. ErdgeschichtlicheKatastrophen Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 3 (2002) V Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Szklarska Poręba, 07­08.02.2002 Abstrakt
Cezary Sroga
 
Vol 50, No 1 (2002) V Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb - Neapol, Włochy, 27.08-29.09.2001 – Abstrakt
Przemysław Mroczek
 
Vol 43, No 1 (1995) V Konferencja - Problemy geologii i ekologii w górnictwie podziemnym - Szczyrk, 12-14.10.1994 Abstrakt
Cezary Janczyn
 
Vol 42, No 9 (1994) V Konferencja Sozologiczna - Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej przy ograniczeniach sozologicznych Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 7 (1994) V Konferencja Sozologiczna PTG "Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej i przy ograniczeniach sozologicznych" - Tarnobrzeg, 21 - 22.04.1994 Abstrakt
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 4 (1999) V konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Iznota, 01–04.09.1998 Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 49, No 9 (2001) V Konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Bełchatów Wawrzkowizna, 23-25.05.2001 Abstrakt
Tadeusz Ratajczak, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 10, No 2 (1962) V Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 26, No 6 (1978) V Międzynarodowa Konferencja Analizy Termicznej w Kyoto (Japonia) Abstrakt
Ewa T. Stępkowska, Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 27, No 6 (1979) V Międzynarodowe Sympozjum Solne w Hamburgu Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 8, No 4 (1960) V Międzynarodowy Sympozjon Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków w Budapeszcie i Tihanie Abstrakt
Jan Skorupa
 
Vol 51, No 6 (2003) V. Panoš — Karsologická a speleologická terminologie. Výkladovýslovník s ekvivalentyveslovenštine a jednacíchjazycíchMezinárodníSpeleologické Unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španělština) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 23, No 1 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstrakt
Jan Wyżykowski
 
Vol 23, No 2 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstrakt
Jan Wyżykowski
 
Vol 44, No 8 (1996) V seminarium z cyklu: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń - Trzebieszowice k. Kłodzka, 29-31.05.1996 Abstrakt
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 2 (1999) V Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Karpacz, 16-18.10.1998 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 46, No 1 (1998) V Szkoła Fizyki Minerałów - Wrocław, 26 - 28.09.1997 Abstrakt
Jacek Bogdański
 
Vol 25, No 6 (1977) V Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne Abstrakt
Andrzej Kozłowski, Łukasz Karwowski
 
Vol 46, No 9-1 (1998) V Zjazd Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach Abstrakt
Anna Żurak
 
Vol 11, No 9 (1963) V Zjazd Geologiczny w Jugosławii Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Variability of redox conditions in sea water-sediment-pore water in Gotland and Gdańsk Basins Abstrakt
Gunter Bublitz, Teresa Szczepańska
 
Vol 48, No 9 (2000) V.D. Balke, V. Beims, F.W. Heers, B. Hölting, R. Homrig- hausen& G. Matthess - Grundwasserereschliessung. Grundlagen - Brunnenbau - Grundwasserschutz - Wasserrecht Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 51, No 2 (2003) VI Festiwal Nauki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstrakt
Anna Bagińska
 
Vol 51, No 5 (2003) VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02-01.03.2003 Abstrakt
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 4 (1995) VI konferencja sozologiczna i I seminarium petroarcheologiczne - Poznań, 29.09.1994 Abstrakt
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 51, No 9 (2003) VI Konferencja z cyklu Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym — Kamień Śląski, 11–13.06.2003 Abstrakt
Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 10, No 2 (1962) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu (INQUA) Abstrakt
Romuald Żyłka
 
Vol 9, No 7 (1961) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu Abstrakt
. .
 
Vol 24, No 4 (1976) VI Kongres Regionalnego Komitetu Stratygrafii Neogenu Śródziemnomorskiego (RCMNS) Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bienkowa
 
Vol 19, No 1 (1971) VI Kongres Techników Polskich Abstrakt
Redakcja Przeglądu Geologicznego
 
Vol 43, No 12 (1995) VI krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego, Konin, 12-14.10.1995 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 21, No 1 (1973) VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Olomuniec 1973 r. Abstrakt
J. Głazek
 
Vol 12, No 4 (1964) VI Międzynarodowy Zjazd Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej w Polsce Abstrakt
Henryk Świdziński, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 42, No 1 (1994) VI Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne - Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 -11 września 1993 r. Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 42, No 5 (1994) VI seminarium terenowe - Korelacja stratygraficzna lessów i utworów glacjalnych Polski SE i Ukrainy NW (3 -7.10.1994) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 2 (2000) VI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Sobótka-Górka, 15 - 17.10.1999 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 1 (1964) VI światowy Kongres Naftowy Abstrakt
Stanisław Depowski, Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 10 (1977) VII Afrykańskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na tle geologii Nigerii Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 43, No 4 (1995) VII International Flint Symposium - Ostrowiec Świętokrzyski, 04-08.09.1995 Abstrakt
Ryszard Michniak
 
Vol 43, No 8 (1995) VII Konferencja Sozologiczna - Polkowice, 11-12.05.1995 Abstrakt
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 7 (1998) VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Najnowsze osiągnięcia metodyczno-interpretacyjne w geofizyce wiertniczej - Koninki, 22-24.04.1998 Abstrakt
Jadwiga Jarzyna
 
8001 - 8250 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>