Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 4 (1995) Kalendarium (styczeń-luty 1995 r.) Abstrakt
W. Marek Brzezicki
 
Vol 43, No 11 (1995) Kalendarium (wrzesień, 1995 r.) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 36, No 1 (1988) Kambr w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Kambr w Górach Świętokrzyskich (poster) Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski, Anna Żylińska
 
Vol 40, No 3 (1992) Kambr w Górach Świętokrzyskich (w l00-lecie odkrycia) Abstrakt
Stanisław Orłowski
 
Vol 44, No 4 (1996) Kambr – dokonania i problem Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 46, No 11 (1998) Kamień w zabytkowej architekturze Ostrowa 'Iumskiego w Poznaniu Abstrakt
Janusz Skoczylas, Henryk Walendowski
 
Vol 1, No 5 (1953) Kamienie ciosowe doliny Kamiennej w architekturze polskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Szymański
 
Vol 24, No 3 (1976) Kamienie szlachetne Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Kamienie szlachetne - wystawa i sympozjum Abstrakt
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 27, No 6 (1979) Kamieniołomy miast małopolskich w latach 1918-1939 Abstrakt
Wojciech Baran
 
Vol 42, No 3 (1994) Kamieniołomy piaskowców w dawnych ośrodkach górnictwa kamiennego północnej części regionu świętokrzyskiego jako zabytki techniki i przyrody Abstrakt
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 45, No 6 (1997) Kamienne posadzki katedry gnieźnieńskiej Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Kamienny wystrój Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 36, No 11 (1988) Kanały ulgi wód wezbrań zatorowych na przykładzie odcinka Bugu k. Wólki Nadbużnej Abstrakt
Roman Bieganowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Kanon petrograficzny najczęstszych skał osadowych Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Kaolin i żyły kwarcowe w rejonie Wądroża Wielkiego Abstrakt   PDF
Janusz Uberna
 
Vol 16, No 11 (1968) Kaolin pierwotny w kopalni węgla brunatnego Turów II w Turoszowie Abstrakt
Kazimierz Szpila
 
Vol 35, No 1 (1987) Kaolin z Gierałcic koło Nysy Abstrakt   PDF
Maciej Budkiewicz, Mieczysław Budkiewicz, Wiesław Heflik
 
Vol 49, No 4 (2001) Kaolinityzacja osadów glaukonitowych Niziny Lubartowskiej Abstrakt   PDF
Lucjan Gazda, Wojciech Franus, Zdzisław Krzowski, Małgorzata Franus
 
Vol 21, No 1 (1973) Kaoliny Georgii i Karoliny Południowej Abstrakt
Andrzej Wiewióra
 
Vol 26, No 9 (1978) Karbon produktywny synkliny Stoczek - Dorohucza w LZW Abstrakt   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 28, No 1 (1980) Karbonatyty i związane z nimi złoża kopalin użytecznych Abstrakt   PDF
Andrzej Wygralak
 
Vol 51, No 9 (2003) Karboński etap rozwoju basenu lubelskiego jako główne stadium generacji węglowodorów w utworach młodszego paleozoiku Lubelszczyzny — wyniki modelowań geologicznych (PetroMod) Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Karbońskie budowle węglanowe południowej Polski Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 3, No 11 (1955) Karbońskie łupki przywęglowe jako surowiec polerowniczy Abstrakt   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Karol Robert Darwin Abstrakt
Franciszek Adamczak
 
Vol 8, No 10 (1960) Karotaż sejsmiczny w latach 1953-1959 na obszarze Polski Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 13, No 5 (1965) Karotaż selektywny gamma-gamma Abstrakt   PDF
Ryszard Kalitiuk
 
Vol 30, No 2 (1982) Karpackie ropy naftowe w świetle badań n-alkanów i węglowodorów izoprenoidowych Abstrakt   PDF
Barbara Gondek, Zofia Pomykała
 
Vol 47, No 10 (1999) Karpackie źródła wód mineralnych i specyficznych - pomnikami przyrody nieożywionej Abstrakt   PDF
Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel
 
Vol 28, No 10 (1980) Karpackie łupki bitumiczne - ich rozwój i perspektywy jako surowca energetycznego Abstrakt   PDF
Stefan Gucik
 
Vol 11, No 6 (1963) Karpacko-Bałkańska Asocjacja Geologiczna Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 50, No 2 (2002) Karpaty-Orawa: rola pióropuszy płaszcza w obszarach orogenicznych, problematyka subdukcji, szwu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-paleozoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami) Abstrakt   PDF
Jan Golonka, Marek Cieszkowski, Marek Michalik, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka, Ewa Słaby, Adam Górka, Michał Krobicki, Tadeusz Słomka, Mihal Potfaj
 
Vol 18, No 4 (1970) Kartki z historii - 25 lat temu Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 25, No 10 (1977) Kartografia a tektonika płyt Abstrakt   PDF
J. Gawin
 
Vol 47, No 7 (1999) Kartografia geochemiczna aglomeracji łódzkiej Abstrakt
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 47, No 11 (1999) Kartografia geochemiczna w rejonie aglomeracji szczecińskiej Abstrakt
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 4, No 7 (1956) Kartografia geologiczna państw demokracji ludowej i ZSRR Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 23, No 9 (1975) Kartografia geologiczna w Dolnej Saksonii (RFN) Abstrakt
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski, Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 9 (1975) Kartografia geologiczna w Dolnej Saksonii (RFN) Abstrakt
. ,
 
Vol 28, No 9 (1980) Kartografia geologiczna w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Władysław Słowański
 
Vol 49, No 8 (2001) Kartografia geologiczna — ustawowy obowiązek państwowej administracji geologicznej Abstrakt
Mirosława Pietras
 
Vol 11, No 3 (1963) Kartografia geologiczno-inżynierska tematem narady moskiewskiej Abstrakt
Leonard Bohdziewicz
 
Vol 50, No 1 (2002) Kartografia geośrodowiskowa w Państwowym Instytucie Geologicznym - co dalej? Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 7, No 11 (1959) Kartografia hydrogeologiczna w NRD Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 33, No 9 (1985) Kartografia Instytutu Geologicznego dla gospodarki narodowej Abstrakt
Władysław Słowański, Julian Sokołowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Kartograficzne bazy danych w formacie GIS Abstrakt   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk
 
Vol 44, No 6 (1996) Kartograficzno-geologiczne opracowania Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (rys historyczny, stan aktualny, potrzeby) Abstrakt   PDF
Dominik Jura, Józef Lewandowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Kartowanie geologiczne czwartorzędu na Litwie – zadania i problemy Abstrakt   PDF
Jonas Satkunas
 
Vol 9, No 10 (1961) Kartowanie geologiczno-inżynierskie w Niemczech Abstrakt
Fritz Reuter, Alfred Thomas
 
Vol 28, No 3 (1980) Kartowanie sejsmiczne młodszego paleozoiku w północno-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Ludwik Knieszner, Wanda Solawa
 
Vol 34, No 8 (1986) Kartowanie wyników badań petrograficznych osadów górnego czerwonego spągowca z obszaru Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska, Jędrzej Pokorski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Kasyteryt w aluwiach rejonu Janowic Wielkich Abstrakt   PDF
Hanna Chilińska, Maria Lindner, Andrzej Magdziarz
 
Vol 32, No 6 (1984) Katalog własności fizyczno-mechanicznych skał Centralnego Rejonu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Barbara Kowalska-Gładysz, Jan Gawlik
 
Vol 35, No 7 (1987) Katalogowe ewidencjonowanie geomechanicznych parametrów skał Abstrakt   PDF
Artur Dziedzic, Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 1 (1995) Katastrofa ekologiczna na terenach byłego ZSRR Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 19, No 7 (1971) Katastrofalne skutki zmian lokalnego obciążenia skorupy ziemskiej pod wpływem dzieł techniki Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 13, No 4 (1965) Katastrofy i awarie zapór wywołane warunkami geologicznymi Abstrakt   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 42, No 4 (1994) Katodoluminescencja - niezbędne narzędzie w badaniach diagenezy piaskowców kambryjskich Abstrakt
Magdalena Sikorska
 
Vol 29, No 3 (1981) Katodoluminescencja w badaniach skał węglanowych Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 49, No 11 (2001) Katodoluminescencja w naukach o Ziemi: Nowe możliwości analizy CL w połączeniu z innymi technikami badawczymi - Freiberg, Niemcy, 05­08.09.2001 Abstrakt
Magdalena Sikorska, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Kazimierz Kowalewski - wspomnienie pośmiertne Abstrakt
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Kazimierz Kozłowski 1931-2000 Abstrakt
Jerzy Żaba
 
Vol 24, No 10 (1976) Kazimierz Urbańczyk - Możliwości zastosowania programów systemu "APIGEOKS" do obliczeń geologiczno-górniczych poza systemem Abstrakt
Andrzej Kunstman
 
Vol 7, No 6 (1959) Kelowej w wierceniu Kcynia IG IV Abstrakt   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 24, No 10 (1976) Kenozoiczne procesy tektoniczne w niecce szczecińskiej Abstrakt   PDF
Maria Jaśkowiak-Schoeneichowa
 
Vol 50, No 8 (2002) Kenozoik południowego Bałtyku — wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Regina Kramarska, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 8, No 5 (1960) Keteleeria w osadach interglacjalnych z Suszna nad Bugiem Abstrakt
Anna Stachurska
 
Vol 10, No 9 (1962) Kielce - miasto wojewódzkie Abstrakt   PDF
Anatol Mojsiejenka
 
Vol 13, No 2 (1965) Kierunek transportu sylurskiej serii mułowcowej w północnej Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 31, No 3 (1983) Kierunki badań regionalnych wału pomorskiego i przyległych niecek pomorskiej i szczecińskiej w aspekcie poszukiwań złóż węglowodorów Abstrakt   PDF
Anna Raczyńska, Stanisław Depowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Kierunki działań ministra środowiska w dziedzinie koncesji geologicznych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 10, No 6 (1962) Kierunki i metodyka badań głębokich struktur Abstrakt   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 16, No 2 (1968) Kierunki kształtowania się współczesnej kartografii geologicznej Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 43, No 8 (1995) Kierunki nasunięć lądolodu plejstoceńskiego na północnym obrzeżu Wzgórz Strzegomskich, Przedgórze Sudeckie Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski, Anna Czech
 
Vol 10, No 6 (1962) Kierunki oznaczania zwiercalności skał Abstrakt
Karol Wojnar
 
Vol 28, No 10 (1980) Kierunki poszukiwań węglowodorów we fliszu Karpat Zachodnich na podstawie wyników dotychczasowych badań Abstrakt   PDF
Wojciech Ryłko, Kazimierz Żytko
 
Vol 13, No 10 (1965) Kierunki prac geologiczno-rozpoznawczych w Ludowej Republice Bułgarii w latach 1966-1970 Abstrakt   PDF
Jowczo Jowczew
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kierunki rozwoju bazy laboratoryjnej w resorcie geologii Abstrakt
Alojzy Guziel
 
Vol 20, No 4 (1972) Kierunki rozwoju i potrzeby surowcowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w latach 1971-1980 Abstrakt
Stanisław Lewowicki, Romuald Pałubicki
 
Vol 29, No 1 (1981) Kierunki rozwoju w stosowaniu informatyki i metod matematycznych w geologii światowej Abstrakt
Inez Wiatr
 
Vol 13, No 3 (1965) Kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego geologii w latach 1965-70 Abstrakt
Witold Olendski
 
Vol 35, No 7 (1987) Kierunki wyzyskania surowców skalnych w ochronie środowiska Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Kierunkowe wzbudzanie fal w metodzie refrakcyjnej Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki, Adolf Mikołajczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Kilka aktualnych problemów ochrony jaskiń Abstrakt   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 8, No 11 (1960) Kilka informacji o służbie geologicznej w Danii Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Kilka przekrojów przez górną jurę południowo-zachodniego zbocza Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Henryk Świdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Kilka spostrzeżeń z wybrzeża Morza Południowochińskiego na temat sedymentacji fliszu oraz uwagi o bioglifach gwiaździstych Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 44, No 2 (1996) Kilka słów o Przeglądzie Geologicznym Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 47, No 4 (1999) Kilka uwag do artykułu R. Marcinowskiego i B. A. Matyi „Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce” Abstrakt   PDF
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 17, No 1 (1969) Kilka uwag dotyczących budowy petrograficznej węgli brunatnych ze złoża Trzydnik Abstrakt   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Kilka uwag krytycznych o zasadach stratygrafii czwartorzędu Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 34, No 1 (1986) Kilka uwag na temat procesów dedolomityzacji w utworach dewonu środkowego Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 7, No 3 (1959) Kilka uwag o budowie geologicznej i złożach rud żelaza kurskiej anomalii magnetycznej i Krzywego Rogu oraz wnioski do poszukiwań w NE Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 1 (1978) Kilka uwag o genezie i sposobie występowania żwiru w dolinach rzek nizinnych Abstrakt
Krzysztof Laskowski, Wiesław Zapolski
 
Vol 28, No 12 (1980) Kilka uwag o geologii złoża molibdenu i miedzi Kadżaran w południowej Armenii Abstrakt
Andrzej Wygralak
 
Vol 26, No 6 (1978) Kilka uwag o glacitektonice na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski
 
Vol 25, No 6 (1977) Kilka uwag o krach kredowych z Braniewa i Kętrzyna Abstrakt
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 41, No 4 (1993) Kilka uwag o kształceniu geologów na Uniwersytecie Warszawskim Abstrakt
Joanna Pienińska
 
Vol 16, No 10 (1968) Kilka uwag o metodach ustalania kryteriów bilansowości zasobów złóż stałych surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 20, No 10 (1972) Kilka uwag o metodoIogii ustalania wartości zasobów surowców mineralnych w złożu Abstrakt   PDF
Jan Kostecki, Kazimierz Magiera
 
Vol 11, No 2 (1963) Kilka uwag o metodzie pobierania i o zastosowaniu profili utrwalonych Abstrakt
Andrzej Jerzy Nowicki
 
Vol 18, No 10 (1970) Kilka uwag o nieznanej pracy Karola Bohdanowicza Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 16, No 1 (1968) Kilka uwag o powstawaniu narostów dolomitowych na węglach kamiennych Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 10, No 10 (1962) Kilka uwag o przygotowaniu preparatów do analizy sporowo-pyłkowej Abstrakt
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Kilka uwag o przygotowywanej Mapie geologicznej Karpat obszaru pogranicza Polski i Ukrainy w skali 1 : 200 000 Abstrakt
Wojciech Ryłko
 
Vol 13, No 5 (1965) Kilka uwag o przypowierzchniowej budowie centralnej części brachyantykliny Dobromierza Abstrakt
Henryk Jurkiewicz, Jerzy Woiński
 
Vol 6, No 3 (1958) Kilka uwag o rozwoju jaskiń w Dolinie Kościeliskiej i Miętusiej Abstrakt   PDF
Jan Rudnicki
 
Vol 7, No 3 (1959) Kilka uwag o sposobie występowania skał dolomitowych w warstwach zakopiańskich fliszu podhalańskiego Abstrakt   PDF
Wanda Kosiorek-Jaczynowska
 
Vol 19, No 2 (1971) Kilka uwag o stanie geologicznego rozpoznania i o wykorzystaniu świętokrzyskich surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Jam Kostecki
 
Vol 9, No 7 (1961) Kilka uwag o stratygrafii utworów trzeciorzędowych okolic Wrocławia Abstrakt
Michał Różycki
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstrakt
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Kilka uwag o surowcach mineralnych Algierii Abstrakt
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 20, No 7 (1972) Kilka uwag o udziale geologów w realizacji uchwał V Plenum KC PZPR poświęconego budownictwu mieszkaniowemu Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Kilka uwag o uziarnieniu i wysortowaniu piasków wydmowych w Kotlinie Sandomierskiej Abstrakt
Stefan Witek
 
Vol 13, No 11 (1965) Kilka uwag o wieku kopalnej flory z Osieczowa oraz węgla brunatnego z Turowa Abstrakt
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Kilka uwag o występowaniu i genezie Szczaw Kotliny Kłodzkiej Abstrakt   PDF
Józef Fistek
 
Vol 10, No 6 (1962) Kilka uwag o złożach węgla w Korei na przykładzie złóż kopalń Sin-Czan i An-Dżu Abstrakt
Andrzej Musiał
 
Vol 4, No 8 (1956) Kilka uwag sytuacji w wiertnictwie geologicznym Abstrakt
Olgierd Brzozowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Kilka uwag w dyskusji nad usprawnieniem polskiej geologii Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 29, No 3 (1981) Kilka uwag w sprawie geologii Zairu Abstrakt
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Kilka uwag w sprawie pozycji stratygraficznej i litofacji zubrów cechsztyńskich w Polsce Abstrakt
Ryszard Wagner
 
Vol 2, No 10 (1954) Kilka uwag w związku z zastosowaniem sejsmiki refleksyjnej na brzegu Karpat Abstrakt   PDF
Jerzy Kowalczuk, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Kilka uwag z historii badań i morfologii otwornic Abstrakt   PDF
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 6 (1975) Kilka wniosków o rozmiarach przebudowy makrotektonicznej Wzgórz Strzelińskich na podstawie pomiarów tektonicznych Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 44, No 4 (1996) K.I.S. Shmulovich, B.W.D. Yardley, C.G. Gonchar Fluids in the Crust. Equilibrum and transport properties Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 4 (2000) K.L. Rai& G. Singh (ed.) - Mineral Development and Environment Abstrakt
Tomasz Janik Gałkiewicz
 
Vol 41, No 5 (1993) Klastyczne wypełnienia po kryształach halitu i gipsu w cechsztynie niecki północnosudeckiej - nietypowe elementy nietypowego cyklotemu Abstrakt
Paweł Raczyński, Krzysztof Mastalerz
 
Vol 30, No 1 (1982) Klasyczne odsłonięcia mioceńskie w Europie Zachodniej Abstrakt
Gwidon Jakubowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Klasyfikacja anomalii hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 19, No 1 (1971) Klasyfikacja badań geologicznych oraz schemat metodyczny poszukiwania i rozpoznawania złóż Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 42, No 1 (1994) Klasyfikacja i nazewnictwo nieskalistych gruntów Budowlanych Abstrakt
Elżbieta Myślińska
 
Vol 40, No 2 (1992) Klasyfikacja i nomenklatura skał metamorficznych w świetle prac Podkomisji ds. Systematyki Skał Metamorficznych Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych Abstrakt
Witold Smulikowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 23, No 2 (1975) Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych Abstrakt
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Klasyfikacja i terminologia klastycznych skał osadowych w diagramie trójkątnym Abstrakt
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 27, No 3 (1979) Klasyfikacja i terminologia zasobów surowców mineralnych Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 40, No 6 (1992) Klasyfikacja kopalin ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 10 (1974) Klasyfikacja osadów zboczowych z inżyniersko-geologicznego punktu widzenia Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 7, No 9 (1959) Klasyfikacja otworów wierconych przy poszukiwaniach oraz eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP Abstrakt   PDF
Dariusz Grabowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 4, No 11 (1956) Klasyfikacja przemysłowa rud darniowych oraz ich geneza Abstrakt   PDF
Józef Mikołajtis
 
Vol 38, No 12 (1990) Klasyfikacja skał osadowych na podstawie ich modułów sprężystości wyznaczonych z obrazów falowych Abstrakt   PDF
Maria Bała
 
Vol 28, No 8 (1980) Klasyfikacja zasobów perspektywicznych Abstrakt
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka, Stefan Kozłowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Klasyfikacja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz otworów wiertniczych wykonywanych dla potrzeb Przemysłu Naftowego Abstrakt
S. Depowski, S. Wdowiarz, J. Żytka
 
Vol 29, No 2 (1981) Klasyfikacja zasobów surowców mineralnych w przygotowanym projekcie Komitetu Zasobów Naturalnych ONZ Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 26, No 2 (1978) Klasyfikacja zasobów złóż Abstrakt
Tadeusz Smakowski
 
Vol 3, No 12 (1955) Klasyfikacja złóż uranu Abstrakt
C.Z.B. .
 
Vol 51, No 7 (2003) Kluczowy profil interglacjału mazowieckiego w Krukienicach na międzyrzeczu Sanu i Dniestru (Ukraina) Abstrakt   PDF
Maria Łanczont, Irena Agnieszka Pidek, Andrej Bogucki, Feliks Wieliczkiewicz, Józef Wojtanowicz
 
Vol 7, No 10 (1959) Kobaltonośne żyły złoża "Stara Góra" na Dolnym Abstrakt   PDF
Andrzej Manecki, Wiesław Młodożeniec
 
Vol 33, No 7 (1985) Kodeks postępowania zawodowego geologów Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Jan Kutek
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Kohezyjne osady detrytyczne - terminologia i klasyfikacja Abstrakt   PDF
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 33, No 10 (1985) Kokkolity zlepieńca pektenowego wyspy King George, Antarktyka Zachodnia Abstrakt   PDF
Elżbieta Gaździcka, Andrzej Gaździcki
 
Vol 42, No 9 (1994) Kolejny 80-latek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie - Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 48, No 5 (2000) Kolejny polski meteoryt Abstrakt
Marian Stępniewski, Stanisław Jachymek
 
Vol 41, No 1 (1993) Kolekcja znaczków oraz zbiór minerałów i skał w Muzeum Ziemi- Abstrakt
M. Wolska
 
Vol 51, No 1 (2003) Kolmatacja osadów w strefie aeracji pod wpływem infiltracji wód powierzchniowych (na przykładzie ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu) Abstrakt   PDF
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium - Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt an der Weinstraße, 16 - 18.03.1994 Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 41, No 6 (1993) Kolokwium "Globale und Regionale Streuerungsprozesse Biogener Sedimentation", Neustadt an der Weinstrasse (Niemcy), 11 - 12. 02.1993 r. Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Kolokwium Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Marburg, Niemcy, 17-19.02.1995 Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Kolokwium Jurajskie w Luksemburgu Abstrakt
J. Kutek (tłum.)
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Kolokwium na temat magnetycznego kartowania podłoża Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Kolokwium na temat triasu Francji i obszarów sąsiadujących Abstrakt
Kàlmàn Balogh
 
Vol 23, No 5 (1975) Kolokwium poświęcone petrofizycznym własnościom skał Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium R.C.M.N.S. "Miocene Reefs and Carbonate Platforms of the Mediterranean" - Marsylia, 3 - 6.05.1994 Abstrakt
Marek Jasionowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Kolokwium triasowe w Bratysławie Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 23, No 10 (1975) Kombinaty geologiczne Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Lidia Piątkowska, Jadwiga T. Stachowiak
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Ewa Ginał
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Andrzej Ulida
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Marian Ciechanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Szymańska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Ewa Zalewska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Robert Rostkowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Katarzyna Pilarska-Truchan
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Maria Ulman-Bortnowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Leszek Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Marian Ciechanowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Tadeusz Kwolek
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Marian Rejman
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Tomasz Kusztal
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Komentarz do zarządzenia nr 100 prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót Abstrakt
Marian Ciechanowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Komentarz W. Jaroszewskiego do wypowiedzi W. Wiszniewskiego na temat artykułu „Czy geologia jest nauką" Abstrakt
W. Jaroszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Komety i ich budowa Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 46, No 1 (1998) Kominowe syderytowe dajki karbonatytowe w bazaltoidach Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Sudety) Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Eugeniusz Sztromwasser
 
Vol 42, No 5 (1994) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych w latach Abstrakt
Bronisław Paczyński, Barbara Jagielska
 
Vol 30, No 10 (1982) Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1782-1982 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Komisja Neotektoniki INQUA w latach 1991-1995 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Komisja Wód Mineralnych i Termalnych MiędzynarodowejAsocjacji Hydrogeologów (lAH) Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 40, No 11 (1992) Komisje statutowe w pionie głównego geologa Abstrakt
B. Orłowski
 
Vol 3, No 8 (1955) Kompleksowa gospodarka złożami Niecki Strzegomskiej Abstrakt   PDF
Antoni Kraus
 
Vol 24, No 5 (1976) Kompleksowe badania geofizyczne w prognozowaniu tąpań w kopalniach GZW Abstrakt   PDF
Jerzy Kowalczuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Kompleksowe badania minerałów ciężkich występujących w odpadach poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych Abstrakt
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski, Beata Bruszewska, Grzegorz Czapowski, Barbara Dąbrowska, Piotr Zientara
 
Vol 51, No 1 (2003) Kompleksowe mierniki presji na zasoby naturalne Abstrakt
Jerzy Śleszyński
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kompleksowy program badania wgłębnej budowy Ziemi Abstrakt   PDF
J.A. Kozłowski
 
Vol 36, No 10 (1988) Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium północnosudeckiego Abstrakt   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 48, No 10 (2000) Kompozycje złożonych obrazów rastrowych Abstrakt
Tomasz Bielecki
 
Vol 49, No 1 (2001) Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 44, No 2 (1996) Komputerowa analiza potencjalnych możliwości akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w polskim basenie permskim Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Komputerowa baza danych paleontologicznych Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Komputerowa baza danych systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstrakt   PDF
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 51, No 7 (2003) Komputerowa baza parametrów gęstościowych i magnetycznych — stan obecny Abstrakt
Olga Polechońska
 
Vol 45, No 10 (1997) Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologi znych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników Abstrakt
Elżbieta Przytuła, Katarzyna Janecka-Styrcz, Bogusław Kazimierski
 
Vol 48, No 10 (2000) Komputerowa dokumentacja brzegów klifowych Kępy Puckiej, Oksywskiej i Swarzewskiej Abstrakt
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 41, No 12 (1993) Komputerowa mapa geosozologiczna w układzie gminnym - przykład zakresu i metodyki Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 45, No 2 (1997) Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000 Abstrakt   PDF
Barbara Jaranowska
 
Vol 47, No 6 (1999) Komputerowe bazy danych dotyczące wód leczniczych Krynicy Abstrakt   PDF
Mariusz Smela
 
Vol 48, No 12 (2000) Komputerowe modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych Abstrakt
Andrzej Kaim
 
Vol 36, No 5 (1988) Komputerowe sporządzanie strukturalnych map złóż z uskokami Abstrakt
Czesław Dzedzej, Bożena Spyra
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputerowe systemy dokumentacyjnych prac geologiczno-złożowych Abstrakt
Piotr Kłoda
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Komputerowy sieciowy system pomiarowy do zastosowania w analityce i ochronie środowiska Abstrakt   PDF
Ryszard Romaniuk, Krzysztof Poźniak, Janusz Maciejewski, Marian Kwietniewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputeryzacja geologiczno-złożowych prac dokumentacyjnych. Zakres i możliwości Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 37, No 3 (1989) Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla Abstrakt
Adam Jerschina
 
Vol 51, No 5 (2003) Komu bliżej do Filadelfii Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 29, No 8 (1981) Komunikat nr 2 Komisji Stratygrafii PAN Abstrakt
. .
 
Vol 26, No 5 (1978) Komunikat nr l Komisji Stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Komunikat o odkryciu złoża gazu ziemnego otworem Czarne 1 na Pomorzu w utworach czerwonego spągowca Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat o wierceniu oporowym Gorzów Wielkopolski IG I Abstrakt
Maria Jaskowiak, Władysław Karaszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Komunikat o wierceniu oporowym Mielnik Abstrakt
Janina Daniec, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Komunikat o wynikach wiercenia w Borku Szlacheckim Abstrakt
Anatol Czekaj, Urszula Moszczyńska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Bystrzyca Abstrakt
Teresa Niemczycka
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Chełm Abstrakt
Jędrzej Muller
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Magnuszew Abstrakt
Aleksandra Krassowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Żebrak IG I Abstrakt
Kazimiera Lendzion
 
Vol 7, No 9 (1959) Koncentracja helu w gazonośnych partiach złóż solnych na Kujawach Abstrakt   PDF
Józef Poborski, Emil Zieliński
 
Vol 45, No 5 (1997) Koncentracja radonu w wodzie na obszarze północnowschodniej Polski Radon concentration in water in NE Poland Abstrakt   PDF
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 9 (1992) Koncentracja rtęci w osadach aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Kłodzkiej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze bloku przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Wojciech Markowski
 
Vol 42, No 1 (1994) Koncentracje cezu w Polsce Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Koncepcja ekorozwoju dawnego województwa skierniewickiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 39, No 1 (1991) Koncepcja monitoringu wód podziemnych Abstrakt
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski, Tadeusz Hordejuk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 40, No 4 (1992) Koncepcja poszukiwania, rozpoznawania i ochrony złóż surowców skalnych Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
2501 - 2750 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>