Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 21, No 4 (1973) Gazy wód podziemnych jako wskaźniki ropo i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 43, No 9 (1995) GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku Abstract
Stefan Cwojdziński, Stefan Młynarski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Piotr Zientara, Tomasz Baziuk
 
Vol 55, No 7 (2007) Gdański zbiór bursztynu z inkluzjami z kolekcji Helma i Mengego w Muzeum Przyrodniczym w Gotha (Turyngia, Niemcy) Abstract   PDF
Günter Krumbiegel, Brigitte Krumbiegel
 
Vol 51, No 9 (2003) Gdzie była płyta bałtycka we wczesnym kambrze? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858–1937) — geolog i badacz dwóch kontynentów Abstract   PDF
Barbara Vecer
 
Vol 44, No 9 (1996) Gemmologia Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 31, No 12 (1983) Generacja węglowodorów przedgórza Karpat na tle rozwoju tektoniki Abstract   PDF (Polish)
Józef Kruczek, Adam Calikowski, Jadwiga Gumułka, Jerzy Karaskiewicz, Tadeusz Lenk, Mieczysław Solecki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska) Abstract   PDF
Sylwia Strzyżewska-Konieczna
 
Vol 58, No 12 (2010) Generalne Spotkanie Międzynarodowej Komisji Mikroflory Paleozoiku CIMP 2010 Warszawa–Kielce, 13–19.09.2010 Abstract   PDF
Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Generation potential of the Zechstein Main Dolomite (Ca2) carbonates in the Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area: geological and geochemical approach to microbial-algal source rock Abstract   PDF
Maciej Kotarba, Ryszard Wagner
 
Vol 55, No 4 (2007) Genetyczne aspekty cech strukturalno-teksturalnych permskich skał wulkanicznych z zachodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 22, No 11 (1974) Genetyczne podstawy inżyniersko-geologicznych badań gruntów i skał Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 53, No 8 (2005) Genetyczne uwarunkowania przestrzennej zmienności zawartości węgla organicznego i siarki w obrębie torfowiska w dolinie rzeki Kurówki Abstract   PDF
Paweł Rydelek
 
Vol 19, No 2 (1971) Genetyczny schemat klasyfikacji hydrogeologicznej złóż w skałach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 24, No 4 (1976) Geneza dolnocechsztyńskiej mineralizacji polimetalicznej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 29, No 10 (1981) Geneza dolomitów cechsztyńskich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 21, No 5 (1973) Geneza dolomitów kruszconośnych w świetle badań składu izotopowego siarki Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 16, No 4 (1968) Geneza gazu w południowej części GZW Abstract   PDF (Polish)
Jan Rosenman
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża "Paproć" w świetle badań izotopowych Abstract
Maciej Kotarba, Jerzy Piela, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 53, No 5 (2005) Geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach karbonu i czerwonego spągowca w nadbałtyckiej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Jędrzej Pokorski, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Geneza górnojurajskich osadów z odsłonięcia w Bydlinie Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Vierek
 
Vol 48, No 10 (2000) Geneza i główne etapy rozwoju rowu Lubstowa w alpejskiej epoce tektonicznej Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 31, No 4 (1983) Geneza i klasyfikacja wapiennych osadów martwicowych Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc
 
Vol 59, No 11 (2011) Geneza i transformacja rzeźby morenowej w północno–zachodniej części Garbu Lubawskiego (Polska północna) Abstract   PDF (Polish)
Karol Tylmann, Wojciech Wysota
 
Vol 9, No 2 (1961) Geneza i założenia ustawy o prawie geologicznym Abstract
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Geneza Kotliny Jeleniogórskiej Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 6, No 7 (1958) Geneza magnezytów dolnoślaskich w powojennych publikacjach niemieckich Abstract
Grażyna Śliwowa
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza mineralizacji uranowej w dolnopermskich łupkach walchiowych (depresja śródsudecka) na tle wykształceni a litofacjalnego Abstract
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Geneza minerałów okruchowych w utworach klastycznych niecki żytawskiej (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Jacek R. Kasiński, Eugeniusz Sztromwasser, Barbara Kazimierska, Ewa Wanda Górecka
 
Vol 20, No 4 (1972) Geneza minerałów z leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 62, No 5 (2014) Geneza mis jeziornych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: hipotezy a rzeczywistość rozwoju krasu węglanowego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 2, No 8 (1954) GENEZA MORSKICH OSADÓW KRZEMIONKOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 34, No 3 (1986) Geneza nagromadzeń ahermatypowej fauny bentonicznej Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch
 
Vol 9, No 12 (1961) Geneza niektórych macerałów węgli humusowych w świetle statystycznej analizy strukturalnej Abstract   PDF (Polish)
Jan Ziółkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Geneza polew naciekowych z Jaskini Psiej i Naciekowej w Tatrach Zachodnich Abstract
Piotr Dziadzio, Roman Różniak, Joachim Szulc
 
Vol 47, No 8 (1999) Geneza radonu w wodach źródła szczelinowego nr 26 w Kowarach (Sudety) Abstract
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 41, No 5 (1993) Geneza różnoskalowej cykliczności w dewońskiej serii węglanowej Gór Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 32, No 4 (1984) Geneza skał kambru środkowego w Polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 5, No 7 (1957) Geneza śląskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Franciszek Ekiert
 
Vol 5, No 7 (1957) Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowoołowiowych w ujęciu K. Keila Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 34, No 7 (1986) Geneza strefowości występowania minerałów strontu i baru w złożach siarki Piaseczno-Machów-Jeziórko Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 38, No 4 (1990) Geneza struktur gruzłowych w wapieniach dębnickich (żywet/fran) w świetle badań sedymentologicznych i analizy zawartości izotopów stałych węgla i tlenu Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Bednarczyk
 
Vol 31, No 7 (1983) Geneza struktur rowowych w kompleksie mezozoiczno-kenozoicznym Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Knieszner, Ludmiła Pietrowna Połkanowa, Anna Czulińska
 
Vol 54, No 2 (2006) Geneza szeregów spękań kulisowych w warstwach wapieni cieszyńskich okolic Cieszyna Abstract   PDF
Marek Koprianiuk
 
Vol 55, No 4 (2007) Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geneza wysadów solnych – ewolucja poglądów Abstract   PDF (Polish)
Remigiusz Tarka
 
Vol 52, No 3 (2004) Geneza zapadliska w rejonie wschodniego zbocza wyrobiska kopalni piasków szklarskich w Osiecznicy Abstract   PDF
Marian Bartkowiak, Władysław Czabaj, Wojciech Siciński
 
Vol 43, No 12 (1995) Geneza złóż polihalitu w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 50, No 9 (2002) Geneza złóż węglowodorów w basenie polskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 59, No 1 (2011) Geocentrum Polska – nowa platforma współpracy naukowców z wielkim przemysłem sektora „geo” Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 1 (2002) Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysło- wionych - Jarnołtówek, 26-28.09.2001 Abstract
Marek Pozzi
 
Vol 57, No 4 (2009) Geochemia izotopów pierwiastków lekkich—badania mineralogiczne i geochemiczne wypełnień szczelin w wybranych jednostkach Karpat Wschodnich Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 53, No 9 (2005) Geochemia izotopów tlenu w bazaltach alkalicznych z Dolnego Śląska — problem kontaminacji materiałem skorupowym Abstract   PDF
Anna Ladenberger, Marek Michalik
 
Vol 48, No 9 (2000) Geochemia medyczna - perspektywy rozwoju geochemii środowiska Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 28, No 8 (1980) Geochemia okruszcowania łupków dictyonemowych Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 27, No 10 (1979) Geochemia pierwiastków śladowych w glebach Abstract   PDF (Polish)
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geochemia poczarnobylskiego cezu w glebach i roślinach anomalii opolskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 8 (2001) Geochemia środowiska propozycja nowej tematyki na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 48, No 8 (2000) Geochemia strontu w utworach siarczanowo-węglanowych i złożach siarki ukraińskiego Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Sviatoslav V. Kushnir
 
Vol 53, No 3 (2005) Geochemia surowców ilastych (neogen) z wybranych złóż południowej Wielkopolski Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochemia trwałych izotopów w poszukiwaniach naftowych Abstract
Maciej Kotarba
 
Vol 34, No 11 (1986) Geochemia uranu, toru i cyny w procesach pomagmowych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geochemia w badaniach środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Jarosław Kucharzyk, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 38, No 11 (1990) Geochemia złota czarnego Abstract
Augustyn Jęczalik
 
Vol 57, No 9 (2009) Geochemical characterization and genetic interpretation of solutions in the Gorleben salt dome Abstract   PDF
Michael Schramm, Jörg Hammer, Tatjana Kühnlenz, Gerhard Mingerzahn
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geochemical studies for environment in the Institute of Geology of Lithuania Abstract   PDF (Polish)
Ricardas Taraskevicius
 
Vol 33, No 12 (1985) Geochemiczna i ekologiczna ocena węgli złoża Chełm o podwyższonych i wysokich koncentracjach ołowiu Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Henryk Parzentny
 
Vol 25, No 12 (1977) Geochemiczna interpretacja ilościowych badań węgIowodorów policyklicznych w ropach naftowych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek, Vaclav Šimanek
 
Vol 41, No 2 (1993) Geochemiczne badania polskiej części Morza Bałtyckiego - Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 46, No 1 (1998) Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 15, No 2 (1967) Geochemiczne metody poszukiwania egzogenicznych złóż i przejawów rud cyny oraz wolframu na obszarze granitowego masywu Karlowych Warów Abstract
Zdenek Pàcal
 
Vol 11, No 4 (1963) Geochemiczne poszukiwania rud polimetali w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Lindner
 
Vol 46, No 2 (1998) Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Czechowski, Jerzy Piela, Cezary Grelowski, Marek Hojniak, Zofia Wojtkowiak, Leszek Pikulski
 
Vol 8, No 10 (1960) Geochemiczne strefy anomalne w Górach Kaczawskich Abstract
Maria Lindner
 
Vol 48, No 11 (2000) Geochemiczno-analityczne wzorce (materiały odniesienia) rud Au-Pt-Pd w cechsztyńskiej serii miedzianonośnej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Piotr Pasławski, Andrzej Rydzewski
 
Vol 67, No 3 (2019) Geochemiczno-mineralogiczne badania zawartości pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w łupkowym paśmie Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Rafał Małek, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geochemiczny atlas Europy Abstract
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 58, No 2 (2010) Geochemiczny zapis diagenezy szczątków kostnych z Jaskini Deszczowej (Wyżyna Częstochowska) Abstract   PDF
Maciej Krajcarz
 
Vol 23, No 1 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych - Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 23, No 2 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochronologia izotopowa oparta na rozpadzie promieniotwórczym potasu-40 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 61, No 2 (2013) Geochronologia skał wulkanicznych centralnej i południowej części Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Zachodnia Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Pańczyk
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geoconservation in Poland for progresses of long-lasting development Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geodiversity of Poland Abstract   PDF
Tadeusz Słomka
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geodiversity. The concept and scope of geodiversity Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Geodynamic evolution of the Adriatic-Dinaridic carbonate platform Abstract   PDF (Polish)
Vladimir Jelaska, Ivan Guśić
 
Vol 54, No 5 (2006) Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 49, No 8 (2001) Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 48, No 7 (2000) GeoEng 2000 - An International Conference on Geotechnical & Geological Engineering - Melbourne, Australia, 19-24.11.2000 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geoenvironmental Map of Poland, 1 : 50,000 scale Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Paweł Lewandowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Geofascynacje w krakowskim Muzeum Przyrodniczym - Abstract
Zbylut Grzywacz
 
Vol 55, No 10 (2007) GEOFELIETON Prawo własności złóż — urojenia i rzeczywistość Abstract   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 52, No 1 (2004) Geofizycy laureatami nagród prezesa Rady Ministrów Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 9, No 6 (1961) Geofizyczne aspekty narady RWPG w Pradze Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 2 (1989) Geofizyczne badania litosfery w świetle seminarium w Jarosławliu (ZSRR) Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 42, No 10 (1994) Geofizyczne badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu zbiornika Żelazny Most Abstract
Czesław Królikowski, Stanisław Mżyk, Andrzej Tkaczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Geofizyczne klasyfikacje właściwości górotworu Abstract   PDF (Polish)
Zenon Pilecki
 
Vol 58, No 7 (2010) Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii geotermicznej w Polsce Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 66, No 1 (2018) Geofizyczne rozpoznanie zasięgu kry jurajskiej w Gołaszynie k. Łukowa Abstract   PDF (Polish)
Maciej Mendecki, Michał Świder, Izabela Nowaczyńska, Aleksandra Mamak, Judyta Odrobińska, Patrycja Piotrowska, Julia Rewers, Anna Tymińska
 
Vol 48, No 11 (2000) Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek" Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Marek Jarosiński, Jerzy Twarogowski, Stanisław Burliga, Jan Szewczyk, Stanisław Wybraniec, Grzegorz Czapowski, Piotr Zientara, Zdzisław Petecki, Aleksander Garlicki
 
Vol 4, No 11 (1956) Geofizyka a poszukiwania wody Abstract   PDF (Polish)
Nasser Tarass
 
Vol 5, No 8 (1957) Geofizyka a poszukiwania wody (II) Abstract   PDF
Tarass Nasser
 
Vol 40, No 8 (1992) Geofizyka i geoekologia Abstract
N.M. Gawrilenko, A.I. Zaricki, M.N. Bajsarowicz, B.S. Kriwczenkow, E.A. Jakowlew
 
Vol 14, No 4 (1966) Geofizyka inżynierska w Austrii Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Geofizyka na usługach geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 61, No 8 (2013) Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
 
Vol 61, No 7 (2013) Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
 
Vol 10, No 6 (1962) Geofizyka poszukiwawcza w USA Abstract
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 44, No 8 (1996) Geofizyka w geologii i górnictwie - badania poznawcze i utylitarne - jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego - Krynica, 22-24.05.1996 Abstract
Kaja Pietsch
 
Vol 49, No 6 (2001) Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej - Dębe k. Warszawy, 15-16.03.2001 Abstract
Piotr Krzywiec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Geofluids: Origin, Migration and Evolution of Fluids in Sedimentary Basins Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Geogeniczne anomalie chlorkowe w wodach podziemnych poziomów użytkowych Polski centralnej Abstract   PDF (Polish)
Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 57, No 8 (2009) Geograficzne i klimatyczne uwarunkowania energii geotermalnej — propozycja skojarzenia energetyki geotermalnej z solarną Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 52, No 12 (2004) Geograficzny System Informacyjny (GIS) jako narzędzie regionalnej gospodarki zasobami kopalin Abstract
Ryszard Myszka, Barbara Radwanek-Bąk, Rafał Pająk, Katarzyna Sobik
 
Vol 63, No 1 (2015) GEO-GRÓDEK w Ogrodzie Dooewiadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
Vol 66, No 12 (2018) Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny w Starej Kopalni w Wałbrzychu Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kuleszo
 
Vol 49, No 10 (2001) Geoindykatory - warsztaty zorganizowane pod auspicjami IUGS COGEOENVIRONMENT - Lusaka, Zambia, 25-26.07.2001 Abstract
Marek Graniczny, Jonas Satkunas
 
Vol 48, No 1 (2000) Geoindykatory - Wilno, Litwa, 11 - 16.10.1999 Abstract
Marek Graniczny, Anna Piątkowska
 
Vol 52, No 1 (2004) Geoindykatory strefy brzegowej — rejestracja i analiza procesów i zjawisk Abstract   PDF
Marek Graniczny, Tomasz Janicki, Zbigniew Kowalski, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 62, No 4 (2014) GEOINFORMACJA Geologia zainspirowana? Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 7 (2014) GEOINFORMACJA Infrastruktura informacji przestrzennej – kolejny krok w ewolucji kartograficznej Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 2 (2014) GEOINFORMACJA Obserwacje GeoInformacyjne Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 10/1 (2014) GEOINFORMACJA Ucywilizować metadane Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 11 (2000) Geoinformatica Polonica Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 67, No 8 (2019) Geolearning – wycieczki szkolne i warsztaty edukacyjne wykorzystuj¹ce innowacyjne metody nauczania Abstract   PDF (Polish)
Radosław Staniszewski, Damian Ługowski
 
Vol 57, No 10 (2009) Geolodzy na cmentarzach Warszawy Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 7, No 7 (1959) Geolog a kamieniarstwo Abstract
Wiesław Koziński
 
Vol 53, No 1 (2005) Geolog europejski — profesjonalny tytuł dostępny już dla Polaków Abstract
Henryk Jacek Jezierski, Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 7 (1999) Geologia - geofizyka - geochemia: techniki integracji dla poszukiwań naftowych - konferencja w BG Geonafta, 18.05.1999 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 3 (1967) Geologia - gospodarce wodnej Abstract
. ,
 
Vol 18, No 12 (1970) GEOLOGIA - złoża - gospodarka Abstract
J. Oberc
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geologia a historia kultury materialnej w Wielkopolsce Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologia a język polski Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA A NOWE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE Abstract   PDF
Witold Jurkiewicz, Mieczysław Mrozowski
 
Vol 55, No 2 (2007) Geologia archaicznych kompleksów skalnych w południowym Radżasthanie, NW Indie Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 33, No 8 (1985) Geologia Czwartorzędu w obradach 27 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Moskwie Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia, geodynamika i geofizyka złóż węgla kamiennego Abstract
Marek Nieć
 
Vol 60, No 4 (2012) Geologia Gór Świętokrzyskich oczami Rodericka Murchisona – wizyta w czerwcu 1843 roku i jej echa Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Piotr Krzywiec, John Diemer
 
Vol 26, No 9 (1978) Geologia górnicza w kopalniach węgla kamiennego Abstract
Roman Drewniak
 
Vol 22, No 8 (1974) Geologia gospodarcza a inne nauki o Ziemi Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia Gwadelupy na tle łuku wysp Małych Antyli (Ameryka Środkowa) Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Geologia Holandii, jej analogie budowy i problemów geologicznych z Polską Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologia i bogactwa mineralne Wenezueli Abstract
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 8, No 6 (1960) Geologia i geneza węgierskich złóż boksytów Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Geologia i górnictwo na II Kongresie Nauki Polskiej Abstract
Marian Kamieński
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Geologia i górnictwo w świetle niektórych wymagań zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 57, No 9 (2009) GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA W REGIONIE GDAŃSKIM Złoża permskiej soli kamiennej i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej — budowa geologiczna i zasoby Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Tadeusz Marek Peryt, Maciej Tomaszczyk, Jacek Chełmiński
 
Vol 51, No 12 (2003) Geologia i mineralogia złoża Zn–Pb–Ag w Broken Hill, Australia Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska
 
Vol 37, No 3 (1989) Geologia i ropo-gazonośność utworów starszego paleozoiku Pomorza i Bałtyku Południowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Geologia i surowce mineralne Ghany Abstract
Rafał Unrug
 
Vol 28, No 10 (1980) Geologia i surowce mineralne Nigru Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Geologia i świętokrzyski krajobraz na fotografiach Jana Czarnockiego Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (studium okolic Piaseczna) Abstract
Tomasz Janicki, Stanisław Doktór, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 33, No 12 (1985) Geologia i wody podziemne Jemenu Północnego Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 20, No 2 (1972) Geologia i wykorzystanie energetyczne zasobów geotermicznych we Włoszech Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 48, No 11 (2000) Geologia inżynierska a geotechnika Abstract
Marek Tarnawski
 
Vol 8, No 7 (1960) Geologia inżynierska na Uniwersytecie Moskiewskim Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 1 (1969) Geologia inżynierska w państwowej służbie geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologia inżynierska w Stanach Zjednoczonych Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA INŻYNIERSKA W SŁUŻBIE BUDOWNICTWA SOCJALISTYCZNEGO Abstract   PDF
Jan Malinowski, Witold Olendski, Bohdan Żakiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) Geologia inżynierska z geotechniką jako nauka i jako rzemiosło Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 54, No 10 (2006) Geologia Karpat i ich przedpola — konferencja naukowa w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Profesora Mariana Książkiewicza Kraków, 15.11.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 36, No 6 (1988) Geologia Karpat przemyskich - "szkic do portretu" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 27, No 12 (1979) Geologia kopalniana jako przedmiot badań naukowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 14, No 11 (1966) Geologia Lubelszczyzny w pracach geologów zagranicznych Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 1, No 6 (1953) Geologia morza Abstract
K. Pożaryska
 
Vol 1, No 3 (1953) Geologia morza (M., W. Klenowa, Ph. H. Kuenen, Fr. Shepard) Abstract   PDF
K. Pożaryska
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia morza oraz badania sedymentologiczne i geochemiczne we Francji Abstract
Andrzej Kulikowski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia na I Kieleckim Festiwalu Nauki — Kielce, 08–17.09.2000 Abstract
Jerzy Gągol, Marta Romanek
 
Vol 1, No 2 (1953) Geologia na nowym etapie rozwoju Abstract
Alojzy Dutkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia na szczeblu powiatu — nowego organu administracji geologicznej Abstract
Tadeusz Bachleda-Curuś
 
Vol 43, No 10 (1995) Geologia na wystawach światowych Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia niezagospodarowanych permskich wysadowych struktur solnych na obszarze Niżu Polskiego—aktualny stan wiedzy Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Stanisław Burliga, Jacek R. Kasiński, Piotr Krzywiec, Olga Polechońska, Hanna Tomassi-Morawiec, Paweł Wilkosz, Grzegorz Wróbel
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologia obszarów miejskich – przykłady z aglomeracji warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Michał Radzikowski, Krzysztof Cabalski, Sebastian Kowalczyk
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia permskich struktur i złóż solnych w Polsce — aktualny stan wiedzy i perspektywy zagospodarowania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia permskiego pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej — aktualny stan wiedzy Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 51, No 7 (2003) Geologia polska na przełomie tysiącleci (w świetle filadelfijskich baz danych) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia polska u progu XXI stulecia Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia polska w latach 1945-1952 Abstract
Andrzej Bolewski, Edward Rühle
 
Vol 1, No 7 (1953) Geologia polska w latach 1952-1953 Abstract   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 8, No 1 (1960) Geologia polska w ostatnim 15-leciu Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 50, No 6 (2002) Geologia polska w świecie Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 44, No 9 (1996) Geologia polska w świetle Science Citation Index Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 12, No 6 (1964) Geologia polska w świetle wypowiedzi geologów zagranicznych Abstract   PDF (Polish)
Romuald Żyłka
 
Vol 56, No 7 (2008) Geologia południowego basenu permskiego Europy Środkowej — wykłady Franza Kockela (RFN) w UAM i PIG Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Ryszard Wagner
 
Vol 52, No 10 (2004) GEOLOGIA REGIONU ŁÓDZKIEGO I OBSZARÓW PRZYLEGŁYCH — PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii, 14 października 2004 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Geologia rud metali na 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 10, No 10 (1962) Geologia Senegalu i jego surowce mineralne Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 68, No 5 (2020) Geologia środowiska w PIG Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Agnieszka Konon, Paulina Kostrz-Sikora
 
Vol 42, No 5 (1994) Geologia środowiskowa na Litwie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 5 (2015) GEOLOGIA STOSOWANA Dolne źródło ciepła dla gruntowych pomp ciepła Abstract   PDF (Polish)
Marta Burchat, Jakub Sokołowski
 
Vol 63, No 2 (2015) GEOLOGIA STOSOWANA Pompy ciepła Abstract   PDF (Polish)
Marta Burchat
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia stosowana w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 12 (1954) Geologia techniczna, inzynierska, inżynieryjna, budowlana Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Geologia teoretyczna i jej znaczenie dla rozwoju nauk przyrodniczych Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 49, No 2 (2001) Geologia torfowisk Borów Tucholskich - Tleń n. Wdą, 29–30.09.2000 Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 48, No 10 (2000) Geologia u progu trzeciego tysiąclecia - refleksje po 31. Międzynarodowym Kongresie Geologicznym - Rio de Janeiro, Brazylia, 06–17.08.2000 Abstract
Henryk Jacek Jezierski, Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 11 (1970) Geologia w dyskusji przedkongresowej Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 47, No 3 (1999) Geologia w Internecie Abstract
Adam Porębski
 
Vol 42, No 6 (1994) Geologia w ochronie litosfery Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 43, No 6 (1995) Geologia w ochronie środowiska - wystawa w Państwowym Instytucie Geologicznym, Warszawa, 21.04-30.06.1995 Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 61, No 11/2 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE Odpowiedź na artykuł Mariusza-Oriona Jędryska „Polityka geologiczna i surowcowo-energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej” zamieszczony w Przeglądzie Geologicznym nr 9/2013 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 61, No 9 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE Polityka geologiczna i surowcowo-energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej Abstract   PDF (Polish)
Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 61, No 12 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE „Składowanie odpadów promieniotwórczych i niebezpiecznych w głębokich strukturach geologicznych – podsumowanie doświadczeń i plany na przyszłość” tematem I Konferencji PURL Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 55, No 9 (2007) Geologia w pionie i w poziomie Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 63, No 3 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Kamienne elementy architektury miejskiej jako geologiczne zaplecze edukacyjne – przykłady wrocławskie Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 63, No 6 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Local and exotic building and decorative stones in historical castles of SW Poland: a reconnaissance study Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza, Marcin Dziedzic, Michael Unterwurzacher, Marta Prell, Katarzyna Pietrzykowska, Daniela Strick, Verena Schumacher, David Wilhelm
 
Vol 63, No 5 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Możliwości edukacji geologii na podstawie wrocławskiego kamienia architektonicznego Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 63, No 9 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Surowce skalne Zagłębia Wołyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej i ich wykorzystanie Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 68, No 8 (2020) Geologia w Wielkopolsce – od przeszłości po współczesność Abstract   PDF
Błażej Berkowski, Jerzy Fedorowski, Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 8 (2020) Geologia w Wielkopolsce – słowo wstępne Abstract   PDF
Błażej Berkowski, Joanna Rotnicka-Dłużewska, Witold Szczuciński
 
Vol 1, No 8 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstract   PDF
Artur Szalimow
 
Vol 1, No 9 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstract   PDF
Artur Szlamow
 
Vol 18, No 12 (1970) Geologia wrocławska w służbie gospodarki narodowej Abstract
Stanisław Dyjor
 
Vol 6, No 12 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Konferencja Komisji Mapy Geologicznej Świata Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 6, No 7 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Niektóre wyniki wierceń poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym w zachodnich rejonach ZSRR Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 6, No 4 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Pięćdziesięciolecie prof. dr J. Kašpara Abstract
Zdenek Pacal
 
Vol 6, No 8-9 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Współpraca geologiczna polsko-czechosłowacka w Sudetach Abstract
L. Sawicki
 
Vol 6, No 11 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Z pobytu w Karpatach rumuńskich Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Geologia Zairu Abstract
Andrzej Miesztalski
 
Vol 37, No 11 (1989) Geologia zdarzeń: rodowód problematyki Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA ZLOZ WĘGLA JIRI SUF- Geologie uhelnych lozisek. Prirodovedecke Vydavatelstvi. Abstract   PDF
W. Mioduszewska
 
Vol 5, No 4 (1957) Geologia złóż iłów ogniotrwałych w okolicach Przysuchej Abstract   PDF
Zbigniew Kozydra, Jan Kostecki
 
Vol 8, No 5 (1960) Geologia złóż ropy i gazu na Saharze Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geological administration activities in geological mapping in Poland Abstract   PDF
Ewa Zalewska, Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological administration in Poland Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski, Ewa Ginal
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland) Abstract   PDF
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 24, No 6 (1976) Geological investigations of Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Wiesław Kozdrój, Jacek Koźma, Ottomar Krentz, Mojmir Opletal, Andrzej Stachowiak
 
Vol 43, No 6 (1995) Geological Map of the Caribbean Abstract
Krystyna Piotrowska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological Museum of the Polish Geological Institute Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 51, No 10 (2003) Geological Quarterly na „liście filadelfijskiej” Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks, Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 11 (2001) Geologiczna analiza zdjęć satelitarnych metodą pokryć wielokrotnych: zarys problematyki z przykładami z Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Geologiczna efektywność badań metodami geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 62, No 2 (2014) Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu KasprowegoWierchu (Tatry) – odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik, Zbigniew Perski
 
Vol 46, No 7 (1997) Geologiczna implikacja prawa wodnego Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Geologiczna kartografia seryjna w postaci cyfrowej - stan obecny i perspektywy Abstract
Tomasz Nałęcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Geologiczna mapa Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński Brochwicz-Lewiński, Maria Jaskowiak-Schoeneich Jaskowiak-Schoeneich
 
Vol 62, No 3 (2014) Geologiczna ocena możliwości produkcji bloków skalnych z polskich złóż położonych poza Dolnym Śląskiem Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz
 
Vol 56, No 5 (2008) Geologiczna regionalizacja Polski — zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 12 (1976) Geologiczna rejonizacja ropogazonośności ZSRR jako podstawa prognozowania Abstract
W. W. Siemionowicz, S. P. Maksimow, G. E. Dikensztejn, I. M. Alijew, G. A. Arżewskij, W. A. Kirow, N. S. Sabaniejew, J. N. Szwamberger
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczna wyprawa studentów AGH - Bajkał 2001 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 68, No 5 (2020) Geologiczne aspekty eksploatacji złóż rud miedzi metodą ługowania in situ Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geologiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska wokół budowli i kopalni Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 3 (1996) Geologiczne atrakcje Bornholmu Abstract
Bernard Cedro, Tomasz Duda
 
Vol 2, No 9 (1954) GEOLOGICZNE BADANIA ZŁÓŻ RUD W CZECHOSŁOWACJI Abstract   PDF (Polish)
MOJMIR KRAUTER
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Geologiczne i geomorfologiczne warunki rozwoju osadnictwa prahistorycznego na Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 57, No 9 (2009) Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Abstract   PDF
Andrzej Kunstman, Katarzyna Poborska-Młynarska, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 41, No 3 (1993) Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii wodnej na poziomie IV Kopalni Soli Wieliczka Abstract
Aleksander Garlicki, Zbigniew Wilk
 
2501 - 2750 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>