Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 12 (1996) Morfotektonika Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura
 
Vol 47, No 10 (1999) Morfotektonika północnej części sudeckiego uskoku brzeżnego (Pogórze Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 49, No 10 (2001) Morfotektonika uskoku rzeki Lo w rejonie Tam Dao (północny Wietnam): próba prognozy sejsmicznej Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz
 
Vol 68, No 5 (2020) Morska kartografia geologiczna w historii badań Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Morskie osady plejstoceńskie na obszarze Pribałtyki Abstract
Ona Kondratiene, Witautas Gudelis
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Moving Miocene Moesia or what formed the S-shape of the Carpathians? Abstract   PDF (Polish)
Miklós Kazmer, Istvan Dunkl
 
Vol 53, No 4 (2005) Możliwe drogi krążenia roztworów kruszconośnych obszaru śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Katarzyna Sutkowska
 
Vol 35, No 7 (1987) Możliwość geofizycznego prognozowania stref mineralizacji uranowej w utworach triasu na obszarze syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 33, No 11 (1985) Możliwość identyfikacji pokładów węgla na podstawie diagramów litotypów Abstract   PDF (Polish)
Maria Mastalerz
 
Vol 44, No 1 (1996) Możliwość odzysku Au, TR, Ti i Zr w trakcie przeróbki kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 65, No 6 (2017) Możliwość rozróżnienia małży i ślimaków słodkowodnych na podstawie koncentracji metali ciężkich w tkankach miękkich i muszlach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Piotrowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej
 
Vol 17, No 8 (1969) Możliwość tłumienia refleksów wielokrotnych w metodzie pokryć wielokrotnych (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Betlej
 
Vol 21, No 1 (1973) Możliwość uzyskania nowych odmian marmurów dewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 45, No 2 (1997) Możliwość wykorzystania danych z półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego na potrzeby Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski, Stanisław Wybraniec
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Możliwość wykorzystania otwornic redeponowanych w pracach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Możliwość wykorzystania zdjęć satelitarnych Landsat w rozpoznaniu hydrogeologicznym Żuław Wiślanych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Daniel-Danielska, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Możliwość występowania fali odbito-załamanej i próba wydzielenia jej z materiałów refrakcyjnych z badań skonsolidowanego podłoża Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 52, No 11 (2004) Możliwość zastosowania analizy fałdów niecylindrycznych w rekonstrukcji paleonaprężeń Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 19, No 11 (1971) Możliwość zastosowania impulsowego profilowania neutron-neutron do badania kontaktu woda-ropa na tle perspektywicznych serii stratygraficznych i regionów obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 27, No 12 (1979) Możliwość zastosowania krigingu w warunkach śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha
 
Vol 26, No 12 (1978) Możliwość zastosowania neutronowej analizy aktywacyjnej w badaniach stref rafogenicznych dolomite głównego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Władysław Moskal
 
Vol 36, No 5 (1988) Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach ,.piaskowcowych" metodą wiertniczą Abstract
Elżbieta Bareja
 
Vol 69, No 7 (2021) Możliwość zastosowania wymiaru fraktalnego do określania kształtu kryształów na przykładzie wybranych minerałów skałotwórczych intruzji Monczegorska (NE Fennoskandia) Abstract   PDF
Miłosz Huber
 
Vol 54, No 8 (2006) Możliwości bezpiecznego podziemnego magazynowania węglowodorów (paliw) w strukturach geologicznych na obszarze Polski Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 57, No 2 (2009) Możliwości finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska z unijnego programu LIFE+ Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 29, No 11 (1981) Możliwości gospodarczego wykorzystania dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Polesiński
 
Vol 68, No 4 (2020) Możliwości i ograniczenia rozbudowy nadmorskich ujęć wód na przykładzie Łeby Abstract   PDF
Mirosław Lidzbarski, Andrzej Sadurski
 
Vol 29, No 5 (1981) Możliwości i potrzeby szerszego wykorzystania geofizyki wiertniczej w dokumentowaniu zasobów złóż węgla brunatnego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Marcin Piwocki
 
Vol 44, No 7 (1996) Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie. zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kozioł, Ryszard Uberna
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej na podstawie monitoringu i modelowania GIS na przykładzie regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin
 
Vol 21, No 12 (1973) Możliwości interpretacji genezy osadów drobnoklastycznych na podstawie statystycznych wskaźników uziarnienia Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Możliwości oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na podstawie badań geofizyki inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Szymon Ostrowski, Marcin Lasocki
 
Vol 14, No 5 (1966) Możliwości odkrycia tzw. dużych złóż, ropy i gazu w Polsce Abstract   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Możliwości odkrycia złóż węglowodorów w rejonie Dobrzycy na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Knieszner, Teresa Kalisz, Ernest Poleszak
 
Vol 32, No 12 (1984) Możliwości ograniczenia importu krzemieni i kulaków krzemiennych Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Możliwości powstawania węglowodorów w utworach mezozoicznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Tadeusz Wilczek
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych Abstract   PDF
Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogdan Noga
 
Vol 32, No 4 (1984) Możliwości rozpoznania podłoża podpermskiego północno-zachodniej Polski metodą strippingu Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 50, No 3 (2002) Możliwości rozpoznawania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Beata Stankiewicz, Marek Stadtmüller
 
Vol 21, No 6 (1973) Możliwości rozwoju fotointerpretacji geologicznej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 38, No 2 (1990) Możliwości rynkowej regulacji sektora wydobywczego w gospodarce polskiej Abstract
Tomasz Żylicz
 
Vol 25, No 12 (1977) Możliwości stosowania metody elektrooporowej do poszukiwania i rozpoznawania złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Giza
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Możliwości szkodliwych zmian warunków hydrogeologicznych przy pracach sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Możliwości usuwania wód geotermalnych w basenie Popradu Abstract   PDF
Blanka Fecková
 
Vol 44, No 4 (1996) Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych Abstract
Stanisław Doktór, Tomasz Janicki, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 12, No 3 (1964) Możliwości wykorzystania badań grawimetrycznych do poszukiwań i rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Możliwości wykorzystania bazy danych PPW-WJ i PPW-WH w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Marta Chada, Krzysztof Majer, Adam Roguski
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości wykorzystania bentonitów występujących w utworach produktywnego karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Józef Sztelak
 
Vol 54, No 2 (2006) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb miasta i gminy Pułtusk Abstract   PDF
Wojciech Dębski, Andrzej Gajewski, Adam Wójcicki
 
Vol 55, No 3 (2007) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej między Bochnią a Brzeskiem (woj. małopolskie) Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski, Antoni P. Barbacki
 
Vol 64, No 7 (2016) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Socha, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 42, No 6 (1994) Możliwości wykorzystania iłów serii poznańskiej w ochronie środowiska Abstract
Paweł Brański
 
Vol 25, No 6 (1977) Możliwości wykorzystania niesejsmicznych metod geofizycznych do rozpoznania ogólnej budowy utworów podsolnych w niecce szczecińskiej Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Możliwości wykorzystania niskopoziomowych zdjęć z powietrza w badaniach geologicznych Abstract
Iwona Morawiecka, Peter Walsh
 
Vol 29, No 9 (1981) Możliwości wykorzystania odpadów z kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 28, No 2 (1980) Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa Abstract
Elżbieta Biernacka, Halina Pajnowska
 
Vol 30, No 9 (1982) Możliwości wykorzystania surowców krajowych w przemyśle kredowym Abstract
Krystyna Wyrwicka, Krystyna Godziejewska
 
Vol 28, No 9 (1980) Możliwości wykorzystania surowców skalnych przy realizacji "Programu Wisła" Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 26, No 1 (1978) Możliwości wykorzystania wgłębnego rozpoznania warunków geotermodynamicznych w badaniach występowania węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Poznania i Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Teresa Latour, Michał Drobnik
 
Vol 58, No 7 (2010) Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych Abstract   PDF
Teresa Latour, Michał Drobnik
 
Vol 68, No 9 (2020) Możliwości występowania gazu zamkniętego w piaskowcach środkowego kambru zachodniej części obniżenia bałtyckiego (wyniesienie Łeby) – wstępna analiza na podstawie danych petrofizycznych i geofizyki otworowej Abstract   PDF
Teresa Adamczak-Biały, Jolanta Pacześna
 
Vol 11, No 5 (1963) Możliwości występowania mineralizacji polimetalicznej na NE obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
S. Bukowy, S. Cebulak, J. Ślósarz
 
Vol 27, No 6 (1979) Możliwości występowania mineralizacji uranowej w niektórych formacjach osadowych Sudetów Abstract
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki
 
Vol 18, No 11 (1970) Możliwości występowania złóż ropy naftowej w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 15, No 4 (1967) Możliwości zabezpieczenia dostaw mineralnych surowców budowlanych dla potrzeb zagospodarowania doliny dolnej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Jan Kostecki
 
Vol 10, No 10 (1962) Możliwości zabezpieczenia eksploatacji kruszywa w południowych obszarach województwa katowickiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Baranowski
 
Vol 62, No 3 (2014) Możliwości zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pabian
 
Vol 54, No 4 (2006) Możliwości zagospodarowania podziemnych złóż i struktur solnych w Polsce na składowisko odpadów promieniotwórczych Abstract   PDF
Kazimierz Ślizowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta Poddębice Abstract   PDF
Marek Hajto, Anna Karska
 
Vol 33, No 7 (1985) Możliwości zastosowania atmogeochemii do poszukiwań uranu Abstract   PDF (Polish)
Jan Oleksiak
 
Vol 16, No 6 (1968) Możliwości zastosowania badań paleomagnetycznych w zagadnieniach geofizycznych i geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Karaczun
 
Vol 27, No 1 (1979) Możliwości zastosowania fal odbitych przed punktem krytycznym w badaniach głębokich granic sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 23, No 6 (1975) Możliwości zastosowania filtracji wielowymiarowej w sejsmice refleksyjnej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 30, No 10 (1982) Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cebulak, Władysław Pilch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 40, No 9 (1992) Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma Abstract
Henryk Maruszczak, Leopold Dolecki, Maria Łanczont
 
Vol 3, No 6 (1955) Możliwości zastosowania w geologii poszukiwawczej metod promieniotwórczości Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Możliwości zastosowania wyników interpretacji zdjęć radarowych do analizy tektonicznej Karpat Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Antoni Wójcik
 
Vol 69, No 12 (2021) Możliwości zastosowania zdalnego systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego osuwisk w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na podstawie badań wykonanych w KWB Bełchatów w ramach projektu UE RFCS Slopes Abstract   PDF
Zbigniew Bednarczyk
 
Vol 16, No 11 (1968) Możliwości znalezienia nowych złóż nefrytu w okolicach Sabótki na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 45, No 5 (1997) M.Pulina (red.) –JaskinieSudetów Abstract
Wojciech Rogala
 
Vol 49, No 2 (2001) Multifraktalne cechy przepływu lokalnej sejsmiczności indukowanej na terenie KWK "Katowice" GZW Abstract   PDF (Polish)
Olga Polechońska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Muszlowce amonitowe tytonu w sukcesji czorsztyńskiej okolic Krempachów w pienińskim pasie skałkowym Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Brożek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Muzea geologiczne dla edukacji i nauki Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 65, No 12 (2017) Muzea geologiczne Lwowa Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 3 (1995) Muzealnictwo mineralogiczne w Europie Środkowej Abstract
Mirosława Ciemniewska, Jadwiga Zwierz
 
Vol 24, No 5 (1976) Muzeum Geologiczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH Abstract
Janusz Horzemski
 
Vol 52, No 2 (2004) Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach Abstract
Jerzy Gągol, Jolanta Studencka
 
Vol 54, No 5 (2006) Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 1919–1939 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 45, No 4 (1997) Muzeum Geologiczne PIG - stan obecny i program rozwoju Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 2 (1997) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego Abstract
Stanisław Piotrowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994 - 1999 Abstract
Stanisław Piotrowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Muzeum geologiczne w Hanoi Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 43, No 10 (1995) Muzeum Geologiczne w Krakowie Abstract
Andrzej Łaptaś
 
Vol 18, No 12 (1970) Muzeum mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 10 (1971) Muzeum surowców skalnych na Kadzielni w Kielcach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Muzeum Wydziału Geologii UW Abstract
Wiesław Barczyk, Andrzej Radwański
 
Vol 55, No 9 (2007) Muzeum Ziemi Lubińskiej Abstract   PDF
Edward Rippel
 
Vol 2, No 1-2 (1954) MUZEUM ZIEMI WOBEC TEZ IX PLENUM Abstract   PDF
Antonina Halicka
 
Vol 30, No 12 (1982) Muzeum Ziemi – tradycje i współczesność Abstract
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Muzeum żywe Abstract
M. Wolska, K Wyrwicka
 
Vol 25, No 5 (1977) Mułek oligoceński ze Starzyna jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 20, No 3 (1972) Mułki aluwialne jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Cyrkler
 
Vol 24, No 10 (1976) Mułki zastoiskowe okolic Karlina jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 64, No 9 (2016) Młoda geologia w Polsce – historia i działalność studenckich kół naukowych geologów Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski, Czesław August, Natalia Jakus, Wojciech Ozimkowski, Paulina Paca, Jan Raczko, Jakub Sauermann, Krzysztof Senderak, Paweł Urbanek, Mariola Zając, Katarzyna Zboińska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Andrzej Bluszcz, Marek Michalik
 
Vol 55, No 8 (2007) Młode ruchy tektoniczne i wstrząsy sejsmiczne—czy stanowią istotne geozagrożenie dla mieszkańców Polski? Abstract   PDF
Janusz Badura, Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Młodoalpejskie fałdy w depresji północnosudeckiej: przykłady z wapienia muszlowego z Raciborowic Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 10 (1990) Młodoalpejskie nasunięcie Zieleńca w Górach Orlickich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 51, No 1 (2003) Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Stankowski, Małgorzata Nita, Dominik Pawłowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Młodoczwartorzędowe koluwia krainy KwaZulu-Natal Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 47, No 9 (1999) Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 16, No 11 (1968) Młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Młodszy plejstocen w rejonie Nakła nad Notecią Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 51, No 6 (2003) Młodzi geolodzy — stypendyści Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2003 - Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 44, No 12 (1996) N. Bartelme - Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 10 (1995) N. Rengers (ed.) - Engineering Geology of Quaternary Sediments Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 12 (1998) N. Sobczak & T. Sobczak- Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Na 70-lecie działalności Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 55, No 1 (2007) Na Górę Kościuszki śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 5, No 8 (1957) Na marginesie aktualnych spraw polskiej geologii Abstract
Edward Rühle
 
Vol 48, No 6 (2000) Na marginesie artykułu H. Sylwestrzaka o A.G. Wernerze Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 3, No 5 (1955) NA MARGINESIE DYSKUSJI NAD INSTRUKCJĄ ZDJĘCIA GEOLOGICZNEGO Abstract
ZOFIA BUCZKOWNA, STANISŁAW SOKOŁOWSKI
 
Vol 46, No 12 (1998) Na marginesie dzieła o Karolu Bohdanowiczu autorstwa Zbigniewa Wójcika Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 9, No 8 (1961) Na marginesie głębokiego wiercenia w Zakopanem Abstract
Andrzej Sławiński
 
Vol 12, No 9 (1964) Na marginesie Kolokwium Jurajskiego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 11, No 10 (1963) Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jaskólski
 
Vol 54, No 9 (2006) Na ratunek wąwozom na Lubelszczyźnie Abstract   PDF
Mieczysław M. Olbrych
 
Vol 26, No 4 (1978) Na rocznicę Wydawnictw Geologicznych Abstract
Andrzej Bolewski, Edward Ruhle
 
Vol 9, No 10 (1961) Na siedemdziesięciolecie urodzin Aarne Laitakariego Abstract
Tadeusz Wojno
 
Vol 1, No 4 (1953) NABYTKI BIBLIOTEKI INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Abstract
, .
 
Vol 53, No 9 (2005) Naczynia kamienne starożytnego Egiptu Abstract   PDF
Franc Zalewski
 
Vol 23, No 1 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) - Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 23, No 2 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 51, No 10 (2003) Nagroda imienia Bohdana Świderskiego Abstract
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Turnau
 
Vol 66, No 10 (2018) Nagroda Nowe Impulsy 2018 dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Abstract   PDF (Polish)
Adam Kordas
 
Vol 49, No 9 (2001) Nagroda Special Achievement in GIS dla Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Waldemar Gogołek
 
Vol 1, No 4 (1953) Nagrody Akademii Nauk ZSRR. Abstract
, .
 
Vol 51, No 9 (2003) Nagrody Ministra Środowiska przyznane w 2003 r. Minister of the Environment Awards in 2003 Abstract
Redakcja PG
 
Vol 57, No 11 (2009) Nagrody Ministra Środowiska 2009 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 58, No 11 (2010) Nagrody Ministra Środowiska Warszawa, 18.10.2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Nagromadzenia użytecznych minerałów okruchowych i minerałów wskaźnikowych okruszcowania w osadach aluwialnych ziemi kłodzkiej (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wiesław Olszyński
 
Vol 46, No 2 (1998) Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report - Poland) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Najbardziej znane publikacje Przeglądu Geologicznego z lat 1996–2003 (na podstawie bazy Scopus™) Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 2, No 12 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstract   PDF (Polish)
M.M. Konstantinov
 
Vol 2, No 11 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstract   PDF (Polish)
M.M Konstantinow
 
Vol 63, No 8 (2015) Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 55, No 2 (2007) Najciekawsze prezentacje II Międzynarodowego Kongresu Paleontologicznego w Pekinie Abstract   PDF
Mikołaj K. Zapalski
 
Vol 49, No 7 (2001) Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports — Poland 1999) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 33, No 7 (1985) Najgłębszy otwór badawczy w Polsce - Paszowa 1 (7210 m) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Zenon Borys, Bolesław Cisek
 
Vol 7, No 3 (1959) Najgłębszy pełnordzeniowy otwór w Polsce Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Najmłodsze konodonty z retyku reglowego Tatr Abstract
Andrzej Gaździcki
 
Vol 46, No 1 (1998) Najmłodsze osady serii wierchowych w Tatrach; biostratygrafia i paleoekologia Abstract
Krzysztof Bąk
 
Vol 8, No 7 (1960) Najmłodsze utwory geologiczne okolic Gąbina Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 44, No 5 (1996) Najmłodsze utwory strefy Siar - jednostki magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert Kopciowski, Małgorzata Garecka
 
Vol 46, No 6 (1998) Najnowsze osiągnięcia metodyczne w światowej geologii naftowej i ich praktyczne wykorzystanie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie - konferencja naukowo-techniczna w BG GEONAFTA - Warszawa, 19.05.1998 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 22, No 4 (1974) Najnowsze technologie w górnictwie i hutnictwie miedzi oraz w ochronie środowiska a poprawność geologicznego rozpoznania złóż rud miedzi Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 4 (1963) Najnowsze wyniki badań geologicznych w rejonie Kożuchowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż węgla kamiennego w synklinorium śródsudeckim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bossowski, Zygmunt Chlebowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najnowszy podział ryfeju w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu przejściowego na granicy z kambrem Abstract
Borys Areń
 
Vol 2, No 10 (1954) Najpilniejsze zadania badawcze w zakresie naszego czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Sawicki
 
Vol 44, No 7 (1996) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych replika Abstract
Ryszard Dadlez, Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 57, No 2 (2009) Najpotężniejsza w XX wieku erupcja wulkanu Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) Najpłytsze podłoże krystaliczne polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w strefie podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 56, No 2 (2008) Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak1, Agnieszka Jakubczyk, Mariusz A. Salamon, Krystian Konieczyński
 
Vol 38, No 2 (1990) Najstarsze plejstoceńskie osady organiczne w odkrywce Bełchatów (formacja Łękińsko); doniesienia wstępne Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Najstarszy i najmłodszy plejstocen środkowego i dolnego Powiśla na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 30, No 10 (1982) Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 r. Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najważniejsze kierunki i pierwsze wyniki współpracy geologów RWPG Abstract   PDF (Polish)
Boris Nikonowicz Jerofiejew
 
Vol 57, No 3 (2009) Największe tsunami Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 46, No 6 (1998) Najwyższe wyróżnienie naukowe dla profesora Adama Dziewońskiego - jednego z najwybitniejszych sejsmologów na świecie Abstract
Stanisław Lasocki
 
Vol 22, No 6 (1974) Namywanie popiołów w stawach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski, Joanna Pinińska-Krajewska
 
Vol 11, No 6 (1963) Nannoplankton margli globigerinowych w Karpatach środkowych Abstract
Stefan Alexandrowicz, Aleksandra Kostecka
 
Vol 36, No 9 (1988) Nanostruktury spoiwa fosforanowego i formy bakteriopodobne w zlepieńcu fosforytowym Gór Pieprzowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kuhn, Krzysztof Radlicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch Abstract   PDF (Polish)
Oldrich Krejći, Miroslav Bubik, Juraj Francu, Pavel Hanźl, Jiri Otava, Zdenek Stranik, Lilian Śvabenicka, Frantiśek Hubatka, Jan Śvancara
 
Vol 11, No 10 (1963) Naprawa szkód spowodowanych pracami geologicznymi Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Narada Ekonomiczno-Partyjna w Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
. .
 
Vol 10, No 10 (1962) Narada geofizycznej grupy roboczej państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 30, No 1 (1982) Narada geologów i geofizyków górnictwa naftowego i gazownictwa w sprawie planu prac geologiczno-poszukiwawczych na 1982 r . Abstract
S. Krygowski
 
Vol 1, No 7 (1953) Narada Państwowej Służby Geologicznej Abstract   PDF
, .
 
Vol 8, No 11 (1960) Narady robocze jako środek kierowania rozwojem organizacyjnym i postępem technicznym przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Wiesława Różycka
 
Vol 4, No 12 (1956) Nasi korespondenci piszą Abstract
, .
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Nasi w Afganistanie, jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa — Adam Drath (1904–1942) Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 59, No 2 (2011) Nasi w Filadelfii (patrz str. 119) Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 4 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 5 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 7 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 60, No 1 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 2 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Piotr Migoń, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 3 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 4 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 60, No 5 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 7 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Jerzy Małecki, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 10 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Piotr Migoń, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 5 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 6 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Andrzej Ber, Jacek Kasiński, Jerzy Małecki, Hanna Nizinkiewicz, Hanna Winter, Marcin Żarski
 
Vol 59, No 9 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Katarzyna Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 10 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Małecki, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 12 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 2 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 3 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Naskórkowy typ tektoniki waryscyjskiej na obszarze Lubelszczyzny Abstract
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Następne odkrycia stref zmineralizowanych ilmenitem w metagabrze Slęży, Dolny Śląsk Abstract   PDF (Polish)
Mohamed Abdel Wahed, Michał P. Mierzejewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Następstwo ekologiczne w rytmicznie deponowanych utworach famenu Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Błażej Berkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nasza promocja na Zjeździe AAPG w Salt Lake City, Utah, USA Abstract
Jacek Wróblewski
 
Vol 59, No 5 (2011) Nasze fascynacje 2011 – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4.03–22.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 55, No 4 (2007) Natężenie transportu eolicznego na dowietrznych stokach wydm, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii Abstract   PDF
Joanna Rotnicka
 
Vol 41, No 1 (1993) NATO ASI Quantitative Diagenesis, Reading W. Brytania, 6-19 września 1992 r. Abstract
M. Lipiec
 
Vol 51, No 2 (2003) Natural and Cultural Landscapes. The Geological Foundation — Dublin, Ireland, September 09–11, 2002 Abstract
Krzysztof Miśkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Dinh Chau, Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Jakub Nowak
 
Vol 56, No 7 (2008) Naturalna roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud Zn-Pb w okolicy Bolesławia i Bukowna (region śląsko-krakowski; południowa Polska) Abstract   PDF
Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Naturalna zawartość metali ciężkich w podstawowych rodzajach gleb południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Kołodziej, Jan Pęcek, Urszula Zych
 
Vol 18, No 6 (1970) Naturalne wody Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Władimir Fiodorowicz Dorpholz, Genadij Nikołajewicz Katterfeld
 
Vol 35, No 2 (1987) Naturalne zagęszczenie piasków na wybranych odcinkach I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Naturalne zagrożenie wodne w rejonie złoża "Pomorzany" Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Wojciech Prussak
 
Vol 56, No 4 (2008) Naturalne zmiany cyklu obiegu wody Abstract   PDF
Maciej Maciejewski, Tomasz Walczykiewicz, Celina Rataj
 
Vol 23, No 10 (1975) Nauczanie geologii matematycznej w AGH Abstract
Janusz Kotlarczyk, Marek Nieć
 
Vol 24, No 7 (1976) Nauczanie geologii w szkole ogólnokształcącej w okresie 30-lecia PRL i w programie projektowanej szkoły 10-letniej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Edward Rühle
 
Vol 67, No 10 (2019) Nauka i diamentowy biznes Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 18, No 7 (1970) Nauki geologiczne a ochrona przyrody Abstract
Walery Goetel
 
Vol 12, No 9 (1964) Nauki geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 43, No 10 (1995) Nauki geologiczne w Science Citation Index Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 44, No 9 (1996) Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nauki geologiczne w siedemdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej (1919-1989) Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 6 (2000) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975–2000 — Kraków, 10.03.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 4 (1993) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Warszawskim Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 45, No 4 (1997) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Naukowa konferencja terenowa - Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec - Morsko, 24-26.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 11 (1995) Naukowe wycieczki terenowe w ramach MAEGS-9 Abstract
Krzysztof Nejbert
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Naukowo-badawcza działalność Wydziału Geologii UW dla potrzeb gospodarki narodowej Abstract
Halina Łozińska-Stępień, Wojciech Murzynowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nazewnictwo, geneza, występowanie krzemieni Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Michniak
 
Vol 35, No 7 (1987) Nazewnictwo i klasyfikacja skał karbonatytowych Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nazewnictwo mineralogiczne problemem dyskusyjnym Abstract
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 5, No 7 (1957) Nefryt z Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 56, No 11 (2008) Nefryt z Nasławic na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Krzysztof Łobos, Michał Sachanbiński, Tomasz Pawlik
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Negoeńska fauna ryb ze stanowisk basenu naddunajskiego (Słowacja) Abstract   PDF
Barbara Chalupová
 
Vol 45, No 9 (1997) Nelsonity suwalskie - nowe dane mineralogiczne i geochemiczne Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 20, No 1 (1972) Neogen Austrii w świetle nowszych badań Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 34, No 5 (1986) Neogen Węgier w świetle wycieczek terenowych VIII Kongresu RCMNS w Budapeszcie Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment- a result of interaction of tectonic events with sea level oscillation Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovać, Adriena Zlinska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene extension and compression processes in the central part of the Sava depression, South Pannonian Basin, Croatia Abstract   PDF (Polish)
Srebrenka Matej, Eleonora Novoselec, Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene tectonic evolution of the Mecsek Mts (Hungary, Tisia-Dacia unit) Abstract   PDF (Polish)
Laszló Benkovics
 
Vol 27, No 2 (1979) Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Wyżyna Lubelska) Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 11, No 1 (1963) Neogeńskie zapadlisko wschodniosłowackie Abstract
Eugeniusz Głowacki
 
6001 - 6250 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>