Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 11 (1999) P. Bella & P. Holúbek (red.) - Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 12 (2003) P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Crowson - Minerals Handbook 1994--1995. Statistics and Analyses ofthe World's MineraIs Industry Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 5 (1997) P. Czepiel, B. Iwańska & A. Wasilewski - Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne ze skorowidzem Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 8 (2003) P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna Abstrakt
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 5 (2001) P. DOBAK - Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 3 (1953) P. Dorn - Geologia Europy Środkowej Abstrakt
J. Głodek
 
Vol 1, No 6 (1953) P. Dorn - Geologia Europy środkowej Abstrakt
J. Głodek
 
Vol 48, No 11 (2000) P. Karnkowski — Oil and Gas Deposits in Poland Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 3 (1995) P. Kearey - The EncycIopediaofthe Solid Earth Sciences Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) P. Kłysz - Polscy polarnicy. Zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992 Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 3 (1994) P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu Abstrakt
Hubert Sylwestrzak, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 2 (2002) P. Müller, Z. Novák et al. - Geologie Brna a okolí Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 47, No 6 (1999) P. Roniewicz & A. Wierzbowski - Przez Karpaty Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 4 (2001) P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstrakt   PDF
Elżbieta Porębska
 
Vol 49, No 1 (2001) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleobiogeography of the Lower Cambrian deposits of Abstrakt
Luba V. Piskun, Gala V. Zinovenko
 
Vol 6, No 3 (1958) Paleocen płaszczowiny magurskiej Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 26, No 11 (1978) Paleodelta w miocenie przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Paleodoliny w pradolinie Warty - Noteci pod Gorzowem Wlkp. i ich znaczenie hydrogeologiczne Abstrakt   PDF
Andrzej Romanek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Paleoecology and organie matter in the Late Badenian and Early Sarmatian marine basin of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Iwona Czepiec, Maciej J. Kotarba
 
Vol 33, No 4 (1985) Paleoekologia angielskiego cechsztynu Abstrakt   PDF
Tim H. Pettigrew
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleoekologia i biogeografia kredowych amonitów Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły Abstrakt   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 64, No 1 (2016) Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych Abstrakt   PDF
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 31, No 7 (1983) Paleogen i podłoże mezozoiczne w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie woj. szczecińskie Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 2 (1984) Paleogeńskie węgle brunatne i mułowce węgliste w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie, woj . szczecińskie Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego Abstrakt   PDF
Jan Golonka, Michał Krobicki, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 27, No 1 (1979) Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego Abstrakt   PDF
Wiesław Studencki
 
Vol 8, No 9 (1960) Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny Abstrakt
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych Abstrakt   PDF
Kazimierz Żytko, Tomasz Malata
 
Vol 29, No 11 (1981) Paleogeograficzne powiązania między epikontynentalnym a geosynklinalnym basenem w kredzie górnej i paleocenie Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 46, No 7 (1998) Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hateg Basin, Romania Abstrakt   PDF
Ulrich Hambach, Cristian Panaiotu, Cristina E. Panaiotu
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe Abstrakt   PDF
Elżbieta Król, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Jadwiga Kruczyk, Maria Jeleńska, Marta Rauch, Antoni K. Tokarski
 
Vol 63, No 11 (2015) Paleomagnetyzm, a odrodzenie teorii Wegenera: synopsis Abstrakt   PDF
Marek Lewandowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna) Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki, Jaromír Leichmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Paleomagnetyzm skał mezozoicznych i trzeciorzędowych Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Paleontologia polska w latach 1945-1966 Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 40, No 10 (1992) Paleontologiczny zapis zdarzeń późnego dewonu i karbonu. XV Konferencja Paleontologów Abstrakt
Barbara Studencka, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Paleooceanografia Morza Waryscyjskiego na podstawie składu izotopowego konodontów - Abstrakt   PDF
Jolanta Dopieralska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleophytic characteristics of the Upper Vendian and Cambrian of the Podlasie-Brest Depression Abstrakt
Luba V. Piskun
 
Vol 45, No 10 (1997) Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych Abstrakt   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 28, No 3 (1980) Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Paleotemperatury minerałów węglanowych i barytów na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 66, No 8 (2018) Paleozoiczne dowody na interakcje między roślinami a stawonogami Abstrakt   PDF
Jolanta Muszer, Adrianna Jankowska
 
Vol 2, No 8 (1954) PALEOZOICZNE RUDY ŻELAZA NA OBSZARZE STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA GÓRNICZEGO Abstrakt   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 24, No 7 (1976) Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego Abstrakt   PDF
Jolanta Markiewicz
 
Vol 31, No 7 (1983) Palinoflora i plankton paleogeński z NW Polski Abstrakt   PDF
Irena Grabowska
 
Vol 33, No 8 (1985) Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa) Abstrakt
Ewa Rębas
 
Vol 47, No 4 (1999) Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne Abstrakt   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 40, No 8 (1992) Palinostratygrafia osadów cechsztynu i dolnego pstrego piaskowca w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Anna Fijałkowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej na obszarze przedsudeckim Abstrakt   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Barbara Słodkowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Pamięci inż. Wacława Iwaszkiewicza (1902 - 1993 Abstrakt
Anna Maliszwska
 
Vol 9, No 1 (1961) Pamięci Mikołaja Siergiejewicza Szatskiego Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 12 (1988) Pamięci Profesora dr Edwarda Ruhlego (1905-1988) Abstrakt
W. Jurkiewicz, S. Tyski, B. Barej
 
Vol 48, No 2 (2000) Pamięci świętokrzyskiego geologa Abstrakt
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 46, No 3 (1998) PANCARDI'97 - pierwsze spotkanie w Karpatach polskich - Kraków - Zakopane, 20-26.10.1997 Abstrakt
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Pannonian Basin syn- and post-rift evolution; dynamic modelling of the transition from passive to active rifting Abstrakt   PDF
Ritske S. Huismans, Y.Y. Podladchikov, Sierd A.P.L. Cloetingh
 
Vol 2, No 8 (1954) PAŃSTWOWA KOMISJA GEOLOGICZNA NRD Abstrakt
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 4 (1961) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
J. Szawdyn
 
Vol 8, No 11 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 7, No 1 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstrakt
, .
 
Vol 51, No 5 (2003) Państwowa służba geologiczna Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Państwowa służba geologiczna i hydrogeologiczna ramię w ramię z administracji geologiczną Abstrakt   PDF
Magdalena Sidorczuk, Maja Kowalska
 
Vol 61, No 6 (2013) Państwowa Służba Geologiczna informuje o gazie z łupków Abstrakt   PDF
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 50, No 6 (2002) Państwowa służba geologiczna jako zadanie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Jacek Koźma
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA W ŚWIETLE UCHWAŁ IX PLENUM KOMITETU CENTRALNEGO PZPR Abstrakt
, ,
 
Vol 41, No 1 (1993) Państwowe służby geologiczne w krajach zachodnich Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 12 (1998) Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - kartki z kalendarza Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - spojrzenie w przyszłość Abstrakt
Stanisław Speczik
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 67, No 7 (2019) Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej Abstrakt   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93 Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 42, No 1 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei - Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 12 (1962) Państwowy Instytut Geologiczny w Japonii Abstrakt
Marian Stępniewski
 
Vol 67, No 7 (2019) PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – STO LAT W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Tadeusz Peryt
 
Vol 8, No 2 (1960) Pańswtowa Rada Górnictwa Abstrakt
. .
 
Vol 43, No 4 (1995) Parageneza fosforytów i ewaporatów w fanerozoiku Abstrakt   PDF
Oleg l. Petryczenko
 
Vol 46, No 5 (1998) Paragenezy mineralne i powstawanie rud złota i srebra w rejonie Beregovo (Zakarpacie, Ukraina) Abstrakt   PDF
Sergey V. Biruk, Alexandr V. Emetc
 
Vol 7, No 2 (1959) Paralelizacja profilów stratygraficznych wapienia muszlowego obszaru śląsko-krakowskiego i Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 49, No 9 (2001) Parametr AOX - wskaźnik zanieczyszczenia osadów wodnych związkami chloroorganicznymi Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 45, No 5 (1997) Parametr grupowy AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami chlorowcoorganicznymi Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok
 
Vol 47, No 7 (1999) Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów spoistych trasy "Łazienkowskiej" Abstrakt   PDF
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy) Abstrakt   PDF
Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik
 
Vol 24, No 10 (1976) Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 20, No 4 (1972) Parametry inżyniersko-geologiczme podłoża zapory wodnej w Młotach Abstrakt   PDF
Janusz Dziewański, Zygmunt Glazer, Juliusz Köhsling
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Parametry kształtu ziaren gruntowych oraz analityczne sposoby ich wyznaczania Abstrakt   PDF
Sylwia Szerakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego Abstrakt   PDF
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 45, No 9 (1997) Park Narodowy Gór Stołowych - wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Krzysztof Jakubowski, Bożena Rudnicka
 
Vol 46, No 11 (1998) Park rozrywki i nauki im. prof. Romana Kozłowskiego Abstrakt
Witold Kozłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Pasmo nasuwcze Sevier (USA) jako przykład ewolucji orogenu i związanego z nim basenu zapadliska przedgórskiego - pokonferencyjna wycieczka terenowa do rocznej konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych, Salt Lake City, 21-23.05.1998 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 19, No 1 (1971) Pęcznienie minerałów ilastych pod wpływem wody i cieczy organicznych - Abstrakt   PDF
Krystyna Kulesza-Wiewióra, Andrzej Wiewióra
 
Vol 9, No 7 (1961) Pęcznienie skał senońskich w przełomowym odcinku Wisły środkowej jego inżyniersko-geologiczne znaczenie Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 9 (1985) Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie) Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Pegmatyty Norwegii – 8. Międzynarodowe Sympozjum (PEG2017) na temat pegmatytów granitowych Kristiansand, Norwegia, 13–15.06.2017 Abstrakt   PDF
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa, Adam Szuszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Pennski kompleks rafy kapitańskiej w Guadalupe Mountains (SW część USA) Abstrakt
Brenda L. Kirkiand George Kirkiand George
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Perm na 28 MKG Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 40, No 4 (1992) Perm na tarasie świętokrzyskim Abstrakt
Anna Morawska
 
Vol 7, No 6 (1959) Perm w otworze Żebrak IG I Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 28, No 5 (1980) Permo-karbońskie fauny koralowe Spitsbergenu Abstrakt   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Permskie formacje solne platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt
S.M. Korieniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka
 
Vol 9, No 11 (1961) Perspektywiczne surowce mineralne Abstrakt   PDF
Zdenek Pácal
 
Vol 11, No 10 (1963) Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Perspektywy badań geologicznych Polski prowadzonych przez Instytut Geologiczny Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 13, No 8 (1965) Perspektywy balneologiczne Łodzi Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy eksploatacji kwarcytów bolesławieckich Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji piasków kwarcowych w okolicy Piaseczna Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 41, No 9 (1993) Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego Abstrakt
Zdzisław Mianowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji złóż rozsypiskowych kruszywa mineralnego z dna południowego Bałtyku Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kroczka
 
Vol 33, No 7 (1985) Perspektywy i główne kierunki rozwoju nauk geologicznych Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej Abstrakt   PDF
Beata Wiktorowicz, Iwona Lipiec, Marcin Kos, Tomasz Młyńczak
 
Vol 11, No 1 (1963) Perspektywy i problemy badań Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego Abstrakt
Vlastimil Svoboda
 
Vol 11, No 4 (1963) Perspektywy niklonośności sudeckich intruzji zasadowych Abstrakt   PDF
Jerzy Fedak
 
Vol 20, No 12 (1972) Perspektywy odkrycia cechsztyńskich raf wapiennych w Polsce Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia nowych złóż węgla o wartościach przemysłowych w SW Polsce Abstrakt   PDF
Janusz Stankiewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu typu złoża Marklowice Abstrakt   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1 Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Danuta Kühn
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy odkrycia złóż metali na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Perspektywy odkrycia złóż uranu na obszarze północno-zachodnich Sudetów Abstrakt   PDF
Jan Krasoń
 
Vol 34, No 9 (1986) Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu Abstrakt   PDF
Janusz Jamrozik, Joanna Pawica, Anna Sipińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Perspektywy poszukiwań czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców mineralnych na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstrakt   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 13, No 5 (1965) Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Perspektywy poszukiwań iłów ceramicznych w niecce północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Perspektywy poszukiwań karbonu w depresji północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Perspektywy poszukiwań złóż soli kamiennej w okolicy Tarnowa Abstrakt   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 32, No 3 (1984) Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w północnej części strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów Abstrakt   PDF
Hanna Chilińska
 
Vol 43, No 9 (1995) Perspektywy pozyskiwania surowców mineralnych u schyłku XX wieku, Kraków-Zakopane, 12-14.05.1995 Abstrakt
Alicja Frysztak-Wołkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Jan Kaczyński
 
Vol 30, No 8 (1982) Perspektywy ropogazonośności na dużych głębokościach Abstrakt   PDF
S. Maksimow, K. Fomkin, P. Ancupow, M. Łodżewska, P. Karnkowski, Z. Korab
 
Vol 45, No 4 (1997) Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 6 (1998) Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce - zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN - KWB Behchatów w Rogowcu, 29.04.1998 Abstrakt
Maciej Piwocki
 
Vol 4, No 2 (1956) Perspektywy Świętokrzyskiej Stacji Terenowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach Abstrakt
Borys Areń
 
Vol 42, No 8 (1994) Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków Abstrakt
Ryszard Habryn, Marek Markowiak, Jadwiga Ślósarz
 
Vol 51, No 9 (2003) Perspektywy węgla w poszerzonej Europie: Węgiel jedynym strategicznym surowcem energetycznym Europy Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 33, No 10 (1985) Perspektywy wykorzystania ciepła wód podziemnych z utworów mezozoicznych Wielkopolski Abstrakt   PDF
Wojciech Biedrzycki
 
Vol 43, No 6 (1995) Perspektywy wykorzystania w ochronie środowiska iłów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Paweł Brański
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy wykorzystania złóż skał krystalicznych na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Zdzisław Śliwa
 
Vol 40, No 2 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy występowania kaolinów w rejonie masywu strzelińkiego Abstrakt   PDF
Lech Rembocha
 
Vol 9, No 7 (1961) Perspektywy występowania ropy naftowej w paleozoiku świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 26, No 9 (1978) Perspektywy występowania węgli koksujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Zbigniew Buła
 
Vol 18, No 3 (1970) Perspektywy występowania węglowodorów naftowych w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych Abstrakt
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 5 (1998) Peryglacjalna zwietrzelina gliniasta Doliny Chęcińskiej w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Robert Sołtysik
 
Vol 47, No 7 (1999) Petroarcheologia i rozwój jej badań na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas, Agnieszka Wójcik
 
Vol 49, No 6 (2001) Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce Abstrakt
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 12 (2002) Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 2 (1980) Petrochemiczne zróżnicowanie a geneza młodopaleozoicznyoh wulkanitów Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 8 (1974) Petrofizyka - nowy kierunek badań w resorcie Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
Andrzej Jaworski
 
Vol 43, No 12 (1995) Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych Abstrakt
Mariusz o. Jędrysek
 
Vol 11, No 9 (1963) Petrografia "czarnych piasków" z wyspy Isla des Pinos na SW od Kuby Abstrakt
Teresa Domaszewska
 
Vol 12, No 12 (1964) Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar Abstrakt   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Petrografia osadów lodowcowych w południowej Wielkopolsce (Włoszakowice) Abstrakt
Maria Górska
 
Vol 16, No 2 (1968) Petrografia w warszawskim ośrodku uniwersyteckim Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego Abstrakt   PDF
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 1 (1960) Petrograficzne spostrzeżenia nad głazem narzutowym Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrologia rozproszonej materii organicznej skał karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 50, No 9 (2002) Petrologia skał magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) występujących w SW części masywu suwalskiego Abstrakt   PDF
Krzysztof Nejbert
 
Vol 48, No 12 (2000) Petrologiczna charakterystyka soli badeńskich w złożu Siedlec-Moszczenica Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 67, No 3 (2019) Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety) Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Petrology and geochemistry of the Miocene ignimbritic volcanism of the southern foreground of the Bukk Mountains (Hungary) Abstrakt   PDF
Terez Póka, Tibor Zelenka, Alexandru Szakacs, Ioan Seghedi, Geza Nagy
 
Vol 43, No 11 (1995) Petroskop - nowe możliwości prezentacji wizualnej Abstrakt
Grzegorz Kołodziej
 
Vol 10, No 10 (1962) Petroskop – ultradźwiękowa aparatura do badania skał budowlanych Abstrakt   PDF
Wacław Kołtoński
 
Vol 44, No 5 (1996) P.G. Fookes & R.H.G. Parry (eds.) - Engineering Characteristics of Arid Soils Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 13, No 6 (1965) Piaski baranowskie okolic Świniar Abstrakt   PDF
Monika Błaszak
 
Vol 10, No 10 (1962) Piaski formierskie rejonu Żarki-Zawiercie Abstrakt   PDF
Bogumiła Zalewska
 
Vol 7, No 1 (1959) PIASKI FORMIERSKIE W OKOLICACH NlEGOWEJ K. ŻAREK Abstrakt   PDF
MONIKA BŁASZAK
 
Vol 10, No 12 (1962) Piaski formierskie w rejonie częstochowskim i metodyka prac poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Monika Błaszak
 
Vol 9, No 5 (1961) Piaski ilmenitowo-magnetytowe znad rzeki BomIni w Gwinei Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Piaski kwarcowe Delty Nilu Abstrakt
Jerzy Brzozowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Piaski kwarcowe dla przemysłu odlewniczego w trzeciorzędowych krach okolic Strzelna na Pobrzeżu Gdańskim Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 39, No 9 (1991) Piaski kwarcowe gruboziarniste dla przemysłu odlewniczego – stan bazy surowcowej i możliwości jej powiększenia Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Piaski szklarskie południowego Roztocza Abstrakt
Tadeusz Musiał
 
Vol 17, No 9 (1969) Piaski żelaziste z Zębca Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 11 (1965) Piaskowce fliszu podhalańskiego jako materiał budowlany Abstrakt   PDF
Jan Bromowicz
 
Vol 30, No 1 (1982) Piaskowce górnokredowe depresji północnosudeckiej jako perspektywiczny surowiec szklarski Abstrakt   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Piaskowce i zlepieńce czwartorzędowe Abstrakt   PDF
Sylwester Skompski, Jadwiga Nowak
 
Vol 26, No 8 (1978) Piaskowce i zlepieńce plejstoceńskie w dolinie dolnej Wisły Abstrakt   PDF
Eugeniusz Drozdowski, Stanisław Krażewski
 
Vol 13, No 2 (1965) Piaskowce magurskie okolic Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza jako materiał budowlany Abstrakt   PDF
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 17, No 5 (1969) Piaskowce z warstw pogranicznych grupy brzeżnej i siodłowej w niecce chwałowickiej karbonu rybnickiego Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Kazimierz Matl
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych Abstrakt   PDF
Jan Buraczyński, Stefan Cieśliński, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 8, No 6 (1960) Piaskowo-żwirowe uszczelniane filtry studzienne Abstrakt   PDF
Ladislav Pexa
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięć lat Sekcji Genezy Złóż Rud PTG Abstrakt
Czesław Harańczyk
 
Vol 51, No 10 (2003) Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 36, No 8 (1988) Pięćdziesiąt lat państwowej służby geologicznej w Polsce Abstrakt
Jan Malinowski, Leszek Koter
 
Vol 19, No 7 (1971) Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1971) Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 47, No 8 (1999) Piękno ocalone — wystawa w Muzeum Wydziału Geologii UW Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 11, No 7 (1963) Pieniny parkiem narodowym Abstrakt   PDF
Walery Goetel
 
Vol 43, No 6 (1995) Pierwiastki podrzędne i śladowe w górnośląskich węglach kamiennych Abstrakt
Anna Różkowska, Barbara Ptak
 
Vol 41, No 11 (1993) Pierwiastki podrzędne i śladowe w węglu z głębokich poziomów karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Anna Różkowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego Abstrakt   PDF
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 9 (2000) Pierwiastki śladowe i promieniotwórcze w osadach zbiornika włocławskiego Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Tomasz Gliwicz, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego Abstrakt
Zofia Biernat
 
Vol 9, No 5 (1961) Pierwiastki śladowe w aluwiach współczesnych Sufragańca i Bobrzy Abstrakt
Andrzej Jaworski
 
Vol 41, No 9 (1993) Pierwiastki śladowe w osadach aluwialnych Bzury - profil Zgierz – Cicholewy Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 23, No 4 (1975) Pierwiastki śladowe w utworach żelazistych serii poznańskiej Abstrakt   PDF
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 26, No 3 (1978) Pierwiastki śladowe – wskaźniki warunków sedymentacji osadów węglanowych Abstrakt
Halina Ważny
 
Vol 47, No 1 (1999) Pierwiastki ziem rzadkich pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 64, No 11 (2016) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w środowiskach powierzchniowych litosfery Abstrakt   PDF
Paweł Kwecko
 
Vol 66, No 11 (2018) Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy Abstrakt   PDF
Irena A. Wysocka, Adam Porowski, Anna M. Rogowska, Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 49, No 9 (2001) Pierwotna orientacja żył neptunicznych w pienińskim pasie skałkowym (Zachodnie Karpaty): wstępne wyniki Abstrakt   PDF
Roman Aubrecht, Igor Tunyi
 
Vol 47, No 6 (1999) Pierwotna(?)pozostałość magnetyczna w wapieniach tytono-beriasu płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich - komunikat wstępny Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Pierwsza część IV sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego - Kingston, Jamajka, 16-28.03.1998 Abstrakt
Karol Karski, Ryszard Kotliński
 
Vol 33, No 8 (1985) Pierwsza naukowa wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH „Spitsbergen-83" Abstrakt
Adam Piestrzyński
 
Vol 43, No 7 (1995) Pierwsza sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiega ONZ - Kingston, Jamajka, 27.02-17.03.1995 Abstrakt
Ryszard Kotliński, Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 3 (1998) Pierwsza szkoła i sympozjum EMU - Modularne aspekty minerałów - Budapeszt, Węgry, 14-18.12.1997 Abstrakt
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 10, No 6 (1962) Pierwsza wiadomość o karbonie w niecce północnosudeckiej Abstrakt
Jerzy Milewicz
 
Vol 51, No 8 (2003) Pierwsze Austriackie Warsztaty Rafowe — Wiedeń, Austria, 29.05–02.06.2003 Abstrakt
Urszula Hara, Marek Jasionowski
 
Vol 34, No 2 (1986) Pierwsze datowania glin zwałowych z dna Bałtyku metodą termoluminescencji Abstrakt
Regina Kramarska, Anna Tomczak
 
Vol 32, No 1 (1984) Pierwsze datowania izotopowe nacieków z jaskiń tatrzańskich i ich konsekwencje dla stratygrafii plejstocenu Tatr Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Pierwsze górnojurajskie stanowisko paleoflorystyczne w Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Pierwsze Karpackie Warsztaty Mikropaleontologiczne - MIKRO' 98 - Kraków, 13-14.03.1998 Abstrakt
Krzysztof Bąk, Michael A. Kaminski, Marzena Oliwkiewicz- Miklasińska, Jarosław Tyszka
 
Vol 3, No 11 (1955) Pierwsze polskie dzieło z geologii stosowanej Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Pierwsze pomiary głębokości jeziora Chara-Usu Abstrakt
S. Kościelniak, Ludomir Mączka
 
Vol 45, No 12 (1997) Pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów projektu INQUA - GAGE Gacitektoniczna mapa Europy Środkowej i Wschodniej w skali 1 : 500 000 - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997 Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 48, No 7 (2000) Pierwsze stanowiska osadów biogenicznych interglacjału eemskiego na Równinie Urszulewskiej Abstrakt   PDF
Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 17, No 7 (1969) Pierwsze sukcesy geologii inżynierskiej na usługach budownictwa Abstrakt
Ludwik Watycha
 
Vol 51, No 5 (2003) Pierwsze Targi Geologiczne w Polsce - rozmowa z Jackiem Wróblewskim Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Pierwsze tropy Carnosauria z dolnojurajskich osadów Glinianego Lasu, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce Centrum Geoedukacji –Wietrznia, Kielce Abstrakt   PDF
Piotr Szrek, Michał Poros
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizownego rdzenia pêdu karbońskiego kordaita Abstrakt   PDF
Sławomir Florjan
 
Vol 44, No 8 (1996) Pierwsze warsztaty terenowe programu Analiza basenu trzeciorzędowergo Przedkarpacia - Bochnia-Kraków-Koszyce, 28.05-02.06.1996 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa
 
Vol 6, No 2 (1958) Pierwsze wyniki poszukiwań soli kamiennej w "zatoce" gdowskiej Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 41, No 3 (1993) Pierwsze zgromadzenie Związku Gmin "Pilica" 11.01. 1993 - Nowe Miasto n. Pilicą Abstrakt
W. Irmiński
 
Vol 41, No 1 (1993) Pierwsze znaleziska jadeitu w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstrakt
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 6 (2001) Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim Abstrakt   PDF
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 60, No 5 (2012) Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Sławomir Florjan1, Grzegorz Pacyna, Robert Borzęcki
 
Vol 21, No 11 (1973) Pierwszy arkusz Międzynarodowej mapy hydrogeologicznej Europy Abstrakt   PDF
Halina Jarząbek
 
6001 - 6250 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>