Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 1 (1996) Początki gruntoznawstwa w naukach geologicznych i technicznych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 68, No 1 (2020) Początki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 45, No 2 (1997) Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Początkowe etapy rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) oraz podsystemy "Otwory" i "Geofizyka wiertnicza" Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 47, No 7 (1999) Pod drzewem czasu - wystawa rzeźb Stefana Wierzbickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 59, No 7 (2011) Pod polskim niebem – wystawa fotografii krajobrazowej Elżbiety i Marka Lejbrandtów w Muzeum Ziemi PAN – 3.06–28.08.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 40, No 11 (1992) Pod powierzchniowy system radarowy SIR-3 Abstract
Piotr Lamparski
 
Vol 36, No 11 (1988) Podatność kredy piszącej na odkształcenia w świetle procesów glacjalnych Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Podatność naturalna i specyficzna wód podziemnych na obszarach rolniczych Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Zabłocki
 
Vol 67, No 5 (2019) Podatność osuwiskowa Polski Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 65, No 6 (2017) Podaż surowców skaleniowych w Polsce ze źródeł krajowych i zagranicznych w świetle potrzeb rynku Abstract   PDF (Polish)
Ewa Lewicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Podobieństwo głębokich wód mineralnych w południkowym przekroju przez Polskę Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 9, No 10 (1961) Podstawowa sieć grawimetryczna Polski I rzędu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Podstawowe badania geologiczne morza i wybrzeża oraz ich praktyczne znaczenie Abstract
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Piotr Przezdziecki, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Podstawowe i problemowe mapy geologiczne i ich przydatność Abstract
Witold C. Kowalski, Krzysztof Laskowski, Barbara Słowańska
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 40, No 4 (1992) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Zakres i kluczowe pojęcia ustawy Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 24, No 12 (1976) Podstawowe kierunki rozwoju badań geofizycznych Instytutu Geologicznego Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Podstawowe niedociągnięcia w działalności inżyniersko-geologicznej w świetle opinii wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 9 (1980) Podstawowe prace geologiczne, hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1980) Podstawowe prawidłowości formowania i rozmieszczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na przykładzie młodych platform epipaleozoicznych Abstract   PDF (Polish)
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Podstawowe problemy i potrzeby edukacyjne administracji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Anita Starzycka, Maja Kowalska
 
Vol 46, No 4 (1998) Podstawowe problemy tektoniki i tektogenezy utworów paleozoicznych Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 12 (1955) Podstawowe przesłanki perspektyw roponośności i gazonośności Abstract
I. O. Brod
 
Vol 42, No 11 (1994) Podstawowe przesłanki polityki państwa w dziedzinie geologii Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Podstawowe tezy pracy pt. "Rola halokinezy w rozwoju młodszego mezozoiku Mogilna" Abstract   PDF (Polish)
Julian Sokołowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne oraz możliwości wykorzystania samoczynnie koagulujących brunatnych wód poziomu mioceńskiego z regionu Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Michał Drobnik, Teresa Latour
 
Vol 41, No 2 (1993) Podstawowe zagadnienia gospodarki zasobami złoża w Kopalni Siarki Jeziórko w obecnych warunkach ekonomicznych i ekologicznych Abstract
Tadeusz Puka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Podstawowe zasady i nowe możliwości wykorzystywania wyników badań presjometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 42, No 6 (1994) Podstawowe założenia nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe założenia polityki surowcowej państwa Abstract
Michał Gientka
 
Vol 20, No 10 (1972) Podstawy geologiczne metodyki badań utworów mezozoicznych na Niżu Polskim pod kątem poszukiwań bituminów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 24, No 5 (1976) Podstawy mineralogiczno-petrograficzne poszukiwań złóż chromitu na Dolnym Śląsku Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 5 (1970) Podstawy prognozowania naturalnych i sztucznych zmian warunków hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 10 (1996) Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski
 
Vol 14, No 2 (1966) Podstawy szczegółowego podziału anhydrytów Abstract   PDF
Maciej Podemski, Ryszard Wagner
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Podstawy teoretyczne stosowania termoluminescencji w geologii Abstract
Maria Frydrychewicz
 
Vol 53, No 5 (2005) Podstawy waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 43, No 11 (1995) Podwyższona radioaktywność lessów przedsudeckich jako rezultat eolicznego transportu radionuklidów Abstract
Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 20, No 1 (1972) Podział i systematyka typów genetycznych osadów morskich W. T. Frołowa Abstract   PDF (Polish)
Feliks Pieczka
 
Vol 4, No 8 (1956) Podział na arkusze map w skalach dużych i średnich• i nowe cięcie radzieckie Abstract
Stefan Hjldt
 
Vol 17, No 2 (1969) Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 57, No 11 (2009) Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych właściwościach hydraulicznych w celu dokładniejszego wyznaczania przepuszczalności podczas modelowania przepływów w złożu gazu Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Ha Quang Man
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Podział stratygraficzny osadów kredowych w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF
J. Milewicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Podział strukturalno-geologiczny Polski jako podstawa. badań Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 12 (1984) Podział trzeciorzędu NW Europy na piętra mięczaków Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 64, No 7 (2016) Podziemne magazynowanie energii cieplnej – metody i zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Maciej Miecznik
 
Vol 26, No 2 (1978) Podziemne magazynowanie węglowodorów oraz innych substancji w złożach soli w Polsce jako nowy kierunek ich wykorzystywania dla gospodarki narodowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brańka, Włodzimierz Charysz, Aleksander Garlicki, Zbigniew Werner, Zdzisław Ziąbka
 
Vol 57, No 9 (2009) Podziemne magazynowanie węglowodorów w kawernach solnych w Polsce — wymiar strategiczny i możliwości poprawy stanu środowiska naturalnego Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 49, No 7 (2001) Podziemne składowanie odpadów szansą dla środowiska naturalnego Abstract
Mirosława Pietras
 
Vol 55, No 8 (2007) Podziemne składowanie — sposób na dwutlenek węgla Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 58, No 12 (2010) Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich Abstract   PDF
Joanna Plenzler, Joanna Bajorek, Barbara Jaśkowiec, Adam Kołodziej, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Sabina Wójcik
 
Vol 48, No 7 (2000) Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku Abstract
Regina Kramarska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Podłoże czwartorzędu w okolicach Ryk i Dęblina Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Marcin Żarski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Podłoże krystaliczne Pomorza i polskiego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 54, No 10 (2006) Podłoże skonsolidowane Karpat pomiądzy Dunajcem a Tisą Abstract   PDF
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 2 (1999) Pofałdowa dyspersja kierunków w strefie wygięcia płaszczowiny śląskiej w rejonie doliny Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 17, No 12 (1969) Pogląd na mineralogię iłów montmorylonitowych karbonu górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski, Jan Kubisz
 
Vol 40, No 2 (1992) Poglądy na diagenezę rogowców Abstract
Wacław Barzyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Poglądy na genezę złóż rud cyny w Sudetach Abstract
Marek Michniewicz, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Pokój sprzyja gospodarce surowcowej Afganistanu Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (I) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (II) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 29, No 11 (1981) Pokredowa tektonika na północnym skłonie wału metakarpackiego w okolicy Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 12, No 3 (1964) Polacy w górnictwie marokańskim Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 54, No 3 (2006) Polacy— słuchacze wykładów mineralogii R. J. Haüy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu w latach 1802–1821 Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Polarne wyprawy badawcze. Historia i teraźniejszość - wystawa w Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie polskich badań polarnych Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 54, No 10 (2006) Pole cieplne i anomalie pola grawimetrycznego Karpat na tle budowy geologicznej Abstract
Jacek Grabowski, Olga Polechońska, Marta Wróblewska
 
Vol 51, No 4 (2003) Pole cieplne polskich Karpat i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 36, No 6 (1988) Pole gazu ziemnego "Przemyśl" oraz perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie przemyskim Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 53, No 6 (2005) POLEKO 2004 — największe targi ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej Poznań, 16–19.11.2004 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 12 (1992) POLEMIKI Abstract
. .
 
Vol 41, No 5 (1993) Poligeneza cykliczności osadów glacilimnicznych Abstract
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 53, No 4 (2005) Poligeniczna mineralizacja żyłowa w skałach krystalicznych suwalskiego masywu anortozytowego (NE Polska) Abstract   PDF
Aleksandra Gawęda, Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 9 (1982) Polihalit w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Domagała
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish Geological Survey – shale gas and public affairs Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Polish Hydrogeological Survey – the response to European Directive implementation Abstract   PDF
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Polish State Hydrogeological Survey — tasks and goals Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 11 (1997) Politechnika Koszalińska (wydawca, producent) - Kamień czy skała - wszystko trzeba chronić Abstract
Witold Cezariusz Żbikowska
 
Vol 57, No 9 (2009) Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju w aspekcie wykorzystania złóż solnych jako magazynów paliw i bezpiecznych składowisk Abstract   PDF
Henryk Paszcza, Anna Margis
 
Vol 44, No 4 (1996) Polityka resortu w dziedzinie badań geologicznych dla ochrony środowiska Abstract
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 11 (1994) Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 1 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych. Część I Abstract
Michal Gientka
 
Vol 43, No 2 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawaniai eksploatacji surowców mineralnych. Cz. II Abstract   PDF (Polish)
Michal Gientka
 
Vol 68, No 9 (2020) Polityka surowcowa Iranu – nie tylko ropa naftowa i gaz ziemny Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) POLONAISE’97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze północno-zachodniej Polski (profile sejsmiczne P1-P4) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Janik - Grupa Robocza POLONAISE’97
 
Vol 43, No 5 (1995) Polonika siódmego międzynarodowego kongresu IAEG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 4 (1995) Polonika w Biuletynie IAEG - Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 11 (1971) Polowa metoda pomiarów pionowej zmienności współczynnika filtracji gruntów "k" sposobem krótkotrwałych sczerpywań Abstract   PDF (Polish)
Józef Sapuła
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Polowe pomiary odkształcalności fliszowych masywów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bestyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Polscy geolodzy członkami Ukraińskiej Akademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (UNGA) Abstract
Stepan Orest Lizoon
 
Vol 41, No 12 (1993) Polscy geologowie gośćmi Kompanii AMOCO Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 6 (1959) Polscy geologowie na Kaukazie Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) — odpowiedź Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 58, No 1 (2010) Polscy paleontolodzy odkryli ślady najstarszych czworonogów Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 2 (2009) Polscy uczestnicy ćwiczeń mineralogicznych Aleksandra Brongniarta (1770–1847) — nieznane informacje z rękopiśmiennych zbiorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Polska Grupa IAEG w przeddzień trzydziestej rocznicy jej powstania Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 57, No 5 (2009) Polska kartografia geologiczna w XX-leciu międzywojennym Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 1, No 9 (1953) POLSKA KOLEBKA MIKROPALEONTOLOGII STOSOWANEJ Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Bieda
 
Vol 21, No 3 (1973) Polska terminologia tektoniczna sprawą otwartą i pilną Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Polska w projekcie World Karst Aquifer Mapping Project (WOKAM) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Dorota Grabala, Adam Polonius
 
Vol 59, No 1 (2011) Polska Wyprawa Naukowa do Peru Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 65, No 11/3 (2017) PolskaWyprawa Naukowa do Peru 2017 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 26, No 12 (1978) Polski basen cechsztyński Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner, Tomasz S. Piątkowski, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski basen czerwonego spągowca jako wczesne stadium polskiego basenu ryftowego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Polski geolog zagranicznym członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 2 (1996) Polski geolog zagranicznym członkiem UkraińskiejAkademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 37, No 11 (1989) Polski i globalny zapis biozdarzenia na granicy prekambr-kambr Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Pacześna
 
Vol 9, No 5 (1961) Polski jantar Abstract   PDF (Polish)
Adam Chętnik
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski Jubiler Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 42, No 4 (1994) Polski Oddział The Explorers Club Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 56, No 2 (2008) Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie — nieznany dokument z 1926 r. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Wojciech Jegliński, Halina Urban
 
Vol 54, No 8 (2006) Polski węgiel kamienny wczoraj, dziś i jutro Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Polskie akcenty na międzynarodowym kongresie Mine, Water and Environment - Sewilla, Hiszpania, 13 - 17.09.1999 Abstract
Andrzej J. Witkowski, Lidia Razowska
 
Vol 30, No 11 (1982) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1980-1981) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 31, No 1 (1983) Polskie badania geologiczne Arktyki i Antarktyki Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania geologiczne na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) w sezonie 1985-1986 Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1977-1978) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 28, No 5 (1980) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1978-1979) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 30, No 2 (1982) Polskie badania geologiczne w zachodniej Antarktyce (1979-1980) Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Andrzej Paulo, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Polskie badania na Spitsbergenie Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 23, No 4 (1975) Polskie badania paleontologiczne na Spitsbergenie w 1974 r Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce Zachodniej (1986) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie doświadczenia w stosowaniu metod matematycznych i informatyki w badaniach geologii Karpat i przedgórza w świetle prac KBAG Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Polskie magazyny gazu ziemnego — od Mogilna do Kosakowa Abstract   PDF
Teresa Laskowska, Jan Szczebyło, Kazimierz Gąska, Paweł Wilkosz
 
Vol 67, No 8 (2019) Polskie mołdawity – obecny stan wiedzy i perspektywy nowych znalezisk Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec, Łukasz Karwowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Polskie Normy Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) Polskie normy Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 2 (1960) Polskie Normy Abstract
. .
 
Vol 7, No 8 (1959) Polskie normy Abstract
, .
 
Vol 2, No 8 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 10 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 11 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 1 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 2 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 5 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 10 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 26, No 6 (1978) Polskie publikacje z geologii w zagranicznych bibliografiach geologicznych Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 43, No 12 (1995) Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w czwartym roku działania Abstract
Grzegorz Kortas, Janusz Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Polskie Towarzystwo Geologiczne w 75 rocznicę powstania (1921-1996) Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 24, No 4 (1976) Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i działalność w zakresie mineralogii w ośrodku krakowskim Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 64, No 5 (2016) Polskie uregulowania prawne dotyczące wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej w zakresie zagrożeń geodynamicznych na tle wybranych regulacji międzynarodowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Heliasz, Marek Jarosiński
 
Vol 64, No 9 (2016) Polskie zagłębia węgla kamiennego – przegląd informacji i badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 7 (2019) Polskie zagłębia węgla kamiennego – zarys historii badań Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Adam Ihnatowicz, Albin Zdanowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Polskie zasady stratygrafii—zaproszenie do dyskusji Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Polskie zbiory bursztynu w muzeach niemieckich Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 61, No 7 (2013) Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 2, No 3 (1954) POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGOWSPRAWIE ZAMIERZONEGO ZNIESIENIA GEOLOGII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Abstract   PDF
, ,
 
Vol 26, No 8 (1978) Polsko-amerykańskie badania paleomagnetyczne na Spitsbergenie w latach 1971-1977 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 41, No 7 (1993) Polsko-czeskie seminarium kartograficzne w oddziale Dolnośląskim we Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 5 (1999) Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 58, No 2 (2010) Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Mateusz Tałanda, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Bronowicz, Tomasz Sulej
 
Vol 44, No 12 (1996) Polsko-saksońska sesja naukowa -Transgraniczna korelacja utworów trzeciorzędu i czwartorzędu Dolnego Śląska i Saksonii Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 53, No 7 (2005) Polsko-ukraińskie badania geologiczne na Podolu subsydiowane przez NATO Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 47, No 1 (1999) Polsko-ukraińskie badania geologiczno-strukturalne w dolinie Dniestru Abstract
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Pomiar gradientu pionowego siły ciężkości dla celów poszukiwań płytko leżących struktur geologicznych i badania budowy górotworu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz, Władysław Duda, Janusz Śliz
 
Vol 25, No 3 (1977) Pomiar metodą pola sterowanego w głębokich otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 16, No 5 (1968) Pomiar porowatości efektywnej ośrodka metodą elektrolityczną w warunkach in situ Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia geotermicznego w wierceniu oporowym Magnuszew Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia obtoczenia ziarn skalnych Abstract
Władysław Bobrowski, Jadwiga Kossakowska-Such
 
Vol 54, No 5 (2006) Pomiar temperatury w otworze Toruń–1 jako wzorzec stanu równowagi termicznej w obrębie permsko-mezozoicznego basenu sedymentacyjnego Abstract   PDF
Marta Wróblewska, Jacek Majorowicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Pomiary bazowe magnetometrami La Coura BMZ w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Karaczun
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Pomiary cech geologicznych a stosowalność metod statystycznych Abstract
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 37, No 10 (1989) Pomiary infiltrometryczne jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo Abstract   PDF (Polish)
Barbara Janik, Andrzej Kowalik, Marek Marciniak
 
Vol 43, No 4 (1995) Pomiary przepuszczalności fazowej i matematyczna ekstrapolacja otrzymanych wyników Abstract   PDF (Polish)
Józef Kruczek, Piotr Such
 
Vol 22, No 6 (1974) Pomiary termoluminescencji minerałów i skał metodą analizatora termoluminescencji Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Pomnik przyrody przy Instytucie Geologii DAM w Poznaniu Abstract
Wojciech Stankowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Popękane klasty w stożku Domańskiego Wierchu: Przyczynek do rekonstrukcji ewolucji pola naprężeń w rejonie Kotliny Orawskiej (Karpaty) podczas neogenu i czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) Popularyzatoska działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych Abstract
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 57, No 4 (2009) Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 16, No 9 (1968) Porfiryny, wanad ,i nikiel w polskich ropach Abstract   PDF
Włodzimierz Kisielow, Stanisław Gołębiowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porowatość matrycy wapieni i margli jury górnej w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Kamil Juśko, Jacek Motyka, Adam Postawa
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Porowatość wapieni jurajskich w profilu pionowym rejonu ujęcia Łobodno k. Kłobucka Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel, Jolanta Sobik-Szołtysek
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Porównanie dwóch ekstrakcji sekwencyjnych różniących się ekstrahentami stosowanych do wymywania frakcji redukującej się z gleby leśnej Abstract   PDF (Polish)
Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski, H. Emons
 
Vol 57, No 8 (2009) Porównanie i ocena efektywności pracy trzech systemów wykorzystywania energii zasilanych z poziomego wymiennika geotermicznego Abstract   PDF
Aleksander A. Stachel, Radomir Kaczmarek
 
Vol 51, No 11 (2003) Porównanie metod szacowania zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo Abstract   PDF (Polish)
Renata Grunert, Ignacy Kardel
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Porównanie modeli przepływu wód podziemnych wykorzystujących metody elementów analitycznych AEM oraz różnic skończonych FDM Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Nikiel
 
Vol 42, No 9 (1994) Porównanie osadów solnych Górnego Śląska i okolic Wieliczki Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 67, No 3 (2019) Porównanie petrografii i diagenezy piaskowców karpackich z różnych jednostek litostratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak
 
Vol 58, No 12 (2010) Porównanie podatności magnetycznej (MS) i wskaźników geochemicznych środkowego i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych: implikacje dla analiz paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych oraz interpretacji zdarzenia punctata Abstract   PDF
Maciej G. Śliwiński, Michael T. Whalen, Jed Day
 
Vol 25, No 7 (1977) Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Olszewska, Maria Smagowicz
 
Vol 27, No 5 (1979) Porównanie profilów litochemicznych utworów węglanowych triasu górnośląskiego z profilami opisów polowych Abstract
Janusz Pomykała
 
Vol 28, No 3 (1980) Porównanie płyty środkowoeuropejskiej z platformą mezyjsko-scytyjsko-turańską Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek
 
Vol 19, No 2 (1971) Porównanie rentgenowskiej i spektrofotometrycznej metody ilościowej analizy fazowej na przykładzie układu kalcyt – dolomit Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta
 
Vol 65, No 12 (2017) Porównanie sekwencji deformacji fałdowych w północnej i południowej okrywie granitoidów Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba
 
Vol 64, No 7 (2016) Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Dominik Kaczmarek, Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 27, No 12 (1979) Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF (Polish)
Renata Blajda, Bohdan Niedzielski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Porównanie wyników szacowania niepewności pomiaru na podstawie próbek dublowanych w monitoringu jakości wód podziemnych, według różnych schematów badań Abstract   PDF (Polish)
Anna Kostka
 
Vol 61, No 4 (2013) Porównanie właściwości ekspansywnych iłów neogeńskich z Mazowsza Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Gawriuczenkow, Emilia Wójcik
 
Vol 38, No 11 (1990) Porównawcze datowania TL próbek z profilu Maliniec k. Konina Abstract
Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 13, No 4 (1965) Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma Abstract
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Portret jaszczurki - wystawa czasowa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 21, No 7 (1973) Porządkowanie przepisów prawnych w Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
Z. Żółtowski
 
Vol 17, No 9 (1969) Posadowienie obiektów na gruntach o uszkodzonej strukturze Abstract
Jerzy Sułecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Posadzki szwedzkie w budownictwie Poznania (XVI-XVIII w.) Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Posiedzenia Naukowo-Techniczne Rady Geologicznej Abstract
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 19, No 12 (1971) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J . Kostecki
 
Vol 16, No 11 (1968) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 42, No 10 (1994) Posiedzenia Rady Geologicznej Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 43, No 9 (1995) Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995 Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 11 (1994) Posiedzenie Komisji Geomorfologicznej Karpacko-Bałkańskiej na Węgrzech - Visegrad, 19-21.04.1994 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 1 (1993) Posiedzenie Komisji Zasobów Kopalin w KiZPS "SIARKOPOL" w Machowie, 8 września 1992 r. Abstract
B. Kubica
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 42, No 4 (1994) Posiedzenie Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Szczepan Porębski
 
Vol 53, No 3 (2005) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 3 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 52, No 7 (2004) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 50, No 1 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego - Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 20, No 10 (1972) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
J. Kostecki
 
Vol 17, No 1 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG (J. Kostecki) Abstract
J. Kostecki
 
Vol 47, No 10 (1999) Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstract
W. D.
 
Vol 34, No 8 (1986) Posiedzenie Projektu EUROPROBE-PANCARDI - Stara Lesna, Słowacja, 21-25.10.1995 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Posiedzenie Rady Geologicznej Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 40, No 11 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1992.06.25 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 12 (1993) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1993.10.06 Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Rady Geologicznej - Warszawa, 26.05.1995 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 40, No 3 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej w dniu 23.01.1992 r. Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 11, No 7 (1963) Posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych Abstract
R. Strzetelski
 
Vol 18, No 5 (1970) Postanowienia Komisji Nowych Minerałów (ab) Abstract
, ,
 
Vol 27, No 9 (1979) Postęp prac nad Międzynarodową mapą hydrogeologiczną Europy w skali 1 : 1 500 000 Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 8 (1960) Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych Abstract
Karol Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1961) Postęp techniczny w dziedzinie sejsmicznych badań prospekcyjnych Abstract
Henryk Banaś
 
Vol 19, No 1 (1971) Postęp techniczny w geofizyce stosowanej dla potrzeb geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz surowców stałych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Pepel
 
Vol 9, No 10 (1961) Postęp techniczny w pracach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Izakowski
 
Vol 32, No 10 (1984) Postęp w badaniach geochronologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju Abstract
Roman Osika
 
Vol 28, No 1 (1980) Postęp w badaniach ofiolitów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 41, No 8 (1993) Postęp w rozpoznaniu geologicznym Ziemi Suwalsko-Augustowskiej po 20 latach od zjazdu PTG w 1973r. Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Postępowanie administracyjne w celu uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji dla złóż kopalin, będących w kompetencjach starosty Abstract   PDF (Polish)
Kamilla Olejniczak
 
Vol 21, No 4 (1973) Postępy erozji młodotrzeciorzędowej w okolicy Leśnej na Pogórzu Izerskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 13, No 7 (1965) Postępy geologii prekambru na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
8001 - 8250 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>