Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8, No 10 (1960) Rozpoznawanie złoża Khetri w Indii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 3, No 11 (1955) Rozprawa N. A. Dmitriewa o geologii i górnictwie w Polsce sprzed 124 lat. Abstrakt
Krystyna Korejwo
 
Vol 17, No 2 (1969) Rozprzestrzenienie i geneza trzeciorzędowych osadów glaukonitowych na obszarze NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, .Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 2 (1994) Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło Abstrakt
Dariusz Ciszewski
 
Vol 3, No 2 (1955) Rozprzestrzenienie stratygraficzne małżoraczków Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 43, No 3 (1995) Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 20, No 6 (1972) Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego Abstrakt   PDF
Jerzv Kanasiewicz, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 34, No 1 (1986) Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Rozszerzenie uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw geologicznych Abstrakt
Jerzy Białkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Rozważania na temat glałkonitu Abstrakt   PDF
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 4 (2001) Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 20, No 5 (1972) Rozważania nad strukturą ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAlG) w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Rozważania o wkładzie Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwój nauk geologicznych w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 10 (1982) Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981 Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak, Kazimierz Zarębski
 
Vol 31, No 7 (1983) Rozwój badań i poszukiwań geologicznych między Szczecinem a Koszalinem w latach 1955-1983 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Stanisław Tyski
 
Vol 11, No 5 (1963) Rozwój badań nad budową geologiczną i złożową Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój badań naukowych w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 7 (1992) Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie Abstrakt
Nestor Oszczypko
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój bazy surowcowej rud metali nieżelaznych w państwach kapitalistycznych Abstrakt   PDF
Jaroslav Žežulka
 
Vol 45, No 11 (1997) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997 Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego Abstrakt
Antonni Białaczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza Abstrakt   PDF
Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka
 
Vol 46, No 5 (1998) Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój geochemii na Wydziale Geologii UW Abstrakt
Antoni Polański, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 3, No 8 (1955) Rozwój geologii złóż w Europie Abstrakt
Franciszek Ekiert
 
Vol 3, No 9 (1955) Rozwój geologii złóż w ZSRR Abstrakt
Franciszek Eklert
 
Vol 22, No 5 (1974) Rozwój górnictwa skalnego w zachodnich województwach Abstrakt
Witold Koprowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Rozwój gospodarczy regionu częstochowskiego w związku z historią badań geologicznych Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 62, No 4 (2014) Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” Abstrakt   PDF
Jerzy Flisiak, Zbigniew Frankowski, Andrzej Haładus, Edyta Majer, Michał Kowalski, Paweł Pietrzykowski, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 2 (1963) Rozwój i wyniki działania państwowej służby geologicznej w okresie ostatnich 10 lat Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych Abstrakt   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój idei potasonośnego "zagłębia gdańskiego" w systemie permskim Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój informatyki geofizycznej Abstrakt
Tadeusz Bugno, Bogdan Cianciara, Henryk Marcak, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Rozwój koncepcji poszukiwawczych w starszym paleozoiku platformy prekambryjskiej Abstrakt   PDF
Joanna Stolarczyk
 
Vol 30, No 5 (1982) Rozwój litologiczno-facjalny wendu górnego na obszarze wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Borys Areń
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Rozwój malmu w południowej części syneklizy perybałtyckiej w świetle nowych wierceń Abstrakt   ##common.remote##   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM Abstrakt   PDF
Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój metody mikro grawimetrycznej Abstrakt   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój nauczania i badań w zakresie geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej Abstrakt
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwój naukowej kadry geologicznej w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 6 (1986) Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej Abstrakt
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko
 
Vol 42, No 7 (1994) Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie Abstrakt
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 10, No 6 (1962) Rozwój podwarszawskiego odcinka doliny Wisły w holocenie Abstrakt
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 22, No 7 (1974) Rozwój poglądów na przynależność systematyczną niektórych rodzajów rodziny Anomalinidae Cushman Abstrakt   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Rozwój poglądów na zagadnienie teorii tektoniki płyt Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Rozwój pojęcia geosynklina Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 9 (1965) Rozwój poszukiwań naftowych na Morzu Północnym Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury) Abstrakt   PDF
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 12, No 1 (1964) Rozwój prac badawczych nad występowaniem węglowodorów na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach 1945 - 2000 Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Jolanta Pacześna
 
Vol 38, No 4 (1990) Rozwój sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego (Ca3) w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Rozwój sedymentacji osadów czerwonego spągowca w SE części polskiego basenu permskiego Abstrakt   PDF
Rafał Szwarc, Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 8 (1985) Rozwój sedymentacji permu i pstrego piaskowca w rejonie grzbietu Lublińca Abstrakt   PDF
Anna Morawska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Rozwój sedymentacji utworów klastycznych późnego paleozoiku w okolicach Brzegu Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Rozwój sedymentacji w angielskim basenie cechsztyńskim Abstrakt   PDF
Denys B. Smith
 
Vol 7, No 7 (1959) Rozwój sedymentacyjny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Janusz Kuchciński
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 62, No 2 (2014) Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego) Abstrakt   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 21, No 3 (1973) Rozwój strukturalno-tektoniczny obszaru Żarnowca Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 35, No 11 (1987) Rozwój techniki wiertniczej sprzętu i aparatury pomiarowo-kontrolnej dla potrzeb geologii Abstrakt
Zenon Michota
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Rozwój tektoniczny starszego paleozoiku w syneklizie perybałtyckiej Abstrakt   PDF
E. T. Bałaszow, L. Knieszner, E. Poleszak
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka Abstrakt   PDF
Krystyna Bałaga
 
Vol 24, No 9 (1976) Rozwój warszawskiej depresji rejonowej Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój współzawodnictwa socjalistycznego w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Otan Zdychynec
 
Vol 61, No 10 (2013) Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Abstrakt   PDF
Wojciech Jegliński
 
Vol 49, No 8 (2001) Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Rozwój zrównoważony z punktu widzenia NATO — działalność Komitetu do spraw Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa Abstrakt   PDF
Anna Kalinowska
 
Vol 60, No 1 (2012) Rtęć w glebach obszarów zurbanizowanych Polski Abstrakt   PDF
Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 10 (1997) Rtęć z końcem XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ruch zaklęty w kamieniu -unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 46, No 3 (1998) Ruch zakładu górniczego (I) Abstrakt
Andrzej Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Ruch zakładu górniczego (II) Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 7 (1963) Ruchy neokimeryjskie w Polskich Karpatach Zachodnich Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Ruchy neotektoniczne jako czynnik kształtujący środowiska inżyniersko-geologiczne Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 31, No 12 (1983) Ruchy przesuwcze w południowej Polsce w paleozoiku Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ruchy synsedymentacyjne w kambrze górnym na Gór Świętokrzyskich (Pasmo Łysogórskie) Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 3 (1961) Rudki – starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Kazimierz Bielenin, Stanisław Holewiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Rudonośność utworów staropaleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 26, No 2 (1978) Rudy cynku i ołowiu triasu górnośląskiego oraz perspektywy ich poszukiwań Abstrakt   Bez nazwy   PDF
Longin Wielgomas
 
Vol 13, No 8 (1965) Rudy cyny, wolframu i litu w Rudawach (Górach Kruszcowych) Abstrakt
Josef Janečka, Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 3 (2003) Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Abstrakt   PDF
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Bahranowski, Grzegorz Rzepa
 
Vol 2, No 1-2 (1954) RUDY ŻELAZA Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 44, No 12 (1996) R.Wang & K. Aki (Eds.) - Mechanics Problems in Geodynamics. Part I & II Abstrakt
Roman Teisseyre
 
Vol 9, No 4 (1961) Rydno Abstrakt
Stefan Krukowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Ryfej na obszarze platformy Polski Abstrakt
Maria Wichrowska
 
Vol 66, No 11 (2018) Rynek złota Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Rys historyczny badań geologicznych, dotyczących budowy metra w Warszawie Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 5 (1965) Rysy ślizgowe jako wskaźnik kierunku głównego i pochodnego transportu tektonicznego Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 46, No 10 (1998) Rząd - społeczeństwo - świat biznesu a służba geologiczna w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Rzadko spotykane gatunki mikrofauny w osadach jury górnej Polski Abstrakt
Olga Styk
 
Vol 11, No 6 (1963) Rzeczywiste grubości intruzji skał magmowych Śląska Cieszyńskiego między Cieszynem a Bielskiem Abstrakt
Konrad Konior
 
Vol 40, No 4 (1992) Rzeki anastomozujące - procesy i modele sedymentacji.. Abstrakt
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 35, No 1 (1987) Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry) Abstrakt   PDF
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 10, No 9 (1962) Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej w województwie szczecińskim Abstrakt
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 60, No 5 (2012) RZONCA B. & SIWEK J. (red.) – Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. Abstrakt   PDF
Joanna Pociask-Karteczka, Łukasz Jelonkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) S. Czarniecki - Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 46, No 6 (1998) S. Depowski, R. Kotliński, E. Ruhle & K. Szamałek - Surowce mineralne mórz i oceanów Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 4 (1994) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej Niżu Polski z okazji 25-lecia Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze (1968 - 1993) Abstrakt
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 43, No 8 (1995) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej z okazji 75-lecia AGH im. S. Staszica w Krakowie (1919-1994) Abstrakt
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 45, No 4 (1997) S. Kozłowski (red.) - Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce w początkach XXI wieku Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Kozłowski (red.) — Rozwój obszaru między Łodzią i Warszawą w warunkach równowagi ekologicznej Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 42, No 5 (1994) S. Needham, M.G. Macklin - Alluvial archaeology in Britain Abstrakt
Leszek Starkel
 
Vol 44, No 10 (1996) S. Ostaficzuk - Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Ostaficzuk (red.) — Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią — na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 5 (1998) S. Oszczepalski & A. Rydzewski - Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce Abstrakt
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 8 (2003) S. O’Dunn & W.D. Sill — Exploring Geology. Introductory Laboratory Activities Abstrakt
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 10 (1994) S. S. Augustithis - Atlas of granitization - textures and Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 2, No 6 (1954) SA L I D Y Abstrakt   PDF
Konstanty Tołwiński
 
Vol 40, No 9 (1992) Samorząd terytorialny, jego kompetencje w zakresie ochrony środowiska i proponowane zmiany Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 12 (1976) Samowypływ solanki o anomalnym ciśnieniu z utworów czerwonego Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 17, No 11 (1969) Sanidyn z tufu filipowickiego Abstrakt
Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Santon w niecce bolesławieckiej Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 9 (1991) Sapropelit z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG 1 (depresja śródsudecka) Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 39, No 9 (1991) Sarkolit w warstwach siodłowych KWK Knurów Abstrakt   PDF
Włodzimierz Łapot
 
Vol 46, No 2 (1998) Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku - aktualne możliwości i perspektywy Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 45, No 4 (1997) Sauerland Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Scarcity of miospores from Albian section at Folkestone, England Abstrakt   PDF
M.O. Umenweke
 
Vol 17, No 7 (1969) Schemat technologiczny wzbogacania ubogiej rudy ilmeno-magnetytowej Abstrakt   PDF
Władysław Pilch, Janusz Biernat
 
Vol 48, No 1 (2000) Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A Focus on Africa - 11th Quadrennial IAGOD Symposium and GEOCONGRESS - Windhoek, Namibia, 22–26.07.2002 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 34, No 4 (1986) Sedimentary models of the small lignite deposits: examples from the Polish Neogene Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedymentacja badeńskich gipsów zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 38, No 9 (1990) Sedymentacja cechsztyńska na obszarze Podlasia Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Sedymentacja cykliczna w osadach trzeciorzędowej asocjacji brunatnowęglowej - pułapki interpretacji Abstrakt
Jacek Robert Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 33, No 12 (1985) Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 26, No 3 (1978) Sedymentacja i paleogeografia dolomitu głównego a jego ropo- i gazonośność Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Tadeusz M. Peryt, Tomasz S. Piątkowski, Ryszard Wagner
 
Vol 46, No 5 (1998) Sedymentacja oraz rozwój litofacjalny utworów dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB), zachodnia Polska Abstrakt   PDF
Leszek Pikulski
 
Vol 48, No 3 (2000) Sedymentacja pozakorytowa aluwiów w strefie międzywala Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej Abstrakt   PDF
Agnieszka Czajka
 
Vol 33, No 5 (1985) Sedymentacja środkowego dewonu w regionie łysogórskim (profil Świętomarz-Śniadka) Abstrakt   PDF
Jan Kłossowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Sedymentacja utworów cechsztyńskich wapienia podstawowego w rejonie Wrocławia Abstrakt   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 38, No 4 (1990) Sedymentacja w ryfcie północno-zachodniej części Morza Czerwonego Abstrakt   PDF
Bruce Harold Purser
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Sedymentacyjne przejawy mioceńskiej ruchliwości tektonicznej na Roztoczu Środkowym Abstrakt   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 35, No 4 (1987) Sedymentologia fliszu warstw krośnieńskich okolic Soliny Abstrakt   PDF
Paweł Brański
 
Vol 50, No 12 (2002) Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów klastycznych w Polsce (1978-1981) Abstrakt   PDF
Grzegorz Haczewski, Szczepan J. Porębski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów węglanowych i ewaporatowych w Polsce (1978 -1981): przegląd publikacji Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 21, No 5 (1973) Sejsmiczna aparatura cyfrowa w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych Abstrakt
Aleksander Midura, Jerzy Świtek
 
Vol 23, No 4 (1975) Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań metodą głębokich sondowań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Rufin Materzok, Jan Pajchel, Edward Perchuć
 
Vol 49, No 8 (2001) Sejsmiczne badania refleksyjne dla rozpoznania płytkich złóż węgla brunatnego na przykładzie prac w rejonie złoża "Piaski" koło Konina Abstrakt   PDF
Jerzy Dec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 49, No 5 (2001) Sejsmiczne modelowania złożowe utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (struktura Ryszkowej Woli - rejon Rudki) Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Piotr Zientara
 
Vol 41, No 5 (1993) Sejsmiczne rozpoznanie cyklicznej budowy cechsztynu ze szczególnym uwzględnieniem raf w wapieniu cechsztyńskim na wyniesieniu wolsztyńskim Abstrakt
Ludwik Knieszner, Andrzej Klecan, Ryszard Łomnicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki) Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski
 
Vol 50, No 12 (2002) Sejsmiczny obraz terranów Polski południowo-wschodniej na profilu cel02. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000 Abstrakt   PDF
Michał Malinowski Grupa Robocza CELEBRATION 2000
 
Vol 35, No 4 (1987) Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń – nowa grupa badawcza Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt   PDF
Rafał Sikora
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Hydrogeologiczna PTG Abstrakt
Tadeusz Macioszczyk, Stanisław Turek
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Sedymentologiczna PTG Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Stratygraficzna PTG Abstrakt
Jan Kutek
 
Vol 45, No 8 (1997) Sekwencja allodapiczna w północno-zachodniej części struktury bardzkiej - analiza litostratygraficzno-facjalna Abstrakt   PDF
Lech Żołyński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Piotr Dziadzio
 
Vol 51, No 6 (2003) Selen na przełomie XX i XXI wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 45, No 10 (1997) Semilamprofir minettopodobny z doliny Szklarki koło Krakowa Abstrakt   PDF
Marek Muszyński, Jerzy Czerny
 
Vol 44, No 8 (1996) Seminarium - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie - Kraków, 29.11.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 10 (1997) Seminarium - Przyszłość dla Konina - Konin 5.09.1997 Abstrakt
Zbigniew Kasztelewicz, Sławomir Mazurek
 
Vol 43, No 10 (1995) Seminarium Diageneza'95, Poznań, 12-14.06.1995 Abstrakt
Jan Środoń
 
Vol 43, No 3 (1995) Seminarium dotyczące oceny wyników programu Koncepcja ochrony litosfery - Warszawa, 13-16.12.1994 Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 9 (1999) Seminarium Hydrogeochemia '99 - Bratysława, Słowacja, 06.05.1999 Abstrakt
Dorota Jasińska
 
Vol 44, No 9 (1996) Seminarium Kryteria ocen oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców mineralnych ze złóż kopalin podstawowych na potrzeby koncesjonowania - Warszawa, 26.04.1996 Abstrakt
Anna Srokowska -Okońska
 
Vol 45, No 12 (1997) Seminarium magnetotelluryczne - Warszawa, 19.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski, Stefan Młynarski
 
Vol 45, No 2 (1997) Seminarium naukowe 40 lat geofizykijądrowej w Krakowie- sesja poświęcona pamięci prof. Jana AndrzejaCzubka w pierwszą rocznicę śmierci - Kraków,29.11.1996 Abstrakt
Jadwiga Jarzyna, Urszula Woźnicka
 
Vol 49, No 7 (2001) Seminarium nt. Metodyka wyceny wartości złóż kopalin, będących własnością Skarbu Państwa — Warszawa, 07.06.2001 Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 44, No 1 (1996) Seminarium nt. Przeszacowanie złóż węgla i kopalin stałych w warunkach gospodarki rynkowej, Hanower, Niemcy, 04- 06.12.1995 Abstrakt
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 2 (1993) Seminarium ochrony litosfery, 24-26 listopada 1992 r. Abstrakt
K. Wyrwicka
 
Vol 43, No 12 (1995) Seminarium ONZ na temat kontraktów gazowych, Sinaia, Rumunia, 13-15.06.1995 Abstrakt
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Seminarium robocze dotyczące realizacji projektu zamawianego PBZ 14-09: Zrównoważony rozwój (eko rozwój) województwa skierniewickiego (analiza stanu środowiska - prognoza - program) - Nieborów, 21 22.05.1998 Abstrakt
Agnieszka Samsel
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Seminarium szkoleniowe - Prezentacja wybranych systemów informacji o środowisku przyrodniczym, przydatnych dla potrzeb planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej - Warszawa, 05.06.1998 Abstrakt
Agnieszka Samsel
 
Vol 43, No 5 (1995) Seminarium szkoleniowe nt. Przemysł gazowy w gospodarce rynkowej w Europie - Paryż, Francja, 15-17.03.1995 Abstrakt
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 1 (1998) Seminarium terenowe Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla Krasiczyn, 22 - 24.09.1997 Abstrakt
Anna E. Siennicka-Chmielewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000 Abstrakt
Dariusz Ciszek, Zdzisław Jary, Janusz Kida
 
Vol 50, No 8 (2002) Seminarium — Funkcjonowanie Unii Europejskiej Abstrakt
Bogusław Bagiński
 
Vol 44, No 6 (1996) Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996 Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 7 (1996) Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits. Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 4, No 10 (1956) Seria podśląska na obszarze arkusza Biała-Bielsko Abstrakt   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 51, No 11 (2003) Seria witowska w świetle nowych danych Abstrakt   PDF
Stanisław Brud, Witold Zuchiewicz, Marta Rauch
 
Vol 50, No 7 (2002) Seria wydawnicza Budowa geologiczna Polski (40 lat historii) Abstrakt
Stefan Cieśliński
 
Vol 24, No 3 (1976) Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 32, No 7 (1984) Serpentynity i intruzje żyłowe północno- wschodniej części masywu Gogołów-Jordanów Abstrakt   PDF
Maciej Boduch
 
Vol 45, No 11 (1997) Seryjna mapa geologiczna Dolnego Śląska i Sudetów 1 : 200 000 - nowe przybliżenie Abstrakt   PDF
Leszek Sawicki
 
Vol 41, No 8 (1993) Sesja historyczno-hydrogeologiczno-wiertnicza, 18 - 19 listopada 1993 r. Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 3 (1998) Sesja naukowa - Paleozoik Gór Świętokrzyskich i obszarów ościennych - Kielce 15 Abstrakt
Marta Romanek, Andrzej Romanek
 
Vol 3, No 10 (1955) Sesja naukowa Instytutu Geologicznego poświęcona budowie geologicznej Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
, .
 
Vol 18, No 11 (1970) Sesja naukowa na temat osiągnięć przemysłu wiertniczo-naftowego w 25-leciu PRL Abstrakt
Krystyna Bonenberg
 
Vol 51, No 2 (2003) Sesja naukowa nt. Geologiczne problemy ochrony i kształtowania środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju — Warszawa, 22.11.2002 Abstrakt
Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 46, No 7 (1997) Sesja naukowa PIG poświęcona wynikom projektu zamawianego Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego - Warszawa, 10-11.04.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 41, No 9 (1993) Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Bartkowskiego, 29. 04.1993 r. Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 10 (1962) Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej Abstrakt
Edward Frączek
 
Vol 45, No 2 (1997) Sesja naukowa z okazji 45-lecia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - Z tradycją w nowoczesność- Warszawa, 13.12.1996 Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Sesje Mapy Tektonicznej Europy Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych Abstrakt   PDF
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 
Vol 19, No 10 (1971) Sfaleryt jako termometr geologiczny Abstrakt   PDF
Andrzej Skowroński
 
Vol 12, No 3 (1964) Sferolity retyku i liasu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Sferosyderyty z łupków spaskich jednostki skolskiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Szczepańska
 
Vol 33, No 1 (1985) SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki) Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Shale gas – geological challenge for Poland Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Siarczanowe minerały wietrzeniowe z kamieniołomu łupków łyszczykowych w Krobicy (Sudety Zachodnie) Abstrakt
Jan Parafiniuk
 
Vol 9, No 12 (1961) Siarkonośna seria ewaporatów mioceńskich w okolicy Czarkowych nad Nidą Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 49, No 5 (2001) Siarkonośne wapienie poselenitowe: implikacje dla migracji węglowodorów w brzeżną strefę zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 38, No 11 (1990) Sieć hydrogeologicznych obserwacji stacjonarnych na Podhalu - założenia i wstępna interpretacja wyników Abstrakt
Danuta Małecka, Teresa Lipniacka
 
Vol 27, No 4 (1979) Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce Abstrakt   PDF
Jarosław Pich
 
Vol 48, No 6 (2000) Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych na terenie Polski — zasady organizacji i współpracy z innymi systemami monitoringu Abstrakt
Bogusław Kazimierski
 
Vol 49, No 5 (2001) Silikoklastyczne osady miocenu z rejonu Tarnogrodu (zapadlisko przedkarpackie) a ich właściwości zbiornikowe Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problems Abstrakt   PDF
Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski
 
Vol 42, No 7 (1994) Silva rerum - rozmaitości i osobliwości muzealnego skarbca Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 32, No 5 (1984) Simplified classification of platform folds Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 16, No 5 (1968) Sinian w podłożu niecki Nidy Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinantu w rejonie Krzeszowic Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski
 
Vol 7, No 3 (1959) Siódmy rok wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 8, No 3 (1960) Siłomierze hydrauliczne produkcji krajowej oraz propozycje rozwiązań ciężarowskazów wiertniczych Abstrakt
M. Cywiński, T. Stachera
 
Vol 43, No 12 (1995) Skala magnetostratygraficzna dla utworów czerwonego spągowca, cechsztynu i pstrego piaskowca z obszaru Polski Abstrakt
Jerzy Nawrocki
 
Vol 48, No 3 (2000) Skala magnetostratygraficzna dla utworów retu i wapienia muszlowego ze Śląska i północnej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki, Joachim Szulc
 
Vol 50, No 1 (2002) Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych Abstrakt   PDF
Dariusz Botor, Paweł Kosakowski, Jan Kuśmierek, Tomasz Maćkowski
 
Vol 49, No 6 (2001) Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na Roztoczu (Polska SE i Ukraina NW) Abstrakt   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 30, No 8 (1982) Skamieniałości górnej kredy i trzeciorzędu z osadów talasoglacjalnych na Półwyspie Melville'a, Wyspa Króla Jerzego (Zachodnia Antarktyka) Abstrakt   PDF
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 40, No 7 (1992) Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej w Polsce Abstrakt
Alfred Uchman
 
Vol 40, No 11 (1992) Skamieniałości śladowe w oksfordzkich wapieniach płytowych okolic Krakowa Abstrakt
Mariusz Hoffmann, Alfred Uchman
 
Vol 39, No 4 (1991) Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej Abstrakt   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Skamieniałości warstw boruszowickich rejonu Bibiela-Kalety Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 61, No 10 (2013) Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” Abstrakt   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 5 (1955) Skarby naszej zemi - gospodarce narodowej Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Skarny magnezowe i marmury brucytowe grzbietu Dębnika Abstrakt
Czesław Harańczyk, Antoni Wala
 
Vol 41, No 3 (1993) Skażenia Cs-137 w rejonie Warszawa-Terespol Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 30, No 7 (1982) Skażenie wód dołowych kopalni Pomorzany związkami lignosulfonowymi Abstrakt   PDF
Andrzej F. Adamczyk, Stefan Chawiński
 
Vol 15, No 2 (1967) Skała flogopitowa z apatytem w Kopańcu (Góry Izerskie) Abstrakt   PDF
Jadwiga Pawłowska, Maria Bittmarowa
 
Vol 29, No 11 (1981) Skała kwarcowo-skaleniowo-kaolinitowa z Nowego Świętowa k. Nysy jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Mieczysław Budkiewicz, Maciej Budkiewicz, Wiesław Heflik, Roman Miłkowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Skała macierzysta ropy karpackiej Abstrakt   PDF
Joachim Hempel
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Skała ultramaficzna z warstw rudzkich rejonu Zebrzydowic (Rybnicki Okręg Węglowy) Abstrakt   PDF
Leonard Jochemczyk
 
Vol 48, No 5 (2000) Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Jan Urban
 
Vol 35, No 4 (1987) Skały apatytowo-kruszcowe w otworze Łopuchowo IG-1 (NE Polska) Abstrakt
Leszek Krzemiński, Ryszard Tyda, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 8 (1999) Skały eudialitowe z Chibin (Płw. Kolski, Rosja) Abstrakt   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 40, No 5 (1992) Skały i grunt powierzchni Wenus Abstrakt
Marek Żbik
 
Vol 66, No 6 (2018) Skały i piaski – wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 5.06–22.07.2018 Abstrakt   PDF
Henryka Milczanowska
 
Vol 26, No 9 (1978) Skały ilaste towarzyszące pokładom węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i możliwości ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Marian Kałwa, Józef Stolecki, F. Urbaniak
 
Vol 30, No 2 (1982) Skały ilaste z kopalni Murcki Abstrakt   PDF
Lidia Chodyniecka, Anna Wilk
 
Vol 47, No 9 (1999) Skały krzemionkowe dewonu i karbonu Gór Świętokrzyskich - nowa koncepcja genezy Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Sylwester Salwa, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Skały leukogranitowe okolic Świeradowa Zdroju Abstrakt
Grażyna Niemczynow-Śliwowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Skały macierzyste w podłożu czerwonego spągowca Abstrakt   PDF
Halina Merta
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich Abstrakt   PDF
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
 
Vol 44, No 2 (1996) Skały wapienne i wapniste we fliszu polskich Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Stanisław Leszczyński, Kazimiera Malik
 
Vol 26, No 12 (1978) Skały wylewne czerwonego spągowca w Polsce Abstrakt   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 23, No 12 (1975) Skolekodonty i konodonty z obszaru Polski oraz problemy ich systematyki Abstrakt   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 65, No 12 (2017) Skorupa oceaniczna i ofiolity w Sudetach Środkowych w świetle rozważań tektonicznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 44, No 8 (1996) Skutki geomorfologiczne i sedymentologiczne gwałtownej ulewy w dolinie KaIinki 15 września 1995 r. (Wyżyna Miechowska) Abstrakt   PDF
Elżbieta Czyżowska
 
Vol 34, No 3 (1986) Skutki ulewnego deszczu i powodzi 6 maja 1984 r. w Księgienicach Wielkich (woj. wrocławskie) Abstrakt
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 42, No 9 (1994) Skład chemiczny gipsów badenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych Abstrakt   PDF
Jacek Różkowski, Andrzej J. Witkowski, Janusz Kropka, Sławomir Rzepecki
 
Vol 11, No 9 (1963) Skład chemiczny i typ krystalochemiczny krzemianów a ich własności flotacyjne Abstrakt
Janusz Biernat
 
8001 - 8250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>