Ropo- i gazonośność paleozoiku polskiej części syneklizy perybałtyckiej

Stanisław Depowski, Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski

Abstract


OIL- AND GAS-BEARING POTENTIAL OF THE PALEOZOIC IN POLISH PART OF THE PERIBALTIC SYNECLISE

Full Text:

PDF (Polish)