Petrologiczna charakterystyka soli badeńskich w złożu Siedlec-Moszczenica

Tomasz Toboła

Abstract


Złoże soli kamiennej Siedlec–Moszczenica jest zachodnim przedłużeniem złoża bocheńskiego. Zostało ono odkryte i udokumentowane w latach 60. i 70. XX w., a eksploatowane metodą podziemną do początku lat 90. Przeprowadzone prace geologiczno-poszukiwawcze oraz udostępniające złoże pozwoliły na ustalenie jego budowy geologicznej i profilu litostratygraficznego. Wobec likwidacji kopalni przeprowadzone obserwacje terenowe i badania laboratoryjne stanowią obecnie materiał archiwalny i porównawczy dla korelacji z sąsiednimi złożami soli kamiennych. Przedstawiona szczegółowa charakterystyka petrologiczna soli kamiennych poszczególnych kopleksów solnych złoża soli południowych, środkowych i północnych, wskazują, że różnią się one pomiędzy sobą zarówno udziałem materiału terygenicznego i formą jego występowania, jak również wykształceniem tworzących je soli kamiennych. W każdym kompleksie sole kamienne tworzą warstwy o bardzo zróżnicowanej miąższości, wahającej się od kilku centymetrów do kilku metrów. Wykazują one przy tym duże zróżnicowanie cech strukturalnych i teksturalnych. Rozdzielone są kilku lub kilkunastocentymetrowymi przerostami płonnymi.

PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF BADENIAN SALT ROCKS IN SALT DEPOSIT SIEDLEC-MOSZCZENICA (SOUTHERN POLAND)

Summary
The Siedlec-Moszczenica rock-salt deposit is a westward extension of the Bochnia deposit. it has been discovered andopened in 1960-1970-ties, and exploited until the beginning of 1990-ties. Both the exploration and development works allowed to recognize the geology and lithostratigraphy of the deposit. Due to the abandonment of the mine the collected field and labaratory data are known the valuable archive material which can be usedfor correlation with the adjacent rock-salt deposits. The following paper presents the detailed petrology of salts from the three complexes: southern, central and northern. The complexes differ in the percentage of terrigenic material and its form of occurrence, as well as in development of salts. In each complex the salts form layers of highly diversified thickness from several centimetres to several metres. Moreover, the salts reveal significant diversity of structural and textural features, and are separated by barren intercalations of thickness from a few to dozen of centimetres.

Full Text:

PDF (Polish)