Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 2 (1994) Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło Abstract
Dariusz Ciszewski
 
Vol 3, No 2 (1955) Rozprzestrzenienie stratygraficzne małżoraczków Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 43, No 3 (1995) Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 20, No 6 (1972) Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzv Kanasiewicz, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 34, No 1 (1986) Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Rozszerzenie uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Jerzy Białkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Rozważania na temat glałkonitu Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 4 (2001) Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 20, No 5 (1972) Rozważania nad strukturą ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAlG) w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Rozważania o wkładzie Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwój nauk geologicznych w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 5, No 4 (1957) Rozwój badań geochemicznych w Czechosłowacji Abstract
Zdenek Pacal
 
Vol 30, No 10 (1982) Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak, Kazimierz Zarębski
 
Vol 31, No 7 (1983) Rozwój badań i poszukiwań geologicznych między Szczecinem a Koszalinem w latach 1955-1983 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Stanisław Tyski
 
Vol 11, No 5 (1963) Rozwój badań nad budową geologiczną i złożową Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój badań naukowych w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 68, No 5 (2020) Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski, Marcin Wódka, Jarosław Kaczorowski, Sylwester Kamieniarz, Rafał Sikora, Marcin Kułak, Krzysztof Karwacki, Bartłomiej Warmuz, Zbigniew Perski
 
Vol 40, No 7 (1992) Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój bazy surowcowej rud metali nieżelaznych w państwach kapitalistycznych Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Žežulka
 
Vol 45, No 11 (1997) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1959 Abstract
A. Bolewski
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego Abstract
Antonni Białaczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka
 
Vol 46, No 5 (1998) Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój geochemii na Wydziale Geologii UW Abstract
Antoni Polański, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 3, No 8 (1955) Rozwój geologii złóż w Europie Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 3, No 9 (1955) Rozwój geologii złóż w ZSRR Abstract
Franciszek Eklert
 
Vol 22, No 5 (1974) Rozwój górnictwa skalnego w zachodnich województwach Abstract
Witold Koprowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Rozwój gospodarczy regionu częstochowskiego w związku z historią badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 62, No 4 (2014) Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Zbigniew Frankowski, Andrzej Haładus, Edyta Majer, Michał Kowalski, Paweł Pietrzykowski, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 2 (1963) Rozwój i wyniki działania państwowej służby geologicznej w okresie ostatnich 10 lat Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych Abstract   PDF (Polish)
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój idei potasonośnego "zagłębia gdańskiego" w systemie permskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój informatyki geofizycznej Abstract
Tadeusz Bugno, Bogdan Cianciara, Henryk Marcak, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Rozwój koncepcji poszukiwawczych w starszym paleozoiku platformy prekambryjskiej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Stolarczyk
 
Vol 30, No 5 (1982) Rozwój litologiczno-facjalny wendu górnego na obszarze wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Rozwój malmu w południowej części syneklizy perybałtyckiej w świetle nowych wierceń Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Jadwiga Dembowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój metody mikro grawimetrycznej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój nauczania i badań w zakresie geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwój naukowej kadry geologicznej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 14, No 5 (1966) Rozwój niektórych osadów fliszowych w Jugosławii Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 34, No 6 (1986) Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej Abstract
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko
 
Vol 56, No 2 (2008) Rozwój osuwiska 22S w najgłębszej części kopalni Bełchatów Abstract   PDF
Leopold Czarnecki, Jan Goździk
 
Vol 42, No 7 (1994) Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 10, No 6 (1962) Rozwój podwarszawskiego odcinka doliny Wisły w holocenie Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 22, No 7 (1974) Rozwój poglądów na przynależność systematyczną niektórych rodzajów rodziny Anomalinidae Cushman Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Rozwój poglądów na zagadnienie teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Rozwój pojęcia geosynklina Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 9 (1965) Rozwój poszukiwań naftowych na Morzu Północnym Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 12, No 1 (1964) Rozwój prac badawczych nad występowaniem węglowodorów na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach 1945 - 2000 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Jolanta Pacześna
 
Vol 68, No 7 (2020) Rozwój rynny Miazgi–Wolbórki (Polska środkowa) w świetle analizy jej wypełnienia Abstract   PDF
Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych, Aleksander Szmidt
 
Vol 38, No 4 (1990) Rozwój sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego (Ca3) w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Rozwój sedymentacji osadów czerwonego spągowca w SE części polskiego basenu permskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Szwarc, Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 8 (1985) Rozwój sedymentacji permu i pstrego piaskowca w rejonie grzbietu Lublińca Abstract   PDF (Polish)
Anna Morawska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Rozwój sedymentacji utworów klastycznych późnego paleozoiku w okolicach Brzegu Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Rozwój sedymentacji w angielskim basenie cechsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Denys B. Smith
 
Vol 7, No 7 (1959) Rozwój sedymentacyjny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kuchciński
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Rozwój spękań i uskoków w piaskowcach kwarcytycznych seisu pokrywy autochtonicznej Tatr w rejonie Suchego Wierchu Ornaczańskiego Abstract   PDF
Mirosław Ludwiniak, Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 62, No 2 (2014) Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Salamon
 
Vol 21, No 3 (1973) Rozwój strukturalno-tektoniczny obszaru Żarnowca Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 35, No 11 (1987) Rozwój techniki wiertniczej sprzętu i aparatury pomiarowo-kontrolnej dla potrzeb geologii Abstract
Zenon Michota
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Rozwój tektoniczny starszego paleozoiku w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
E. T. Bałaszow, L. Knieszner, E. Poleszak
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Bałaga
 
Vol 24, No 9 (1976) Rozwój warszawskiej depresji rejonowej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Rozwój warunków paleohydrodynamicznych jurajskiego basenu synklinorium miechowskiego Abstract   PDF
Joanna Skawińska
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój współzawodnictwa socjalistycznego w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Otan Zdychynec
 
Vol 61, No 10 (2013) Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jegliński
 
Vol 49, No 8 (2001) Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Rozwój zrównoważony z punktu widzenia NATO — działalność Komitetu do spraw Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa Abstract   PDF (Polish)
Anna Kalinowska
 
Vol 60, No 1 (2012) Rtęć w glebach obszarów zurbanizowanych Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Rtęć z końcem XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ruch zaklęty w kamieniu -unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 46, No 3 (1998) Ruch zakładu górniczego (I) Abstract
Andrzej Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Ruch zakładu górniczego (II) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 7 (1963) Ruchy neokimeryjskie w Polskich Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Ruchy neotektoniczne jako czynnik kształtujący środowiska inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 31, No 12 (1983) Ruchy przesuwcze w południowej Polsce w paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ruchy synsedymentacyjne w kambrze górnym na Gór Świętokrzyskich (Pasmo Łysogórskie) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 3 (1961) Rudki – starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Bielenin, Stanisław Holewiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Rudonośność utworów staropaleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 26, No 2 (1978) Rudy cynku i ołowiu triasu górnośląskiego oraz perspektywy ich poszukiwań Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Longin Wielgomas
 
Vol 13, No 8 (1965) Rudy cyny, wolframu i litu w Rudawach (Górach Kruszcowych) Abstract
Josef Janečka, Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 3 (2003) Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Bahranowski, Grzegorz Rzepa
 
Vol 2, No 1-2 (1954) RUDY ŻELAZA Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 57, No 9 (2009) Rurociągi polietylenowe w zastosowaniach przemysłowych: hydrotransport, rurociągi podwodne, zastosowania w górnictwie (w aspekcie budowy składowisk w złożach soli kamiennej) Abstract   PDF
Paweł Birecki, Krzysztof Korbiński
 
Vol 56, No 12 (2008) Ruszył krajowy program magazynowania CO2 Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 44, No 12 (1996) R.Wang & K. Aki (Eds.) - Mechanics Problems in Geodynamics. Part I & II Abstract
Roman Teisseyre
 
Vol 9, No 4 (1961) Rydno Abstract
Stefan Krukowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Ryfej na obszarze platformy Polski Abstract
Maria Wichrowska
 
Vol 69, No 4 (2021) Rynek tantalu na początku XXI wieku Abstract   PDF
Mariusz Krzak, Andrzej Gałaś, Katarzyna Król
 
Vol 66, No 11 (2018) Rynek złota Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Rys historyczny badań geologicznych, dotyczących budowy metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 5 (1965) Rysy ślizgowe jako wskaźnik kierunku głównego i pochodnego transportu tektonicznego Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 57, No 5 (2009) Ryszard Dadlez (1931–2008). Życie i działalność naukowa Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Sylwester Marek
 
Vol 46, No 10 (1998) Rząd - społeczeństwo - świat biznesu a służba geologiczna w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Rzadko spotykane gatunki mikrofauny w osadach jury górnej Polski Abstract
Olga Styk
 
Vol 57, No 5 (2009) Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zażycie księdza Krzysztofa Kluka —pierwsze dzieło z zakresu geologii gospodarczej w Polsce Abstract   PDF
Jan Parafiniuk
 
Vol 11, No 6 (1963) Rzeczywiste grubości intruzji skał magmowych Śląska Cieszyńskiego między Cieszynem a Bielskiem Abstract
Konrad Konior
 
Vol 40, No 4 (1992) Rzeki anastomozujące - procesy i modele sedymentacji.. Abstract
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Rzeźba i geneza powierzchni podczwartorzędowej w rejonie Łęczyc k. Lęborka Abstract   PDF
Leszek Zaleszkiewicz
 
Vol 35, No 1 (1987) Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry) Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 56, No 2 (2008) Rzeźba i osady równiny aluwialnej dolnego biegu Przemszy (Wyżyna Śląska) jako wskaźnik zmian środowiska przyrodniczego Abstract   PDF
Ireneusz Panek
 
Vol 52, No 10 (2004) Rzeźba podczwartorzędowych powierzchni strukturalnych na obszarze Łodzi Abstract   PDF
Michał Marciniak
 
Vol 10, No 9 (1962) Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej w województwie szczecińskim Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 68, No 2 (2020) Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego Abstract   PDF
Adam Łajczak, Jan Urban, Zofia Rączkowska, Grzegorz Wałek
 
Vol 60, No 5 (2012) RZONCA B. & SIWEK J. (red.) – Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pociask-Karteczka, Łukasz Jelonkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) S. Czarniecki - Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 46, No 6 (1998) S. Depowski, R. Kotliński, E. Ruhle & K. Szamałek - Surowce mineralne mórz i oceanów Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 4 (1994) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej Niżu Polski z okazji 25-lecia Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze (1968 - 1993) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 43, No 8 (1995) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej z okazji 75-lecia AGH im. S. Staszica w Krakowie (1919-1994) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 45, No 4 (1997) S. Kozłowski (red.) - Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce w początkach XXI wieku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Kozłowski (red.) — Rozwój obszaru między Łodzią i Warszawą w warunkach równowagi ekologicznej Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 56, No 2 (2008) S. LOMBARDI, L.K. ALTUNINA & S.E. BEAUBIEN (eds.)—Advances in the Geological Storage of Carbon Dioxide: International Approaches to Reduce Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 42, No 5 (1994) S. Needham, M.G. Macklin - Alluvial archaeology in Britain Abstract
Leszek Starkel
 
Vol 44, No 10 (1996) S. Ostaficzuk - Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Ostaficzuk (red.) — Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią — na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 5 (1998) S. Oszczepalski & A. Rydzewski - Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 8 (2003) S. O’Dunn & W.D. Sill — Exploring Geology. Introductory Laboratory Activities Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 10 (1994) S. S. Augustithis - Atlas of granitization - textures and Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 52, No 7 (2004) S. Tokarczuk — Lubin dzieje miasta Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 2, No 6 (1954) SALIDY Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Tołwiński
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Salt Mines at Bochnia and Wieliczka Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 5, No 6 (1957) Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie geologicznym Abstract
Marian Pyrża
 
Vol 40, No 9 (1992) Samorząd terytorialny, jego kompetencje w zakresie ochrony środowiska i proponowane zmiany Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 12 (1976) Samowypływ solanki o anomalnym ciśnieniu z utworów czerwonego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Sandstone rocky forms in Polish Carpathians attractive for education and tourism Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 6, No 6 (1958) Sanidyn w skale porfirowej z Łomnicy Abstract   PDF
Maria Nożanka
 
Vol 17, No 11 (1969) Sanidyn z tufu filipowickiego Abstract
Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Santon w niecce bolesławieckiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 57, No 3 (2009) Santoryn—grecka piękność Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga, Artemios Atzemoglou
 
Vol 39, No 9 (1991) Sapropelit z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG 1 (depresja śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 58, No 4 (2010) Sardynia—raj dla geologów Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga, Francesco Fidolini
 
Vol 39, No 9 (1991) Sarkolit w warstwach siodłowych KWK Knurów Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Łapot
 
Vol 46, No 2 (1998) Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku - aktualne możliwości i perspektywy Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 45, No 4 (1997) Sauerland Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Scarcity of miospores from Albian section at Folkestone, England Abstract   PDF (Polish)
M.O. Umenweke
 
Vol 17, No 7 (1969) Schemat technologiczny wzbogacania ubogiej rudy ilmeno-magnetytowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pilch, Janusz Biernat
 
Vol 48, No 1 (2000) Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A Focus on Africa - 11th Quadrennial IAGOD Symposium and GEOCONGRESS - Windhoek, Namibia, 22–26.07.2002 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 34, No 4 (1986) Sedimentary models of the small lignite deposits: examples from the Polish Neogene Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedymentacja badeńskich gipsów zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 38, No 9 (1990) Sedymentacja cechsztyńska na obszarze Podlasia Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Sedymentacja cykliczna w osadach trzeciorzędowej asocjacji brunatnowęglowej - pułapki interpretacji Abstract
Jacek Robert Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 54, No 5 (2006) Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 33, No 12 (1985) Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 26, No 3 (1978) Sedymentacja i paleogeografia dolomitu głównego a jego ropo- i gazonośność Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Tadeusz M. Peryt, Tomasz S. Piątkowski, Ryszard Wagner
 
Vol 46, No 5 (1998) Sedymentacja oraz rozwój litofacjalny utworów dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB), zachodnia Polska Abstract   PDF (Polish)
Leszek Pikulski
 
Vol 53, No 9 (2005) Sedymentacja osadów węglonośnej sukcesji Górnośląskiego Zagłębia Węglowego: kierunki badań i aktualny stan wiedzy Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Marek Doktor, Artur Kędzior
 
Vol 48, No 3 (2000) Sedymentacja pozakorytowa aluwiów w strefie międzywala Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Czajka
 
Vol 33, No 5 (1985) Sedymentacja środkowego dewonu w regionie łysogórskim (profil Świętomarz-Śniadka) Abstract   PDF (Polish)
Jan Kłossowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Sedymentacja utworów cechsztyńskich wapienia podstawowego w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 54, No 5 (2006) Sedymentacja utworów miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Piotr Dziadzio, Andrzej Maksym, Barbara Olszewska
 
Vol 38, No 4 (1990) Sedymentacja w ryfcie północno-zachodniej części Morza Czerwonego Abstract   PDF (Polish)
Bruce Harold Purser
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Sedymentacyjne przejawy mioceńskiej ruchliwości tektonicznej na Roztoczu Środkowym Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 35, No 4 (1987) Sedymentologia fliszu warstw krośnieńskich okolic Soliny Abstract   PDF (Polish)
Paweł Brański
 
Vol 50, No 12 (2002) Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane Abstract   PDF (Polish)
Leszek Kurowski, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów klastycznych w Polsce (1978-1981) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Haczewski, Szczepan J. Porębski
 
Vol 31, No 4 (1983) Sedymentologia utworów węglanowych i ewaporatowych w Polsce (1978 -1981): przegląd publikacji Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 5, No 6 (1957) Sejsmiczna aktywność dyslokacji w podłożu karbonu górno-śląskiego Abstract   PDF
Edward Walery Janczewski
 
Vol 21, No 5 (1973) Sejsmiczna aparatura cyfrowa w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych Abstract
Aleksander Midura, Jerzy Świtek
 
Vol 23, No 4 (1975) Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań metodą głębokich sondowań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Rufin Materzok, Jan Pajchel, Edward Perchuć
 
Vol 49, No 8 (2001) Sejsmiczne badania refleksyjne dla rozpoznania płytkich złóż węgla brunatnego na przykładzie prac w rejonie złoża "Piaski" koło Konina Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 49, No 5 (2001) Sejsmiczne modelowania złożowe utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (struktura Ryszkowej Woli - rejon Rudki) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Piotr Zientara
 
Vol 41, No 5 (1993) Sejsmiczne rozpoznanie cyklicznej budowy cechsztynu ze szczególnym uwzględnieniem raf w wapieniu cechsztyńskim na wyniesieniu wolsztyńskim Abstract
Ludwik Knieszner, Andrzej Klecan, Ryszard Łomnicki
 
Vol 57, No 6 (2009) Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych Abstract   PDF
Barbara Guterch
 
Vol 48, No 5 (2000) Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki) Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski
 
Vol 50, No 12 (2002) Sejsmiczny obraz terranów Polski południowo-wschodniej na profilu cel02. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000 Abstract   PDF (Polish)
Michał Malinowski Grupa Robocza CELEBRATION 2000
 
Vol 35, No 4 (1987) Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń – nowa grupa badawcza Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Hydrogeologiczna PTG Abstract
Tadeusz Macioszczyk, Stanisław Turek
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Sedymentologiczna PTG Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 19, No 7 (1971) Sekcja Stratygraficzna PTG Abstract
Jan Kutek
 
Vol 45, No 8 (1997) Sekwencja allodapiczna w północno-zachodniej części struktury bardzkiej - analiza litostratygraficzno-facjalna Abstract   PDF (Polish)
Lech Żołyński
 
Vol 48, No 12 (2000) Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Piotr Dziadzio
 
Vol 51, No 6 (2003) Selen na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 57, No 4 (2009) Sellait (MgF2) i inne cementy w dolomitach cechsztyńskich (Ca2) Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Magdalena Sikorska, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 56, No 6 (2008) Sellait — pierwsze znalezisko w Polsce Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 57, No 4 (2009) SEM-EDS w tafonomii — wybrane przykłady pirytyzacji szczątków organicznych Abstract   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Semilamprofir minettopodobny z doliny Szklarki koło Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Jerzy Czerny
 
Vol 44, No 8 (1996) Seminarium - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie - Kraków, 29.11.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Seminarium - Przyszłość dla Konina - Konin 5.09.1997 Abstract
Zbigniew Kasztelewicz, Sławomir Mazurek
 
Vol 43, No 10 (1995) Seminarium Diageneza'95, Poznań, 12-14.06.1995 Abstract
Jan Środoń
 
Vol 43, No 3 (1995) Seminarium dotyczące oceny wyników programu Koncepcja ochrony litosfery - Warszawa, 13-16.12.1994 Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 53, No 6 (2005) Seminarium Geologiczno-inżynierskie i środowiskowe problemy zagospodarowania przestrzennego Warszawa, 23 czerwca, 2005 r. Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 47, No 9 (1999) Seminarium Hydrogeochemia '99 - Bratysława, Słowacja, 06.05.1999 Abstract
Dorota Jasińska
 
Vol 44, No 9 (1996) Seminarium Kryteria ocen oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców mineralnych ze złóż kopalin podstawowych na potrzeby koncesjonowania - Warszawa, 26.04.1996 Abstract
Anna Srokowska -Okońska
 
Vol 45, No 12 (1997) Seminarium magnetotelluryczne - Warszawa, 19.09.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski, Stefan Młynarski
 
Vol 45, No 2 (1997) Seminarium naukowe 40 lat geofizykijądrowej w Krakowie- sesja poświęcona pamięci prof. Jana AndrzejaCzubka w pierwszą rocznicę śmierci - Kraków,29.11.1996 Abstract
Jadwiga Jarzyna, Urszula Woźnicka
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Seminarium naukowe pt. Antropogeniczne przekształcenia ośrodków gruntowych i skalnych z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Drągowskiego –Warszawa, 6.10.2010 Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 49, No 7 (2001) Seminarium nt. Metodyka wyceny wartości złóż kopalin, będących własnością Skarbu Państwa — Warszawa, 07.06.2001 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 53, No 1 (2005) Seminarium nt. Nowe dane dotyczące budowy geologicznej złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej oraz współczesne poglądy na jego genezę — Lubin, 22.10.2004 Abstract
Andrzej Banaszak
 
Vol 44, No 1 (1996) Seminarium nt. Przeszacowanie złóż węgla i kopalin stałych w warunkach gospodarki rynkowej, Hanower, Niemcy, 04- 06.12.1995 Abstract
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 41, No 2 (1993) Seminarium ochrony litosfery, 24-26 listopada 1992 r. Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 43, No 12 (1995) Seminarium ONZ na temat kontraktów gazowych, Sinaia, Rumunia, 13-15.06.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Seminarium robocze dotyczące realizacji projektu zamawianego PBZ 14-09: Zrównoważony rozwój (eko rozwój) województwa skierniewickiego (analiza stanu środowiska - prognoza - program) - Nieborów, 21 22.05.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Seminarium szkoleniowe - Prezentacja wybranych systemów informacji o środowisku przyrodniczym, przydatnych dla potrzeb planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej - Warszawa, 05.06.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 43, No 5 (1995) Seminarium szkoleniowe nt. Przemysł gazowy w gospodarce rynkowej w Europie - Paryż, Francja, 15-17.03.1995 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 46, No 1 (1998) Seminarium terenowe Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla Krasiczyn, 22 - 24.09.1997 Abstract
Anna E. Siennicka-Chmielewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000 Abstract
Dariusz Ciszek, Zdzisław Jary, Janusz Kida
 
Vol 50, No 8 (2002) Seminarium — Funkcjonowanie Unii Europejskiej Abstract
Bogusław Bagiński
 
Vol 44, No 6 (1996) Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 1 (2009) Septacja w muszlach ślimaków frańskich z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Wojciech Krawczyński
 
Vol 44, No 7 (1996) Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits. Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 4, No 10 (1956) Seria podśląska na obszarze arkusza Biała-Bielsko Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Nowak
 
Vol 51, No 11 (2003) Seria witowska w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Witold Zuchiewicz, Marta Rauch
 
Vol 50, No 7 (2002) Seria wydawnicza Budowa geologiczna Polski (40 lat historii) Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 55, No 3 (2007) Serie rzeczne kopalnej i współczesnej doliny Wisły Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 24, No 3 (1976) Serpentynity dolnośląskie i możliwości ich zastosowania jako kamieni dekoracyjnych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 32, No 7 (1984) Serpentynity i intruzje żyłowe północno- wschodniej części masywu Gogołów-Jordanów Abstract   PDF (Polish)
Maciej Boduch
 
Vol 45, No 11 (1997) Seryjna mapa geologiczna Dolnego Śląska i Sudetów 1 : 200 000 - nowe przybliżenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 41, No 8 (1993) Sesja historyczno-hydrogeologiczno-wiertnicza, 18 - 19 listopada 1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 3 (1998) Sesja naukowa - Paleozoik Gór Świętokrzyskich i obszarów ościennych - Kielce 15 Abstract
Marta Romanek, Andrzej Romanek
 
Vol 3, No 10 (1955) Sesja naukowa Instytutu Geologicznego poświęcona budowie geologicznej Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
, .
 
Vol 5, No 1 (1957) SESJA NAUKOWA INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO POŚWIĘCONA BUDOWIE GEOLOGICZNEJ STRUKTURY KŁODAWY PERSPEKTYWY POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ RUD ŻELAZA W ŁĘCZYCKIM WEZULU Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 18, No 11 (1970) Sesja naukowa na temat osiągnięć przemysłu wiertniczo-naftowego w 25-leciu PRL Abstract
Krystyna Bonenberg
 
Vol 51, No 2 (2003) Sesja naukowa nt. Geologiczne problemy ochrony i kształtowania środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju — Warszawa, 22.11.2002 Abstract
Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 52, No 5 (2004) Sesja naukowa nt. Podstawowe badania geologiczne regionu świętokrzyskiego — Kielce, 27.02.2004 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 46, No 7 (1997) Sesja naukowa PIG poświęcona wynikom projektu zamawianego Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego - Warszawa, 10-11.04.1997 Abstract
Jędrzej Pokorski
 
Vol 56, No 6 (2008) Sesja naukowa poświęcona pamięci Adama Kotasa Sosnowiec, 20.05.2008 Abstract   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 41, No 9 (1993) Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Bartkowskiego, 29. 04.1993 r. Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 54, No 12 (2006) Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Wacława Ryki Warszawa, 19.05.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 55, No 11 (2007) Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Kotańskiego Warszawa, 17.05.2007 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 10, No 10 (1962) Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej Abstract
Edward Frączek
 
Vol 45, No 2 (1997) Sesja naukowa z okazji 45-lecia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - Z tradycją w nowoczesność- Warszawa, 13.12.1996 Abstract
Leszek Marks
 
Vol 7, No 12 (1959) Sesje Mapy Tektonicznej Europy Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 68, No 2 (2020) Sezon na pallad Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 
Vol 53, No 11 (2005) Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi Abstract   PDF
Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
 
Vol 19, No 10 (1971) Sfaleryt jako termometr geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Skowroński
 
Vol 12, No 3 (1964) Sferolity retyku i liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Sferosyderyty z łupków spaskich jednostki skolskiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepańska
 
Vol 33, No 1 (1985) SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Shale gas – geological challenge for Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 57, No 2 (2009) Shi Lin, czyli Kamienny Las Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 7 (1994) Siarczanowe minerały wietrzeniowe z kamieniołomu łupków łyszczykowych w Krobicy (Sudety Zachodnie) Abstract
Jan Parafiniuk
 
Vol 9, No 12 (1961) Siarkonośna seria ewaporatów mioceńskich w okolicy Czarkowych nad Nidą Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 49, No 5 (2001) Siarkonośne wapienie poselenitowe: implikacje dla migracji węglowodorów w brzeżną strefę zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Siarkosole kobelitowej serii homologicznej: przykłady z zachodnich Karpat Abstract   PDF
Jaroslav Pršek
 
Vol 38, No 11 (1990) Sieć hydrogeologicznych obserwacji stacjonarnych na Podhalu - założenia i wstępna interpretacja wyników Abstract
Danuta Małecka, Teresa Lipniacka
 
Vol 52, No 11 (2004) Sieć komunikacyjna w dolinie Odry na obszarze województwa dolnośląskiego Abstract   PDF
Andrzej Konarski, Konrad Adamczuk, Magdalena Pormańczuk
 
Vol 27, No 4 (1979) Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Pich
 
Vol 48, No 6 (2000) Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych na terenie Polski — zasady organizacji i współpracy z innymi systemami monitoringu Abstract
Bogusław Kazimierski
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Significance of geological cartography in priority problems of engineering geology Abstract   PDF
Joanna Pinińska, Zbigniew Frankowski
 
10251 - 10500 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>