Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (1960) Petrograficzne spostrzeżenia nad głazem narzutowym Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
Vol 70, No 2 (2022) Petrograficzne uwarunkowania zmienności mechanicznych właściwości niejednorodnego strukturalnie marmuru kalcytowego Abstract   PDF
Marek Rembiś, Maria Kośla
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrograficzno-petrofizyczna charakterystyka piaskowców eolicznych strefy Siekierki–Winna Góra (koło Poznania) w aspekcie poszukiwań złoż gazu zamkniętego w osadach czerwonego spągowca Abstract   PDF
Arkadiusz Buniak, Marta Kuberska, Hubert Kiersnowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Petroleum Provinces in Poland Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 57, No 4 (2009) Petrologia maficznych dajek ze skraju platformy wschodnioeuropejskiej na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Julita Biernacka, Andrzej Muszyński, Aleksander Protas
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrologia rozproszonej materii organicznej skał karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 50, No 9 (2002) Petrologia skał magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) występujących w SW części masywu suwalskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Nejbert
 
Vol 48, No 12 (2000) Petrologiczna charakterystyka soli badeńskich w złożu Siedlec-Moszczenica Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 53, No 4 (2005) Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w osadach dolnego karbonu północnej części strefy morawsko-śląskiej Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 3 (2019) Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Petrology and geochemistry of the Miocene ignimbritic volcanism of the southern foreground of the Bukk Mountains (Hungary) Abstract   PDF (Polish)
Terez Póka, Tibor Zelenka, Alexandru Szakacs, Ioan Seghedi, Geza Nagy
 
Vol 43, No 11 (1995) Petroskop - nowe możliwości prezentacji wizualnej Abstract
Grzegorz Kołodziej
 
Vol 10, No 10 (1962) Petroskop – ultradźwiękowa aparatura do badania skał budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtoński
 
Vol 44, No 5 (1996) P.G. Fookes & R.H.G. Parry (eds.) - Engineering Characteristics of Arid Soils Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 6 (1965) Piaski baranowskie okolic Świniar Abstract   PDF (Polish)
Monika Błaszak
 
Vol 10, No 10 (1962) Piaski formierskie rejonu Żarki-Zawiercie Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Zalewska
 
Vol 7, No 1 (1959) PIASKI FORMIERSKIE W OKOLICACH NlEGOWEJ K. ŻAREK Abstract   PDF (Polish)
MONIKA BŁASZAK
 
Vol 10, No 12 (1962) Piaski formierskie w rejonie częstochowskim i metodyka prac poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Monika Błaszak
 
Vol 9, No 5 (1961) Piaski ilmenitowo-magnetytowe znad rzeki BomIni w Gwinei Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Piaski kwarcowe Delty Nilu Abstract
Jerzy Brzozowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Piaski kwarcowe dla przemysłu odlewniczego w trzeciorzędowych krach okolic Strzelna na Pobrzeżu Gdańskim Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 39, No 9 (1991) Piaski kwarcowe gruboziarniste dla przemysłu odlewniczego – stan bazy surowcowej i możliwości jej powiększenia Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Piaski szklarskie południowego Roztocza Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 14, No 3 (1966) Piaski żelaziste - nowa baza surowca hutniczego Abstract   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 17, No 9 (1969) Piaski żelaziste z Zębca Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 53, No 4 (2005) Piaskowce czerwonego spągowca i ich diageneza na obszarze Wału Pomorskiego (złoże Ciechnowo) Abstract   PDF
Małgorzata Rusek, Arkadiusz Buniak, Anna Solarska, Mariola Kowalczak, Reinhard Gaupp
 
Vol 69, No 2 (2021) Piaskowce dolnego dewonu na górze Barczy (Góry Świętokrzyskie) i historia ich eksploatacji Abstract   PDF
P. Król, A. Fijałkowska- -Mader, B. Kozak, D. Giełżecka-Mądry
 
Vol 53, No 4 (2005) Piaskowce eoliczne czerwonego spągowca Wielkopolski w świetle nowych badań Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Hubert Kiersnowski, Magdalena Sikorska, Marta Kuberska
 
Vol 13, No 11 (1965) Piaskowce fliszu podhalańskiego jako materiał budowlany Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz
 
Vol 30, No 1 (1982) Piaskowce górnokredowe depresji północnosudeckiej jako perspektywiczny surowiec szklarski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Piaskowce i zlepieńce czwartorzędowe Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski, Jadwiga Nowak
 
Vol 26, No 8 (1978) Piaskowce i zlepieńce plejstoceńskie w dolinie dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Drozdowski, Stanisław Krażewski
 
Vol 13, No 2 (1965) Piaskowce magurskie okolic Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza jako materiał budowlany Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 17, No 5 (1969) Piaskowce z warstw pogranicznych grupy brzeżnej i siodłowej w niecce chwałowickiej karbonu rybnickiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Kazimierz Matl
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Buraczyński, Stefan Cieśliński, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) Piaskowiec kwarcytowy w dolnej części formacji z Kopieńca między Doliną Bystrej i Doliną Olczyską w Tatrach Abstract   PDF
Andrzej Iwanow, Ryszard Zabielski, Małgorzata Połońska
 
Vol 70, No 2 (2022) Piaskowiec w architekturze Poznania – formy jego deterioracji na przykładzie elewacji budynku Collegium Iuridicum Abstract   PDF
Małgorzata Szczepaniak
 
Vol 69, No 2 (2021) Piaskowiec z okolic Kunowa i Szydłowca w zabytkowej architekturze Traktu Królewskiego w Warszawie Abstract   PDF
Alicja Bobrowska, Artur Dziedzic
 
Vol 8, No 6 (1960) Piaskowo-żwirowe uszczelniane filtry studzienne Abstract   PDF (Polish)
Ladislav Pexa
 
Vol 57, No 4 (2009) Piaszczysto-skalista pustynia Wadi Rum w południowej Jordanii Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 70, No 4 (2022) Pięć lat aktywności Sekcji Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Rafał Sikora
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięć lat Sekcji Genezy Złóż Rud PTG Abstract
Czesław Harańczyk
 
Vol 6, No 4 (1958) Pięć lat „Przeglądu Geologicznego” Abstract
Redakcja .
 
Vol 51, No 10 (2003) Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 54, No 5 (2006) Pięćdziesiąt lat Kwartalnika Geologicznego — Geological Quarterly Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Pięćdziesiąt lat państwowej służby geologicznej w Polsce Abstract
Jan Malinowski, Leszek Koter
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1971) Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 6, No 4 (1958) Pięciolecie Wydawnictw Geologicznych Abstract
Stanisław Walenta
 
Vol 47, No 8 (1999) Piękno ocalone — wystawa w Muzeum Wydziału Geologii UW Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 11, No 7 (1963) Pieniny parkiem narodowym Abstract   PDF (Polish)
Walery Goetel
 
Vol 43, No 6 (1995) Pierwiastki podrzędne i śladowe w górnośląskich węglach kamiennych Abstract
Anna Różkowska, Barbara Ptak
 
Vol 41, No 11 (1993) Pierwiastki podrzędne i śladowe w węglu z głębokich poziomów karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anna Różkowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 9 (2000) Pierwiastki śladowe i promieniotwórcze w osadach zbiornika włocławskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego Abstract
Zofia Biernat
 
Vol 9, No 5 (1961) Pierwiastki śladowe w aluwiach współczesnych Sufragańca i Bobrzy Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 41, No 9 (1993) Pierwiastki śladowe w osadach aluwialnych Bzury - profil Zgierz – Cicholewy Abstract
Izabela Bojakowska
 
Vol 57, No 12 (2009) Pierwiastki śladowe w pyłach tuneli drogowych na terenie Warszawy Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Janusz Duszyński, Irena Jaroń, Dorota Karmasz, Jarosław Kucharzyk, Anna Maksymowicz
 
Vol 23, No 4 (1975) Pierwiastki śladowe w utworach żelazistych serii poznańskiej Abstract   PDF (Polish)
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 26, No 3 (1978) Pierwiastki śladowe – wskaźniki warunków sedymentacji osadów węglanowych Abstract
Halina Ważny
 
Vol 47, No 1 (1999) Pierwiastki ziem rzadkich pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 64, No 11 (2016) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w środowiskach powierzchniowych litosfery Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kwecko
 
Vol 66, No 11 (2018) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy Abstract   PDF (Polish)
Irena A. Wysocka, Adam Porowski, Anna M. Rogowska, Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 49, No 9 (2001) Pierwotna orientacja żył neptunicznych w pienińskim pasie skałkowym (Zachodnie Karpaty): wstępne wyniki Abstract   PDF (Polish)
Roman Aubrecht, Igor Tunyi
 
Vol 47, No 6 (1999) Pierwotna(?)pozostałość magnetyczna w wapieniach tytono-beriasu płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich - komunikat wstępny Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Pierwsza część IV sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego - Kingston, Jamajka, 16-28.03.1998 Abstract
Karol Karski, Ryszard Kotliński
 
Vol 33, No 8 (1985) Pierwsza naukowa wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH „Spitsbergen-83" Abstract
Adam Piestrzyński
 
Vol 43, No 7 (1995) Pierwsza sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiega ONZ - Kingston, Jamajka, 27.02-17.03.1995 Abstract
Ryszard Kotliński, Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 3 (1998) Pierwsza szkoła i sympozjum EMU - Modularne aspekty minerałów - Budapeszt, Węgry, 14-18.12.1997 Abstract
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Pierwsza wiadomość o karbonie w niecce północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 51, No 8 (2003) Pierwsze Austriackie Warsztaty Rafowe — Wiedeń, Austria, 29.05–02.06.2003 Abstract
Urszula Hara, Marek Jasionowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Pierwsze datowania glin zwałowych z dna Bałtyku metodą termoluminescencji Abstract
Regina Kramarska, Anna Tomczak
 
Vol 32, No 1 (1984) Pierwsze datowania izotopowe nacieków z jaskiń tatrzańskich i ich konsekwencje dla stratygrafii plejstocenu Tatr Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Pierwsze górnojurajskie stanowisko paleoflorystyczne w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Pierwsze Karpackie Warsztaty Mikropaleontologiczne - MIKRO' 98 - Kraków, 13-14.03.1998 Abstract
Krzysztof Bąk, Michael A. Kaminski, Marzena Oliwkiewicz- Miklasińska, Jarosław Tyszka
 
Vol 14, No 5 (1966) Pierwsze oryginalne polskie prace geologiczne Abstract
Regina Fleszarowa
 
Vol 3, No 11 (1955) Pierwsze polskie dzieło z geologii stosowanej Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Pierwsze pomiary głębokości jeziora Chara-Usu Abstract
S. Kościelniak, Ludomir Mączka
 
Vol 58, No 11 (2010) Pierwsze radiowęglowe (14C) datowania kości ssaków ze żwirowni w Krosinku (Wielkopolska) Abstract   PDF
Michał Lorenc, Kamilla Pawłowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów projektu INQUA - GAGE Gacitektoniczna mapa Europy Środkowej i Wschodniej w skali 1 : 500 000 - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 48, No 7 (2000) Pierwsze stanowiska osadów biogenicznych interglacjału eemskiego na Równinie Urszulewskiej Abstract   PDF (Polish)
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 17, No 7 (1969) Pierwsze sukcesy geologii inżynierskiej na usługach budownictwa Abstract
Ludwik Watycha
 
Vol 51, No 5 (2003) Pierwsze Targi Geologiczne w Polsce - rozmowa z Jackiem Wróblewskim Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Pierwsze tropy Carnosauria z dolnojurajskich osadów Glinianego Lasu, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce Centrum Geoedukacji –Wietrznia, Kielce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek, Michał Poros
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizownego rdzenia pêdu karbońskiego kordaita Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan
 
Vol 44, No 8 (1996) Pierwsze warsztaty terenowe programu Analiza basenu trzeciorzędowergo Przedkarpacia - Bochnia-Kraków-Koszyce, 28.05-02.06.1996 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa
 
Vol 6, No 2 (1958) Pierwsze wyniki poszukiwań soli kamiennej w "zatoce" gdowskiej Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 5, No 10 (1957) Pierwsze wyniki profilowania radioaktywnego w poziomych odwiertach przy poszukiwaniach soli potasowych w kopalni soli w Kłodawie Abstract   PDF
K. Przewłocki, J. Krzuk, L. Jurkiewicz, T. Owsiak
 
Vol 41, No 3 (1993) Pierwsze zgromadzenie Związku Gmin "Pilica" 11.01. 1993 - Nowe Miasto n. Pilicą Abstract
W. Irmiński
 
Vol 41, No 1 (1993) Pierwsze znaleziska jadeitu w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 6 (2001) Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 60, No 5 (2012) Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan1, Grzegorz Pacyna, Robert Borzęcki
 
Vol 21, No 11 (1973) Pierwszy arkusz Międzynarodowej mapy hydrogeologicznej Europy Abstract   PDF (Polish)
Halina Jarząbek
 
Vol 46, No 10 (1998) Pierwszy arkusz Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska: M-34-63-B-b Sławków Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 41, No 5 (1993) Pierwszy etap badań cykli naturalnych 1543 -1985 Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 49, No 3 (2001) Pierwszy przegląd filmów amatorskich o tematyce geologicznej — GEOFILM 2000 Abstract
Lidia Razowska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 11 (1972) Pierwszy udany połów żywej ryby trzonopłetwej "żyjącej skamieniałości" Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) Pierwszy Zjazd Naukdwy Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 16, No 4 (1968) Piętnaście lat Wydawnictw Geologicznych Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Piętro tommockie – najniższy dolny kambr i jego macierzyste profile platformy syberyjskiej Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Piętrowa budowa fałdu Suchych Rzek na N od Połoniny Caryńskiej Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Królikowski, Marek Muszynski
 
Vol 41, No 1 (1993) Pilna potrzeba zmiany systemu grawimetrycznego w Europie Środkowowschodniej Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Pioneer of modern sedimentology in Poland - Zbigniew Sujkowski (1898-1954) Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 55, No 8 (2007) Pionierskie doświadczenia Polski w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla Abstract   PDF
Jan Lubaś
 
Vol 29, No 9 (1981) Pionowa strefowość hydrogeochemiczna w obrębie gnejsów metamorfiku Lądka i Śnieżnika (Sudety Środkowe) Abstract
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Pionowy układ jaskiń krasowych na górze Połom w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rogala
 
Vol 17, No 8 (1969) Piroklastyczne osady w warstwach Porębskich (grodzieckich) kopalni Milowice Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 6, No 6 (1958) Piryt na Łysej Górze Abstract   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 53, No 9 (2005) Pirytyzacja szczątków biogenicznych w ciemnych utworach środkowej jury (bajos–baton) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Patrycja Szczepanik
 
Vol 56, No 5 (2008) P.J. BRENCHLEY & P.F. RAWSON — The geology of England and Wales, 2nd Edition Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Witold Cezariusz Mizerski
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 19, No 2 (1971) Plagioklazy Abstract   PDF (Polish)
Zofia Gumowska
 
Vol 6, No 1 (1958) Plan geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na rok 1958 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan prac geologicznych na 1963 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 7, No 1 (1959) Plan prac geologicznych na rok 1959 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 9, No 2 (1961) Plan prac geologicznych na rok 1961 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 10, No 2 (1962) Plan prac geologicznych na rok 1962 Abstract
Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 13, No 2 (1965) Plan prac państwowej służby geologicznej na 1965 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 4 (1967) Plan pracy Centralnego Urzędu Geologii na 1967 r. Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Plan regionalny doliny Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wzorek
 
Vol 46, No 7 (1997) Plan ruchu zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 55, No 7 (2007) Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Ryszard Habryn, Anna Piątkowska, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski
 
Vol 43, No 6 (1995) Plan wodny gminy Abstract
Jan Prażak
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan wydawniczy Wydawnictw Geologicznych na 1963 r. Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 44, No 11 (1996) Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (obszaru funkcjonalnego) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego „Oczkowice” zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatów i województw Abstract
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 2, No 12 (1954) PLANOWANIE I EKONOMIKA KOSZTÓW WIERCEŃ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 53, No 7 (2005) Planowanie inwestycji drogowych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych na przykładzie fragmentu autostrady A2 Abstract   PDF
Józef Mikołajków
 
Vol 3, No 8 (1955) Planowanie prac geologiczno-poszukiwawczych i naukowo-badawczych w Instytucie Geologicznym Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 44, No 1 (1996) Planowanie przestrzenne Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Plany odbudowy stacji badawczej na górze Pop Iwan w Czarnohorze Abstract
Jacek Gutowski, Janusz Śledziński
 
Vol 43, No 11 (1995) Platformowe utwory dolnego kambru z wierceń Rajbrot 1 i 2 na południe od Bochni Abstract
Monika Jachowicz, Władysław Moryc
 
Vol 45, No 2 (1997) Platynowce w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Plazmowa likwidacja odpadów azbestowych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 16, No 4 (1968) Plejstocen okolic Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kopczyńska-Żandarska
 
Vol 35, No 3 (1987) Plejstocen przełomu Wisły środkowej w świetle nowej stratygrafii czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Józef Edward Mojski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Plejstocen środkowego Pomorza i Pobrzeża Bałtyku w świetle termoluminescencyjnych wskaźników wieku osadów Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Dobrzyński, Elżbieta Florek, Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 36, No 8 (1988) Plejstocen środkowy w strefie doliny górnej Odry: Brama Morawska-Kotlina Raciborska (próba syntezy) Abstract   PDF (Polish)
Józef Lewandowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Plejstoceńska flora kopalna na obszarze Łodzi (dzielnica Polesie) Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 44, No 11 (1996) Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 7, No 6 (1959) Plejstoceńskie osady organiczne w Marantowie koło Konina Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Plejstoceńskie pokrywy pylaste eoliczno-deluwialne w Blinowie na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Plejstoceńskie ślimaki lądowe ze stanowiska Łuczyce k. Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 10 (1995) Plenarne posiedzenie Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich Abstract
Barbara Jagielska
 
Vol 17, No 8 (1969) Po raz drugi o trzeciorzędowych iłach laminowanych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 8, No 4 (1960) Pobieranie profilów utrwalonych Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Pobieranie rdzeni bez wyciągania koronki z otworu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Skoczyński
 
Vol 55, No 2 (2007) Pobór i opróbowanie powierzchniowych, silnie uwodnionych osadów jeziornych o nienaruszonej strukturze — uwagi metodyczne i stosowany sprzęt Abstract   PDF
Wojciech Tylmann
 
Vol 34, No 2 (1986) Pochodzenie allochtonicznych osadów Jaskini Magurskiej i Kasprowej Niżnej (Tatry) w świetle analizy minerałów ciężkich Abstract
Helena Hercman
 
Vol 55, No 4 (2007) Pochodzenie i ewolucja stopu macierzystego granitu hornblendowo-biotytowego z zachodniej części masywu strzegomskiego Abstract   PDF
Justyna Domańska-Siuda
 
Vol 57, No 4 (2009) Pochodzenie i wiek wody mineralnej w Dobrowodzie k. Buska Zdroju Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Joanna Najman, Barbara Olszewska, Andrzej Zuber
 
Vol 60, No 12 (2012) Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (δ18O i δD, δ13C, δ37Cl) i chemicznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Baran, Andrzej Pelc, Stanisław Chmiel, Stanisław Hałas
 
Vol 53, No 9 (2005) Pochodzenie minerałów ciężkich z wulkanosedymentacyjnego wypełnienia maaru bazaltowego Hajnacka (Wyżyna Cerova) Abstract   PDF
Margareta Gregáňová
 
Vol 54, No 8 (2006) Pochodzenie sfosfatyzowanych gąbek z warstwy dańskiego piaskowca glaukonitowego z Nasiłowa (dolina środkowej Wisły) Abstract   PDF
Ewa Świerczewska-Gładysz, Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 21, No 5 (1973) Pochodzenie siarczanów w niektórych polskich wodach podziemnych w świetle oznaczeń δ34S Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Pochodzenie soli badeńskich regionu karpackiego Abstract
Anatoli R. Galamay
 
Vol 54, No 2 (2006) Pochodzenie stylolitów w gipsach z czapy wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Joanna Jaworska
 
Vol 17, No 1 (1969) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 15, No 1 (1967) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 31, No 6 (1983) Pochodzenie wód podziemnych w Górnoślaskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska-Zapaśnik
 
Vol 34, No 11 (1986) Pochwała polskiej geologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Początek późnopaleozoicznego zlodowacenia Gondwany i jego zapis w polskich sukcesjach karbońskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 1 (1996) Początki gruntoznawstwa w naukach geologicznych i technicznych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 68, No 1 (2020) Początki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 45, No 2 (1997) Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Początkowe etapy rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) oraz podsystemy "Otwory" i "Geofizyka wiertnicza" Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 70, No 4 (2022) Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Geologicznego – część I Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 71, No 2 (2023) Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Geologicznego – część II. Profesor Rafał Unrug – sedymentolog, tektonik, badacz Karpat i dawnych kontynentów Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 47, No 7 (1999) Pod drzewem czasu - wystawa rzeźb Stefana Wierzbickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 59, No 7 (2011) Pod polskim niebem – wystawa fotografii krajobrazowej Elżbiety i Marka Lejbrandtów w Muzeum Ziemi PAN – 3.06–28.08.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 40, No 11 (1992) Pod powierzchniowy system radarowy SIR-3 Abstract
Piotr Lamparski
 
Vol 36, No 11 (1988) Podatność kredy piszącej na odkształcenia w świetle procesów glacjalnych Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Podatność naturalna i specyficzna wód podziemnych na obszarach rolniczych Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Zabłocki
 
Vol 70, No 9 (2022) Podatność osuwiskowa obszaru Krakowa Abstract   PDF
Sylwester Kamieniarz
 
Vol 67, No 5 (2019) Podatność osuwiskowa Polski Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 65, No 6 (2017) Podaż surowców skaleniowych w Polsce ze źródeł krajowych i zagranicznych w świetle potrzeb rynku Abstract   PDF (Polish)
Ewa Lewicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Podobieństwo głębokich wód mineralnych w południkowym przekroju przez Polskę Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 9, No 10 (1961) Podstawowa sieć grawimetryczna Polski I rzędu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Podstawowe badania geologiczne morza i wybrzeża oraz ich praktyczne znaczenie Abstract
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Piotr Przezdziecki, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Podstawowe i problemowe mapy geologiczne i ich przydatność Abstract
Witold C. Kowalski, Krzysztof Laskowski, Barbara Słowańska
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 40, No 4 (1992) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Zakres i kluczowe pojęcia ustawy Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 24, No 12 (1976) Podstawowe kierunki rozwoju badań geofizycznych Instytutu Geologicznego Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Podstawowe niedociągnięcia w działalności inżyniersko-geologicznej w świetle opinii wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 9 (1980) Podstawowe prace geologiczne, hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1980) Podstawowe prawidłowości formowania i rozmieszczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na przykładzie młodych platform epipaleozoicznych Abstract   PDF (Polish)
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Podstawowe problemy i potrzeby edukacyjne administracji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Anita Starzycka, Maja Kowalska
 
Vol 46, No 4 (1998) Podstawowe problemy tektoniki i tektogenezy utworów paleozoicznych Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 12 (1955) Podstawowe przesłanki perspektyw roponośności i gazonośności Abstract
I. O. Brod
 
Vol 42, No 11 (1994) Podstawowe przesłanki polityki państwa w dziedzinie geologii Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Podstawowe tezy pracy pt. "Rola halokinezy w rozwoju młodszego mezozoiku Mogilna" Abstract   PDF (Polish)
Julian Sokołowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne oraz możliwości wykorzystania samoczynnie koagulujących brunatnych wód poziomu mioceńskiego z regionu Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Michał Drobnik, Teresa Latour
 
Vol 41, No 2 (1993) Podstawowe zagadnienia gospodarki zasobami złoża w Kopalni Siarki Jeziórko w obecnych warunkach ekonomicznych i ekologicznych Abstract
Tadeusz Puka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Podstawowe zasady i nowe możliwości wykorzystywania wyników badań presjometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 42, No 6 (1994) Podstawowe założenia nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe założenia polityki surowcowej państwa Abstract
Michał Gientka
 
Vol 20, No 10 (1972) Podstawy geologiczne metodyki badań utworów mezozoicznych na Niżu Polskim pod kątem poszukiwań bituminów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 24, No 5 (1976) Podstawy mineralogiczno-petrograficzne poszukiwań złóż chromitu na Dolnym Śląsku Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 5 (1970) Podstawy prognozowania naturalnych i sztucznych zmian warunków hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 10 (1996) Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski
 
Vol 14, No 2 (1966) Podstawy szczegółowego podziału anhydrytów Abstract   PDF
Maciej Podemski, Ryszard Wagner
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Podstawy teoretyczne stosowania termoluminescencji w geologii Abstract
Maria Frydrychewicz
 
Vol 53, No 5 (2005) Podstawy waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 43, No 11 (1995) Podwyższona radioaktywność lessów przedsudeckich jako rezultat eolicznego transportu radionuklidów Abstract
Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 20, No 1 (1972) Podział i systematyka typów genetycznych osadów morskich W. T. Frołowa Abstract   PDF (Polish)
Feliks Pieczka
 
Vol 4, No 8 (1956) Podział na arkusze map w skalach dużych i średnich• i nowe cięcie radzieckie Abstract
Stefan Hjldt
 
Vol 17, No 2 (1969) Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 57, No 11 (2009) Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych właściwościach hydraulicznych w celu dokładniejszego wyznaczania przepuszczalności podczas modelowania przepływów w złożu gazu Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Ha Quang Man
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Podział stratygraficzny osadów kredowych w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF
J. Milewicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Podział strukturalno-geologiczny Polski jako podstawa. badań Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 12 (1984) Podział trzeciorzędu NW Europy na piętra mięczaków Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 64, No 7 (2016) Podziemne magazynowanie energii cieplnej – metody i zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Maciej Miecznik
 
Vol 26, No 2 (1978) Podziemne magazynowanie węglowodorów oraz innych substancji w złożach soli w Polsce jako nowy kierunek ich wykorzystywania dla gospodarki narodowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brańka, Włodzimierz Charysz, Aleksander Garlicki, Zbigniew Werner, Zdzisław Ziąbka
 
Vol 57, No 9 (2009) Podziemne magazynowanie węglowodorów w kawernach solnych w Polsce — wymiar strategiczny i możliwości poprawy stanu środowiska naturalnego Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 49, No 7 (2001) Podziemne składowanie odpadów szansą dla środowiska naturalnego Abstract
Mirosława Pietras
 
Vol 55, No 8 (2007) Podziemne składowanie — sposób na dwutlenek węgla Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 58, No 12 (2010) Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich Abstract   PDF
Joanna Plenzler, Joanna Bajorek, Barbara Jaśkowiec, Adam Kołodziej, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Sabina Wójcik
 
Vol 48, No 7 (2000) Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku Abstract
Regina Kramarska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Podłoże czwartorzędu w okolicach Ryk i Dęblina Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Marcin Żarski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Podłoże krystaliczne Pomorza i polskiego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 54, No 10 (2006) Podłoże skonsolidowane Karpat pomiądzy Dunajcem a Tisą Abstract   PDF
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 2 (1999) Pofałdowa dyspersja kierunków w strefie wygięcia płaszczowiny śląskiej w rejonie doliny Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 17, No 12 (1969) Pogląd na mineralogię iłów montmorylonitowych karbonu górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski, Jan Kubisz
 
Vol 40, No 2 (1992) Poglądy na diagenezę rogowców Abstract
Wacław Barzyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Poglądy na genezę złóż rud cyny w Sudetach Abstract
Marek Michniewicz, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Pokój sprzyja gospodarce surowcowej Afganistanu Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (I) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (II) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 29, No 11 (1981) Pokredowa tektonika na północnym skłonie wału metakarpackiego w okolicy Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 12, No 3 (1964) Polacy w górnictwie marokańskim Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 54, No 3 (2006) Polacy— słuchacze wykładów mineralogii R. J. Haüy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu w latach 1802–1821 Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Polarne wyprawy badawcze. Historia i teraźniejszość - wystawa w Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie polskich badań polarnych Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 54, No 10 (2006) Pole cieplne i anomalie pola grawimetrycznego Karpat na tle budowy geologicznej Abstract
Jacek Grabowski, Olga Polechońska, Marta Wróblewska
 
Vol 51, No 4 (2003) Pole cieplne polskich Karpat i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 36, No 6 (1988) Pole gazu ziemnego "Przemyśl" oraz perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie przemyskim Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 53, No 6 (2005) POLEKO 2004 — największe targi ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej Poznań, 16–19.11.2004 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 12 (1992) POLEMIKI Abstract
. .
 
Vol 41, No 5 (1993) Poligeneza cykliczności osadów glacilimnicznych Abstract
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 53, No 4 (2005) Poligeniczna mineralizacja żyłowa w skałach krystalicznych suwalskiego masywu anortozytowego (NE Polska) Abstract   PDF
Aleksandra Gawęda, Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 9 (1982) Polihalit w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Domagała
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish Geological Survey – shale gas and public affairs Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
8001 - 8250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>