Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza

Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka

Abstrakt


Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza -
Zmiany dopływów wody do olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu „Bolesław”, „Olkusz” i „Pomorzany” są zakłócane m.in. drenażem górniczym. Decydujący wpływ na wielkość i charakter zmian zawodnienia tych kopalń ma szczelinowo-krasowy charakter skał otaczających złoże. Ważnymi czynnikami są także stadium rozwoju kopalni, wielkość opadów oraz hydrauliczne współdziałanie kopalń. Duże dopływy wody do kopalń poważnie obciążają koszty eksploatacji rud cynku i ołowiu.

WATER INFLOW TO LEAD AND ZINC MINES IN THE OLKUSZ AREA (SW POLAND)

Summary
Changes of water inflow to lead and zinc mines in the Olkusz area are related to mining activity. Karst-fissured type of the aquifer hosted ores decide about quantity of water inflowing to mines and their changes in time. Important factors are also stage of development of a mine, precipitations and interference of hydraulic impact of mines. Necessity of pumping of big volume of water inflows to mine increases the cost of exploitation of lead and zinc ores.

Pełny tekst:

PDF