Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 7 (1970) Zsylifikowana fauna górnojurajska z trzeciorzędowych kontynentalnych rumoszów oraz gruzów krzemieni i zsylifikowanych wapieni okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zużycie zasobów węgla kamiennego w Polsce Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 33, No 9 (1985) Związek fotolineamentów Landsata z wybranymi parametrami hydrogeologicznymi w zlewni Bystrzycy Abstrakt   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 19, No 12 (1971) Związek kwarcytów okolic Bolesławca z tektoniką trzeciorzędową i perspektywy poszukiwawcze Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 18, No 5 (1970) Związek między fototonem zdjęć lotniczych a litologią utworów górnokredowych okolic Mnichowa Abstrakt   PDF
Wiesław Machej
 
Vol 21, No 4 (1973) Związek między mineralizacją a radioaktywnością właściwą wód kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstrakt   PDF
Marian Marczak, Jerzy Kwapuliński
 
Vol 44, No 1 (1996) Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Małgorzata Labus
 
Vol 25, No 2 (1977) Związek między skladem węglowodorów aromatycznych a procesami migracji w różnowiekowych utworach obszaru platformowego Polski Abstrakt   PDF
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 47, No 4 (1999) Związek między tempem ewolucji i specjacją a zmianami środowiska Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik
 
Vol 19, No 6 (1971) Związek między zawodnieniem wyrobisk górniczych a cechami litologicznymi i strukturalnymi górotworu Abstrakt   PDF
Tatiana Bocheńska, Lucjan Leśniak, Jan Tomaszewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką łuski Bystrego (Bieszczady, Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Barbara Rybak
 
Vol 22, No 12 (1974) Związek naturalnego promieniowania gamma z zaileniem oraz litologią na przykładzie utworów dewonu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 35, No 6 (1987) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 36, No 10 (1988) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego. Odpowiedź Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 47, No 11 (1999) Związek późnovistuliańskich procesów wydmotwórczych w regionie świętokrzyskim z neotektoniczną aktywnością podłoża Abstrakt   PDF
Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Związek tektoniki podłoża skonsolidowanego z budową nadkładu osadowego w świetle wyników badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 43, No 1 (1995) Związek wieku osadów pojeziornych z ich typem litologicznym na Warmii i Mazurach Abstrakt   PDF
Jan Damicz
 
Vol 36, No 11 (1988) Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej Abstrakt
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 51, No 2 (2003) Związki azotu w płytkich wodach podziemnych w rejonie Lublińca Abstrakt   PDF
Martyna Guzik
 
Vol 39, No 1 (1991) Związki azotu występujące w wodach sandru kurpiowskiego i interpretacja ich stężeń w aspekcie zanieczyszczenia rolniczego regionu Abstrakt
Aleksandra Macioszczyk, Barbara Bagińska
 
Vol 22, No 10 (1974) Związki geologii gospodarczej z naukami ekonomicznymi Abstrakt
Anna Jankowska
 
Vol 19, No 6 (1971) Związki porfirynowe niklu i wanadu jako wskaźnik warunków środowiskowych przy powstawaniu i zachowaniu bituminów i rop w skale Abstrakt   PDF
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 10, No 11 (1962) Zwiększanie postępu prac elektrooporowych przez usprawnienie operacji pomiary Abstrakt   PDF
Mirosław Kazimierczyk
 
Vol 23, No 10 (1975) "Żwir dla Warszawy" (Umowa o patronacie współpracy) Abstrakt
S. Kozłowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Żwironośność zachodniej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldskiej Abstrakt   PDF
Janusz Sobol, Ireneusz Wróbel
 
Vol 33, No 1 (1985) Zwyczajność i specyfika XXVII Sesji Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zwykłe wody radonowe Lądka Zdroju Abstrakt
Marian Ciężkowski, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 32, No 11 (1984) Żyła galenowo-barytowa z kopalni węgla kamiennego „Nowa Ruda" Abstrakt
Michał Karger, Ewa Pilichowska, Jan Grabowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Żyłkowo-impregnacyjna mineralizacja węglanowo-siarczkowa ze strefy ryftowej OhIe (Sudety Zachodnie) Abstrakt
Stanisław Mikulski
 
Vol 38, No 10 (1990) Żyły lamprofirowe z otworu wiertniczego Milianów 2 Abstrakt
Wiesław Heflik, Władysław Moryc
 
Vol 49, No 4 (2001) Żyły skaleniowe w strefach zbrekcjowanych osłony granodiorytu z Pilicy Abstrakt   PDF
Anna Wolska
 
Vol 48, No 2 (2000) Złoto i metale towarzyszące w osadach z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej Abstrakt
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Złoto w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Złoto w polimetalicznych rudach na Dolnym Śląsku - próba klasyfikacji Abstrakt   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 20, No 6 (1972) Złoto w strefie wietrzenia masywu ultrazasadowego Gogołów - Jordanów na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Fedak, Andrzej Magdziarz
 
Vol 44, No 11 (1996) Złoto w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Adam Piestrzyński, Antoni Wodzicki, Andrzej Banaszak
 
Vol 44, No 12 (1996) Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety) Abstrakt   PDF
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 47, No 11 (1999) Złoto z Radzimowic w Górach Kaczawskich (Sudety) - nowe dane geochemiczne i mineralogiczne Abstrakt   PDF
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 46, No 12 (1998) Złotonośna mineralizacja kruszcowa z Barda Śląskiego (Sudety Środkowe) Abstrakt   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 9 (1997) Złotonośne utwory z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w okolicach Nowego Kościoła Abstrakt   PDF
Stanisław Speczik, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Złotonośność trzeciorzędowych i czwartorzędowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich Abstrakt   PDF
Jan Wierchowiec
 
Vol 47, No 1 (1999) Złoża antropogeniczne Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 26, No 5 (1978) Złoża cynku i ołowiu rejonu grzbietu Karatau w południowym Kazachstanie Abstrakt
Andrzej Wygralak
 
Vol 38, No 10 (1990) Złoża diatomitu w Ameryce Południowej i Meksyku Abstrakt
Danuta Piekarz-Flaga
 
Vol 47, No 5 (1999) Złoża gazu w osadach czerwonego spągowca w basenie polskim: skład gazu ziemnego i jego geneza Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 12, No 5 (1964) Złoża kaolinu w Polsce Abstrakt   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Złoża kopalin skalnych a ochrona środowiska Abstrakt   PDF
Halina Kościówko
 
Vol 12, No 3 (1964) Złoża magnetytów obszaru Kiruny i Giillivare w północnej Szwecji Abstrakt
Roman Osika, Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 10 (1959) Złoża magnezytów krystalicznych w południowo-wschodniej Słowacji Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 28, No 2 (1980) Złoża magnezytu obszaru Pcinja koło Skopje Abstrakt
Mirosław Olędzki, E. Maziarz, L. Łukwiński
 
Vol 12, No 1 (1964) Złoża mineralne Jugosławii Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) Złoża molibdenu Climax i Henderson w St. Zjednoczonych Abstrakt
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 22, No 12 (1974) Złoża ołowiowo-cynkowe rejonu Wraka w Bułgarii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Złoża ropy gazu w Kanadzie Abstrakt
Romuald Żyłka
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarach Karpat oraz perspektywy prac poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarze Basenu Paryskiego Abstrakt
Romuald Żyłka
 
Vol 6, No 1 (1958) Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie akwitańskim Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 2 (1979) Złoża rud cynku i ołowiu w St. Zj. typu Missisipi Valley Abstrakt
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Złoża rud północnej Szwecji i Finlandii Abstrakt   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 27, No 1 (1979) Złoża rud środkowej Szwecji Abstrakt
Ksenia Mochnacka, Marek Nieć
 
Vol 35, No 1 (1987) Złoża rud żelaza i uranu Basenu Krzyworoskiego, cz. I - Złoża rud żelaza Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 35, No 3 (1987) Złoża rud żelaza i uranu basenu krzyworoskiego. Część II. Złoża rud uranu i poglądy na genezę złóż Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 8, No 8 (1960) Złoża rud żelaza rejonu częstochowskiego Abstrakt   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 13, No 11 (1965) Złoża soli potasowych w Starobinie na Białorusi Abstrakt
Zofia Leszkiewicz-Biedowa
 
Vol 7, No 8 (1959) Złoża ,surowców mineralnych w propylitach środkowej Słowacji Abstrakt
Zdenek Pacal, Wacław Ryka
 
Vol 18, No 1 (1970) Złoża surowców mineralnych Wietnamu Północnego Abstrakt
Nguyen van NHAN
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża surowców skaleniowych na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Złoża uranu Abstrakt   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża wapieni w Ghanie Abstrakt
Stanisław Takuski
 
Vol 42, No 7 (1994) Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland) Abstrakt
Renata Blajda, Jerzy Górecki, Jerzy Kożuchowicz
 
Vol 13, No 12 (1965) Złoże cynkowo-ołowiowe Kan-Muradin w Turcji Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 27, No 10 (1979) Złoże gazu ziemnego Gorzysław (woj. szczecińskie) Abstrakt
Piotr Karnkowski, Irena Lech, Mieczysław Solak
 
Vol 17, No 11 (1969) Złoże kwarcu żyłowego w Olesznej Podgórskiej na tle innych złóż kwarcu w północnej odkrywce granitu Karkonoszy Abstrakt   PDF
Witold Smulikowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Złoże masywnych rud siarczkowych "Mina Pilas", Cordillera Real, Ekwador Abstrakt   PDF
Fausto Villegas, Adam Piestrzyński, Halinas Lachowicz
 
Vol 8, No 6 (1960) Złoże miedzi w Borze (Jugosławia) Abstrakt
Andrzej Radwański
 
Vol 22, No 10 (1974) Złoże ołowiowo-barytowe Mirgalimsaj w ZSRR Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 8, No 3 (1960) Złoże ołowiu i cynku Trepcza (Stary Trg) w Jugosławii Abstrakt
Andrzej Radwański
 
Vol 11, No 7 (1963) Złoże Pb-Zn Mežica w Jugosławii Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 7 (1961) Złoże pirytowo-miedziowe Buenavista na Kubie Abstrakt
Antoni Białaczewski, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Złoże repy naftowej na Wolinie na tle budowy geologicznej Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 33, No 7 (1985) Złoże rud miedziowo-polimetalicznych monokliny przedsudeckiej i jego związki z osadami cechsztynu Abstrakt   PDF
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 18, No 4 (1970) Złoże rud wanadowo-ilmenitowo- magnetytowych "Otanmäki", w porównaniu z analogicznym złożem na Suwalszczyźnie oraz uwagi dotyczące prospekcji geologicznej w Finlandii Abstrakt
Roman Osika, Marian Subieta, Sławomir Smoleński
 
Vol 9, No 6 (1961) Złoże rud żelaza Varesz w Bośni Abstrakt
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Złoże Rud Zn-Pb Bleiberg-Kreuth Abstrakt
Marek Zakrzewski
 
Vol 41, No 8 (1993) Złoże rudy ilmenitowo-magnetytowej Udryń (suwalski masyw anortozytowy) Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 24, No 5 (1976) Złoże siarki Mishraq w północnym Iraku Abstrakt
Marek Nieć, Mudhar Al Nouri
 
Vol 13, No 6 (1965) Złoże siarki rodzimej okolic Tarnobrzega na tle geologicznym najbliższej okolicy Abstrakt   PDF
Stanisław Dźwigała
 
Vol 24, No 10 (1976) Złoże soli kamiennej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym Abstrakt   PDF
Andrzej Szybist
 
Vol 8, No 1 (1960) Złoże soli kamiennej Łężkowice-Siedlec w „zatoce” gdowskiej Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 26, No 6 (1978) Złoże solne w okolicy Wojnicza nad Dunajcem Abstrakt   PDF
Marek Doktor
 
Vol 23, No 8 (1975) Złoże syderytu i ankerytu w Eisenerz (Austria) Abstrakt
Marek Zakrzewski
 
Vol 10, No 7 (1962) Złoże uranu Mounana (Gabon) i inne punkty okruszcowania uranowego wykryte przez Francuską Komisję Energii Jądrowej w Afryce Abstrakt
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Złoże węgla brunatnego Andżu w KRLD Abstrakt
Tadeusz Godula
 
Vol 29, No 8 (1981) Złoże węgla kamiennego Sakoa na Madagaskarze Abstrakt
Tadeusz Godula
 
Vol 42, No 8 (1994) Złoże wtórne kredy jeziornej na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów - Abstrakt
Czesław Kuszneruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Złoże złota w Żełsaj (ZSRR) Abstrakt
Jerzy Fedak
 
Vol 12, No 12 (1964) Łupki dictyonemowe tremadoku w rejonie białowieskim Abstrakt
Bronisław Szymański
 
Vol 17, No 7 (1969) Łupki ilaste z kopalń łęczyckich jako surowiec do produkcji kruszywa lekkiego Abstrakt   PDF
Jarosław Mojsiejenko
 
Vol 30, No 7 (1982) Łupki molibdenonośne w okolicach Myszkowa Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 9, No 7 (1961) β-alumohydrokalcyt z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 20, No 3 (1972) – Młodopaleozoiczne struktury północnego obrzeżenia bloku przedsudeckiego w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Wojciech Grocholski
 
Vol 17, No 9 (1969) – Zależność zawartości jodu od wieku utworów i mineralizacji wód podziemnych, występujących w środkowej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Jarosław Pich, Stanisław Turek
 
Vol 31, No 11 (1983) „Blizna" (scar) powstała w wyniku uderzenia meteorytu w okolicach Jeleniej Góry Abstrakt
Lech Antonowicz
 
Vol 35, No 3 (1987) „Datowanie" wód podziemnych chlorem-36 Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Obraz falowy charakteryzujący skonsolidowany kompleks skorupy Ziemi Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 28, No 1 (1980) „Opisanie polskich żelaza fabryk" z 1782 r. Józefa Hermana Osińskiego Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 34, No 5 (1986) „Oznaczanie wieku bezwzględnego": trzy słowa - trzy nieprawdy Abstrakt   PDF
Jan Burchart
 
Vol 51, No 9 (2003) „Petrobaltic” — dzisiaj Abstrakt   PDF
Jerzy Domżalski, Andrzej Mazurek
 
Vol 26, No 4 (1978) „Przegląd Geologiczny" czynnikiem rozwoju geologii polskiej Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 31, No 3 (1983) „Przegląd Geologiczny" po 30 latach Abstrakt
Witold Jurkiewicz
 
Vol 32, No 12 (1984) „Tektoglify" Wawrzyńca Teisseyre'a Abstrakt
Stanisław Węcławik
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 32, No 2 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji, odpowiedź Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji; ciąg dalszy Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
10251 - 10364 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42